5.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/19


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 27. decembris),

ar ko apstiprina metodi cūku liemeņu klasificēšanai Kiprā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5296)

(autentisks ir vienīgi teksts grieķu valodā)

(2005/7/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1984. gada 13. novembra Regulu (EEK) Nr. 3220/84, ar ko nosaka Kopienas mērogu cūku liemeņu klasificēšanai (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 3220/84 2. panta 3. punktā paredzēts, ka cūku liemeņu klasifikācija jānosaka, aprēķinot muskuļaudu saturu saskaņā ar statistiski pierādītām novērtējuma metodēm, kuru pamatā ir cūkas liemeņa vienas vai vairāku anatomisko daļu fiziska izmērīšana; klasificēšanas metodes apstiprina, ņemot vērā to atbilstību maksimālajai statistiskās kļūdas pielaidei novērtējumā; šī pielaide ir definēta 3. pantā Komisijas 1985. gada 24. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2967/85, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas mēroga piemērošanu cūku liemeņu klasificēšanai (2).

(2)

Kipras valdība iesniedza Komisijai pieprasījumu apstiprināt vienu cūkas liemeņu klasificēšanas metodi un iesniedza secēšanas rezultātus, kas tika veikta pirms iestāšanās dienas, uzrādot protokola otro daļu, kas noteikta Regulas (EEK) Nr. 2967/85 3. pantā.

(3)

Izvērtējot šo pieprasījumu, atklājās, ka nosacījumi, lai apstiprinātu šo klasificēšanas metodi, ir izpildīti.

(4)

Kiprā komercdarbības praksē nav pieņemts, ka mēle un nieres ir izņemtas no cūkas liemeņa; tas jāņem vērā, precizējot svara standartnoformējumu.

(5)

Tikai ar jaunu Komisijas lēmumu, ko pieņem, pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, aparātu vai klasificēšanas izmaiņas var apstiprināt; tādēļ esošo atļauju var atsaukt.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cūkgaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo ir apstiprināta šāda metode cūku liemeņu klasificēšanai Kiprā atbilstoši Regulai (EEK) Nr. 3220/84:

aparāts ar nosaukumu “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” un ar to saistītās novērtējuma metodes, kura sīks apraksts ir sniegts pielikumā.

2. pants

Neatkarīgi no Regulas (EEK) Nr. 3220/84 2. pantā minētā standartnoformējuma, Kiprā cūku liemeņos pirms nosvēršanas un klasificēšanas var atstāt mēli un nieres. Lai izveidotu salīdzināmu cūku liemeņu klasifikācijas sistēmu, reģistrēto silta liemeņa svaru samazina par 0,8 kg.

3. pants

Aparāta vai novērtējuma metodes izmaiņas nav atļautas.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Kipras Republikai.

Briselē, 2004. gada 27. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 301, 20.11.1984., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3513/93 (OV L 320, 22.12.1993., 5. lpp.).

(2)  OV L 285, 25.10.1985., 39. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3127/94 (OV L 330, 21.12.1994., 43. lpp.).


PIELIKUMS

Metodes cūku liemeņu klasificēšanai Kiprā

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1.

Cūku liemeņu klasificēšana tiek veikta ar aparātu “Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.

2.

Aparāts aprīkots ar zondi, kuras diametrs ir 5,95 milimetri, (un 6,3 milimetrus platu asmeni zondes priekšgalā), kas satur fotodiodi (LYU 260-EO tipa Siemens LED) un 58 MR fotodetektoru, ar attāluma pielāgošanu no 0 līdz 120 milimetriem. Mērījumu rezultātus izsaka aprēķinātajā muskuļaudu saturā ar HGP 4 vai tam pievienoto datoru.

3.

Cūku liemeņa muskuļaudu saturs tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

Formula

kur:

ý= liemeņa muskuļaudu aprēķinātā procentuālā izteiksme,

X1= muguras tauku biezums (ieskaitot ādu) milimetros, ko mēra 8 cm no liemeņa viduslīnijas aiz pēdējās ribas,

X2= muguras tauku biezums (ieskaitot ādu) milimetros, ko mēra 6 cm no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto ribu,

W= muskuļu biezums milimetros, ko mēra tajā pat laikā un vietā, kad X2.

Formula ir derīga liemeņiem, kuru svars ir no 55 līdz 120 kilogramiem.