32004R0849Oficiālais Vēstnesis L 158 , 30/04/2004 Lpp. 0001 - 0006


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 849/2004

(2004. gada 29. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [1],

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [2],

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 2320/2002 noteikti saskaņoti, kopīgi noteikumi civilās aviācijas drošības jomā.

(2) Piemērojot Regulu (EK) Nr. 2320/2002, izrādījies, ka ir vajadzīgi tehniski grozījumi. Minēto grozījumu mērķis nav mainīt minētās regulas darbības jomu, un tie arī nekādā ziņā neierobežo civilās aviācijas pasažieru drošību.

(3) Regulā (EK) Nr. 2320/2002 [3] pieļauts, ka mazās lidostās var noteikt atšķirīgu, tomēr piemērotu drošības līmeni. Tādējādi ir pieļaujams vienāds piemērotais drošības līmenis gan pirms, gan pēc lidojuma.

(4) Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2320/2002,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2320/2002 groza šādi:

1. Regulas 2. pantu papildina ar šādu definīciju:

"(4) "Norobežotā zona" ir zona, kas no citām ierobežotas iekļuves drošības zonām lidostā nošķirta, izmantojot iekļuves kontroli."

2. Regulas 4. pantu groza šādi:

- 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Attiecīgā dalībvalsts iestāde, pamatojoties uz vietējā riska novērtējumu, ja šīs regulas pielikumā noteikto drošības pasākumu piemērošana var būt nesamērīga vai ja tos nevar īstenot objektīvu, praktisku iemeslu dēļ, var noteikt valsts drošības pasākumus, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību lidostās:

a) kur gadā vidēji ir ne vairāk kā divi komerclidojumi dienā vai

b) kur ir tikai vispārējas nozīmes lidojumi, vai

c) kur komerclidojumus veic tikai gaisa kuģi, kuru maksimālā pacelšanās masa ir mazāka par 10 tonnām vai kuros ir mazāk nekā 20 sēdvietu,

ņemot vērā šādu mazu lidostu specifiku.

Attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai par minētajiem pasākumiem.",

- iekļauj šādu punktu:

"3.a Šā panta 3. punktu var piemērot norobežotajām zonām lidostās:

a) kur ir tikai vispārējas nozīmes lidojumi vai

b) kur komerclidojumus veic tikai gaisa kuģi, kuru maksimālā pacelšanās masa ir mazāka par 10 tonnām vai kuros ir mazāk nekā 20 sēdvietu.

Norobežoto zonu norāda lidostas drošības programmā.

Par katru lidojumu no lidostas norobežotās zonas paziņo galamērķa lidostai pirms ielidošanas."

3. Regulas 7. pantā vārdus "izdarīt revīziju", "šo revīziju veic", "revidenti", "revīziju ziņojumi" aizstāj attiecīgi ar "veikt uzraudzību", "ievērošanas uzraudzību veic", "personas" un "ievērošanas uzraudzības ziņojumiem".

4. Pielikumu groza šādi:

- pielikuma 5.2. punktu papildina ar šādu punktu:

- "3. Izņēmumi

Attiecībā uz 4.1. punkta 3. daļā minēto personu reģistrēto bagāžu var veikt īpašus drošības kontroles pasākumus vai arī minēto bagāžu no drošības kontroles atbrīvot.",

- pielikuma 7.3. punkta 1. punkta b) iedaļā pēdējo frāzi aizstāj ar:

"lai cik iespējams nodrošinātu, ka pastā nav aizliegtu priekšmetu, kas norādīti pielikuma iv) un v) punktā, ja vien tas nav deklarēts un tam nav pienācīgi piemēroti piemērojamie drošības pasākumi, un".

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2004. gada 29. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] Atzinums sniegts 2004. gada 28. janvārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] Eiropas Parlamenta 2004. gada 11. marta Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Lēmums.

[3] OV L355, 30.12.2002., 1. lpp.

--------------------------------------------------