28.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1859/2004

(2004. gada 27. oktobris),

ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt importa tiesību atļaujas, kuras iesniegtas 2004. gada oktobrī un attiecas uz nobarošanai paredzētiem vīriešu kārtas jaunlopiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 1202/2004, ar ko atver un pārvalda tarifa kvotu nobarošanai paredzētu vīriešu kārtas jaunlopu importam (no 2004. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 30. jūnijam) (2), un jo īpaši tās 1. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1202/2004 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā ir noteikts jaunu vīriešu kārtas liellopu daudzums, ko uz īpašiem nosacījumiem var importēt laika posmā no 2004. gada 1. oktobrā līdz 2004. gada 31. decembrim. Pieprasītie daudzumi importa sertifikātiem ir tādi, ka tos var apmierināt pilnībā.

(2)

Ievērojot kopējo daudzumu, 169 000 dzīvnieki, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1202/2004 1. panta 4. punktā, jānosaka daudzumi, par kuriem sertifikātus var pieprasīt no 2005. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Visas importa tiesību atļaujas, kas iesniegtas dalībvalstīs 2004. gada oktobrī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1202/2004 3. panta 3. punkta trešo ievilkumu, apmierina.

2.   Šaja periodā pieejamie daudzumi, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1202/2004 1. panta 3. punkta c) apakšpuntā, sasniedz 71 820 dzīvniekus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 28. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 27. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.)

(2)  OV L 230, 30.6.2004., 19. lpp.