9.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/18


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 5. jūlijs)

par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Polijā

(2005/183/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 104. panta 6. punktu,

ņemot vērā Komisijas ieteikumu,

ņemot vērā Polijas apsvērumus,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 104. pantu dalībvalstīm jāizvairās no pārmērīga valsts budžeta deficīta; tas attiecas arī uz dalībvalstīm ar izņēmuma statusu, kādas ir visas valstis, kas pievienojās ES 2004. gada 1. maijā.

(2)

Stabilitātes un izaugsmes pakta mērķis ir laba valsts finanšu pārvaldība kā līdzeklis, lai stiprinātu priekšnosacījumus cenu stabilitātei un spēcīgai, ilgtspējīgai izaugsmei, kas sekmē nodarbinātību.

(3)

Līguma 104. pantā noteiktā pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra paredz pieņemt lēmumu par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu. Līgumam pievienotajā Protokolā par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru ir izklāstīti papildu noteikumi par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu. Padomes Regula (EK) Nr. 3605/93 (1993. gada 22. novembris) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (1), paredz sīki izstrādātus noteikumus un definīcijas minētā protokola noteikumu piemērošanai.

(4)

Līguma 104. panta 5. punkts prasa, lai Komisija sniedz Padomei atzinumu, ja Komisija uzskata, ka dalībvalstī pastāv vai var rasties pārmērīgs budžeta deficīts. Pārbaudījusi visus būtiskos faktorus, kas saskaņā ar 104. panta 3. punktu ņemti vērā tās ziņojumā, un, ņemot vērā saskaņā ar 104. panta 4. punktu sniegto Ekonomikas un finanšu komitejas atzinumu, Komisija savā 2004. gada 24. jūnija atzinumā konstatēja, ka Polijā pastāv pārmērīgs budžeta deficīts.

(5)

Līguma 104. panta 6. punkts paredz, ka Padomei pirms lēmuma pieņemšanas par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu, pamatojoties uz vispārēju novērtējumu, būtu jāizskata visi apsvērumi, ko var būt iesniegusi attiecīgā dalībvalsts.

(6)

Vispārējais novērtējums ļauj izdarīt secinājumu, ka vispārējā valsts budžeta deficīts Polijā 2003. gadā sasniedza 4,1 % no IKP, t.i., pārsniedza Līgumā noteikto atsauces vērtību 3 % no IKP. Tas, ka vispārējā valsts budžeta deficīts pārsniedza atsauces vērtību, nebija sekas kādam neparastam apstāklim, ko Polijas iestādēm nav iespējams kontrolēt, tāpat kā to neradīja spēcīgā ekonomiskā lejupslīde Stabilitātes un izaugsmes paktā paredzētajā nozīmē. Vispārējā valsts budžeta deficīts, visticamāk, paliks virs 3 % no IKP 2004. gadā. Konkrētāk, saskaņā ar Komisijas 2004. gada pavasara prognozi tiek paredzēts, ka 2004. gadā budžeta deficīts sasniegs 6,0 % no IKP, lai gan Polijas konverģences programma paredz deficītu 5,7 % no IKP. Parāda procentuālā vērtība, kas 2003. gadā bija 45,4 %, visticamāk saglabāsies zem Līgumā noteiktās atsauces vērtības, kas ir 60 % no IKP. Budžeta deficīta un parāda skaitļi būs jālabo uz augšu, ja atklātos pensiju fondus izslēgs no vispārējās pārvaldes sektora saskaņā ar Statistikas biroja lēmumu par finansēto pensiju shēmu klasifikāciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

No vispārējā novērtējuma izriet, ka Polijā pastāv pārmērīgs budžeta deficīts.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Polijas Republikai.

Briselē, 2004. gada 5. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J.-C. JUNCKER


(1)  OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 351/2002 (OV L 55, 26.2.2002., 23. lpp.).