32004R0048Oficiālais Vēstnesis L 007 , 13/01/2004 Lpp. 0001 - 0006


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 48/2004

(2003. gada 5. decembris)

par ikgadējo Kopienas statistikas apkopošanu par tērauda rūpniecību 2003. līdz 2009. pārskata gadā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Statistika par tērauda rūpniecību balstījās uz Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) dibināšanas līgumu, kura beigu datums bija 2002. gada 23. jūlijs.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 30. septembra Regulu (EK) Nr. 1840/2002 [4] pieņēma, lai pēc EOTK dibināšanas līguma beigu datuma nodrošinātu EOTK tērauda statistikas sistēmas termiņa pagarināšanu līdz 2002. gada 31. decembrim.

(3) Jāturpina vākt statistikas datus par tērauda rūpniecību, lai varētu īstenot tālāko Kopienas politiku tērauda rūpniecībā. Neviena cita pašreizējā statistikas sistēma Eiropas līmenī nevar nodrošināt šādus statistikas datus. Tādēļ ir vajadzīga jauna regula par Kopienas statistikas vākšanu par tērauda rūpniecību, kuras pamatā būtu EK Līgums.

(4) Padomes Regula (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku [5] nosaka pamatprincipu kopumu šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem.

(5) Ir vajadzīgs pārejas posms no 2003. gada līdz 2009. gadam, lai konstatētu, vai tērauda statistiku var iekļaut citās statistikas sistēmās.

(6) Tērauda rūpniecības uzņēmumiem ir vajadzīga informācija par ieguldījumiem un ražošanas jaudu visā pasaulē, lai novērtētu iespējamu turpmāko jaudas nepietiekamību vai jaudas pārpalikumu attiecībā uz konkrētām tērauda izstrādājumu grupām. Kopienas statistika par ieguldījumiem un jaudu sekmē ESAO aizgādībā organizētā pasaules tērauda ražošanas jaudas globālā informācijas tīkla darbību.

(7) Statistika par enerģijas patēriņu tērauda rūpniecībā sniedz ziņas ne tikai par enerģijas izmantošanu un ražošanu tērauda rūpniecībā, bet netieši arī par piesārņotāju emisiju.

(8) Statistika par dzelzs un tērauda lūžņu krājumiem ir vajadzīga, lai pārraudzītu šīs svarīgās izejvielas izmantošanu tērauda ražošanai.

(9) Pasākumi, kuri vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [6].

(10) Ir notikusi apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju saskaņā ar Padomes Lēmuma 89/382/EEK, Euratom 3. pantu [7],

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir izveidot vienotu struktūru sistemātiskas Kopienas statistikas apkopošanai par tērauda rūpniecību 2003. līdz 2009. pārskata gadā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā terminu "Kopienas statistika" un "statistikas apkopošana" nozīme atbilst tai, kas norādīta Regulā (EK) Nr. 322/97.

3. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz datiem par tērauda rūpniecību, kas definēta kā 27.1 grupa saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā Eiropas Kopienā (NACE 1 red.), kura izveidota ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 [8].

Ja dalībvalsts tērauda rūpniecības uzņēmumu ražošanas faktoru izmaksām pievienotā vērtība ir mazāka par 1 % no kopējā daudzuma Kopienā, dati par raksturlielumiem nav jāvāc.

4. pants

Raksturlielumi

Piegādātie dati, kas atbilst pielikumā noteiktajam formātam, attiecas uz darbības veida vienības raksturlielumiem, kas definēti Padomes Regulā (EEK) Nr. 696/93 (1993. gada 15. marts) par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā [9], un uz uzņēmumiem, kuros ir 50 un vairāk darbinieku.

5. pants

Grafiks un regularitāte

Dalībvalstis katru gadu sākot no 2003. gada un pēc tam par katru nākamo gadu līdz 2009. gadam apkopo pielikumā noteiktos datus.

6. pants

Datu pārraide

1. Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eiropas Kopienu Statistikas birojam) datus un metadatus par tērauda rūpniecību, kas apkopoti par 4. pantā minētajām vienībām. Pārraide ietver neizpaužamus datus saskaņā ar pašreizējiem Kopienas noteikumiem par konfidenciālu datu pārraidi.

2. Dalībvalstis nosūta datus un metadatus elektroniskā veidā. Pārraide atbilst attiecīgajiem datu apmaiņas standartiem, kas apstiprināti saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto procedūru. Statistikas birojs sniedz piekļuvi detalizētai dokumentācijai saistībā ar apstiprinātajiem standartiem un sniedz pamatnostādnes par minēto standartu īstenošanu atbilstīgi šīs regulas prasībām.

3. Dalībvalstis nosūta datus un metadatus sešu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Tomēr saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto procedūru pirmajai datu pārraidei tām dalībvalstīm, kurām ir grūtības īstenot šo regulu, Komisija var pagarināt šo termiņu līdz 12 mēnešiem.

7. pants

Īstenošanas pasākumi

Saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto procedūru šīs regulas īstenošanai nosaka šādus pasākumus:

a) jebkādus grozījumus raksturlielumu sarakstā, ja tas dalībvalstīm neuzliek būtisku papildu apgrūtinājumu;

b) pārraides formātus un pirmās datu pārraides termiņu.

8. pants

Procedūra

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmuma 89/382/EEK, Euratom 1. pantu.

2. Ja ir norāde uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā minētais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

9. pants

Ziņojumi

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās īstenošanu.

Jo īpaši šajā ziņojumā:

a) novērtē labumu, ko Kopiena, dalībvalstis un statistikas datu piegādātāji un lietotāji iegūst no apkopotās statistikas, samērojot ar savām izmaksām;

b) novērtē apkopotās statistikas kvalitāti;

c) pārbauda sinerģismu ar citām Kopienas darbībām;

d) ierosina jebkādus grozījumus, ko uzskata par vajadzīgiem, lai uzlabotu šīs regulas darbību.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 5. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Lunardi

[1] OV C 45 E, 25.2.2003., 154. lpp.

[2] OV C 133, 6.6.2003., 88. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2003. gada 13. maija atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2003. gada 17. novembra lēmums.

[4] OV L 279, 17.10.2002., 1. lpp.

[5] OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

[6] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[7] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

[8] OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

[9] OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

EIROPAS KOPIENU STATISTIKAS BIROJAM NOSŪTĀMIE DATI, KAS MINĒTI 4., 5. UN 6. PANTĀ

1. Ikgadējā statistika par tērauda un čuguna lūžņu bilanci

(Vienība: tonnas) |

Kods | Nosaukums |

Tērauda un čuguna lūžņu bilance

1010 | Krājumi gada pirmajā dienā |

1020 | Radušies uzņēmumā |

1030 | Saņemti (1031 + 1032 + 1033) |

1031 | —no valsts iekšējiem avotiem |

1032 | —no citām Kopienas dalībvalstīm |

1033 | —no trešām valstīm |

1040 | Kopā pieejami (1010 + 1020 + 1030) |

1050 | Kopējais patēriņš … |

1051 | … no tā elektriskajās krāsnīs |

1052 | … no tā nerūsējošie lūžņi |

1060 | Piegādes |

1070 | Krājumi gada pēdējā dienā (1040 – 1050 – 1060) |

2. Kurināmā un enerģijas patēriņš un elektroenerģijas bilance tērauda rūpniecībā

Ikgadējā statistika par kurināmā un enerģijas patēriņu, kas iedalīta pēc uzņēmuma veida [1]

(Vienība: tonnas vai gigadžouli (GJ)) |

Kods | Nosaukums | Piezīmes |

Kurināmā un enerģijas patēriņš

2010 | Cietais kurināmais (2011 + 2012) | tonnas |

2011 | Kokss | tonnas |

2012 | Pārējie cietie kurināmie | tonnas |

2020 | Šķidrais kurināmais | tonnas |

2030 | Gāze (2031 + 2032 + 2033 + 2034) | GJ |

2031 | Domnas gāze | GJ |

2032 | Koksa gāze | GJ |

2033 | Konvertora gāze | GJ |

2034 | Pārējās gāzes | GJ |

2040 | Domnas gāzes ārējās piegādes | GJ |

2050 | Konvertora gāzes arējās piegādes | GJ |

B daļa. Ikgadējā statistika par elektroenerģijas bilanci tērauda rūpniecībā

(Vienība: MWh) |

Kods | Nosaukums |

Elektroenerģijas bilance tērauda rūpniecībā

3100 | Resursi (3101 + 3102) |

3101 | Bruto produkcija |

3102 | No ārpuses saņemts |

3200 | Izmantots (3210 + 3220 + 3230) |

3210 | Uzņēmuma patēriņš (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217) |

3211 | Saķepināšanas uzņēmumi un šihtas sagatavošanas uzņēmumi |

3212 | Domnas un elektriskās čuguna kausēšanas krāsnis |

3213 | Elektriskās lietuves un nepārtrauktā liešana |

3214 | Pārējās lietuves un nepārtrauktā liešana |

3215 | Velmēšanas nodaļas |

3216 | Termoelektrostacijas |

3217 | Pārējie uzņēmumi |

3220 | Piegādes ārpusei |

3230 | Zudumi |

3. Pētījums par ieguldījumiem dzelzs un tērauda rūpniecībā

(Izdevumi un jauda)

A daļa. Ikgadējā statistika par izdevumiem

(Vienība: miljons eiro) |

Kods | Nosaukums |

Ieguldījumu izdevumi dzelzs un tērauda rūpniecībā

4010 | Koksēšanas uzņēmumi |

4020 | Kravu sagatavošanas uzņēmumi |

4030 | Dzelzs ražošanas un ferosakausējumu uzņēmumi (ieskaitot domnas) |

4040 | Tēraudlietuves |

4041 | … no tām elektriskās |

4050 | Nepārtrauktās liešanas cehi |

4060 | Velmētavas (4061 + 4062 + 4063 + 4064) |

4061 | Plakanie velmējumi |

4062 | Garie velmējumi |

4063 | Auksti velmētas platas sloksnes |

4064 | Pārklāšanas iekārtas |

4070 | Pārējie uzņēmumi |

4100 | Pavisam kopā (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070) |

4200 | … no tā piesārņojuma apkarošanai |

B daļa. Ikgadējā statistika par jaudu

(Vienība: 1000 tonnas gadā) |

Kods | Nosaukums |

Maksimālais iespējamais ražošanas apjoms dzelzs un tērauda rūpniecībā (jauda)

5010 | Kokss |

5020 | Kravu sagatavošana |

5030 | Čuguns un ferosakausējumi |

5040 | Neapstrādāts tērauds |

5041 | —no tā elektrotērauds |

5042 | —no tā nepārtrauktās liešanas tērauds |

5050 | Izstrādājumi, kas iegūti tieši, karsti velmējot (5051 + 5052) |

5051 | Plakanie velmējumi |

5052 | Garie velmējumi |

5060 | Izstrādājumi, kas iegūti no karsti velmētiem izstrādājumiem (izņemot pārklātus izstrādājumus) |

5061 | … no tiem izstrādājumi, kas iegūti, auksti velmējot |

5070 | Pārklāti izstrādājumi |

[1] Kravu sagatavošanas uzņēmums: Velmēšanas nodaļas.Domnas un elektriskās čuguna kausēšanas krāsnis: TermoelektrostacijasLietuves: Pārējie uzņēmumi

--------------------------------------------------