32004R0154Oficiālais Vēstnesis L 027 , 30/01/2004 Lpp. 0001 - 0002


Padomes Regula (EK) Nr. 154/2004

(2004. gada 26. janvāris)

par Nolīguma noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko no 2003. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. jūnijam pagarina spēkā esamības termiņu Protokolam, kurā izklāstītas zvejas iespējas un finanšu iemaksas, kas paredzētas Eiropas Ekonomikas kopienas un Kotdivuāras Republikas Nolīgumā par zveju pie Kotdivuāras krastiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu saistībā ar 300. panta 2. punktu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

tā kā:

(1) Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas kopienas un Kotdivuāras Republikas Nolīgumu par zveju pie Kotdivuāras krastiem [2] pirms Nolīgumam pievienotā Protokola spēkā esamības termiņa beigām līgumslēdzējām pusēm jāuzsāk sarunas, lai vienotos par Protokola saturu nākamajam periodam un grozījumiem vai papildinājumiem, kādi jāveic pielikumā.

(2) Kamēr notiek sarunas par Protokola grozījumiem, pašreizējā, ar Regulu (EK) Nr. 722/2001 [3] apstiprinātā Protokola spēkā esamības termiņu abas puses ir nolēmušas pagarināt par vienu gadu, izmantojot Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā.

(3) Kopienas interesēs ir apstiprināt šo termiņa pagarinājumu.

(4) Jāapstiprina zvejas iespēju sadalījums starp dalībvalstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā apstiprina Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko no 2003. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. jūnijam pagarina spēkā esamības termiņu Protokolam, kurā izklāstītas zvejas iespējas un finanšu iemaksas, kas paredzētas Eiropas Ekonomikas kopienas un Kotdivuāras Republikas Nolīgumā par zveju pie Kotdivuāras krastiem.

Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā teksts ir pievienots šai regulai [4].

2. pants

Protokolā paredzētās zvejas iespējas dalībvalstīm sadala šādi:

a) bentālo zivju zveja:

Spānija: 600 BRT mēnesī (gada vidējais daudzums);

b) tunzivju zveja:

i) tunzivju seineri:

- Francija: 18 kuģi,

- Spānija: 21 kuģis;

ii) āķu zvejas kuģi pelaģiskai zvejai:

- Spānija: 15 kuģi,

- Portugāle: 5 kuģi;

iii) kuģi tunzivju zvejai ar āķiem:

- Francija: 7 kuģi,

- Spānija: 5 kuģi.

Ja licences pieteikumi no šīm dalībvalstīm neizsmeļ visas protokolā noteiktās zvejas iespējas, Komisija var izskatīt licences pieteikumus no jebkuras citas dalībvalsts.

3. pants

Dalībvalstis, kuru kuģi zvejo saskaņa ar Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, paziņo Komisijai Komisijas Regulā (EK) Nr. 500/2001 [5] paredzētajā veidā par katru Kotdivuāras zvejas zonā nozvejoto krājuma daudzumu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 26. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. Cowen

[1] Atzinums sniegts 2003. gada 18. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV L 379, 31.12.1990., 3. lpp.

[3] OV L 102, 12.4.2001., 1. lpp.

[4] OV L 319, 4.12.2003., 19. lpp.

[5] OV L 73, 15.3.2001., 8. lpp.

--------------------------------------------------