15.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 68/44


PADOMES LĒMUMS 2005/211/TI

(2005. gada 24. februāris)

par dažu jaunu funkciju ieviešanu Šengenas Informācijas sistēmā, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 30. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, 31. panta a) un b) apakšpunktu un 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Spānijas Karalistes iniciatīvu (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Šengenas Informācijas sistēma, turpmāk tekstā – “SIS”, kas izveidota saskaņā ar IV sadaļas noteikumiem 1990. gada Konvencijā, ar kuru īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (3), turpmāk tekstā – “1990. gada Šengenas Konvencija”, ir svarīgs Šengenas acquis noteikumu īstenošanas instruments, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā.

(2)

Saistībā ar Eiropas Savienības paplašināšanos ir atzīts par vajadzīgu izstrādāt jaunu otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu, turpmāk tekstā – “SIS II”, lai sekmētu jaunu funkciju ieviešanu un radītu iespēju efektīvi izmantot jaunākos sasniegumus informācijas tehnoloģiju nozarē, jau veikti pirmie pasākumi jaunās sistēmas izstrādāšanā.

(3)

Dažu esošo noteikumu pielāgošana un dažu jaunu funkciju ieviešana jau īstenojama attiecībā uz SIS pašreizējo versiju, jo īpaši ciktāl tas attiecas uz noteikumiem par piekļuvi dažiem SIS ievadīto datu veidiem amatpersonām, kurām atvieglotu spēju meklēt šos datus uzdevumu pienācīgai veikšanai, tostarp Eiropolam un Eurojust valstu locekļiem, to pazudušu priekšmetu kategoriju paplašināšanu, par kuriem var ievadīt brīdinājuma informāciju, personas datu pārsūtīšanas atzīmēšanu. Katrā dalībvalstī vispirms jāizveido šim nolūkam vajadzīgās tehniskās iekārtas.

(4)

Secinājumi, kas pieņemti Eiropadomes sanāksmē Lākenā 2001. gada 14. un 15. decembrī, jo īpaši 17. secinājums (specializētu pretterorisma iestāžu sadarbība), 43. secinājums (Eurojust un policijas sadarbība attiecībā uz Eiropolu) un 2001. gada 21. septembra pretterorisma rīcības plāns, attiecas uz vajadzību paplašināt SIS un uzlabot tās iespējas.

(5)

Turklāt ir lietderīgi pieņemt noteikumus attiecībā uz papildinformācijas apmaiņu ar visu dalībvalstu tam nolūkam izraudzīto amatpersonu starpniecību (“Supplementary Information Request at National Entry”, SIRENE), kas nodrošina šīm amatpersonām kopīgu tiesisku pamatu 1990. gada Šengenas Konvencijas noteikumu sistēmā un nosaka šo amatpersonu uzglabātu datu dzēšanas noteikumus.

(6)

Šā lēmuma noteikumi par Eiropolu izveido tikai tiesību sistēmu Šengenas Informācijas sistēmas piekļūšanai, neskarot turpmāk vajadzīgos pasākumus, kas nosaka tehnisko risinājumu un tā finansiālās sekas.

(7)

Šā lēmuma noteikumi par Eurojust valsts locekļiem un to asistentiem izveido tikai tiesību sistēmu Šengenas Informācijas sistēmas piekļūšanai, neskarot turpmāk vajadzīgos pasākumus, kas nosaka tehnisko risinājumu un tā finansiālās sekas.

(8)

Noteikumi, kas attiecas uz Eiropola un Eurojust valsts locekļu un to asistentu piekļūšanu SIS datiem, ir tikai pirmā fāze un neierobežo turpmākas sarunas par šā līdzekļa paplašināšanu uz citiem 1990. gada Šengenas Konvencijas noteikumiem.

(9)

Šim nolūkam veiktajiem grozījumiem Šengenas acquis noteikumos, kas attiecas uz Šengenas Informācijas sistēmu, ir divas daļas: šis lēmums un Padomes Regula, kas pamatojas uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 66. pantu. Saskaņā ar 1990. gada Šengenas Konvencijas 93. pantu tas ir tāpēc, ka Šengenas Informācijas sistēmas mērķis ir uzturēt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību, ieskaitot valsts drošību, dalībvalstu teritorijā un piemērot minētās Konvencijas noteikumus par personu pārvietošanos šajā teritorijā, izmantojot SIS izplatīto informāciju, saskaņā ar Konvencijas noteikumiem. Tā kā dažus 1990. gada Šengenas Konvencijas noteikumus piemēro abos nolūkos vienlaicīgi, ir lietderīgi grozīt šādus noteikumus vienā un tajā pašā veidā paralēlos aktos, kas pamatojas uz katru Līgumu.

(10)

Šis lēmums neskar turpmāk pieņemtos likumus un citus normatīvos aktus, kas vajadzīgi, lai sīki aprakstītu SIS II tiesisko struktūru, mērķus, darbību un tās izmantošanu, piemēram, papildu noteikumus par sistēmā ievadāmo datu veidiem, mērķiem, kuru dēļ tos ievada, ievadīšanas kritērijiem, noteikumus par SIS datu saturu, atsevišķo brīdinājumu sasaisti un savietojamību, papildu noteikumus par piekļūšanu SIS esošajiem datiem un par personas datu aizsardzību un šo datu kontroli u. c.

(11)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šis lēmums papildina Šengenas acquis noteikumus, kā tas paredzēts Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumā par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (4), kas attiecas uz jomu, kura minēta 1. panta G punktā Padomes 1999. gada 17. maija Lēmumā 1999/437/EK par dažiem pasākumiem, lai piemērotu minēto nolīgumu.

(12)

Apvienotā Karaliste piedalās šā lēmuma pieņemšanā saskaņā ar 5. pantu Protokolā, ar ko Šengenas acquis integrē Eiropas Savienības sistēmā un kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un 8. panta 2. punktu Padomes 2000. gada 29. maija Lēmumā 2000/365/EK par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (5).

(13)

Īrija piedalās šā lēmuma pieņemšanā saskaņā ar 5. pantu Protokolā, ar ko Šengenas acquis integrē Eiropas Savienības sistēmā un kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un 6. panta 2. punktu Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumā 2002/192/EK par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (6).

(14)

Šis lēmums neskar kārtību, kādā Apvienotā Karaliste un Īrija daļēji piedalās Šengenas acquis īstenošanā un kuru Padome noteikusi attiecīgi Lēmumā 2000/365/EK un Lēmumā 2002/192/EK.

(15)

Šis lēmums papildina Šengenas acquis vai ir citādi ar to saistīts Pievienošanās akta 3. panta 2. punkta nozīmē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1990. gada Šengenas Konvencijas noteikumus groza šādi:

1)

Konvencijas 92. pantam pievieno šādu punktu:

“4.   Saskaņā ar valstu tiesību aktiem dalībvalstis ar šim nolūkam izraudzīto amatpersonu starpniecību (SIRENE) apmainās ar papildinformāciju, kas vajadzīga saistībā ar brīdinājuma informācijas ievadīšanu sistēmā, kā arī lai veicinātu piemērotu rīcību gadījumā, kad, izmantojot Sistēmas meklēšanas procesu, atrod personas un priekšmetus, par kuriem dati ir ievadīti Šengenas Informācijas sistēmā. Šo informāciju lieto tikai mērķim, kā dēļ tā pārsūtīta.”

2)

Konvencijas 94. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

priekšmeti, kas minēti 99. un 100. pantā.”

3)

Konvencijas 94. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“3.   Par personām iekļauj vienīgi šādas ziņas:

a)

uzvārds un vārdi, pseidonīmi, kas, iespējams, ievadīti atsevišķi;

b)

īpašas fiziskās pazīmes, kas ir objektīvas un nemainīgas;

c)

[…];

d)

dzimšanas vieta un datums;

e)

dzimums;

f)

pilsonība;

g)

norāde, vai attiecīgās personas ir bruņotas, varmācīgas vai izbēgušas;

h)

brīdinājuma iemesls;

i)

veicamā rīcība;

j)

95. pantā paredzētā brīdinājuma gadījumos: nodarījuma (vai nodarījumu) veids.”

4)

Konvencijas 99. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Datus par personām vai transportlīdzekļiem, laivām, lidmašīnām un konteineriem ievada, ievērojot ziņotājas dalībvalsts tiesību aktus, lai nodrošinātu diskrētu novērošanu vai īpašu kontroli atbilstīgi 5. punktam.”

5)

Konvencijas 99. panta 3. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Ziņotājai dalībvalstij saskaņā ar šo punktu jāinformē pārējās dalībvalstis.”

6)

Konvencijas 99. panta 5. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“5.   Veicot 1. punktā minēto īpašo kontroli, personas, transportlīdzekļus, laivas, lidmašīnas, konteinerus un transportējamos priekšmetus var pārmeklēt atbilstīgi valsts tiesību aktiem, lai īstenotu 2. un 3. punktā paredzētos mērķus.”

7)

Konvencijas 100. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Iekļauj šādas viegli identificējamu priekšmetu kategorijas:

a)

nozagti, piesavināti vai pazuduši mehāniskie transportlīdzekļi, kuru cilindra tilpums pārsniedz 50 cm3, nozagtas, piesavinātas vai pazudušas laivas un lidmašīnas;

b)

nozagtas, piesavinātas vai pazudušas piekabes, kuru pašsvars pārsniedz 750 kg, dzīvojamās kabīnes, rūpniecības iekārtas, piekaramie motori;

c)

nozagti, piesavināti vai pazuduši šaujamieroči;

d)

nozagtas, piesavinātas vai pazudušas oficiālu dokumentu veidlapas;

e)

nozagti, piesavināti, pazuduši vai anulēti personu apliecinoši dokumenti kā pases, identifikācijas kartes, vadītāja apliecības, uzturēšanās atļaujas un ceļošanas dokumenti;

f)

nozagtas, piesavinātas, pazudušas vai anulētas transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības un transportlīdzekļu numura zīmes;

g)

banknotes (reģistrētas naudaszīmes);

h)

nozagti, piesavināti vai pazuduši vērtspapīri un maksāšanas līdzekļi kā čeki, kredītkartes, obligācijas un akcijas.”

8)

Konvencijas 101. panta 1. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Tomēr piekļuve Šengenas Informācijas sistēmā iekļautajiem datiem un tiesības tieši meklēt šos datus var būt arī valstu tiesu iestādēm, cita starpā tām, kas ir atbildīgas par valsts apsūdzības celšanu krimināllietās un tiesas izmeklēšanu pirms apsūdzības izvirzīšanas, veicot valsts tiesību aktos noteiktos uzdevumus.”

9)

Iekļauj šādus pantus:

“101.A pants

1.   Eiropas Policijas birojam (Eiropolam) savu pilnvaru robežās un par saviem līdzekļiem ir tiesības piekļūt un tieši meklēt datus, kas iekļauti Šengenas Informācijas sistēmā saskaņā ar 95., 99. un 100. pantu.

2.   Eiropols var meklēt tikai tos datus, kas ir vajadzīgi tā uzdevumu veikšanai.

3.   Ja Eiropola pārbaude Šengenas Informācijas sistēmā atklāj brīdinājuma ziņojumu, Eiropols pa Eiropola Konvencijā noteiktajiem kanāliem informē dalībvalsti, kas ir ziņojusi.

4.   Šengenas Informācijas sistēmā meklēšanā iegūtā informācija var tikt izmantota ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu. Ja dalībvalsts sniedz savu piekrišanu izmantot šādu informāciju, tās apstrādi reglamentē Eiropola Konvencija. Eiropolam ir tiesības sniegt šādu informāciju trešām valstīm un trešām institūcijām tikai ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu.

5.   Eiropols attiecīgajai dalībvalstij var lūgt papildinformāciju saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Eiropola Konvencijā.

6.   Eiropols:

a)

reģistrē katru sevis veikto meklēšanu saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 103. pantā;

b)

neskarot 4. un 5. pantu, nepiesaista Šengenas Informācijas sistēmas daļas un nepārsūta tur iekļautos datus, kuriem tam ir piekļuve, nevienai datorsistēmai datu vākšanai un apstrādei, kas darbojas Eiropola pakļautībā vai Eiropolā, kā arī neveic nekādu Šengenas Informācijas sistēmu daļu lejupielādi vai cita veida kopēšanu;

c)

tiesības piekļūt Šengenas Informācijas sistēmā ievadītajiem datiem ierobežotā kārtā sniedz tikai īpaši sertificētiem Eiropola darbiniekiem;

d)

pieņem un piemēro pasākumus, kas paredzēti 118. pantā;

e)

sniedz iespēju Apvienotajai uzraudzības iestādei, kas izveidota ar Eiropola Konvencijas 24. pantu, pārbaudīt Eiropola darbību, tam izmantojot tiesības piekļūt un meklēt datus, kas ievadīti Šengenas Informācijas sistēmā.

101.B pants

1.   Eurojust valstu locekļiem un viņu asistentiem ir tiesības piekļūt un meklēt datus Šengenas Informācijas sistēmā saskaņā ar 95. un 98. pantu.

2.   Eurojust valstu locekļi un viņu asistenti var meklēt tikai tos datus, kas vajadzīgi viņu uzdevumu veikšanai.

3.   Ja Eurojust valsts locekļa veikta pārbaude Šengenas Informācijas sistēmā atklāj brīdinājuma ziņojumu, viņš informē dalībvalsti, kas ir ziņojusi. Šādas meklēšanas rezultātā iegūta informācija var tikt paziņota trešām valstīm un trešām institūcijām ar tās dalībvalsts piekrišanu, kas ir ziņojusi.

4.   Nekas šajā pantā netiek interpretēts tā, lai ietekmētu Padomes lēmumu, ar kuru ir izveidots Eurojust, par datu aizsardzību un Eurojust valstu locekļu un viņu asistentu atbildību par neatļautu vai nepareizu šādu datu apstrādi, vai lai ietekmētu Apvienotās uzraudzības iestādes, kas izveidota saskaņā ar minētā lēmuma 23. pantu, pilnvaras.

5.   Katra Eurojust valsts locekļa vai asistenta veikta meklēšana tiek reģistrēta saskaņā ar 103. panta noteikumiem, un katra to datu, kam viņi ir piekļuvuši, izmantošana tiek reģistrēta.

6.   Nekādas Šengenas Informācijas sistēmas daļas netiek piesaistītas, un tajā iekļautie dati, kuriem ir piekļuve valstu locekļiem un viņu asistentiem, netiek pārsūtīta nevienai datorsistēmai datu vākšanai un apstrādei Eirojust pakļautībā vai Eirojust iestādē, kā arī nekādas Šengenas Informācijas sistēmas daļas netiek lejuplādētas.

7.   Piekļuve Šengenas Informācijas sistēmas iekļautajiem datiem tiek ierobežotā kārtā sniegta tikai valstu locekļiem un viņu asistentiem un netiek paplašināta līdz Eurojust personāla apjomam.

8.   Pieņem un piemēro 118. pantā paredzētos pasākumus.”

10)

Konvencijas 103. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“103. pants

Katra dalībvalsts nodrošina to, ka iestāde, kas atbild par datu kartotēku, katru personas datu pārsūtīšanu reģistrē Šengenas Informācijas sistēmas valsts nodaļā, lai pārbaudītu, vai meklēšana ir vai nav atļauta. Ierakstu lieto vienīgi šādā nolūkā un dzēš agrākais pēc gada un vēlākais pēc trīs gadiem.”

11)

Iekļauj šādu pantu:

“112.A pants

1.   Personas dati, kas glabājas to iestāžu datnēs, kas minētas 92. panta 4. punktā, informācijas apmaiņas rezultātā saskaņā ar šo punktu, glabā tik ilgi, cik vajadzīgs, lai sasniegtu mērķi, kura dēļ tie piesūtīti. Jebkurā gadījumā tos dzēš vēlākais vienu gadu pēc tam, kad brīdinājuma ziņojums vai ziņojumi par attiecīgo personu vai priekšmetu ir dzēsti no Šengenas Informācijas sistēmas.

2.   Šā panta 1. punkts neskar dalībvalsts tiesības valsts datnēs glabāt datus, kas attiecas uz konkrētu brīdinājuma ziņojumu, kurus šī dalībvalsts ir sniegusi, vai kas attiecas uz ziņojumu, saistībā ar kuru tās teritorijā ir veikta rīcība. Periodu, kura laikā šādus datus šādās datnēs drīkst glabāt, nosaka attiecīgās valsts tiesību akti.”

12)

Konvencijas 113. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Citi dati, kas nav minēti 112. pantā, tiek glabāti, ilgākais, 10 gadus, bet dati par 99. panta 1. punktā minētajiem priekšmetiem tiek glabāti, ilgākais, piecus gadus.”

13)

Iekļauj šādu pantu:

“113.A pants

1.   Cita veida datus, nevis personas datus, kas glabājas to iestāžu datnēs, kas minētas 92. panta 4. punktā, informācijas apmaiņas rezultātā saskaņā ar šo punktu, glabā tik ilgi, cik vajadzīgs, lai sasniegtu mērķi, kura dēļ tie piesūtīti. Jebkurā gadījumā tos dzēš vēlākais vienu gadu pēc tam, kad brīdinājuma ziņojums vai ziņojumi par attiecīgo personu vai priekšmetu ir dzēsti no Šengenas Informācijas sistēmas.

2.   Šā panta 1. punkts neskar dalībvalsts tiesības valsts datnēs glabāt datus, kas attiecas uz konkrētu brīdinājuma ziņojumu, kurus šī dalībvalsts ir sniegusi, vai kas attiecas uz brīdinājuma ziņojumu, saistībā ar kuru tās teritorijā ir veikta rīcība. Periodu, kura laikā šādus datus šādās datnēs drīkst glabāt, nosaka attiecīgās valsts tiesību akti.”

2. pants

1.   Šā lēmuma 1. panta 1., 5. un 8. punkts stājas spēkā 90 dienas pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šā lēmuma 1. panta 11. un 13. punkts stājas spēkā 180 dienas pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Šā lēmuma 1. panta 1., 5., 8., 11. un 13. punkts stājas spēkā attiecībā uz Islandi un Norvēģiju 270 diena pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4.   Šā lēmuma 1. panta 2., 3., 4., 6., 7., 9., 10. un 12. punkts stājas spēkā dienā, ko nosaka Padome ar vienprātīgu lēmumu, tiklīdz ir izpildīti nepieciešamie priekšnosacījumi.

Padome var izlemt noteikt dažādus datumus, kad spēkā stājas:

1. panta 2., 4. un 6. punkts,

1. panta 3. punkts,

1. panta 7. punkts,

1. panta 9. punkts, jaunais 101.A pants,

1. panta 9. punkts, jaunais 101.B pants,

1. panta 12. punkts.

5.   Jebkāds Padomes lēmums saskaņā ar 4. punktu tiek publicēts Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 24. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

N. SCHMIT


(1)  OV C 160, 4.7.2002., 7. lpp.

(2)  OV C 31 E, 5.2.2004., 122. lpp.

(3)  OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.

(4)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(5)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(6)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.