32004R0824Oficiālais Vēstnesis L 127 , 29/04/2004 Lpp. 0010 - 0011


Padomes Regula (EK) Nr. 824/2004

(2004. gada 26. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1784/2000, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un to, ka galīgi iekasējams pagaidu maksājums, kas ieviests attiecībā uz atsevišķu formējamā čuguna cauruļu veidgabalu ievedumiem ar izcelsmi Brazīlijā, Čehijas Republikā, Japānā, Ķīnas Tautas Republikā, Korejas Republikā un Taizemē

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kuras nav Eiropas Kopienas dalībvalstis [1], un jo īpaši tās 8. un 9. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar padomdevēju komiteju,

tā kā:

A. IEPRIEKŠĒJĀ PROCEDŪRA

(1) Komisija 1999. gada 29. maijā, publicējot paziņojumu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, pasludināja, ka tiek ieviesta antidempinga procedūra [2] attiecībā uz konkrētu formējamā čuguna cauruļu veidgabalu ievedumiem ar izcelsmi Brazīlijā, Čehijas Republikā, Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā, Horvātijā, Japānā, Korejas Republikā, Ķīnas Tautas Republikā un Taizemē (attiecīgais izstrādājums).

(2) Šī procedūra beidzās ar to, ka 2000. gada februārī pret Brazīliju, Čehijas Republiku, Japānu, Korejas Republiku, Ķīnas Tautas Republiku un Taizemi ar Regulu (EK) Nr. 449/2000 [3] tika ieviesti pagaidu antidempinga maksājumi, lai novērstu dempinga kaitējošās sekas.

(3) Minētajā regulā Komisija pieņēma Čehijas ražotāja eksportētāja Moravske Zelezárny a.s. (turpmāk tekstā – Moravske) piedāvāto apņemšanos. Ievērojot Regulā (EK) Nr. 449/2000 paredzētos nosacījumus, šajā uzņēmumā ražoto attiecīgo izstrādājumu imports Kopienā tika atbrīvots no minētās pagaidu antidempinga nodevas, kas atbilda minētās regulas 2. panta 1. punktam.

(4) Vēlāk pret Brazīliju, Čehijas Republiku, Japānu, Korejas Republiku, Ķīnas Tautas Republiku un Taizemi ar Regulu (EK) Nr. 1784/2000 [4] tika ieviesti galīgie maksājumi. Minētajā regulā, ievērojot tajā paredzētos nosacījumus, Moravske tika piešķirts arī atbrīvojums attiecībā uz galīgajiem antidempinga maksājumiem, jo šā uzņēmuma apņemšanās galīgi tika pieņemta procedūras pagaidu posmā.

B. APŅEMŠANĀS NEIZPILDE

(5) Konkrētajā gadījumā piedāvātā apņemšanās attiecīgajam uzņēmumam inter alia uzliek saistības eksportēt uz Kopienu attiecīgo izstrādājumu par tajā noteikto viszemāko ievešanas cenas (VIC) līmeni vai augstāk par to. Uzņēmums arī apņemas neapiet šo apņemšanos, izveidojot kompensācijas mehānismus ar kādu citu pusi, kuru rezultātā pirmā neatkarīgā pircēja Kopienā maksātā neto cena būtu zem VIC līmeņa. Turklāt Moravske ir saistība ik ceturksni nosūtīt Komisijai atskaiti par visiem attiecīgā izstrādājuma eksporta pārdošanas apjomiem uz Kopienu.

(6) Nesen veiktā pārbaudes apmeklējuma laikā klātienē Moravske uzņēmuma telpās, kā mērķis bija pārbaudīt minētajās ceturkšņa atskaitēs sniegto datu precizitāti un ticamību, tika atklāts, ka uzņēmums pārkāpis savu apņemšanos, izveidodams kompensācijas mehānismu, kas dažus no tā izstrādājumiem, uz kuriem attiecās minētā apņemšanās, ļāva pārdot Kopienā par zemākām cenām nekā VIC. Turklāt uzņēmums atskaitē Komisijai bija noklusējis septiņpadsmit rēķinus par pārdošanu attiecībā uz tā izstrādājuma eksportu, uz ko attiecās apņemšanās.

(7) Komisijas Regula (EK) Nr. 833/2004 [5] detalizētāk izklāsta atklāto pārkāpumu būtību.

(8) Ņemot vērā šos pārkāpumus, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 833/2004 tika atcelta Moravske piedāvātās apņemšanās (UT10, TARIC papildu kods A097) pieņemšana un turpmāk Moravske ražoto attiecīgo izstrādājumu importam jāpiemēro galīgs antidempinga maksājums.

(9) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 8. panta 9. punktu antidempinga maksājuma apmērs jānosaka, balstoties uz faktiem, kas noskaidroti, pirms apņemšanās veicot izmeklēšanu. Tā kā attiecīgās izmeklēšanas beigās ar Regulu (EK) Nr. 1784/2000 tika galīgi konstatēts dempings un kaitējums, ieteicams galīgā antidempinga maksājuma apmēru noteikt minētajā regulā norādītajā līmenī un veidā, proti, 26,1 % no Kopienas brīvas robežpiegādes neto cenas pirms nodokļa nomaksas.

C. GROZĪJUMI REGULĀ (EK) NR. 1784/2000

(10) Ņemot vērā iepriekšminēto, atbilstoši jāgroza Regula (EK) Nr. 1784/2000,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1784/2000 groza šādi:

1. Tabulā, kas sniegta 1. panta 2. punktā, TARIC papildu kodu "A999" Čehijas Republikai aizstāj ar "–".

2. Tabulu, kas sniegta 2. panta 3. punktā, aizstāj ar šādu tabulu:

"Valsts | Uzņēmums | Papildu Taric kods |

Korejas Republika | Yeong Hwa Metal Co., Ltd 363–6, Namyang–dong, Chinhae Kyongman Korea | A093 |

Taizeme | BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd 107 Moo 4, Petchkasem Road, Omnoi, Kratumban Samutsakorn 74130 Thailand | A094" |

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2004. gada 26. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. Cowen

[1] OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.)

[2] OV C 151, 29.5.1999., 21. lpp.

[3] OV L 55, 29.2.2000., 3. lpp.

[4] OV L 208, 18.8.2000., 8. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 436/2004 (OV L 72, 11.3.2004., 15. lpp.).

[5] OV L 127, 29.4.2004., 37. lpp.

--------------------------------------------------