32004R0872Oficiālais Vēstnesis L 162 , 30/04/2004 Lpp. 0032 - 0037


Padomes Regula (EK) Nr. 872/2004

(2004. gada 29. aprīlis)

par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 60. un 301. pantu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Kopējo nostāju 2004/487/KĀDP par bijušā Libērijas prezidenta Čārlza Teilora (Charles Taylor) un ar viņu saistīto personu un vienību līdzekļu iesaldēšanu [1],

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) 2004. gada 10. februārī, kad Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome bija pieņēmusi ANO Drošības padomes rezolūciju 1521 (2003), ar ko nosaka pārskatītus pasākumus attiecībā uz Libēriju, lai ņemtu vērā stāvokļa izmaiņas Libērijā, un jo īpaši bijušā prezidenta Čārlza Teilora atkāpšanos, un kad bija pieņemta Padomes 2004. gada 10. februāra Kopējā nostāja par ierobežojošiem pasākumiem pret Libēriju [2], Padome pieņēma Regulu 234/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju [3].

(2) ANO Drošības Padomes 2004. gada 12. marta Rezolūcijā 1532 (2004) ir paredzēts, ka jāiesaldē līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas pieder bijušajam Libērijas prezidentam Čārlzam Teiloram, Džūelai Hovardai Teilorei un Čārlzam Teiloram jaunākajam, citiem tuvākajiem ģimenes locekļiem, viņa bijušajiem vecākajiem ierēdņiem un pārējiem tuvākajiem sabiedrotajiem un partneriem, kurus noteikusi Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju 1521 (2003) 21. punktu, vai ko minētās personas pārvalda.

(3) Bijušā Libērijas prezidenta Čārlza Teilora un citu personu darbības un politika, jo īpaši tas, ka tie tērēja Libērijas līdzekļus un izveda tos no Libērijas, kā arī apslēpa Libērijas līdzekļus un īpašumu no minētās valsts, ir iedragājusi Libērijas pāreju uz demokrātiju un Libērijas politisko, administratīvo un ekonomikas iestāžu un līdzekļu pareizu attīstību.

(4) Čārlza Teilora un viņa partneru līdzekļi jāiesaldē, ņemot vērā, cik nelabvēlīga ietekme uz Lībēriju bija tam, ka Čārlzs Teilors un viņa partneri pārskaitīja uz ārzemēm un izmantoja līdzekļus un aktīvus, ko bija piesavinājušies, tādējādi graujot mieru un stabilitāti Libērijā un reģionā.

(5) Kopējā nostājā 2004/487/KĀDP paredzēts īstenot bijušā Libērijas prezidenta Čārlza Teilora un viņa tuvāko ģimenes locekļu, viņa bijušo vecāko ierēdņu un pārējo tuvāko sabiedroto un partneru līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu.

(6) Uz minētajiem pasākumiem attiecas Līguma darbības joma un, lai nepieļautu konkurences traucējumus, tie jāīsteno Kopienas tiesību aktos tiktāl, ciktāl tas attiecas uz Kopienu. Šajā regulā saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem par Kopienas teritoriju uzskata to dalībvalstu teritorijas, uz kurām attiecas Līgums.

(7) Kopējā nostājā 2004/487/KĀDP ir arī paredzēts, ka humāniem mērķiem vai lai īstenotu aizturējuma tiesības, kas stājušās spēkā pirms ANO Drošības padomes rezolūcijas 1532 (2004) pieņemšanas dienas, vai izpildītu spriedumus, kuri stājušies spēkā pirms minētās dienas, var piešķirt noteiktus atbrīvojumus no iesaldēšanas prasības.

(8) ANO Drošības padome izteikusi nodomu apsvērt, vai atļaut Libērijas valdībai piekļūt līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, kas iesaldēti atbilstoši ANO Drošības padomes rezolūcijai 1532 (2004), un kādā veidā to izdarīt, jo valdība ir izveidojusi pārredzamu grāmatvedības uzskaites un revīzijas mehānismu, lai nodrošinātu valsts ieņēmumu atbildīgu izmantošanu tieši Libērijas tautas labā.

(9) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas.

1. "Sankciju komiteja" ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota atbilstoši ANO Drošības padomes rezolūcijas 1521 (2003) 21. punktam.

2. "Līdzekļi" ir visu veidu finanšu aktīvi un peļņa, tostarp arī turpmāk minētie, bet ne tikai tie:

a) skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājuma uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

b) noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

c) publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un pajas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, garantēti vērtspapīri, ķīlu zīmes un derivatīvu līgumi;

d) procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, kā arī to uzkrātās vai radītās vērtības;

e) kredīti, tiesības uz kompensāciju, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

f) akreditīvi, preču pavadzīmes, pārvedu vekseļi;

g) dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

h) visi citi eksporta finansēšanas instrumenti.

3. "Līdzekļu iesaldēšana" ir tādas līdzekļu kustības, pārskaitīšanas, maiņas, izmantošanas, pieejas tiem vai darbības ar tiem nepieļaušana, kas jebkādā veidā varētu mainīt to apjomu, summu, atrašanās vietu, īpašnieku, valdītāju, veidu, galamērķi vai izraisīt citas pārmaiņas, kuru dēļ līdzekļus varētu izmantot, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību.

4. "Saimnieciskie resursi" ir jebkāda veida materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus.

5. "Saimniecisko resursu iesaldēšana" ir liegums tos izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp arī tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot.

2. pants

1. Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas tieši vai netieši pieder vai ko tieši vai netieši pārvalda bijušais Libērijas prezidents Čārlzs Teilors, Džūela Hovarda Teilore un Čārlzs Teilors jaunākais, kā arī turpmāk norādītās personas vai vienības, kuras noteikusi Sankciju komiteja un kuras uzskaitītas I pielikumā:

a) citi bijušā Libērijas prezidenta Čārlza Teilora tuvākie ģimenes locekļi;

b) bijušā Teilora režīma vecākie ierēdņi un pārējie tuvākie sabiedrotie un partneri;

c) juridiskās personas, struktūras vai vienības, kas tieši vai netieši pieder minētajām personām vai ko tās tieši vai netieši pārvalda;

d) visas fiziskās vai juridiskās personas, kas rīkojas iepriekš minēto personu vārdā vai pēc to norādījumiem.

2. Līdzekļi un saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, un tās no tiem negūst labumu.

3. Ir aizliegta apzināta un tīša dalība darbībās, kuru mērķis vai iznākums ir tieši vai netieši apiet 1. un 2. punktā minētos pasākumus.

3. pants

1. Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut noteiktu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai piekļuvi tiem, ja kompetentā iestāde konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir

a) nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, tostarp izdarītu maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm, ārstniecisko palīdzību, samaksātu nodokļus, izdarītu apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi pamatotai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridisku pakalpojumu sniegšanu;

c) paredzēti vienīgi, lai samaksātu attiecīgas maksas vai izdarītu samaksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu ikdienas apkalpošanu vai saglabāšanu,

ja tā paziņojusi Sankciju komitejai nodomu atļaut piekļuvi šādiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem un divās darbdienās pēc paziņošanas nav saņēmusi negatīvu Sankciju komitejas lēmumu.

2. Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut noteiktu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai piekļuvi tiem, ja kompetentā iestāde konstatējusi, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir nepieciešami ārkārtas izdevumiem, un kompetentā iestāde ir ziņojusi Sankciju komitejai par minēto konstatējumu, un Komiteja ir apstiprinājusi šo konstatējumu.

4. pants

Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut noteiktu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja izpildīti šādi nosacījumi:

a) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesvedībā, administratīvajā tiesvedībā vai šķīrējtiesā noteiktas aizturējuma tiesības, kas noteiktas pirms 2004. gada 12. marta, vai tiesvedībā, administratīvajā tiesvedībā vai šķīrējtiesā pieņemts spriedums, kas pasludināts pirms minētās dienas;

b) līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no aizturējuma tiesībām vai ko atzīst par spēkā esošiem ar attiecīgo tiesas spriedumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē šādu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c) aizturējuma tiesības vai tiesas spriedums nav par labu personai, vienībai vai struktūrai, ko noteikusi Sankciju komiteja un kas minēta I pielikumā;

d) aizturējuma tiesību vai tiesas sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

e) kompetentā iestāde ir ziņojusi Sankciju komitejai par aizturējuma tiesībām vai spriedumu.

5. pants

Attiecīgā kompetentā iestāde informē citu dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 3. un 4. pantu.

6. pants

Regulas 2. panta 2. punktu neattiecas uz iesaldēto kontu papildinājumiem:

a) procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b) maksājumiem saskaņā ar līgumiem vai nolīgumiem, kas ir noslēgti pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja šo regulu, vai saistībām, kas radušās pirms minētās dienas,

ar nosacījumu, ka visi šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

7. pants

Regulas 2. panta 2. punkts neliedz kreditēt iesaldētos kontus finanšu iestādēm, kas saņem līdzekļus, ko pārskaita trešās personas uz sarakstā minētās personas vai vienības kontu, ar nosacījumu, ka iesaldēs arī visus šādu kontu papildinājumus. Finanšu iestāde par šādiem darījumiem nekavējoties informē kompetentās iestādes.

8. pants

1. Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumiem, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, kā arī Līguma 284. panta noteikumus, fiziskas un juridiskas personas, vienības un struktūras

a) II pielikumā minētajām kompetentajām iestādēm savā pastāvīgās dzīvesvietas vai uzturēšanās dalībvalstī un tieši vai ar šo kompetento iestāžu starpniecību Komisijai tūlīt sniedz visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, par kontiem un summām, kas iesaldēti atbilstoši 2. pantam;

b) sadarbojas ar II pielikumā uzskaitītajām kompetentajām iestādēm, pārbaudot minēto informāciju.

2. Visa papildu informācija, ko Komisija saņēmusi tieši, ir pieejama attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

3. Visus informāciju, kas sniegta vai saņemta atbilstoši šim pantam, izmanto tikai tādā nolūkā, kādā tā sniegta vai saņemta.

9. pants

Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai piekļuves atteikums, kas veikts labā ticībā, pamatojoties uz to, ka šāda darbība ir saskaņā ar šo regulu, nerada pamatu šādu darbību īstenotāju fizisko vai juridisko personu vai vienību, vai to direktorus vai darbinieku saukšanai pie atbildības, ja vien netiek pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti nolaidības dēļ.

10. pants

Komisija un dalībvalstis tūlīt informē cita citu par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šai regulai, un sniedz cita citai to rīcībā esošo attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un spriedumiem, ko paziņojušas valsts tiesas.

11. pants

Komisija ir pilnvarota

a) grozīt I pielikumu, pamatojoties uz to, ko noteikusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome vai Sankciju komiteja; un

b) grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

12. pants

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas gadījumā, ja pārkāpti šīs regulas noteikumi, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šīs regulas noteikumu īstenošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis nekavējoties minētos nosacījumus paziņo Komisijai un ziņo tai par visiem to turpmākajiem grozījumiem.

13. pants

Šo regulu piemēro

a) Kopienas teritorijā, ieskaitot tās gaisa telpu;

b) visiem gaisa kuģiem un kuģošanas līdzekļiem, kas atrodas dalībvalstu jurisdikcijā;

c) visiem dalībvalstu pilsoņiem Kopienas teritorijā un ārpus tās;

d) visām juridiskām personām, grupām vai vienībām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) visām juridiskām personām, grupām vai vienībām, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā.

14. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2004. gada 29. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] OV L 162, 30.4.2004., 116. lpp.

[2] OV L 40, 12.2.2004., 35. lpp.

[3] OV L 40, 12.2.2004., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Regulas 2. pantā minēto fizisko un juridisko personu, uzņēmumu un vienību saraksts

Vārds, uzvārds vai nosaukums | Dzimšanas datums | Dzimšanas vieta | Citi |

Čārlzs Gankeis Teilors (Charles Ghankay Taylor) vecākais, bijušais Libērijas prezidents | 1.9.1947. | Libērija | |

Džūela Hovarda Teilore (Jewell Howard Taylor), bijušā Libērijas prezidenta Teilora sieva | 17.1.1963. | Libērija | |

Čārlzs Teilors jaunākais (Charles Taylor Junior), bijušā Libērijas prezidenta Teilora dēls | | Libērija | |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Regulas 3.,4., 5., 7. un 10. pantā minēto kompetento iestāžu saraksts

BEĻĢIJA

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fakss: 00 32 2233 74 65

E–pasts: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DĀNIJA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tālr. (45) 35 46 60 00

Fakss (45) 35 46 60 01

VĀCIJA

Attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tālr. (49–89) 2889 3800

Fakss: (49–89) 350163 3800

Attiecībā uz precēm

Bundesamt für Wirtschafts– und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29–35

D-65760 ESCHBORN

Tālr. (49–61) 969 08–0

Fakss (49–61) 969 08–800

GRIEĶIJA

A. Aktīvu iesaldēšana

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Adrese: 5 Nikis Str., 101 80

Athens-GREEKE

Tālr.: + 30210 3332786

Fakss: + 30210 3332810

A. Α. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30210 3332786

Φαξ: + 30210 3332810

B. Ievešanas un izvešanas ierobežojumi

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Adrese: Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tālr.: + 30210 3286401–3

Fakss: + 30210 3286404

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και.ιαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα – Ελλάς

Τηλ.: + 30210 3286401–3

Φαξ: + 30210 3286404

SPĀNIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tālr. (00–34) 912 09 95 11

Fakss (00–34) 912 09 96 56

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo – Bureau E2

Tālr.: (33) 1 44 74 48 93

Fakss: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous–direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tālr.: (33) 1 44 87 72 85

Fakss: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous–direction des relations extérieures de la Communauté

Tālr.: (33) 1 43 17 44 52

Fakss: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tālr.: (33) 1 43 17 45 16

Fakss: (33) 1 43 17 45 84

ĪRIJA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tālr. (353–1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tālr.: (353–1) 408 2153

Fakss: (353–1) 408 2003

ITĀLIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma

D.G.A.S. – Ufficio II

Tālr. (39) 06 3691 7334

Fakss (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1–00194 Roma

D.G.A.O. – Ufficio II

Tālr. (39) 06 3691 3820

Fakss (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tālr. (39) 06 3691 3605

Fakss (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma

Tālr. (39) 06 4761 3942

Fakss (39) 06 4761 3032

Ministero della attivita'produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 – 00144 Roma

Tālr. (39) 06 59931

Fakss (39) 06 5964 7531

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integrazione Europea

LUKSEMBURGA

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 LUXEMBOURG

Tālr. (352) 478 23 46

Fakss: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tālr. (352) 478 27 12

Fakss: (352) 47 52 41

NĪDERLANDE

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tālr. 070–342 8997

Fakss: 070–342 7984

AUSTRIJA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tālr. (01–4042043 1) 404 20–0

Fakss (43 1) 404 20 – 73 99

PORTUGĀLE

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tālr. (351) 218 82 32 40/47

Fakss: (351) 218 82 32 49

SOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tālr. (358) 9 16 05 59 00

Fakss (358) 9 16 05 57 07

ZVIEDRIJA

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Sweden

Tālr. 46 +(0)8–787 80 00

Fakss 46 +(0)8–24 13 35

Riksförsäkringsverket

SE-103 51 Stockholm

Sweden

Tālr. 46 +(0)8–786 90 00

Fakss 46 +(0)8–411 27 89

APVIENOTĀ KARALISTE

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tālr. (44–207) 270 5977

Fakss: (44–207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EK2R 8AH

United Kingdom

Tālr. (44–207) 601 4607

Fakss: (44–207) 601 4309

--------------------------------------------------