16.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 369/49


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2140/2004

(2004. gada 15. decembris),

ar ko nosaka Regulas (EK) Nr. 1245/2004 piemērošanas kārtību attiecībā uz pieprasījumiem izsniegt licences zvejai Grenlandes ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1245/2004 par to, ka jānoslēdz protokols, ar ko groza Ceturto protokolu, kurā izklāstīti nosacījumi attiecībā uz zvejniecību, kas paredzēti Nolīgumā par zvejniecību starp Eiropas Ekonomikas kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes pašvaldību, no otras puses (1), un jo īpaši tās 4. panta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1245/2004 ir paredzēts, ka Kopienas zvejas kuģu īpašnieki, kas saņem atļauju, kura ļauj Kopienas kuģim zvejot Grenlandes ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos, maksā licences maksu saskaņā ar Ceturtā protokola 11. panta 5. punktu.

(2)

Saskaņā ar Ceturtā protokola 11. panta 5. punktu tehnisko kārtību, kādā tiek piešķirtas zvejas licences, nosaka abas puses administratīvas vienošanās ceļā.

(3)

Grenlandes valdība un Kopiena ir risinājušas sarunas, lai noteiktu formalitātes, kas saistītas ar licenču pieprasījumu iesniegšanu un licenču izsniegšanu, un šo sarunu noslēgumā 2004. gada 30. septembrī tika parafēta administratīva vienošanās.

(4)

Tādēļ jāveic pasākumi, ko paredz šī administratīvā vienošanās.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Formalitātes, kas saistītas ar Regulas (EK) Nr. 1245/2004 4. pantā minēto zvejas licenču pieprasījumu iesniegšanu un šo licenču izsniegšanu, ir noteiktas šīs regulas pielikumā izklāstītās administratīvās vienošanās ceļā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 237, 8.7.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

Administratīva vienošanās par licencēm starp Eiropas Komisiju, Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību.

Nosacījumi, ar kādiem Kopienas kuģi veic zveju Grenlandes zvejas zonā

A.   LICENCES PIETEIKUMS UN IZSNIEGŠANAS FORMALITĀTES

1.

Kuģu īpašnieki ar attiecīgās valsts varas iestāžu starpniecību līdz 1. martam vai trīsdesmit dienas pirms zvejas reisa uzsākšanas iesniedz Komisijai pieteikumu par katru kuģi, kurš vēlas zvejot saskaņā ar Nolīgumu. Pieteikumu noformē uz veidlapas, ko šim nolūkam paredzējusi Grenlande, un veidlapas paraugs ir pievienots (1. pielikums). Katram licences pieteikumam pievieno apstiprinājumu par to, ka uz licences spēkā esamības laiku ir samaksāta licences maksa. Maksas ietver visas attiecīgās valsts un vietējās maksas, kas saistītas ar piekļuvi zvejas darbībai. Grenlandes Zivsaimniecības pārvalde iekasēs administratīvo maksu viena procenta apmērā no licences maksas.

Eiropas Komisija iesniedz Grenlandes Zivsaimniecības pārvaldei kuģa īpašnieka sagatavotu pieteikumu par katru kuģi, kurš vēlas zvejot saskaņā ar Nolīgumu.

2.

Grenlandes Zivsaimniecības pārvalde pirms administratīvās vienošanās stāšanās spēkā dara zināmu visu informāciju attiecībā uz bankas kontiem, kas izmantojami maksājuma veikšanai.

3.

Licences izsniedz konkrētiem kuģiem un tās nevar nodot tālāk saskaņā ar 4. punkta noteikumiem. Licencēs norāda maksimālo daudzumu, kas atļauts nozvejai un paturams uz kuģa. Lai izmainītu maksimālo licencē norādīto daudzumu, ir jāiesniedz jauns licences pieprasījums. Gadījumā, ja kuģis pārsniedz maksimālo licencē norādīto daudzumu, jāmaksā par daudzumu, kas pārsniedz maksimālo licencē norādīto daudzumu. Jaunu licenci šim kuģim izsniedz tikai pēc tam, kad ir nomaksātas maksas, kas atbilst pārsniegtajam daudzumam. Šo maksu aprēķina saskaņā ar B.3. daļu.

4.

Tomēr nepārvaramas varas gadījumā pēc Eiropas Kopienu Komisijas pieprasījuma kuģa licenci var aizstāt ar jaunu licenci kādam citam kuģim, kura tehniskās īpašības ir līdzīgas pirmā kuģa īpašībām. Jaunajā licencē norāda:

izsniegšanas datumu,

to, ka tā atzīst par derīgu un aizstāj iepriekšējā kuģa licenci.

5.

Gadījumā, ja licencēs norādītie maksimālie daudzumi ir pilnībā vai daļēji “apmainīti”, izsniedz jaunas licences un iepriekšējās licences atceļ. Tādā gadījumā licences maksa nav jāmaksā.

6.

Grenlandes Zivsaimniecības pārvalde 15 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas licences nosūta Eiropas Kopienu Komisijai.

7.

Licences oriģināls vai tās kopija vienmēr jāglabā uz kuģa un jāuzrāda jebkurā brīdī pēc Grenlandes kompetento iestāžu pieprasījuma.

B.   LICENČU DERĪGUMS UN APMAKSA

1.

Licences ir spēkā no izsniegšanas dienas līdz tā kalendārā gada beigām, kurā licence tikusi izsniegta. Tās izsniedz 15 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas pēc tam, kad par katru kuģi ir samaksātas prasītās gada licences maksas.

Attiecībā uz moivu zvejniecību licences izsniedz no 20. jūnija līdz 31. decembrim un no 1. janvāra līdz 30. aprīlim.

2.

Licences maksas nosaka, pamatojoties uz sekojošo:

2005. gadam: 2% apmērā no sugas cenas par tonnu

2006. gadam: 3% apmērā no sugas cenas par tonnu

3.

Licences maksas 2005. gadam nosaka, pamatojoties uz Protokola VI pielikumu, un tās ir šādas:

Suga

EUR par tonnu

Atlantijas jūras asaris

28

Melnais paltuss

51

Garnele

42

Atlantijas paltuss

56

Moiva

2

Strupdeguna garaste

12

Sniega krabis

81

Kopā ar Grenlandes administratīvo maksu viena procenta apmērā no licences maksas tiks iekasēta kopējā licences maksa (nozvejai atļautais maksimālais daudzums reizināts ar maksu par tonnu).

Ja maksimālais atļautais daudzums nav nozvejots, maksa, kas atbilst šim maksimālajam atļautajam daudzumam, netiek atmaksāta kuģa īpašniekam.

4.

Licences maksas 2006. gadam tiks noteiktas 2005. gada novembrī ar pielikumu šai administratīvajai vienošanās, kas balstās uz Protokola VI pielikumu.

5.

Grenlandes Zivsaimniecības pārvalde sagatavos maksu izrakstu par iepriekšējo kalendāro gadu, pamatojoties uz Kopienas kuģiem izsniegtajām licencēm, un citu tās rīcībā esošu informāciju.

Izraksts līdz nākamā gada 5. janvārim tiks nosūtīts Komisijai.

C.   PROTOKOLA 11. PANTĀ MINĒTĀS FINANSIĀLĀS KOMPENSĀCIJAS SAMAKSAS KĀRTĪBA

1.

Protokola 11. panta 1. punktā minētā finansiālā kompensācija ik gadu tiks izmaksāta katra nozvejas gada sākumā.

Protokola 11. panta 5. punktā minētā finansiālā kompensācija kopā ar pārskatīto versiju sastāv no divām daļām: EK finansiālās kompensācijas un kuģu īpašnieku licenču maksām.

Summas, kādas paredzēts iegūt Grenlandei no kuģu īpašnieku samaksātajām licenču maksām, tiks atskaitītas no EK finansiālās kompensācijas.

2.

Pēc nozvejas gada beigām kuģu īpašnieku samaksāto summu pārbauda un starpību starp pilnu izmantojumu un licenču maksas samaksu iespējami drīz līdztekus nākamo gadu EK finansiālajai kompensācijai pārskaita Grenlandes varas iestādēm.

D.   SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Šī administratīvā vienošanās stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.

1. pielikums

Pieteikums licences saņemšanai zvejai Grenlandes ūdeņos

1

Valstiskā piederība

 

2

Kuģa nosaukums

 

3

EK Kopienas flotes reģistra numurs

 

4

Ārējās identifikācijas burti un numurs

 

5

Reģistrācijas osta

 

6

Radiosignāls

 

7

Inmarsat numurs (tālrunis, telekss, e-pasts) (1)

 

8

Būvniecības gads

 

9

Kuģa tips

 

10

Zvejas rīku tips

 

11

Zvejojamā suga + daudzums

 

12

Zvejas apgabals (ICES/NAFO)

 

13

Licences darbības laikposms

 

14

Īpašnieki, adreses, tālrunis, telekss, e-pasts

 

15

Kuģa operators

 

16

Kapteiņa vārds, uzvārds

 

17

Komandas locekļu skaits

 

18

Dzinēja jauda (KW)

 

19

Garums (L.O.A.)

 

20

Tonnāža BT

 

21

Grenlandē esošā pārstāvja vārds, uzvārds (nosaukums) un adrese

 

22

Adrese, uz kurieni licence nosūtāma, fakss

European Commission, Directorate General Fisheries, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, fakss +32 2 296 23 38


(1)  Var nosūtīt pēc tam, kad pieteikums ir apstiprināts.