21.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 373/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2190/2004

(2004. gada 20. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1433/2003, kurā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz darbības fondiem, darbības programmām un finansiālu palīdzību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1) un jo īpaši tās 48. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1433/2003 (2) 11. pantā paredzēts, ka atzītās ražotāju organizācijas iesniedz savas darbības programmas apstiprināšanai kompetentajai valsts iestādei.

(2)

Noteikti ir jāatļauj arī ražotāju grupām, kuras iesniedz pieteikumu par atzīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 11. panta 2. punktu, vienlaicīgi iesniegt savas darbības programmas. Šīs programmas var tikt apstiprinātas tikai gadījumā, ja valsts iestāde ir atzinusi attiecīgo ražotāju organizāciju ne vēlāk kā Regulas (EK) Nr. 1433/2003 13. panta 2. punktā paredzētajā termiņā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1433/2003 13. un 14. pantā paredzēts, ka kompetentā valsts iestāde, vēlākais, 15. decembrī pieņem lēmumu par programmām un fondiem vai par to grozījumiem pēc tam, kad ražotāju organizācijas saskaņā ar minētās regulas 11. un 14. pantu ir iesniegušas pieteikumus. Pēdējo gadu laikā gūtā pieredze rāda, ka atsevišķas dalībvalstis administratīvās pārslodzes dēļ nav spējīgas pārbaudīt visas programmas un pieņemt uz tām attiecošos lēmumus paredzētajā termiņā.

(4)

Lai sistemātiski netiktu izmantotas atkāpes un lai nekaitētu tirgus dalībniekiem, kā arī lai valsts iestādes varētu turpināt šo pieteikumu pārbaudi, jāatļauj dalībvalstīm, pienācīgi pamatojot iemeslus, pagarināt termiņu no 15. decembra līdz 20. janvārim nākamajā gadā pēc pieteikumu iesniegšanas. Dalībvalstis var pieņemt noteikumus, kas nosaka izdevumu atbilstīgumu no 1. janvāra nākamajā gadā pēc pieteikumu iesniegšanas.

(5)

Attiecīgi ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1433/2003.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1433/2003 groza šādi:

1)

Regulas 11. pantam pievieno šādu daļu:

“Ražotāju grupas, kas iesniedz pieteikumu, lai tās atzītu par ražotāju organizācijām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 11. panta 2. punktu, var vienlaicīgi iesniegt apstiprināšanai darbības programmas, kas minētas pirmajā daļā. Šo programmu apstiprināšana ir atkarīga no atzīšanas iegūšanas, vēlākais, 13. panta 2. punktā paredzētajā termiņā.”.

2)

Regulas 13. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Tomēr, pienācīgi pamatojot iemeslus, dalībvalstis var pieņemt lēmumu par darbības programmām un fondiem, vēlākais, 20. janvārī pēc pieteikuma iesniegšanas. Apstiprināšanas lēmums var paredzēt, ka izdevumi ir atbilstīgi no 1. janvāra nākamajā gadā pēc pieteikuma iesniegšanas.”.

3)

Regulas 14. panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Tomēr, pienācīgi pamatojot iemeslus, dalībvalstis var pieņemt lēmumu par darbības programmas grozījumu pieteikumiem, vēlākais, 20. janvārī pēc pieteikuma iesniegšanas. Apstiprināšanas lēmums var paredzēt, ka izdevumi ir atbilstīgi no 1. janvāra nākamajā gadā pēc pieteikuma iesniegšanas.”.

4)

Regulas 16. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“13. panta 2. punkta vai 14. panta 3. punkta piemērošanas gadījumā, un, atkāpjoties no pirmās un otrās daļas, saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātas darbības programmas īstenošana sākas, vēlākais, 31. janvārī pēc tās apstiprināšanas.”.

5)

Regulas 17. panta trešo daļu aizstāj ar šādām daļām:

“13. panta 2. punkta vai 14. panta 3. punkta piemērošanas gadījumā, un, atkāpjoties no otrās daļas, dalībvalstis, vēlākais, 20. janvārī paziņo apstiprināto atbalsta apjomu.

Dalībvalstis, vēlākais, 31. janvārī paziņo Komisijai apstiprinātā atbalsta kopējo apjomu visām darbības programmām.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 203, 12.8.2003., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1813/2004 (OV L 319, 20.10.2004., 5. lpp.).