32004R0574Oficiālais Vēstnesis L 090 , 27/03/2004 Lpp. 0015 - 0047


Komisijas Regula (EK) Nr. 574/2004

(2004. gada 23. februāris),

ar ko groza I un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2150/2002 par atkritumu statistiku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par atkritumu statistiku [1], un jo īpaši tās 1. panta 5. punktu un 6. panta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2150/2002 6. pantam Komisijai jāparedz pasākumi minētās Regulas īstenošanai.

(2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2150/2002 6. panta b) apakšpunktu Komisija var koriģēt minētās regulas pielikumos ietvertās specifikācijas.

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2150/2002 1. panta 5. punktu Komisijai jāizveido atbilstības tabula starp minētās regulas III pielikumā ietverto statistikas nomenklatūru un atkritumu sarakstu, kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK [2].

(4) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2150/2002.

(5) Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmas komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [3],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2150/2002 pielikumus groza šādi:

1. Regulas I pielikuma 2. iedaļas 1. daļu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu.

2. Regulas III pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 23. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pedro Solbes Mira

[1] OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp.

[2] OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2001/573/EK (OV L 203, 28.7.2001., 18. lpp.).

[3] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

"

I PIELIKUMS

2. IEDAĻA

Atkritumu kategorijas

1. Statistika jāveido par šādām atkritumu kategorijām:

Kopīgais saraksts |

Pozīcijas Nr. | Atkritumu statistikas nomenklatūra/3. versija | Bīstamie/nebīstamie atkritumi |

Kods | Apraksts |

1 | 01.1 | Izlietotie šķīdinātāji | Bīstami |

2 | 01.2 | Skābju, sārmu un sāļu atkritumi | Nebīstami |

3 | 01.2 | Skābju, sārmu un sāļu atkritumi | Bīstami |

4 | 01.3 | Izlietotie naftas produkti | Bīstami |

5 | 01.4 | Izlietoti ķīmiskie katalizatori | Nebīstami |

6 | 01.4 | Izlietoti ķīmiskie katalizatori | Bīstami |

7 | 02 | Ķīmisko preparātu atkritumi | Nebīstami |

8 | 02 | Ķīmisko preparātu atkritumi | Bīstami |

9 | 03.1 | ķīmiskās nogulsnes un atlikumi | Nebīstami |

10 | 03.1 | ķīmiskās nogulsnes un atlikumi | Bīstami |

11 | 03.2 | Rūpniecības notekūdeņu dūņas | Nebīstami |

12 | 03.2 | Rūpniecības notekūdeņu dūņas | Bīstami |

13 | 05 | Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi | Nebīstami |

14 | 05 | Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi | Bīstami |

15 | 06 | Metālu atkritumi | Nebīstami |

16 | 06 | Metālu atkritumi | Bīstami |

17 | 07.1 | Stikla atkritumi | Nebīstami |

18 | 07.1 | Stikla atkritumi | Bīstami |

19 | 07.2 | Papīra un kartona atkritumi | Nebīstami |

20 | 07.3 | Gumijas atkritumi | Nebīstami |

21 | 07.4 | Plastmasas atkritumi | Nebīstami |

22 | 07.5 | Koksnes atlikumi | Nebīstami |

23 | 07.5 | Koksnes atlikumi | Bīstami |

24 | 07.6 | Tekstila atkritumi | Nebīstami |

25 | 07.7 | Atkritumi, kas satur PCB | Bīstami |

26 | 08 | Nolietotas iekārtas | Nebīstami |

27 | 08 | Nolietotas iekārtas | Bīstami |

28 | 08.1 | Nolietoti transportlīdzekļi | Nebīstami |

29 | 08.1 | Nolietoti transportlīdzekļi | Bīstami |

30 | 08.41 | Baterijas un akumulatoru atkritumi | Nebīstami |

31 | 08.41 | Baterijas un akumulatoru atkritumi | Bīstami |

32 | 09 | Dzīvnieku un augu atkritumi (izņemot dzīvnieku atkritumus no pārtikas izstrādājumiem un produktiem; izņemot dzīvnieku izkāŗnījumus, urīnu un kūtsmēslus) | Nebīstami |

33 | 09.11 | Dzīvnieku atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem | Nebīstami |

34 | 09.3 | Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli | Nebīstami |

35 | 10.1 | Sadzīves un līdzīgi atkritumi | Nebīstami |

36 | 10.2 | Jaukti un nediferencēti materiāli | Nebīstami |

37 | 10.2 | Jaukti un nediferencēti materiāli | Bīstami |

38 | 10.3 | Šķirošanas atlikumi | Nebīstami |

39 | 10.3 | Šķirošanas atlikumi | Bīstami |

40 | 11 | Parastās dūņas (izņemot bagarēšanas grunti) | Nebīstami |

41 | 11.3 | Bagarēšanas grunts | Nebīstami |

42 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerālu atkritumi (izņemot degšanas atkritumus, piesārņotu augsni un piesārņotu bagarēšanas grunti) | Nebīstami |

43 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerālu atkritumi (izņemot degšanas atkritumus, piesārņotu augsni un piesārņotu bagarēšanas grunti) | Bīstami |

44 | 12.4 | Degšanas atkritumi | Nebīstami |

45 | 12.4 | Degšanas atkritumi | Bīstami |

46 | 12.6 | Piesārņota augsne un piesārņota bagarēšanas grunts | Bīstami |

47 | 13 | Cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi | Nebīstami |

48 | 13 | Cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi | Bīstami |

"

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

"

III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

kā minēts Regulas (EK) Nr. 2150/2002 1. panta 5. punktā starp atkritumu statistikas nomenklatūru Rev. 3 (vielu statistikas nomenklatūra) un Eiropas atkritumu sarakstu, kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK

01Ķīmisko savienojumu atkritumi

01.1Izlietotie šķīdinātāji

01.11Halogenēti izlietotie šķīdinātāji

1Bīstamie

07 01 03* | halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

07 02 03* | halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

07 03 03* | halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

07 04 03* | halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

07 05 03* | halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

07 06 03* | halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

07 07 03* | halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

14 06 01* | hlorfluorogļūdeņraži, HCFC, HFC |

14 06 02 * | citi halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi |

14 06 04* | nogulsnes vai cietie atkritumi, kas satur halogenētos šķīdinātājus |

01.12Nehalogenēti izlietotie šķīdinātāji

1Bīstamie

07 01 04* | citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

07 02 04* | citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

07 03 04* | citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

07 04 04* | citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

07 05 04* | citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

07 06 04* | citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

07 07 04* | citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi |

14 06 03* | citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi |

14 06 05* | nogulsnes vai cietie atkritumi, kas satur citus šķīdinātājus |

20 01 13* | šķīdinātāji |

01.2Skābju, sārmu vai sāļu atkritumi

01.21Skābju atkritumi

0Nebīstamie

06 01 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

1Bīstamie

06 01 01* | sērskābe un sērpaskābe |

06 01 02* | sālsskābe |

06 01 03* | sālsskābe |

06 01 04* | fosforskābe un fosforpaskābe |

06 01 05* | slāpekļskābe un slāpekļpaskābe |

06 01 06* | citas skābes |

06 07 04* | šķīdumi un skābes, piemēram, kontaktskābe |

08 03 16* | atkritumu kodināšanas šķīdums |

09 01 04* | fiksāžas šķīdumi |

09 01 05* | balinātāja šķīdumi un balinošās fiksāžas šķīdumi |

10 01 09* | sērskābe |

11 01 05* | kodināšanas skābes |

11 01 06* | citur neminētas skābes |

16 06 06* | atsevišķi no baterijām un akumulatoriem savākts elektrolīts |

20 01 14* | skābes |

01.22Sārmainie atkritumi

0Nebīstamie

03 03 09 | kaļķu sārņu atkritumi |

06 02 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

11 01 14 | attaukošanas atkritumi, kas nav minēti 11 01 13 pozīcijā |

1Bīstamie

05 01 11* | atkritumi, kas radušies degvielas bāziskā attīrīšanā |

06 02 01* | kalcija hidroksīds |

06 02 03* | amonija hidroksīds |

06 02 04* | nātrija un kālija hidroksīds |

06 02 05* | citas bāzes |

09 01 01* | attīstītāju un aktivatoru šķīdumi uz ūdens bāzes |

09 01 02* | ofseta plašu attīstītāju šķīdumi uz ūdens bāzes |

09 01 03* | attīstītāju šķīdumi uz šķīdinātāju bāzes |

11 01 07* | kodināšanas bāzes |

11 01 13* | attaukošanas atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

11 03 01* | atkritumi, kas satur cianīdu |

19 11 04* | atkritumi, kas radušies kurināmā bāziskā attīrīšanā |

20 01 15* | sārmi |

01.24Citi sāļu atkritumi

0Nebīstamie

05 01 16 | sēru saturoši atkritumi, kas radušies naftas desulfurizācijā |

05 07 02 | atkritumi, kas satur sēru |

06 03 14 | cieti sāļi un šķīdumi, kas nav minēti 06 03 11 un 06 03 13 pozīcijā |

06 03 16 | metālu oksīdi, kas nav minēti 06 03 15 pozīcijā |

06 03 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

06 04 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

06 06 03 | atkritumi, kas satur sulfīdus, kuri nav minēti 06 06 02 pozīcijā |

06 06 99 | citur neminēti atkritumi |

11 02 06 | vara hidrometalurģijas procesos radušies atkritumi, kas nav minēti 110205 pozīcijā |

1Bīstamie

06 03 11* | cietie sāļi un šķīdumi, kas satur cianīdu |

06 03 13* | cietie sāļi un šķīdumi, kas satur smagos metālus |

06 03 15* | metālu oksīdi, kas satur smagos metālus |

06 04 03* | atkritumi, kas satur arsēnu |

06 04 04* | atkritumi, kas satur dzīvsudrabu |

06 04 05* | atkritumi, kas satur citus smagos metālus |

06 06 02* | atkritumi, kas satur bīstamus sulfīdus |

10 03 08* | sāļu sārņi no sekundārās ražošanas |

10 04 03* | kalcija arsenāts |

10 01 08* | fosfatēšanas nosēdumi |

11 02 05* | vara hidrometalurģijas procesos radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

11 03 02* | citi atkritumi |

11 05 04* | izlietotie kausējumi |

16 09 01* | permanganāti, piemēram, kālija permanganāts |

16 09 02* | hromāti, piemēram, kālija hromāts, kālija vai nātrija dihromāts |

01.3Izlietotie naftas produkti

01.31Izlietotā motoreļļa

1Bīstamie

13 02 04* | hlorētas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas uz minerāleļļu bāzes |

13 02 05* | nehlorētas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas uz minerāleļļu bāzes |

13 02 06* | sintētiskās motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas |

13 02 07* | viegli biodegradējamas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas |

13 02 08* | citas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas |

01.32Citi izlietotie naftas produkti

1Bīstamie

05 01 02* | atsāļotājas nogulsnes |

05 01 03* | nogulsnes tvertņu apakšā |

05 01 04* | skābās alkilnogulsnes |

05 01 12* | naftas produkti, kas satur skābes |

08 03 19* | disperģēta eļļa |

08 04 17* | kolofonija eļļa |

12 01 06* | tādas apstrādes eļļas uz minerālu bāzes, kuras satur halogēnus (izņemot emulsijas un šķīdumus) |

12 01 07* | tādas apstrādes eļļas uz minerālu bāzes, kuras nesatur halogēnus (izņemot emulsijas un šķīdumus) |

12 01 08* | apstrādes emulsijas un šķīdumi, kas satur halogēnus |

12 01 09* | apstrādes emulsijas un šķīdumi, kas nesatur halogēnus |

12 01 10* | sintētiskā apstrādes eļļa |

12 01 12* | izlietotie vaski un tauki |

12 01 18* | metālu nogulsnes (slīpēšanā, trīšanā un lepēšanā radušies nosēdumi), kas satur naftu |

12 01 19* | viegli biodegradējama mašīneļļa |

13 01 04* | hlorētas emulsijas |

13 01 05* | nehlorētas emulsijas |

13 01 09* | hlorētas hidrauliskās eļļas uz minerāleļļu bāzes |

13 01 10* | nehlorētas hidrauliskās eļļas uz minerāleļļu bāzes |

13 01 11* | sintētiskā hidrauliskā eļļa |

13 01 12* | viegli biodegradējamas hidrauliskās eļļas |

13 01 13* | citas hidrauliskās eļļas |

13 03 06* | hlorētas izolācijas un siltumnesējas eļļas uz minerāleļļu bāzes, kas nav minētas 13 03 01 pozīcijā |

13 03 07* | nehlorētas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas uz minerāleļļu bāzes |

13 03 08* | sintētiskās izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas |

3 03 09* | viegli biodegradējamas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas |

13 03 10* | citas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas |

13 05 06* | nafta no naftas/ūdens separatoriem |

20 01 26* | eļļas un tauki, kas nav minēti 20 01 25 pozīcijā |

01.4Izlietoti ķīmiskie katalizatori

01.41Izlietoti ķīmiskie katalizatori

0Nebīstamie

16 08 01 | izlietoti katalizatori, kas satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 16 08 07 pozīcijā minētos) |

16 08 03 | izlietoti katalizatori, kas satur pārejas metālus, kuri nav minēti citur, vai pārejas metālu savienojumus |

16 08 04 | izlietoti šķidrie katalītiskā krekinga katalizatori (izņemot 16 08 07 pozīcijā minētos) |

1Bīstamie

16 08 02* | izlietotie katalizatori, kas satur bīstamus pārejas metālus vai bīstamu pārejas metālu savienojumus |

16 08 05* | izlietotie katalizatori, kas satur fosforskābi |

16 08 06* | izlietotie šķidrumi, kas lietoti kā katalizatori |

16 08 07* | izlietotie katalizatori, kas piesārņoti ar bīstamām vielām |

02Ķīmisko preparātu atkritumi

02.1Normām neatbilstoši ķīmiskie atkritumi

02.11Agroķīmisko preparātu atkritumi

0Nebīstamie

02 01 09 | agroķīmijas atkritumi, kas nav minēti 02 01 08 pozīcijā |

1Bīstamie

02 01 08* | agroķīmijas atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

06 13 01* | neorganiskie augu aizsardzības līdzekļi, koksnes konservanti un citi biocīdi |

20 01 19* | pesticīdi |

02.12Neizlietotās zāles

0Nebīstamie

07 05 14 | cietie atkritumi, kuri nav minēti 07 05 13 pozīcijā |

18 01 09 | zāles, kas nav minētas 18 01 08 pozīcijā |

18 02 08 | zāles, kas nav minētas 18 02 07 pozīcijā |

20 01 32 | zāles, kas nav minētas 20 01 31 pozīcijā |

1Bīstamie

07 05 13* | cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

18 01 08* | citotoksiski un citostatiski medikamenti |

18 02 07* | citotoksiski un citostatiski medikamenti |

20 01 31* | citotoksiski un citostatiski medikamenti |

02.13Krāsas, lakas, tinte un adhezīvie atkritumi

0Nebīstamie

03 01 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

04 02 17 | krāsvielas un pigmenti, kas nav minēti 04 02 16 pozīcijā |

08 01 12 | krāsu un laku atkritumi, kuri nav minēti 08 01 11 pozīcijā |

08 01 14 | krāsu un laku nogulsnes, kas nav minētas 08 01 13 pozīcijā |

08 01 16 | ūdeņainas nogulsnes, kas satur krāsas vai lakas, kuras nav minētas 08 01 15 pozīcijā |

08 01 18 | atkritumi no krāsu un laku tīrītājiem, kas nav minēti 08 01 17 pozīcijā |

08 01 20 | ūdeņainas nogulsnes, kas satur krāsas vai lakas, kuras nav minētas 08 01 19 pozīcijā |

08 01 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

08 02 01 | pārklājuma pulvera atkritumi |

08 02 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

08 03 07 | ūdeņainas nogulsnes, kas satur tinti |

08 03 08 | ūdeņaini šķidrie atkritumi, kas satur tinti |

08 03 13 | tintes atkritumi, kura nav minēti 08 03 12 pozīcijā |

08 03 15 | tintes atkritumi, kuri nav minēti 08 03 14 pozīcijā |

08 03 18 | drukas tonera atkritumi, kas nav minēti 08 03 17 pozīcijā |

08 03 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

08 04 10 | adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri nav minēti 08 04 09 pozīcijā |

08 04 12 | adhezīvu un hermētiķu nogulsnes, kas nav minētas 08 04 11 pozīcijā |

08 04 14 | ūdeņainas nogulsnes, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav minēti 08 04 13 pozīcijā |

08 04 16 | ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav minēti 080415 pozīcijā |

08 04 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

20 01 28 | krāsas, tintes, adhezīvi un sveķi, kas nav minēti 20 01 27 pozīcijā |

1Bīstamie

04 02 16* | krāsvielas un pigmenti, kas satur bīstamas vielas |

08 01 11* | krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas |

08 01 13 | * krāsu vai laku nogulsnes, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas |

08 01 15* | ūdeņaini nosēdumi, kas satur krāsu vai laku, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas |

08 01 17* | krāsu vai laku tīrītāju atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas |

08 01 19* | ūdeņainas suspensijas, kas satur krāsu vai laku, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas |

08 03 12* | tintes atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

08 03 14* | tintes nosēdumi, kas satur bīstamas vielas |

08 03 17* | drukas tonera atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

08 04 09* | adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas |

08 04 11* | adhezīvu un hermētiķu nosēdumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas |

08 04 13* | ūdeņaini nosēdumi, kas satur adhezīvus vai hermētiķus, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas |

08 04 15* | ūdeņaini šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus vai hermētiķus, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas |

20 01 27* | krāsa, tinte, adhezīvi un sveķi, kas satur bīstames vielas |

02.14Citi ķīmisko preparātu atkritumi

0Nebīstamie

02 07 03 | ķīmiskās apstrādes atkritumi |

03 02 99 | koksnes aizsardzības līdzekļi, citādi nespecificēti |

04 01 09 | palīgvielu un apdares atkritumi |

04 02 15 | apdares atkritumi, kas nav minēti 04 02 14 pozīcijā |

06 07 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

06 08 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

06 10 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

06 11 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

07 02 15 | apdares atkritumi, kas nav minēti 07 02 14 pozīcijā |

07 02 17 | apdares atkritumi, kas nav minēti 07 02 16 pozīcijā |

10 09 16 | plaisu indikatoru atkritumi, kuri nav minēti 10 09 15 pozīcijā |

10 10 14 | saistvielu atkritumi, kas nav minēti 10 10 13 pozīcijā |

10 10 16 | plaisu indikatoru atkritumi, kuri nav minēti 10 10 15 pozīcijā |

10 05 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

16 01 15 | antifrīza šķidrumi, kas nav minēti 16 01 14 pozīcijā |

16 05 05 | gāzes aerosola balonos, kuras nav minētas 16 05 04 pozīcijā |

18 01 07 | ķīmiskas vielas, kas nav minētas 18 01 06 pozīcijā |

18 02 06 | ķīmiskas vielas, kas nav minētas 18 02 05 pozīcijā |

20 01 30 | mazgāšanas līdzekļi, kas nav minēti 20 01 29 pozīcijā |

1Bīstamie

03 02 01* | nehalogenēti organiski koksnes aizsardzības līdzekļi |

03 02 02* | hlororganiskie koksnes aizsardzības līdzekļi |

03 02 03* | metālorganiskie koksnes aizsardzības līdzekļi |

03 02 04* | neorganiskie koksnes aizsardzības līdzekļi |

03 02 05* | citi koksnes aizsardzības līdzekļi, kas satur bīstamas vielas |

04 02 14* | apdares atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus |

05 07 01* | atkritumi, kas satur dzīvsudrabu |

06 08 02* | atkritumi, kas satur bīstamos hlorsilānus |

06 10 02* | atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

07 02 14* | atkritumi no piedevām, kas satur bīstamas vielas |

08 02 16* | atkritumi, kas satur bīstamos silikonus |

07 04 13* | cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

07 01 21* | krāsas vai lakas tīrītāja atkritumi |

08 05 01* | izocianāta atkritumi |

10 09 13* | saistvielu atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

10 09 15* | plaisu indikatoru atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

10 09 13* | saistvielu atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

10 10 15* | plaisu indikatoru atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

11 01 16* | piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi |

11 01 98* | citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

16 01 13* | bremžu šķidrums |

16 01 14* | antifrīzu šķidrums, kas satur bīstamas vielas |

16 05 04* | gāzes aerosolu balonos (ieskaitot halonu), kas satur bīstamas vielas |

16 09 03* | peroksīdi, piemēram ūdeņraža peroksīds |

16 09 04* | oksidētājvielas, citur nespecificētas |

18 01 06* | ķīmiskas vielas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur |

18 02 05* | ķīmiskas vielas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur |

20 01 17* | fotoķimikālijas |

20 01 29* | mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas |

02.2Neizlietotas sprāgstvielas

02.21Sprāgstvielu atkritumi un pirotehnikas produkti

1Bīstamie

16 04 02* | pirotehnikas atkritumi |

16 04 03* | citi sprāgstvielu atkritumi |

02.22Munīcijas atkritumi

1Bīstamie

16 04 01* | munīcijas atkritumi |

02.3Jaukti ķīmiskie atkritumi

02.31Nelieli jaukti ķīmiskie atkritumi

0Nebīstamie

16 05 09 | nederīgi ķīmiskie atkritumi, kas nav minēti 16050 6, 160507 vai 160508 pozīcijā |

1Bīstamie

16 05 06* | laboratorijā izmantojamas ķimikālijas, kas sastāv no bīstamajām vielām vai kas satur tās, tostarp laboratorijā izmantojamu ķimikāliju maisījumi |

16 05 07* | nederīgi neorganiskās ķīmijas produkti, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur |

16 05 08* | nederīgi neorganiskās ķīmijas produkti, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur |

02.32Ķīmiskie atkritumi, kas sajaukti pārstrādei

1Bīstamie

19 02 04* | jaukti atkritumi, starp kuriem ir vismaz viena veida bīstamie atkritumi |

19 02 08* | šķidri viegli uzliesmojoši atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

19 02 09* | šķidri viegli uzliesmojoši atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

19 02 11* | citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

02.33Iepakojums, kas piesārņots ar bīstamām vielām

1Bīstamie

15 01 10* | iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas piesārņots ar tām |

03Citi ķīmiskie atkritumi

03.1Ķīmiskās nogulsnes un atlikumi

03.11Darva un oglekļa atkritumi

0Nebīstamie

05 01 17 | bitums |

05 06 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

06 13 03 | melnā ogle |

10 01 25 | atkritumi no degvielas uzglabāšanas un termoelektrocentrāļu sagatavošanas |

10 03 02 | anodu lūžņi |

10 03 18 | anodu ražošanā radušies oglekli saturoši atkritumi, kas nav minēti 10 03 17 pozīcijā |

10 08 13 | oglekli saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 08 12 pozīcijā |

10 08 14 | anodu lūžņi |

11 02 03 | atkritumi, kas radušies ūdens elektrolīzes procesam paredzētu anodu ražošanā |

20 01 41 | atkritumi no skursteņu tīrīšanas |

1Bīstamie

05 01 07* | skābie gudroni |

05 01 08* | cita darva |

05 06 01* | skābie gudroni |

05 06 03* | cita darva |

06 13 05* | sodrēji |

10 03 17* | darvu saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi |

10 08 12* | darvu saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi |

19 11 02* | skābie gudroni |

3.12Eļļas/ūdens emulsijas nosēdumi

1Bīstamie

05 01 06* | eļļaini sārņi, kas radušies uzņēmumu vai iekārtu apkopē |

13 04 01* | kuģu tilpņu eļļa no iekšzemes navigācijas |

13 04 02* | kuģu tilpņu eļļa no ostas mola kanalizācijas |

13 04 03* | kuģu tilpņu eļļa no cita veida navigācijas |

13 05 01* | cietie atkritumi no smilšu uztvērējiem un eļļas/ūdens separatoriem |

13 05 02* | nosēdumi no eļļas/ūdens separatoriem |

13 05 03* | kolektoru nosēdumi |

13 05 07* | eļļains ūdens no eļļas/ūdens separatoriem |

13 05 08* | atkritumu maisījumi no smilšu uztvērējiem un eļļas/ūdens separatoriem |

13 07 01* | mazuts un dīzeļdegviela |

13 07 02* | benzīns |

13 07 03* | citas degvielas (ieskaitot maisījumus) |

13 08 01* | atsāļotāju nosēdumi vai emulsijas |

13 08 02* | citas emulsijas |

13 08 99* | citādi nespecificēti atkritumi |

16 07 09* | atkritumi, kas satur citas bīstamas vielas |

19 02 07* | nafta un koncentrāts no separācijas |

03.13Ķīmisko reakciju pārpalikumi

0Nebīstamie

03 03 02 | zaļā atsārma nogulsnes (radušies vārīšanas atsārma reģenerācijā) |

04 01 04 | miecēšanas atsārms, kas satur hromu |

04 01 05 | miecēšanas atsārms, kas nesatur hromu |

06 09 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

06 13 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

07 01 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

06 02 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

07 03 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

07 04 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

07 05 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

07 06 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

07 07 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

11 01 12 | ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kas nav minēti 11 01 11 pozīcijā |

1Bīstamie

04 01 03* | attaukošanā radušies atkritumi, kas satur šķīdinātājus bez šķidrās fāzes |

06 07 03* | bārija sulfāta nosēdumi, kas satur dzīvsudrabu |

07 01 01* | ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi |

07 01 07* | halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

07 01 08* | citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

07 02 01* | ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi |

07 02 07* | halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

07 02 08* | citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

07 03 01* | ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi |

07 03 07* | halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

07 03 08* | citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

07 04 01* | ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi |

07 04 07* | halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

07 04 08* | citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

07 05 01* | ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi |

07 05 07* | halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

07 05 08* | citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

07 06 01* | ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi |

07 06 07* | halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

07 06 08* | citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

07 07 01* | ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi |

07 07 07* | halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

07 07 08* | citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi |

09 01 13* | sudraba vietējā reģenerācijā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas nav minēti 09 01 06 pozīcijā |

11 01 11* | ūdeņaini skalojamie šķidrumi, kas satur bīstamas vielas |

19 04 03* | nepārstiklota cietā fāze |

03.14Izlietoti filtrācijas un absorbējoši materiāli

0Nebīstamie

15 02 03 | absorbenti, filtrēšanas līdzekļi, lupatas un aizsargtērps, kas nav minēti 15 02 02 pozīcijā |

19 09 03 | nosēdumi no ogļskābās gāzes atdalīšanas |

19 09 04 | izlietota aktīvā ogle |

19 09 05* | piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi |

19 09 06 | šķīdumi un nogulsnes, kas radušās jonu apmaiņas sveķu reģenerācijā |

1Bīstamie

05 01 15* | izlietoti filtrmāli |

06 07 02* | aktīvā ogle, kas radusies hlora ražošanā |

06 13 02* | izlietota aktīvā ogle (izņemot 06 07 02 pozīcijā minēto) |

07 01 09* | halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

07 01 10* | citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

07 02 09* | halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

07 02 10* | citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

07 03 09* | halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

07 03 10* | citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

07 04 09* | halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

07 04 10* | citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

07 05 09* | halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

07 05 10* | citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

07 06 09* | halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

07 06 10* | citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

07 07 09* | halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

07 07 10* | citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti |

11 01 15* | membrānu sistēmu vai jonu apmaiņas sistēmu eluāts un nogulsnes, kas satur bīstamas vielas |

15 02 02* | absorbenti, filtrēšanas līdzekļi (ieskaitot eļļas filtrus, kas nav minēti citur), lupatas, aizsargtērps, kas piesārņoti ar bīstamām vielām |

19 01 10* | dūmvadu gāzu attīrīšanai izlietota aktīvā ogle |

19 08 06* | piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi |

19 08 07 | šķīdumi un nogulsnes, kas radušās jonu apmaiņas sveķu reģenerācijā |

19 08 08* | membrānu sistēmu atkritumi, kas satur smagos metālus |

19 11 01* | izlietoti filtrmāli |

03.2Rūpniecības notekūdeņu dūņas

03.21Rūpniecisko procesu un notekūdeņu attīrīšanas nosēdumi

0Nebīstamie

03 03 05 | nogulsnes, kas radušās, makulatūras pārstrādē atdalot tipogrāfijas krāsu |

04 01 06 | nogulsnes, jo īpaši hromu saturošas nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas |

04 01 07 | nogulsnes, jo īpaši hromu nesaturošas nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas |

04 02 20 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 04 02 19 pozīcijā |

05 01 10 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 05 01 09 pozīcijā |

05 01 14 | dzesēšanas kolonnu atkritumi |

05 06 04 | dzesēšanas kolonnu atkritumi |

06 05 03 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 06 05 02 pozīcijā |

07 01 12 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 01 11 pozīcijā |

05 02 12 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 02 11 pozīcijā |

07 03 12 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 03 11 pozīcijā |

07 04 12 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 04 11 pozīcijā |

07 05 12 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 05 11 pozīcijā |

07 06 12 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 06 11 pozīcijā |

07 07 12 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 07 11 pozīcijā |

10 01 21 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 10 01 20 pozīcijā |

10 01 23 | ūdeņainas katlu tīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 10 01 22 pozīcijā |

10 01 26 | atkritumi no dzesēšanas ūdens attīrīšanas |

10 02 12 | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 02 11 pozīcijā |

10 02 15 | citi nosēdumi un nogulsnes uz filtra |

10 03 28 | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 03 27 pozīcijā |

10 04 10 | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 04 09 pozīcijā |

10 05 09 | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 05 08 pozīcijā |

10 06 10 | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 06 09 pozīcijā |

10 07 08 | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 07 07 pozīcijā |

10 08 20 | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 08 19 pozīcijā |

10 11 20 | cietie atkritumi, kas radušies notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuri nav minēti 10 11 19 pozīcijā |

10 12 13 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas |

11 01 10 | nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 11 01 09 pozīcijā |

11 02 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

12 01 15 | apstrādes nosēdumi, kas nav minētas 12 01 14 pozīcijā |

16 10 02 | ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas nav minēti 16 10 01 pozīcijā |

16 10 04 | ūdeni saturoši koncentrāti, kas nav minēti 16 10 03 pozīcijā |

19 02 06 | nogulsnes no fizikāli ķīmiskās apstrādes, kas nav minētas 19 02 05 pozīcijā |

19 04 04 | ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas radušies pārstiklotu atkritumu dzesēšanā |

19 06 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

19 07 03 | atkritumu poligona notekūdeņi, kas nav minēti 19 07 02 pozīcijā |

19 08 12 | rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 08 11 pozīcijā |

19 08 14 | rūpniecisko notekūdeņu cita veida attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 08 13 pozīcijā |

19 08 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

19 11 06 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 19 11 05 pozīcijā |

19 13 04 | augsnes attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 13 03 pozīcijā |

19 13 06 | gruntsūdens attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 13 05 pozīcijā |

19 13 08 | gruntsūdeņu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un ūdeni saturoši koncentrāti, kas nav minēti 19 13 07 pozīcijā |

1Bīstamie

04 02 19* | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas |

05 01 09* | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas |

06 05 02* | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas |

07 01 11* | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas |

07 02 11* | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas |

07 03 11* | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas |

07 04 11* | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas |

07 05 11* | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas |

07 06 11* | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas |

07 07 11* | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas |

10 01 20* | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas |

10 01 22* | ūdeņainas katlu tīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas |

10 11 19* | cietie atkritumi, kas radušies notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuri satur bīstamas vielas |

10 01 09* | nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas |

11 02 07* | citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

12 01 14* | apstrādes nosēdumi, kas satur bīstamas vielas |

16 10 01* | ūdeņaini skalojamie šķidrumi, kas satur bīstamas vielas |

16 10 03* | ūdeņaini koncentrāti, kas satur bīstamas vielas |

19 02 05* | nogulsnes no fizikāli ķīmiskās apstrādes, kas satur bīstamas vielas |

19 07 02* | atkritumu poligona notekūdeņi, kas satur bīstamas vielas |

19 08 11* | rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas |

19 08 13* | rūpniecisko notekūdeņu cita veida attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas |

19 11 05* | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas |

19 13 05* | augsnes attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas |

19 13 05* | gruntsūdeņu attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas |

19 13 07* | gruntsūdeņu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas |

03.22Ogļūdeņražus saturošie nosēdumi

0Nebīstamie

05 01 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

05 07 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

19 11 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

1Bīstamie

01 05 05* | urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas satur naftu |

10 02 11* | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus |

10 03 27* | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus |

10 04 09* | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus |

10 05 08* | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus |

10 06 09* | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus |

10 07 07* | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus |

10 08 19* | dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus |

12 03 01* | ūdeņaini mazgājošie šķidrumi |

12 03 02* | atkritumi, kas rodas attaukošanā ar ūdens tvaikiem |

16 07 08* | atkritumi, kas satur naftas produktus |

19 08 10* | eļļas/ūdens atdalīšanā radušies tauku un eļļas maisījumi, kas nav minēti 19 08 09 pozīcijā |

19 11 03* | ūdeni saturoši šķidrie atkritumi |

05Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi

05.1Infekciozi veselības aprūpes atkritumi

05.11Infekciozi cilvēku veselības aprūpes atkritumi

1Bīstamie

18 01 03* | atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās |

05.12Infekciozi dzīvnieku veselības aprūpes atkritumi

1Bīstamie

18 02 02* | atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās |

05.2Neinfekciozi dzīvnieku veselības aprūpes atkritumi

05.21Neinfekciozi cilvēku veselības aprūpes atkritumi

0Nebīstamie

18 01 01 | adatas (izņemot 18 01 03 pozīcijā minētās) |

18 01 02 | ķermeņa daļas un orgāni, ieskaitot asins maisiņus un asins pagatavojumu rezerves (izņemot 18 01 03 pozīcijā minētos) |

18 01 04 | atkritumi, kuru savākšanai un noglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās (piemēram, pārsienamais materiāls, ģipša pārsēji, saites, vienreizlietojamais apģērbs, autiņi) |

05.2Neinfekciozi dzīvnieku veselības aprūpes atkritumi

0Nebīstamie

18 02 01 | adatas (izņemot 18 02 02 pozīcijā minētās) |

18 02 03 | atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās |

06Metālu atkritumi

06.1Melno metālu atkritumi un lūžņi

06.11Melno metālu atkritumi un lūžņi

0Nebīstamie

10 02 10 | plāva |

10 12 06 | nolietotas veidnes |

12 01 01 | melno metālu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas |

12 01 02 | melno metālu putekļi un daļiņas |

16 01 17 | melnie metāli |

17 04 05 | dzelzs un tērauds |

19 01 02 | melno metālu materiāli, kas atdalīti no smagajiem pelniem |

19 10 01 | dzelzs un tērauda atkritumi |

19 12 02 | melnie metāli |

06.2Krāsaino metālu atkritumi un lūžņi

06.21Dārgmetālu atkritumi

1Bīstamie

09 01 06* | sudrabu saturoši atkritumi, kas rodas fotogrāfijas atkritumu apstrādē to rašanās vietās |

18 01 10* | amalgama atkritumi no zobārstniecības |

06.23Citi alumīnija atkritumi

0Nebīstamie

17 04 02 | alumīnijs |

06.24Vara atkritumi

0Nebīstamie

17 04 01 | varš, bronza, misiņš |

06.25Svina atkritumi

0Nebīstamie

17 04 03 | svins |

06.26Citi metāla atkritumi

0Nebīstamie

11 05 01 | cietais cinks |

17 04 04 | cinks |

17 04 06 | alva |

06.3Jaukti metāla atkritumi

06.31Jaukts iepakojums no metāla

0Nebīstamie

15 01 04 | iepakojums no metāla |

06.32Citi jaukti metāla atkritumi

0Nebīstamie

02 01 10 | metāla atkritumi |

10 10 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

12 01 03 | krāsaino metālu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas |

12 01 04 | krāsaino metālu putekļi un daļiņas |

16 01 18 | krāsainais metāls |

17 04 07 | jaukti metāli |

17 04 11 | kabeļi, kas nav minēti 17 04 10 pozīcijā |

19 10 02 | krāsaino metālu atkritumi |

19 12 03 | krāsainais metāls |

20 01 40 | metāli |

1Bīstamie

17 04 09* | metāla atkritumi, kas piesārņoti ar bīstamām vielām |

17 04 10* | kabeļi, kas satur naftas produktus, akmeņogļu darvu un citas bīstamas vielas |

07Nemetālu atkritumi

07.1Stikla atkritumi

07.11stikla tara

0Nebīstamie

15 01 07 | stikla tara |

07.12Citi stikla atkritumi

0Nebīstamie

10 11 12 | stikla atkritumi, kas nav minēti 10 11 11 pozīcijā |

16 01 20 | stikls |

17 02 02 | stikls |

19 12 05 | stikls |

20 01 02 | stikls |

1Bīstamie

10 11 11* | smagos metālus saturoši stikla atkritumi sīku daļiņu un stikla pulvera veidā (piemēram, no katodstaru lampām) |

07.2Papīra un kartona atkritumi

07.21Papīra un kartona iepakojuma atkritumi

0Nebīstamie

15 01 01 | papīra un kartona iepakojums |

07.23Citi papīra un kartona atkritumi

0Nebīstamie

03 03 10 | šķiedras brāķis, šķiedras, pildvielas un pārklājuma nogulsnes, kas radušās mehāniskā atdalīšanā |

03 03 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

19 12 01 | papīrs un kartons |

20 02 01 | papīrs un kartons |

07.3Gumijas atkritumi

07.31Lietotas riepas

0Nebīstamie

16 01 03 | nolietotas riepas |

07.4Plastmasas atkritumi

07.41Plastmasas iepakojuma atkritumi

0Nebīstamie

15 01 02 | plastmasas iepakojums |

07.42Citi plastmasas atkritumi

0Nebīstamie

02 01 04 | plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu) |

07 02 13 | plastmasas atkritumi |

12 01 05 | plastmasas atgriezumi un virpošanā iegūti atlikumi |

16 01 19 | plastmasa |

17 02 03 | plastmasa |

19 12 04 | plastmasa un gumija |

20 01 39 | plastmasa |

07.5Koksnes atlikumi

07.51Koka tara

0Nebīstamie

15 01 03 | koka tara |

07.52Zāģskaidas un koka atgriezumi

0Nebīstamie

03 01 05 | zāģskaidas, ēveļskaidas, atgriezumi, koksne, kokskaidu plātnes un finieris, kas nav minēti 03 01 04 pozīcijā |

1Bīstamie

03 01 04* | zāģskaidas, ēveļskaidas, atgriezumi, koksne, kokskaidu plātnes un finieris, kas satur bīstamas vielas |

07.53Citi koksnes atlikumi

0Nebīstamie

03 01 01 | mizas un korķa atkritumi |

03 03 01 | mizas un korķa atkritumi |

17 02 01 | koksne |

19 12 07 | koksne, kas nav minēta 19 12 06 pozīcijā |

20 01 38 | koksne, kas nav minēta 20 01 37 pozīcijā |

1Bīstamie

19 12 06* | koksne, kas satur bīstamas vielas |

20 01 37* | koksne, kas satur bīstamas vielas |

07.6Tekstila atkritumi

07.61Valkāti apģērbi

0Nebīstamie

20 01 10 | apģērbi |

07.62Dažādi tekstila atkritumi

0Nebīstamie

04 02 09 | kompozītmateriālu atkritumi (impregnēts audums, elastomērs, plastomērs) |

04 02 10 | organiskas vielas no dabīgiem produktiem (piemēram, tauki, vasks) |

04 02 21 | atkritumi no neapstrādātām tekstilšķiedrām |

04 02 22 | atkritumi no apstrādātām tekstilšķiedrām |

15 01 09 | tekstilmateriāla iepakojums |

19 12 08 | tekstilpreces |

20 01 11 | tekstilpreces |

07.63Ādas atkritumi

0Nebīstamie

04 01 01 | dīrāšanā un kaļķošanā atdalīti atkritumi |

04 01 02 | kaļķošanas atkritumi |

04 01 08 | miecētas ādas atkritumi, kas satur hromu (zilais aizsargpārklājums, atgriezumi, pulēšanas putekļi) |

04 01 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

07.7Atkritumi, kas satur PCB

07.71Eļļas, kas satur PCB

1Bīstamie

13 01 01* | hidrauliskās eļļas, kas satur PCB |

13 03 01* | izolācijas vai siltumnesējas eļļas, kas satur PCB |

07.72Iekārtas, kas satur vai ir piesārņotas ar PCB

1Bīstamie

16 01 09* | detaļas, kas satur PCB |

16 02 09* | transformatori un kondensatori, kas satur PCB |

16 02 10* | nolietotas PCB saturošas vai ar tiem piesārņotas iekārtas, kas nav minētas 16 02 09 pozīcijā |

07.73būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas satur PCB

1Bīstamie

17 09 02* | būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas satur PCB (piemēram, hermētiķi, kas satur PCB, sintētisko materiālu grīdas segumi, kas satur PCB, iekārtas, kas satur PCB, kondensatori, kas satur PCB) |

08Nolietotas iekārtas

08.1Nolietoti transportlīdzekļi

08.12Citi nolietoti transportlīdzekļi

0Nebīstamie

16 01 06 | nolietoti transportlīdzekļi, kas nesatur ne šķidrumus, ne citas bīstamas detaļas |

1Bīstamie

16 01 04* | nolietoti transportlīdzekļi |

Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas

08.21Nolietotas lielas mājsaimniecības ierīces

1Bīstamie

16 02 11* | nederīgas hlorfluorogļūdeņražus, HCFC, HFC saturošas iekārtas |

20 01 23* | nolietotas iekārtas, kas satur hlorfluorogļūdeņražus |

08.23Vitas nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas

0Nebīstamie

09 01 10 | vienreizlietojamie fotoaparāti bez baterijām |

09 01 12 | vienreizlietojamie fotoaparāti ar baterijām, kas nav minēti 09 01 11 pozīcijā |

16 02 14 | nolietotas iekārtas, kas nav minētas 160209 līdz 160213 pozīcijā |

20 01 36 | nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces, kas nav minētas 20 01 21, 20 01 23 un 21 01 35 pozīcijā |

1Bīstamie

09 01 11* | vienreiz lietojami fotoaparāti ar baterijām, kas norādītas 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 pozīcijā |

16 02 13* | nolietotas bīstamas detaļas saturošas iekārtas, kas nav minētas 16 02 09 līdz 16 02 12 pozīcijā |

20 01 35* | nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces, kas nav minētas 20 01 21, 20 01 23 pozīcijā, kas satur bīstamas detaļas |

08.4Nolietotas mašīnu un iekārtu detaļas

08.41Bateriju un akumulatoru atkritumi

0Nebīstamie

16 06 04 | sārmu akumulatori (izņemot 16 06 03 pozīcijā minētos) |

16 06 05 | citas baterijas un akumulatori |

20 01 34 | baterijas un akumulatori, kas nav minēti 20 01 33 pozīcijā |

1Bīstamie

16 06 01* | svina akumulatori |

16 06 02* | Ni–Cd baterijas |

16 06 03* | baterijas, kas satur dzīvsudrabu |

20 01 33* | baterijas un akumulatori, kas norādīti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 pozīcijā, un šādas baterijas, kas nav šķirotas, un akumulatori, kas satur šādas baterijas |

08.43Citas nolietotas mašīnu un iekārtu detaļas

0Nebīstamie

16 01 12 | bremžu kluči, kas nav minēti 16 01 11 pozīcijā |

16 01 16 | sašķidrinātās gāzes baloni |

16 01 22 | citādi nespecificētas detaļas |

16 01 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

16 02 16 | no nolietotām iekārtām noņemtas detaļas, kas nav minētas 16 02 15 pozīcijā |

1Bīstamie

16 01 07* | eļļas filtri |

16 01 08* | detaļas, kas satur dzīvsudrabu |

16 01 10* | sprādzienbīstamas detaļas (piemēram, drošības spilveni) |

16 01 21* | bīstamas detaļas, kas nav minētas 16 01 07 līdz 160111 un 16 01 13 un 16 01 14 pozīcijā |

16 02 15* | bīstamas detaļas, kas noņemtas no nolietotām iekārtām |

20 01 21* | luminiscences spuldzes un citi atkritumi, kas satur dzīvsudrabu |

09Dzīvnieku un augu atkritumi

09.1Atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

09.11Dzīvnieku atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

0Nebīstamie

02 01 02 | dzīvnieku audu atkritumi |

02 02 01 | skalošanas un tīrīšanas nosēdumi |

02 02 02 | dzīvnieku audu atkritumi |

09.12Augu atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

0Nebīstamie

02 01 01 | skalošanas un tīrīšanas nosēdumi |

02 01 03 | augu audu atkritumi |

02 03 01 | nogulsnes, kas radušās mazgāšanā, tīrīšanā, mizošanā, lobīšanā, centrifugēšanā un atdalīšanā |

02 03 03 | atkritumi no ekstrakcijas ar šķīdinātāju |

02 03 04 | materiāli, kas nav derīgi patēriņam vai pārstrādei |

02 03 99 | citur nespecificēti atkritumi |

02 04 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

02 07 01 | atkritumi, kas radušies izejvielu mazgāšanā, tīrīšanā un smalcināšanā |

02 07 02 | spirta destilācijas atkritumi |

09.13Jaukti atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

0Nebīstamie

02 01 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

02 02 03 | materiāli, kas nav derīgi patēriņam vai pārstrādei |

02 02 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

02 03 02 | konservējošo vielu atkritumi |

02 05 01 | materiāli, kas nav derīgi patēriņam vai pārstrādei |

02 05 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

02 06 01 | materiāli, kas nav derīgi patēriņam vai pārstrādei |

02 06 02 | konservējošo vielu atkritumi |

02 07 04 | materiāli, kas nav derīgi patēriņam vai pārstrādei |

19 08 09 | eļļas/ūdens separācijā radušies tauku un eļļas maisījumi, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus |

20 01 08 | biodegradējami virtuves un ēdnīcu atkritumi |

20 01 25 | pārtikas eļļas un tauki |

20 03 02 | atkritumi no tirgiem |

09.2Zaļie atkritumi

09.21Zaļie atkritumi

0Nebīstamie

02 01 07 | mežsaimniecības atkritumi |

20 02 01 | biodegradējami atkritumi |

09.3Pusšķidrie mēsli un kūtsmēsli

09.31Pusšķidrie mēsli un kūtsmēsli

0Nebīstamie

02 01 06 | dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (ieskaitot bojātus salmus), atsevišķi savākti un citur apstrādāti notekūdeņi |

10Jaukti parastie atkritumi

10.1Sadzīves un līdzīgi atkritumi

10.11Sadzīves atkritumi

0Nebīstamie

20 03 01 | jaukti sadzīves atkritumi |

20 03 07 | lielgabarīta atkritumi |

20 03 99 | citādi nespecificēti mājsaimniecības atkritumi |

10.12Ielu tīrīšanas atkritumi

0Nebīstamie

20 03 03 | atkritumi, kas radušies ielu slaucīšanā |

10.2Jaukti un nediferencēti materiāli

10.21Jaukts iepakojums

0Nebīstamie

15 01 05 | iepakojums no kompozītmateriāliem |

15 01 06 | jaukts iepakojums |

10.22Citi jaukti un nediferencēti materiāli

0Nebīstamie

02 06 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

02 07 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

04 02 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

09 01 07 | fotofilmas un fotopapīrs, kas satur sudrabu vai sudraba savienojumus |

09 01 08 | fotofilmas un fotopapīrs, kas nesatur sudrabu vai sudraba savienojumus |

09 01 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

10 01 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

11 06 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

10 07 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

10 08 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

11 01 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

12 01 13 | atkritumi, kas radušies metināšanā |

12 01 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

16 03 04 | neorganiski atkritumi, kas nav minēti 16 03 03 pozīcijā |

16 03 06 | organiski atkritumi, kas nav minēti 16 03 05 pozīcijā |

16 07 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

19 02 03 | jaukti atkritumi, starp kuriem ir tikai tādi atkritumi, kuri nav bīstami |

19 02 10 | viegli uzliesmojoši atkritumi, kas nav minēti 19 02 08 un 19 02 09 pozīcijā |

19 02 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

20 01 99 | citas atkritumu daļas, citādi nespecificētas |

1Bīstamie

16 03 03* | neorganiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

16 03 05* | organiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

10.3Šķirošanas atkritumi

10.32Citi šķirošanas atkritumi

0Nebīstamie

03 03 07 | mehāniski atdalīts brāķis, pārstrādājot papīru un kartonu papīrmasā |

03 03 08 | atkritumi, kas radušies pārstrādei paredzētā papīra un kartona šķirošanā |

19 05 01 | sadzīves atkritumu un tiem līdzīgo atkritumu nekompostēta frakcija |

19 05 02 | dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu nekompostēta frakcija |

19 05 02 | normām neatbilstošs komposts |

19 05 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

19 08 01 | atkritumi pēc sijāšanas |

19 10 04 | vieglā putekļainā frakcija un putekļi, kas nav minēti 19 10 03 pozīcijā |

19 10 06 | citas frakcijas, kas nav minētas 19 10 05 pozīcijā |

19 12 10 | viegli uzliesmojoši atkritumi (atkritumi, ko izmanto kā kurināmo) |

19 12 12 | citi atkritumi (ieskaitot materiālu maisījumus), kas radušies tādu atkritumu mehāniskā apstrādē, kuri nav minēti 19 12 11 pozīcijā |

1Bīstamie

19 10 03* | vieglā putekļainā frakcija un putekļi, kas satur bīstamas vielas |

19 10 05* | citas frakcijas, kas satur bīstamas vielas |

19 12 11* | citi atkritumi (ieskaitot materiālu maisījumus), kas radušies tādu atkritumu mehāniskā apstrādē, kuri satur bīstamas vielas |

11Parastās dūņas

11.1Notekūdeņu attīrīšanas nosēdumi

11.11Kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas nosēdumi

0Nebīstamie

19 06 03 | šķidrums, kas radies sadzīves atkritumu anaerobā apstrādē |

19 06 04 | hidrolizāts, kas radies sadzīves atkritumu anaerobā apstrādē |

19 06 05 | šķidrums, kas radies dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobā apstrādē |

19 06 06 | šķidrums, kas radies dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobā apstrādē |

19 08 05 | nogulsnes, kas radušās pilsētas notekūdeņu attīrīšanā |

11.12Biodegradējami nosēdumi no citu notekūdeņu apstrādes

0Nebīstamie

02 02 04 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas |

02 03 05 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas |

02 04 03 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas |

02 05 02 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas |

02 06 03 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas |

02 07 05 | nogulsnes, kas radušā notekūdeņu attīrīšanā uz vietas |

03 03 11 | nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 03 03 10 pozīcijā |

11.2Nosēdumi, kas radušies dzeramā ūdens un pārstrādes ūdens attīrīšanā

11.21Nosēdumi, kas radušies dzeramā ūdens un pārstrādes ūdens attīrīšanā

0Nebīstamie

05 01 13 | nogulsnes no apsildes sistēmas ūdens |

19 09 02 | nogulsnes, kas radušās ūdens dzidrināšanā |

19 09 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

11.3Nepiesārņota bagarēšanas grunts

11.31Nepiesārņota bagarēšanas grunts

0Nebīstamie

17 05 06 | bagarēšanas grunts, kas nav minēta 17 05 05 pozīcijā |

11.4Atkritumu bedres saturs

11.41Atkritumu bedres saturs

0Nebīstamie

20 03 04 | nosēdumi uz septiskām tvertnēm |

20 03 06 | notekūdeņu attīrīšanas atkritumi |

12Minerālu atkritumi

12.1Būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi

12.11Betona, ķieģeļu un ģipša atkritumi

0Nebīstamie

10 12 08 | keramikas preču, ķieģeļu, flīžu un celtniecības materiālu atkritumi (pēc termiskās apstrādes) |

10 12 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

10 13 14 | betona atkritumi un betona nosēdumi |

10 13 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

17 01 01 | betons |

17 01 02 | ķieģeļi |

17 01 03 | flīzes un keramikas preces |

17 01 07 | betona, ķieģeļu, flīžu un keramikas maisījumi, kas nav minēti 17 01 06 pozīcijā |

17 08 02 | celtniecības materiāli uz ģipša bāzes, kas nav minēti 17 08 01 pozīcijā |

1Bīstamie

17 01 06* | betona, ķieģeļu, flīžu un keramikas atsevišķas daļas un to maisījumi, kas satur bīstamas vielas |

17 08 01* | celtniecības materiāli uz ģipša bāzes, kas piesārņoti ar bīstamām vielām |

12.12Ogļūdeņradi saturoši autoceļu seguma materiālu atkritumi

0Nebīstamie

17 03 02 | bitumena maisījumi, kas nav minēti 17 03 01 pozīcijā |

1Bīstamie

17 03 01* | bitumena maisījumi, kas satur akmeņogļu darvu |

17 03 03* | akmeņogļu darva un darvu saturoši produkti |

12.13Jaukti atkritumi, kas radušies būvdarbos

0Nebīstamie

17 06 04 | izolācijas materiāli, kas nav minēti 17 06 01 un 17 06 03 pozīcijā |

17 09 04 | būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies jauktie atkritumi, kas nav minēti 17 09 01, 17 09 02 un 17 09 03 pozīcijā |

1Bīstamie

17 02 04* | stikls, plastmasa un koks, kas satur bīstamas vielas vai kas ar tām piesārņoti |

17 06 03* | citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur |

17 09 01* | būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas satur dzīvsudrabu |

17 09 03* | citi būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi (ieskaitot jauktus atkritumus), kas satur bīstamas vielas |

12.2Azbesta atkritumi

12.21Azbesta atkritumi

1Bīstamie

06 07 01* | atkritumi, kas satur azbestu no elektrolīzes |

06 13 04* | atkritumi, kas radušies azbesta pārstrādē |

10 13 09* | azbestcementa izstrādājumu ražošanā radušies atkritumi, kuri satur azbestu |

15 01 11* | iepakojums no metāla, kas satur bīstamu cietu porainu saistvielu (piemēram, azbestu), tostarp tukši aerosola baloni |

16 01 11* | bremžu kluči, kas satur azbestu |

16 02 12* | nolietotas iekārtas, kas satur azbestu nesaistītā veidā |

17 06 01* | izolācijas materiāli, kas satur azbestu |

17 06 05* | celtniecības materiāli, kas satur azbestu |

12.3Dabā sastopamu minerālvielu atkritumi

12.31Dabā sastopamu minerālvielu atkritumi

0Nebīstamie

01 01 01 | atkritumi, kas rodas metālus saturošu minerālu ieguvē |

01 01 02 | atkritumi, kas rodas nemetālisko minerālu ieguvē |

01 03 06 | frakcijas, kas nav minētas 01 03 04 un 01 03 05 pozīcijā |

01 03 08 | putekļveida un pulverveida atkritumi, kas nav minēti 01 03 07 pozīcijā |

01 03 09 | sarkanās nogulsnes, kas radušās alumīnija oksīda ražošanā, kas nav minēti 01 03 07 pozīcijā |

01 03 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

01 04 08 | grants un drupinātu iežu atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā |

01 04 09 | smilšu un māla atkritumi |

01 04 10 | putekļveida un pulverveida atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā |

01 04 11 | kālija sāls un akmeņsāls pārstrādes atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā |

01 04 12 | smagās frakcijas un citi atkritumi, kas radušies minerālu mazgāšanā un attīrīšanā, kas nav minēti 01 04 07 un 01 04 11 pozīcijā |

01 04 13 | akmens izciršanā un izzāģēšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā |

01 04 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

01 05 04 | saldūdens urbšanas šķidrumi un atkritumi |

01 05 07 | barītu saturoši urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas nav minēti 01 05 05 un 01 05 06 pozīcijā |

01 05 08 | hlorīdus saturoši urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas nav minēti 01 05 05 un 01 05 06 pozīcijā |

01 05 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

02 04 01 | zeme no biešu tīrīšanas un mazgāšanas |

08 02 02 | ūdeņaini nosēdumi, kas satur keramikas materiālus |

10 11 10 | termiski neapstrādātas šihtas atkritumi, kas nav minēti 10 11 09 pozīcijā |

10 12 01 | jaukti šihtas atkritumi pirms termiskās apstrādes |

10 13 01 | jaukti šihtas atkritumi pirms termiskās apstrādes |

17 05 04 | augsne un akmeņi, kas nav minēti 17 05 03 pozīcijā |

17 05 08 | sliežu balasts, kas nav minēts 17 05 07 pozīcijā |

19 01 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

19 08 02 | atkritumi no smilšu uztvērējiem |

19 09 01 | cietie atkritumi, kas radušies pirmējā filtrācijā un sijāšanā |

19 12 09 | minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi) |

19 13 02 | augsnes attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 19 13 01 pozīcijā |

20 02 02 | zeme un akmeņi |

20 02 03 | citi atkritumi, kas nav biodegradējami |

1Bīstamie

01 03 04* | skābās smagās frakcijas, kas radušās sēra rūdas apstrādē |

01 03 05* | citas smagās frakcijas, kas satur bīstamas vielas |

01 03 07* | citi metālus saturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

01 04 07* | metālus nesaturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

01 05 06* | urbšanas šķidrumi un citi urbšanas atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

10 11 09* | tādas termiski neapstrādātas šihtas atkritumi, kura satur bīstamas vielas |

19 13 01* | augsnes attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

12.4Degšanas atkritumi

12.41Atkritumi no dūmvadu gāzes attīrīšanas

0Nebīstamie

10 01 05 | cietas formas reakcijas atkritumi uz kalcija bāzes no dūmvadu gāzes atsērošanas |

10 01 07 | nosēdumu veida reakcijas atkritumi uz kalcija bāzes no dūmvadu gāzes atsērošanas |

10 01 19 | gāzu attīrīšanas atkritumi, kas nav minēti 10 01 05, 10 01 07 un 10 01 18 pozīcijā |

10 02 08 | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 02 07 pozīcijā |

10 02 14 | gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 02 13 pozīcijā |

10 03 20 | dūmvadu gāzu putekļi, kas nav minēti 10 03 19 pozīcijā |

10 03 24 | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 03 23 pozīcijā |

10 03 26 | gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 03 25 pozīcijā |

10 07 03 | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi |

10 07 05 | nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā |

10 08 16 | dūmvadu gāzu putekļi, kas nav minēti 10 08 15 pozīcijā |

10 08 18 | dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 08 17 pozīcijā |

10 09 10 | dūmvadu gāzu putekļi, kas nav minēti 10 09 09 pozīcijā |

10 09 10 | dūmvadu gāzu putekļi, kas nav minēti 10 10 09 pozīcijā |

10 11 16 | dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 11 15 pozīcijā |

10 11 18 | dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 11 17 pozīcijā |

10 12 05 | nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā |

10 12 10 | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 12 09 pozīcijā |

10 13 07 | nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā |

10 13 13 | dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 13 12 pozīcijā |

1Bīstamie

10 01 18* | gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

10 02 07* | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

10 02 13* | gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas |

10 03 19* | dūmvadu gāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas |

10 03 23* | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

10 03 25* | gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas |

10 04 04* | dūmvadu gāzu putekļi |

10 04 06 | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi |

10 04 07 | nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā |

10 05 03* | dūmvadu gāzu putekļi |

10 05 05* | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi |

10 05 06* | nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā |

10 06 03* | dūmvadu gāzu putekļi |

10 06 06* | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi |

10 06 07* | nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā |

10 08 15* | dūmvadu gāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas |

10 08 17* | gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas |

10 09 19* | dūmvadu gāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas |

10 10 09* | dūmvadu gāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas |

10 11 15* | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

10 11 17* | gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas |

10 12 09* | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

10 13 12* | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

10 14 01* | atkritumi, kas radušies dzīvsudrabu saturošu gāzu attīrīšanā |

11 05 03* | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi |

19 01 05* | gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi uz filtra |

19 01 06* | gāzu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un citi ūdeni saturoši šķidrie atkritumi |

19 01 07* | gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi |

19 04 02* | vieglie pelni un citi atkritumi, kas radušies dūmvadu gāzu attīrīšanā |

19 11 07* | atkritumi, kas radušies dūmvadu gāzu attīrīšanā |

12.42Izdedži un pelni, kas rodas termiskā apstrādē un degšanā

0Nebīstamie

06 09 02 | fosforiski izdedži |

10 01 01 | smagie pelni, izdedži un sodrēji (izņemot 10 01 04 pozīcijā minētos sodrējus) |

10 01 02 | akmeņogļu vieglie pelni |

10 01 03 | kūdras un neapstrādātas koksnes vieglie pelni |

10 01 15 | līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, izdedži un sodrēji, kas nav minēti 10 01 14 pozīcijā |

10 01 17 | līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas nav minēti 10 01 16 pozīcijā |

10 01 24 | smiltis no virstošā slāņa |

10 02 01 | atkritumi no izdedžu apstrādes |

10 02 02 | neapstrādāti izdeži |

10 01 16 | apdedži, kas nav minēti 10 03 15 pozīcijā |

10 03 22 | citas makrodaļiņas un putekļi (ieskaitot putekļus no bumbu dzirnavām), kas nav minēti 10 03 21 pozīcijā |

10 03 30 | sāļu sārņu un melno izdedžu apstrādē radušies atkritumi, kas nav minēti 10 03 29 pozīcijā |

10 05 01 | izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā ražošanā |

10 05 04 | citas makrodaļiņas un putekļi |

10 05 11 | izdedži un apdedži, kas nav minēti 10 05 10 pozīcijā |

10 06 01 | izdedži, kas rodas primārā un sekundārā ražošanā |

10 06 02 | izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā ražošanā |

10 06 04 | citas makrodaļiņas un putekļi |

10 07 01 | izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā ražošanā |

10 07 02 | izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā ražošanā |

10 07 04 | citas makrodaļiņas un putekļi |

10 08 04 | makrodaļiņas un putekļi |

10 08 09 | citi izdedži |

10 08 11 | izdedži un apdedži, kas nav minēti 10 08 10 pozīcijā |

10 09 03 | kurtuvju izdedži |

10 09 12 | citas makrodaļiņas, kas nav minētas 10 09 11 pozīcijā |

10 10 03 | kurtuvju izdedži |

10 10 12 | citas makrodaļiņas, kas nav minētas 10 10 11 pozīcijā |

10 12 03 | makrodaļiņas un putekļi |

11 05 02 | cinka pelni |

19 01 12 | smagie pelni un izdedži, kas nav minēti 19 01 11 pozīcijā |

19 01 14 | vieglie pelni, kas nav minēti 19 01 13 pozīcijā |

19 01 16 | sodrēji, kas nav minēti 19 01 15 pozīcijā |

19 01 18 | pirolīzē radušies atkritumi, kas nav minēti 19 01 17 pozīcijā |

19 01 19 | smiltis no virstošā slāņa |

1Bīstamie

10 01 04* | mazuta pelnu putekļi un katlu sodrēji |

10 01 13* | par degvielu izmantotu emulģētu ogļūdeņražu vieglie pelni |

10 01 14* | līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, izdedži un sodrēji, kas satur bīstamas vielas |

10 01 16* | līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas |

10 03 04* | izdedži, kas radušies primārajā ražošanā |

10 03 09* | melnie izdedži, kas radušies sekundārajā ražošanā |

10 03 15* | apdedži, kas ir viegli uzliesmojoši vai kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos |

10 03 21* | citas makrodaļiņas un putekļi, kas satur bīstamas vielas (ieskaitot putekļus no bumbu dzirnavām) |

10 03 29* | sāļu sārņu un melno izdedžu apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

10 04 01* | izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā ražošanā |

10 04 02 | izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā ražošanā |

10 04 05* | citas makrodaļiņas un putekļi |

10 05 10* | izdedži un apdedži, kas ir viegli uzliesmojoši un kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos |

10 08 08* | sāļu sārņi, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā |

10 08 10* | izdedži un apdedži, kas ir viegli uzliesmojoši un kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos |

10 09 11* | citas makrodaļiņas, kas satur bīstamas vielas |

10 09 11* | citas makrodaļiņas, kas satur bīstamas vielas |

10 01 11* | smagie pelni un izdedži, kas satur bīstamas vielas |

19 01 13* | vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas |

19 01 15* | sodrēji, kas satur bīstamas vielas |

19 01 17* | pirolīzē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

12.5Dažādu minerālu atkritumi

12.51Mākslīgo minerālu atkritumi

0Nebīstamie

02 04 02 | normām neatbilstošs kalcija karbonāts |

06 09 04 | reakciju atkritumprodukti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs, izņemot 06 09 03 pozīcijā minētos atkritumproduktus |

06 11 01 | reakciju atkritumprodukti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies titāna dioksīda ražošanā |

08 02 03 | ūdeņaini suspensijas, kas satur keramikas materiālus |

10 02 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

10 03 05 | alumīnija atkritumi |

10 03 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

10 04 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

10 05 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

10 09 14 | saistvielu atkritumi, kas nav minēti 10 09 13 pozīcijā |

10 11 03 | atkritumi no šķiedraina materiāla uz stikla bāzes |

10 11 05 | makrodaļiņas un putekļi |

10 11 14 | stikla pulēšanā un slīpēšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 11 13 pozīcijā |

10 11 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

10 12 12 | glazūru atkritumi, kas nav minēti 10 12 11 pozīcijā |

10 13 04 | atkritumi, kas radušies kaļķa kalcinēšanā un dzēšanā |

10 13 06 | makrodaļiņas un putekļi (izņemot 10 13 12 un 10 13 13 minētos) |

10 13 10 | azbestcementa izstrādājumu ražošanā radušies atkritumi, kuri nav minēti 10 13 09 pozīcijā |

10 13 11 | uz cementa bāzes ražotu kompozītmateriālu atkritumi, kuri nav minēti 10 13 09 un 10 13 10 pozīcijā |

12 01 17 | appūšanas materiālu atkritumi, kuri nav minēti 12 01 16 pozīcijā |

12 01 21 | izlietoti slīpēšanas piederumi un slīpēšanas materiāli, kas nav minēti 12 01 20 pozīcijā |

1Bīstamie

06 09 03* | reakciju atkritumprodukti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs, kas satur bīstamas vielas vai kas piesārņoti ar tām |

10 11 13* | stikla pulēšanā un slīpēšanā radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas |

10 12 11* | glazūru atkritumi, kas satur smagos metālus |

11 02 02* | nosēdumi, kas radušies cinka hidrometalurģijā (tostarp jarozīts un getīts) |

12 01 16* | appūšanas materiālu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas |

12 01 20* | izlietoti slīpēšanas piederumi un slīpēšanas materiāli, kas satur bīstamas vielas |

12.52Ugunsizturīgu materiālu atkritumi

0Nebīstamie

10 09 06 | serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem, kuri minēti 10 09 05 pozīcijā |

10 09 08 | serdeņi un veidnes, kas izmantoti lējumiem, kuri nav minēti 10 09 07 pozīcijā |

10 09 99 | citādi nespecificēti atkritumi |

10 10 06 | serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem, kas nav minēti 10 10 05 pozīcijā |

10 10 08 | serdeņi un veidnes, kas izmantoti lējumiem, kuri nav minēti 10 10 07 pozīcijā |

16 11 02 | metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli uz oglekļa bāzes, kas nav minēti 16 11 01 pozīcijā |

16 11 04 | cits metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas nav minēti 16 11 03 pozīcijā |

16 11 06 | metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas nav minēti 16 11 05 pozīcijā |

1Bīstamie

10 09 05* | serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem, kuri satur bīstamas vielas |

10 09 07* | serdeņi un veidnes, kas izmantoti lējumiem, kuri satur bīstamas vielas |

10 10 05* | serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem, kuri satur bīstamas vielas |

10 10 07* | serdeņi un veidnes, kas izmantoti lējumiem, kuri satur bīstamas vielas |

16 11 01* | metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli uz oglekļa bāzes, kas satur bīstamas vielas |

16 11 03* | citi metalurģiskajos procesos radušies oderējumi un ugunsizturīgie materiāli uz oglekļa bāzes, kas satur bīstamas vielas |

16 11 05* | nemetalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas satur bīstamas vielas |

12.6Piesārņota augsne un piesārņota bagarēšanas grunts

12.61Piesārņota augsne un šķembas

1Bīstamie

05 01 05* | naftas noplūde |

17 05 03* | augsne un akmeņi, kas satur bīstamas vielas |

17 05 07* | sliežu balasts, kas satur bīstamas vielas |

12.62Piesārņota bagarēšanas grunts

1Bīstamie

17 05 05* | bagarēšanas grunts, kas satur bīstamas vielas |

13Cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi

13.1Cietināti vai stabilizēti atkritumi

13.11Cietināti vai stabilizēti atkritumi

0Nebīstamie

19 03 05 | stabilizēti atkritumi, kas nav minēti 19 03 04 |

19 03 07 | cietināti atkritumi, kas nav minēti 19 03 06 |

1Bīstamie

19 03 04* | daļēji stabilizēti atkritumi, kas apzīmēti kā bīstami |

19 03 06* | cietināti atkritumi, kas apzīmēti kā bīstami |

13.2Pārstikloti atkritumi

13.21Pārstikloti atkritumi

0Nebīstamie

19 04 01 | pārstikloti atkritumi. |

"

--------------------------------------------------