13.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 241/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1273/2004

(2004. gada 12. jūlijs),

ar ko atliek galīgo datumu dažu laukaugu sējai dažās vietās Kopienā 2004./2005. tirdzniecības gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1251/1999, ar ko izveido atbalsta sistēmu dažu laukaugu audzētājiem (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1251/1999 8. panta 2. punktā noteikts, ka platībatkarīgā maksājuma saņemšanai ražotājiem sēklu jābūt iesējušiem ne vēlāk kā 31. maijā pirms attiecīgās ražas.

(2)

Sakarā ar īpašajiem laika apstākļiem šajā gadā attiecībā uz dažiem laukaugiem Itālijā un Spānijā, un dažos Somijas, Francijas, Portugāles un Zviedrijas reģionos nebūs iespējams ievērot sējas termiņus.

(3)

Šajos apstākļos ir jāatliek galīgais datums dažu laukaugu sējai 2004./2005. tirdzniecības gadam.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīti laukaugi un reģioni, un galīgie sējas datumi attiecībā uz 2004./2005. tirdzniecības gadu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro platībatkarīgajiem maksājumiem par 2004./2005. tirdzniecības gadu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 12. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Galīgie sējas datumi attiecībā uz 2004./2005. tirdzniecības gadu

Laukaugs

Dalībvalsts

Reģions

Galīgais datums

Soja, saulespuķes, sorgo, linsēklas, šķiedras lini

Itālija

Visa valsts

2004. gada 15. jūnijs

Kukurūza

Itālija

Visa valsts, izņemot Lombardiju: pašvaldības, kas minētas reģionālajā dekrētā Nr. 15969

2004. gada 15. jūnijs

Lombardija: pašvaldības, kas minētas reģionālajā dekrētā Nr. 15969

2004. gada 30. jūnijs

Kukurūza, soja, saulespuķes, sorgo, linsēklas, šķiedras lini

Portugāle

Entre-Douro e Minho, Beira Litoral, Ribatejo e Oeste

2004. gada 15. jūnijs

Kukurūza, saulespuķes, sorgo

Spānija

Visa valsts

2004. gada 15. jūnijs

Kukurūza

Francija

Akitēna, Viduspireneji

2004. gada 15. jūnijs

Visi laukaugi

Zviedrija

Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten

2004. gada 28. jūnijs

Visi laukaugi

Somija

C2

2004. gada 21. jūnijs

Visi laukaugi

Somija

C2P, C3, C4

2004. gada 28. jūnijs