32004R0141Oficiālais Vēstnesis L 024 , 29/01/2004 Lpp. 0025 - 0031


Komisijas Regula (EK) Nr. 141/2004

(2004. gada 28. janvāris),

ar ko paredz noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1257/1999 piemērošanai attiecībā uz lauku attīstības pārejas posma pasākumiem, kuri piemērojami Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu, un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 41. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1) Padomes 1999. gada 17. maija Regulas (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu [1], ko ievieš Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās akts, IXa nodaļā vispārīgi ir paredzēti nosacījumi, ar kādiem var piešķirt pagaidu papildu atbalstu lauku attīstības pārejas posma pasākumiem jaunajās dalībvalstīs. Jāpieņem īstenošanas noteikumi, kas papildinātu šos nosacījumus un pielāgotu dažus noteikumus, kurus paredz Komisijas 2002. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 445/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai [2].

(2) Šiem noteikumiem jāatbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, tādēļ tie nedrīkst pārsniegt apmērus, kas nepieciešami nosprausto mērķu sasniegšanai.

(3) Tādēļ jāprecizē atbalsta piešķiršanas nosacījumi konkrētiem pārejas posma pasākumiem un jānosaka maksimālās atbalsta summas Maltai.

(4) Lai atvieglotu lauku attīstības plānu izstrādi, kuros būtu ietverti šie pasākumi, un lai Komisijai būtu vienkāršāk tos pārbaudīt un apstiprināt, jānosaka kopīgi noteikumi par to struktūru un saturu, pamatojoties jo īpaši uz Regulas (EK) Nr. 1257/1999 43. pantu.

(5) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA DARBĪBAS JOMA

1. pants

Darbības joma

Šī regula nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz:

a) konkrētajiem lauku attīstības pasākumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1257/1999 IXa nodaļā un attiecas uz Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, Slovēniju un Slovākiju (šeit turpmāk – "jaunās dalībvalstis");

b) visu jauno dalībvalstu lauku attīstības pasākumu plānošanu un novērtēšanu.

II NODAĻA KONKRĒTI PASĀKUMI, KAS ATTIECAS UZ JAUNAJĀM DALĪBVALSTĪM

2. pants

Atbalsts daļēji naturālām saimniecībām, kurās notiek pārstrukturēšana

Uzņēmējdarbības plānam, ko paredz Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.b panta 2. punkts, jābūt pietiekami sīki izstrādātam, lai to varētu izmantot kā papildmateriālu iesniegumam par atbalsta saņemšanu ieguldījumiem lauku saimniecībās.

3. pants

Tehniskā palīdzība

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 445/2002 39. panta, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1685/2000 [3] pielikuma 11. noteikums attiecas uz pasākumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.e pantā.

4. pants

Papildinājumi tiešajiem maksājumiem

Atbalsta saņemšanas nosacījumi Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.h pantā paredzētajam pasākumam ir formulēti Komisijas lēmumā, kas apstiprina valstu papildu tiešo maksājumu.

III NODAĻA PAPILDU ATBALSTS MALTAI

5. pants

Papildinājumi valsts atbalstam Maltā

Atbalsta saņemšanas nosacījumi Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.i pantā minētajam pasākumam ir formulēti Maltas lauksaimniecības īpašās tirgus politikas programmā (SMPPMA), kas sniegta Pievienošanās akta XI pielikuma 4. nodaļas A iedaļas 1. punktā.

IV NODAĻA IZŅĒMUMI, KAS PIEMĒROJAMI DAŽĀM DALĪBVALSTĪM

6. pants

Agrovide

Maksimālā gada summa par hektāru laukakmeņu sienu uzturēšanai un saglabāšanai Maltā, ko paredz Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.m panta 2. punkta otrā daļa, ir norādīta I pielikuma A punktā.

7. pants

Ražotāju grupas Maltā

1. Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.d panta 3. punkta trešajā daļā paredzēto atbalsta minimumu drīkst saņemt tikai tās ražotāju grupas, kas pieder attiecīgās nozares ražotāju mazākumam un ražo nelielu šās nozares produkcijas daļu.

2. Atbalsta minimuma summa, kas aprēķināta kā funkcija no izmaksu minimuma, kurš nepieciešams sīkražotāju grupas izveidei, ir norādīta I pielikuma B punktā.

V NODAĻA ADMINISTRATĪVIE UN FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

8. pants

Vērtēšana

Regulas (EK) Nr. 445/2002 56. un 57. pantā minētais termiņa vidus novērtējums neattiecas uz jaunajām dalībvalstīm plānošanas periodā, kas ilgst no 2004. līdz 2006. gadam.

9. pants

Plānošana

1. Lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 445/2002 II pielikuma 8. punktu, jaunās dalībvalstis izmanto norādošu vispārējo finanšu tabulu, kas iekļauta šīs regulas II pielikumā.

2. Papildus informācijai, kas minēta Regulas (EK) Nr. 445/2002 II pielikuma 9. punktā, lauku attīstības plāni, kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 1257/1999 III sadaļas II nodaļā, ietver informāciju, kas minēta šīs regulas III pielikumā.

VI NODAĻA NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 1. maijā, ja spēkā ir stājies Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās akts.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu.

[2] OV L 74, 15.3.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 963/2003 (OV L 138, 5.6.2003., 32. lpp.)

[3] OV L 193, 29.7.2000., 39. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Summu tabula pasākumiem Maltā

A. Maksimālā summa, kas minēta 6. pantā:

Nosaukums | EUR | |

Maksimālā samaksa laukakmeņu sienu saglabāšanai un uzturēšanai | 2 000 | par hektāru |

B. Maksimālā summa, kas minēta 7. panta otrajā ievilkumā:

Nosaukums | EUR | |

Atbalsts ražotāju grupas izveidei | 63 000 | Pirmajā gadā |

63 000 | Otrajā gadā |

63 000 | Trešajā gadā |

60 000 | Ceturtajā gadā |

50 000 | Piektajā gadā |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

Ziņas par konkrētiem pasākumiem un izņēmumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1257/1999 IXa nodaļā un kas jāietver lauku attīstības plānos

1. Pasākumi, kas piemērojami visās jaunajās dalībvalstīs.

I. Atbalsts daļēji naturālām saimniecībām, kurās notiek pārstrukturēšana.

A. Galvenās iezīmes:

- daļēji naturālas saimniecības definēšana, ņemot vērā saimniecības minimālo un/vai maksimālo lielumu, tirgū laistās produkcijas daļu un/vai atbalsta saņemšanai piemērotās saimniecības ienākumu līmeni,

- ekonomiskās dzīvotspējas definēšana;

B. Cita informācija:

- uzņēmējdarbības plāna saturs.

II. Ražotāju grupas.

A. Galvenās iezīmes:

- tikai Maltai – tās nozares vai nozaru norāde, kas gūst labumu no izņēmuma statusa, kuru attaisno ārkārtīgi mazs kopējās produkcijas apjoms, un atbalsta piešķiršanas nosacījumi, lai varētu izmantot izņēmuma statusu: grupas produkcijas mazākais procentuālais apjoms salīdzinājumā ar kopējo šīs nozares produkciju, ražotāju – grupas locekļu mazākais procentuālais apjoms šajā nozarē,

- tikai Maltai – gada summu pamatojums un aprēķins;

B. Cita informācija:

- oficiālās procedūras apraksts, ar kuru apstiprina grupu, tostarp atlases kritēriji,

- attiecīgās nozares.

III. Tehniskā palīdzība.

A. Galvenās iezīmes:

- nepiemēro;

B. Cita informācija:

- saņēmēju apraksts.

IV. Pasākumi, kas līdzīgi Leader+ programmai.

Iemaņu apgūšana (Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.f panta 1. punkts)

A. Galvenās iezīmes:

- to līgumslēdzēju atlases procedūra un grafiks, kas ir atbildīgi par pasākumu izpildi;

B. Cita informācija:

- nepiemēro.

Lauku attīstības teritoriālās izmēģinājuma stratēģijas (Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.f panta 2. punkts)

A. Galvenās iezīmes:

- to vietējo darbības grupu atlases procedūra un grafiks, kas gūst labumu no šā pasākuma, tostarp atlases kritēriji un plānotais maksimālais saņēmēju skaits,

- administratīvās jaudas un pieredzes kritēriji "vietējās lauku attīstības" veida pasākumiem reģionālā līmenī;

B. Cita informācija:

- nepiemēro.

V. Papildinājumi tiešajiem maksājumiem.

A. Galvenās iezīmes:

- Kopienas ieguldījums katrā programmas gadā;

B. Cita informācija:

- pilnvarotā maksātāja nosaukums.

2. Pasākumi, kas attiecas uz Maltu.

I. Papildinājumi valsts atbalstam.

A. Galvenās iezīmes:

- nepiemēro;

B. Cita informācija:

- pilnvarotā maksātāja nosaukums.

3. Izņēmumi, kas attiecas uz visām jaunajām dalībvalstīm.

I. Lauksaimniecības produktu pārstrādes un realizācijas uzlabošana.

A. Galvenās iezīmes:

- nepiemēro;

B. Cita informācija:

- to uzņēmumu saraksts, kas gūst labumu no pārejas perioda atbilstoši 33.l panta 3. punktam.

4. Izņēmums, kas attiecas uz Igauniju.

I. Lauksaimniecības zemes apmežošana.

A. Galvenās iezīmes:

- nepiemēro;

B. Cita informācija:

- zemes izmantošanas kontroles pasākumu apraksts par pēdējiem pieciem gadiem pirms apmežošanas.

5. Pasākumi, kas attiecas uz Maltu.

I. Agrovide.

A. Galvenās iezīmes:

- laukakmeņu sienu uzturēšanai un saglabāšanai paredzētās maksimālās summas pamatojums un aprēķins;

B. Cita informācija:

- nepiemēro.

--------------------------------------------------