16.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 45/15


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 7. februāris)

par Kopienas finansiālo atbalstu, kuru piešķir 2005. gadam atsevišķām Kopienas references laboratorijām sabiedrības veterinārās veselības jomā attiecībā uz bioloģiskiem riskiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 262)

(Autentiski ir tikai teksti spāņu, franču, holandiešu un angļu valodā)

(2005/131/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vēra Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1), un jo īpaši tās 28. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lēmums 90/424/EEK paredz, ka Kopienai jāveicina veterināro pārbaužu efektivitātes uzlabošana, piešķirot finansiālu atbalstu references laboratorijām. Jebkura references laboratorija, kura par tādu atzīta saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem veterinārijas jomā, var saņemt Kopienas finansējumu, ievērojot konkrētus nosacījumus.

(2)

Komisijas 2004. gada 29. janvāra Regula (EK) Nr. 156/2004 par Kopienas finansiālo palīdzību Kopienas references laboratorijām atbilstoši Lēmuma 90/424/EEK 28. pantam (2) paredz, ka Kopienas finansiālo atbalstu piešķir, ja efektīvi tiek īstenotas apstiprinātās darba programmas un ja saņēmēji sniedz visu vajadzīgo informāciju noteiktajos termiņos.

(3)

Komisija ir novērtējusi Kopienas references laboratoriju iesniegtās darba programmas un tām atbilstošās budžeta tāmes 2005. gadam.

(4)

Tādēļ Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Kopienas references laboratorijām, kuras izraudzītas, lai veiktu tās funkcijas un īstenotu tos uzdevumus, kas paredzēti Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīvā 92/46/EEK, ar ko paredz veselības noteikumus attiecībā uz svaigpiena, termiski apstrādāta piena un piena produktu ražošanu un laišanu tirgū (3), Padomes 1993. gada 14. jūnija Lēmumā 93/383/EEK par jūras biotoksīnu monitoringa references laboratorijām (4), Padomes 1999. gada 29. aprīļa Lēmumā 199/313/EK par gliemeņu bakteriālā un virusālā piesārņojuma uzraudzības references laboratorijām (5), Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulā (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (6), un Komisijas 2004. gada 20. jūlija Lēmumā 2004/564 par Kopienas zoonozes un salmonellas epidemioloģijas references laboratorijām un valstu salmonellas references laboratorijām (7).

(5)

Papildu minētajam Kopienas finansiālajam atbalstam, papildu atbalsts jāsniedz arī semināru organizēšanai jomās, par kurām atbildīgas ir Kopienas references laboratorijas.

(6)

Regula (EK) Nr. 156/2004 paredz noteikumus par attaisnotiem izdevumiem attiecībā uz semināriem, kurus organizē Kopienas references laboratorijas. Tā arī nosaka finansiālā atbalsta apjomu ne vairāk kā 30 semināra dalībniekiem. Atkāpes no šā ierobežojuma var piešķirt vienai Kopienas references laboratorijai, kurai vajadzīgs atbalsts, lai nodrošinātu semināra apmeklējumu vairāk kā 30 dalībniekiem un sasniegtu tās organizēto semināru vislabākos rezultātus.

(7)

Pareizas finanšu vadības priekšnoteikums ir ņemt vērā tās grūtības, ar kādām savā darbībā saskaras Kopienas references laboratorija, kurā gada laikā jāveic revīzija, lai pārbaudītu tās atbilstību funkcijām, pienākumiem un atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, kas noteikti Kopienas tiesību aktos.

(8)

Saskaņā ar 3. panta 2. punktu 1999. gada 17. maija Regulā EK Nr. 1258/1999 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (8), veterināros un augu aizsardzības pasākumus, kurus veic saskaņā ar Kopienas noteikumiem, finansē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa. Finansiālas kontroles nolūkā piemēro Regulas (EK) Nr. 1258/1999 8. un 9. pantu.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Finansiāls atbalsts Spānijai to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas noteikti Lēmumā 93/383/EEK

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Spānijai to funkciju un pienākumu veikšanai, kas noteikti Lēmuma 93/383/EEK 4. pantā, kas jāveic Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Spānija, lai nodrošinātu jūras biotoksīnu monitoringu.

Laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šis finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 201 000.

2.   Papildus tam maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Spānijai semināra organizēšanai, ko veic 1. punktā minētā laboratorija. Šis atbalsts nepārsniedz 30 000 EUR.

3.   Lēmuma 1. punktā minētās laboratorijas tehnisko un finanšu revīziju Komisija veic līdz 2005. gada 30. jūnijam.

2. pants

Finansiāls atbalsts Francijai to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas noteikti Direktīvā 92/46/EEK

1.   Kopiena piešķir Francijai finansiālu atbalstu to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas paredzēti D pielikuma II nodaļā Direktīvā 92/46/EEK, kas jāveic Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires de l’ Agence française de sécurité sanitaire des aliments (agrāk saukta Laboratoire d'études et de recherches sur l’hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, Francija, piena un piena produktu analīzei un pārbaudēm.

Laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šis finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 200 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir Francijai finansiālu atbalstu semināra organizēšanai, ko veic 1. punktā minētā laboratorija. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 27 000.

3. pants

Finansiāls atbalsts Nīderlandei to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas noteikti Lēmumā 2004/564/EEK

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Nīderlandei to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas paredzēti Lēmumā 2004/564/EK, kas jāveic Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Nīderlande, attiecībā uz salmonellu.

Laika posmam no 2005 gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šis finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 270 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir Nīderlandei finansiālu atbalstu semināra organizēšanai, ko veic 1. punktā minētā laboratorija. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 28 000.

4. pants

Finansiāls atbalsts Apvienotajai Karalistei to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas noteikti Lēmumā 1999/313/EK

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Apvienotajai Karalistei to funkciju un pienākumu veikšanai, kas paredzēti Lēmuma 1999/313/EK 4. pantā, kas jāveic Vides, zivsaimniecības un akvakultūras zinātnes centra laboratorijai, Weymouth, Apvienotā, Karaliste, lai nodrošinātu gliemeņu bakteriālā un virusālā piesārņojuma uzraudzību.

Laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šis finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 248 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir Apvienotajai Karalistei finansiālu atbalstu semināra organizēšanai, ko veic 1. punktā minētā laboratorija. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 30 000.

5. pants

Finansiāls atbalsts Apvienotajai Karalistei to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 999/2001

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Apvienotajai Karalistei to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas paredzētas X pielikuma B nodaļā Regulā (EK) Nr. 999/2001, kas jāveic Veterinārijas laboratoriju aģentūrai Addlestone, Apvienotā Karaliste, lai īstenotu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzību.

Laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šis finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 500 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir Apvienotajai Karalistei finansiālu atbalstu semināru organizēšanai, ko veic 1. punktā minētā laboratorija. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 70 500.

3.   Atkāpjoties no 4. panta 1. punkta Regulā (EK) Nr. 156/2004, 1. punktā minētā laboratorija ir tiesīga pieprasīt finansiālu atbalstu ne vairāk kā 50 cilvēku dalībai kādā no tās semināriem, kas minēti šā panta 2. punktā.

6. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Nīderlandes Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2005. gada 7. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/99/EK (OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.).

(2)  OV L 27, 30.1.2004., 5. lpp.

(3)  OV L 268, 14.9.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 166, 8.7.1993., 31. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu

(5)  OV L 120, 8.5.1999., 40. lpp.

(6)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 36/2004 (OV L 10, 13.1.2005., 9. lpp.

(7)  OV L 251, 27.7.2004., 14. lpp.

(8)  OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.