32004R0878Oficiālais Vēstnesis L 162 , 30/04/2004 Lpp. 0062 - 0064


Komisijas Regula (EK) Nr. 878/2004

(2004. gada 29. aprīlis),

ar ko nosaka pārejas posma pasākumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz dažiem dzīvnieku blakusproduktiem, kuri klasificēti kā 1. un 2. kategorijas materiāli un kuri paredzēti tehniskiem mērķiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam [1], jo īpaši tās 4. panta 4. punktu, 5. panta 4. punktu, 16. panta 3. punktu un 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai [2], specifiskā riska materiāli, kas paredzēti pārtikai, barībai vai mēslošanas līdzekļiem, nedrīkst tikt ievesti Kopienā.

(2) 1. kategorijas materiāli, kas var saturēt specifiskā riska materiālu, tomēr var tikt ievesti Kopienā vai izvesti no tās atbilstoši noteikumiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1774/2002 vai kas jāparedz saskaņā ar tās 33. panta 2. punktā minēto procedūru.

(3) Komisijas 2003. gada 12. maija Regula (EK) Nr. 812/2003 par pārejas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz dažu no trešām valstīm ievestu produktu importu un tranzītu [3] līdz 2004. gada 30. aprīlim paredz pagaidu atbrīvojumu no ievešanas aizlieguma attiecībā uz dažiem dzīvnieku blakusproduktiem no trešām valstīm, kas minētas Regulā (EK) Nr. 1774/2002.

(4) Daži tirgus dalībnieki un tirdzniecības partneri pauduši bažas par aizliegumu attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktiem, kas paredzēti tehniskām vajadzībām un kas ir ārpus barības vai pārtikas ķēdes.

(5) Komisija pieprasījusi zinātniskus ieteikumus par kvantitatīvu pastāvošā govju sūkļveida encefalopātijas riska novērtējumu, kāds tas ir sagaidāms tuvā nākotnē attiecībā uz dažādiem no liellopiem iegūtiem produktiem, piemēram, želatīnu un kausētiem taukiem. Ir paredzēts arī turpmāk lūgt konkrētus ieteikumus.

(6) Līdz minēto ieteikumu saņemšanai ir lietderīgi paredzēt pārejas posma pasākumus, kas atļauj turpmāku laišanu tirgū, izvešanu, ievešanu un tranzītu attiecībā uz dažiem produktiem, kas klasificēti kā 1. un 2. kategorijas materiāli saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002 un kas paredzēti vienīgi tehniskām vajadzībām.

(7) Tādējādi pārejas posma pasākumi jāpieņem, lai atļautu dažu precīzi definētu 1. un 2. kategorijas materiālu izmantošanu tehniskām vajadzībām. Uz šādu tehniskiem mērķiem paredzētu materiālu konkrēto izmantošanu jāattiecina stingri izplatīšanas un kontroles pasākumi, kas turpmāk samazinātu noplūdes risku pārtikas un barības ķēdēs un neparedzētas izmantošanas risku citos tādos tehniskos produktos kā mēslošanas līdzekļos un augsnes uzlabotājos, kosmētiskajos līdzekļos, zālēs un medicīnas ierīcēs.

(8) Ja nevar novērst 1. un 2. kategorijas dzīvnieku blakusproduktu izmantošanu zāļu ražošanā, kompetentās iestādes, pamatojoties uz katra atsevišķā gadījuma riska novērtējumu, kas izdarīts atbilstoši attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem, var atkāpties no regulas noteikumiem.

(9) Attiecībā uz to dzīvnieku blakusproduktu laišanu tirgū un izvešanu, kas paredzēti tehniskām vajadzībām un kas ražoti Kopienā, Regulā (EK) Nr. 1774/2002 paredzētajiem noteikumiem jābūt kopumā pietiekamiem, un tiem jāpapildina noteikumi attiecībā uz savākšanu un transportēšanu, lai nodrošinātu precīzu izplatīšanu, identifikāciju un izvirzītos kontroles mērķus; attiecībā uz izvešanas vai pārvadājamiem sūtījumiem jāievieš papildu sertifikācijas un izplatīšanas prasības.

(10) Dalībvalstīm jāievieš papildu pārbaudes pasākumi, kas vajadzīgi šīs regulas ieviešanai un, jo īpaši, lai novērstu noplūdes risku, un tālab tām jāsadarbojas; tām atbilstīgi jāinformē Komisija un citas dalībvalstis un jāveic visi nepieciešamie pasākumi saistībā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem, ja noteikumi netiek ievēroti.

(11) Lai novērstu tirdzniecības pārtraukšanu, ir lietderīgi paredzēt pietiekamu laika posmu, lai turpinātu to ievesto dzīvnieku blakusproduktu pieņemšanu, kurus atgādā uz robežkontroles punktiem pēc 2004. gada 1. maija, un kuriem līdzi var būt veco paraugu veselības sertifikāti.

(12) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz šādiem dzīvnieku blakusproduktiem, ko klasificē kā 1. un 2. kategorijas materiālus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002, un kas paredzēti vienīgi tehniskām vajadzībām:

a) uz ādām, kas iegūtas no dzīvniekiem, kuri ir apstrādāti ar kādām vielām, kas aizliegtas atbilstoši Direktīvai 96/22/EK [4];

b) uz kausētiem taukiem, kas iegūti no 1. kategorijas materiāliem, kuri ražoti, izmantojot 1. metodi, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1774/2002 V pielikuma III nodaļā, un gadījumā, kad kausēti tauki no atgremotājdzīvniekiem ir attīrīti tā, ka maksimālais nešķīstošo piemaisījumu saturs nepārsniedz 0,15 % no svara, un uz iegūtiem tauku derivatīviem, kas atbilst vismaz standartiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VI pielikuma III nodaļā;

c) uz atgremotāju zarnām (ar vai bez satura); un

d) uz kaulu un kaula produktiem, kas satur mugurkaulāju un galvaskausus, un liellopu ragus, kas atdalīti no galvaskausa, izmantojot metodi, ar kuru galvaskausa dobums paliek neskarts.

Tomēr minētie dzīvnieku blakusprodukti nedrīkst būt iegūti no dzīvniekiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1774/2002 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) daļā.

2. pants

Atkāpe attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktu laišanu tirgū un izvešanu

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1774/2002, dalībvalstis var atļaut to dzīvnieku blakusproduktu laišanu tirgū un izvešanu, kas minēti šīs regulas 1. pantā ("dzīvnieku blakusprodukti").

Tomēr atkāpe, kas paredzēta pirmajā daļā, neattiecas uz šīs regulas 1. panta c) un d) punktā minēto dzīvnieku blakusproduktu izvešanu.

3. pants

Atkāpe attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktu ievešanu un tranzītu

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1774/2002 29. panta 1. punkta, dalībvalstis var atļaut minēto dzīvnieku blakusproduktu ievešanu un tranzītu.

Ievestajiem dzīvnieku blakusproduktiem vajadzīgs arī marķējums, kas ir līdzīgs tam, kurš minēts šīs regulas 5. panta a) punktā.

4. pants

Nosacījumi dzīvnieku blakusproduktu laišanai tirgū, izvešanai un ievešanai

1. Dzīvnieku blakusproduktu laišanu tirgū vai izvešanu veic tā, lai nerodas risks dzīvnieku un sabiedrības veselībai un videi.

2. Uz dzīvnieku blakusproduktu ievešanu attiecina veselības sertifikācijas prasības atbilstoši valsts tiesību aktiem.

Ievestos sūtījumus un pārvadājamos sūtījumus izplata saskaņā ar uzraudzības kārtību, kas paredzēta Padomes Direktīvas 97/78/EK 8. panta 4. punktā.

5. pants

Dzīvnieku blakusproduktu savākšana un transportēšana

Savācot un transportējot dzīvnieku blakusproduktus, ievēro šādas papildu prasības:

a) papildus identifikācijas prasībām, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 II pielikumā I nodaļā, uz visiem iepakojumiem jābūt marķējumam, kurā norādīts "AIZLIEGTS IZMANTOT PĀRTIKĀ, BARĪBĀ, MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻOS, KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻOS, ZĀLĒS UN MEDICĪNAS IERĪCĒS";

Tomēr savādāku marķējumu var izmantot attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktiem, kas paredzēti zālēm, atbilstoši Kopienas tiesību aktiem. Visos šādos marķējumos skaidri norāda, ka dzīvnieku blakusprodukti "PAREDZĒTI IZMANTOŠANAI TIKAI ZĀLĒS";

b) blakusprodukti jāpiegādā uz specializēto tehnisko ražošanas uzņēmumu, kas ir apstiprināts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1774/2002 18. pantu, un tie jāapstrādā veidā, kas apmierina kompetento iestādi un kas nerada risku dzīvnieku un sabiedrības veselībai;

c) tehniskās ražošanas uzņēmumam, kas minēts b) punktā, jāglabā uzskaites dati atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1774/2002 9. pantam un dzīvnieku blakusprodukti jāizmanto vienīgi tehniskām vajadzībām, ko atļāvusi kompetentā iestāde.

6. pants

Kontrole

1. Attiecībā uz ievestajiem sūtījumiem vai pārvadājamiem sūtījumiem kompetentā iestāde regulāri – vismaz divreiz gadā – veic dokumentācijas pārbaudes izplatīšanas ķēdē no pirmās ievešanas robežkontroles punktiem līdz apstiprinātajam pārstrādes uzņēmumam ievešanas gadījumā un izvešanas līdz robežkontroles punktam tranzīta gadījumā, lai salīdzinātu ievesto, un izmantoto dzīvnieku blakusproduktu un to dzīvnieku blakusproduktu daudzumus, no kuriem izdevies atbrīvoties, nodrošinot to, ka tiek ievērota šī regula un Regula (EK) Nr. 1774/2002.

Attiecībā uz pārvadājamajiem sūtījumiem kompetentās iestādes, kas atbildīgas par robežkontroles punktu, caur kuru ieved pirmo reizi un izved, sadarbojas tiktāl, lai nodrošinātu efektīvu izsekojamību un pārbaudes. Kompetentās iestādes arī sadarbojas, veicot uzraudzību, lai nodrošinātu to daudzumu salīdzināšanu, kas ievesti vienā dalībvalstī un izmantoti citā un kas izvesti no vienas dalībvalsts, bet ražoti citā, un ievestos un izvestos tranzīta daudzumus.

2. Attiecībā uz sūtījumiem, kas paredzēti laišanai tirgū Kopienā vai izvešanai, kompetentās iestādes veic pārbaudes, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 1774/2002, jo īpaši, tās 7. un 8. pantā, ar tādiem pašiem daudzumu sakritības un noteikumu ievērošanas pārbaudes mērķiem.

7. pants

Dalībvalstu sniedzamā informācija

Dalībvalstis ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas starpniecību nekavējoties informē Komisiju un citas dalībvalstis par:

a) 2. un 3. pantā paredzētās atkāpes piemērošanu; un

b) pārbaudes pasākumiem, kas paredzēti 6. pantā, lai nodrošinātu, ka attiecīgie dzīvnieku blakusprodukti tiek izmantoti tikai mērķiem, kuri atļauti saskaņā ar 5. panta c) punktu.

8. pants

Pasākumi, kas jāveic, ja netiek pildīta šī regula

Jebkādu noteikumu nepildīšanas gadījumā, kompetentā iestāde nekavējoties atbilstoši rīkojas.

9. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1. Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. To piemēro no 2004. gada 1. maija.

3. Sertifikātus, kas izstrādāti pēc parauga, kāds paredzēts Komisijas Regulā (EK) Nr. 812/2003, var izmantot līdz 2004. gada 15. jūnijam.

4. Dalībvalstis atļauj līdz 2004. gada 15. augustam ievest sūtījumus, kuri ir izvesti no trešās valsts pirms 2004. gada 15. jūnijam un ar kuriem kopā var būt sertifikāti, kas minēti 3. punktā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 808/2003 (OV L 117, 13.5.2003., 1. lpp.).

[2] OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2245/2003 (OV L 333, 20.12.2003., 28. lpp.).

[3] OV L 117, 13.5.2003., 19. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2268/2003 (OV L 336, 23.12.2003., 24. lpp.).

[4] OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/74/EK (OV L 262, 14.10.2003., 17. lpp.).

--------------------------------------------------