20.11.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1973/2004

(2004. gada 29. oktobris),

ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs Regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

SATURS

1. nodaļa

Darbības sfēras un vispārīgie noteikumi

2. nodaļa

Cieto kviešu īpašās kvalitātes piemaksas

3. nodaļa

Proteīna kultūru piemaksas

4. nodaļa

Graudaugu piemaksas rīsiem

5. nodaļa

Platību maksājumi riekstiem

6. nodaļa

Palīdzība cietes kartupeļiem

7. nodaļa

Piena piemaksas un papildus maksājumi

8. nodaļa

Palīdzība enerģijas graudaugiem

1. iedaļa

Definīcijas

2. iedaļa

Līgums

3. iedaļa

Līguma grozījumi un tā laušana

4. iedaļa

Norādošie apjomi un piegādātais daudzums

5. iedaļa

Noteikumi palīdzības maksāšanai

6. iedaļa

Projektu pieteicēju un pirmo pārstrādātāju līgumi un pienākumi

7. iedaļa

Nodrošinājums

8. iedaļa

Dokumenti pārdošanai, tiesību nodošanai vai piegādēm uz citām dalībvalstīm vai eksportam

9. iedaļa

Pārbaudes

10. iedaļa

Izslēgšana no shēmām un atestācijas

9. nodaļa

Īpašā reģionālā palīdzība laukaugu kultūrām

10. nodaļa

Palīdzība sēklām

11. nodaļa

Platību maksājumi laukaugu kultūrām

1. iedaļa

Kritērijiem atbilstošu laukaugu kultūru platību maksājumu vispārējie nosacījumi

2. iedaļa

Īpašie nosacījumi konkrētām laukaugu kultūrām

3. iedaļa

Pamatplatības, norādošās kvotas un griesti

4. iedaļa

Atlicinājumi

5. iedaļa

Gala norādījumi

12. nodaļa

Piemaksas aitām un kazām

1. iedaļa

Tiešie maksājumi

2. iedaļa

Ierobežojumi, rezerves un tiesību nodošana

3. iedaļa

Papildmaksājumi

4. iedaļa

Vispārīgie norādījumi

13. nodaļa

Maksājumi liellopiem un teļiem

1. iedaļa

Īpašās piemaksas (Regulas (EK) Nr. 1782/2003 123. pants)

2. iedaļa

Piemaksas sezonalitātes atcelšanai (Regulas (EK) Nr. 1782/2003 124. pants)

3. iedaļa

Piemaksas zīdītājgovjīm (Regulas (EK) Nr. 1782/2003 125. pants)

4. iedaļa

Vispārīgie nosacījumi īpašajām piemaksām un zīdītājgovju piemaksām

5. iedaļa

Kaušanas piemaksas (Regulas (EK) Nr. 1782/2003 130. pants)

6. iedaļa

Papildmaksājumi (Regulas (EK) Nr. 1782/2003 133. līdz 136. pants)

7. iedaļa

Vispārīgie nosacījumi

8. iedaļa

Pagaidu un gala nosacījumi

14. nodaļa

Vienas platības maksājumu shēma

15. nodaļa

Papildinošie nacionālie tiešie maksājumi

16. nodaļa

Atmatā atstātās zemes izejvielu ražošanai

1. iedaļa

Definīcija

2. iedaļa

Līgums

3. iedaļa

Līguma grozīšana vai laušana

4. iedaļa

Etalonražīgums un piegādājamie daudzumi

5. iedaļa

Palīdzības maksājuma noteikumi

6. iedaļa

Pieņēmēja un prasītāja pienākumi

7. iedaļa

Garantijas

8. iedaļa

Pārdošanas, nodošanas vai piegādes dokumenti citā dalībvalstī

9. iedaļa

Pārbaudes

10. iedaļa

Izslēgšana no režīma un sazināšanās

17. nodaļa

Palīdzība apiņu platībām

18. nodaļa

Gala norādījumi

EIROPAS KOPIENAS KOMISIJA

ņemot vērā Eiropas Kopienas izveidošanas Līgumu,

ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, īpaši 41. panta pirmo punktu,

ņemot vērā 2003. gada 29. septembra Padomes Regulu (EK) Nr. 1782/2003, kas nosaka vispārīgos noteikumus tiešā atbalsta shēmām vienotajai lauksaimniecības politikai un, veidojot noteiktas atbalsta shēmas zemniekiem, groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1) 110. pantu un 145. c, 145. d, 145. e un 145. f pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV un IV a) sadaļa veido noteiktas atbalsta shēmas zemniekiem. Dažu shēmu ieviešanas noteikumi ir jau izklāstīti šādos aktos: Komisijas 1972. gada 2. augusta Regula (EEK) Nr. 1686/72 par konkrētiem sīki izstrādātiem noteikumiem atbalstam par sēklām (2), Komisijas 1976. gada 22. jūnija Regula (EEK) Nr. 1445/76, ar ko precizē dažādas Lolium perenne L. šķirnes (3), Komisijas 1996. gada 30. jūlija Regula (EK) Nr. 1644/96, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus atbalsta piešķiršanai par konkrētiem pākšaugiem (4), Komisijas 1999. gada 19. marta Regula (EK) Nr. 609/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus atbalsta piešķiršanai apiņu ražotājiem (5); Komisijas 1999. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 2316/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1251/1999, ar kuru izveido atbalsta sistēmu noteiktu laukaugu audzētājiem (6), Komisijas 1999. gada 28. oktobra Regula (EK) Nr. 2342/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgu organizāciju piemērošanai attiecībā uz piemaksu shēmām (7), Komisijas 1999. gada 19. novembra Regula (EK) Nr. 2461/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1251/1999 piemērošanai attiecībā uz atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai (8), Komisijas 2001. gada 21. decembra Regula (EK) Nr. 2550/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 2529/2001 par aitu gaļas un kazu gaļas tirgus kopēju organizāciju attiecībā uz piemaksu sistēmām, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2419/2001 (9), Komisijas 2003. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 2199/2003, ar ko paredz pārejas posma pasākumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1259/1999 par vienoto platībmaksājuma shēmu Čehijas Republikai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai piemērošanai par 2004. gadu (10), Komisijas 2003. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2237/2003, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu dažas atbalsta shēmas, kas paredzētas ar Padomes Regulas (EK) 1782/2003 IV sadaļu, ar kuru izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (11). Kopienas likumdošanas konkretizēšanai jāatceļ attiecīgie akti un jāaizvieto ar regulu, kas izklāsta ieviešanas nosacījumus visām shēmām, kurām var pieteikties no 2005. gada 1. janvāra.

(2)

Lai nodrošinātu efektīvu shēmu administrēšanu, platību maksājumi tiek piešķirti tikai konkrētiem apvidiem pēc precizētiem nosacījumiem.

(3)

Maltai ir liels skaits mazo saimniecību, kuru lielums ir mazāks par 0 hektāriem. Lai Maltas mazie zemnieki netiktu noraidīti tiešajiem maksājumiem, balstoties uz zemes platību, minimālais izmērs pieteicēju zemes platībām Maltai tiek noteikts 0 ha, un 2005. un 2006. gadā ļauts atteikties no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 107. panta 9. punkta pielietošanas.

(4)

Ir jānovērš zemes apsēšana tikai ar mērķi atbilst platību maksājumu kritērijiem. Jāspecificē noteikti nosacījumi apsēšanai un graudaugu kultivēšanai attiecībā uz cietajiem kviešiem, proteīna kultūrām un rīsiem. Lai varētu atspoguļot lauksaimniecības dažādību Kopienā, jāņem vērā vietējie standarti.

(5)

Jāļauj iesniegt tikai vienu pieteikumu platību maksājumiem attiecībā uz jebkuru apstrādātu zemes gabalu attiecībā uz doto gadu, izņemot gadījumus, kad platības maksājums ir kā papildinājums maksājumam tai pašai kultūrai vai palīdzībai sēklu ražošanai. Platību maksājumus var piešķirt graudaugiem, kuri tiek subsidēti pēc Kopienas strukturālās vai vides politikas.

(6)

Platību palīdzības atbalsta shēmas, kuras tiek piešķirtas, balstoties uz platību, kas pārsniedz maksimālo vai bāzes platību uz zemniekam, kuram tiek garantēta palīdzība, samazināt proporcionāli katru gadu. Tāpēc jāievieš mobilitātes un gala termiņi informācijas apmaiņai starp Komisiju un dalībvalstīm, lai ieviestu samazināšanas koeficentu par platībām, kurām tiek maksāta palīdzība. Tādiem pašiem nosacījumiem ir jābūt kopējā apjoma samazināšanai individuālajiem nodošanas daudzumiem, pielietojot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 95. panta 4. punktu.

(7)

Pēc Regulas (EK) Nr. 1782/2003 73. panta īpašo kvalitātes piemaksu piešķiršanas cietajiem kviešiem radies jautājums par noteiktu sertificēto sēklu šķirņu daudzumu pielietošanu ražošanas reģionos, lai varētu tos izmantot mannas un makaronu ražošanai. Lai nodrošinātu to, ka prasības tiek ievērotas, jāfiksē gan kritēriji šķirņu novērtēšanai katrā dalībvalstī, gan procedūra, lai izveidotu kritērijiem atbilstošu šķirņu sarakstu, kā arī minimālos apjomus sertificēto sēklu izmantošanai.

(8)

Periods starp Regulas (EK) Nr. 1782/2003 pieņemšanu un ieviešanu īpašajām kvalitātes piemaksām cietajiem kviešiem neļauj izveidot kritērijiem atbilstošo šķirņu sarakstu, kas garantē palīdzību 2005. gadam saskaņā ar paredzēto novērtēšanas metodi. Tāpēc jāizveido pārējo sarakstu, kas balstītos uz pašreiz izmantotajām šķirnēm.

(9)

Dažos reģionos agronomijas nolūkos proteīna kultūras tradicionāli tiek sētas kopā ar labību. Rezultātā tiek iegūta raža, kas galvenokārt sastāv no proteīna kultūrām. Lai garantētu piemaksas proteīna kultūrām, tādas platības šādos nolūkos jāuzskata par proteīna kultūru platībām.

(10)

Jānosaka standarti saldajām lupīnām un pārbaudēm, lai noteiktu, vai lupīnas ir saldas vai nē.

(11)

Lai nodrošinātu efektīvu un labu atbalsta shēmu vadību riekstiem, garantēto platību palīdzību nedrīkst izmantot, lai finansētu marginālas plantācijas vai atsevišķus kokus. Minimālais augļa izmērs un koku blīvums ir jādefinē. Lai atvieglotu pāreju no esošajiem uzlabošanas plāniem, kuru gala termiņš ir vēlāks nekā jaunās shēmas ieviešanas laiks, ir ieteicams piemērot pārejas pasākumus.

(12)

Īpašo maksājumu termiņu aprēķināšana rīsiem ir atkarīga ne tikai no pamatplatības vai platības, kas fiksēta katrai ražojošajai dalībvalstij Regulā (EK) Nr. 1782/2003, kā arī iespējamais apakšiedalījums pamatplatībām apakšplatībās pēc kritērijiem, kurus nosaka katra dalībvalsts, lai nodrošinātu šādu apakšiedalījumu, pēc nosacījumiem, ar kuriem apstrādātais zemes gabals tiek apstrādāts un pēc minimālās pamatplatības. Lai ieviestu pielietojamo modalitāšu vadību un izmantošanu, piemērojot to pamatplatībām un apakšplatībām, rezultātā jānorāda detalizēti nosacījumi.

(13)

Novērtējot iespējamo pamatplatību pārtēriņu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 82. pantu, jāparedz īpašo kultūru piemaksu samazināšanu rīsiem. Lai ieviestu aprēķina modalitātes šādai samazināšanai, jāņem vērā kritēriji un jādefinē piemērojamie koeficenti.

(14)

Graudaugu maksājumi rīsiem paredz, ka Komisija ir sniegusi noteiktu informāciju saistībā ar pamatteritoriju apakšplatību kultivēšanu. Tādēļ jāsniedz detalizēta informācija par Dalībvalstu sniegtajiem ziņojumiem Komisijai, kā arī šīs sazināšanās gala termiņus.

(15)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 93. un 94. pants sniedz palīdzību kartupeļaudzētājiem, kuri domā ražot kartupeļu cieti pēc audzēšanas līgumiem, ievērojot Padomes 1994. gada 27. jūlija gada Regulas (EK) Nr. 1868/94 noteiktos kvotu ierobežojumus kartupeļu cietes ražošanai (12). Palīdzības dotēšanas noteikumiem jābūt noteiktiem un, kur tas iespējams, jāizveido mijnorāde esošajiem noteikumiem, kuri attiecas uz kvotu sistēmu, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1868/94.

(16)

Regulas (EK) Nr. 1782/200395. un 96. pants nodrošina papildpiemaksas piena produktiem, un ražotājiem tiek maksātas papildmaksas. Padomes 2003. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1788/2003 veido nodevu piena un piena produktu sektorā (13), sniedzot īpašus piešķīrumus iniciatīvu gadījumā. Tāpēc ir jāpārskata, kad privātā vai juridiskā persona ievēro individuālos orientējošos daudzumus, kuri vairs nesaskan ar noteikumiem, kas attiecas uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1788/2003 5. c) pantu, divpadsmit mēnešu periodam pirms 31. marta par attiecīgo gadu, kas attiecas uz izslēgšanu no piemaksām un maksājumiem.

(17)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. līdz 92. pants sniedz zemniekiem jaunu garantētu palīdzības shēmu enerģijas kultūrām. Kopā ar Regulu (EK) Nr. 2461/1999, kas izslēdz cukurbietes no palīdzības, cukurbiešu audzēšanai jābūt izslēgtai no palīdzības enerģijas kultūrām.

(18)

Lai saņemtu kritērijiem atbilstošu palīdzību, jābūt izklāstītiem noteikumiem. Šādā nolūkā jābūt noteiktam, ka līgumam jābūt noslēgtam starp ražotāju un pirmo pārstrādātāju attiecībā uz izejproduktu ražošanu. Zemniekiem ir jāveic pārstrāde, kā tas ir paredzēts noteikumos attiecībā uz īpašumu.

(19)

Lai nodrošinātu, ka izejmateriāli tiek pārstrādāti specifiskos enerģijas produktos, pirmajiem pārstrādātājiem ir jāievieš pasākumi par spīti faktam, ka palīdzība tiek garantēta zemniekiem, nevis pirmajiem pārstrādātājiem. Garantijām ir jābūt pietiekami augstām, lai novērstu jebkurus riskus izejmateriāliem, kuri tiek novirzīti no to gala mērķa. Papildus, lai nodrošinātu efektīvu kontroles sistēmas shēmu, izejmateriālu un daļēji pārstrādātu produktu pārdošanai jābūt maksimāli ierobežotai līdz diviem soļiem pirms gala pārstrādes.

(20)

Jānosaka skaidras atšķirības starp kandidāta pienākumiem, kuras beidzas līdz ar brīdi, kad pilnā apjomā ievāktie izejmateriāli ir piegādāti, un pienākumiem, kuri ir saistoši pirmajam pārstrādātājam, kura pienākumi sākas ar piegādi un beidzas ar izejproduktu gala pārstrādi enerģijas produktos.

(21)

Saistībā ar izejmateriāliem un produktiem, kuri rodas, noteiktai transporta darbības Kopienas teritorijā jābūt kontrolētai, tā tiek veikta ar T5 kontroles pielietošanu saskaņā ar 1993. gada 2. jūlija Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (14). Ja T5 kontroles kopijas tiek pazaudētas apstākļos, kuros nav vainojams pirmais pārstrādātājs, jāveido nosacījumi alternatīviem pierādījumiem.

(22)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 98. pants paredz īpašās reģionālās palīdzības samazināšanu par laukaugu kultūrām, kad viss pieprasītās palīdzības apjoms pārsniedz fiksētos griestus. Jābūt apstiprinātam modalitāšu samazināšanas koeficenta aprēķinam.

(23)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 99. pants piešķir tiešās garantētās palīdzības iespēju vienas vai vairāku sēklu šķirņu ražošanai.

(24)

Palīdzību var nodrošināt tikai pamata sēklu vai sertificēto sēklu ražošanai, un šiem produktiem ir jābūt skaidri definētiem attiecībā uz direktīvu par sēklu sertificēšanu un tirdzniecību: Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīva 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (15), Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīva 66/402/EEK par labības sēklu tirdzniecību (16) un Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīva 2002/57/EK par eļļas un šķiedras augu sēklu tirdzniecību (17).

(25)

Lai padarītu iespējamu kontroli, pamata sēklas un sertificētās sēklas jāražo saskaņā ar audzēšanas līgumiem vai deklarācijām, kuras tiks piemērotas vienreizējai pielietošanai, un sēklu ražotājiem un audzētājiem jābūt oficiāli apstiprinātiem vai reģistrētiem. Nepieciešamie pasākumi jānorāda gadījumos, kad sēklu iestādēs vai audzētāji no vienas dalībvalsts audzē sēklas citā dalībvalstī.

(26)

Administratīvu apsvērumu dēļ palīdzība katrai dalībvalstij jānodrošina tikai attiecībā uz ražas ievākšanu dalībvalstu teritorijā.

(27)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 XI pielikumu ražošanas palīdzību var maksāt par pamata un sertificēto Cannabis sativa L. sēklu šķirnēm ar tetrahidrokanabinolu sastāvu ne lielāku kā 0,2 %. Lai nodrošinātu vienotu palīdzību garantēšanu, palīdzības pielietojumam visā Kopienā, Cannabis sativa L. šķirņu saraksts, kas atbilst palīdzības kritērijiem, ir noteikts Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas Nr. 796/2004 II pielikumā, nosakot detalizētus noteikumus savstarpējās atbilstības ieviešanai, modulēšanai un integrētajai administrēšanas un kontroles sistēmai, ko nodrošina Padomes Regula (EK) Nr. 1782/2003, nostiprinot vienotus noteikumus tiešajām atbalsta lauksaimniecības politikas vienotajām shēmām, un veido noteiktas atbalsta shēmas zemniekiem (18), lai tās izmantotu atbilstošiem nolūkiem.

(28)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 108. pants definē zemes, kas atbilst kritērijiem laukaugu kultūru platību maksājumiem. Dalībvalstīm kontrolējot, pants apstiprina noteiktus izņēmumus, kuri nemazina pasākumu efektivitāti attiecībā uz to, kas izklāstīts regulā. Lai izvairītos no tāda riska, ir jānosaka pieņemtie pasākumi, lai saglabātu kopējo platību, kas atbilst kritērijiem zemei esošajā līmenī, un tādējādi novērstu jebkurus jūtamus palielinājums. Šie pasākumi noteiktos gadījumos iekļauj iepriekš par kritērijiem atbilstošu platību kompensēšanu.

(29)

Dalībvalstis, kurās kukurūza nav tradicionāls graudaugs, to var padarīt par lopbarības kultūru pēc atbilstošiem kritērijiem laukaugu kultūru maksājumiem. Attiecīgi to ir jādefinē kā lopbarības kultūra.

(30)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 106. pants paredz platību maksājumus liniem un kaņepēm, kuras tiek audzētas šķiedrai, beidzoties līgumam vai pēc vienošanās saskaņā ar Padomes 2000. gada 27. jūlija Regulas (EK) Nr. 1673/20002. panta 1. punktu par vienotu linu un kaņepju, kuras tiek audzētas šķiedrai, tirgus organizāciju (19). Jābūt nodrošinātai līgumu vai vienošanos kopiju taisīšanai, lai tās nosūtītu dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, kuras ir atbildīgas par maksājumu pielietojuma administrēšanu. Kā arī jānodrošina, lai linu un kaņepju šķirnes, kuras tiek audzētas šķiedrai, tiktu ierakstītas “Kopējā lauksaimniecības augu šķirņu katalogā” kā šķiedras augi un linu gadījumā īpaši kā “linšķiedra”. Kā arī kaņepju gadījumā, kad tetrahidrokarbanola sastāvs apstiprinātajām šķirnēm nepārsniedz 0,2 %. Jāizveido kritērijiem atbilstošo šķirņu saraksts liniem, kā arī Komisijas Regulas (EK) Nr. 796/2004 II pielikumā jāieraksta kaņepju šķirnes, kuras atbilst kritērijiem. Lai piešķirtu zemniekiem garantijas attiecībā uz kaņepēm, ir jāpieprasa sertificēto sēklu lietošana.

(31)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 109. pantā pieprasīts labības, eļļas sēklu un proteīna augu ražotājiem pabeigt sēšanu līdz 31. maijam. Īpašos gadījumos sēšanu var atlikt pēc 31. maija īpašu klimatisko apstākļu dēļ. Sēšanas beigu datums un pieteikumu iesniegšana noteiktiem graudaugiem noteiktos reģionos jāpagarina. Tomēr šādam pagarinājumam nav pretēja ietekme uz atbalsta sistēmas efektivitāti vai kontroles sistēmas vājināšanu, kas ieviesta ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 II sadaļas 4. nodaļas kontroles sistēmu.

(32)

Lai nodrošinātu, ka pārstrādes industrija regulāri - visu tirdzniecības gadu saņem saldās kukurūzas piegādes, ražotājiem ir jāvar izmantot sējumus ilgākā periodā, beigu datumu saldās kukurūzas sēšanai novilcinot līdz 15. jūnijam.

(33)

Ir pieņemami piešķirt minimālos apjomus sertificētajo cieto kviešu sēklu papildinājumiem un īpašajai palīdzībai. Ņemot vērā lauksaimniecības dažādību dalībvalstīs un to reģionos, minimālo apjomu jāatstāj tādu kā iesaistītajām dalībvalstīm.

(34)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 103. pantam jādefinē, kas ir apūdeņošana.

(35)

Izdalot jebkurus pārvērtējumus un noteikumus pamatteritorijās, tiek ņemtas vērā teritorijas, nosakot šādu pārvērtējumu apjomu kritērijus. Kad tiek ieviestas atsevišķas pamatplatības kukurūzai, apūdeņojamajām platībām vai lopbarībai, īpašajiem nosacījumiem jānosaka platības, kuras tiks ņemtas vērā, aprēķinot jebkādus pārtēriņus attiecīgajās pamatplatībās. Nosakot pārtēriņus pamatplatībās, nosacījumiem jāsaskan visos gadījumos. Veids, kādā tiek aprēķināti pārtēriņi, tiek noteikts pēc maksimālās garantētās platības cietajiem kviešiem, un tam jābūt specificētam. Jāievēro procedūra, nosakot pārtēriņa griestus maksājumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 102. panta 2. punktu.

(36)

Kad tiek piemērots Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pants kritērijiem atbilstošo laukaugu platību maksājumiem, nosacījumi attiecas uz ražotājiem par atlicinātājām īpaumu platībām. Detalizēti jāievieš nosacījumi, kuri var nodrošināt, lai shēmas, kuras nepieciešamas efektivitātes nodrošināšanai, tiktu ievērotas. Nosacījumi jāievieš platībām, kuras tiek uzskatītas par atlicinātām salīdzinājumā ar tām, kuras tiek ņemtas vērā, lai veiktu aprēķinus par tām, kuras izmanto, lai aprēķinātu reģionālās pamatplatības. Ir jādefinē “pākšaugu kultūras” attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 107. panta 3. punkta 2. ievilkumu.

(37)

Saskaņā ar 107. panta 6. punktu un, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 66. pantu, jāievieš detalizēti noteikumi attiecībā uz brīvprātīgi atlicinātājām zemēm. Noteikumiem jābūt saskaņotiem ar vispārējo sistēmu ieviešanu, kā paredz Regula (EK) Nr. 1782/2003.

(38)

Noteikumos par kritērijiem atbilstošo aitu un kazu piemaksām, kuru paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 11. nodaļa, ir īpaši jānosaka nosacījumi, pēc kuriem tiek veiktas piemaksas.

(39)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 113. panta 2. punkts paredz piemaksu garantēšanu kazas gaļas zemniekiem konkrētās Kopienas platībās. Attiecīgās platības tiek noteiktas saskaņā ar kritērijiem, ievērojot nosacījumus.

(40)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 114. panta 1. punktu zemnieki, kuru īpašumi ir vismaz 50 % no viņu izmantotās lauksaimniecības platības, mazāk labvēlīgos apvidos var pretendēt uz papildu piemaksām. 113. panta 2. punkts norāda īpašās ģeogrāfiskās zonas, kuras atbilst nepieciešamajiem noteikumiem kazas gaļas zemniekiem, lai pretendētu uz piemaksām. Jāievieš nosacījumi, lai zemnieki atbilstu kritērijiem, kuri pierāda, ka vismaz puse no viņu izmantotās zemes lauksaimnieciskajai ražošanai atrodas mazāk labvēlīgos apvidos vai platībās, kuras atbilst kazu piemaksu kritērijiem.

(41)

Lai nodrošinātu kritērijiem atbilstošu pareizo līmeni aitu piemaksām, dalībvalstīm jāveido to zemnieku uzskaite, kuri tirgo aitas pienu vai piena produktus.

(42)

Lai ieviestu individuālo ierobežojumu sistēmu, kas saistīta ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 116., 117. un 118. pantu, esošos administratīvos noteikumus var turpināt ieviest tā, kā to paredz tiesību lietošanas garantēšana bez maksas, saskaņā ar parasto tiesību lietošanu, minimālo īslaicīgo tiesību līzingu vai pārvedumu lietošanu, informējot par izmaiņām individuālajos griestos un tiesību nodošanu caur nacionālajām rezervēm. Daži no noteikumiem ir specificētie nosacījumi ārkārtas un pienācīgā veidā argumentētos gadījumos, kuri attiecas uz tiesību lietošanu mazajiem zemniekiem un zemniekiem, kuri piedalās paplašināšanās programmās un agrās pensionēšanās shēmās un pārvedumu nolūkos, piemaksu tiesību mantošanā un gadījumos, kad zemnieki izmanto publisko vai kolektīvo zemi tikai ganībām.

(43)

Komisijai jānovēro jaunie pasākumi, un tā rezultātā dalībvalstīm jāsniedz nepieciešamā informācija attiecībā uz piemaksu noteikumu ieviešanu.

(44)

Ja iespējams, jāsniedz Komisijai detalizēta informācija par nacionālajiem noteikumiem un papildmaksājumu ieviešanu.

(45)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 12. nodaļa paredz liellopu un teļa gaļas maksājumus. Kritēriju atbilstībai attiecībā uz maksājumu nosacījumiem jābūt specificētai.

(46)

Reģionālo griestu uzdevums un fondu piepildījums nosaka, ka īpašās piemaksas vairāk var nelietot attiecībā uz to pašu dzīvnieku vecuma grupu, kurus ietekmē šo divu pasākumu pielietošana. Sezonalitātes atcelšanas piemaksu nolūkā dzīvniekiem, kuri tiek uzskatīti par tādiem, jāatbilst attiecīgajiem kritērijiem.

(47)

Nosacījumi jāievieš administratīvajiem dokumentiem, tie izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 123. panta 3. punkta b) apakšpunktā, jāveido un jāievieš nacionālie līmeņi. Lai ņemtu vērā noteiktus administratīvos un kontroles nosacījumus, dalībvalstīs jāatļauj dažādas administratīvās formas dokumenti.

(48)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 123. panta 3. a punkts un 130. panta 1. punkts paredz saglabāšanas periodu kā noteikumu īpašo un kaušanas piemaksu dotēšanai. Tāpēc ir jādefinē un jānosaka šo periodu apjomus.

(49)

Pasākumiem īpašo piemaksu dotēšanai kaušanas laikā jābūt saskaņā ar pasākumiem kaušanas piemaksu dotēšanai. Jābūt noteiktiem dokumentiem, kuri pavada dzīvnieku līdz kaušanas vietai vai eksportam. Lai ņemtu vērā īpašos sīkumus dotēšanas veidam kaušanas laikā, ir jānosaka metodes vērsēnu vecumu nosacījumiem un pieaugušu liellopu dzīvnieku uzbūves parādīšanai.

(50)

Apstākļiem, kas garantē sezonalitātes novēršanas piemaksas, jābūt noteiktiem saskaņā ar pasākumiem, kuri garantē kaušanas piemaksas. Balstoties uz pieejamo informāciju, Komisijai jānosaka, kuras dalībvalstis atbilst piemaksu shēmas izvirzītajām prasībām.

(51)

Jēdzienam par zīdītājgovīm jābūt definētam, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 125. pantā izklāstītais. Ņemot to vērā, būtu jātur tās pašas šķirnes, kuras paredz Komisijas Regula (EK) Nr. 2341/1999. Papildus esošajām minimālajām prasībām var turpināt pielietot tās, kuras paredzētas attiecībā uz iegūto piena produkciju un papildus nacionālajām piemaksām.

(52)

Esošos administratīvos noteikumus var turpināt pielietot attiecībā uz to, ko paredz individuālie griesti, individuālo griestu paziņojumiem un nacionālajām rezervēm, tiesībām, kuras tiek iegūtas bez maksas, tiesību izmantošanu, tiesību pārvietošanu un īslaicīgo līzingu, pārvietošanu caur nacionālajām rezervēm.

(53)

Balstoties uz pieejamo informāciju, Komisijai jānosaka, kuras dalībvalstis atbilst pieteikšanās prasībām īpašajām shēmām, kuras izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 129. pantā. Lai varētu dotēt piemaksas, jābūt noteiktiem īpašajiem pasākumiem.

(54)

Ir jānosaka ieguldījumu biežuma aprēķināšanas metodes. Jānosaka datums, līdz kuram tiek ņemti vērā norādošie daudzumi.

(55)

Ieguldījumu biežumu kāpināšanas maksājumu shēmai jāiekļauj visi liellopi, kuri ir sešus mēnešus veci un vecāki un atrodas īpašumā. Tādēļ nepieciešami īpaši noteikumi, lai uzskaitītu lopus un ražotāju paziņojumus par piedalīšanos shēmā. Nosacījumi jāveido arī par datorizētu datu bāžu lietošanu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 (20).

(56)

Jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka paplašināšanas maksājumi netiek dotēti zemniekiem, kuri mākslīgi saskaņo savas likmes ar fondu prasītajām, lai iegūtu paplašināšanas maksājumus.

(57)

Ir jābūt noteiktiem pasākumiem, kuri, balstoties uz esošo informāciju, nosaka, ,kuras dalībvalstis atbilst Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 4. punkta prasībām par paplašināšanās maksājumu dotēšanu piena govīm. Jāprecizē īpašie pasākumi dotāciju piemaksām. Jāprecizē minimālais saglabāšanas periods.

(58)

Jāizklāsta īpaši nosacījumi, kuri attiecas uz noteikumu pielietošanu attiecīgajā periodā, datumiem un laika ierobežojumiem saglabāšanas periodā.

(59)

Vienkāršošanas nolūkos “mājlopiem” piešķirtās palīdzības pielietošana integrētajās sistēmās jāpriekšstata pieteikumiem kaušanas piemaksām, nodrošinot, ka tie satur visus nepieciešamos elementus, lai veicinātu papildmaksājumus un to, ka lopi tiek kauti tajā pašā dalībvalstī vai citā dalībvalstī vai eksportēti.

(60)

Lai atvieglotu kaušanas piemaksu vadību saskaņā ar noteikumiem, kā paredz Regulā (EK) Nr. 1760/2000 noteiktais, ir jābūt piekļuvei datorizētai datu bāzei, iesaistītajām dalībvalstīm jānodrošina, ka datu bāzes sniedz adekvātu garantiju par saturošo datu pareizību, lai varētu veikt piemaksu maksājumus.

(61)

Teļu kaušanas piemaksas ir atkarīgas no maksimālā svara ierobežojuma. Jābūt norādītam skeleta standarta veidam, uz kuru tiek attiecināts maksimālais svars.

(62)

Jādetalizē informācija par nacionālajiem likumiem attiecībā uz papildpiemaksām, šos likumus ievieš Komisija.

(63)

Lai nodrošinātu, ka zemnieki saņem maksājumus pēc iespējas ātrāk, jānosaka garantēto avansu nosacījumi. Tomēr ar mērķi ieviest nacionālos vai reģionālos griestus, jāveic pasākumi, nodrošinot, ka avansi nepārsniedz gala maksājumus. Tāpēc jāveic pasākumi, lai atļautu dalībvalstīm samazināt avansu procentus piemaksu shēmu griestiem.

(64)

Regula (EK) Nr. 1782/2003 nosaka sodus par nelikumīgu, neapstiprinātu vielu vai produktu lietošanu vai īpašumu pēc attiecīgās veterinārās likumdošanas. Atkārtotas ierobežošanas gadījumā soda ilgumu nosaka dalībvalstis, kuras var labāk spriest par patieso pārkāpumu smagumu.

(65)

Jānorāda datums, kas nosaka elementus, kas tiks ņemti vērā, lai pielietotu īpašo un zīdītājgovju piemaksu shēmas. Lai nodrošinātu mierīgu un sistemātisku administrāciju, nosaka tādu datumu, kas vispārīgi norāda pieteikumu iesniegšanu. Tomēr, lai izvairītos no pārejošajiem maksājumiem no viena gada uz otru ar mērķi sasniegt augstākas piemaksas, ņemot vērā īpašās kaušanas piemaksas, jānosaka īpaši noteikumi. Kā paredz kaušanas piemaksas, lai noteiktu, vai attiecīgā darbība patiesi ir izpildīta, kaušanas vai eksporta datums ir labāks indikators.

(66)

Maiņas kursam, kas attiecas uz piemaksu operatīvajiem pasākumiem, jābūt fiksētam tā, lai nodrošinātu, ka piemaksas netiek pakļautas asām valūtas konvertācijas svārstībām uz nacionālajām valūtām pēc konkrētā datuma maiņas kursa.

(67)

Jāveido nosacījumi dalībvalstīm, kuras ir pakļautas noteiktiem informējošiem pasākumiem. Lai atvieglotu tiesību nodošanu un datu analīzi, jāievieš pastāvīgs datu iesniegšanas formāts.

(68)

Lai atvieglotu pāreju uz jauno shēmu, ir jābūt pārejas pasākumu nosacījumiem, kuri noteiks un identificēs dzīvniekus.

(69)

Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143. panta b) punkts ļauj Čehijas Republikai, Igaunijai, Kiprai Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovākijai un Slovēnijai (jaunajām dalībvalstīm) aizvietot tiešos maksājumus ar vienreizējiem maksājumiem (“vienas platības maksājumu shēma”). Tāpēc Čehijas Republikai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai un Slovākijai ir jāizdara izvēle. Tādēļ jānosaka detalizēti nosacījumi vienas platības maksājumu shēmas pielietošanai.

(70)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b panta 5. punkta otro daļu un, lai izvairītos no vairāku pieteikumu vadības, kuri būs saistīti ar īpašumu maksājumiem, kas ir mazāki par 50 eiro, Čehijas Republika, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārijai, Polija un Slovākija ir pieprasījušas pilnvaras noteikt minimāliem kritērijiem atbilstošo platību, kas ir lielāka par 0,3 ha.

(71)

Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija un Slovākija ir sasniegušas to daļu no viņu izmantotās lauksaimniecības platības, kura uz 2003. gada 30. jūniju atrodas labā lauksaimnieciskajā stāvoklī un attīstījušās, pielāgojoties minimālajam platības izmēram, lai atbilstu kritērijiem par īpašumu.

(72)

Regulas (EK) Nr. 1782/200 143.c pants piešķir jaunajām dalībvalstīm iespēju papildināt tiešo maksāto palīdzību zemniekiem, šo iespēju jāapstiprina Komisijai. Jānosaka vispārīgās ieviešanas modalitātes.

(73)

55. panta b) punkts un Regulas (EK) Nr. 1782/2003 107. panta 3. punkta pirmā rindkopa paredz atbrīvojumu no zemes atstāšanas atmatā, ja zemes izmanto izejvielu iegūšanai, kuras ar noteikumu pielietot efektīvas kontroles metodes, izmanto Kopienā produktu ražošanai, kuri tieši nav paredzēti cilvēku vai dzīvnieku patēriņam.

(74)

Dažos apstākļos cukurbietes, topinambūru vai cigoriņu saknes vēlams neizslēgt no kultivēšanas atmatā atstātās zemēs. Ņemot vērā cukura tirgus traucējumu risku, šīs kultūras nevar saņemt maksājumu. Tomēr jāpanāk, lai šīs kultūras atbilstu likumiem, kas pārvalda atmatā atstāto zemju izmantošanu.

(75)

Jādefinē noteikumus attiecībā uz šī režīma peļņas pieļaujamību. Šajā ziņā ir jāprecizē līguma slēgšanas noteikumus par attiecīgajām lauksaimnieciskajām izejvielām starp ražotāju un, vai nu pieņēmēju, vai pirmo pārstrādātāju. Noteikumi jādefinē arī tad, ja pārstrādi veic lauksaimnieks zemnieku saimniecībā.

(76)

Lai garantētu atbilstību saskaņā ar Padomes Lēmumu 93/355/EK (21) atbalstītā saskaņas memoranda starp Eiropas Ekonomisko Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz eļļas augiem GATT 7. punktu, jāievieš pielietojuma modalitātes, lai vajadzības gadījumā samazinātu blakusproduktu daudzumu, kurus iespējams saražot un kas paredzēti cilvēku vai dzīvnieku patēriņam, ja iepriekšminēto blakusproduktu kopējais daudzums katru gadu pārsniedz 1 miljonu metrisko tonnu, kas izteiktas sojas pupu miltu ekvivalentā.

(77)

Lai pārliecinātos, ka izejvielas tiek pārstrādātas paredzētajā gala produktā, pieņēmējam vai pirmajam pārstrādātājam jāapstiprina garantija, neskatoties uz to, ka palīdzība piešķirta lauksaimniekam. Bez tam, lai režīma kontroles sistēmu padarītu efektīvu, jāsamazina pārstrādātāju skaits.

(78)

Skaidri jānošķir prasītāja pienākumus, kuri izbeidzas ar novākto izejvielu kopējā daudzuma piegādi, no pieņēmēja vai pirmā pārstrādātāja pienākumiem, kuri papildināti ar garantiju, pienākumi sākas piegādes brīdī un beidzas ar izejvielu galīgo pārstrādi gatavos produktos.

(79)

Dažām izejvielu un no tām iegūto produktu transporta operācijām Kopienas teritorijā jāizveido kontroles sistēmu objekts, kurā ietilpst deklarācija un T5 kontroles eksemplārs, kas jāpiešķir saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2454/93. Alternatīvie pierādījumi jāparedz gadījumos, ja T5 kontroles eksemplārs neatgriežas pieņēmēja vai pirmā pārstrādātāja kompetentā institūcijā apstākļu, kuri nav attiecināmi uz pārstrādātāju, dēļ. Efektivitātes un režīma sekmīgas vadības nodrošināšanai jāatceļ nosacījumi, kas pārvalda kontroli.

(80)

Atsevišķi no atbilstības kritērijiem, kuri ir izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 110.o pantā par palīdzību apiņu teritorijām, ir jāievieš papildus kritēriji, lai nodrošinātu, ka palīdzība tiek dotēta teritorijām, kur tiek audzēti apiņi pēc ierastajiem audzēšanas nosacījumiem. Jēdzienam par platību, “kas apstādīta ar apiņiem”, jābūt definētam Kopienas līmenī, lai nodrošinātu, ka teritorijas, kurām ir piešķirti papildmaksājumi, tiek aprēķinātas tādā pašā veidā. Ir jānosaka veidu, kādā kopējā summa par dalībvalsti ir pieejama papildmaksājumiem par kritērijiem atbilstošajām platībām.

(81)

Ir jābūt noteiktam maksājumu veikšanas laika limitam attiecībā uz pasākumiem, kas uzskaitīti Padomes 1971. gada 26. jūlija Regulas (EEK) Nr. 1696/717. pantā no 1. punkta a) apakšpunkta līdz d) apakšpunktam par vispārīgu apiņu tirgus organizēšanu (22) pēc atzītajām apiņu audzētāju grupām, un Komisija ir jāinformē par to, kā maksājumi tiek izlietoti. Jebkuras summas, kas nav iesniegtas noteiktā laika periodā, ir jāatmaksā. Ir jānorāda sadalījuma veidu, kādā visa summa par dalībvalsti ir pieejama maksājumiem atzītajām apiņu audzētāju grupām.

(82)

Pasākumi, kurus paredz šī regula, ir saskaņā ar Vadības komitejas tiešo maksājumu viedokli, kas

IR PIEŅEMUŠAS ŠO REGULU:

1. NODAĻA

DARBĪBAS SFĒRAS UN VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

1. pants

Svarīgie jautājumi un darbības sfēras

1.   Regula nosaka detalizētus noteikumus šādu Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas un IV a sadaļas piešķirto atbalsta shēmu ieviešanai:

a)

īpašas kvalitātes piemaksas cietajiem kviešiem, piemaksas tiek piešķirtas, kā paredz šīs Regulas IV sadaļa;

b)

proteīna kultūras, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 2. nodaļa;

c)

graudaugu specifiskie maksājumi rīsiem, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 3. nodaļa;

d)

teritoriālie maksājumi riekstiem, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 4.nodaļa;

e)

palīdzība enerģijas kultūrām, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 5. nodaļa;

f)

palīdzība cietes kartupeļiem, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 6. nodaļa;

g)

piena piemaksas un papildmaksājumi, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 7. nodaļa;

h)

īpašā reģionālajā palīdzība laukaugu kultūrām, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 8. nodaļa;

i)

palīdzība sēklām, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 9. nodaļa;

j)

laukaugu kultūru platību maksājumi, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 10. nodaļa;

k)

piemaksas aitām un kazām, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 11. nodaļa;

l)

liellopu un teļa gaļas maksājumus, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 12. nodaļa;

m)

palīdzība pākšaugu kultūrām, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 13. nodaļa;

n)

vienas platības maksājumu shēma, kā paredz šīs regulas 143.b pants;

o)

papildus nacionālie tiešie maksājumi, kā paredz šīs regulas 143.c pants;

p)

apiņu teritoriālā palīdzība, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 10.d nodaļa.

2.   Regula nosaka detalizētus noteikumus attiecībā uz zemes lietošanu atlicināto zemju izejproduktu ražošanai, kā paredz vienreizējo maksājumu shēma, Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaļa par laukaugu teritoriālajiem maksājumiem un, kā paredz šīs regulas EV sadaļas 10. nodaļa.

2. pants

Nosacījumi maksājumiem

1.   Tiešie maksājumi saskaņā ar 1. punkta a), b), c), e), h), i), j), m) un p) apakšpunktu tiek dotēti tikai teritorijām par katru graudaugu veidu, kuru pielietošana ir bijusi neskaidra attiecībā uz vismaz 0,3 hektāriem, kur katrs apstrādātais zemes gabals pārsniedz minimālo Regulā (EK) Nr. 796/2004 dalībvalstu noteikto izmēru.

Maltas gadījumā tiešie maksājumi attiecībā uz 1. punkta a), b), c), e), h), i), j), m) un p) apakšpunktu tiek garantēti tikai teritorijām par katru kultūru, kuru izmantošana ir bijusi neskaidra, piemērojot šos maksājumus vismaz 0,1 hektāram, kur katrs apstrādātais zemes gabals pārsniedz minimālo Regulas (EK) Nr. 796/2004 14. panta 4. punktā dalībvalstu noteikto izmēru.

2.   Tiešie maksājumi saskaņā ar 1. punkta a), b), c), h) un j) pantu tiks garantēti tikai pilnīgi apsētajām teritorijām un tām teritorijām, kuru parastie apstrādes apstākļi ir ievēroti saskaņā ar vietējiem standartiem.

Tomēr īpašo kvalitātes piemaksu gadījumā cietajiem kviešiem, kurus paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 1. nodaļa un laukaugu kultūru maksājumiem, piešķirtiem, kā paredz regulas IV sadaļas 10. nodaļa, labība, kuru audzē pilnīgi apsētās teritorijās, kuras apstrādā pēc vietējiem standartiem, bet kuras nav sasniegušas ziedēšanas posmu dalībvalstu atzītu ārkārtas laika apstākļu rezultātā, spēkā paliek palīdzības piešķiršanas kritēriji, kas nosaka, ka attiecīgās platības netiek lietotas citiem mērķiem līdz pat šai augšanas pakāpei.

3.   Attiecīgajā gadā attiecībā uz jebkuru apstrādātu zemes gabalu var veikt ne vairāk kā vienu pieteikumu par teritoriālajiem maksājumiem pēc shēmas, kas tiek finansēta saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu (23).

Tā kā:

a)

saistībā ar jebkuriem apstrādātiem zemes gabaliem, kuri atbilst tam pašam gadam ar pieteikumu īpašās kvalitātes piemaksām cietajiem kviešiem, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 1. nodaļa, vai proteīna kultūru piemaksām, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 2. nodaļa, var rasties neskaidrības laukaugu kultūru maksājumu piemērošanas ziņā, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10. nodaļa;

b)

saistībā ar jebkuriem apstrādātiem zemes gabaliem, kuri atbilst tam pašam gadam, pielietojot graudaugu īpašās piemaksas rīsiem, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 3. nodaļa, vai proteīna kultūru piemaksām, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 2. nodaļa, var rasties neskaidrības sēklu palīdzības pielietošanas ziņā, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 9. nodaļa;

c)

saistībā ar jebkuriem apstrādātiem zemes gabaliem, kuri atbilst tam pašam gadam, pielietojot enerģijas kultūru palīdzību, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 5. nodaļa, var rasties neskaidrības laukaugu kultūru maksājumu pielietošanas ziņā, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10. nodaļa, bez kaitējuma attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 90. panta 2. daļu, vai var rasties neskaidrības, piemērojot kultūru specifiskos maksājumus rīsiem, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 3. nodaļa;

d)

saistībā ar jebkuriem apstrādātiem zemes gabaliem, kuri atbilst tam pašam gadam, piemērojot laukaugu kultūru maksājumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10. nodaļu, var rasties neskaidrības sēklas palīdzības piemērošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 9.nodaļu.

4.   Zemes lietošana izejmateriālu ražošanai attiecībā uz 55.b pantu un Regulas (EK) Nr. 1782/2003 107. panta 3. punkta pirmo ievilkumu daļu vai izejmateriālu ražošanu ar enerģijas kultūru palīdzību, kā paredz šīs Regulas IV sadaļas 5. nodaļa, nebūs atbilstoša kritērijiem Kopienas palīdzībai, kas nodrošināta ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1257/1999 II sadaļas VIII nodaļu (24), izņemot, ņemot vērā garantēto atbalstu stādīšanas izmaksām ātri augošajām šķirnēm, kā paredz šīs Regulas 31. panta 3. punkta 2. daļa.

Izejmateriāli, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 55. panta b) punktā un 107. panta 3. punkta pirmajā ievilkumā, audzēti uz atmatas un starpprodukti, gala produkti, kopējie produkti un blakus produkti, kuri rodas no neatbilstības kritērijiem jebkādai Eiropas Lauksaimniecības fonda Garantijas sektora finansēšanai pēc Regulas (EK) Nr. 1258/1999 1. panta 2. punkta a) un b) daļas.

5.   Attiecībā uz proteīna kultūru piemaksām, kuras nodrošina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 2. nodaļu, un laukaugu kultūru teritoriālajiem maksājumiem, kā paredz šīs regulas IV sadaļas 10. nodaļa, jēdziens “saldās lupīnas” attiecas uz lupīnu šķirnēm, kuru sēklas satur ne vairāk kā 5 % rūgtās sēklas. Rūgto sēklu sastāvs tiek aprēķināts saskaņā ar pārbaudēm, kuras izklāstītas šīs regulas 1. pielikumā.

3. pants

Informācija

Dalībvalstīm ir jāinformē Komisija par šādiem datiem caur elektronisko pārraidi:

a)

vēlākais līdz 15. septembrim attiecīgajā gadā pieejamajiem datiem par teritorijām vai daudzumiem attiecībā uz piena piemaksām un papildmaksājumiem, kuri piešķirti ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 95. un 96. pantu, kurā ir pieprasīta palīdzība kalendārajam gadam attiecībā uz apakšplatību sadalījumu gadījumiem;

b)

vēlākais līdz 31. oktobrim attiecīgajā gadā jāsniedz galīgie dati par teritoriju vai daudzumiem attiecībā uz a) punktu, ņemot vērā jau veiktās pārbaudes;

c)

vēlākais 31. jūlijā attiecīgajā gadā jāsniedz galīgie dati, kuri attiecas uz teritorijām vai daudzumiem, kuriem palīdzība tiešām ir samaksāta par attiecīgo gadu, pēc platību samazināšanas atskaitīšanas, kā paredzēts ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 IV sadaļas 1. nodaļā.

Platības ir jānorāda hektāros līdz pirmajiem diviem decimālskaitļiem. Daudzums ir jānorāda tonnās līdz pirmajiem trīs decimālskaitļiem.

4. pants

Samazināšanas koeficents

1.   Teritoriju samazināšanas koeficenti attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 75. un 78. panta 2. punktu, 82., 85., 89. panta 2. punktu, 98., 143. un 143.b panta 7. punktu vai par daudzumiem un objektīvajiem kritērijiem gadījumos, kuri norādīti šīs regulas 95. panta 4. punktā, tiks fiksēti vēlākais līdz 15. novembrim par attiecīgo gadu, balstoties uz izplatītajiem datiem saskaņā ar šīs regulas 3. b pantu.

2.   Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 75., 82., 85., 95. panta 4. punktu, 98., 143. un 143.b panta 7. punktu dalībvalstīm ir jāinformē Komisija vēlākais līdz 1. decembrim par attiecīgajā gadā pielietotajiem samazināšanas koeficentiem un, gadījumiem, attiecībā uz šīs Regulas 95. panta 4. punktu, jāpielieto objektīvi kritēriji.

2. NODAĻA

CIETO KVIEŠU ĪPAŠĀS KVALITĀTES PIEMAKSAS

5. pants

Šķirņu novērtēšana

1.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 74. panta 1. punktā uzskaitītās valstis izveidos cieto kviešu šķirņu sarakstu, kas atbilst kritērijiem īpašajām kvalitātes piemaksām, kā paredz šīs regulas 72. pants, saskaņā ar šķirtnes novērtēšanas metodēm, kuras izklāstītas šī panta 2. līdz 5. daļā.

2.   Dalībvalstīm vismaz katrus divus gadus, ir jāievieš divas norādošās šķirnes. Tām jābūt visatzītākajām no cieto kviešu šķirnēm.

3.   Dalībvalstīm jāanalizē cieto kviešu šķirnes saskaņā ar šādiem kvalitātes parametriem un jānosaka katram parametram atbilstošu svaru:

a)

proteīna koeficents (40 %);

b)

lipekļa kvalitāte (30 %):

c)

dzeltenuma indekss (20 %);

d)

īpašais svars vai viena tūkstoša kodolu svars (10 %).

Vidējo kvalitātes parametru summa attiecībā uz pirmās daļas a) līdz d) punktiem, pareizinot ar norādīto vērtību procentos, veido šķirņu kvalitātes indeksu.

Katra dalībvalsts salīdzinās pēdējo divu gadu perioda kvalitātes indeksus cieto kviešu šķirnēm ar norādošajām šķirnēm reģionālā līmenī. Pārbaudāmās šķirnes būs tās, kuras ir reģistrētas katras dalībvalsts nacionālajos katalogos, izņemot tās šķirnes, par kurām nav pieejami analītiski dati par pēdējiem trīs gadiem, jo tās netiek vairāk lietotas vai sertificētas.

Balstoties uz vidējo kvalitātes indeksu no 100 piešķirtajām norādošajām šķirnēm, beigās katra dalībvalsts aprēķinās noteiktās kvalitātes parametrus pēc pirmā punkta a) līdz d) apakšpunktiem, procenti tiks piešķirti citiem cietajiem kviešiem salīdzinājumā ar simtnieka indeksu. Tikai tās cieto kviešu šķirnes, kuru indekss ir vienāds vai lielāks par 98, būs atbilstošas cieto kviešu īpašajām kvalitātes piemaksām.

4.   Dalībvalstis var izslēgt no kvalitātei atbilstošo šķirņu saraksta cieto kviešu šķirnes, kuru vidējais vitrozitātes aspekta zaudējuma procents (mitadinage) pārsniedz 27 %.

5.   Šķirnes, kuras ir reģistrētas citu dalībvalstu nacionālajos katalogos, arī var tikt pārbaudītas pēc to atbilstības kritērijiem.

6. pants

Analīzes metodes

1.   Proteīna satura, īpašā svara un cieto kviešu vitrozitātes aspekta (mitadinage) analīzes metodes atbilst Komisijas Regulā (EK) Nr. 824/2000 izklāstītajam (25).

2.   Dzeltenuma indekss tiek noteikts saskaņā ar ICC 152 metodi vai tik pat atzītu paņēmienu.

3.   Lipekļa kvalitāte tiek noteikta saskaņā ar ICC 158 vai ICC 151 metodēm.

7. pants

Sertificēto sēklu kvalitāte

Līdz iepriekšējā gada 1. oktobrim, ņemot vērā, kuras īpašās kvalitātes piemaksas cietajiem kviešiem tiek dotētas, dalībvalstīm ir jānofiksē minimālie sēklu daudzumi, kuri ir sertificēti saskaņā ar Direktīvu 66/402/EEC (26), un jāizmanto saskaņā ar vispārizplatīto lauksaimniecības praksi attiecīgajā ražošanas reģionā.

8. pants

Publikācijas un ziņojumi

1.   Dalībvalstīm ir jāpublicē izvēlēto šķirņu saraksts, kuras atbilst kritērijiem nacionālajā vai reģionālajā līmenī īpašajām kvalitātes piemaksām cietajiem kviešiem, līdz 1. oktobrim vismaz ziemas šķirnēm un līdz 31. decembrim vismaz pavasara šķirnēm iepriekšējam gadam attiecībā uz gadu, kuram piemaksas tiek piešķirtas.

2.   Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc datuma, kas norādīts 1. daļā, dalībvalstīm ir jāpaziņo Komisijai saraksts attiecībā uz šo daļu arī tad, ja ir grozīts minimālais daudzums sertificētajām izmantojamajām sēklām.

9. pants

Derīgums

1.   Šķirnēm, kuras ir iekļautas sarakstā attiecībā uz 8. panta 1. punktu, jāatbilst kritērijiem īpašajām kvalitātes piemaksām cietajiem kviešiem piecu gadu periodam, sākot no to pirmās iekļaušanas sarakstā.

2.   Katras šķirnes atbilstību kritērijiem var pagarināt piecu gadu periodam, balstoties uz kvalitātes analīzes rezultātiem, analīzes tika veiktas piecu gadu atbilstības kritēriju noteikšanas perioda otrajā un trešajā gadā.

10. pants

Pārejas pasākumi

1.   Dalībvalstīm ir jāpublicē izvēlēto šķirņu saraksts, kas atbilst kritērijiem īpašajām kvalitātes piemaksām cietajiem kviešiem attiecībā uz 2005. gadu vēlākais līdz 2004. gada 1. oktobrim ziemas šķirnēm un līdz 2004. gada 31. decembrim pavasara šķirnēm.

2.   Dalībvalstis izveidos sarakstu attiecībā uz 1. daļu, izslēdzot no saraksta šķirnes, kuras ir reģistrētas nacionālajā katalogā un kuras nav sertificētas 2003. un 2004. gadam un tās, kuras neatbilst vismaz diviem no turpmāk uzskaitītajiem četriem parametriem:

a)

minimālais proteīna saturs 11,5 %;

b)

78 kg/hl minimālais īpašais svars 42 g vienam tūkstotim kodolu;

c)

maksimālais vitrozitātes aspekta zudums cietajiem kviešiem (mitadinage) ir 27 %;

d)

minimālais lipekļa sastāvs ir 10 %.

3.   Šķirņu saraksts, kas atbilst piemaksu kritērijiem 2005. un 2006. gadam, var iekļaut šķirnes, kuras ir citu dalībvalstu izvēlēto šķirņu sarakstā, balstoties uz citās dalībvalstīs veikto kvalitātes analīžu rezultātiem.

3. NODAĻA

PIEMAKSAS PROTEĪNA KULTŪRĀM

11. pants

Labības un proteīna kultūru sajaukums

Reģionos, kuros proteīna kultūras tradicionāli tiek sētas kopā ar labību, proteīna kultūru piemaksas jāmaksā pēc kandidāta iesniegtā pieprasījuma, kas apmierina attiecīgo dalībvalstu atbildīgās iestādes, ka proteīna kultūras ir dominējošās sajaukumā. Attiecīgās platības tādējādi neatbilst kritērijiem īpašajai reģionālajai palīdzībai laukaugu kultūrām, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 98. pants.

4. NODAĻA

GRAUDAUGU PIEMAKSAS RĪSIEM

12. pants

Sēšanas datumi

Lai atbilstu kritērijiem graudaugu piemaksām rīsiem, norādītajai platībai jābūt apsētai vēlākais:

a)

līdz 30. jūnijam pirms attiecīgās ražas Spānijā un Portugālē,

b)

līdz 31. maijam citām ražojošajām dalībvalstīm attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 80. panta 2. punktu.

Tomēr Franču Gvinejas teritorijas tiks apsētas divos sēšanas ciklos vēlākais līdz 31. decembrim un 30. jūnijam pirms attiecīgās ražas, un graudaugu piemaksas rīsiem tiks piešķirtas, balstoties uz vidējo platību, kas ir apsēta katrā no diviem cikliem.

13. pants

Samazināšanas koeficents

Samazināšanas koeficents graudaugu piemaksām rīsiem attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 82. pantu tiks aprēķināts saskaņā ar šīs Regulas II pielikumu.

14. pants

Ziņojumi

1.   Dalībvalstīm Komisijai ir jāziņo šāda informācija saskaņā ar 3. pantu:

a)

vēlākais līdz 15. septembrim:

i)

šķirņu saraksts, kas ir reģistrēts nacionālajā katalogā, klasificēts saskaņā ar kritērijiem, kuri ir definēti Padomes Regulas (EK) Nr. 1785/2003 I pielikuma 2. ierakstā (27),

ii)

apsētajām teritorijām, kurām tiek piešķirtas graudaugu piemaksas rīsiem, jābūt noteiktām pēc rīsu šķirnēm un pēc pamatteritorijas un apakšplatībām, lietojot modeli, kas norādīts šīs Regulas III A pielikumā, ieskaitot pamatteritorijas un apakšplatību pārtēriņus;

b)

vēlākais līdz 31. oktobrim, jāziņo par modifikācijām attiecībā uz apsētajām platībām, par iesniegtajiem pieteikumiem graudaugu piemaksām rīsiem jāziņo saskaņā ar 3. panta 1. daļu un, lietojot III B pielikuma paraugaformu;

c)

vēlākais līdz 31. jūlijam jāziņo par apsētām teritorijām, kurām patiesi ir samaksātas graudaugu piemaksas rīsiem par pagājušo tirgus gadu saskaņā ar aprēķinu metodi, kas definēta II pielikumā, lietojot III C pielikuma paraugformu .

2.   Franču Gvinejai par informāciju, kas saistīta ar apsētajām teritorijām, ir jāpaziņo, balstoties uz vidējo platību, kas apsēta abos sējas ciklos.

3.   Dalībvalstis var ik gadus pārskatīt pamatplatību vai apakšplatību sadalījumu un objektīvos kritērijus, pēc kuriem tiek veikta sadalīšana. Tām šī informācija ir jāsniedz Komisijai vēlākais līdz 15. maijam pirms attiecīgās ražas.

5. NODAĻA

PLATĪBU MAKSĀJUMI RIEKSTIEM

15. pants

Atbilstības kritēriji Kopienas palīdzībai

1.   Šajā nodaļā jēdziens “augļu dārzs” nozīmē homogēnu un saistītu teritoriju, apstādītu ar lazdām, kuras nekrustojas ar citām kultūrām vai stādījumiem un kuri ir ģeogrāfiski konstanti. Atsevišķi koki vai atsevišķas lazdu rindas, stādītas gar ceļiem vai citām kultūrām, netiek uzskatītas par augļu dārzu.

Atsakoties no pirmās daļas, dalībvalstis var pieļaut citu koku klātbūtni, kuri nav lazdas, 10 % robežās no koku skaita, kas noteikts 3. punktā. Papildus dalībvalstīm var ļaut kastaņu klātbūtni, ja koku skaits, kas norādīts 3. punktā attiecībā uz kritērijiem, atbilst lazdu skaitam.

2.   Tikai augļu dārzi, kuri ražo riekstus un atbilst kritērijiem, kā paredz šī panta 3. un 4 punkts, fiksēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 11. pantu, atbildīs teritoriālo maksājumu kritērijiem attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 83. pantu.

Kad augļu dārzos audzē dažādus riekstu veidus, palīdzība tiek diferencēta attiecībā uz produktiem, atbilstošajiem kritērijiem un īpašās palīdzības līmeņa lazdām, kuras ir dominējošās.

3.   Augļu dārza minimālais zemes gabala izmērs nevar būt mazāks kā 0,10 hektāri no zemes platības.

Koku skaits uz hektāru nevar būt mazāks par:

i)

125 lazdām;

ii)

50 mandelēm;

iii)

50 valriekstiem;

iv)

50 pistācijām;

v)

30 ceretonijām.

4.   Dalībvalstis var fiksēt minimālo zemes gabala izmēru un koku intensitāti augstākā līmenī par 3. punktā norādīto saskaņā ar objektīvajiem kritērijiem, un, lai ņemtu vērā īpašās platību īpašības un attiecīgos gala produktus.

16. pants

Nacionālajai palīdzībai atbilstošie kritēriji

15. pants tiks piemērots nacionālajai palīdzībai, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 87. pants.

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 87. pantu dalībvalstis bez aizspriedumiem var ieviest turpmākus atbilstības kritērijus, kuri ir saskaņā ar vides, reģionālajiem, sabiedriskajiem un ekonomiskajiem palīdzību shēmu mērķiem un nerada diskrimināciju starp ražotājiem. Dalībvalstīm jāievieš nepieciešamie pasākumi, lai kontrolētu, kā šos atbilstības kritērijus ievēro zemnieki.

17. pants

Ziņojumi

1.   Dalībvalstīm jebkurā gadījumā ir jāziņo Komisijai pirms pieteikuma iesniegšanas datuma, kuru tās fiksējušas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 11. pantu vēlākais:

a)

līdz 31. maijam, paaugstinot pakāpes un kritērijus attiecībā uz 15. panta 4. punktu un papildkritērijus pēc 16. panta;

b)

līdz 15. maijam, kad dalībvalstis diferencē palīdzību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 83. panta 2. punktu, teritoriālo maksājumu līmeni par produktu un/vai modificēto nacionālo garantēto platību (NGA).

2.   Jebkura informācijas maiņa ir jāziņo Komisijai pēc 1. punkta piemērošanas nākamajam gadam un, attiecīgajās dalībvalstīs nekavējoties par to paziņojot Komisijai kopā ar objektīvajiem kritērijiem, kuri argumentē šādas modalitātes.

18 . pants

Pārejas pasākumi

1.   Dalībvalstis var noteikt, vai/un pēc kādiem noteikumiem uzlabošanas plāni attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 86. panta 2. punktu var tikt izbeigti pirms to paredzētā beigu termiņa un relatīvās platības var atbilst kritērijiem pēc shēmas, kuru piedāvā šīs Regulas 4. nodaļas IV sadaļa.

2.   Nosakot noteikumus attiecībā uz 1. punktu, dalībvalstīm jānodrošina, ka:

a)

gada plāns netiek izbeigts pirms tā pilnīgas ieviešanas;

b)

sākotnējie plāna mērķi tiek sasniegti pēc dalībvalstu uzskatiem.

6. NODAĻA

PALĪDZĪBA CIETES KARTUPEĻIEM

19. pants

Atbilstība kritērijiem

Palīdzība cietes kartupeļiem, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 93. pants, tiks garantēta kartupeļiem, kuri tiek audzēti saskaņā ar līgumiem, kurus paredz Komisijas Regulas (EK) Nr. 2236/2003 3. pants (28), pamatojoties uz kartupeļu svara, kas noteikts pēc vienas no aprakstītajām metodēm Komisijas Regulas (EK) Nr. 2235/2003 I pielikumā (29) un piegādāto kartupeļu cietes satura saskaņā ar šīs Regulas II pielikumā fiksētajām likmēm.

Palīdzība netiek piešķirta kartupeļiem, kuru cietes saturs ir mazāks par 13 %, izņemot gadījumus, kad tiek pielietots Regulas (EK) Nr. 2236/2003 5. panta 3. punkts.

20. pants

Minimālās cenas

Palīdzība cietes kartupeļiem ir prasību iemesls, kuram tiek iesniegts apstiprinājums, ka cena ir ne mazāka par Regulas (EK) Nr. 1868/94 4.a pantā paredzēto, par kartupeļiem tiek maksāts piegādes brīdī rūpnīcā saskaņā ar fiksētajām likmēm Regulas (EK) Nr. 2235/2003 II pielikumā.

Jāpielieto Regulas (EK) Nr. 2236/2003 10. panta 2. punkts.

21. pants

Maksājums

1.   Dalībvalstis, kuru teritorijā kartupeļu ciete tiek ražota, bez aizspriedumiem pret Regulas (EK) Nr. 1782/2003 28. pantu, maksā palīdzību par cietes kartupeļiem zemniekam vienreiz par visu daudzumu tirdzniecības gadam, šis daudzums ir piegādāts cietes ražotājiem četru mēnešu laikā pēc brīža, kad tiek iesniegts apliecinājums piegādei, kā paredz šīs Regulas 20. pants un nosacījumi regulas 19. pantā.

2.   Dalībvalstis var piešķirt avansus tirdzniecības gadam no 1. decembra, balstoties uz dažādām daudzumu daļām cietes kartupeļiem, kurus zemnieki piegādā pārstrādātājiem nākamajam tirgus gadam. Avansi tiek garantēti cietes kartupeļu daudzumiem, par kuriem iesniegti šīs regulas 20. pantā minētie pierādījumi, un ievēroti šīs regulas 19. pantā minētie noteikumi.

3.   Izmantojamais pārrēķina līmenis lietojams, lai noteiktu palīdzību cietes kartupeļiem vietējā valūtā, kas tiks lietota, kā paredz Regulas (EK) Nr. 2236/2003 20. pants.

7. NODAĻA

PIENA PIEMAKSAS UN PAPILDMAKSĀJUMI

22. pants

Bezdarbības gadījumi

1.   Kad fiziskas vai juridiskas personas individuālie raksturojošie daudzumi neietilpst ražotāju noteikumos, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1788/2003 5.c pants, divpadsmit mēnešu periodā, kas beidzas ar attiecīga gada 31. martu, netiek maksātas piena piemaksas un papildmaksājumi par attiecīgo gadu, izņemot, ja līdz pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam tiek pierādīts, ka ražošana ir uzsākta, apmierinot atbildīgās iestādes.

2.   1. punkts netiek pielietots force majeure gadījumos un, atbilstoši apstiprinātos gadījumos, īslaicīgi ietekmējot attiecīgo ražotāju ražošanas apjomus, kurus atzinušas atbildīgās iestādes.

8. NODAĻA

Palīdzība enerģijas kultūrām

1. iedaļa

Definīcijas

23. pants

Definīcijas

Šīs nodaļas nolūkos:

a)

“pieteicējs” apzīmē jebkuru zemnieku, kurš apstrādā teritorijas attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. pantu ar mērķi iegūt palīdzību, kuru piešķir, kā nosaka attiecīgais pants;

b)

“pirmais pārstrādātājs” ir jebkurš lauksaimniecības izejproduktu izmantotājs, kurš veic pirmo pārstrādes procesu ar mērķi iegūt vienu vai vairākus produktus attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. panta otro daļu.

2. IEDAĻA

Līgums

24. pants

Izejmateriālu lietošana

1.   Jebkurus lauksaimniecības izejmateriālus, izņemot cukurbietes, var audzēt teritorijās, kurām pienākas palīdzība, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. pants, pirmkārt tās tiek lietotas enerģijas produktu ražošanai saskaņā ar šī panta 2. daļu.

Enerģijas kultūru ekonomiskā vērtībai, kas iegūta izejmateriālu pārstrādes procesā jābūt augstākai kā no citām kultūrām, kuras paredzētas lietošanai un iegūtas ar tādu pārstrādi, kā nosaka 39. panta 3. punktā norādītās vērtēšanas metodes.

2.   Izejmateriāli attiecībā uz 1. punktu tiks attiecināti uz līgumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 90. pantu saskaņā ar šajā nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

3.   Pieteicējiem jāpiegādā pirmajiem pārstrādātājiem visi ievāktie izejmateriāli, nodrošinot, ka tie atbilst izejmateriālu daudzumam, kuru Kopiena izmanto viena vai vairāku enerģijas produktu ražošanai attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. panta otro daļu.

Kad pirmais pārstrādātājs izmanto izejmateriālus, kuri novākti ar mērķi ražot starpproduktus vai blakus produktus, viņš var izmantot ekvivalentu šādu produktu daudzumu, lai ražotu vienu vai vairākus gala produktus attiecībā uz pirmo daļu.

Attiecībā uz otro daļu pirmais pārstrādātājs var informēt atbildīgās iestādes, ar kurām ir noslēgta vienošanās. Kad ekvivalentus daudzumus izmanto dalībvalstis citu, nevis paredzēto izejmateriālu ievākšanai, dalībvalsts atbildīgās iestādes informē par katru šādas darbības detaļu.

4.   Saskaņā ar nacionālajiem nosacījumiem vadošajām līgumsaistībām, pirmais pārstrādātājs var deleģēt trešo personu ievākt izejmateriālus no zemniekiem, ja ši persona pieteikusies palīdzībai. Delegāts darbosies pārstrādātāja vārdā un labā, kurš paliek atbildīgs par pienākumiem attiecībā uz nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

25. pants

Izņēmumi

1.   Neievērojot 24. panta 2. un 3. punktu, dalībvalstis var ļaut pieteicējiem:

a)

izmantot īstermiņa meža kokus pēc bijušā 0602 90 41 vai visu labību vai eļļas sēklu apjoma saskaņā ar KN 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 un 1206 00 99 kodiem, kas ievākts:

i)

kā apkures degviela zemnieku saimniecībām,

ii)

saimniecībā ražojot enerģiju vai biodegvielu;

b)

pārstrādāt biogāzē pēc KN 2711 29 00 koda visus saimniecībā ievāktos izejmateriālus.

2.   Attiecībā uz 1. punktu, pietiecējiem ir:

a)

deklarāciju veidā līgumu vietā, kā paredz 26. pants, jāveic tieša izejmateriālu izmantošana vai pārstrāde saskaņā ar deklarāciju; 26. līdz 40. pants attiecas uz šiem gadījumiem mutatis mutandis.

b)

visus ievākots izejmateriālus jāsver pēc to apjoma vai, ievērojot dalībvalstu noteikto un veicot atsevišķu uzskaiti izmantotajiem izejmateriāliem, produktiem un blakus produktiem, kuri rodas pārstrādes procesā; tajā pašā laikā labības, eļļas sēklu un salmus, kad tiek izmantots viss augs, svēršanu var aizstāt ar izejmateriālu apjoma aprēķiniem.

3.   Dalībvalstīm, piemērojot 1. punktu, jāievieš adekvāti kontroles pasākumi, lai nodrošinātu, ka izejmateriāli tiek tieši izmantoti saimniecībā vai pārstrādāti biogāzē saskaņā ar KN 2711 29 00 kodu.

4.   Labību un eļļas sēklas, kuras izmanto saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu, jādenaturē saskaņā ar dalībvalstu izklāstītajām metodēm. Dalībvalstis var pilnvarot eļļas ražotājus pārstrādāt eļļas sēklas saskaņā ar 1. punkta a)apakšpunkta ii) sadaļu, pēc kura jādenaturē eļļas sēklas, pieļaujot, ka denaturācija notiek tūlīt pēc sēklu pārstrādes eļļā un, ka sēklu izmantošana tiek kontrolēta.

26. pants

Līgums

1.   Atbalstot pieteicējus palīdzībai, viņiem ir jāiesniedz atbildīgajām iestādēm līgumi, kurus tie ir slēguši ar pirmajiem pārstrādātājiem.

2.   Pieteicējiem jānodrošina, ka līgums ietver šādus faktus:

a)

pušu vārdus un adreses;

b)

līguma darbības laiku;

c)

visu iesaistīto izejmateriālu šķirnes un platības, kuras apstādītas ar attiecīgo šķirni;

d)

jebkurus nosacījumus, kuri piemērojami paredzamo izejmateriālu daudzumu piegādei;

e)

pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu prasības saskaņā ar 24. panta 3. punktu;

f)

paredzamos sākotnējo gala termiņus izejmateriālu izmantošanai, katrs gala termiņš tiek noteikts, atbilstoši nosacījumiem saskaņā ar 24. panta 1. punktu un 39. panta 3. punktu.

3.   Pietiecējiem jānodrošina, ka līgumi tiek izpildīti laikā, lai ļautu pirmajiem pārstrādātājiem deponēt kopiju atbildīgajām iestādēm termiņos, kuri norādīti 34. panta 1. punktā.

4.   Kontroles nolūkos dalībvalsts var pieprasīt katram pieteicējam veikt vienreizējus piegādes līgumus katram izejmateriālam.

3. IEDAĻA

Līgumu grozījumi un t0 laušana

27. pants

Līgumu grozījumi un to laušana

Ja līguma puses groza vai lauž līgumu vēlāk, kad pieteicējs iesniedzis pieteikumu palīdzībai, pieteicējs var saglabāt palīdzības pieteikumu, ja tiek veikta rūpīga inspekcija un viņš informē atbildīgās iestādes par šādiem grozījumiem vai līguma laušanu vēlākais līdz attiecīgās dalībvalsts pieteikumu grozīšanaas beigu termiņam.

28. pants

Ārkārtas apstākļi

Bez aizspriedumiem pret 27. pantu pieteicējs informē savas atbildīgās iestādes, ka viņš, ārkārtas apstākļu spiests, nevarēs piegādāt visu vai daļu no līgumā norādītajiem izejmateriāliem, pēc pietiekamu pierādījumu saņemšanas atbildīgās iestādes var pieņemt grozījumus līgumam, kur tas pieņemams, vai lauzt līgumu.

Ja zeme, par kuru ir slēgts līgums, ir samazināta grozījumu rezultātā vai, ja līgums ir lauzts, pieteicējam ir jāaizstāv savas tiesības uz palīdzību pēc šīs nodaļas platībām, kuras saskaņotas ar līgumu.

29. pants

Izmaiņas gala pielietojumā

Bez aizspriedumiem pret 27. pantu pirmie pārstrādātāji var mainīt iepriekš paredzēto izejmateriālu gala izmantošanu saskaņā ar 26. panta 2. punkta f) apakšpunktu, ja izejmateriāls pēc līguma ir piegādāts un nosacījumi ir izklāstīti 31. panta 1. punktā un 34. panta 3. punkta pirmajā daļā, tos attiecīgi izpildot.

Izmaiņas gala pielietojumā jāveic, atbilstoši nosacījumiem, kuri izklāstīti 24. panta 1. punkta otrajā apakšpunktā un 39. panta 3. punktā.

Lai atbildīgās iestādes veiktu atbilstošu kontroli, pirmajiem pārstrādātājiem tās iepriekš jāinformē.

4. IEDAĻA

Norādošais apjoms un piegādātais daudzums

30. pants

Norādošais apjoms

Katru gadu dalībvalstīm, veicot attiecīgus pasākumus, ir jānosaka norādošais apjoms, kas ir jāsasniedz, un jāinformē par to pieteicēji.

31. pants

Piegādājamais daudzums

1.   Pieteicējiem savām atbildīgajām iestādēm jāpaziņo pilnais ievākto izejmateriālu daudzums pa šķirnēm un apstiprinātais, piegādātais izejmateriālu apjoms, kā arī puses, kurām šīs piegādes ir veiktas.

2.   Patiesajam daudzumam, kuru pieteicējs piegādā pirmajiem pārstrādātājiem, ir jāatbilst vismaz norādošajam apjomam.

Tomēr atbilstošos gadījumos dalībvalstis izņēmuma kārtā var pieņemt par 10 % mazāku apjomu.

Vēl vairāk, atbildīgās iestādes var veikt grozījumus vai lauzt līgumu saskaņā ar 28. pantu, tas notiek gadījumos, kad tas šķiet attaisnojams, samazinot daudzumus, kurus pieteicējam bija jāpiegādā saskaņā ar šī punkta 1. daļu.

5. IEDAĻA

Noteikumi palīdzības maksāšanai

32. pants

Maksājumi

1.   Palīdzība var tikt maksāta pieteicējiem pirms izejmateriālu pārstrādes. Tomēr šādus maksājumus saskaņā ar šo nodaļu var veikt tikai par nepieciešamo izejmateriālu daudzumu, šis daudzums jāpiegādā pirmajiem pārstrādātājiem un, kad:

a)

ir veikta 31. panta 1. punkta sniegtā deklarācija;

b)

līguma kopija ir deponēta pirmā pārstrādātāja atbildīgajām iestādēm saskaņā ar 34. panta 1. punktu un, kad tiek izpildīti nosacījumi saskaņā ar 24. panta 1. punktu;

c)

atbildīgajām iestādēm jāsaņem apstiprinājums, ka tiek sniegta pilnīga drošība saskaņā ar 35. panta 2. punktā izvirzīto;

d)

atbildīgās iestādes, kuras ir atbildīgas par maksājumu kontroli, nosacījumiem saskaņā ar 26. pantu ir jāsaskan attiecībā uz katru pieteicēju.

2.   Daudzgadu kultūru gadījumā, kad izejmateriāli tiek ievākti un tādējādi piegādāti tikai nākamā kultivācijas gada laikā, maksājumi ir jāveic katrā no diviem gadiem pēc līguma gala termiņa saskaņā ar 26. panta nosacījumiem, kurus ievieš atbildīgās iestādes:

a)

pienākumi attiecībā uz šī panta 1. punkta b), c), un d) apakšpunktu tiek izpildīti pēc pirmā pārstrādes gada;

b)

pienākums attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktu tiek izpildīts, un informācija, kas attiecas uz 34. panta 3. punkta 1. daļu, tiek sniegta otrajā pārstrādes gadā.

Attiecībā uz pirmo audzēšanas gadu maksājumi tiek veikti tikai tad, ja atbildīgās iestādes ir saņēmušas pierādījumus, ka tiek ievērota drošība saskaņā ar 35. panta 2. punktā izvirzīto. Attiecībā uz otro gadu maksājumus var veikt, neizvirzot drošības garantijas.

3.   Attiecībā uz pastāvīgajām vai ikgadējajām kultūrām, palīdzības maksājumi tiks veikti katru gadu pēc līguma noslēgšanas datuma. Nosacījumi, kuri izklāstīti 2. punktā, tiks piemēroti mutatis mutandis.

6. IEDAĻA

Projektu pieteicēju un pirmo pārstrādātāju līgumi un pienākumi

33. pants

Pārstrādātāju skaits

Enerģijas produktus pārsvarā saražos otrie pārstrādātāji.

34. pants

Pieteicēju un pirmo pārstrādātāju līgumi un pienākumi

1.   Pirmie pārstrādātāji iesniegs līguma kopiju savām atbildīgajām iestādēm pēc grafika, kuru izveidojusi attiecīgā dalībvalsts, un ne vēlāk kā ar palīdzības pieteikumu iesniegšanas gala termiņā attiecīgajam gadu savā valstī.

Ja pietiecējs un pirmais pārstrādātājs groza vai lauž līgumu datumā, kas norādīts 27. pantā, par attiecīgo gadu, pirmajam pārstrādātājam jādeponē atbildīgajām iestādēm grozītā vai lauztā līguma kopija ne vēlāk par noteikto datumu.

2.   Pirmais pārstrādātājs sniegs atbildīgajām iestādēm nepieciešamo informāciju par attiecīgo pārstrādes procesu, īpaši attiecībā uz cenām un tehniskās pārstrādes koeficentu, kuru lieto, lai noteiktu beigu produkta daudzumu, kuru var noteikt saskaņā ar 40. panta 1. punkta otro daļu.

3.   Pirmie pārstrādātāji, kuri saņēmuši izejmateriālus no pieteicējiem, informē viņu atbildīgās iestādes par saņemto izejmateriālu daudzumu, norādot šķirnes, līguma pušu vārdus, to adreses, piegādes vietu un atsauces uz līgumu termiņos, kurus noteikušas dalībvalstis, ļaujot veikt maksājumus, kas tiks maksāti par periodu, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 28. pants.

Ja pirmā pārstrādātāja dalībvalsts nav tā pati dalībvalsts, kurā izejmateriāli ir audzēti, pirmā pārstrādātāja dalībvalstis atbildīgajām instancēm jāinformē pieteicēja dalībvalsts atbildīgās iestādes par piegādāto izejmateriālu pilniem apjomiem 40 darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas attiecībā uz pirmo daļu.

7. IEDAĻA

Nodrošinājums

35. pants

Pirmie pārstrādātāji

1.   Kā noteikts 2. punktā, pirmajiem pārstrādātājiem ir jāizvirza pilnīgs nodrošinājums atbildīgajām instancēm līdz maksājumu pieteikšanas gala termiņam uz attiecīgo gadu savā dalībvalstī.

2.   Jāizvirza nodrošinājums attiecībā uz katru no izejmateriāliem, sareizinot visu segto teritoriju summu ar attiecīgo pirmo pārstrādātāju parakstīto līgumu un, izmantojot ražošanai izejmateriālus pēc 60 eiro likmes par hektāru.

3.   Ja līgums ir grozīts vai lauzts saskaņā ar 27. vai 28. pantu, izvirzītais nodrošinājums attiecīgi ir jāpiemēro.

4.   Nodrošinājuma daļa, kura ir jāatbrīvo no izejmateriāliem saskaņā ar nosacījumiem, ka attiecīgo pirmo pārstrādātāju atbildīgajām iestādēm ir pierādījumi par attiecīgo izejmateriālu daudzumu, kas ir pārstrādāti, atbilstoši prasībām saskaņā ar 26. panta 2. punkta f) apakšpunktu, jāņem vērā nepieciešamās izmaiņas saskaņā ar 29. pantu.

36. pants

Primārās un subordinārās prasības

1.   Šādi pienākumi veido primārās prasības, kā paredz Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. pants (30):

a)

pienākums ražot izejmateriālu apjomu tieši gala produktos pēc līgumā noteiktā. Izejmateriāliem jābūt piegādātiem līdz 31. jūlijam otrajā gadā pēc ražas novākšanas;

b)

pienākums ievērot, ka produktiem jābūt T5 kontroles kopijai saskaņā ar šīs regulas 37. un 38. pantu.

2.   Šādi pienākumi ir saistoši pirmajiem pārstrādātājiem, izveidojot subordinārās prasības, kā paredz Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. pants:

a)

pienākums pieņemt izejmateriālu piegādi, kuras piegādā pieteicēji, balstoties uz šīs regulas 24. panta 3. punktu;

b)

pienākums deponēt līguma kopijas saskaņā ar šīs regulas 34. panta 1. punktu;

c)

pienākums sniegt pieprasīto informāciju saskaņā ar šīs regulas 34. panta 3. punkta apakšpunktu;

d)

pienākums izvirzīt nodrošinājumus saskaņā ar šīs regulas 35. panta 1. punktu.

8. IEDAĻA

Dokumenti pārdošanai, pārvedumiem vai piegādēm uz citām dalībvalstīm vai eksportam

37. pants

T5 kontroles kopija

Ja pirmais pārstrādātājs pārdod vai pārved otrajam pārstrādātājam uz citu dalībvalsti starpproduktus, kuri attiecināmi uz līgumu saskaņā ar 26. pantu, produktiem ir jābūt T5 kontroles kopijai, kas izdota saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2454/93.

T5 kontroles eksemplāra 104. lauciņā ieraksta vienu no šādiem sadaļas “citi” jēdzieniem:

Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión;

Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 26 nařízení Komise (ES) 1973/2004

Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

To be used for processing or delivery in accordance with Article 26 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 26

À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 26. panta nosacījumiem

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 26 straipsnio nuostatas

A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 26 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

Na spracovanie alebo dodávku v súlade s článkom 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 26 artiklan mukaisesti

Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

38. pants

Alternatīvas T5 kontroles kopijai

Ja T5 kontroles kopija netiek atdota, atbildīgajai izceļošanas iestādei kontroles nolūkos dalībvalstī, kurā atrodas pirmais pārstrādātājs, divus mēnešus pēc izejmateriālu pārstrādes gala termiņa saskaņā ar 36. panta 1. punkta a) apakšpunktu, no pirmā pārstrādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ, šādus dokumentus var pieņemt kā alternatīvu T5 kontroles kopijai:

a)

starpproduktu pirkšanas pavadzīmi;

b)

otrā pārstrādātāja paziņojumu, apstiprinot izejmateriālu gala pārstrādi enerģijas produktos attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. pantu;

c)

apstiprinātas grāmatvedības dokumentu kopijas no otrā pārstrādātāja, pierādot, ka pārstrāde ir veikta.

9. IEDAĻA

Pārbaudes

39. pants

Ieraksti

1.   Dalībvalstu atbildīgajām instancēm jāprecizē ieraksti, kuri jāveic pārstrādātājiem, un to veikšanas biežums, kam jābūt vismaz reizi mēnesī.

Ierakstos jābūt vismaz šādai informācijai:

a)

dažādu pārstrādei iepirkto izejmateriālu daudzums;

b)

pārstrādāto izejmateriālu daudzums un gala produktu, starpproduktu un blakus produktu iegūtie veidi un daudzums;

c)

pārstrādes procesā radušies atkritumi;

d)

iznīcinātais daudzums un šādas darbības iemesli;

e)

ražotāju pārdoto vai pārvietoto produktu daudzums un veidi un iegūtās cenas;

f)

kur iespējams, turpmāko pārstrādātāju vārdi un adreses.

2.   Lai iesniegtais līgums saskanētu ar noteikumiem, kuri ir izklāstīti 24. panta 1. punktā, pirmo pārstrādātāju atbildīgās instances tiks pārbaudītas. Ja prasības netiek apmierinātas, jāinformē pieteicēja atbildīgās iestādes.

3.   Ar mērķi aprēķināt produktu ekonomisko vērtību attiecībā uz 24. panta 1. punktu attiecīgās atbildīgās instances, balstoties uz informāciju saskaņā ar 34. panta 2. punktu salīdzinās visu enerģijas produktu vērtības summu ar visu citu produktu, kuri paredzēti atšķirīgai lietošanai, vērtības summu, kas iegūta, veicot tādas pašas pārstrādes darbības. Katra vērtība būs vienāda ar saistīto daudzumu, kas sareizināts ar vidējo iepriekšējo reģistrēto rūpnīcas tirgus gada cenu. Ja šāda informācija nav pieejama, atbildīgās instances noteiks saistīto cenu, balstoties uz informāciju attiecībā uz 34. panta 2. punktu.

40. pants

Pārbaudes priekšnosacījumi pārstrādātājiem

1.   Dalībvalstu atbildīgās instances, kurās notiek ražošana, saskaņā ar 24. panta 1. punktu apstiprinās, ka vismaz 25 % no ražotājiem, kuri atrodas viņu teritorijā, izvēlēti, balstoties uz riska analīzi. Kontrolei ir jāietver vismaz:

a)

enerģijas produktu vērtības summas salīdzinājums ar visu citu produktu, paredzētu atšķirīgai lietošanai, vērtības summu, šie produkti iegūti, veicot tādu pašu pārstrādi;

b)

pārstrādātāja ražošanas sistēmas analīze, ietverot fiziskas pārbaudes un komercdokumentu inspekciju ar mērķi apstiprināt pārstrādātāju, ja izejmateriālu piegādes, gala produkti, starpprodukti un blakus produkti saskan.

Kontroles nolūkos attiecībā uz b) punkta pirmo daļu pašas atbildīgās instances noteiks savu dislokāciju pēc pārstrādes tehniskā koeficenta attiecīgajiem izejmateriāliem. Ja šāds koeficents eksistē Kopienas likumdošanā, to ir jāpielieto. Ja tāda nav, bet ir citi koeficenti Kopienas likumdošanā, jāpielieto tie. Visos citos gadījumos inspekcijai jāpaļaujas uz pārstrādes industrijas vispārpieņemtajiem koeficentiem.

2.   Pārstrādes pasākumiem attiecībā uz 25. pantu pārbaudes ir jāveic 10 % no izvēlētajiem pieteicējiem, balstoties uz riska analīzi un ņemot vērā:

a)

palīdzības apjomu;

b)

lauksaimniecības zemes gabalu skaitu un ar palīdzību saņēmušās platības;

c)

attīstību kopš iepriekšējā gada;

d)

iepriekšējos gados veikto pārbaužu rezultātus;

e)

citus parametrus, kurus nosaka dalībvalstis, balstoties uz iesniegto deklarāciju sniegto informāciju.

3.   Ja pārbaudes attiecībā uz 2. punktu uzrāda neprecizitātes vismaz 3 % gadījumu, atbildīgās iestādes veiks papildus pārbaudes gada laikā un attiecīgi palielinās zemnieku skaitu, kuriem nekavējoties nākamajā gadā tiek veiktas pārbaudes.

4.   Ja tiek nodrošināts, ka noteikti pārbaužu elementi pēc 1. un 2. punkta tiek veikti kā paraugi, tad paraugiem ir jāgarantē, ka kontroles līmenis ir ticams un autoratīvs.

5.   Katrai neatliekamajai pārbaudei ir inspekcijas mērķis, kuru parakstījis inspektors, sniedzot veiktās pārbaudes rezultātus. Atskaitei ir jānorāda:

a)

pārbaudes datumu;

b)

klātesošās personas;

c)

pārbaudes laiku;

d)

lietotās pārbaudes metodes, ieskaitot paraugu ņemšanas metodes;

e)

pārbaudes rezultātus.

41. pants

Kaņepju ražošana

Jāpielieto piešķīrumi saistībā ar kaņepēm attiecībā uz Komisijas Regulas (EK) Nr. 795/2004 29. pantu (31) un Regulas (EK) Nr. 796/2004 33. pantu.

42. pants

Papildu prasības un abpusēja palīdzība

1.   Dalībvalstis veiks turpmāk pieprasītos pasākumus šīs nodaļas pareizai piemērošanai un sniegs abpusēju palīdzību, kas nepieciešama pieprasītajām pārbaudēm šīs nodaļas mērķos. Ja šī nodaļa nesniedz piemērotu samazināšanu un svītrošanu, dalībvalstis var pielietot piemērotas nacionālās sankcijas pret tirgus dalībniekiem, kuri iesaistīti palīdzības garantēšanā.

2.   Lai nodrošinātu efektīvu kontroli un sekmētu iesniegto dokumentu pareizību, un sniegto datu pareizības apstiprināšanu, tik tālu, cik nepieciešams, vai kā pieprasa nodaļa, dalībvalstis viena otrai palīdz.

10. IEDAĻA

Izslēgšana no shēmām un atestācijas

43. pants

Izslēgšana no palīdzības enerģijas kultūru izejmateriāliem un minimālajām apstrādātajām platībām

1.   Dalībvalstis var izslēgt jebkurus lauksaimniecības izejmateriālus no palīdzības enerģijas kultūrām, kad šādi produkti rada sarežģījumus no kontroles, sabiedrības veselības, vides, krimināllikuma vai enerģijas gala produkta samazināšanas pakāpes viedokļa.

2.   Saskaņā ar 24. pantu dalībvalstis var noteikt minimālās apstrādātās platības jebkuriem izejmateriāliem.

44. pants

Novērtēšana

Pirms 15. oktobra, sekojot gada beigām, atkarībā no tā, kāda palīdzība tiek sniegta, dalībvalstīm ir jāsniedz Komisijai visa nepieciešamā informācija, lai novērtētu palīdzību enerģijas kultūrām.

Informācijā ir jāatspoguļo:

a)

platības, kas atbilst katram izejmateriāla veidam;

b)

katra izejmateriāla veida, gala produktu, blakus produktu, starpproduktu iegūtajos daudzumus ar detaļām par to, kuri no izejmateriāliem tika izmantoti;

c)

pasākumus, kas veikti saskaņā ar 25. pantu;

d)

izejmateriālus, kuri izslēgti enerģijas kultūru palīdzības saskaņā 43. panta 1. punktu un minimālās apstrādājamās platības saskaņā 43. panta 2. punktu.

9. NODAĻA

ĪPAŠĀ REĢIONĀLĀ PALĪDZĪBA LAUKAUGU KULTŪRĀM

45. pants

Sēšanas datums

Lai atbilstu prasībām īpašajai reģionālajai palīdzībai laukaugu kultūrām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 98. pantu, deklarētajai platībai jābūt apsētai līdz dalībvalstu noteiktajam datumam, kas nedrīkst būt vēlāk kā 15. jūnijā.

10. NODAĻA

PALĪDZĪBA SĒKLĀM

46. pants

Sertificētās sēklas

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 99. panta pielietošanas gadījumā palīdzība tiek garantēta audzēšanai no pamatsēklām un oficiāli sertificētām sēklām, kā definēts Direktīvās 66/401/EEC, 66/402/EEC un 2002/57/EK, un saskaņā ar standartiem un noteikumiem, kas izklāstīti šajās direktīvās, saskaņā ar regulas 47. līdz 50. pantu.

47. pants

Sēklu ražošana

1.   Sēklas ražos:

a)

vai nu pēc audzēšanas līgumiem, kurus slēdz starp sēklu iestādēm vai audzētājiem un stādu audzētājiem,

b)

vai tieši sēklu ražotāji vai audzētāji; šai produkcijai jābūt pārbaudītai saskaņā ar audzēšanas deklarācijām.

2.   Sēklu ražotāji un audzētāji apstiprinās vai reģistrēs dalībvalstis attiecībā uz 1. punktu. Dalībvalstu apstiprinājums vai reģistrācija būs derīga visā Kopienā.

3.   Sēklu ražotāji vai audzētāji, kuri audzē stādus vai kuriem tie tiek audzēti citās dalībvalstīs nevis tajās, kurās ir veikta apstiprināšana un reģistrēšana saskaņā ar 2. punktu, pēc pieprasījuma iesniedz citu dalībvalstu atbildīgajām instancēm informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu pārbaudes palīdzības piešķiršanai.

48. pants

Teritoriālā atbilstība kritērijiem

Katra dalībvalsts garantē palīdzību tikai attiecībā uz ievāktajām sēklām teritorijā kalendārā gada laikā, kurā sākas tirgus gads un kuram ir piešķirta palīdzība.

Palīdzība tiks garantēta visiem sēklu audzētājiem saskaņā ar noteikumiem, kuri nodrošina vienādu attieksmi pret visiem palīdzības saņēmējiem neatkarīgi no to izvietojuma Kopienā.

49. pants

Sēklu tirdzniecība

Palīdzība tiek garantēta tikai tad, ja sēklas saņēmējs patiesi tās tirgo sēšanai vēlākais līdz 15. jūnijam nākamajā gadā pēc ražas ievākšanas. “Tirgot” nozīmē turēt pieejamu vai turēt noliktavā, izlikt pārdošanai, piedāvāt pirkšanai, pārdot vai piegādāt citām personām.

50. pants

Cannabis sativa L. šķirnes

Cannabis sativa L. šķirnes, kas atbilst palīdzības kritērijiem, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 99. panta 4. punkts, ir tās, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 796/2004 II pielikuma 4. daļā.

11. NODAĻA

PLATĪBU MAKSĀJUMI LAUKAUGU KULTŪRĀM

1. IEDAĻA

Vispārīgie noteikumi par atbilstību kritērijiem laukaugu kultūru platību maksājumiem

51. pants

Kritērijiem atbilstošās zemes

1.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. nodaļas mērķim:

a)

“pastāvīgās ganības” nozīmēs “pastāvīgās ganības” pēc Komisijas Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. panta 2. punktā norādītā;

b)

“pastāvīgās kultūras” nozīmēs “pastāvīgās kultūras” pēc Komisijas Regulas (EK) Nr. 795/2004 2.c pantā norādītā.

2.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 103. panta pirmā punkta mērķiem zemes, kuras ir pastāvīgās ganības 2003. gadā, būs:

a)

zemes, kuras zemnieki palīdzības pieteikumā 2003. gadam deklarējuši kā tādas, kuras tiek pastāvīgi izmantotas ganībām

un

b)

zemi, kuru zemnieks nedeklarē savā pieteikumā 2003. gadam, vienīgi, ja var parādīt, ka zeme nav bijusi izmantota pastāvīgām ganībām 2003. gadā.

3.   Kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 108. panta otrais punkts, dalībvalstis var tikt izslēgtas no šī panta pirmā punkta tikai šādos gadījumos:

a)

platībām, kuras paredzētas restrukturēšanas programmām, definētām kā “izmaiņas struktūrā un/vai kritērijos, atbilstoši platībām, kuras noteikušas atbildīgās instances”, dalībvalstis veiks pasākumus, lai novērstu jebkādu ievērojamu pieaugumu kopējā lauksaimniecības platībā, kas atbilst kritērijiem laukaugu kultūru platību maksājumiem; tajā var ietilpt iepriekš kritērijiem atbildušo platību uzskatīšana par neatbilstošu, kā paredz pasākums; platības, kas tikko atzītas par kritērijiem atbilstošām pēc dalībvalstu noteiktās restrukturēšanas programmas, kas nepārsniegs jau deklarētās kritērijiem neatbilstošās platības par vairāk kā 5 %;

b)

jebkuras sabiedriskās iejaukšanās gadījumā, kad iejaukšanās rezultātā zemniekiem, kuri iepriekš audzējuši graudaugus kā neatbilstošus kritērijiem laukaugu kultūru platību maksājumiem, lai veiktu tālāku normālu lauksaimniecisko darbību, un attiecīgā iejaukšanās nozīmē, ka, sākotnēji kritērijiem atbildusī zeme, vairs tāda nav, dalībvalstis var vairāk nepalielināt kopējo atbilstošo lauksaimniecības platību pavisam vai uz īsu laiku par vairāk kā 0,1 % no kopējās pamatplatības;

c)

ja zemnieki spēj sniegt saistošus un objektīvus iemeslus zemes platības kritēriju maiņai, lai tā atbilstu kritērijiem laukaugu kultūru platību maksājumiem, dalībvalstīm ir jāpārbauda, vai nav pamatotu iemeslu atteikt šādu maiņu, it sevišķi no vides aizsardzības viedokļa, un iesniegt pamatotu plānu Komisijai, ka kopējais apjoms kritērijiem atbilstošajām zemēm paliek nemainīgs; nekādi apstākļi nevar mainīt rezultātu, palielinot apjomus; dalībvalstīm jāsniedz sistēma par iepriekšēju informēšanu un šādu izmaiņu apstiprināšanu.

52. pants

Noteikumi maksājumiem

Bez aizspriedumiem pret 2. pantu laukaugu platību maksājumi tiks maksāti tikai platībām:

a)

reģionos, kas klimatiski un lauksaimnieciski atbilst laukaugu kultūru audzēšanai; dalībvalstīm ir tiesības lemt, vai reģions atbilst prasībām konkrētu laukaugu kultūru audzēšanai;

b)

uz kurām kultūras paliek, pēdējās ziedēšanas periodam sākoties normālas audzēšanas apstākļos.

Kas attiecas uz cietajiem kviešiem, kultūras papildus tiks kultivētas saskaņā ar vietējiem standartiem vismaz līdz 30. jūnijam atkarībā no tā, kurš maksājums ir piešķirts, izņemot gadījumus, kad raža tiek novākta pilnbriedā.

53. pants

Reģionālie apjomi

1.   Ja ražotāju platības, kuras atbilst kritērijiem laukaugu kultūru platību maksājumiem, atrodas vairākos ražošanas reģionos, maksājamais apjoms tiek noteikts pēc katras platības atrašanās vietas, par kuru ir iesniegts pieteikums.

2.   Dalībvalstīm, kuras audzē kukurūzu reģionos, kuros parasti to audzē lopbarībai, jāpiešķir kvota ēdamajiem graudiem attiecībā pret visām platībām, kur tiek audzēta kukurūza.

2. IEDAĻA

Īpašie nosacījumi konkrētām laukaugu kultūrām

54. pants

Lopbarība

1.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100. panta 3. punktā minētā “lopbarība” ir graudaugi, kas tiek audzēti platībās, kas pārsvarā apsētas ar zāli un novāktas zaļas vismaz reizi gadā ar mērķi saglabāt noslēgtā vidē ar anaerobisku fermentu palīdzību.

Īpašnieki, kuru platības ir reģistrētas sertificētu zāles sēklu audzēšanai saskaņā ar Direktīvu 66/401/EEC attiecīgajā tirgus gadā, nevarēs pretendēt uz laukaugu kultūru platību maksājumiem.

2.   Šīs nodaļas nosacījumi, izņemot apstākļus, kuri attiecas uz ziedēšanu 52. panta 1. punkta b) apakšpunktu, attiecas uz lopbarību.

3.   Dalībvalstīs, kuras rada nosacījumus īpašām platībām lopbarībai, kuri norādīti IV pielikumā, zemnieki varēs pretendēt uz platību maksājumiem attiecībā uz lopbarību.

55. pants

Cietie kvieši

1.   Palīdzības lietošana attiecībā uz cieto kviešu papildināšanu un īpašo palīdzību, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 105. pantā, būs spēkā tikai, ja:

a)

pieteikumi platību maksājumiem attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 101. pantu, ir iesniegti attiecībā uz to pašu hektāru skaitu kā cietajiem kviešiem;

b)

sertificētajām sēklām saskaņā ar Direktīvu 66/402/EEC tiek lietots minimālais daudzums.

2.   Dalībvalstis līdz 1. oktobrim gadā, kas seko attiecīgajam gadam, kurā tiek garantēta palīdzība, fiksēs un informēs zemniekus par minimālajiem sertificēto sēklu daudzumiem, kuras jāizmanto saskaņā ar lauksaimniecības praksi attiecīgajā dalībvalstī.

56. pants

Lini un kaņepes, kurus audzē šķiedrai

1.   Par platību maksājumiem liniem un kaņepēm, kuras audzē šķiedrai, ir neskaidrības šādos noteikumos:

a)

līguma vai vienošanās kopijas iesniegšana attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 106. panta 1. punktu vēlākais līdz 15. septembrim gadam, kas seko attiecīgajam gadam, kurā maksājums piešķirts vai pirms datuma, kuru noteikusi dalībvalsts;

b)

šādu šķirņu lietošana:

i)

linu, kas tiek audzēts šķiedrai, šķirnes ir uzskaitītas V pielikumā uz 15. maiju gadam, kuram maksājums ir garantēts;

ii)

kaņepju, kuras tiek audzētas šķiedrai, šķirnes ir uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 796/2004 II pielikumā uz 15. maiju gadam, kuram maksājums ir garantēts un sertificēts saskaņā ar Direktīvu 2002/57/EEC (32).

2.   Teritoriālo maksājumu nodrošināšanai kaņepēm, kuras tiek audzētas šķiedrai, dalībvalstis var fiksēt minimālo apsēšanas pakāpi saskaņā ar standarta kaņepju audzēšanas praksi.

57. pants

Sēšanas datumi

Atsakoties no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 109. panta, dalībvalstis var atlikt sēšanas beigu datumu ne vēlāk kā par 15. jūniju kultūrām, kuras ir uzskaitītas šīs Regulas VIII pielikumā, un zonām, kuras atrodas pielikumā noteiktajos reģionos un kuras nosaka iesaistītās dalībvalstis.

3. IEDAĻA

Pamatplatības, norādošās kvotas un griesti

58. pants

Apūdeņojamās un neapūdeņojamās zemes

1.   Ja reģionalizācijas plāns attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 103. pantu piešķir atšķirīgas kvotas apūdeņojamajām un neapūdeņojamajām zemēm, dalībvalstīm jānosaka, vai mārketinga gada laikā platības tiek apūdeņotas vai nē. Tām ir jānorāda:

a)

laukaugu kultūru saraksts, par kurām platību maksājumi var tikt garantēti pēc apūdeņoto kvotu līmeņa;

b)

apūdeņošanas iekārtu apraksts, kuru izmanto zemnieki; šim aprīkojumam jābūt atbilstošam un ar attiecīgo platību un jāļauj piegādāt ūdeni daudzumā, kāds nepieciešams normālai augu attīstībai to augšanas laikā;

c)

attiecīgais apūdeņošanas periods.

2.   1. punkts netiek piemērots ‘regadío’ ražošanas reģioniem Spānijā vai citos reģionos, kur apūdeņošana ir vēsturiska iezīme saistībā ar zemes gabalu, un tai jābūt ievērotai un uzskaitītai.

59. pants

Pamatplatību pārtēriņš

1.   Lai noteiktu jebkurus pārtēriņus reģionālajām pamatplatībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 102. pantu, dalībvalstu atbildīgās instances ņems vērā:

a)

reģionālās pamatplatības, kuras norādītas šīs Regulas IV pielikumā;

b)

teritoriju kopējo platību, kuras atbilst platību maksājumiem pieteikumos, kuri ir iesniegti attiecībā uz katru kultūru, ieskaitot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta pielietošanu attiecībā uz piespiedu atlicinājumiem.

Jebkuri brīvprātīgie atlicinājumi tiks ietverti platībās, kurās nav apūdeņošanas, netiek audzēta kukurūza un/vai nav izmantota lopbarībai.

2.   Teritoriju kopējā platība, kas attiecas uz iesniegtiem palīdzības pieteikumiem, neietilps platības vai to daļas, kuras attiecas uz pieteikumiem, kuri pēc administratīvām pārbaudēm tiek atzīti par nepamatotiem.

Ja piemērojams, patieso platību nosaka neatliekamās pārbaudēs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 23. pantu, šīs pārbaudes tiks ņemtas vērā.

3.   Platības, kas apsētas ar laukaugu kultūrām, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. nodaļas IV sadaļu un lietotas, lai atbalstītu palīdzības pieteikumus saskaņā ar šīs Regulas 12. nodaļas IV sadaļu, tiks pievienotas kopējai platībai, kura attiecas uz pieteikumiem, pielāgotiem saskaņā ar 2. punktu.

4.   Pamatplatības pārtēriņi tiks aprēķināti saskaņā ar tabulām VI pielikumā.

60. pants

Cieto kviešu ierobežoto platību pārtēriņi

1.   Lai noteiktu jebkurus pārtēriņus ierobežotajās platībās cietajiem kviešiem, kuri atbilst kritērijiem, piemērojot platību maksājumus, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 105. panta 1. punktā, dalībvalstu atbildīgās iestādes ņems vērā piešķīrumu platību maksājumiem pieteikumos minēto teritoriju kopējām platībām attiecībā uz cietajiem kviešiem; piešķīrums pielāgots saskaņā ar regulas 59. panta 2. punktu, samazināts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 102. pantu.

2.   1. punkts tiek pielietots, lai noteiktu jebkurus pārtēriņus ierobežotajās teritorijās, kas atbilst īpašās palīdzības kritērijiem cietajiem kviešiem, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 105. panta 3. punktā.

61. pants

Definitīvās pakāpes platību pārtēriņi un samazināšanas koeficents

1.   Ja platības attiecībā uz 59. un 60. pantu tiek pārsniegtas, vēlākais līdz attiecīgā gada 31. oktobrim attiecīgajā dalībvalstī jānosaka definitīvās pakāpes pārtēriņam, kas samazināts līdz divām decimāldaļām.

2.   Definitāvās likmes pārtēriņam noteiks izmantošanas pakāpi, lai aprēķinātu teritoriju, kas atbilst proporcionālai kritēriju samazināšanai:

a)

laukaugu kultūru platību maksājumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 102. panta 1. punktu;

b)

to papildinājumi un īpašā palīdzība cietajiem kviešiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 105. pantu, kas pielietota saskaņā ar 102. panta 1. punktu.

62. pants

Apakšplatības

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 102. panta 5. punkta nolūkos dalībvalstis vēlākais līdz attiecīgā gada 15. septembrim, līdz kuram tiek pielietoti platību maksājumi, nosaka un Komisijai sniedz informāciju par:

a)

nacionālajām pamatplatībām, kuras tiks sadalītas;

b)

dalībvalstu kritērijiem, lai izveidotu apakšplatības;

c)

apakšplatībām (skaits, nosaukums un izmēri);

d)

detalizētiem noteikumiem attiecībā uz pasākumiem, kuri piemērojami pārtēriņa gadījumā.

63. pants

Maksājumu summas griesti

Lai noteiktu jebkurus pārtēriņu maksājumu griestus un atbilstošu koeficenta samazināšanu, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 102. panta 2. punkts, dalībvalstu atbildīgās iestādes ņems vērā proporcionālo samazinājumu kritērijus atbilstošajām platībām, kā paredz regulas 102. panta 1. punkts un 105. panta 2. punkts.

4. IEDAĻA

Atlicinājumi

64. pants

Definīcija

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 107. panta 1. punkta nolūkos “atlicinājumi” nozīmē atstāt papuves platības, kas atbilst platību maksājumu kritērijiem, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1782/2003 108. pantam.

65. pants

Nosacījumi

1.   Jāpielieto Regulas (EK) Nr. 795/2004 32. pants.

2.   Atsakoties no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 107. panta 9. punkta, 2005. un 2006. gadam Malta var noteikt minimālo prasību izmēru atlicinātajām platībām, kas ir vismaz 0,1 ha lielas un 10 m platas.

66. pants

Reģionālais sadalījums

1.   Palīdzības piešķiršana attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 II sadaļu tiks sadalīta pa reģioniem saskaņā ar reģionalizēšanas plānu, kā paredz regulas 103. pants.

2.   Katra platības maksājuma pieteikums dotajā ražošanas reģionā atbildīs atlicinājumu deklarācijām attiecībā uz pēdējo attiecīgo hektāru skaitu tajos pašos ražošanas reģionos.

3.   Dalībvalstis var atteikties no 2. punkta saskaņā ar objektīvajiem kritērijiem.

4.   Atsakoties no 2. punkta, obligātie atlicinājumi attiecas uz iesniegtajiem pieprasītajiem platības maksājumiem un var tikt ietekmēti pilnībā vai daļēji:

a)

Spānijā secano reģionā, gadījumos, kad īpašums atrodas secano un regadío ražošanas reģionos;

b)

citā ražošanas reģionā, nodrošinot, ka atlicinātās platības atrodas ražošanas reģionos atkarībā no tā, kur apstrādātā platība atrodas.

5.   Ja tiek pielietots 3. un 4. punkts, atlicinātās platības tiks pielāgotas saskaņā ar starpību starp kvotām, kuras tiek izmantotas maksājumiem attiecībā un attiecīgo reģionu atlicinājumiem. Tomēr, pielietojot šos punktus, tas neveicinās atlicināto hektāru skaitu, kā to pieprasa saistības.

67. pants

Pākšaugu kultūras

1.   Lai pielietotu Regulas (EK) Nr. 1782/2003 107. panta 3. punkta otro ievilkumu, “pākšaugu kultūras” nozīmē platības, kas apsētas ar vienu vai vairākām pākšaugu šķirnēm, kuras uzrādītas regulas VII pielikumā. Sēja kopā ar labību un/vai zāli tiks pieļauta šādos gadījumos:

a)

platības ir apsētas galvenokārt ar pākšaugiem;

b)

tās nevar novākt atsevišķi.

Kad reģionu vides standarti, kurus noteikušas dalībvalstis organiskajām kultūrām, nosaka griestus pākšaugu platībām, nosacījumi attiecībā uz platībām, kuras pārsvarā apsētas ar pākšaugiem, izklāstīti a) punktā, tiem jāatbilst vismaz 85 % no fiksētās likmes, kuru attiecīgi noteikušas dalībvalstis.

2.   Platības, kurās pākšaugu kultūras attiecībā uz 1. punktu tiek apstrādātas periodā no 15. janvāra līdz 31. augustam, kā nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 1786/1003 piedāvātās palīdzības shēmas (33), platību maksājumiem nevarēs kvalificēt.

68. pants

Maksājumi brīvprātīgi atlicinātajām zemēm

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 107. panta 6. punkta nolūkos, kad tiek pielietots regulas 66. pants, dalībvalstis ļaus zemniekiem atlicināt vismaz 10 % no platības, kas tiek apsēta ar laukaugu kultūrām un netiek lietota teritoriālajiem maksājumiem, lai atļautu maksāt atlicinātās tiesības. Augstāku procentu likmi var noteikt dalībvalstis, ņemot vērā attiecīgo situāciju un nodrošinot pietiekamu saimniecības zemes izmantošanu.

Pamatapjoms brīvprātīgajiem atlicinājumiem būs 63,00 tūkstoši eiro no 2005./2006. mārketinga gada. Kad atšķirīgas kvotas ir noteiktas apūdeņojamajām un neapūdeņojamajām zemēm, neapūdeņojamajām zemēm tiks piemēroti atlicinājumu maksājumi.

Dalībvalstis piemēros attiecīgus pasākumus saskaņā ar īpašajiem apstākļiem brīvprātīgi atlicinātajās platībās, lai nodrošinātu, ka tās tiek uzturētas labā lauksaimnieciskajā stāvoklī un tiek aizsargāta vide.

5. IEDAĻA

Ziņojumi

69. pants

Ziņojumi

1.   Dalībvalstis sūtīs Komisijai informāciju attiecībā uz IX pielikuma standartizēto formu, tādējādi tās raksturojot pēc ražošanas reģiona, pamatplatībām un valstīm saskaņā ar 3. pantā noteikto grafiku.

2.   Kad platības attiecībā uz 59. un 60. pantiem pārsniedz attiecīgajā dalībvalstī noteikto, nekavējoties ir jānosaka definitīva likme pārtēriņiem un vēlākais līdz attiecīgā gada 15. novembrim un 1. decembrim tas jāpaziņo Komisijai. Datums, kas tika pieņemts, lai aprēķinātu starpību, par kādu pamatplatība ir pārsniegta, tiks ziņots, turpmāk izmantojot VI pielikuma formu.

3.   Kad pārtēriņš tiek sadalīts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 102. panta 5. punktu un 105. panta 2. punktu, par šādu sadalījumu attiecīgā dalībvalsts sniedz informāciju Komisijai vēlākais līdz 15. novembrim.

4.   63. panta pielietošanas gadījumā attiecīgā dalībvalsts informēs Komisiju par samazināšanas definitatīvajiem koeficentiem vēlākais līdz attiecīgā gada 1. decembrim.

12. NODAĻA

PIEMAKSAS AITĀM UN KAZĀM

1. IEDAĻA

Tiešie maksājumi

70. pants

Pieteikumi un saglabāšanas periods

1.   Papildus prasībām attiecībā uz integrētās vadības un kontroles sistēmu, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 4. nodaļas II sadaļa (“integrētā sistēma”), zemnieki uzrādīs savos pieteikumos aitu un kazu piemaksas un veicamās piemaksas par to, vai tie tirgo aitas pienu vai piena produktus gada laikā attiecībā uz to, kura no piemaksām ir pieprasīta.

2.   Pieteikumi piemaksām par labu zemniekiem, kuri audzē aitas un/vai kazas, tiks iesniegti atbildīgajām iestādēm tikai periodā, kuru noteikušas attiecīgās dalībvalstis, periods sākas ne ātrāk kā 1. novembrī un beidzas ne vēlāk kā 30. aprīlī attiecīgi pirms un pēc gada sākuma attiecībā uz to, kurš no pieteikumiem ir iesniegts.

Tomēr Apvienotā Karaliste var noteikt citu periodu attiecībā uz Ziemeļīriju nekā noteikts Lielbritānijā.

3.   Periods attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 115. panta 1. punktu, kura laikā zemnieki apņemas turēt aitu un/vai kazu daudzumu attiecībā uz to, kura piemaksa tiek pieprasīta (“saglabāšanas periods”), būs 100 dienas, sākot ar pirmo dienu, kas seko pēdējai dienai pieteikumu iesniegšanas periodam attiecībā uz 2. punktu.

71. pants

Platības, kuras atbilst kritērijiem kazu piemaksām

Kritēriji attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 113. panta 2. punktu tiek sasniegti platībās, kuras uzskaitītas X pielikumā.

Tomēr dalībvalstis pēc ierastās kārtības apstiprinās, vai kritēriji joprojām tiek sasniegti platībās, kuras uzskaitītas X pielikumā, to teritoriju robežās. Sekojot šim vērtējumam, dalībvalstis ziņos Komisijai par jebkuriem nepieciešamajiem grozījumiem X pielikumā līdz 31. jūlijam nākamajam gadam attiecībā uz to, kurš no grozījumiem ir piemērots. Ziņojums noteiks zonas vai zonu daļas, kuras uzskaitītas X pielikumā un kuras vairs neatbilst kritērijiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 113. panta 2. punktu, kā arī rezultējošās zonas, kuras atbilst kritērijiem, bet vēl nav uzskaitītas X pielikumā. Par šīm potenciāli jaunajām zonām dalībvalstis sniegs detalizētu informāciju Komisijai ar pietiekamu argumentāciju.

72. pants

Pieteikumi papildpiemaksām un kazu piemaksām

1.   Lai gūtu labumu no papildpiemaksām vai kazu piemaksām, zemnieki, kuru īpašumā ir vismaz 50 %, bet mazāk nekā 100 % no lauksaimniecībai izmantojamās platības, par teritorijām attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 114. panta 1. punktu vai platībām, kuras uzskaitītas šīs regulas X pielikumā, iesniedz deklarāciju vai īpašumu norādošas deklarācijas saskaņā ar šī panta 2. un 3. punktu:

2.   Zemnieki, kuriem katru gadu tiek pieprasītas deklarācijas par kopējo izmantoto lauksaimniecības platību viņu īpašumos, palīdzības pielietošanas gadījumos, kā to apstiprinājusi Regula (EK) Nr. 1782/2003 22. panta 1. punktā, norādīs deklarācijā izmantotos zemes gabalus, kuri tiek izmantoti lauksaimniecībā un atrodas platībās, kuras nosaka Regulas (EK) Nr. 1782/2003 114. panta 1. punkts, vai platībās, kuras norādītas šīs regulas X pielikumā, kā paredzēts;

Zemnieki, kuriem netiek pieprasīts iesniegt deklarācijas attiecībā uz pirmo punktu, katru gadu iesniegs īpašu deklarāciju, kur iespējams piemērot sistēmu, identificējot lauksaimniecības zemes gabalus, kuri tiek nodrošināti pēc integrētās sistēmas.

Īpašās deklarācijas norādīs zemes, kuras pieder zemniekam, nomu vai izmantošanu, neatkarīgi no apstākļiem, norādot to platības un specificējot tos zemes gabalus, kuri tiek izmantoti lauksaimniecībā un atrodas platībās, kuras nosaka Regulas (EK) Nr. 1782/2003 114. panta 1. punkts vai norādītas šīs regulas X pielikumā, kā paredzēts. Dalībvalstis nodrošinās, ka īpašās deklarācijas tiek pievienotas pieprasījumiem aitu un/vai kazu piemaksām. Dalībvalstis var arī pieprasīt, ka tiek iesniegtas īpašās deklarācijas, izmantojot “vienreizējo maksājumu pieteikumu” formas.

3.   Atbildīgās nacionālās instances var pieprasīt iesniegt īpašuma apliecinājumu, nomas līgumu vai parakstītu vienošanos starp zemnieku un, kad iespējams, vietējo vai reģionālo atbildīgo instanču atestāciju, kas veikta lauksaimniecībā izmantotajai zemei. Atestācijai jānorāda zemes platības, kurām tiek garantēta palīdzība un kuras izmanto ražošanai; jānorāda zemes gabalu novietojums apgabalā, ko nosaka Regulas (EK) Nr. 1782/2003 114. panta 1. punkts, vai platībās, kuras norādītas šīs regulas X pielikumā, kā paredzēts.

73. pants

Zemnieki, kuri veic sezonālu lopu pārvietošanu

1.   Zemniekiem, kuru fermas atrodas vienā no ģeogrāfiskajām platībām, ko nosaka Regulas (EK) Nr. 1782/2003 114. panta 2. punkta b) apakšpunkts, un kuri iesnieguši piemaksu pieteikumus, kā arī vēlas pieteikties papildus piemaksām, jānorāda:

a)

vietu vai vietas, kurās tiek veikta sezonāla lopu pārvietošana attiecīgajam gadam;

b)

periodu, kas veikts kārtējā gadā vismaz 90 dienu garumā attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 114. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

2.   Piemaksu pieteikums no zemniekiem attiecībā uz 1. punktu tiks nodrošināts ar dokumentiem, kuri apstiprina, ka sezonāla lopu pārvietošana ir notikusi, izņemot force majeure gadījumus vai gadījumus, kuri tiek pietiekami attaisnoti laika apstākļu dēļ; un, ka sezonāla lopu pārvietošana notikusi divu iepriekšējo gadu laikā un īpaši pēc atestācijas, kuru veikusi vietējā vai reģionālā pārvalde sezonālas lopu pārvietošanas laikā, kas atbilst kritērijiem vismaz 90 audzēšanas dienu garumā.

Veicot administratīvas pieteikumu pārbaudes, dalībvalstīm jānodrošina, ka sezonālas lopu pārvietošanas gadījumi/vietas, kuras norādītas piemaksu pieteikumos, patiesi atrodas platībā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 114. panta 1. punktā.

74. pants

Atbilstība kritērijiem

1.   Zemnieki saņems piemaksas, balstoties uz aitu un/vai kazu skaitu, kuras tiek turētas visu saglabāšanas periodu attiecībā uz 70. panta 2. punktu.

2.   Dzīvnieki, kuri atbilst definīciju noteikumiem, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 112. pantā, attiecībā uz pēdējo saglabāšanas perioda dienu tiks uzskatīti par kritērijiem atbilstošiem dzīvniekiem.

75. pants

Zemnieku, kas pārdod aitas pienu vai piena produktus, ieviesumi

Dalībvalstis katram gadam ne vēlākais kā trīspadsmitajā saglabāšanas perioda dienā var izveidot ieviesumus zemniekiem, kuri tirgo aitas pienu vai piena produktus, balstoties uz zemnieku deklarācijām saskaņā ar 70. panta 1. punktu.

Veidojot ieviesumus, dalībvalstīm jāņem vērā kontroļu rezultāti un jebkuri citi atbildīgajām instancēm pieejamie informācijas avoti, īpaši iegūtā informācija no pārstrādātājiem vai izplatītājiem, kuri pārdod zemnieku aitas pienu vai piena produktus.

76. pants

Ziņojumi

1.   Dalībvalstīm jāinformē Komisija:

a)

vēlākais līdz katra gada 31. jūlijam par informāciju saistībā ar iesniegtajiem piemaksu pieteikumiem kārtējam gadam, lietojot XI pielikuma paraugformu;

b)

vēlākais līdz katra gada 31. jūlijam par piemaksu skaitu un apjomu, kuras samaksātas iepriekšējā gadā pēc sniegtās palīdzības samazinājuma pielietošanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 120. pantu, kur iespējams, lietojot regulas XII pielikuma paraugformu;

c)

vēlākais līdz katra gada 31. oktobrim par jebkurām izmaiņām ģeogrāfiskajā platību sarakstā, kur tiek veikta sezonāla lopu pārvietošana attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 114. panta 2. punktu un 73. pantu.

Pieprasītajai informācijai pēc pirmā apakšpunkta jābūt pieejamai pēc pieprasījuma nacionālajās iestādēs, kuras ir atbildīgas par oficiālās statistikas izveidi aitas un kazas gaļas sektorā.

2.   Kad informācija tiek pieprasīta pēc 1. punkta izmaiņām, īpai pēc iepriekšējo datu pārbaužu, korekciju vai uzlabojumu rezultātiem, atjaunotā informācija jāpaziņo Komisijai mēneša laikā no izmaiņu rašanās brīža.

2. IEDAĻA

Ierobežojumi, rezerves un pārvedumi

77. pants

Par brīvu iegūtās tiesības

Izņemot ārkārtas gadījumus zemniekiem, kuri ir saņēmuši piemaksas par brīvu no nacionālajām rezervēm, nevarēs nodot vai izīrēt savas tiesības trīs gadus pēc tiesību iegūšanas brīža.

78. pants

Tiesību izmantošana

1.   Zemnieks, kuram ir tiesības, tās var izmantot pēc to derīguma un/vai izīrēt šīs tiesības citam zemniekam.

2.   Ja zemnieks nav izmantojis minimumu viņam piešķirto tiesību saskaņā ar 4. punktu katra gada laikā, neizmantotā daļa tiks pārskaitīta uz nacionālajām rezervēm, izņemot šādus gadījumus:

a)

ja zemniekam ir visas no 20 piemaksu tiesībām, ja zemnieks nav izmantojis minimālo daudzumu savu tiesību, katru divu attiecīgo gadu laikā tikai daļa no pēdējā kalendārā gada laikā neizmantotā tiks pārvesta uz nacionālajām rezervēm;

b)

ja zemnieks piedalās paplašināšanas programmā, kuru ir atzinusi Komisija;

c)

ja zemnieks piedalās agrīnās pensionēšanās shēmā, kurā pārvedumi un/vai īslaicīgie tiesību līzings nav obligāti un kuru atzinusi Komisija;

d)

ārkārtas un pietiekami attaisnojamos gadījumos.

3.   Īslaicīgais līzings attieksies tikai uz visiem gadiem un ietvers vismaz minimālo skaitu dzīvnieku saskaņā ar 79. panta 1. punktu. Katra īslaicīgā līzinga periodam beidzoties, zemniekam, izņemot tiesību pārvedumu gadījumus, jāpatur visas tiesības vismaz divus turpmākos gadus. Ja zemnieks pats neizmanto vismaz minimumu savu 4. punktā piešķirto tiesību daļu katru divu gadu laikā, dalībvalstis, izņemot ārkārtas un pietiekami attaisnojamus gadījumus, atgūs un katru gadu ņems atpakaļ nacionālajās rezervēs zemnieku neizmantoto tiesību daļu.

Tomēr, ja zemnieks piedalās agrīnās pensionēšanās shēmā, kuru ir atzinusi Komisija, dalībvalstis, var piešķirt kopējo derīguma laiku īslaicīgajam līzingam, balstoties un shēmām, kuras tiks palielinātas.

Zemniekiem, kuri nolēmuši piedalīties paplašināšanās programmās saskaņā ar pasākumiem attiecībā uz Padomes Regulas (EEK) Nr. 2078/92 2. panta 1. c punktu (34) vai paplašināšanās programmās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/1999 22. un 23. pantu, netiks piešķirts īslaicīgais līzings un/vai viņu tiesību pārvedums uz piedalīšanās laiku. Tomēr nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad programma atļauj tiesību nodošanu un/vai īslaicīgu tiesību līzingu zemniekiem, kuri piedalās pasākumos, kuri nav norādīti šajās daļās un pieprasa tiesību apsaimniekošanu.

4.   Minimālajam izmantoto piemaksu tiesību daudzumam jābūt 70 %.

Tomēr dalībvalstis var šo daudzumu palielināt līdz 100 %. Tām iepriekš ir jāinformē Komisija par lielumu, kādu tās paredz pielietot.

79. pants

Tiesību nodošana un īslaicīgais līzings

1.   Dalībvalstis var noteikt tiesību nodošanu, balstoties uz to ražošanas struktūru minimālo tiesību skaitu piemaksām, kuras var būt daļējās nodošanas jautājums, neiesaistot īpašumu nodošanu. Minimums var nepārsniegt 10 no tiesībām uz piemaksām.

2.   Piemaksu nodošanas tiesības un šādu tiesību īslaicīgs līzings būs efektīvs tikai vēlāk, kad dalībvalstu atbildīgās iestādēs tiks informētas par zemniekiem, kuri nodos un/vai izīrēs tiesības un zemniekiem, kuri iegūs tiesības.

Informēšanai jānotiek līdz dalībvalstu noteiktajam gala termiņam un ne vēlāk kā datumā, kurā beidzas pieteikšanās uz piemaksām attiecīgajā valstī, izņemot tos gadījumus, kad tiesības tiek nodotas mantojuma kārtā. Kad zemnieks, kurš saņem tiesības, būs pozīcijā, tiks veidots attiecīgs tiesisks pamatojums, lai pierādītu, ka viņš/viņš ir mirušā zemnieka īpašumu saņēmējs.

3.   Tiesību nodošanas gadījumā, kas neietver īpašuma nodošanu, pārvesto tiesību skaits bez kompensācijām nacionālajām rezervēm nav mazāks par vienu.

80. pants

Individuālo griestu maiņa

Piemaksu tiesību nodošanas vai īslaicīgs līzinga gadījumā dalībvalstis noteiks jaunus individuālos griestus un informēs attiecīgos zemniekus par piemaksu tiesību skaitu, kurām viņi var pietiekties vēlākais 60 dienas no pēdējās dienas periodā, kurā ražotājs ir iesniedzis savu pieteikumu.

Pirmo punktu nepielieto gadījumā, ja nodošana notiek saskaņā ar mantojumu attiecībā uz 79. panta 2. punktu.

81. pants

Zemnieki, kuriem nepieder zeme, uz kuras viņi veic savu lauksaimniecisko darbību

Zemnieki, kuri veic lauksaimniecisko darbību tikai uz sabiedriskās vai kolektīvās zemes un kurš nolemj beigt lietot šo zemi, izmantojot to ganībām, un nodot visas savas tiesības citam zemniekam, tiks uzskatīti par tādiem pašiem kā zemnieki, kuri pārdod vai nodod tālāk savus īpašumus. Visos gadījumos šie zemnieki tiks uzskatīti par tādiem pašiem kā tie, kuriem ir tikai piemaksu tiesības.

82. pants

Tiesību nodošana caur nacionālajām rezervēm

Kad dalībvalsts nodrošina tiesību nodošanu caur nacionālajām rezervēm, jāievēro nacionālie nosacījumi, kuri ir analogi šai nodaļai. Kā arī šādā gadījumā:

a)

dalībvalstis var piešķirt īslaicīgu līzingu, kas tiek veikts caur nacionālajām rezervēm;

b)

piešķīruma tiesību pārveduma laikā vai īslaicīgā līzinga a) punktā tiesību nodošana neattieksies uz rezervēm, līdz dalībvalstu atbildīgo iestāžu paziņojumam zemniekam, kurš nodod tiesības un/vai īslaicīgu tiesību līzingu, un tiesību nodošana no rezervēm citam zemniekam nebūs spēkā, līdz iestāžu paziņojums nebūs iesniegts zemniekam.

Papildus nacionālie noteikumi attiecībā uz 1. punktā noteikto, ka daļai no tiesībām, kuras neattiecas uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 117. panta 2. punkta 2. apakšpunktu, jābūt veiktām ar dalībvalstu maksājumiem attiecībā uz tiem maksājumiem, kuri izrietēs no tiešās tiesību nodošanas starp zemniekiem, jāņem vērā ražošanas tendences attiecīgajā dalībvalstī. Maksājumam jābūt vienādam ar maksājumu, kas piešķirts zemniekam, kurš saņem ekvivalentas tiesības no nacionālajām rezervēm.

83. pants

Individuālo limitu aprēķināšana

Sākotnējā aprēķinā un no tā izrietošajās korekcijās par individuālajiem limitiem piemaksu tiesībām tiks izmantots viss daudzums.

Kad aritmētisko aprēķinu rezultāts nav vesels skaitlis, tiek ņemts vērā tuvākais veselais skaitlis. Kad aprēķina rezultāts ir tieši pa vidu diviem veseliem skaitļiem, jāņem vērā lielākais skaitlis.

84. pants

Paziņojumi

1.   Dalībvalstīm vēlākais līdz 2005. gada 1. martam jāpaziņo Komisijai par pārvesto piešķīrumu tiesību daļu, kas tiek nodota nacionālajām rezervēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 117. panta 2. punktu un kurai piemērojami pasākumi saskaņā ar regulas 117. panta 3. punktu un pirms katra gada 1. janvāra pēc veiktā grozījuma.

2.   Izmantojot XII un XIV pielikumu tabulas, dalībvalstīm vēlākais līdz katra gada 30. aprīlim jāinformē Komisija:

a)

par piešķīrumu tiesību skaitu, kuras ir atdotas bez kompensācijām uz nacionālajām rezervēm, sekojot tiesību nodošanai, nenododot īpašumus iepriekšējā gadā;

b)

par neizmantoto piemaksu tiesību skaitu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 118. panta 2. punktu, kuras ir nodotas uz nacionālajām rezervēm iepriekšējā gada laikā;

c)

par garantēto tiesību skaitu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 118. panta 3. punktu iepriekšējā gada laikā;

d)

par zemniekiem garantēto piešķīruma tiesību skaitu mazāk labvēlīgos apvidos no nacionālajām rezervēm iepriekšējā gada laikā;

e)

par datumiem, kas attiecas uz periodiem un gala termiņiem saistībā ar tiesību pārvedumiem un piemaksu pieteikumiem.

3. IEDAĻA

Papildmaksājumi

85. pants

Papildmaksājumi

Dalībvalstīm, kuras piemēro Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pantu, jāsniedz informācija Komisijai par to nacionālajiem pasākumiem saistībā ar papildmaksājumu piešķiršanu, kā paredz regulas 119. pants. Kur piemērojams, informācijā ir jāiekļauj:

a)

attiecībā uz galvojumu maksājumiem:

i)

norādošie apjomi par galvojumu un grantu izkārtojumu;

ii)

norādošo prognozi par izmaksām kopā un par iesaistīto dzīvnieku skaitu;

iii)

īpašas uzkrājumu blīvuma prasības;

iv)

citu informāciju par pielietošanas noteikumiem;

b)

attiecībā uz platību maksājumiem, pēc nepieciešamības:

i)

reģionālo pamatplatību aprēķinu;

ii)

norādošos apjomus par hektāru;

iii)

norādošo prognozi par izmaksām kopā un iesaistīto hektāru daudzumu;

iv)

citu informāciju par pielietošanas noteikumiem;

c)

detaļas par citām shēmām, kuras izveidotas, lai veiktu papildmaksājumus.

Dalībvalstis informēs Komisiju par jebkurām izmaiņām to nacionālajos pasākumos viena mēneša laikā kopš notikušas šādas izmaiņas.

4. IEDAĻA

Vispārīgie noteikumi

86. pants

Nacionālo valūtu konvertācija

Operatīvie pasākumi maiņas kursam, kas piemērojamas piemaksu apjomiem un maksājumiem Regulas (EK) Nr. 1782/2003 113., 114. un 119. pantā, tiks piemērots par kalendāro gadu attiecībā uz to, kura piemaksa vai maksājums tiek garantēts.

Izmantotajam maiņas kursam jābūt vidējam no pielietojamajiem maiņas kursiem decembra mēnesī pēc datuma, kad notikusi operācija, aprēķinot pro rata temporis. To ir jāpiefiksē Komisijai mēneša laikā pēc operācijas veikšanas datuma.

13. NODAĻA

MAKSĀJUMI LIELLOPIEM UN TEĻIEM

1. IEDAĻA

Īpašās piemaksas

(Regulas (EK) Nr. 1782/2003 123. pants)

87. pants

Pieteikumi

1.   1. Papildus integrētas sistēmas prasībām tiešā maksājuma pieteikumam, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 22. pants, ir jāsatur:

a)

dzīvnieku skaita sadalījums pa vecuma grupām;

b)

informācija par pasēm vai administratīviem dokumentiem, kuri pavada dzīvniekus, par kuriem izklāstīts pieteikumā.

2.   Pieteikumus var iesniegt tikai attiecībā uz dzīvniekiem, kuri uz saglabāšanas perioda laiku saskaņā ar 90. pantu ir:

a)

bullēni, tiem ir jābūt vismaz septiņus mēnešus veciem;

b)

buļļi:

i)

tiem ir jābūt vismaz septiņus mēnešus veciem un ne vecākiem par 19 mēnešiem attiecībā uz pirmo vecuma grupu;

ii)

vismaz 20 mēnešus veciem attiecībā uz otro vecuma grupu.

88. pants

Piemaksu garantēšana

Dzīvnieki, kuri nav kvalificēti īpašajām piemaksām pēc pieteikumu proporcionālās samazināšanas, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 123. panta 4. punkts, vai uzkrājumu blīvuma piemērošanas, kā paredz regulas 131. pants, var vairs nebūt pietiekumi saistoši tai pašai vecuma grupai un var tikt uzskatīti par iepriekšējo piemaksu veikšanas iemeslu.

89. pants

Pases un administratīvi dokumenti

1.   Kad pēc noteikumiem, kuri izklāstīti Regulas (EK) 1760/2000 6. pantā, pase nav pieejama, tā ir jāaizvieto ar nacionālu administratīvu dokumentu, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 123. panta 3.punkta b) apakšpunktā.

2.   Dalībvalstu atbildīgās iestādes nodrošinās, ka pases vai administratīvi dokumenti pieļauj tikai vienu garantēto maksājumu par dzīvnieku un par vecuma grupu. Lai to varētu paveikt, nepieciešamības gadījumā dalībvalstis viena otrai palīdzēs.

3.   Dalībvalstis var nodrošināt, ka nacionālie administratīvie dokumenti attiecībā uz 1. punktu tiek sniegti kā:

a)

dokuments, kas pavada katru dzīvnieku;

b)

informējošs saraksts, kuru uztur zemnieki, kas satur visu administratīvo dokumentu pieprasīto informāciju, ar nosacījumu, ka attiecīgie dzīvnieki paliek no datuma, kad veikts pirmais pieteikums, pie tā paša saimnieka, līdz tie tiek nokauti;

c)

zemniekam jāļauj veidot centrālo instanču uzturēts informējošs saraksts, kas satur visu nepieciešamo informāciju par administratīviem dokumentiem, ar noteikumu, ka dalībvalstis vai dalībvalstu reģioni pieļauj neatliekamās pārbaudes attiecībā uz visiem dzīvniekiem, kuri noteikti pieteikumā, pārbaudot to dzīvnieku kustību un izveidojot noteiktu marķējumu visiem pārbaudītajiem dzīvniekiem;

d)

informējošs saraksts, kuru uztur centrālās instances, kas satur visu nepieciešamo informāciju par administratīvajiem dokumentiem, ar nosacījumu, ka dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka piemaksas netiek piešķirtas divreiz tai pašai vecuma grupai un sniedz informāciju par piemaksu statusu attiecībā uz katru dzīvnieku nekavējoties pēc pieprasījuma.

4.   Dalībvalstis, kuras nolemj sevi atvēlēt vienai vai vairākām piedāvātajām iespējām saskaņā ar 3. punktu, sniegs informāciju Komisijai noteiktajā laikā un nodos tālāk attiecīgos ieviešanas nosacījumus.

3. punkta c) apakšpunkta nolūkos Lielbritānija un Ziemeļīrija atsevišķi tiks uzskatīta par dalībvalsts reģionu.

90. pants

Saglabāšanas periods

Saglabāšanas perioda derīguma termiņš saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 123. panta 3. punkta a) apakšpunktu būs divi mēneši, sākot no dienas pēc pieteikuma iesniegšanas.

Tomēr dalībvalstis var noteikt citus uzsākšanas datumus, kurus nosaka zemnieks ar nosacījumu, ka tie nesākas agrāk kā divus mēnešus pēc dienas, kad pieteikums ir iesniegts.

91. pants

Reģionālie griesti

1.   Kad proporcionālās samazināšanas pieteikumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 123. panta 4. punktu nosaka kritērijiem atbilstošo dzīvnieku skaitu, kas ir mazāks par visu skaitu, samazināšanai ir jābūt garantētai attiecībā un attiecīgā sadalījuma decimālo daļu no piemaksu apjoma vienības. Tādā nolūkā jāņem vērā tikai pirmā decimāldaļa.

2.   Kad dalībvalstis nolemj ieviest dažādus reģionus saskaņā Regulas (EK) Nr. 1782/2003 122. a panta jēdzienu, vai modificēt esošos reģionus to teritorijās, ir jāinformē Komisija par viņu lēmumu līdz attiecīgā gada 1. janvārim, dodot reģiona definīciju un nosakot griestus. Par jebkuru no tā izrietošu modifikāciju Komisija tiks informēta pirms attiecīgā gada 1. janvāra.

92. pants

Dzīvnieku skaita ierobežojums uz vienu saimniecību

1.   Kad dalībvalstis nolemj grozīt 90 galvu ierobežojumu uz saimniecību un vecuma robežas attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 123. panta 1. punktu, vai to, kas izriet no tā, tām jāinformē Komisija pirms attiecīgā kalendārā gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis nosaka minimālo dzīvnieku uz saimniecību skaitu zem likmes, kas netiks pielietota proporcionālajai samazināšanai, tām ir jāinformē Komisija pirms attiecīgā kalendārā gada 1. janvāra.

2.   Par jebkuriem no tā izrietošiem grozījumiem, piemērojot 1. punktu, jāinformē Komisija pirms attiecīga gada 1. janvāra.

93. pants

Granti kaušanas laikā

1.   Dalībvalstis var garantēt īpašas piemaksas kaušanas laikā:

a)

vienai bullēnu vecuma grupai;

b)

pirmajai vai otrajai buļļu vecuma grupai vai kombinēto piemaksu garantēšanu divām vecuma grupām.

2.   Dalībvalstis, kuras nolemj garantēt īpašās piemaksas kaušanas laikā saskaņā ar 1. punktu nodrošinās, ka piemaksas ir garantētas arī tad, ja kritērijiem atbilstošie dzīvnieki tiek pārvietoti uz citu dalībvalsti vai eksportēti uz trešo valsti.

3.   Kad dalībvalstis nolemj garantēt īpašās piemaksas kaušanas laikā saskaņā ar 1. punktu, šī iedaļa un 120. pants un 121. panta 1. un 2. punkts attieksies mutatis mutandis uz piemaksu garantēšanu.

4.   Papildus informācijai attiecībā uz 121. panta 1. punktu palīdzības pieteikumi noteiks, vai dzīvnieks ir bullēns vai bullis, un to pavadīs dokuments, kas saturēs detaļas, kuras tiek pieprasītas 89. panta 2. punktā. Atkarībā no dalībvalstu izvēles, ir jābūt vienam no šiem dokumentiem:

a)

pasei vai tās kopijai, ja tā satur vairākas kopijas;

b)

pases kopijai, ja pases veids sastāv no vairākām kopijām, kuras ir jāatdod atbildīgajām iestādēm attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1760/2000 6. pantu; tādā gadījumā dalībvalstis veiks pasākumus, lai nodrošinātu, ka informācija, kas ir kopijā atbilst oriģinālam;

c)

nacionālajiem administratīvajiem dokumentiem, ja pase nav pieejama saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1760/2000 6. pantā.

Dalībvalstis var izbeigt pieteikumus nacionālajiem administratīvajiem dokumentiem. Tādā gadījumā tiks veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka piemaksas netiek garantētas divreiz tiem pašiem vienas vecuma grupas dzīvniekiem, kuri ir Kopienas savstarpējās tirdzniecības iemesls.

Kad datorizētās datubāzes, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1760/2000 3.b pantā, satur nepieciešamo informāciju, kas apmierina dalībvalstis, lai nodrošinātu tikai vienu katram dzīvniekam garantētu piemaksu un katrai vecuma grupai, palīdzības pieteikumiem nav jāpievieno dokumenti, kuri norādīti šī punkta 1. apakšpunktā.

Atsakoties no šī punkta 1. apakšpunkta, gadījumos, kad dalībvalstis pielieto iespējas, kuras nosaka 121. panta 2. punkta 1. apakšpunkts, tiks veikti vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka zemnieki var noteikt dzīvniekus, kuriem tiek prasītas īpašās piemaksas.

5.   Bullēnu kaušanas atļaujā ir jānorāda skeleta svars.

6.   Kad dzīvnieks tiek pārvietots, jāsniedz pārvietošanas apliecinājums, balstoties uz sniegtajiem paziņojumiem, kuros dalībvalstis norādījušas dzīvnieku galamērķi.

Tādā gadījumā palīdzības pieteikumā ir jāiekļauj:

a)

preču nosūtītāja vārds un adrese (vai ekvivalents kods);

b)

dzīvnieka identifikācijas numurs;

c)

apliecinājums, ka dzīvnieks nav jaunāks par deviņiem mēnešiem.

Palīdzības pieteikums ir jāiesniedz pirms dzīvnieks atstāj attiecīgās dalībvalsts teritoriju, un pārvietošanas pierādījums jāiesniedz trīs mēnešu laikā, kopš dzīvnieks ir pametis attiecīgās dalībvalsts teritoriju.

94. pants

Detaļas par grantu sistēmu

1.   Atsakoties no 90. panta, piemaksas ir jāmaksā zemniekiem, kuri turējuši dzīvniekus minimālo saglabāšanas divu mēnešu laiku, kas beidzas vienu mēnesi pirms kaušanas datuma vai preču partijas vai mazāk kā divus mēnešus no eksporta datuma.

Buļļu gadījumā piemaksu maksāšana būs saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)

piemaksas pirmās vecuma grupas aspektā tiks maksātas tikai, ja zemnieks ir turējis dzīvniekus vismaz divus mēnešus periodā, kad dzīvnieki nav jaunāki par septiņiem mēnešiem un vecāki par 22 mēnešiem;

b)

piemaksas attiecībā uz otro vecuma grupu tiek maksātas tikai zemniekiem, kuri ir turējuši vismaz 20 mēnešus vecus dzīvniekus ne mazāk kā divus mēnešus;

c)

piemaksas attiecībā uz divām vecuma grupām var maksāt tikai, ja zemnieks ir turējis dzīvniekus ne mazāk kā četrus mēnešus pēc kārtas saskaņā ar vecuma prasībām attiecībā uz a) un b) punktiem;

d)

piemaksas attiecībā uz otro vecuma grupu var maksāt tikai, ja dzīvnieks tika pārvietots no citas dalībvalsts, kad tas bija 19 mēnešus vecs.

2.   Aprēķinot krājumu blīvumu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 131. pantā, katrs dzīvnieks, kas ir kombinēto pieteikumu iemesls divām vecuma grupām, tas ir jāņem vērā divreiz.

3.   Skeleta svars tiks noteikts, balstoties un Padomes Regulas (EEK) Nr. 1208/812. pantu par skeletu kontekstu (35).

Kad iesniegtais skelets atšķiras no tā definīcijas, ir jāpiemēro faktori, kuri norādīti Komisijas Regulas (EEK) Nr. 563/81 2 pielikumā (36).

Ja kaušana notiek kautuvēs, kuras nav pieteikumu iemesls Kopienas skeletu novērtēšanas skalai attiecībā uz pieaugušiem liellopiem, dalībvalstis var atļaut noteikt svaru, balstoties uz nokautā dzīvnieka dzīvo masu. Šādos gadījumos skeleta svars tiks uzskatīts vienāds vai lielāks par 185 kilogramiem, ja nokautā dzīvnieka dzīvā masa bija vienāda vai lielāka par 340 kilogramiem.

95. pants

Paziņojumi

Pirms attiecīgā kalendārā gada sākuma dalībvalstis paziņos Komisijai savu lēmumu vai jebkādus grozījumus saistībā ar 93. panta piemērošanu un attiecīgās procedūras.

2. IEDAĻA

Sezonalitātes atcelšanas piemaksas

(Regulas (EK) Nr. 1782/2003 124. pants)

96. pants

Piemaksu piemērošana

Komisijai vēlākais līdz katra kalendārā gada 1. septembrim nolemj, kurā dalībvalstī sezonalitātes novēršanas piemaksas var piešķirt nākamajam gadam.

Dalībvalstis informēs Komisiju vēlākais līdz kalendāra gada, kuram piemaksa tiek piešķirta, 1. janvārim, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 124. panta 3. punktu.

97. pants

Piemaksu piešķiršana

1.   Sezonalitātes novēršanas piemaksas var tikt piešķirtas attiecībā tikai uz buļļiem, par kuriem jau ir saņemtas īpašās piemaksas vai tiek uzskatīts, ka par tiem ir saņemtas īpašās piemaksas, saskaņā ar 88. pantu, tās var piešķirt dalībvalstīs, kuras piemēro sezonalitātes novēršanas piemaksas un kurās tiek kauti buļļi.

2.   Sezonalitātes novēršanas piemaksas var piešķirt tikai zemniekiem, kuri pēdējie pirms kaušanas turēja dzīvniekus.

98. pants

Pieteikumi

1.   Zemnieki iesniedz pieteikumus dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, kuru teritorijā ir viņu īpašums.

2.   Pieteikumi tiks izveidoti saskaņā ar 93. panta 4. punktu un 121. pantu, kuru pielieto mutatis mutandis.

Dalībvalstis veiks nepieciešamos pasākumus, lai apliecinātu, ka īpašās piemaksas ir piešķirtas un tiks veiktas regulāri, nepaziņotās pārbaudēs par piešķirto sertifikātu pareizību, paredzētu saskaņā ar 121. pantu.

3. IEDAĻA

PIemaksas zīdītājgovjīm

(Regulas (EK) Nr. 1782/2003 125. līdz 129. pants)

99. pants

Gaļas govis

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 122.b panta un 129. panta 2. punkta nolūkos govis, kuras pieskaitāmas liellopiem un tiek uzskaitītas Regulas XV pielikumā, netiks uzskatītas par gaļas govīm.

100. pants

Maksimālie, individuālie, norādošie apjomi

1.   Kad dalībvalstis nolemj mainīt maksimālo, individuālo, norādošo daudzumu 120 000 kilogrami attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 125. panta 2.b punktu, vai, atsakoties no tās, pirms attiecīgā kalendārā gada 1. janvāra ir jāinformē Komisija.

2.   Par jebkurām no tā izrietošām izmaiņām, pielietojot 1. punktu, pirms attiecīgā gada 1. janvāra ir jāinformē Komisija.

101. pants

Saglabāšanas periods

Sešu mēnešu saglabāšanas periods saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 125. panta 2. punktu sāksies dienu pēc pieteikuma iesniegšanas.

102. pants

Pieteikumi

1.   Bez aizspriedumiem pret prasībām saskaņā ar integrēto sistēmu, kad piemaksas tiek veiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 125. panta 2. punkta b) apakšpunktu, pieteikumos tiešajiem maksājumiem attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 22. pantu jāiekļauj:

a)

individuālo uzziņu paziņojumi sniegtajiem piena daudzumiem, kas ir pieejami ražotājiem 31. maijā pirms 12 mēnešu perioda sākuma papildnodevu shēmas pieteikumiem, sākot no attiecīgā kalendārā gada; kad daudzums ir nezināms pieteikuma iesniegšanas datumā, par to pēc iespējas ātrāk ir jāinformē atbildīgās iestādes;

b)

zemnieku veikums nepārsniedz individuālās uzziņas daudzumu virs apmēra, kas ir izklāstīts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 125. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 12 mēnešu laikā, sākot no datuma, kad tika iesniegts pieteikums.

b) punkts netiek pielietots, ja dalībvalstis ir atteikušās no daudzumu ierobežojumiem.

2.   Pieteikumi tiks iesniegti sešu mēnešu periodā kalendārā gada laikā, tos noteiks dalībvalstis.

Dalībvalstis var noteikt atsevišķus pieteikumu iesniegšanas periodus pēc vispārīgajiem periodiem.

103. pants

Vidējā piena kvota

Vidējā piena kvota tiks aprēķināta, balstoties uz XVI pielikumā norādīto. Tomēr šādam aprēķinam dalībvalstis var izmantot pašu atzītus dokumentus, kurus atzinuši piena ganāmpulku zemnieki.

104. pants

Papildus nacionālās piemaksas

1.   Papildus nacionālās piemaksas zīdītājgovīm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 125. panta 5. punktu zemniekiem var piešķirt tajā pašā kalendārajā gadā.

Papildus nacionālās piemaksas zīdītājgovīm tiek piešķirtas tikai zīdītājgovju piemaksām kvalificētie dzīvnieki, ja piemērojams pēc pieteikuma proporcionālas samazināšanas, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 129. panta 1. punkta 2. apakšpunktā.

2.   Dalībvalstis var noteikt papildnoteikumus papildu nacionālo zīdītājgovju piemaksu piešķiršanai. Pirms noteikumi ir stājušies spēkā, tām laicīgi ir jāinformē Komisija.

3.   Vēlākais līdz katra kalendārā gada 1. septembrim Komisija nolems, kura dalībvalsts apmierina noteikumus, kuri izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 125. panta 5. punkta 3. apakšpunktā.

105. pants

Individuālie griesti

Dalībvalstis noteiks individuālos griestus katram zemniekam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 126. panta 1. punktu.

106. pants

Paziņojumi

1.   Dalībvalstis informēs Komisiju vēlākais līdz 2005. gada 1. martam par jebkurām procedūras izmaiņām, kuras tiek izmantotas, lai samazinātu individuālos griestus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 126. panta 3. punktu.

2.   Dalībvalstis informēs Komisiju:

a)

vēlākais līdz 2005. gada 1. martam par jebkurām aprēķināšanas metodes samazināšanas izmaiņām, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 127. panta 1. punkta 2. apakšpunktā;

b)

līdz katra gada 1. janvārim, kur piemērojams, jebkuri grozījumi pasākumiem tiek veikti, kā paredzēts regulas 127. panta 2. punkta a) apakšpunktā.

3.   Lietojot tabulu, saskaņā ar XVIII pielikuma 3. daļu vēlākais līdz 1. martam katrā kalendārajā gadā dalībvalstis aptuveni līdz 31. jūlijam noteikti informēs Komisiju par:

a)

atdoto piemaksu tiesību skaitu bez kompensāciju maksājumiem nacionālajām rezervēm, sekojot īpašuma tiesību pārvedumiem turpmākā kalendārā gada laikā;

b)

neizmantoto piemaksu tiesību skaitu pēc 109. panta 2. punkta, kuras pārvestas uz nacionālajām rezervēm turpmākā kalendārā gada laikā;

c)

piešķirto tiesību skaitu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 128. panta 3. punktu turpmākā gada laikā.

107. pants

Par brīvu iegūtās tiesības

Izņemot ārkārtas gadījumus, ja zemnieks ir saņēmis piemaksu tiesības par brīvu no nacionālajām rezervēm, viņš nebūs tiesīgs pārvest un/vai īslaicīgi izīrēt savas tiesības trīs turpmāko kalendāro gadu laikā.

108. pants

Tiesību lietošana

1.   Zemnieks, kuram ir tiesības, var tās izmantot, piešķirot sev tiesības un/vai izīrējot tās citiem ražotājiem.

2.   Kad zemnieks nav izmantojis minimālo tiesību daudzumu, kas noteikts saskaņā ar 4. punktu, katra kalendārā gada laikā neizmantotā daļā tiks pārskaitīta uz nacionālajām rezervēm, izņemot:

ja zemniekam ir maksimālo septiņu piemaksu tiesības un ja zemnieks nav izmantojis minimumu savu tiesību, kuras noteiktas saskaņā ar 4. punktu, katru divu attiecīgo kalendāro gadu laikā, pēdējā kalendārā gada neizmantotā daļa tiek pārskaitīta uz nacionālajām rezervēm,

ja zemnieks piedalās paplašināšanās programmā, kuru ir atzinusi Komisija,

ja zemnieks piedalās agrīnās pensionēšanās shēmā, kuru atzinusi Komisija, kurā tiesību pārvedumi un/vai īslaicīgi tiesību līzingi nav obligāti,

vai

ārkārtas un īpašos gadījumos.

3.   Īslaicīgs līzings tiks ņemts vērā tikai visa kalendārā gada aspektā un tajā ietilps vismaz minimālo dzīvnieku skaits, kuru paredz 109. panta 1. punkts. Katra īslaicīgā līzinga perioda beigās, kas var pārsniegt turpmākos trīs gadus, zemniekam, izņemot tiesību pārvedumu gadījumus, jāatgūst tiesības vismaz diviem attiecīgajiem gadiem. Ja zemnieks sev nenodrošina vismaz minimālās tiesības, kuras noteiktas saskaņā ar 4. punktu, dalībvalstis katru divu gadu laikā, izņemot ārkārtas gadījumus, atgūs un katru gadu nacionālajās rezervēm atdos zemnieku neizmanto tiesību daļu.

Tomēr, ja zemnieks piedalās agrīnās pensionēšanās shēmā, kuru ir atzinusi Komisija, dalībvalstis var piešķirt tiesības visam īslaicīgā līzinga periodam, balstoties uz shēmas palielināšanu.

Zemnieki, kuri nolēmuši nepiedalīties paplašināšanās programmās saskaņā ar pasākumiem attiecībā uz Padomes Regulas (EEK) Nr. 2078/92 2. panta 1. c punktu (37) vai paplašināšanās programmu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/1999 22. un 23. pantu (38), nebūs tiesīgi veikt īslaicīgo līzingu un/vai nodot viņu tiesības visu piedalīšanās laiku. Tomēr nosacījumi neattieksies uz gadījumiem, kad programma pieļauj tiesību nodošanu un/vai īslaicīgu līzingu zemniekiem, kuri piedalās citos pasākumos nekā paredzēts apakšpunkta prasībās tiesību iegūšanai.

4.   Minimālais tiesību lietošanas apjoms piemaksām ir 70 %. Tomēr dalībvalstis to var palielināt līdz 100 %.

Dalībvalstīm iepriekš jāinformē Komisija par apjomu, kuru tās paredzējušas pielietot vai mainīt.

109. pants

Tiesību nodošana un īslaicīgais līzings

1.   Dalībvalstis var noteikt tiesību nodošanu un īslaicīgu līzingu, balstoties uz produkcijas struktūru, minimālo piemaksu tiesību skaitu, tiesības var būt daļēja tiesību nodošanas priekšmets, šajās tiesībās neietilpst īpašuma nodošana. Piecas piemaksu tiesības ir minimums.

2.   Piemaksu tiesību nodošana un šādu tiesību īslaicīgs līzings būs spēkā tikai, ja par to paziņots dalībvalstu atbildīgajām iestādēm kopā ar tiesību nodošanu, kuru veic zemnieki un/vai tiesību līzingu un saņēmējs.

Informēšanai jānotiek pēc dalībvalstu noteiktā gala termiņa un ne vēlāk kā datumā, kurā zemnieks saņem tiesības piemaksu pieteikumam, izņemot tos gadījumus, kad tiesības tiek nodotas tiek mantošanas kārtā. Tādā gadījumā zemniekam, kurš saņem tiesības, jāizveido atbilstošus juridiskos dokumentus, kuri pierāda, ka viņš vai viņa ir mirušā zemnieka īpašumu saņēmējs.

110. pants

Individuālo griestu maiņa

Piemaksu tiesību nodošanas vai īslaicīga līzinga gadījumos dalībvalstis noteiks jaunus individuālos griestus un informēs attiecīgos zemniekus par piemaksu tiesību skaitu, kurām viņi var pieteikties ne vēlāk kā 60 dienu laikā no pēdējās dienas, kurā zemnieks ir iesniedzis savu pieteikumu.

Pirmais punkts netiek pielietots gadījumos, ja pārvedums tiek saņemts mantošanas kārtā.

111. pants

Zemnieki, kuriem nepieder zemes, kuras viņi apsaimnieko

Zemnieki, kuri saimnieko tikai uz sabiedriskās vai kolektīvās zemes, nolemj izbeigt saimniekošanu uz šādas zemes un pārvest visas savas tiesības citam zemniekam, tiks uzskatīti par tādiem pašiem kā zemnieki kuri, pārdod vai sniedz tālāk savus īpaumus. Visos citos gadījumos šādi zemnieki tiks uzskatīti par līdzvērtīgiem zemniekiem, kuri tikai nodod piemaksu tiesības.

112. pants

Tiesību nodošana caur nacionālajām rezervēm

Kad dalībvalstis pieļauj, ka tiesību nodošana bez īpašuma nodošanas notiks, izmantojot nacionālās rezerves, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 127. panta 2. b punktu, tiks pielietoti nacionālie piešķīrumi, kuri ir analogi tiem 109. un 111. pantā norādītajiem. Papildus

dalībvalstis var nodrošināt, ka īslaicīgais līzings notiek, izmantojot nacionālās rezerves;

ja piemaksu tiesības tiek nodotas vai īslaicīgi izīrētas, kad pielietots pirmais ievilkums, pārvedumi uz rezervēm būs spēkā tikai, ja dalībvalsts atbildīgā iestādes tiks informētas par zemniekiem, kuri veic tiesību nodošanu un/vai īri, un tiesību nodošana no rezervēm citam zemniekam būs spēkā tikai, kad viņam to paziņos no iestādēm.

Papildus jānodrošina, ka dalībvalstis veiks piešķīrumus to tiesību daļai, kas nav norādīta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 127. panta 1. punkta 2. apakšpunktā attiecībā uz tām, kuras radušās no tiešās tiesību nodošanas starp zemniekiem, īpaši jāņem vērā ražošanas tendences attiecīgajā dalībvalstī. Maksājumiem jābūt vienādiem ar tiem, kurus veic zemnieki, kuri saņem tādas pašas tiesības no nacionālajām rezervēm.

113. pants

Daļējās tiesības

1.   Kad aprēķini tiek veikti, balstoties uz 105. līdz 112. pantu, rezultātā netiek iegūti veseli skaitļi, jāņem vērā tikai pirmais decimālskaitlis.

2.   Ja pieteikums piešķīrumam saskaņā ar šo Nodaļu rada daļējas piemaksu tiesības, zemniekam vai nacionālajām tiesībām ir jāpievieno šīs daļējās tiesības.

3.   Kad zemniekam ir daļējās tiesības, tās attiecas ne tikai uz attiecīgā iedalījuma piešķīrumu piemaksu vienības apjomu un, kur iespējams, papildus nacionālās piemaksas tiek veiktas saskaņā ar 104. pantu un paplašināšanās maksājumiem, ievērojot 118. pantu.

114. pants

Īpašās shēmas telēm

1.   Dalībvalstīm, kuras vēlas izmantot iespēju, kuru sniedz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 129. panta 1. punkts, jāinformē par to Komisija un tajā pašā laikā, informējot Komisiju par attiecīgajiem datiem, jāļauj noteikt, vai ir ievēroti regulas 129. panta 1. punkta noteikumi.

Attiecīgās dalībvalstis paziņo arī īpašos griestus, kurus tās ir noteikušas.

Komisijai jānolemj, kura dalībvalsts atbilst Regulas (EK) Nr. 1782/2003 129. panta 1. punktā izklāstītajiem noteikumiem.

Lēmumi, kuri ir spēkā iesniegšanas brīdī saskaņā ar šo Regulu, arī turpmāk tiks piemēroti.

2.   Dalībvalstis, kuras atbilst prasībām Regulas (EK) Nr. 1782/2003 129. panta 1. punktā izklāstītajām prasībām, informēs Komisiju pirms attiecīgā gada 1. janvāra par jebkurām īpašo nacionālo griestu modifikācijām, kurus tās ir noteikušas.

3.   Dalībvalstis, kuras izmanto īpašo shēmu noteiks kritērijus, lai nodrošinātu, ka piemaksas tiek maksātas zemniekiem, kuru teļu ganāmpulki ir paredzēti atjaunošanai. Kritēriji iekļauj arī vecuma robežu un/vai šķirnes prasības. Dalībvalstis pirms attiecīgā gada 1. janvāra informēs Komisiju par pieņemtajiem kritērijiem. Par jebkurām no tā izrietošām modifikācijām Komisija jāinformē pirms attiecīgā gada 1. janvāra.

4.   Kad tiek piemērota proporcionālā samazināšana attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 129. panta 1. punkta 2. apakšpunktu, nosakot kritērijiem atbilstošo dzīvnieku skaitu, kas ir mazāks par kopējo skaitu, jāgarantē, ka attiecīgo aprēķinu decimālā daļa, kur iespējams, tiek piemērota papildus nacionālajām piemaksām saskaņā ar 104. pantu un paplašināšanās maksājumiem saskaņā ar 118. pantu. Tādēļ jāņem vērā tikai pirmais decimālskaitlis.

5.   Dalībvalstis, kuras pielieto īpašo shēmu prasības, ir izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 125. panta 2. punktā attiecībā uz minimālo dzīvnieku skaitu, kuram pilnīgi jāatbilst zīdītājgovju skaitam, ja zemnieks ir iesniedzis pieteikumu zīdītājgovju vai teļu piemaksām.

6.   105. līdz 113. panta nosacījumi netiek pielietoti īpašajām shēmām.

115. pants

Dzīvnieku skaita noapaļošana

Ja, aprēķinot maksimālo teļu skaitu procentos, kā izklāstīts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 125. panta 2. punkta 2. paragrāfā, rezultāts nav vesels skaitlis, to ir jānoapaļo uz leju līdz skaitlim kas ir mazāks par 0,5, un uz augšu tuvākajam veselajam skaitlim, ja tas ir 0,5 un vairāk.

4. IEDAĻA

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI ĪPAŠĀJĀM PIEMAKSĀM UN ZĪDĪTĀJGOVJU PIEMAKSĀM

1. apakšiedaļa

Vispārīgie nosacījumi

116. pants

Pieteikšanās īpašajām piemaksām un zīdītājgovju piemaksām

1.   Dalībvalstīm administratīvos nolūkos jānodrošina, ka palīdzības pieteikumi tiešajiem maksājumiem attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 22. pantu, kā paredz īpašās piemaksas un zīdītājgovju piemaksas būs mazākajai daļai dzīvnieku, nodrošinot, ka skaits nepārsniedz trīs dzīvniekus.

2.   Bez aizspriedumiem pret 102. panta 2. punktu un 118. c panta 2. punktu, dalībvalstis var noteikt periodus un datumus piemaksu pieteikumu iesniegšanai un pieteikumu skaitu, cik zemnieks var iesniegt par piemaksu shēmu un kalendāro gadu.

117. pants

Krājumu blīvums

1.   Katram zemniekam, kurš attiecībā uz to pašu gadu iesniedz pieteikumu tiešajam maksājumiem attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 22. pantu par īpašajām piemaksām vai zīdītājgovju piemaksām, atbildīgās iestādes noteiks mājlopu vienību skaitu, kas atbilst dzīvnieku skaitam, kuram var piešķirt īpašās piemaksas vai zīdītājgovju piemaksas, ņemot vērā īpašuma ikgadējās platības.

2.   Izveidojot krājumu blīvumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 131. pantu jāveic šādas darbības:

a)

jāņem vērā individuālās piena uzskaites, kuras pieejamas zemniekiem 31. martā pēc 12 mēnešu perioda sākuma, piemērojot papildnodevu shēmu, sākot no attiecīgajā kalendārā gada;

b)

piena govju skaits, kas nepieciešams, lai saražotu norādošos daudzumus, tiks aprēķināts saskaņā ar regulas 103. pantu.

3.   Nosakot dzīvnieku skaitu, kuri atbilst piemaksu kritērijiem:

a)

noteikto hektāru skaitu saskaņā ar izklāstītajiem noteikumiem integrācijas sistēmās ir jāpareizina ar krājumu blīvumu, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 131. pants.

b)

lopu vienību skaits, kas atbilst piena govju skaitam, kas nepieciešams, lai saražotu uzskaites daudzumu pienam, kas pieejams zemniekiem, tiks noteikts pēc tā iegūtajiem skaitļiem;

c)

lopu vienību skaits, kas atbilst aitu un/vai kazu skaitam, par kurām ir iesniegts piemaksu pieteikums, tiks noteikts pēc iegūtajiem skaitļiem.

Iegūtais skaitlis tādā veidā atbildīs maksimālajam lopu vienību skaitam īpašajām piemaksām, un var tikt garantētas zīdītāj govju piemaksas.

4.   Dalībvalstis attiecīgi informēs katru zemnieku par viņam noteikto krājumu blīvumu un dzīvnieku vienību rezultējošo skaitu, par kuru var piešķirt piemaksas.

2. apakšiedaļa

Paplašināšanās maksājumu shēma

(Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. pants)

118. pants

Piedalīšanās paplašināšanās maksājumu shēmā

1.   Lai atbilstu paplašināšanās maksājumiem, zemniekiem tiešo maksājumu pieteikumos attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 22. pantu jānorāda, ka tie vēlas piedalīties paplašināšanās maksājumu shēmā.

2.   Attiecībā uz dzīvniekiem, kuri tiek uzskaitīti un ir saņēmuši īpašās piemaksas, piemērojot 88. pantu, nevarēs pieteikties paplašināšanās maksājumiem.

118. a pants

Krājumu blīvuma noteikšana pēc cenziem

1.   Lai pārbaudītu, vai aprēķinātais kopējais dzīvnieku skaits saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 3. a punktu atbilst krājumu blīvuma prasībām, kuras izklāstītas Regulas 132. panta 2. punktā, dalībvalstis katru gadu noteiks vismaz piecus rezultātu cenzus katram dzīvniekam un informēs par tiem Komisiju.

Izņemot tos gadījumus, kad dalībvalstis nolemj, ka rezultātu cenzi var būt jebkura gada diena, cenzi tiks sadalīti tā, lai būtu saistoši visu gadu, tos mainot katru gadu, un katram cenzam tiks noteiktas pozīcijas un par tām informēs zemniekus ātrākais divas nedēļas pēc to ieviešanas.

2.   Pēc rezultātu cenziem dzīvnieki ir jāsaskaita, izmantojot vienu no turpmāk uzskaitītajām metodēm pēc dalībvalsts izvēles:

a)

dalībvalstis var pieprasīt zemniekiem deklarēt, balstoties uz viņa fermas reģistru, līdz datumam, kuru noteikusi dalībvalsts, lopu vienību skaitu vai dzīvnieku skaitu katrai no divām kategorijām liellopiem pēc aprēķiniem tabulā, kas dota Regulas (EK) Nr. 1782/2003 131. panta 2. a) punktā;

b)

dalībvalstis var izmantot datorizētas datubāzes attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1760/2003. b pantā noteikto dzīvnieku vienību skaitu pēc nosacījumiem, kādus piedāvā datubāzes, par apmierinājumu attiecīgajām dalībvalstīm, adekvāti nodrošinot to saturošo datu pareizību attiecībā uz paplašināšanās maksājumu shēmām.

3.   Izmantoto dzīvnieku vienību skaits noteiks, vai zemnieks atbilst krājumu prasībām, kuras izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 2. punktā, būs noteikts vidējais aritmētiskais saskaitīto dzīvnieku vienību skaits pēc cenziem plus attiecīgā lopu vienību skaits aitām un kazām, par kurām ir iesniegti pieteikumi piemaksām tam pašam kalendārajam gadam.

Tomēr gadījumos, kad dalībvalstis nolemj, ka cenzs var tikt noteikts jebkura gada dienā, var nodrošināt, ka skaits attiecībā uz 2. a) un b) punktu tiks aprēķināts pro rata temporis periodam, kurā dzīvnieki atrodas īpašumā.

4.   Dalībvalstis veiks nepieciešamos pasākumus, lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 1782/2003 29. pantu gadījumos, kad zemnieki, kuri pēc neparasti zemas uzkrājumu likmes gada laikā mākslīgi izveido apstākļus, kuri tiek prasīti Regulas 132. pantā.

118.b pants

Vienkāršotie nosacījumi krājumu blīvumam

1.   Atsakoties no 118.a panta, dalībvalstis var sniegt zemniekiem iespēju izvēlēties vienkāršotu shēmu, lai aprēķinātu krājumu blīvumu.

Tādā gadījumā zemniekiem palīdzības pieteikumā jāiekļauj:

a)

deklarācija, ka viņš katru dienu tiek nodrošināts ar maksimālo uzkrājumu blīvumu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. pantu līdz palīdzības pieteikuma datumam;

b)

pasākuma izklāsts, lai katru dienu atbilstu uzkrājumu blīvumam laikā no pieteikuma iesniegšanas līdz nākamajam 31. decembrim.

Kad attiecīgā dalībvalsts nolemj piemērot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 2. punkta otro apakšpunktu, zemniekiem jāprecizē savā pieteikumā, kuru no diviem maksimālajiem uzkrājumu blīvumiem viņš paredz. Pirms dzīvnieku skaita neatliekamajām pārbaudēm zemnieks var mainīt savu viedokli.

Zemnieks var informēt atbildīgās iestādes par to, ka izbeidz piemērot b) punkta otrajā apakšpunktu pirms paziņojuma par dzīvnieku skaita neatliekamu pārbaudi. Šādā gadījumā viņš nevarēs pieteikties paplašināšanās maksājumam.

Deklarācija un pasākumi, kuri paredzēti otrajā apakšpunktā, būs kontroles mērķis un sodi nosacījumiem, kuri piešķirti pēc integrētās sistēmas.

2.   Ja dalībvalsts nolemj pieteikties vai atteikties no iespējām, kuras norādītas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 2. punkta otrajā apakšpunktā, viņi informēs Komisiju par lēmumu pirms attiecīgā gada 1. janvāra.

118. c pants

Zemnieki kalnu apvidos

1.   Dalībvalstīm, kuras vēlas izmantot iespēju, kuru sniedz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 4. punkts, jāinformē Komisija par to un tajā pašā laikā par attiecīgajiem datiem, ļaujot saprast, vai noteikumi, kuri izklāstīti pantā ir ievēroti.

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 4. punkta aspektā “zemnieki kalnu apvidos” nozīmē šo:

a)

zemnieku, kura saimniecība atrodas kalnos;

b)

zemnieku, kuram vismaz 50 % no viņa gadiem izmantotās platības atrodas kalnu apvidū.

Komisijai jālemj, kura dalībvalsts atbilst prasībām, kuras izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 4. punktā.

Lēmumi, kuri ir spēkā pieteikuma laikā pēc šīs Regulas, jāturpina pielietot.

2.   Bez aizspriedumiem pret 118. panta 1. punktu, zemnieki, kuri vēlas atbilst paplašināšanās maksājumiem saskaņā ar Regulas 1. punktu savā palīdzības pieteikumā norādīs, ka viņi piesakās šiem maksājumiem. Zemniekiem ir jābūt tādiem vismaz sešus secīgus mēnešus, sākot no datuma, kurā iesniegts pieteikums attiecībā uz 118. pantu, piena govju skaits ir vienāds vismaz ar tādu piena govju skaitu, kurām paplašināšanās maksājums ir piemērots. Sešu mēnešu saglabāšanas periods sāksies dienā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Pieteikumi jāiesniedz sešu kalendāro mēnešu laikā, kurus nosaka dalībvalsts.

Dalībvalsts var piešķirt atsevišķu iesniegumu periodu kopējā perioda ietvaros.

118.d pants

Maksimālais skaits kritērijiem atbilstošajiem maksājumiem piena govīm

Piena govju skaits, kurām tiek garantētas paplašināšanās piemaksas zemniekiem, nevar pārsniegt vienu no šiem apjomiem:

a)

piena govju skaitu, kas nepieciešams, lai saražotu individuālos norādošos daudzumus pienam, kas pieejams no 31. marta pēc 12 mēnešu perioda sākuma papildnodevu pieteikumu shēmām attiecīgā kalendārā gada sākumā; govju skaitu, kas tiks aprēķināts, izmantojot definēto vidējo piena kvotu XVI pielikumā;

b)

kopējo govju skaitu īpašumā, kas noteikts saskaņā ar 118.a punktu, samazinātu par zīdītājgovju skaitu attiecībā uz individuālajiem griestiem.

119. pants

Vispārīgie nosacījumi

1.   Dalībvalstis informēs Komisiju par jebkuriem grozījumiem definīcijā par “ganību zemi”, kuru izmanto Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 3.c punkta nolūkos līdz attiecīgā gada 1. janvārim.

2.   Lai aprēķinātu krājumu blīvumu saskaņā ar šo apakšpunktam, jāņem vērā tikai pirmie divi decimālskaitļi.

3.   Ja atbildīgās veterinārās iestādes nolemj, ka nevar atstāt nevienu lopu ražošanas vienību, izņemot kaušanas gadījumus, uzskaitīto lopu vienību skaits var tikt reģistrēts īpašumā, to pareizinot ar koeficentu 0,8, lai tas atbilstu šai apakšiedaļai.

Pasākumi tiks ierobežoti līdz periodam plus 20 dienas, kuru laikā ir jāizdara lēmums attiecībā uz pirmās apakšdaļas piemērošanu, nodrošinot, ka zemnieki rakstiskā veidā informēs atbildīgās instances 10 dienu laikā pēc lēmuma par esošo dzīvnieku skaitu, un tiks veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu un/vai ierobežotu epizožu rašanos.

5. IEDAĻA

Piemaksas kaušanai

(Regulas (EK) Nr. 1782/2003130. pants)

120. pants

Dalībvalstis var nodrošināt, ka, lai atbilstu kritērijiem kaušanas piemaksām dotajam kalendārajam gadam zemniekiem pirms vai reizē ar pirmā pieteikuma veikšanu attiecīgajam kalendārajam gadam jāiesniedz paziņojums par piedalīšanos.

Tomēr, ja zemnieki neizdara izmaiņas paziņojumā par piedalīšanos, dalībvalsts var pieņemt, ka iepriekšējais paziņojums ir spēkā.

121. pants

Pieteikumi

1.   Palīdzības pieteikumiem ir jāietver nepieciešamā informācija kaušanas piemaksu maksāšanai, tā būtu dzīvnieka dzimšanas datums, ja dzīvnieks ir dzimis pirms 1998. gada 1. janvāra.

Palīdzības pieteikumu jāiesniedz dalībvalstu noteiktajā laika periodā, kas nepārsniedz sešus mēnešus pēc dzīvnieka nokaušanas vai, ja dzīvnieks ir eksportēts, pēc datuma, kurā tas pamet Kopienas muitas zonu, un termiņš beigsies ne vēlāk kā turpmākā gada februāra beigās, izņemot gadījumus, kurus nosaka attiecīga dalībvalsts, uz kuru dzīvnieki ir pārvietoti vai eksportēti. Bez aizspriedumiem pret ierobežojumiem dalībvalstis var noteikt periodus un datumus palīdzības pieteikumu iesniegšanai un var noteikt pieteikumu skaitu uz zemnieku, kurus tie var iesniegt vienam kalendārajam gadam.

Dalībvalsts var atļaut citai personai nevis zemniekam iesniegt pieteikumus. Tādā gadījumā pieteikumam ir jābūt ar zemnieka vārdu un adresi, pieteikumam jāatbilst kaušanas piemaksu kritērijiem.

Papildus ieviestajām prasībām kā daļa no integrētās sistēmas katram pieteikumam ir jāsatur:

a)

kad grants tiek veikts kaušanas laikā, sertifikāts no kautuves vai jebkurš cits dokuments, kuru izsniegusi kautuve, kas satur vismaz šādu informāciju:

i)

kautuves nosaukumu un adresi (vai tam ekvivalents kods),

ii)

kaušanas datumu un dzīvnieku identitāti un skaitu,

iii)

teļu gadījumā skeleta svars pēc 122. panta 4. punkta piemērošanas;

b)

kad dzīvnieks tiek eksportēts uz trešo valsti:

i)

eksportētāja vārds un adrese (vai tam ekvivalents kods),

ii)

dzīvnieku identitāte,

iii)

eksporta deklarācija, kurā norādīts to dzīvnieku vecums, kuri dzimuši pēc 1998. gada 1. decembra, attiecībā uz teļiem, piemērojot 122. panta 4. punktu, dzīvā masa, kas nepārsniedz 300 kilogramus,

iv)

pierādījums, ka dzīvnieks ir pametis Kopienas muitas zonu, šādu informāciju sniedzot tāpat kā eksporta atguvumu gadījumā.

Dalībvalstis var sniegt informāciju attiecībā uz ceturtā apakšpunkta a) un b) punktiem, kuri tālāk tiks nodoti ar apstiprinātās iestādes vai iestāžu starpniecību dalībvalstīm, kuras var izmantot informācijas tehnoloģijas.

Dalībvalstis veiks regulāras, iepriekš nepaziņotas pārbaudes par izsniegto sertifikātu vai dokumentu pareizību, kur iespējams, informācijai attiecībā uz ceturto apakšpunktu.

2.   Atsakoties no 1. punkta, dalībvalstis var sniegt informāciju par kaujamajiem dzīvniekiem, šī informācija ir ievadīta datorizētajā datubāzē attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1760/20003. b pantu, kuru kautuves nodod atbildīgajām iestādēm, šī informācija tiks uzskatīta par pieteikumu kaušanas piemaksām par labu zemniekiem ar noteikumu, ka datubāzes sniedz dalībvalstis apmierinošu informāciju par adekvātu apliecinājumu par saturošo datu pareizību kaušanas piemaksu shēmām un, kur piemērojams, kaušanas maksājumus īpašajām piemaksām un/vai papildmaksājumiem, ja tie veikti kaušanai un/vai sezonalitātes novēršanas maksājumu nolūkā.

Tomēr dalībvalstis var nodrošināt, ka pieteikumi tiek iesniegti. Tādā gadījumā tie var determinēt informāciju, kas ir jāiesniedz kopā ar pieteikumu.

Izvēloties piemērot šo punktu, dalībvalstīm jāinformē Padome par jebkurām no tā izrietošajām izmaiņām pirms to ieviešanas.

Dalībvalstīm jānodrošina, ka dati ir pieejami maksātājaģentiem un ka tie ietver visu nepieciešamo informāciju, lai maksātu kautuvēm piemaksas:

a)

dzīvnieku veidi un daudzums attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 130. panta 1. punktu kaušanai attiecīga gada laikā;

b)

informācija, kas attiecas uz vecuma ierobežojumiem un skeleta svaru dzīvniekiem attiecībā uz šo pantu un saglabāšanas periodu pēc 123. panta;

c)

kad iespējams, ir nepieciešama informācija, lai maksātu īpašās piemaksas kaušanas laikā un/vai papildmaksājumus, ja tie tiek maksāti kaušanas laikā, un/vai sezonalitātes novēršanas piemaksas.

3.   Dzīvniekiem, kuri ir starpkopienas tirdzniecības iemesls, attiecībā uz saglabāšanas periodu pēc 123. panta, pat ja dalībvalstis, kurā ir notikusi kaušana, nolemj piemērot nosacījumus, kuri izklāstīti šī panta 2. punktā, kautuvei ir jāizdod dokuments attiecībā uz panta 1. punkta 4. daļas a) apakšpunktu.

Kad datu pārvades sistēmas ir kompetentas, divas dalībvalstis var vienoties pielietot 2. punkta sniegto sistēmu.

Lai nodrošinātu efektīvu dokumentu pareizības kontroli un/vai datu apmaiņas kontroli, dalībvalstis var palīdzēt viena otrai. Dalībvalsts, kurā ir veikts maksājums, regulāri sniedz informāciju dalībvalstij, kurā notiek kaušana kopsavilkums, kuru izveidojušas kautuves, par kaušanas sertifikātiem (vai informāciju uz vietas), kuri vēlāk saņemti no dalībvalstīm.

122. pants

Skeleta svars un tā parādīšana

1.   Kā paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 130. panta 1. punkta b) punkts, teļa skelets tiks noteikts pēc nodīrāšanas, izķidāšanas un asins notecināšanas, bez galvas vai kājām, bet ar aknām, nierēm un nieru taukiem.

2.   Svars, kas tika ņemts vērā, būs skeletam pēc sasaldēšanas vai skeleta siltais svars, kas noteikts tūlīt pēc kaušanas samazinot to par 2 %.

3.   Kad svars tiek noteikts bez aknām, nierēm, nieru taukiem, tas ir jāpalielina par:

a)

3,5 kilogramiem, ja noteikts bez aknām;

b)

0,5 kilogramiem, ja svars noteikts bez nierēm;

c)

3,5 kilogramiem, ja svars noteikts bez nieru taukiem.

4.   Ja teļš ir mazāk kā sešus mēnešus vecs kaušanas vai eksporta brīdī, svara prasības attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 130. panta 1.b punktu, dalībvalstīm jānodrošina, ka prasības tiek apmierinātas.

Kad skeleta svaru nevar noteikt kautuvē, svara prasības attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 130. panta 1.b punktu jāievēro, ja dzīvā masa nepārsniedz 300 kilogramus.

123. pants

Piemaksu saņēmēji

1.   Kaušanas piemaksas jāmaksā zemniekiem, kuri tur minimālo skaitu dzīvnieku īsākajam saglabāšanas periodam, kas beidzas divu mēnešu laikā mēnesi pirms kaušanas vai divus mēnešus pirms eksportēšanas.

2.   Teļu kaušanas gadījumā, kad tie vēl nav sasnieguši trīs mēnešu vecumu, saglabāšanas periodam jābūt vienam mēnesim.

124. pants

Nacionālie griesti

1.   Nacionālie griesti attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 130. panta 1. punktu ir noteikti regulas XVII pielikumā.

2.   Kad pieteikums ir proporcionāls piedāvātajai samazināšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 130. panta 4. punktā atzītajiem kritērijiem, vairākus atbilstošus dzīvniekus, kuru skaits ir mazāks par kopējo dzīvnieku skaitu, tai jābūt garantētai decimāldaļu aspektā, atbilstoši vienības sadalījuma kaušanas piemaksu apjomam. Grāmatvedības nolūkos jāņem vērā tikai pirmais decimālskaitlis.

6. IEDAĻA

Papildmaksājumi

(Regulas (EK) Nr. 1782/2003 133. līdz 136. pants)

125. pants

Nacionālie pasākumi

Detalizētai informācija par nacionālajiem pasākumiem attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 137. pantu jāiekļauj šo:

1)

Galvojumiem:

a)

norādošie apjomi uz galvām katrai dzīvnieku grupai un garantiju nodrošinājums;

b)

visu izmaksu norādošo paredzējumu katrai dzīvnieku kategorijai, norādot, vai maksājumi tiks veikti kā papildinājumi kaušanas piemaksām par iesaistīto dzīvnieku skaitu;

c)

īpašās krājumu blīvuma prasības, kuras maksājumu gadījumā jāsaglabā kā papildinājumi kaušanas piemaksām;

d)

galvojumu ierobežojums liellopu tēviņiem uz īpašumu, kur piemērojams;

e)

citi pielietošanas noteikumi.

Dzīvnieku kategorijas attiecībā uz a) un b) punktiem par bullēniem, buļļiem, zīdītājgovīm, piena govīm, telēm, kuras atbilst zīdītājgovju piemaksu prasībām, un citām telēm vai jebkurām dzīvnieku apakšgrupām, kuras nosaka dalībvalstis un kuras ir iekļautas šajās kategorijās;

2)

Platību maksājumiem:

a)

reģionālās pamatplatības aprēķins;

b)

norādošie apjomi uz hektāru;

c)

kopējo izmaksu norādoša prognoze un iesaistīto hektāru apjoms;

d)

cita informācija par noteikumu pielietošanu.

7. IEDAĻA

Vispārīgie nosacījumi

126. pants

Avansi

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 28. panta 3.b punktu, balstoties uz administratīvo pārbaužu rezultātiem un neatliekamajām pārbaudēm, atbildīgās iestādes maksās zemniekiem par kritērijiem atbilstošo dzīvnieku norādīto skaitu, avansu, kas ir vienāds ar 60 % no īpašajām piemaksām zīdītājgovīm un kaušanas piemaksām.

Īpašo piemaksu gadījumā īpaša shēma telēm attiecībā uz 114. pantu un kaušanas piemaksām dalībvalstis var samazināt avansu vidējo lielumu mazākais līdz 40 %.

Papildus pēc administratīvajām un neatliekamajām pārbaudēm dalībvalstis var nolemt, ka zemniekiem jāmaksā avanss līdz 60 % no papildmaksājumu apjoma attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 133. pantu.

Avansus var nesamaksāt līdz kalendārā gada 16. oktobrim, atkarībā no tā, kāda piemaksa tiek pielietota vai kāds papildmaksājums tiek piešķirts.

2.   Piemaksu vai papildmaksājumu definatīvajam apjomam jābūt vienādam ar avansu apjomu un piemaksu vai papildmaksājumu starpību, kuriem zemnieks ir pietiecies.

127. pants

Piešķiršanas gads

1.   Pieteikuma iesniegšanas datums noteiks operatīvos pasākumus, lai noteiktu gadu, kurā ir piešķirtas īpašās piemaksas zīdītājgovīm un pagarināšanas piemaksu shēmas sezonalitātes atcelšanai un lopu vienību skaitam, kas tiek izmantots, lai aprēķinātu krājumu blīvumu.

Ja īpašās piemaksas tiek garantētas saskaņā ar 93. pantu, piemēroto piemaksu apjoms būs tas, kas ir spēkā 31. decembrī gadā, kurā ir notikusi kaušana vai eksports šādos gadījumos:

a)

kad dzīvnieks tika kauts vai eksportēts ne vēlāk kā 31. decembrī;

b)

kad piemaksu pieteikumi ir iesniegti pēc šī datuma.

2.   Attiecībā uz kaušanas piemaksām, lai piešķirtu palīdzību un aprēķinātu proporcionālo samazināšanu saskaņā ar 124. pantu, piešķiršanas gads sakrīt ar kaušanas vai eksporta gadu.

128. pants

Konvertēšana vietējā valūtā

Piemaksu konvertēšana vietējā valūtā paplašināšanas maksājumiem un papildmaksājumiem jāveic saskaņā ar vidējo aprēķināto pro rata temporis, maiņas kurss tiek noteikts pēc decembra mēneša pēc piešķīruma gada, kas noteikts saskaņā ar 127. pantu. Komisijai jāfiksē vidējais maiņas kurss nākamā mēneša laikā.

129. pants

Sodi par nelikumīgi noteiktu substanču vai produktu lietošanu vai turēšanu

Atkārtoti laužot līgumu pēc nelikumīgas vielu vai produktu, kuri netiek atzīti ar attiecīgajiem Kopienas nosacījumiem veterinārajā sektorā, izmantošanas vai uzturēšanas, dalībvalstīm, nopietnas laušanas aspektā jānosaka izslēgšanas no palīdzības shēmas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 140. panta 1. punkta 2. daļu.

130. pants

Nosacījumi individuālās uzskaites apjomiem pienam

Līdz 11. perioda beigām, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1788/2003 1. pantā, atsakoties no Regulas 102. panta 1. a punkta, 117. panta 2. a punkta un 118. d panta a) punkta, dalībvalstis var lemt, ka piena ražotājiem, kuriem jāatbrīvo vai jāpārņem viss vai daļa no individuālā uzskaites apjoma uz 31. martu vai 1. aprīli saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1788/20035. j un 5. k punktu vai pēc nacionālajiem piešķīrumiem, kuri pieņemti, lai ieviestu regulas 16., 17. un 18. pantus, turpmākais ir jānosaka uz 1. aprīli:

a)

maksimālais individuālais uzskaites apjoms pienam, kas pieejams, un maksimālais zīdītājgovju skaits, lai atbilstu zīdītājgovju piemaksām;

b)

grantu papildmaksājumi par galvu piena govīm;

c)

piena govju skaits, lai varētu piešķirt paplašināšanas maksājumus piena govīm, kuras tiek turētas kalnu apvidos;

d)

uzkrājumu blīvums.

130.a pants

Saglabāšanas perioda noteikšana

Saglabāšanas pēdējā diena attiecībā uz 90. un 94. panta 1. punktu, 118.c panta 1. punktu, 123. pantu ir diena, vienalga darba diena vai ne, kura seko dienai kuras datums ir vienāds ar perioda sākuma datumu.

131. pants

Paziņojumi

1.   Pielietojot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 68. panta 1.punktu, dalībvalstīm jāinformē Komisija par:

a)

ik gadus vēlākais līdz 15. septembrim par attiecīgā gada pirmajiem sešiem mēnešiem un līdz 1. martam par iepriekšējā gada otrajiem sešiem mēnešiem par teļu skaitu, kuri ir nokauti attiecībā uz kaušanas piemaksām, kuras piešķirtas un, nosakot, vai dzīvnieks ir nokauts vai eksportēts;

b)

vēlākais līdz katra gada 31. jūlijam un nākamajam kalendārajam gadam:

i)

teļu skaitu, kuram sākotnēji garantētas kaušanas piemaksas un nosakot, vai palīdzība tikusi garantēta kaušanai vai eksportam, kā arī iesaistīto zemnieku skaits;

ii)

teļu skaits, ņemot vērā kaušanas piemaksas, kuras nav garantētas attiecībā uz pagājušo kalendāro gadu, piemērojot nacionālos griestus.

2.   Pielietojot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 68. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) un ii) daļu, dalībvalstīm ir jāinformē Komisija:

a)

ik gadus vēlākais līdz 15. septembrim par informāciju saistībā ar kārtējā gada pirmajiem sešiem mēnešiem un līdz 1. martam saistībā ar iepriekšējā gada otrajiem sešiem mēnešiem par:

i)

govju skaitu attiecībā uz to, kuras no piemaksām zīdītājgovīm ir piešķirtas, sadalītas saskaņā ar shēmām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 125. panta 2. punkta a) apakšpunktu;

ii)

liellopu skaitu, kuri nav teļi attiecībā uz to, kuras kaušanas piemaksas ir piešķirtas un nosakot, vai dzīvnieki ir nokauti vai eksportēti;

b)

vēlākais līdz katra gada 31. jūlijam un iepriekšējam kalendārajam gadam par:

i)

govju un teļu skaitu, par kuriem sākotnēji garantētas zīdītājgovju piemaksas, sadalītas saskaņā ar shēmām attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 125. panta 2. punkta a) apakšpunktu, kā arī zemnieku skaitu, kuri saistīti ar katru shēmu;

ii)

kur iespējams, dzīvnieku skaitu, par kuriem piemaksas netika garantētas attiecībā uz iepriekšējo kalendāro gadu, piemērojot īpašos nacionālos griestus telēm.

iii)

kur iespējams, jebkuru nacionālo piemaksu garantēšana papildus zīdītājgovju piemaksām norādot:

nosacījumus piemaksu garantēšanai,

apjomus, kuri piešķirti par dzīvnieku;

iv)

liellopu skaitu, kuri nav teļi, kuriem sākotnēji tika veikti garantējumi un, nosakot, vai palīdzība tika piešķirta kaušanai vai eksportam, kā arī iesaistīto zemnieku skaitu;

v)

liellopu skaitu, kuri nav teļi, attiecībā uz tiem, kuriem kaušanas piemaksas nav garantētas attiecībā uz iepriekšējo kalendāro gadu, pielietojot nacionālos griestus.

3.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 68. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļas aspektā dalībvalstīm jāinformē Komisija:

a)

vēlākais līdz katra gada 15. septembrim par kārtējā gada pirmajiem sešiem mēnešiem un līdz 1. martam saistībā ar iepriekšējā gada otrajiem sešiem mēnešiem par liellopu skaitu, kuri nav teļi attiecībā uz to, vai ir notikusi kaušana vai eksports.

b)

vēlākais līdz katra gada 31. jūlijam un par iepriekšējo kalendāro gadu par:

i)

liellopu skaitu, par kuriem sākotnēji tika piešķirtas kaušanas piemaksas un, nosakot, vai dzīvnieki ir nokauti vai eksportēti, kā arī iesaistīto dzīvnieku skaitu;

ii)

liellopu skaitu, kuri nav teļi, attiecībā uz tiem, par kuriem kaušanas piemaksas netika piešķirtas attiecībā uz iepriekšējo kalendāro gadu, pielietojot nacionālos griestus.

4.   Pielietojot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 68. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļu, dalībvalstīm jāinformē Komisija:

a)

katru gadu vēlākais līdz 15. septembrim saistībā ar kārtējā gada pirmajiem sešiem mēnešiem un 1. martam saistībā ar otrajiem sešiem mēnešiem par liellopu tēviņu skaitu, attiecībā uz kuriem īpašās piemaksas piešķirtas, sadalot pa vecuma grupām un dzīvnieku veidiem (bullēns vai bullis);

b)

līdz katra gada 31. jūlijam un iepriekšējam kalendārajam gadam:

i)

par liellopu tēviņu skaitu īpašajām piemaksām, par kuriem tās sākotnēji piešķirtas, sadalot pa vecuma grupām un dzīvnieku veidiem (bullēns vai bullis), iesaistīto zemnieku skaitu;

ii)

par dzīvnieku skaitu, kuri sadalīti pa vecuma grupām, par kurām īpašās piemaksas netiek piešķirtas attiecībā iepriekšējo kalendāro gadu, piemērojot nacionālos griestus.

5.   Dalībvalstīm jāinformē Komisija vēlākais līdz katra gada 31. jūlijam par iepriekšējā kalendārā gada apjomu un par reāli samaksātajām piemaksām saskaņā ar izdarīto izvēli par vienreizējo maksājumu shēmas daļēju ieviešanu, piemērojot samazināšanu, kas norādīta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 139. panta otrajā punktā.

6.   Pielietojot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pantu, dalībvalstīm jāinformē Komisija:

a)

kur iespējams katru gadu līdz 15. septembrim saistībā ar kārtējā gada pirmajiem sešiem mēnešiem un līdz 1. martam par iepriekšēja gada otrajiem sešiem mēnešiem par dzīvnieku skaitu, par kuriem reāli tika piešķirtas sezonalitātes novēršanas piemaksas, sadalot tās saskaņā ar ieguvumiem pirmā vai otrā virziena īpašajām piemaksām, un zemnieku skaitu, kas attiecas uz katru no divām vecuma grupām;

b)

līdz katra gada 31. jūlijam un par iepriekšējo kalendāro gadu:

i)

liellopu tēviņu skaitu, par kuriem reāli tika garantētas paplašināšanās maksājumi, kā arī saistīto zemnieku skaitu, kas uzrādīts atsevišķi saskaņā ar šiem ierobežojumiem; liellopu tēviņu skaits sadalīts saskaņā ar ierobežojumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 2. punktu;

ii)

govju un teļu skaitu, par kuriem reāli tika garantēti paplašināšanās maksājumi, kā arī saistīto zemnieku skaitu, kas uzrādīts atsevišķi saskaņā ar šiem ierobežojumiem; govju un teļu skaits sadalīts saskaņā ar ierobežojumiem Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 2. punktā;

iii)

piena govju skaitu, par kurām reāli tika garantēti paplašināšanās maksājumi;

iv)

dzīvnieku skaitu, par kuriem maksājumus neietekmē reāli piešķirto uzkrājumu blīvums un saistīto zemnieku skaits.

7.   Dalībvalstīm jāinformē par detaļām, kuras specificētas pantā, izmantojot XVIII un XIX pielikumos dotās tabulas.

8. IEDAĻA

Pārvedumi un gala nosacījumi

132. pants

Pārvedumu nosacījumi

Prasība identificēt un reģistrēt dzīvniekus izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 138. pantā un tiek pielietota attiecībā uz dzīvniekiem, kuri dzimuši pirms 1998. gada 1. janvāra saskaņā ar procedūrām, kuras izklāstītas Padomes Direktīvā 92/102/EEC (39), saglabāšanas gadījumā, ja dzīvnieki atrodas Kopienas iekšējā tirgū.

133. pants

Piemērojamie nosacījumi pārejas periodā attiecībā uz Regulas (EC) Nr. 1782/2003 71. pantu

Bez aizspriedumiem piemērojot šīs Nodaļas citus pantus- 96., 97., 98., 117., 118. līdz 119. un 125. pantu 2005. un 2006. kalendārajam gadam, kas attiecas uz dalībvalstīm, jānolemj par Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pantā aprakstīto iespēju izmantošanu.

14. NODAĻA

VIENAS PLATĪBAS MAKSĀJUMU SHĒMA

(REGULA (EK) NR. 1782/2003 143. B PANTS)

134. pants

Minimālais izmērs, kas atbilst kritērijiem par īpašumu

Kritērijiem atbilstošo īpašumu minimālais izmērs, par kuriem var pieprasīt maksājumus, ir lielāks par 0,3 ha kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b panta 5. punktā un dots XX pielikumā.

135. pants

Lauksaimniecības platības

Lauksaimniecības platības pēc vienas platības maksājumu shēmas, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143. b panta 4. punkts, parādītas XXI pielikumā.

136. pants

Regulas (EK) Nr. 796/2004 pielietojums

Bez aizspriedumiem pret Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143. b panta 6. punktu, Regula (EK) Nr. 796/2004 tiks izmantota vienas platības maksājumu shēmai, izņemot 6. panta 3. punktu, 7. pantu, 8. panta 2.b un 2.c punktu, 12. panta 1.c un 2. punktu, 13. panta 2. līdz 8. punktu, 14. panta 2. un 3. punktu, 16. un 17. pantu, 21. panta 3. punktu, 24. panta 1.b, 1.d un 1.e punktu, 26. panta 1.a, 1.b, 1.c, 2.b, 2.c un 2.d punktu, 27. panta 2.g, 2.h, 2.i un 2.j punktu, 28. panta 1.d punktu, 30. panta 3. punktu, 31. pantu, 34. līdz 40. pantu, 49. panta 2. un 3. punktu, 50. panta 2., 4., 5. un 6. punktu, 51. līdz 64. pantu, 69. pantu un 71. panta 1. punktu.

137. pants

Vienas platības maksājumu piemērošana

1.   Vienas platības maksājumu piemērošana tiks uzskatīta par vienreizēju pieteikumu, kā paredz Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. panta 22. punkts, piemērojot Regulas ieviešanai.

2.   Vienas platības maksājumu piemērošana notiek platībām, kuras atbilst kritērijiem attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b panta 5. punktu.

138. pants

Kritērijiem atbilstošo nosacījumu samazināšana un izslēgšana

1.   Izņemot force majeure gadījumus vai ārkārtas gadījumus, kā definēts Regulas (EK) Nr. 796/2004 72. pantā, administratīvu vai neatliekamu pārbaužu laikā tiek konstatēta izveidotā atšķirība starp deklarētajām un noteiktajām platībām Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. panta 22. punktā, šī atšķirība ir vairāk kā 3 % bet mazāk kā 30 % no noteiktās platības, apjomi, kuri garantēti pēc viena platības maksājuma shēmas, par attiecīgo gadu tiks samazināti divreiz.

Ja starpība ir lielāka par 30 % no noteiktās platības, netiek garantēta palīdzība par attiecīgo gadu.

Ja starpība ir vairāk kā 50 %, zemnieks tiek izslēgts no palīdzības saņemšanas apjomam, kas atbilst starpībai starp deklarēto un noteikto platību. Apjoms tiks veikts pret palīdzības maksājumu, kuram zemnieks ir pilnvarots, piemērojot pieteikumu, kuru viņš ir veicis trīs kalendāro gadu laikā pēc veiktā konteksta.

2.   Kad ir starpība starp deklarēto un noteikto platību, rodas neprecizitātes, kuras notikušas starptautiskā līmenī, palīdzība, kuru zemnieks būtu saņēmis, netiks garantēta uz attiecīgo kalendāro gadu.

Vēl vairāk, gadījumos, ja starpība ir vairāk kā 20 % no noteiktās platības, zemnieks tiek izslēgts no palīdzības saņemšanas tādā mērā, kas attiecas uz starpību starp deklarēto un noteikto platību. Apjoms atkal jānosaka iesniegto pieteikumu kontekstā trīs kalendāro gadu laikā.

3.   Iemesls, kāpēc tiek ieviestas noteiktas platības Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. panta 22. punkta un Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b panta 5. punkta un 143.b panta 6. punkta 1. daļas un 137. panta kontekstā.

15. NODAĻA

PAPILDINĀJUMI NACIONĀLAJIEM TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM

(REGULAS (EK) NR. 1782/2003 143.C PANTS)

139. pants

Samazināšanas koeficents

Kad dotajā sektorā papildinājumi nacionālajiem, tiešajiem maksājumiem pārsniegs Komisijas atzīto maksimuma līmeni saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.c panta 7. punktu, papildinājumu līmenis attiecīgajā sektorā tiks proporcionāli samazināts, piemērojot samazināšanas koeficentu.

140. pants

Kontrole un sankcijas

1.   Regula (EK) Nr. 796/2004 piemēros papildinošos nacionālos tiešos maksājumus kopfinansējumam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.h pantu.

2.   Kad nenotiek kopfinansēšana, attiecīgās jaunās dalībvalstis pieteiksies saskaņā ar kontroles pasākumiem, lai nodrošinātu, ka garantēšanas nosacījumi papildus nacionālajiem tiešajiem maksājumiem, kurus definējusi Komisija, ir spēkā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.c panta 7. punktu, jābūt saskaņotiem.

141. pants

Ziņojumi

Jaunās dalībvalstis iesniegs atskaites, sniedzot informāciju par pasākumiem, kuri papildina tiešos nacionālo maksājumiem ieviešanu pirms 30. jūnija turpmākajam gadam. Atskaitei ir jāietver vismaz šāda informācija:

a)

jebkuras izmaiņas situācijā, kuru ietekmē papildu nacionālie tiešie maksājumi;

b)

par katru papildus maksājumu, saņēmēju skaitu, hektārus vai vienības, par kurām tiek maksāts;

c)

atskaite par kontroli un sankcijām saskaņā ar 140. panta piemērošanu.

142. pants

Valsts palīdzība

Papildinošie nacionālie, tiešie maksājumi, kuri netiek maksāti saskaņā ar Komisijas apstiprināto attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.c panta 6. punkta piemērošanu, tiks uzskatīti par pretlikumīgu valsts palīdzībai attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999 (40).

16. NODAĻA

ATMATĀ ATSTĀTO ZEMJU IZMANTOŠANA IZEJVIELU RAŽOŠANAI

1. IEDAĻA

Objekts un definīcijas

143. pants

Objekts

1.   Tiešā atbalsta režīmā, kuru paredzējusi Regula (EK) Nr. 1782/2003, atmatā atstātās zemes saskaņā ar iepriekš minētās regulas 55 b) pantu un 107. panta 3. paragrāfa 1. defisi, var izmantot izejvielu iegūšanai, kuras Kopienā izmanto produktu ražošanai, kuri šīs nodaļas noteikumos nav paredzēti cilvēku vai dzīvnieku patēriņam.

2.   Maksājums netiek veikts par atmatā atstātām zemēm, kurās kultivē cukurbietes, topinambūru vai cigoriņu saknes. Tomēr šīs nodaļas nosacījumi piemērojami šīm kultūrām atmatā atstātās zemēs pie tiem pašiem nosacījumiem kā tad, ja šis maksājums tiek izdarīts.

Šo izejvielu kultūras atmatā atstātās zemēs ir atļautas ar noteikumu, ja:

a)

cukurbietes neizmanto cukura ražošanā, kas definēta Regulā (EEK) Nr. 314/2002 (41), ne kā starpproduktu, ne kā kopproduktu, ne kā blakusproduktu;

b)

cigoriņu saknes un topinambūrus nepakļauj hidrolīzes procesam, kas definēts Regulā (EEK) Nr. 314/2002, vai nu tāda starpprodukta stāvoklī kā insulīns, vai tāda kopprodukta stāvoklī kā oligofruktoze, vai kā iespējamu blakusproduktu.

144. pants

Definīcijas

Šajā nodaļā ar šādiem terminiem saprot:

a)

“prasītājs”- lauksaimnieks, kas izmanto atmatā atstātas zemes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 55. b) pantu un 107. panta 3. punkta 1. apakšpunktu;

b)

“pieņēmējs”- jebkurš 147. panta paredzētā kontrakta parakstītājs, kas uz sava rēķina iepērk izejvielas, kuras minētas 145. pantā un paredzētas XXIII pielikumā noteiktajiem mērķiem;

c)

“pirmais pārstrādātājs”- lauksaimniecības izejvielu izmantotājs, kas ķeras pie to pirmās pārstrādāšanas viena vai vairāku šīs Regulas XXIII pielikumā minēto produktu iegūšanai.

2. IEDAĻA

Līgums

145. pants

Izejvielu izmantošana

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 53. panta b) punktu un 107. panta 3. punkta 1. apakšpunktu jebkuras lauksaimniecības izejvielas var kultivēt atmatā atstātās platībās.

XXIII pielikumā minēto produktu, kurus izmanto nepārtikas mērķiem un kuri iegūti no izejvielu pārstrādes, ekonomiskai vērtībai saskaņā ar šīs Regulas 163. panta 3. punkta novērtēšanas metodi jābūt lielākai nekā visu pārējo produktu vērtībai, kuri paredzēti citiem pielietojumiem un kuri iegūti no tās pašas pārstrādes.

2.   Saskaņā ar 147. pantu, nekaitējot 148. pantam, 1. paragrāfā minētajām izejvielām jāveido kontrakta objekts.

3.   Prasītājs nodod visas novāktās izejvielas vai nu pieņēmējam, vai pirmajam pārstrādātājam, kas tās pieņem un garantē šo izejvielu ekvivalenta daudzuma izmantošanu Kopienā viena vai vairāku gatavu produktu ražošanā, kas paredzēti nepārtikas mērķiem un minēti XXIII pielikumā.

Ja pirmais pārstrādātājs izmanto izejvielas, kas novāktas tieši starpprodukta vai blakusprodukta ražošanai, viņš drīkst izmantot šī starpprodukta vai blakusprodukta līdzvērtīgu daudzumu, lai ražotu vienu vai vairākus gatavus produktus, kas minēti pirmajā rindkopā.

Otrajā rindkopā minētajā gadījumā vai, ja savācējs ekvivalenti pārdod novāktās izejvielas, pirmais pārstrādātājs vai pieņēmējs informē kompetentu institūciju, kurā garantija apstiprināta. Ja šis ekvivalentais daudzums izmantots ne tajā dalībvalstī, kurā novāktas izejvielas, dalībvalstu kompetentas institūcijas šī iemesla dēļ savstarpēji apmainās ar informāciju par iepriekš minēto darījumu.

4.   Saskaņā ar nacionālajiem nosacījumiem, kas pārvalda ar līgumu saistītās attiecības, pirmais pārstrādātājs var nodot izejvielu kolekti lauksaimniekam, kas lūdz palīdzību. Pārstrādātājs paliek vienīgais atbildīgais šajā nodaļā paredzēto pienākumu priekšā.

146. pants

Pārkāpšana

1.   Pārkāpjot 145. panta 2. un 3. punkta, dalībvalstis prasītājam var atļaut:

a)

izmantot visus novāktos graudaugus vai visus eļļas augus, kas pakļauti kodeksiem NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 un 1206 00 99 :

i)

kā kurināmo savas zemnieku saimniecības apkurei;

ii)

enerģijas vai biodegvielas ražošanai savā zemnieku saimniecībā;

b)

visas savā zemnieku saimniecībā novāktās izejvielas pārvērst biogāzē, kas pakļauta kodeksam NC 2711 29 00 .

2.   1.punktā minētajos gadījumos prasītājs:

a)

ar deklarāciju, kas aizvieto 147. pantā minēto līgumu, apņemas izmantot vai tieši pārstrādāt izejvielas, kuras veido iepriekš minētās deklarācijas objektu; no 147. līdz 164. pantam tiek piemēroti mutatis mutandis.

b)

liek nosvērt visas izejvielas, kuras novākusi dalībvalsts norīkota organizācija vai uzņēmums un izveido izmantoto izejvielu un no pārstrādes iegūto produktu un blakusproduktu specifisku uzskaiti; tomēr graudaugu un eļļas augu, salmu, kā arī veselu augu izmantošanas gadījumā, svēršanu var aizvietot ar izejvielu tilpuma noteikšanu.

3.   Dalībvalsts, kura izmanto 1. punktā piedāvātās iespējas, ievieš atbilstošus kontroles pasākumus, kas garantē izejvielu tiešu izmantošanu saimniecībā vai pārstrādāšanu biogāzē, kas pakļauta kodeksam NC 2711 29 00.

4.   Graudaugi vai eļļas augi, ko izmanto, atbilstoši 1. paragrāfa a) punktam, ir denaturācijas objekts, kuras metodi fiksē dalībvalsts. Tomēr dalībvalstis graudu denaturācijas vietā var atļaut eļļas denaturāciju, kas iegūta no eļļas augu pārstrādes, kas minēta 1. punkta a), apakšpunkta ii) daļā ar noteikumu, ka denaturācija notiek tieši pēc pārstrādes eļļā un ka ir ieviesti graudu izmantošanas kontroles pasākumi.

147. pants

Līgums

1.   Prasītājs nodod kompetentai institūcijai, no kuras atkarīgs atbalsts viņa palīdzības pieprasījumam, līgumu, kas noslēgts starp viņu un, vai nu pieņēmēju, vai pirmo pārstrādātāju. Taču dalībvalsts var nolemt, ka līgumu drīkst noslēgt vienīgi starp prasītāju un pirmo pārstrādātāju.

2.   Prasītājs pārliecinās, ka līgums satur šādu informāciju:

a)

līgumslēdzēju pušu vārdu un adresi;

b)

līguma termiņu;

c)

katras attiecīgās izejvielas šķirni un katras šķirnes aizņemto platību;

d)

visus piegādes nosacījumus, kā arī eļļas augu plānotos daudzumus, ko novērtējusi aplūkoto izejvielu kompetenta institūcija;

e)

saistības ievērot 145. panta 3. punktā paredzētos pienākumus;

f)

izejvielu galvenos plānotos gala pielietojumus saskaņā ar noteikumiem, kas fiksēti 145. panta 1. punktā un 163. panta 3punktā.

3.   Prasītājs seko, lai līgums tiktu noslēgts termiņā, kas ļauj pieņēmējam vai pirmajam pārstrādātājam iesniegt līguma kopiju 157. panta 1. punktā noteiktajos termiņos kompetentai institūcijai, kurai savācējs vai pārstrādātājs pakļauts.

4.   Kontroles apsvērumu dēļ dalībvalstis var pieprasīt, lai katrs prasītājs nevarētu noslēgt vairāk par vienu izejvielu piegādes līgumu.

5.   Kad līgums noslēgts par rutku, rapša, saulespuķu sēklām vai sojas pupām, kas pakļautas kodeksiem NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 vai 1201 00 90, prasītājs seko, lai līgums bez 2. punktā minētās informācijas konkretizētu paredzamo blakusproduktu kopējo daudzumu un paredzamo blakusproduktu daudzumu, kas noteikti atšķirīgiem no cilvēku un dzīvnieku patēriņa mērķiem, kuri abos gadījumos apkopoti pa šķirnēm.

Iepriekš minētie daudzumi aprēķināti, pamatojoties uz šādām attiecībām:

a)

100 kilogrami rutku un/vai rapša sēklu, kuras pakļautas kodeksam NC 1205 10 90 vai 1205 90 00, tiek pielīdzināti 56 kilogramiem blakusproduktu;

b)

100 kilogramus saulespuķu sēklu, kas pakļautas kodeksam NC 1206 00 91 vai NC 1206 00 99, pielīdzina 56 kilogramiem blakusproduktu;

c)

100 kilogramus sojas pupu, kas pakļautas kodeksam NC 1201 00 90, pielīdzina 78 kilogramiem blakusproduktu.

148. pants

Izejvielas, kuras var neveidot līguma objektu

Pārkāpjot 147. pantu, XXII pielikumā uzskaitītajām izejvielām obligāti nav jāveido līguma objekts.

Samaksas saņemšanai prasītājs, kas vēlas izmantot atmatā atstātās zemes izejvielu ražošanai, apmaksas pieprasījuma iesniegšanas brīdī savas dalībvalsts kompetentai institūcijai ar rakstisku deklarāciju apņemas, ka izejvielu izmantošanas savā zemnieku saimniecībā vai attiecīgo izejvielu pārdošanas gadījumā tās tiks izmantotas XXIII pielikumā paredzētajiem mērķiem

149. pants

Eļļas augu blakusproduktu sojas miltu ekvivalents

1.   Tiklīdz iespējams un ne vēlāk par izejvielu ražas ieguves gada 30. jūniju atbilstoša kompetenta institūcija informē Komisiju par blakusproduktu paredzēto kopējo daudzumu pa šķirnēm, kuri paredzēti cilvēku vai dzīvnieku patēriņam, kas izriet no 147. pantā minētajiem līgumiem, ja šie līgumi attiecas uz rutku sēklām, rapša sēklām, saulespuķu sēklām vai sojas pupām, kas pakļautas kodeksiem NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 vai 1201 00 90, kā arī par šo eļļas augu platībām pa šķirnēm.

2.   Komisija aprēķina kopējo blakusproduktu daudzumu, kuri paredzēti cilvēku vai dzīvnieku patēriņam, ko izsaka sojas miltu ekvivalentā, balstoties uz 1. punkta informāciju, pielietojot šādus koeficientus:

sojas rauši: 48 %,

rapša rauši: 32 %,

saulespuķu rauši: 28 %.

Ja, pamatojoties uz aprēķinu, kas veikts saskaņā ar pirmo rindkopu, Komisija konstatē cilvēku vai dzīvnieku patēriņam paredzēto blakusproduktu griestu pārsniegšanu par 1 miljonu tonnu, tiklīdz tas iespējams un ne vēlāk par tā gada 31. jūlijā, kura laikā izejvielu raža iegūta, tā nosaka katram līgumam piemērojamo samazinājuma koeficientu, lai aprēķinātu maksimālo cilvēku un dzīvnieku patēriņam paredzēto blakusproduktu daudzumu.

3. IEDAĻA

Līguma grozīšana vai laušana

150. pants

Līguma grozīšana vai laušana

Ja līgumslēdzējas puses groza vai lauž līgumu vēlāk, kad prasītājs iesniedzis lūgumu pēc palīdzības, pēdējais ir tiesīgs uzturēt spēkā savu lūgumu pēc palīdzības tikai tad, ja viņš informē kompetentu institūciju, kurai tas pakļauts, par grozījumiem vai laušanu, paredzot atļaut visas nepieciešamās kontroles ne vēlāk par beigu termiņu, kas fiksēts lūgumā pēc palīdzības grozījumam attiecīgajā dalībvalstī.

151. pants

Ārkārtēji apstākļi

Nekaitējot 150. pantam, ja prasītājs informē kompetentu institūciju par to, ka ārkārtēju apstākļu dēļ viņš nevarēs pilnībā piegādāt visas vai daļu no līgumā norādītajām izejvielām, kompetenta institūcija pēc iepriekš minēto ārkārtas apstākļu pietiekošu pierādījumu saņemšanas var atļaut līguma grozīšanu pamatotā apjomā vai tā laušanu.

Ja līguma grozīšana izraisa līguma objektu veidojošo zemju samazināšanos vai, ja līgums ir lauzts, prasītājs, lai saglabātu savas tiesības uz samaksu ir spiests:

a)

iepriekš minētās zemes atstāt atmatā ar kompetentas institūcijas atļautiem līdzekļiem;

b)

nepārdot, nenodot, neizmantot izejvielas, kas iegūtas no līgumā atsavinātām zemēm.

152. pants

Galīgo pielietojumu grozījumi

Nekaitējot 150. pantam, pieņēmējs vai pirmais pārstrādātājs ir tiesīgs grozīt 147. panta 2. punkta f) apakšpunktā minēto izejvielu plānotos galvenos galīgos pielietojumus vēlāk, kad izejvielas saskaņā ar līgumu ir piegādātas un 154. panta 1. punktā un 157. panta 3. punkta 1. rindkopā paredzētie noteikumi izpildīti.

Galīgo pielietojumu grozīšanu izdara, ievērojot nosacījumus, kas fiksēti 145. panta 1. punkta 2. rindkopā un 163. panta 3. punktā.

Nepieciešamo kontroļu veikšanai pieņēmējs vai pirmais pārstrādātājs iepriekš informē kompetentu institūciju, kurai viņš pakļauts.

4. IEDAĻA

Etalonražīgums un piegādājamais daudzums

153. pants

Etalonražīgums

Katru gadu un saskaņā ar atbilstošu procedūru dalībvalstis nosaka etalonražīgumu, kas obligāti jāsasniedz, un par to informē attiecīgos prasītājus.

Tomēr XXII pielikumā uzskaitītās izejvielas no etalonražīgumiem var atbrīvot.

154. pants

Piegādājamais daudzums

1.   Prasītājs deklarē kompetentai institūcijai, kurai viņš pakļauts, novākto izejvielu kopējo daudzumu pa šķirnēm un apstiprina nodoto daudzumu un pusi, kurai viņš piegādājis šīs izejvielas.

2.   Daudzumam, kuru prasītājam obligāti jāpiegādā pieņēmējam vai pirmajam pārstrādātājam, jāatbilst vismaz etalonražīgumam.

Tomēr pietiekoši pamatotos gadījumos dalībvalstis izņēmuma veidā var pieļaut, ka šis daudzums ir līdz 10 % mazāks par etalonražīgumu.

Turklāt, kad kompetenta institūcija saskaņā ar 151. pantu atļāvusi līguma grozīšanu vai laušanu, šī institūcija var samazināt daudzumu, kuru prasītājs, ņemot vērā pirmo rindkopu, spiests piegādāt šķietami pamatotā apjomā.

5. IEDAĻA

Palīdzības maksājuma noteikumi

155. pants

Maksājums

1.   Palīdzības maksājumu prasītājam var izdarīt pirms izejvielu pārstrādes. Tomēr maksājums tiek izdarīts tikai tad, ja izejvielu daudzums, kāds jānodod saskaņā ar šo nodaļu, ir piegādāts pieņēmējam vai pirmajam pārstrādātājam un ja:

a)

154. panta 1. punktā paredzētā deklarācija ir iesniegta;

b)

viena līguma kopija iesniegta kompetentai institūcijai, kurai saskaņā ar 158. panta 1. punktu pakļauts pieņēmējs vai pirmais pārstrādātājs, un 145. panta 1. punkta nosacījumi izpildīti;

c)

kompetenta institūcija saņēmusi pierādījumus 158. panta 2. punktā minētās garantijas pilnīgai īstenošanai;

d)

kompetenta institūcija, kurai uzdota maksāšana, pārbaudījusi 147. pantā paredzēto noteikumu ievērošanu katram pieprasījumam.

2.   Divgadīgas kultūras gadījumā, kad raža, un līdz ar to izejvielu piegāde notiek tikai otrā gada laikā, maksāšanu izdara divu gadu laikā, kas seko 147. pantā minētā līguma noslēgšanai ar nosacījumu, ka kompetentas institūcijas konstatē,

a)

ka 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētie pienākumi tiek pildīti, sākot ar kultūras pirmo gadu;

b)

ka 1. punkta a) apakšpunktā minētie pienākumi, kā arī 157. panta 3. punkta 1. rindkopā minētā informācijas tiek ievērota otrajā gadā.

Maksājumus par kultūrām pirmajā gadā veic tikai tad, ja kompetenta institūcija saņem pierādījumu par 158. panta 2. punktā minētās garantijas īstenošanu. Garantija maksājumiem par kultūrām otrajā gadā nav jāīsteno.

3.   Permanentas vai daudzgadīgas kultūras gadījumā palīdzības maksājumu izdara katru gadu, sākot ar līguma noslēgšanas brīdi. 2. punktā paredzētos noteikumus pielieto mutatis mutandis.

6. IEDAĻA

Pieņēmēja un prasītāja pienākumi

156. pants

Pārstrādātāju skaits

Nepārtikas produkti jāiegūst augstākais trešajam pārstrādātājam.

157. pants

Pienākumi

1.   Pieņēmējs vai pirmais pārstrādātājs saskaņā ar maksāšanas grafiku, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts, iesniedz līguma kopiju kompetentai institūcijai, kurai tas pakļauts, ne vēlāk par palīdzības lūguma iesniegšanas pēdējo termiņu attiecīgajai dalībvalstij atbilstošā gada laikā.

Ja prasītājs un pieņēmējs vai pirmais pārstrādātājs groza vai lauž līgumu dotā gada laikā pirms 150. pantā minētā datuma, pieņēmējs vai pirmais pārstrādātājs grozītā vai lauztā līguma kopiju ne vēlāk par šo datumu iesniedz kompetentai institūcijai, kurai tas pakļauts.

2.   Pirmais pārstrādātājs sniedz kompetentai institūcijai, kurai viņš pakļauts, nepieciešamo informāciju attiecībā uz aplūkojamās pārstrādes ķēdi, īpaši, kas attiecas uz cenām un pārstrādes tehniskajiem koeficientiem, kuri kalpo 164. panta 2. punkta 2. rindkopā minēto gatavo produktu daudzuma noteikšanai.

3.   Pieņēmējs vai pirmais pārstrādātājs, saņemot prasītāja piegādātās izejvielas, informē kompetentu institūciju, kurai viņš pakļauts, par saņemto izejvielu daudzumu, konkretizējot šķirni, kā arī par līgumslēdzējas puses, kas viņam piegādājusi izejvielas, vārdu un adresi, piegādes vietu un attiecīgā līguma atsauci dalībvalsts noteiktajā termiņā, lai maksājumu būtu iespējams izdarīt Regulas (EK) Nr. 1782/2003 28. panta paredzētajā termiņā.

Ja pieņēmēja vai pirmā pārstrādātāja dalībvalsts ir atšķirīga no tās, kurā kultivētas izejvielas, kompetenta institūcija informē par piegādāto izejvielu kopējo daudzumu to kompetento institūciju, kurai pakļauts prasītājs, četrdesmit dienu laikā, sākot no pirmā punktā minēto ziņojumu saņemšanas.

7. IEDAĻA

Garantijas

158. pants

Pieņēmēja vai pirmā pārstrādātāja garantija

1.   Pieņēmējs vai pirmais pārstrādātājs 2. punktā minēto garantiju kopumu apstiprina kompetentā institūcijā, kurai viņš pakļauts, ne vēlāk par maksāšanas līguma iesniegšanas pēdējo datumu attiecīgajā dalībvalstī.

2.   Katrai izejvielai garantiju aprēķina, balstoties uz summu 250 eiro uz hektāru, ko reizina ar visu kultivēto zemju summu, kuras ir pieņēmēja vai attiecīgā pirmā pārstrādātāja parakstītā līguma objekts un kuras izmanto minēto izejvielu ražošanai.

3.   Ja līgums saskaņā ar 150. panta vai 151. panta nosacījumiem ticis grozīts vai lauzts, izveidotā garantija stājas spēkā.

4.   Garantija tiek atbrīvota proporcionāli katrai izejvielai ar nosacījumu, ka kompetenta institūcija, kurai pakļauts pieņēmējs vai pirmais pārstrādātājs, ieguvusi šādus pierādījumus:

a)

apstiprinājumu, ka iepriekšminētās izejvielas pārstrādātas saskaņā ar 147. panta 2. punkta f) apakšpunkta pielietojumiem, nepieciešamības gadījumā ievērojot jebkuru grozījumu saskaņā ar 152. panta nosacījumiem;

b)

ja līgums attiecas uz rutku, rapša, saulespuķu sēklām vai sojas pupām, kas pakļautas kodeksiem NC 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 vai 1201 00 90 un tiek pielietota 149. panta 2. punkta 2. rindkopā paredzētā procedūra, tas pierāda, ka blakusproduktu daudzumi, kas pārsniedz cilvēku vai dzīvnieku patēriņam paredzēto maksimālo daudzumu, atrodas citos, no pārtikas tirgiem atšķirīgos noieta tirgos.

5.   Nekaitējot 4punktam, ja garantiju devis pieņēmējs, tā tiek atbrīvota vēlāk, kad izejvielas piegādātas pirmajam pārstrādātājam ar noteikumu, ka kompetentai institūcijai, kurai pakļauts pieņēmējs, ir pierādījumi, ka pirmais pārstrādātājs devis līdzvērtīgu garantiju savai kompetentai institūcijai.

159. pants

Galvenās un pakārtotās prasības

1.   Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta galvenās prasības veido šādi pienākumi:

a)

pienākums pārstrādāt gatavā produkcijā galvenokārt līgumā minētās izejvielas. Pārstrāde jāizdara līdz izejvielu ražas gadam turpmākā otrā gada 31. jūlijam;

b)

pienākums pirms a) apakšpunktā minētā termiņa atrast citus noieta tirgus, kas atšķiras no pārtikas tirgiem blakusproduktu daudzumiem, kuri pārsniedz maksimālo daudzumu, ko var paredzēt cilvēku vai dzīvnieku patēriņam, kad tiek pielietota šīs Regulas 149. panta 2. punkta 2. rindkopas procedūra;

c)

pienākums saskaņā ar šīs Regulas 160. un 161. pantu pievienot produktam vienu T5 kontroles eksemplāru.

2.   Šādi pienākumi, kas gulstas uz pieņēmēju vai pirmo pārstrādātāju, veido Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. pantam pakļautās prasības:

a)

pienākums saņemt visas izejvielas, kuras piegādājis prasītājs saskaņā ar šīs Regulas 145. panta 3. punktu;

b)

pienākums iesniegt vienu līguma kopiju saskaņā ar šīs Regulas 157. panta 1. punktu;

c)

pienākums veikt komunikācijas saskaņā ar šīs Regulas 157. panta 3. paragrāfa 1. punktu;

d)

pienākums sniegt garantiju saskaņā ar šīs regulas 158. panta 1punktu.

8. IEDAĻA

Pārdošanas, nodošanas vai piegādes dokumenti citā dalībvalstī

160. pants

T5 kontroles eksemplārs

1.   Ja pārstrādātājs citas dalībvalsts pārstrādātājam pārdod vai nodod starpproduktus, kas veido 147. pantā skartā līguma objektu, produktam pievieno vienu T5 kontroles eksemplāru, ko izsniedz saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2454/93.

Ja pieņēmējs citas dalībvalsts pirmajam pārstrādātājam pārdod vai nodod izejvielas, kas veido līguma objektu, tiek piemērota pirmā rindkopa.

2.   T5 kontroleksemplāra 104. lauciņā ieraksta vienu no šādiem sadaļas “citi” jēdzieniem:

Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión;

Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 147 nařízení Rady (ES) 1973/2004

Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 147 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 147 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

To be used for processing or delivery in accordance with Article 147 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 147

À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 147 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 147 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 147. panta nosacījumiem

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 147 straipsnio nuostatas

A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 147 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 147 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 147 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

Na spracovanie alebo dodávku v súlade s článkom 147 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 147 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 147 artiklan mukaisesti

Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 147 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

161. pants

T5 kontroles eksemplārs eksportam

Ja viens vai vairāki gatavie produkti, starpprodukti, kopprodukti vai blakusprodukti, kuri veido 147. pantā minētā līguma objektu, paredzēti eksportam uz trešām valstīm, to transportēšana pa Kopienas teritoriju ietilpst T5 kontroles eksemplārā, ko izveidojusi dalībvalsts kompetenta institūcija, kurā šie produkti iegūti.

T5 kontroles eksemplāra 104. lauciņā ieraksta vienu no šādiem sadaļas “citi” jēdzieniem:

Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo

Pro tento produkt nemůže být poskytnuto financování podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 Rady

De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999, kan ikke anvendes på dette produkt

Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates in Betracht

Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να τύχει καμιάς από τις χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου

This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1(2) of Council Regulation (EC) No 1258/1999

Kõnealuse toote puhul nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 1 lõikele 2 vastavaid soodustusi ei anta.

Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article ler, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil

Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio

Šis produkts nevar saņemt Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 1. panta 2. punktā noteikto finansējumu

Šiam produktui netaikoma jokia išmoka pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 1 straipsnio 2 punktą.

Ez a termék nem jogosult az 1258/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti semmilyen ellátásra

Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad

Ten produkt nie kwalifikuje się do finansowania przewidzianego w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999

O presente produto não pode beneficiar de medidas ao abrigo do n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho

Tento produkt nie je oprávnený na financovanie uvedené v odseku 2 článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999

Ta proizvod ni upravičen do financiranja iz člena 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999

Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

De åtgärder som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 kan inte användas för denna produkt.

Pirmo un otro rindkopu piemēro vienīgi, ja XXIII pielikumā minētais gala produkts, starpprodukts, kopprodukts vai blakusprodukts, kas veido 14. pantā minētā līguma objektu, saņems eksportēšanas peļņu, ja tas iegūts no izejvielām, kas kultivētas ārpus šī režīma.

162. pants

T5 kontroles eksemplāra alternatīvi apstiprinājumi

Atkāpjoties no 159. panta 1. punkta b) apakšpunkta, kad T5 kontroles eksemplārs neatgriežas organizācijas izejas birojā, kuram uzdota dalībvalsts kontrole, kurā pieņēmējs vai pirmais pārstrādātājs divus mēnešus pēc 159. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētā termiņa beigšanās pirmajam pārstrādātājam nepiemērojamu apstākļu dēļ izveidojis šādus dokumentus, kurus var pieņemt kā T5 kontroles eksemplāra alternatīvus apstiprinājumus:

a)

starpproduktu iepirkšanas faktūras;

b)

pēdējā pārstrādātāja atestēšana par nepārtikas produktu gala pārstrādi;

c)

pārstrādes veikšanas pierādošu finanšu dokumentu fotokopijas, kuras sertificējis pēdējais pārstrādātājs.

9. IEDAĻA

Pārbaudes

163. pants

Reģistru vešana

1.   Kompetenta dalībvalsts institūcija precizē reģistrus, kurus jāraksta pieņēmējam vai pārstrādātājam, kā arī ierakstu periodiskumu, kurus jāveic vismaz reizi mēnesī.

Attiecībā uz pieņēmēju šie reģistri satur vismaz šādus elementus:

a)

visu pirkto un pārdoto izejvielu daudzumu to pārstrādei šī režīma ietvaros;

b)

pirmā pārstrādātāja vārdu un adresi.

Attiecībā uz pārstrādātāju šie reģistri satur vismaz šādus elementus:

a)

dažādu pārstrādei iepirkto izejvielu daudzumu;

b)

pārstrādāto izejvielu daudzumu, kā arī gatavo produktu daudzumu un tipus, no tām iegūtos kopproduktus un blakusproduktus;

c)

pārstrādē radušos zudumus;

d)

iznīcinātos daudzumus, kā arī to iznīcināšanas pamatojumu;

e)

pārstrādātāja pārdoto vai nodoto produktu daudzumu un tipus un saņemto samaksu;

f)

vajadzības gadījumā tālākā pārstrādātāja vārdu un adresi.

2.   Kompetenta institūcija, kurai pakļauts pieņēmējs vai pirmais pārstrādātājs, pārbauda, vai pakārtotais līgums ievēro 145. panta 1. paragrāfā paredzētos noteikumus. Ja šie noteikumi netiek izpildīti, par to tiek informēta kompetentā institūcija, kurai pakļauts prasītājs.

3.   Lai aprēķinātu 145. panta 1. paragrāfā minēto produktu ekonomisko vērtību, attiecīgā kompetentā institūcija, pamatojoties uz 157. panta 2. punktā minēto informāciju, salīdzina visu nepārtikas produktu vērtību summu ar visu pārējo produktu vērtību summu, kuri iegūti no tās pašas pārstrādes un paredzēti citiem pielietojumiem. Katru vērtību iegūst, sareizinot attiecīgo daudzumu ar rūpnīcas noteikto vidējo cenu, kuru pārbauda iepriekšējā perioda laikā. Ja šīs cenas nav pieejamas, kompetenta institūcija nosaka aptuvenās cenas, tieši izmantojot 157. panta 2. punkta informāciju.

164. pants

Pieņēmēju un pārstrādātāju kontroles

1.   Dalībvalstu, kurās atrodas pieņemšanas punkti, kompetentas institūcijas uzsāk kontroles vismaz 25 % no to teritorijās iekārtotajiem pieņemšanas punktiem, kurus izvēlas ar riska analīzes metodi. Nolūkā pārliecināties par saistību starp izejvielu pirkšanu un atbilstošajām piegādēm šīs pārbaudes satur fiziskas kontroles un tirdzniecisko dokumentu pārbaudi.

2.   Dalībvalstu, kurās notiek pārstrādes, kompetentas institūcijas uzsāk 146. panta 1. punkta nosacījumu ievērošanas kontroles vismaz 25 % no pārstrādes vietām, kas ierīkotas to teritorijā un kuras izvēlas ar riska analīzes metodi. Šīs kontroles attiecas vismaz uz šādiem elementiem:

a)

visu nepārtikas produktu vērtības summu salīdzināšanu ar visu pārējo produktu vērtību summu, kas iegūti no tās pašas pārstrādes un kas paredzēti citiem pielietojumiem;

b)

pārstrādātāja ražošanas sistēmas analīzi, kas satur fiziskas kontroles un komerciālo dokumentu pārbaudi ar nolūku pārstrādātāja gadījumā pārliecināties par saistību starp izejvielu piegādēm, gataviem produktiem, kopproduktiem un blakusproduktiem.

Lai veiktu b) punktā minēto kontroli, kompetenta institūcija tieši balstās uz aplūkojamo izejvielu pārstrādes tehniskajiem koeficientiem. Šādus koeficientus pielieto, ja tie pastāv kopienas likumdošanā attiecībā uz eksportēšanu. Ja tādu nav, pielieto citus Kopienas likumdošanā pastāvošus koeficientus. Visos pārējos gadījumos kontrole tieši balstās uz koeficientiem, kurus pieņēmusi attiecīgās pārstrādes rūpniecība.

3.   146. pantā minētajām pārstrādēm kontroles veic 10 % prasītājiem, kurus izvēlas ar riska analīzes metodi, ņemot vērā:

a)

palīdzību kopsummu;

b)

lauksaimniecības zemju gabalu skaitu un platību, kas veido palīdzības pieprasījuma objektu;

c)

attīstību salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

d)

iepriekšējos gados veikto pārbaužu rezultātus;

e)

citus parametrus, kurus jānosaka dalībvalstīm, balstoties uz pakļauto deklarāciju pārstāvības elementu.

4.   Ja 3. paragrāfā minētās kontroles vismaz 3 % gadījumu atklāj nelikumības, kompetenta institūcija veic papildu kontroles, kuras nepieciešamas pašreizējā gada laikā, un tā rezultātā palielinās to lauksaimnieku skaits, kuriem jāveic kontrole uz vietas nākošajā gadā.

5.   Ja paredzēts, ka 1., 2. un 3. punktā minētos kontroles elementus var īstenot, izmantojot paraugu, pēdējam jānodrošina drošas un raksturojošas kontroles līmenis.

6.   Katra pārbaude ir kontrolētāja parakstītas atskaites objekts, kas sniedz precīzas ziņas par dažādiem kontroles elementiem. Šī atskaite tieši parāda:

a)

kontroles datumu;

b)

klātesošās personas;

c)

kontrolējamo periodu;

d)

pielietotās kontroles tehnikas, vajadzības gadījumā ieskaitot atsauci uz paraugu izmantošanas metodēm;

e)

kontroles rezultātus.

165. pants

Kaņepju ražošana

Attiecībā uz kaņepēm piemēro Regulas (EK) Nr. 795/2004 29. pantā un Regulas (EK) Nr. 796/2004 33. pantā minētos nosacījumus.

166. pants

Papildu pasākumi un savstarpējais atbalsts

1.   Dalībvalstis veic jebkurus nepieciešamos papildu pasākumus šīs nodaļas sekmīgai pielietošanai un sniedz savstarpēju atbalstu, lai veiktu iepriekšminētajā nodaļā paredzētās pārbaudes. Ja šī nodaļa neparedz piemērotu samazinājumu vai izslēgšanu, dalībvalstis var uzlikt piemērotas nacionālās sankcijas, kas vērstas pret komerciālās nozares operatoriem, kuri piedalās palīdzības piešķiršanas procedūrā.

2.   Tik, cik tas vajadzīgs, vai apjomā, kādā šīs nodaļas nosacījumi to prasa, dalībvalstis sniedz savstarpēju atbalstu, lai nodrošinātu pārbaužu efektivitāti un ļautu pārbaudīt iesniegto dokumentu autentiskumu un grozīto datu precizitāti.

10. IEDAĻA

Izslēgšana no režīma un sazināšanās

167. pants

Izejvielu izslēgšana no režīma

Dalībvalstis var izslēgt no režīma, kas izveidots, balstoties uz šo nodaļu, jebkuru lauksaimniecisku izejvielu gadījumā, ja tā rada grūtības, kuras saistītas ar kontroli, iedzīvotāju veselību, apkārtējo vidi, kriminālo likumdošanu vai samazinātu procentu likmi gataviem nepārtikas produktiem.

168. pants

Minimālā platība

Dalībvalstis var noteikt minimālo apstrādāto platību katrai 145. panta 1. punktā minētajai izejvielai.

169. pants

Sazināšanās

Pirms 15. oktobra, kam seko iesaistītā gada beigas, dalībvalstis iesniedz Komisijai šādu informāciju:

a)

katras izejvielas platības, kuras izriet no 147. pantā minētajiem līgumiem un 146. panta 2. punktā un 148. pantā minētajām deklarācijām;

b)

katra izejvielas tipa daudzumu, gala produktu, blakusproduktu un iegūto kopproduktu daudzumu, norādot izmantotās izejvielas tipu;

c)

146. panta piemērošanas pasākumus;

d)

izejvielas, kas saskaņā ar 167. pantu izslēgtas no režīma;

e)

minimālās platības, kas noteiktas saskaņā ar 168. pantu.

17. NODAĻA

PALĪDZĪBA APIŅU PLATĪBĀM

170. pants

Piemaksas apiņu audzētājiem

1.   Papildmaksājumi attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 68.a panta 2. daļu tiks garantēti zemniekiem, kuri audzē apiņus, balstoties uz hektāru skaitu par platību, ņemot vērā nosacījumus, kuri izklāstīti regulas 110. panta o) punktā, nodrošinot, ka:

a)

vienādā blīvumā tiek stādīti vismaz 1 500 augi uz hektāru dubulto rindu/sējumu gadījumā, vai 2 000 augi uz hektāru vienas rindas/sējuma gadījumā;

b)

ir veiktas parastās kopšanas operācijas.

2.   Platības, kas “apstādītas ar apiņiem” attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 110. o) panta otro ievilkumu nozīmē platību, kas ierobežota ar rindām, kuras savieno ārējās malas. Kad apiņi tiek stādīti šādās rindās, papildus platības līnijas, kuras attiecas uz vidējo eju platumu zemes gabaliem, kuri jāpievieno katrā platības pusē. Papildus rindas nedrīkst veidot publisko platību veidā. Divas gala platības apiņu rindu galā, kuras nepieciešamas lauksaimniecības tehnikas manevrēšanai, nodrošina, ka neviena no gala platībām nepārsniedz astoņus metrus, un tās netiek izmantotas publiskiem mērķiem.

3.   Platības, kuras apstādītas ar jauniem apiņiem, kas tiek audzēti pārsvarā, kā siltumnīcu augi neatbilst papildmaksājumu kritērijiem.

4.   Kopējā summa, kas pieejama papildmaksājumiem, jāsadala vienmērīgi un kritērijiem atbilstošajām platībām, kuras apstādītas ar apiņiem attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

171. pants

Maksājumi atzītiem apiņu audzētājiem

1.   Atzītie audzētāji var pieteikties maksājumiem attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 68. panta a) punkta 2. daļu ne vēlāk kā līdz ražas gada 1. septembrim.

2.   Summa, kas tiek maksāta atzītajiem audzētājiem, tiks pakļauta pasākumiem saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1696/7 17. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktiem 3 gadu laikā no maksājuma datuma. Jebkuri apjomi, kuri nav iesniegti šajā laikā, tiks atmaksāti atpakaļ maksātājaģentūrai un tiks atskaitīti no izmaksām, kuras finansē ELVGF Garantijas nodaļas.

3.   Palīdzība, kas tiek veikta attiecībā uz 2005. gada ražu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1696/71 12. panta 5. punkta c) apakšpunktu un tiks izmantota līdz 2008. gada 31. decembrim.

4.   Dalībvalstīm, maksājot atzītajiem ražotājiem, ik gadus jāsūta Komisijai atskaiti par to maksājuma izmantošanu, ieskaitot pasākumu aprakstu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1696/71 7. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktu; šie pasākumi tiek finansēti ar maksājumiem. Atskaite tiks nosūtīta vēlākais līdz katra gada 30. jūnijam.

5.   Kopējā pieejamā summa šajā dalībvalstī kā maksājums atzītajām ražotāju grupām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 68. panta a) punkta 2. daļu, tiks sadalīta proporcionāli grupām atkarībā no platības nosacījumiem saskaņā ar regulas 170. pantu, par kuru to locekļi ir iesnieguši pieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. daļas 2. sadaļu.

18. NODAĻA

GALA NOSACĪJUMI

172. pants

Atcelšana

1.   Regulas (EEK) Nr. 1686/72, (EEK) Nr. 1445/76, (EK) Nr. 1644/1996, (EK) Nr. 2316/1999, (EK) Nr. 2461/1999, (EK) Nr. 2550/2001, (EK) Nr. 2199/2003 un (EK) Nr. 2237/2003 tiks atceltas ar 2005. gada 1. janvāri.

Tomēr tās turpinās attiekties uz palīdzības pieteikumiem saistībā ar 2004./2005. mārketinga gadu vai piemaksu periodu un iepriekšējiem mārketinga gadiem vai piemaksu periodiem. Regulas (EK) Nr. 1782/2003 66. vai 71. pantu, Regulas (EK) Nr. 2316/1999 20. panta 2. līdz 5. punktu pielietošanas gadījumā, tās paliks spēkā, līdz zemnieki būs veikuši visus paredzētos pasākumus.

2.   Regula (EK) Nr. 2342/1999 tiek atcelta ar 2005. gada 1. janvāri. Tā paliek piemērojama iesniegtajiem pieteikumiem attiecībā uz 2004. gadu.

3.   Regula (EK) Nr. 609/1999 tiks atcelta no 2005. gada 1. janvāra. Tomēr to turpinās pielietot pieteicējiem uz tiešajiem maksājumiem attiecībā uz 2004. gada ražu un 2005. gada ražas gadījumos, kad tiek piemērots Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 1. punkts.

4.   Atsauces uz atcelšanas aktu tiks veidotas kā atsauces uz šo Regulu.

173. pants

Regula stāsies spēkā septiņu dienu laikā kopš tās publicēšanas brīža Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā attieksies uz palīdzības pieteicējiem saistībā ar mārketinga gadu vai piemaksu periodu, kas sākas 2005. gada 1. janvārī, izņemot 10. pantu, kas stāsies spēkā no tā iekļaušanas brīža regulā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 29. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 583/2004 (OV L 91, 30.3.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 177, 4.8.1972., 26. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 323/2004 (OV L 58, 26.2.2004., 14. lpp.).

(3)  OV L 161, 23.6.1976., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1252/2001 (OV L 173, 27.6.2001., 27. lpp.).

(4)  OV L 207, 17.8.1996., 1. lpp.

(5)  OV L 75, 203 1999., 20. lpp.

(6)  OV L 280, 30.10.1999., 43. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 206/2004 (OV L 34, 6.2.2004., 33. lpp.).

(7)  OV L 281, 4.11.1999., 30. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1473/2003 (OV L 211, 21.8.2003., 12. lpp.).

(8)  OV L 299, 20.11.1999., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 345/2002 (OV L 55, 26.2.2002., 10. lpp.).

(9)  OV L 341, 22.12.2001., 105. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 920/2004 (OV L 163, 30.4.2004., 92. lpp.).

(10)  OV L 328, 17.12.2003., 21. lpp.

(11)  OV L 339, 24.12.2003., 52. lpp.

(12)  OV L 197, 30.7.1994., 4. lpp.. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003.

(13)  OV L 270, 21.10.2003., 123. lpp.

(14)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2286/2003 (OV L 343, 31.12.2003., 1. lpp.).

(15)  OV 125, 11.7.1966., 2298/66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/55/CE (OV L 114, 21.4.2004., 18. lpp.).

(16)  OV 125, 11.7.1966., 2309/66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/61/CE (OV L 165, 3.7.2003., 23. lpp.).

(17)  OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/61/CE .

(18)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp.

(19)  OV L 193, 29.7.2000., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 393/2004 (OV L 65, 3.3.2004., 4. lpp.).

(20)  OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(21)  OV L 147 18.6.1993., 25. lpp.

(22)  OV L 175, 4.8.1971., 1. lpp.. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2320/2003 (OV L 345, 31.12.2003., 18. lpp. )

(23)  OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.

(24)  OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.

(25)  OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp.

(26)  OV L 125, 11.7.1966., 2309. lpp.

(27)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(28)  OV L 339, 24.12.2003., 45. lpp.

(29)  OV L 339, 24.12.2003., 36. lpp.

(30)  OV L 205, 3.8.1985., 96. lpp.

(31)  OV L 141, 30.4.2004., 1. lpp.

(32)  OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.

(33)  OV L 270, 21.10.2003., 114. lpp.

(34)  OV L 215, 30.7.1992., 85. lpp.

(35)  OV L 123, 7.5.1981., 3. lpp.

(36)  OV L 67, 11.3.1982., 23. lpp.

(37)  OV L 215, 30.7.1992., 85. lpp.

(38)  OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.

(39)  OV L 355, 5.12.1992., 32. lpp.

(40)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp.

(41)  OV L 50, 21.2.2002., 40. lpp.


I PIELIKUMS

Pārbaudes rūgtajām lupīnām attiecībā uz 2. panta 5. punktu

Lai to veiktu, tiek ņemts paraugs - 200 graudi no 1 kg partijas no katrām lielākais 20 t.

Tests paredzēts, lai sniegtu kvalitātes pierādījumus par rūgto graudu klātbūtni paraugā. Pielaide ir 1 grauds uz 100, izmantojot graudu griešanas metodi pēc Von Sengbusch (1942), Ivanova un Smirnova (1932) un Eggebrecht (1949). Sausais vai uzpūstais grauds ir jāpārgriež krustā. Jānovieto grauda puse sietā un jāiemērc joda šķīdumā, vēlāk jāskalo ar ūdeni piecas sekundes. Rūgto graudu pārgrieztās puses paliek brūnas, bet ar zemu alkaloīda sastāvu paliek dzeltenas.

Lai sagatavotu joda šķīdumu, 14 g kālija jodīdu jāizšķīdina pēc iespējas mazākā ūdens tilpumā, pievienojot 10 g joda, kas atšķaidīts līdz 1 000 cm3. Jāatstāj šķīdums uz vienu nedēļu pirms tā izmantošanas. Uzglabāt brūnās pudelēs. Atšķaidīt izejšķīdumu trīs līdz piecas reizes pirms tā izmantošanas.


II PIELIKUMS

Īpašās graudaugu piemaksas rīsiem

Samazināšanas koeficenta aprēķināšana pēc 13. panta

1.

Lai novērtētu iespējamo pamatteritoriju pārtēriņu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 82. pantu, dalībvalstu atbildīgās iestādes ņems vērā, no vienas puses, pamatteritorijas vai apakšplatības, kuras ir fiksētas regulas 81. pantā, no otras puses, kopējās platības, par kurām ir iesniegti palīdzības pieteikumi kā pamatplatībām vai apakšplatībām.

2.

Lai noteiktu kopējo platību, kurai palīdzības pieteikumi ir iesniegti, netiks ņemti vērā pieteicēji vai daļa pieteicēju, kuru pārbaudes netiek atzītas par pieņemamām.

3.

Ja pārtēriņš konstatēts konkrētām pamatplatībām vai apakšplatībām, dalībvalstis izveidos tām procentuālo pārtēriņu, aprēķinātu līdz pirmajiem diviem decimālskaitļiem saskaņā ar gala termiņu, kas noteikts Regulas 18. panta 2. punktā. Kad pārtēriņu var paredzēt, dalībvalstis savlaicīgi informēs ražotājus.

4.

Samazināšanas koeficents īpašajām graudaugu maksājumiem rīsiem tiks aprēķināts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 82. pantu pēc šādas formulas:

Samazināšanas koeficents = apakšplatību uzziņu platība sadalīta ar visu platību, kurai iesniegti pieteikumi palīdzībai attiecīgajai apakšplatībai.

Īpašo graudaugu maksājumu rīsiem samazināšana tiks aprēķināta pēc šādas formulas:

Īpašo graudaugu palīdzības rīsiem samazināšana = īpašā graudaugu palīdzība rīsiem pareizināta ar samazināšanas koeficentu.

Samazināšanas koeficents un īpašo graudaugu palīdzības rīsiem samazināšana tiks aprēķināta katrai apakšplatībai, pēc pārdales pieteikumu sniegšanas saskaņā Regulas (EK) Nr. 1782/2003 82. panta 2. punktu. Pārdale tiks veikta, lai gūtu labumu no apakšplatībām, kuru ierobežojumi ir pārsniegti. Tie ir jāveic proporcionāli norādītajiem pārtēriņiem apakšplatībās, kuru limiti ir pārsniegti.


III PIELIKUMS

Īpašie graudaugu maksājumi rīsiem

A.   Platības, kuras apstādītas ar rīsiem, kurām tiek piemērota palīdzība (provizoriskie dati). Informācija attiecībā uz 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Dalībvalsts: ……

(tikai Francijai) pamatplatība: ……

Apakšplatība

Norādošā platība (hektāros) (1)

šķirne

Platības, kuras apsētas un kurām piemērota palīdzība (hektāros) (2)

Pārtēriņš procentos

1. apakšplatības nosaukums

 

Šķirne 1

 

 

Šķirne 2

 

Šķirne 3

 

Šķirne 4

 

Šķirne 5

 

…..

 

KOPĀ

 

2. apakšplatības nosaukums

 

Šķirne 1

 

 

Šķirne 2

 

Šķirne 3

 

Šķirne 4

 

Šķirne 5

 

…..

 

KOPĀ

 

3. apakšplatības nosaukums

 

Šķirne 1

 

 

Šķirne 2

 

šķirne 3

 

Šķirne 4

 

Šķirne 5

 

…..

 

KOPĀ

 

…..

 

Šķirne 1

 

 

Šķirne 2

 

Šķirne 3

 

Šķirne 4

 

Šķirne 5

 

…..

 

KOPĀ

 

KOPĀ

 

 

 

 

B.   Apstādītās platības, kurām piemērota palīdzība (noteiktie dati). Informācija attiecībā uz 14. panta 1. b punktu

Dalībvalsts: ……

(tikai Francijai) pamatteritorija: ……

Apakšplatība

Norādošas platības (hektāros) (3)

šķirnes

Apsētās platības, kurām piemērota palīdzība (hektāros) (4)

Pārtēriņš procentos

1. apakšplatības nosaukums

 

Šķirne 1

 

 

Šķirne 2

 

Šķirne 3

 

Šķirne 4

 

Šķirne 5

 

…..

 

KOPĀ

 

2. apakšplatības nosaukums

 

Šķirne 1

 

 

Šķirne 2

 

Šķirne 3

 

Šķirne 4

 

Šķirne 5

 

…..

 

KOPĀ

 

3. apakšplatības nosaukums

 

Šķirne 1

 

 

Šķirne 2

 

Šķirne 3

 

Šķirne 4

 

Šķirne 5

 

…..

 

KOPĀ

 

…..

 

Šķirne 1

 

 

Šķirne 2

 

Šķirne 3

 

Šķirne 4

 

Šķirne 5

 

…..

 

KOPĀ

 

KOPĀ

 

 

 

 

C.   Ar rīsiem apstādītās platības, kurām tiek maksāta palīdzība. Informācija attiecībā uz 14. panta 1. punkta c apakšpunktu

Dalībvalsts: ……

(tikai Francijai) pamatteritorija: ……

Apakšplatība

Norādošā platība (hektāros) (5)

Šķirne

Ar rīsiem apstādītās platības kurām maksā palīdzību (hektāros)

Īpašā palīdzība (EUR/ha) (6)

1. apakšplatības nosaukums

 

Šķirne 1

 

 

Šķirne 2

 

Šķirne 3

 

Šķirne 4

 

Šķirne 5

 

…..

 

KOPĀ

 

2. apakšplatības nosaukums

 

Šķirne 1

 

 

Šķirne 2

 

Šķirne 3

 

Šķirne 4

 

Šķirne 5

 

…..

 

KOPĀ

 

3. apakšplatības nosaukums

 

Šķirne 1

 

 

Šķirne 2

 

Šķirne 3

 

Šķirne 4

 

Šķirne 5

 

…..

 

KOPĀ

 

…..

 

Šķirne 1

 

 

Šķirne 2

 

Šķirne 3

 

Šķirne 4

 

Šķirne 5

 

…..

 

KOPĀ

 

KOPĀ

 

 

 

 


(1)  Regulas (EK) Nr. 1782/200381. pants.

(2)  Regulas (EK) Nr. 1782/200380. panta 1. punkts.

(3)  Regulas (EK) Nr. 1782/2003 81. pants.

(4)  Regulas (EK) Nr. 1782/2003 80. panta 1. punkts.

(5)  Regulas (EK) Nr. 1782/200381. pants.

(6)  Regulas (EK) Nr. 1782/200382. pants un Regulas II pielikums.


IV PIELIKUMS

attiecībā uz 54. panta 3. punktu un 59. panta 1. punktu

PAMATPLATĪBAS

(1000 ha)

Reģions

Visi graudaugi

No tiem kukurūza

No kuriem lopbarība

BEĻĢIJA

Kopā

489,5

96,4

 

No kuriem: Flandrijas Brisele

 

 

 

DĀNIJA

2 018,6

 

 

VĀCIJA

10 159,4 (1)

540,3 (3)

 

Šelsviga - Holšteina

506,2

 

 

Hamburga

5,1

 

 

Nīdersaksija

1 424,7

 

 

Brēmene

1,8

 

 

Nordrhaina - Vestfāle

948,5

 

 

Reinas zeme - Falca

368,6

 

 

Esene

461,4

 

 

Bādene - Vinternberga

735,5

122,1

 

Baierna

1 776,0

418,2

 

Zārlande

36,6

 

 

Berlīne

2,9

 

 

Brandenburga

889,6

 

 

Meklenburga - Forpomerna

968,2

 

 

Saksija

599,0

 

 

Saksija - Anhalta

880,9

 

 

Tīringena

554,4

 

 

GRIEĶIJA

1 491,7

222,1

 

SPĀNIJA

Regadío

1 371,1

403,4

 

Secano

7 849,0

 

 

FRANCIJA

Kopā

13 582,1

 

 

Pamatteritorijas kukurūzai

 

613,8 (2)

 

Pamatteritorijas ar apūdeņošanu

1 209,7 (2)

 

 

ĪRIJA

345,6

0,2

 

ITĀLIJA

5 801,2

400,8

 

LUKSEMBURGA

42,8

 

 

NĪDERLANDE

441,7

208,3

 

AUSTRIJA

1 203,5

 

 

PORTUGĀLE

Azoru salas

9,7

 

 

Madeira

 

 

 

Regadío

0,31

0,29

 

— Citi

0,30

 

 

Kontinentā

 

 

 

Regadío

293,4

221,4

 

— Citi

622,7

 

 

SOMIJA

1 591,5

 

200,0

ZVIEDRIJA

1 737,1

 

130,0

APVIENOTĀ KARALISTE

Anglija

3 794,6

33,2 (3)

 

Skotija

551,6

 

 

Ziemeļīrija

52,9

 

 

Velsa

61,4

1,2 (1)

 


(1)  Kad tiek pielietots Regulas (EK) Nr. 1782/2003102. panta 5. punkts.

(2)  Ieskaitot 284 000 ha apūdeņojamās kukurūzas platības.

(3)  Izņemot saldo kukurūzu.


V PIELIKUMS

attiecībā uz 56. panta 1. punkta b) apakšpunktu

Linu šķirnes, kuras atbilst kritērijiem laukaugu kultūru platību maksājumiem linšķiedrai

Adélie

Agatha

Alba

Alizée

Angelin

Argos

Ariane

Artemida

Aurore

Belinka

Bonet

Caesar Augustus

Diane

Diva

Drakkar

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Jitka

Jordan

Kastyciai

Laura

Liflax

Liviola

Loréa

Luna

Marina

Marylin

Melina

Merkur

Modran

Nike

Opaline

Rosalin

Selena

Super

Tabor

Texa

Venica

Venus

Veralin

Viking

Viola


VI PIELIKUMS

attiecībā uz 59. panta 4. punktu un 69. panta 2. punktu

Image


VII PIELIKUMS

Pākšaugi attiecībā uz 67. pantu

KN kods

 

0713 90

Vicia šķ. atskaitot Vicia faba un Vicia sativa, novākta pilnbriedā

Vicia sativa, kas netiek novākta pilnbriedā

ex 1209 29 50

Lupinus šķ. nevis saldās lupīnas

ex 1214 90 99

Medicago šķ.

Trifolium šķ.

Lathyrus šķ.

Melilotus šķ.

Onobrychis šķ.

Ornithopus sativus

Hedysarum coronarium

Lotus corniculatus

Galega orientalis

Trigonella foenum-graecum

Vigna sinensis


VIII PIELIKUMS

Graudaugi attiecībā uz 57. pantu

Graudaugi

Dalībvalsts

Reģions

Visi kritērijiem atbilstošie graudaugi

Igaunija

Somija

Visa teritorija

Visa teritorija

Zviedrija

Visa teritorija

Saldā kukurūza

Kaņepes, kuras audzē šķiedrai

Visas dalībvalstis

Visa teritorija


IX PIELIKUMS

KOMISIJAI IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA

attiecībā uz 69. panta 1. punktu

Informācija tiek iesniegta kā vairākas tabulas, kuras tiek izveidotas pēc turpmāk norādītā modeļa:

Pirmo tabulu grupa sniedz informāciju par ražošanas reģionu Regulas (EK) Nr. 1782/2003 103. panta aspektā,

Otrā tabulu grupa sniedz informāciju par katru reģiona platību Regulas IV pielikuma aspektā,

Viena tabula, kas summē informāciju par katru dalībvalsti.

Tabulas jānosūta rakstiski un drukātā formā.

Formula platībām:

:

5 = 1 + 2 + 3 + 4

10 = 7 + 8 + 9

16 = 17 + 18

21 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20

Piezīmes:

Katrai tabulai jāinformē par attiecīgo reģionu.

Kvota, kas tiek izmantota laukaugu platību maksājumu aprēķināšanai, ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. nodaļas IV iedaļu.

Starpība starp “apūdeņotu” un “neapūdeņotu” zemi jāveic tikai gadījumos, kad reģionā ir abi. Tādā gadījumā:

 

(d) = (e) + (f)

 

(j) = (k) + (l)

1. rinda attiecas tikai uz cietajiem kviešiem, kuri atbilst kritērijiem platību maksājumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 105. panta 1. punktu.

2. rinda attiecas tikai uz cietajiem kviešiem, kuri atbilst kritērijiem platību maksājumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 105. panta 3. punktu.

19. rinda attiecas tikai uz atlicinājumiem vai apmežojumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/1999 22., 23., 24. un 31. pantu un tiek uzskatīti par atlicinātām laukaugu zemēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 107. panta 8. punktu.

20. rinda attiecas uz platībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 102. panta 3. punktu.

Informācija jāsniedz attiecībā uz ražotājiem, kuri nav pieteikušies palīdzībai pa hektāriem laukaugu kultūru platību maksājumiem (Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. nodaļas IV iedaļa). Informācija, kas iesniegta kā “Citi”“m” un “n” kolonnās, pārsvarā attiecas uz laukaugu kultūrām, kuras deklarētas kā lopbarības platības ar mērķi iegūt piemaksas liellopu/teļa un aitas gaļas ražošanai.

23. rinda attiecas uz atlicinātajām zemēm nepārtikas audzēšanai un par kurām netiek veikti maksājumi pēc ieviešanas nosacījumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 107. panta 3. punkta pirmā ievilkumu (piemēram, cukurbietes, artišoki un cigoriņi).

24. rinda attiecas uz atlicinātajām zemēm, kuras tiek izmantotas pākšaugu audzēšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 107. panta 3. punkta otro ievilkumu.

DATI

Reģiona nosaukums: …………..

Datums: …………………….

GRAUDAUGI

Nr.

Pieteikumi > 92 tonnas

Pieteikumi < 92 tonnas

citi

Pieteicēju kopējais skaits =

Pieteicēju kopējais skaits =

Pieteicēju kopējais skaits =

Kvota (tonnas/hektāri)

Platība (hektāri)

Kvota (tonnas/hektāri)

Platība(hektāri)

Kvota (tonnas/hektāri)

Platība (hektāri)

kopā

neapūdeņojama

apūdeņojama

kopā

neapūdeņojama

apūdeņojama

kopā

neapūdeņojama

apūdeņojama

kopā

neapūdeņojama

apūdeņojama

 

 

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

Cietie kvieši, 105. panta 1. punkts

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cietie kvieši, 105. panta 3. punkta

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukurūza (atsevišķas pamat platības)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita labība

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labība kopā

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— no tā lopbarība

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sojas pupas

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapšu sēklas

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saules puķes

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eļļas sēklas kopā

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteīna augi kopā

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linsēklas kopā

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linšķiedra kopā

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaņepjškiedra kopā

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopbarība

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlicinājumi kopā (107. pants)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— no tiem obligātie

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— no tiem brīvprātīgie, 107. panta 6. punkts

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— no tiem neapmaksātie 107. panta 8. punkts

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukaugu kultūras pākšaugu platībām, kuras tiek piešķirtas kā piemaksas liellopiem un aitām

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kopā

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepārtikas atlicinājumi

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— no tiem neapmaksātie

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pākšaugu atlicinājumi

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


X PIELIKUMS

Platības, kuras atbilst kritērijiem piemaksām kazu audzēšanai

1.

Vācija: visas kalnu platības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/99 18. pantu.

2.

Grieķija: visa valsts. (1)

3.

Spānija: autonomie reģioni - Andalūzija, Aragona, Belēru salas, Castile-La Mancha, Castile-Leon, Katalonija, Extremadura, Galīcija (izņemot Coruña un Lugo provinces), Madride, Murcia, La Rioja un Comunidad Valenciana un Kanāriju salas reģioni un visas kalnu platības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/99 18. pantu, kuras atrodas ārpus šiem reģioniem.

4.

Francija: Korsika, aizjūras departamenti un visas kalnu platības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/99 18. pantu, kuri atrodas ārpus šiem reģioniem.

5.

Itālija: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Calabria, Sicīlija un Sardīnija, un visas kalnu platības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/99 18. pantu, kuras atrodas ārpus šiem reģioniem.

6.

Kipra: visa valsts.

7.

Austrija: visas kalnu platības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/99 18. pantu.

8.

Portugāle: visa valsts, izņemot Azoru salas.

9.

Slovēnija: visa valsts.

10.

Slovākija: visas kalnu platības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/99 18. pantu.


(1)  Francijas aizjūras departamenti, Madeira, Kanāriju salas un Egejas jūras salas tiks uzskatīti par izslēdzamiem no pielikuma gadījumā, ja tiek veikta izvēle izslēgšanai pēc Regulas (EK) Nr. 1782/2003 70. panta 1. punkta b) apakšpunkta dalībvalsts interesēs.


XI PIELIKUMS

PIETEIKUMS AITU UN KAZU AUDZĒŠANAS PIEMAKSĀM

DALĪBVALSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATUMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PĀRVDUMU GALA TERMIŅŠ: KATRA GADA 31. JŪLIJS

Mātītes veids

Nepiena aitas

Piena aitas

Kazas

Mātītes kopā

Pieteikumu skaits  (1)

Kopējais mātīšu skaits, kuru iesniegumos deklarējuši zemnieki  (2)

10/20 (3)

 

 

 

 

21/50

 

 

 

 

51/100

 

 

 

 

101/500

 

 

 

 

501/1000

 

 

 

 

+1 000

 

 

 

 

Pietiekumu skaits piemaksām

TOTAL

 

 

 

 

No kuriem piemaksas piešķirtas  (4)

 

 

 

 


(1)  Piemēram, jauktā fermā, kur ir gan nepiena aitas un kazas, šūnā būs “1” attiecībā uz nepiena aitām un kazām, kā arī kolonna “mātītes kopā” un “0” piena aitas. Tas paredz, ka kolonnas rinda “mātītes kopā” summa var būt mazāka kā pārējo triju kolonnu summa.

(2)  Rinda tiek izmantota (ganāmpulka izmērs), pamatojoties uz mātīšu skaitu kopā. Rindas, kuru kolonnas virsraksts ir “mātītes kopā”, summai jābūr vienādai ar “nepiena aitu”, “piena aitu” un “kazu” pirmajām trim kolonnām.

(3)  Saskaņā ar Padomes Regulu 1782/2003 nav iespējams iesniegt prasību mazāk kā par 10 aitām un/vai kazām.

(4)  Saskaņā ar Regulas (Mazāk labvēlīgie apvidi) 4. un 5. pantu.


XII PIELIKUMS

MAKSĀJUMI AITU UN KAZU PIEMAKSAS

DALĪBVALSTS _____________. . . . . . . . . . . . . . . . .

GADS_____________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATUMS ____________. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PĀRVEDUMU GALA TERMIŅŠ: KATRA GADA 31. JŪLIJA

Mātītes veids

Nepiena aitas

Piena aitas

Kazas

Mātītes kopā vai to skaits

Samaksāto piemaksu skaits

(Galvu skaits)

Papildmaksājumu skaits uz galvu  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Piešķiramo piemaksu skaits  (2)

 

 

 

 

Aitu vai kazu piemaksu skaits

 

 

 

 

SAMAKSĀTIE APJOMI

(EUR)

Papildmaksājumu skaits nerēķinot tās uz galvām  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Papildmaksājumu skaits uz galvām  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

piešķiramo piemaksu skaits  (2)

 

 

 

 

Aitu vai kazu piemaksu skaits

 

 

 

 

KOPĀ

 

 

 

 


(1)  Gadījumos, kad tiek piemērots Regulas (EK) Nr. 1782/200371. pants (pārejas periods).

(2)  Saskaņā ar Regulas 72. pantu (mazāk labvēlīgie apvidi).


XIII PIELIKUMS

OPERĀCIJAS AR NACIONĀLAJĀM REZERVĒM

DALĪBVALSTS _____________. . . . . . . . . . . . . . . . .

GADS_____________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATUMS____________. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PĀRVEDUMU GALA TERMIŅŠ: KATRA GADA 30. APRĪLIS

Tiesību pārvedumi iepriekš minētā gada laikā

Piemaksu tiesību skaits

a)

Nacionālo rezervju bilance gada sākumā (=Iepriekšējā gada beigās)

 

ATDOTS NACIONĀLAJĀM REZERVĒM BEZ KOMPENSĀCIJU MAKSĀŠANAS

b)

Sekojoši tiesību pārvedumi bez īpašuma pārvešanas

 

c)

No neizmantoto piemaksu tiesībām (nepietiekama izmantošana)

 

d)

KOPĀ = b) + c)

 

e)

Piešķirtās tiesības

 

f)

Zemniekiem garantētās tiesības mazāk labvēlīgos apvidos

 

g)

Nacionālo rezervju bilance gada beigās = a) + d) — e)

 


XIV PIELIKUMS

TIESĪBU PĀRVEDUMU UN PIEMAKSU PIEŠĶIRŠANAS PERIODI UN GALA TERMIŅI

DALĪBVALSTS _____________. . . . . . . . . . . . . . . . .

GADS_____________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATUMS____________. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PĀRVEDUMA GALA TERMIŅŠ: KATRA GADA 30. APRĪLIS

 

Sākuma datums

Beigu datums

Īslaicīgo tiesību pārvedumu gala termiņš

XXXXX

 

Paliekošo tiesību līzinga gala termiņš

XXXXX

 

Pieteikumu uz tiesībām no nacionālajām rezervēm gala termiņš

 

 

Piešķirtās tiesības no nacionālajām rezervēm gala termiņš

XXXXX

 

Periods pieteikumiem uz piemaksām

 

 

Saglabāšanas periods

 

 


XV PIELIKUMS

LIELLOPU ŠĶIRŅU SARAKSTS ATTIECĪBĀ UZ 99. PANTU

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD)

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-noire

Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR)

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.


XVI PIELIKUMS

VIDĒJĀ PIENA KVOTA SASKAŅĀ AR 103. PANTU

(kilogrami)

Beļģija

5 450

Dānija

6 800

Vācija

5 800

Grieķija

4 250

Spānija

4 650

Francija

5 550

Īrija

4 100

Itālija

5 150

Luksemburga

5 700

Nīderlande

6 800

Austrija

4 650

Portugāle

5 100

Somija

6 400

Zviedrija

7 150

Apvienotā Karaliste

5 900


XVII PIELIKUMS

Kaušanas piemaksu nacionālie griesti saskaņā ar 124. panta 1. punkta piemērošanu no 2005. gada 1. janvāra

 

Pieaugušie liellopi

teļi

Beļģija

711 232

335 935

Dānija

711 589

54 700

Vācija

4 357 713

652 132

Grieķija

235 060

80 324

Spānija (1)

1 982 216

25 629

Francija (2)

4 041 075

2 045 731

Īrija

1 776 668

0

Itālija

3 426 835

1 321 236

Luksemburga

21 867

3 432

Nīderlande

1 207 849

1 198 113

Austrija

546 557

129 881

Portugāle (3)

325 093

70 911

Somija

382 536

10 090

Zviedrija

502 063

29 933

Apvienotā Karaliste

3 266 212

26 271


(1)  Bez aizspriedumiem pret Regulas (EK) Nr. 1454/2001 5. pantu.

(2)  Bez aizspriedumiem pret Regulas (EK) Nr. 1454/2001 9. pantu.

(3)  Bez aizspriedumiem pret Regulas (EK) Nr. 1454/2001 13. un 22. pantu.


XVIII PIELIKUMS

Tabula attiecas uz 106. panta 3. punktu un 131. pantu

1.   ĪPAŠĀS PIEMAKSAS

Dzīvnieku skaits

Regula (EK) Nr. …./2004

Iesniegšanas gala termiņš

att.

Pieprasītā informācija

Vispārīgā un kaušanas shēmas

Tikai kaušanas shēma

Viena vecuma grupa vai pirmā vecuma grupa

Otrā vecuma grupa

Abas vecuma grupas kopā

Bullēni

Buļļi

Buļļi

Buļļi

131. panta 4. punkta a) apakšpunkts

15. septembris

1.1

Pieteikto dzīvnieku skaits (janvāris līdz jūnijs)

 

 

 

 

1. marts

1.2

Pieteikto dzīvnieku skaits (jūlijs līdz decembris)

 

 

 

 

131. panta 4. punkta b) apakšpunkta i) daļa

31. jūlijs

1.3

Apstiprināto dzīvnieku skaits (viss gads)

 

 

 

 

131. panta 4. punkta b) punkta ii) daļa

31. jūlijs

1.4

Nepieņemto dzīvnieku skaits, piemērojot nacionālos griestus

 

 

 

 

Ražotāju skaits

Regula (EK) Nr./2004

Iesniegšanas gala termiņš

att.

Pieprasītā informācija

Vispārīgā un kaušanas shēmas

Tikai kaušanas shēma

Viena vecuma grupa vai tikai pirmā vecuma grupa

Tikai otrā vecuma grupa

Abas vecuma grupas kopā

Tikai abas vecuma grupas kopā

131. panta 4. punkta b) apakš punkta i) daļa

31. jūlijs

1.5

Piešķiramo piemaksu skaits ražotājiem

 

 

 

 

2.   SEZONALITĀTES NOVĒRŠANAS PIEMAKSAS

Regula (EK) Nr./2004

Iesniegšanas gala termiņš

att.

Pieprasītā informācija

Viena vai pirmā vecuma grupas

Otrā vecuma grupa

Abas vecuma grupas kopā

131. panta 6. punkta a) apakšpunkts

15. septembris

2.1

Pieteikto dzīvnieku skaits

 

 

 

2.2

Ražotāju skaits

 

 

 

1. marts

2.3

Pieņemto dzīvnieku skaits

 

 

 

2.4

Ražotāju skaits

 

 

 

3.   PIEMAKSAS ZĪDĪTĀJGOVĪM

Regula (EK) Nr./2004

Iesniegšanas gala termiņš

att.

Pieprasītā informācija

Tikai zīdītājgovju telēm

Sajauktās teles

131. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļa

15. septembris

3.1.

Pieteikto dzīvnieku skaits (janvāris līdz jūnijs)

 

 

1. marts

3.2

Pieteikto dzīvnieku skaits (jūlijs līdz decembris)

 

 

131. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļa; 131. panta 6. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

31. jūlijs

3.3.

Pieņemto govju skaits (viss gads)

 

 

3.4.

Pieņemto heiferu skaits (viss gads)

 

 

3.5

Ražotājiem garantēto piemaksu skaits (viss gads)

 

 

 

 

 

 

Skaits uz galvu

 

131. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) daļa

31. jūlijs

3.6.

Nacionālās piemaksas

 

 

131. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

31. jūlijs

3.7.

Nepieņemto dzīvnieku skaits, balstoties uz nacionālo griestu piemērošanu telēm

 

 

4.   PAPLAŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

4.1.   Pieteikumi vienai krājumu grupai (Regulas (EK) Nr. 1782/2003132. panta 2. punkta 1. daļa)

Regula (EK) Nr./2004

Pieteikuma galu termiņš

att.

Pieprasītā informācija

Īpašās piemaksas

Zīdītājgovju piemaksas

Piena govis

KOPĀ

131. panta 6. punkta b) apakšpunkta i) daļa; 131. panta 6. punkta b) punkta ii) daļa; 131. panta 6. punkta b) apakšpunkta iii) daļa

31. jūlijs

4.1.1

Pieņemto dzīvnieku skaits

 

 

 

 

4.1.2

Ražotājiem garantēto piemaksu skaits

 

 

 

 

4.2.   Pieteikumi divām krājumu grupām (Regulas (EK) Nr. 1782/2003132. panta 2. punkta otrās daļa)

Regula (EK) Nr./2004

Pieteikuma gala termiņš

att.

Pieprasītā informācija

Īpašās piemaksas

Zīdītājgovju piemaksas

Piena govis

KOPĀ

1,4 - 1,8

< 1,4

1,4 - 1,8

< 1,4

1,4 - 1,8

< 1,4

1,4 - 1,8

< 1,4

131. panta 6. punkta b) apakšpunkta i) daļa; 131. panta 6. punkta b) apakšpunkta ii) daļa; 131. panta 6. punkta b) apakšpunkta iii) daļa

31. jūlijs

4,2.1

Pieņemto dzīvnieku skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2.2

Ražotājiem garantēto piemaksu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   PIEMAKSAS ATKARĪBĀ NO BLĪVUMA FAKTORA

Regula (EK) Nr./2004

Pieteikuma gala termiņš

att.

Pieprasītā informācija

Dzīvnieki

Ražotāji

131. panta 6. punkta b) apakšpunkta iv) daļa

31. jūlijs

5

Dzīvnieku un ražotāju skaits attiecībā, kur piemaksa tiek atbrīvota no pielietošanas garantētajam blīvumam

 

 

6.   KAUŠANAS PIEMAKSAS

Dzīvnieku skaits

Regula (EK) Nr./2004

Pieteikuma gala termiņš

att.

Pieprasītā informācija

Kaušana

Eksports

Pieaugušie

Teļi

Pieaugušie

Teļi

131. panta 1. punkta a) apakšpunkts; 131. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļa; 131. panta 3. punkta a) apakšpunkts

15. septembris

6.1

Pieteikto dzīvnieku skaits (janvāris līdz jūnijs)

 

 

 

 

1. marts

6.2

Pieteikto dzīvnieku skaits (jūlijs līdz decembris)

 

 

 

 

131. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa; 132. panta 2. punkta b) apakšpunkta iv) daļa; 132. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) daļa

31. jūlijs

6.3

Pieņemto dzīvnieku skaits (viss gads)

 

 

 

 

131. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļa; 131. panta 2. punkta b) apakšpunkta v) daļa; 131. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

31. jūlijs

6.4

Nepieņemto dzīvnieku skaits, piemērojot pieteikumu griestus

 

 

 

 

Ražotāju skaits

Regula (EK) Nr./2004

Iesniegšanas gala termiņš

att.

Pieprasītā informācija

Kaušana

Eksports

Pieaugušie

Teļi

Pieaugušie

Teļi

131. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa; 131. panta 2. punkta b) apakšpunkta iv) daļa; 131. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) daļa

31. jūlijs

6.5

Ražotājiem garantēto piemaksu skaits

 

 

 

 

7.   ZĪDĪTĀJGOVJU KVOTAS

Regula (EK) Nr./2004

Pieteikuma gala termiņš

att.

Bilance gada sākumā

Cedētās tiesības uz nacionālajām rezervēm pēc

No nacionālajām rezervēm iegūtās tiesības

Tiesību bilance uz gada beigās

106. panta 3. punkts

1. marts (provizoriskā informācija)

7.1

 

a)

Pārvedumi bez īpašuma

b)

nepareizs pielietojums

 

 

106. panta 3. punkts

31. jūlijs (noteiktā informācija)

7.2

 

 

 

 

 


XIX PIELIKUMS

Tabula, kas attiecas uz 131. pantu, pielietojot 5. daļu

 

Kaušanas piemaksas līdz 100 % (teļi)

Zīdītājgovju piemaksas līdz 100 %

Kaušanas piemaksas līdz 40 % (liellopi nevis teļi)

Kaušanas piemaksas līdz 100 % (liellopi nevis teļi)

Īpašās piemaksas līdz 75 %

Pēc Regulas (EK) Nr. 1782/2003

68. panta 1. punkts

68. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļa

68. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļa

68. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļa

68. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

Reāli samaksātie apjomi eiro (pēc samazināšanas, kas izklāstīta 139. pantā)

 

 

 

 

 


XX PIELIKUMS

Minimālais kritērijiem atbilstošo platību lielums kukurūzai uz saimniecību pēc vienas platības maksājumu shēmas

Jaunās dalībvalstis

Saimniecības minimālais izmērs, lai atbilstu kritērijiem

(ha)

Kipra

0,3

Čehijas Republika

1

Igaunija

1

Ungārija

1

kaut arī īpašums ar vairāk kā 0,3 ha augļu dārzu vai vīna dārzu var pieprasīt maksājumu

Latvija

1

Lietuva

1

Polija

1

Slovākija

1


XXI PIELIKUMS

LAUKSAIMNIECĪBAS PLATĪBAS PĒC VIENAS PLATĪBAS MAKSĀJUMU SHĒMAS

Jaunās dalībvalstis

Lauksaimniecības platības pēc vienas platības maksājumu shēmas attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003143. b) panta 4. punktu

(tūkst. ha)

Kipra

140

Čehijas Republika

3 469

Igaunija

800

Ungārija

4 355

Latvija

1 475

Lietuva

2 289

Polija

14 843

Slovākija

1 976


XXII PIELIKUMS

IZEJMATERIĀLI ATTIECĪBĀ UZ 148. PANTU

KN kods

Īss produkta apraksts

ex 0602 90 41

īstermiņa meža koki, kuri tiek cirsti ik 20 gadus vai retāk

ex 0602 90 49

1. Koki, ceri un krūmi, kuri ražo materiālus saskaņā ar KN 1211 kodu un Kopējās nomenklatūras 14. nodaļas, izslēdzot visu, ko var izmantot cilvēku vai dzīvnieku pārtikai

ex 0602 90 51

Lauka daudzgadīgie augi (piemēram, Miscanthus sinensis), kurus var izmantot cilvēku vai dzīvnieku pārtikai, īpaši tās ražojošās kultūras, kuras norādītas KN 1211. kodā, ne lavandai, lavandīnam un salvijai, un Kopējās nomenklatūras 14. nodaļas

ex 0602 90 59

Euphorbia lathyris, Sylibum marianum, Polygonum tinctorium un Isatis tinctoria

1211 90 95

Digitalis lanata, Secale cornutum un Hypericum perforatum, neatskaitot kultūras, kuras var izmantot cilvēku vai dzīvnieku barībai


XXIII PIELIKUMS

Gala produkti, kurus var ražot no 145. pantā uzskaitītajiem izejmateriāliem

Visi produkti pēc Kopējās nomenklatūras no 25. līdz 99. nodaļai,

Visi produkti pēc Kopējās nomenklatūras no 15. nodaļas, kuri paredzēti cilvēku vai dzīvnieku pārtikai,

Produkti pēc KN 2207 20 00 koda, kurus jāizmanto tiešā veidā degvielai vai pārstrādei degvielā,

Iepakojums pēc bijušā KN 1904 10 un 1905 90 90 koda, ar nosacījumu, ka tiek iegūti pierādījumi, ka produkti ir izmantoti nepārtikas nolūkos saskaņā ar Regulas 158. panta 4. punktu,

Sēnes, savairotas saskaņā ar KN 0602 91 10 kodu,

Laka, kaučuks, gumija, gumijas kaučuks un balzāmi saskaņā ar KN 1301 kodu,

Opija sula un ekstrakti saskaņā ar KN 1302 11 00 kodu,

Piretrum sula un ekstrakti un auga sakne, kas satur retononu saskaņā ar KN 1302 14 00 kodu,

Citi gļotaiņi un biezinātāji saskaņā ar KN 1302 39 00 kodu,

Visi lauksaimniecības produkti, kuri uzskaitīti 146. panta 1. punktā, un produkti, kuri no tiem iegūti pārstrādes procesā un tiek izmantoti, kā degviela enerģijas ražošanai,

Visi produkti kuri uzskaitīti 146. panta 1. punktā, un iegūtie produkti, kuri paredzēti enerģijai,

Miscanthus sinensis saskaņā ar KN 0602 90 51 kodu, kas sasmalcinātā veidā paredzēts zirgu pameslam, segumam, piedevām, lai uzlabotu kompostu un tiktu izmantots kā pamesls kaltēšanai un augu tīrīšanai kā arī celtniecībai tiešā veidā vai kā šķiedra,

Visi produkti attiecībā uz Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1722/93 (1), kas pēdējo reizi grozīta ar Regulu (EK) Nr. 216/2004 (2), ar nosacījumiem, ka tie netiek iegūti no labības vai kartupeļiem, kuri audzēti uz atlicinātās zemes, un ka tie nesatur produktus, kuri iegūti, audzējot labību un kartupeļus uz šīm zemēm,

Visi produkti attiecībā uz Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1260/2001 (3), kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 30/2004 (4), ar nosacījumiem, ka tie netiek iegūti no cukurbietēm, kuras tiek audzētas uz atlicinātās zemes, un tie nesatur produktus, kuri iegūti no cukurbietēm, kuras audzētas uz atlicinātajām zemes platībām.


(1)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp.

(2)  OV L 36, 7.2.2004., 36. lpp.

(3)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.

(4)  OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.