32004L0068Oficiālais Vēstnesis L 139 , 30/04/2004 Lpp. 0320 - 0359


Padomes Direktīva 2004/68/EK

(2004. gada 26. aprīlis),

ar ko nosaka dzīvnieku veselības noteikumus par dažu nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importu un tranzītu caur Kopienu, groza Direktīvas 90/426/EEK un 92/65/EEK un atceļ Direktīvu 72/462/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

tā kā:

(1) Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīva 72/462/EEK par veselības un veterinārās ekspertīzes jautājumiem, importējot liellopus, aitas, kazas un cūkas, svaigu gaļu vai gaļas produktus no trešām valstīm [3] nodrošina augsta līmeņa dzīvnieku veselības aizsardzību, nosakot vispārīgas sanitārās prasības dažiem importa veidiem no trešām valstīm.

(2) Jāracionalizē un jāpilnveido tie dzīvnieku veselības noteikumi starptautiskai tirdzniecībai ar dzīvniekiem, kas paredzēti Direktīvā 72/462/EEK, sakarā ar starptautiskajiem standartiem, ko izstrādājis Starptautiskais epizootiju birojs (OIE) un tā apstiprinātajiem jaunajiem standartiem, kā arī šo standartu nozīmi Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) satvarā, un tās Nolīgumu par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu.

(3) Turklāt Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā [4], aizstāj Direktīvā 72/462/EEK noteiktās prasības attiecībā uz gaļu un gaļas produktiem. Tāpēc nepieciešams un ieteicams šajā direktīvā paredzēt līdzīgus un precizētus dzīvnieku veselības noteikumus par nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importu Kopienā.

(4) Dzīvnieku veselības aizsardzībai šie jaunie noteikumi jāpaplašina, tos attiecinot arī uz pārējām nagaiņu sugām, kas var radīt līdzīgu slimību pārnēsāšanas risku. Tomēr šie noteikumi uz šādiem dzīvniekiem jāattiecina, neskarot Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību [5].

(5) Saskaņā ar Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/426/EEK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm [6], zirgu dzimtas dzīvniekus importēt Kopienā atļauts tikai no tām trešajām valstīm, kas iekļautas sarakstā, ko sastāda saskaņā ar Direktīvu 72/462/EEK. Noteikumi par trešo valstu sarakstu sastādīšanu šādu zirgu dzimtas dzīvnieku importēšanai jāiekļauj Direktīvā 90/426/EEK.

(6) Pastāvīgi mainās zinātnes atziņas par dažu dzīvnieku uzņēmību pret slimībām un to testēšanas metodēm. Tāpēc jānosaka procedūra tā, lai saskaņā ar jaunākajām zinātnes atziņām varētu ātri atjaunināt sarakstu ar dzīvnieku sugām un slimībām, pret kurām tās ir uzņēmīgas.

(7) Dzīvnieku labturības interesēs un Kopienas tiesību aktu atbilstības labad šajā direktīvā jāņem vērā vispārīgās prasības, kas noteiktas Padomes 1991. gada 19. novembra Direktīvā 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā [7], jo īpaši attiecībā uz dzirdināšanu un barošanu.

(8) Dzīvnieku veselības aizsardzības interesēs un Kopienas tiesību aktu atbisltības labad jāņem vērā arī Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm [8].

(9) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [9].

(10) Sabiedrības veselības aizsardzības un oficiālās kontroles noteikumi par gaļu un gaļas produktiem saskaņā ar Direktīvu 72/462/EEK ir aizstāti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko nosaka īpašus noteikumus par pārtikai paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizāciju [10], kam jāstājas spēkā no 2006. gada 1. janvāra. Citi minētās direktīvas noteikumi aizstāti ar Direktīvu 2002/99/EK, ko piemēro no 2005. gada 1. janvāra, vai tos aizstās ar šīs direktīvas noteikumiem.

(11) Tāpēc Direktīva 72/462/EEK jāatceļ pēc tam, kad tiek piemēroti visi dokumenti, ar kuriem aizstātas tajā noteiktās prasības.

(12) Tomēr Kopienas tiesību aktu skaidrības labad ir jāatceļ vairāki lēmumi, kas vairāk nav piemērojami, tajā pašā laikā paredzot, ka paliek spēkā daži īstenošanas noteikumi līdz laikam, kamēr tiek pieņemti vajadzīgie pasākumi jaunā tiesiskā regulējumā.

(13) Saskaņā ar proporcionalitātes principu galvenā mērķa – dzīvnieku veselības aizsardzības – panākšanai ir nepieciešami un lietderīgi pieņemt normas par nagaiņu sugudzīvu dzīvnieku importa nosacījumiem. Šī direktīva nepārsniedz to, kas vajadzīgs, lai sasniegtu saskaņā ar Līguma 5. panta trešo daļu izvirzītos mērķus.

(14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulā (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu [11], noteiktas jaunas komiteju procedūras un terminoloģija. Kopienas tiesību aktu atbilstības labad minētās procedūras un terminoloģija jāņem vērā šajā direktīvā.

(15) Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvā 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā [12], paredzēti citu nagaiņu sugu dzīvnieku, izņemot mājas liellopu, aitu, kazu, cūku un zirgu dzimtas dzīvnieku, importa nosacījumi Kopienā, noteikts, ka izveidojams to trešo valstu saraksts, no kurām dalībvalstis drīkst importēt minētos dzīvniekus, un kādām dzīvnieku veselības prasībām jābūt ievērotām. Minētā direktīva jāgroza, lai no tās jomas izslēgtu dzīvnieku sugas, uz kurām attiecas šis tiesību akts.

(16) Lietderīgi paredzēt arī, ka jāatjaunina vai ar komitejas procedūru jānosaka testēšanas prasības, importējot dzīvus dzīvniekus, uz ko attiecas Direktīva 92/65/EEK.

(17) Attiecīgi jāgroza Direktīvas 90/426/EEK un 92/65/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I nodaļa Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā direktīvā noteiktas dzīvnieku veselības prasības nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importam Kopienā un tranzītam caur to.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a) "trešās valstis" ir citas valstis, izņemot dalībvalstis, un tās dalībvalstu teritorijas, uz kurām neattiecas Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīva 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu [13] un Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīva 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu [14];

b) "apstiprināta trešā valsts" ir trešā valsts vai trešās valsts daļa, no kuras Kopienā drīkst ievest I pielikumā uzskaitīto nagaiņu sugu dzīvus dzīvniekus, kā paredzēts 3. panta 1. punktā;

c) "valsts pilnvarots veterinārārsts" ir veterinārārsts, ko trešās valsts veterinārā iestāde pilnvarojusi veikt dzīvu dzīvnieku veterināro ekspertīzi un oficiālu sertificēšanu;

d) "nagaiņi" ir 1. pielikumā uzskaitītās dzīvnieku sugas.

II nodaļa Dzīvnieku veselības prasības konkrētu nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importam Kopienā

3. pants

Apstiprinātās trešās valstis

1. Nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku imports Kopienā un tranzīts caur Kopienu atļauts tikai no tām trešajām valstīm, kas iekļautas sarakstā vai sarakstos, kas sastādāmi un grozāmi saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru.

Ņemot vērā dzīvnieku veselības stāvokli un garantijas, ko par I pielikumā uzskaitītajiem dzīvniekiem dod trešā valsts, saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt lēmumu par to, vai šā punkta pirmajā daļā minētā atļauja attiecas uz visu apstiprinātās trešās valsts teritoriju vai tikai tās teritorijas daļu.

Šim nolūkam un, pamatojoties uz attiecīgiem starptautiskiem standartiem, jāņem vērā, kā apstiprinātā trešā valsts šos standartus ievēro un ievieš, jo īpaši reģionalizāciju pati savā teritorijā un saistībā ar tās sanitārajām prasībām importam no citām trešajām valstīm un Kopienas.

2. Atļauju importēt Kopienā vai vest tranzītā caur Kopienu nagaiņu sugu dzīvus dzīvniekus, kas paredzēta 1. punktā, un īpašus dzīvnieku veselības noteikumus, kas paredzēti 6. panta 3. punktā, var apturēt vai atcelt saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru, gadījumos, kad šāda apturēšana vai atcelšana ir pamatota ar dzīvnieku veselības stāvokli attiecīgajā apstiprinātajā trešajā valstī.

4. pants

Apstiprināto trešo valstu sarakstu sagatavošana

Sastādot vai grozot apstiprināto trešo valstu sarakstus, konkrēti jāņem vērā:

a) lauksaimniecības dzīvnieku, mājdzīvnieku un savvaļas dzīvnieku veselības stāvoklis trešajā valstī, īpaši pievēršot uzmanību eksotiskajām dzīvnieku slimībām un jebkādiem vispārējā dzīvnieku veselības un vides stāvokļa aspektiem valstī, kas varētu apdraudēt sabiedrības vai dzīvnieku veselību un vides stāvokli Kopienā;

b) trešās valsts tiesību akti attiecībā uz dzīvnieku veselību un labturību;

c) kompetentās veterinārās iestādes un tās kontroles dienestu organizāciju, šādu dienestu pilnvaras, uzraudzību, kādu veic attiecībā uz tiem, un to rīcībā esošos līdzekļus, to skaitā personālu un laboratoriju kapacitāti, lai efektīvi piemērotu valsts tiesību aktus;

d) apliecinājumi, ko var izsniegt kompetentā trešās valsts veterinārā iestāde par atbilstību vai līdzvērtību ar attiecīgajiem Kopienā spēkā esošajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem;

e) vai trešā valsts ir Starptautiskā epizootiju biroja (SEB) locekle, regularitāte un ātrums, kādā trešā valsts sniedz informāciju par tās teritorijā konstatētajām dzīvnieku infekcijas vai lipīgajām slimībām, jo īpaši slimībām, ko minējis SEB;

f) trešās valsts dotās garantijas tieši informēt Komisiju un dalībvalstis:

i) 24 stundu laikā par II pielikumā norādīto slimību parādīšanās apstiprināšanu un par visām ar šīm slimībām saistītajām vakcinācijas politikas izmaiņām;

ii) pietiekami savlaicīgi par visām valsts dzīvnieku veselības noteikumos paredzētajām izmaiņām, kas attiecas uz nagaiņu sugu dzīviem dzīvniekiem, jo īpaši to importu;

iii) regulāri par tās teritorijas dzīvnieku veselības stāvokli;

g) par līdzšinējā dzīvu dzīvnieku importēšanas pieredzi no trešās valsts un par veikto importa pārbaužu rezultātiem;

h) to Kopienas pārbaužu un/vai revīziju rezultāti, kas veiktas trešajā valstī, jo īpaši kompetento iestāžu pārbaužu rezultāti, un, ja Kopiena pieprasa, trešās valsts kompetentās iestādes sagatavotu atskaiti par pašu veiktajām pārbaudēm;

i) trešā valstī spēkā esošos noteikumus attiecībā uz dzīvnieku infekcijas vai lipīgu slimību profilaksi un kontroli, un to īstenošanu, to skaitā noteikumus par importu no citām trešajām valstīm.

5. pants

Komisijas publicētie apstiprināto trešo valstu saraksti

Komisija nodrošina, ka visu to sarakstu jaunākās versijas, kuri sastādīti vai grozīti saskaņā ar 3. panta 1. punktu, ir pieejamas sabiedrībai. Šos sarakstus var apvienot ar citiem sarakstiem, kas sastādīti dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzības nolūkā, un tajos var iekļaut arī veterināro sertifikātu paraugus.

6. pants

Īpašie dzīvnieku veselības nosacījumi nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importam un tranzītam Kopienā no apstiprinātajām trešajām valstīm

1. Konkrēti dzīvnieku veselības nosacījumi nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importam un tranzītam Kopienā no apstiprinātajām trešajām valstīm jānosaka saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru.

Tajos var ņemt vērā šādus jautājumus:

a) dzīvnieku suga;

b) dzīvnieku vecums un dzimums,

c) dzīvniekiem paredzētais galamērķis vai to izmantošanas veids;

d) pasākumi, kas jāveic pēc dzīvnieku ievešanas Kopienā;

e) īpaši noteikumi, kas attiecas uz Kopienas iekšējo tirdzniecību.

2. Konkrēto 1. punktā paredzēto dzīvnieku veselības nosacījumu pamatā jābūt Kopienas tiesību aktu noteikumiem par slimībām, pret kurām dzīvnieki ir uzņēmīgi.

3. Tomēr, ja oficiālo dzīvnieku veselības to garantiju līdzvērtību, ko dod attiecīgā trešā valsts, var formāli atzīt Kopienā, konkrēto dzīvnieku veselības nosacījumu pamatā jābūt šīm garantijām.

7. pants

Apstiprināto trešo valstu garantijas par nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importu Kopienā

Nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku imports Kopienā ir atļauts tikai tad, ja apstiprinātā trešā valsts dod šādas garantijas:

a) dzīvniekiem jānāk no teritorijas, kas saskaņā ar II pielikumā minētajiem galvenajiem vispārīgajiem kritērijiem no slimībām ir brīva un kurā jābūt aizliegtam ievest dzīvniekus, kas vakcinēti pret šajā pielikumā minētajām slimībām;

b) dzīvniekiem jāatbilst 6. pantā paredzētajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem;

c) pirms iekraušanas dienas nosūtīšanai uz Kopienu dzīvniekiem jāpaliek apstiprinātās trešās valsts teritorijā laikposmu, kas jānosaka 6. pantā minētajos konkrētajos dzīvnieku veselības nosacījumos;

d) pirms nosūtīšanas uz Kopienu dzīvniekiem jāiziet pārbaude, ko veic valsts pilnvarots veterinārārsts, lai nodrošinātu, ka tie ir veseli un ka tiek ievēroti Direktīvā 91/628/EEK noteiktie pārvadāšanas nosacījumi, jo īpaši attiecībā uz dzirdināšanu un barošanu;

e) dzīvniekiem līdzi jābūt veterinārajam sertifikātam, kas atbilst 11. pantam; šī veterinārā sertifikāta paraugs jānosaka saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru. Saskaņā ar šo pašu procedūru jāparedz elektronisko dokumentu izmantošana;

f) ievedot Kopienā, dzīvnieki jāpārbauda apstiprinātā robežkontroles punktā saskaņā ar Direktīvas 91/496/EEK 4. pantu.

8. pants

Atbrīvojumi no garantijām, ko dod apstiprinātās trešās valstis

Atkāpjoties no 6. un 7. panta, konkrētus nosacījumus, tostarp arī veterināro sertifikātu paraugus, nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importam Kopienā un tranzītam caur to no trešajām valstīm, kas apstiprinātas saskaņā ar 3. panta 1. punktu, var noteikt saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru, ja šie dzīvnieki:

a) īslaicīgi paredzēti tikai noganīšanai vai aizjūgam Kopienas robežu tuvumā;

b) saistīti ar sporta pasākumiem, cirku, izrādēm vai izstādēm, bet nav saistīti ar tirdzniecības darījumiem ar dzīvniekiem;

c) paredzēti zooloģiskajam dārzam, atrakciju parkam, eksperimentālai laboratorijai vai, kā noteikts Direktīvas 92/65/EEK 2. panta c) punktā, apstiprinātai iestādei, apstiprinātam institūtam vai apstiprinātam centram;

d) vienīgi šķērso Kopienas teritoriju caur apstiprinātiem Kopienas robežkontroles punktiem ar muitas un oficiālā veterināra atļauju un to uzraudzībā, un apstājoties Kopienā tikai vajadzībām, kas saistītas ar dzīvnieku labturību;

e) ir lolojumdzīvnieki, kas pavada savus saimniekus

vai;

f) uzrādīti apstiprinātā Kopienas robežkontroles punktā pēc tam, kad tie Kopienu atstājuši:

- 30 dienu laikā kāda no a), b) vai e) punktos minētā iemesla dēļ,

vai

- ir tranzītā caur trešo valsti;

vai

g) pieder pie apdraudētajām sugām.

9. pants

Atkāpe no 7. panta a) punkta attiecībā uz importu vai tranzītu no apstiprinātām trešajām valstīm gadījumos, kad ir II pielikumā uzskaitītās slimības un/vai veikta vakcinēšana

Atkāpjoties no 7. panta a) punkta un saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru var noteikt nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importa vai tranzīta nosacījumus Kopienā no apstiprinātas trešās valsts gadījumos, kad ir II pielikumā uzskaitītās slimības un/vai pret tām veikta vakcinēšana.

Šādas atkāpes katrai valstij jānosaka atsevišķi.

10. pants

Atkāpe no 7. panta a) punkta attiecībā uz importu vai tranzītu no apstiprinātām trešajām valstīm gadījumos, kad imports vai tranzīts ir pārtraukts vai aizliegts

Atkāpjoties no 7. panta a) punkta, un saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru var noteikt konkrētu laika periodu, kuram beidzoties pēc importa vai tranzīta pārtraukšanas vai aizlieguma sakarā ar dzīvnieku veselības situācijas izmaiņām un, ievērojot kādus papildus nosacījumus, drīkst atsākt nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importu vai tranzītu no apstiprinātas trešās valsts.

Pieņemot lēmumu atsākt šo dzīvnieku importu vai tranzītu, jāņem vērā:

- starptautiskie standarti,

- vai ģeogrāfiski ierobežotā teritorijā apstiprinātā trešajā valstī vai reģionā ir kādas II pielikumā minētas slimības uzliesmojums vai vairāki tās epizootiski saistīti uzliesmojumi,

- tas, ka uzliesmojums vai uzliesmojumi īsā laikā sekmīgi apkaroti.

11. pants

Veterinārie sertifikāti

1. Veterinārais sertifikāts, kas atbilst III pielikumā minētajām prasībām, jāuzrāda par katru dzīvnieku sūtījumu, tos Kopienā importējot vai vedot tranzītā.

2. Ar veterināro sertifikātu jāapliecina, ka tiek ievērotas šajā direktīvā un citos Kopienas tiesību aktos noteiktās prasības, bet gadījumos, uz ko attiecas 6. panta 3. punkts, šīm prasībām ekvivalenti noteikumi.

3. Veterinārajā sertifikātā var iekļaut apliecinājumus, kas noteikti citos Kopienas tiesību aktos, kas attiecas uz sabiedrības veselības aizsardzību, dzīvnieku veselību un labturību.

4. Saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru pirmajā punktā paredzētā veterinārā sertifikāta izmantošanu var apturēt vai anulēt gadījumos, kad šādu apturēšanu vai anulēšanu pamato dzīvnieku veselības stāvoklis apstiprinātajā trešajā valstī.

12. pants

Inspekcijas un revīzijas trešajās valstīs

1. Lai pārliecinātos par dzīvnieku veselības noteikumu atbilstību vai ekvivalenci, eksperti no Komisijas var veikt inspekcijas un/vai revīzijas trešajās valstīs.

Komisijas ekspertiem var palīdzēt tie eksperti no dalībvalstīm, kurus Komisija pilnvarojusi veikt šādas inspekcijas un/vai revīzijas.

2. Pirmajā punktā paredzētās inspekcijas un/vai revīzijas trešajās valstīs jāveic Kopienas vārdā, un Komisija sedz ar tām saistītos izdevumus.

3. Procedūru, kādā veicamas 1. punktā paredzētās inspekcijas un/vai revīzijas trešajās valstīs, var noteikt vai grozīt saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru.

4. Ja 1. punktā paredzētās inspekcijas un/vai revīzijas laikā konstatēts, ka dzīvnieku veselība ir nopietni apdraudēta, arī tad, ja tas nav tieši saistīts ar inspekcijas/revīzijas mērķi, Komisijai nekavējoties jāveic dzīvnieku veselības aizsardzībai vajadzīgie pasākumi, kas noteikti Direktīvas 91/496/EEK 18. pantā, tostarp arī 3. panta 1. punktā minētās atļaujas apturēšana vai atcelšana.

13. pants

Apstiprināšanas noteikumi

1. Saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru var noteikt šādus jautājumus:

a) sīki izstrādātus noteikumus par šīs direktīvas piemērošanu;

b) noteikumus par dzīvnieku izcelsmi;

c) apstiprināto trešo valstu vai to reģionu noteikšanas kritērijus attiecībā uz dzīvnieku slimībām;

d) noteikumus par to elektronisko dokumentu izmantošanu attiecībā uz veterināro sertifikātu paraugiem, kas minēti 7. panta e) punktā;

e) veterināro sertifikātu paraugus, kas paredzēti 11. panta 1. punktā.

2. Šīs direktīvas pielikumus var grozīt saskaņā ar 14. panta 2. punktā noteikto procedūru, lai jo īpaši ņemtu vērā:

a) zinātnes atziņas un uzkrāto zinātnisko pieredzi, jo īpaši attiecībā uz jaunu risku novērtēšanu;

b) tehnisko attīstību un/vai starptautisko standartu grozījumus;

c) drošuma mērķu noteikšanu dzīvnieku veselībai.

14. pants

Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir 15 dienas.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

15. pants

Direktīvas 90/426/EEK grozījumi

Ar šo Direktīvu 90/426/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"12. pants

1. Zirgu dzimtas dzīvnieku imports Kopienā atļauts tikai no tām trešajām valstīm, kas iekļautas sarakstā vai sarakstos, kas sastādāmi un grozāmi saskaņā ar 24. panta 2. punktā minēto procedūru.

Ņemot vērā dzīvnieku veselības stāvokli un garantijas, ko par zirgu dzimtas dzīvniekiem dod trešā valsts, saskaņā ar 24. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt lēmumu par to, vai šā punkta pirmajā daļā minētā atļauja attiecas uz visu apstiprinātās trešās valsts teritoriju vai tikai tās teritorijas daļu.

Šim nolūkam un, pamatojoties uz attiecīgiem starptautiskiem standartiem, jāņem vērā, kā trešā valsts šos standartus ievēro un ievieš, jo īpaši reģionalizāciju pati savā teritorijā un saistībā ar tās sanitārajām prasībām importam no citām trešajām valstīm un Kopienas.

2. Sastādot vai grozot šā panta 1. punktā paredzētos sarakstus, īpaši jāņem vērā:

a) zirgu dzimtas dzīvnieku, citu mājdzīvnieku un savvaļas dzīvnieku veselības stāvoklis trešajā valstī, īpaši pievēršot uzmanību eksotiskajām dzīvnieku slimībām un jebkādiem vispārējā dzīvnieku veselības un vides tā stāvokļa aspektiem trešajā valstī, kas varētu apdraudēt sabiedrības vai dzīvnieku veselību un vides stāvokli Kopienā;

b) trešās valsts tiesību aktus attiecībā dzīvnieku veselību un labturību;

c) kompetentās veterinārās iestādes un tās kontroles dienestu organizācija trešajā valstī, šādu dienestu pilnvaras, uzraudzība, kādu veic attiecībā uz tiem, un to rīcībā esošie līdzekļi, to skaitā personāls un laboratoriju kapacitāte, lai efektīvi piemērotu valsts tiesību aktus;

d) apliecinājumi, ko var izsniegt kompetentā trešās valsts veterinārā iestāde par atbilstību vai līdzvērtību ar attiecīgajiem Kopienā spēkā esošajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem;

e) vai trešā valsts ir Starptautiskā epizootiju biroja (SEB) locekle, regularitāte un ātrums, kādā trešā valsts sniedz informāciju par tās teritorijā konstatētajām dzīvnieku infekcijas vai lipīgajām slimībām, jo īpaši slimībām, ko minējis SEB un kas uzskaitītas šīs direktīvas A pielikumā;

f) trešās valsts dotās garantijas tieši informēt Komisiju un dalībvalstis:

i) 24 stundu laikā par A pielikumā norādīto zirgu dzimtas dzīvnieku infekcijas slimību parādīšanās apstiprināšanu un par visām ar šīm slimībām saistītajām vakcinācijas politikas izmaiņām;

ii) pietiekami savlaicīgi par visām valsts sanitāro noteikumu paredzētajām izmaiņām, kas attiecas uz zirgu dzimtas dzīvniekiem, jo īpaši zirgu dzimtas dzīvnieku importu;

iii) regulāri par tās teritorijas dzīvnieku veselības stāvokli attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvniekiem;

g) par līdzšinējo dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku importēšanas pieredzi no trešās valsts un par veikto importa pārbaužu rezultātiem;

f) to Kopienas trešajā valstī veikto inspekciju un/vai revīziju rezultāti, jo īpaši kompetento iestāžu pārbaužu rezultāti vai, ja Kopiena to pieprasa, trešās valsts kompetentās iestādes sagatavots pārskats par pašu veiktajām inspekcijām;

i) trešā valstī spēkā esošie noteikumi par dzīvnieku infekcijas vai lipīgu slimību profilaksi un kontroli un to īstenošana, arī noteikumi par zirgu dzimtas dzīvnieku importu no citām trešajām valstīm.

3. Komisija nodrošina, ka visu to sarakstu jaunākās versijas, kuri sastādīti vai grozīti saskaņā ar 1. punktu, ir pieejamas sabiedrībai.

Šos sarakstus var apvienot ar citiem sarakstiem, kas sastādīti dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzības nolūkā, un tajos var iekļaut arī veterināro sertifikātu paraugus.

4. Saskaņā ar 24. panta 2. punktā noteikto procedūru nosaka īpašus importa noteikumus katrai trešajai valstij vai trešo valstu grupai, ņemot vērā zirgu dzimtas dzīvnieku veselības stāvokli attiecīgajā trešā valstī vai valstīs.

5. Sīki izstrādātus noteikumus par šā panta piemērošanu un kritērijus trešo valstu vai trešo valstu daļu iekļaušanai 1. punktā paredzētajos sarakstos var pieņemt saskaņā ar 24. panta 2. punktā minēto procedūru."

2. Direktīvas 19. pantā iekļauj šādu punktu:

"iv) vienai vai vairākām A pielikumā minētajām zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām var izraudzīties Kopienas references laboratoriju un noteikt funkcijas, uzdevumus un procedūras, kas attiecas uz sadarbību ar laboratorijām, kas dalībvalstīs atbild par zirgu dzimtas dzīvnieku infekcijas slimību diagnosticēšanu."

16. pants

Direktīvas 92/65/EEK grozījumi

Ar šo Direktīvu 92/65/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"Šajā direktīvā noteikti dzīvnieku veselības nosacījumi, kas attiecas uz tirdzniecību un importu Kopienā ar dzīvniekiem, spermu, olšūnām un embrijiem, uz ko neattiecas tie dzīvnieku veselības nosacījumi, kas noteikti F pielikumā minētajos Kopienu tiesību aktos."

2. Direktīvas 6. pantu groza šādi:

a) panta A daļas 1. punkta e) apakšpunkta tekstu aizstāj ar šādu:

"e) jābūt līdzi sertifikātam, kas atbilst E pielikuma 1. daļā dotajam paraugam, kurā ir šāda deklarācija:"

+++++ TIFF +++++

b) svītro panta A daļas 1. punkta f) apakšpunktu;

c) panta A daļas 2. punkta b) apakšpunkta tekstu aizstāj ar šādu:

"b) ja tie nenāk no ganāmpulka, kas atbilst a) apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, tad tiem jābūt no saimniecības, kurā nav reģistrēts neviens saslimšanas gadījums ar brucelozi vai tuberkulozi 42 dienas pirms dzīvnieku iekraušanas un kurā atgremotājiem 30 dienas pirms nosūtīšanas bijuši negatīvi brucelozes un tuberkulozes izmeklējumu rezultāti."

d) svītro panta A daļas 3. punkta e), f) un g) apakšpunktu;

e) panta A daļā pievieno šādu punktu:

"4. Šajā pantā minētās testēšanas prasības un to kritērijus var noteikt saskaņā ar 26. pantā izklāstīto procedūru. Šajos lēmumos ņem vērā atgremotājus, ko audzē Kopienas arktiskajos apgabalos.

Līdz laikam, kamēr pieņem iepriekšminētajā apakšpunktā minētos lēmumus, turpina piemērot valstu tiesību normas."

3. Direktīvas 17. pantu groza šādi:

a) panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu tekstu aizstāj ar šādu:

"a) to trešo valstu un trešo valstu daļu saraksts, kuras dalībvalstīm un Komisijai var dot tās garantijas par dzīvniekiem, spermu, olšūnām un embrijiem, kas ir ekvivalentas II nodaļā noteiktajām,

un

b) neskarot Komisijas 1994. gada 31. janvāra Lēmumu 94/63/EK, ar ko nosaka to trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj ievest aitu un kazu sugu mājlopu spermu, olšūnas un embrijus un cūku sugu dzīvnieku olšūnas un embrijus [15], to savākšanas centru saraksts, par kuriem trešās valstis var dot 11. pantā paredzētās garantijas.

Komisija informē dalībvalstis par visiem šo centru sarakstu ierosinātajiem grozījumiem, un dalībvalstīm 10 darba dienu laikā pēc šo grozījumu projekta saņemšanas Komisijai nosūta rakstiskas atsauksmes.

Ja 10 dienu laikā no dalībvalstīm rakstiskas atsauksmes nesaņem, uzskata, ka ierosinātos grozījumus dalībvalstis ir akceptējušas, un imports pēc grozītajiem sarakstiem ir atļauts pēc tam, kad Komisija dalībvalstu un attiecīgās trešās valsts kompetentajām iestādēm paziņo, ka šie grozījumi ir publicēti Komisijas tīmekļa vietnē.

Ja 10 darba dienu laikā Komisija vismaz no vienas dalībvalsts saņem rakstiskas atsauksmes, tā informē dalībvalstis un Pastāvīgo pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteju tās nākamajā sanāksmē par lēmumu, kas jāpieņem saskaņā ar procedūru, kas minēta 26. panta otrajā apakšpunktā."

4. Direktīvas 23. pantā svītro "no 6. panta A daļas 1. punkta e) apakšpunkta un";

5. Direktīvas 26. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"26. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 [*] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 58. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK [**] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu."

6. 6. Šīs direktīvas IV pielikuma tekstu pievieno kā F pielikumu.

III nodaļa Nobeiguma noteikumi

17. pants

Pārejas posma pasākumi

Pārejas noteikumus var paredzēt saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru.

18. pants

Pārņemšana valstu likumos

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2005. gada 20. novembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kādā veidā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, pievienojot tabulu, kurā parādīts, kā šīs direktīvas noteikumi atbilst valstu pieņemtajiem noteikumiem.

19. pants

Direktīvas 72/462/EEK atcelšana

Direktīva 72/462/EEK tiek atcelta no Regulas (EK) Nr. 854/2004 piemērošanas dienas.

20. pants

Īstenošanas noteikumi, kas, ievērojot Direktīvu 72/462/EEK, izstrādāti saskaņā ar šis direktīvas V pielikumā minētajiem lēmumiem par dzīvu dzīvnieku, gaļas un gaļas produktu importu, ir spēkā, līdz tos aizstāj ar pasākumiem, kuri pieņemti pēc jauniem reglamentējošiem noteikumiem.

21. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

22. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2004. gada 26. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. Walsh

[1] Atzinums sniegts 2004. gada 30. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] Atzinums sniegts 2004. gada 25. februārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumu izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003. (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

[4] OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

[5] OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003. (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

[6] OV L 224, 18.8.1990., 42. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003. (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

[7] OV L 340, 11.12.1991., 17. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[8] OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/43/EK.

[9] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[10] Sk. šā Oficiālā Vēstneša 83. lpp.

[11] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā izdarīti grozījumi ar Regulu (EK) Nr. 1642/2003. (OV L 245, 29.9.2003., 4. lpp.).

[12] OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1398/2003 (OV L 198, 6.8.2003., 3. lpp.).

[13] OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[14] OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunakie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

[15] OV L 28, 2.2.1994., 47. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/211/EK.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

1. pantā minētās dzīvnieku sugas

Taksons |

Kārta | Dzimta | Ģintis/sugas |

Pārnadži | Antilokapru dzimta | Antilocapra ssp. |

Vēršu jeb dobradžu dzimta | Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (ieskaitot Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (ieskaitot Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (ieskaitot Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (ieskaitot Nemorhaedus un Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp.(ieskaitot Boocerus). |

Kamieļu dzimta | Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. |

Briežu dzimta | Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp. |

Žirafu dzimta | Giraffa ssp., Ofeapia ssp. |

Nīlzirgu dzimta | Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp. |

Muskusbriežu dzimta | Moschus ssp. |

Cūku dzimtas dzīvnieki | Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp., |

Pekaru dzimta | Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. |

Pundurbriežu dzimta | Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp. |

Nepārnadži | Degunradžu dzimta | Ceratothmum ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp. |

Tapīru dzimta | Tapirus ssp.. |

Snuķaiņi | Ziloņu dzimta | Elephas ssp., Loxodonta ssp. |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Slimības, kas minētas 4. panta f) punkta i) apakšpunktā, un galvenie vispārīgie kritēriji, lai teritoriju saskaņā ar 7. panta a) punktu varētu uzskatīt par brīvu no slimībām

Slimība | Nosacījumi | Dzīvnieki |

Mutes un nagu sērga | nav slimības uzliesmojumu, nav liecību par vīrusu infekciju, un pēdējo 12 mēnešu laikā nav veikta vakcinācija | Visas sugas |

Vezikulārais stomatīts | slimības gadījumi nav bijuši pēdējo sešu mēnešu laikā | Visas sugas |

Cūku vezikulārā slimība. | slimības gadījumi nav bijuši un vakcinācija nav veikta pēdējo 24 mēnešu laikā | Cūku dzimtas sugas |

Govju mēris | slimības gadījumi nav bijuši un vakcinācija nav veikta pēdējo 12 mēnešu laikā | Visas sugas |

Atgremotāju neīstais mēris | slimības gadījumi nav bijuši un vakcinācija nav veikta pēdējo 12 mēnešu laikā | Ovisun Capraģinšu sugas |

Govju infekciozā pleiropneimonija | slimības gadījumi nav bijuši un vakcinācija nav veikta pēdējo 12 mēnešu laikā | Bosģints sugas |

Nodulārā eksantēma | slimības gadījumi nav bijuši un vakcinācija nav veikta pēdējo 36 mēnešu laikā | Bos, Bison un Bubalusģinšu sugas |

Rifta ielejas drudzis | slimības gadījumi nav bijuši un vakcinācija nav veikta pēdējo 12 mēnešu laikā | Visas sugas, izņemot Suidae dzimtas sugas |

Infekciozais katarālais drudzis | slimības gadījumi nav bijuši un vakcinācija nav veikta pēdējo 12 mēnešu laikā, veicot atbilstošu Culicoides populācijas kontroli | Visas sugas, izņemot Suidae dzimtas sugas |

Aitu un kazu bakas | slimības gadījumi nav bijuši un vakcinācija nav veikta pēdējo 12 mēnešu laikā | Ovisun Capraģinšu sugas |

Āfrikas cūku mēris | slimības gadījumi nav bijuši pēdējo 12 mēnešu laikā | Suidae dzimtas sugas |

Klasiskais cūku mēris | slimības gadījumi nav bijuši un vakcinācija nav veikta pēdējo 12 mēnešu laikā | Suidae dzimtas sugas |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

Prasības 11. pantā minētajiem veterinārajiem sertifikātiem

1. Kompetentās nosūtīšanas iestādes pārstāvis, kas izsniedz veterināro sertifikātu, kurš jāpievieno dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumiem, paraksta sertifikātu un nodrošina, ka uz tā ir iestādes oficiāls zīmogs. Šis noteikums attiecas uz katru sertifikāta lapu, ja tam ir vairāk nekā viena lapa.

2. Veterinārie sertifikāti jāsastāda galamērķa dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās un to dalībvalstu valodās, kurās notiek robežkontrole, vai arī sertifikātam jāpievieno apstiprināts tulkojums minētajā valodā vai valodās. Tomēr dalībvalsts var piekrist izmantot nevis savas valsts oficiālo valodu, bet kādu citu Kopienas oficiālo valodu.

3. Katram Kopienā ievedamajam sūtījumam jābūt pievienotam veterinārā sertifikāta oriģinālam.

4. Veterinārajiem sertifikātiem jābūt uz

a) vienas papīra lapas;

vai

b) divām vai vairākām lapām, kas ir daļa no viena nedalāma dokumenta;

vai

c) secīgi numurētām lapām, lai norādītu, ka tā ir noteikta lapa no konkrēta lappušu skaita (piemēram, "2. lapa no 4").

5. Uz veterinārajiem sertifikātiem jābūt identifikācijas numuram. Ja veterinārais sertifikāts ir uz secīgi numurētām lapām, identifikācijas numuram jābūt uz katras lapas.

6. Veterinārais sertifikāts jāizsniedz pirms sūtījuma veikšanas, uz kuru tas attiecas, un atbildīga par sūtījumu ir nosūtītājas valsts kompetentā iestāde.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

"

F PIELIKUMS

Padomes Direktīva 64/432/EEK (1964. gada 26. jūnijs) par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā

Padomes Direktīva 88/407/EEK (1988. gada 14. jūnijs), 88/407/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar sasaldētu mājas liellopu spermu un tās ievedumiem

Padomes Direktīva 89/556/EEK (1989. gada 25. septembris) par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešām valstīm

Padomes Direktīva 90/426/EEK (1990. gada 26. jūnijs) par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm

Padomes Direktīva 90/429/EEK (1990. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūku sugu mājdzīvnieku spermu un tās importu

Padomes Direktīva 90/539/EEK (1990. gada 15. oktobris) par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm

Padomes Direktīva 91/67/EEK (1991. gada 28. janvāris) kura attiecas uz dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē akvakultūras dzīvnieku un produktu laišanu tirgū

Padomes Direktīva 91/68/EEK (1991. gada 28. janvāris) par dzīvnieku veselības prasībām, kas ietekmē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā

Padomes Direktīva 2004/68/EK (2004. gada 26. aprīlis), ar ko nosaka dzīvnieku veselības noteikumus dažu nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importam un tranzītam caur Kopienu, groza Direktīvas 90/426/EEK un 92/65/EEK un atceļ Direktīvu 72/462/EEK.”

"

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

Lēmumu saraksts

2003/56/EK: KOMISIJAS LĒMUMS (2003. gada 24. janvāris) par veselības sertifikātiem dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importam no Jaunzēlandes (OV L 22, 25.1.2003., 38. lpp.)

2002/987/EK: KOMISIJAS LĒMUMS (2002. gada 13. decembris) par to Folklendas salu uzņēmumu sarakstu, kas apstiprināti svaigas gaļas importam Kopienā (OV L 344, 19.12.2002., 39. lpp.)

2002/477/EK: KOMISIJAS LĒMUMS (2002. gada 20. jūnijs), ar ko nosaka sabiedrības veselības aizsardzības prasības attiecībā uz svaigu gaļu un svaigu mājputnu gaļu, ko ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Lēmumu 94/984/EK (OV L 164, 22.6.2002., 39. lpp.)

2001/600/EK: KOMISIJAS LĒMUMS (2001. gada 17. jūlijs) par aizsardzības pasākumiem attiecībā uz noteiktu dzīvnieku ievedumiem no Bulgārijas infekciozā katarālā drudža uzliesmojuma dēļ, par Lēmuma 1999/542/EK atcelšanu, par grozījumiem Lēmumā 98/372/EK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju attiecībā uz dzīvu liellopu un cūku sugu dzīvnieku ievedumu no konkrētām Eiropas valstīm, ņemot vērā dažus aspektus saistībā ar Bulgāriju, un par grozījumiem Lēmumā 97/232/EK, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj ievest aitas un kazas (OV L 210, 3.8.2001., 51. lpp.)

2000/159/EK: KOMISIJAS LĒMUMS (2000. gada 8. februāris) par trešo valstu atliekvielu plānu pagaidu apstiprināšanu saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/23/EK (OV L 51, 24.2.2000., 30. lpp.).

98/8/EK: KOMISIJAS LĒMUMS (1997. gada 16. decembris) par to Dienvidslāvijas Federatīvās Republikas uzņēmumu sarakstu, kuri apstiprināti svaigas gaļas ievedumam Kopienā (OV L 2, 6.1.1998., 12. lpp.).

97/222/EK: KOMISIJAS LĒMUMS (1997. gada 28. februāris), ar ko nosaka trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj gaļas produktu importu (OV L 89, 4.4.1997., 39. lpp.)

97/221/EK: KOMISIJAS LĒMUMS (1997. gada 28. februāris), ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un veterināro sertifikātu paraugus attiecībā uz gaļas produktu ievešanu no trešām valstīm un atceļ Lēmumu 91/449/EEK (OV L 89, 4.4.1997., 32. lpp.)

95/427/EK: KOMISIJAS LĒMUMS (1995. gada 16. oktobris) par Namībijas Republikas uzņēmumu sarakstu, kas apstiprināti gaļas produktu importam uz Kopienu (OV L 254, 24.10.1995., 28. lpp.)

95/45/EK: KOMISIJAS LĒMUMS (1995. gada 20. februāris) par svaigas gaļas ievešanai Kopienā apstiprināto Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas uzņēmumu sarakstu (OV L 51, 8.3.1995., 13. lpp.)

94/465/EK: KOMISIJAS LĒMUMS (1994. gada 12. jūlijs) par to Botsvānas uzņēmumu sarakstu, kam atļauts ievest gaļas produktus Kopienā (OV L 190, 26.7.1994., 25. lpp.)

94/40/EK: KOMISIJAS LĒMUMS (1994. gada 25. janvāris) par to Zimbabves uzņēmumu sarakstu, kuri apstiprināti gaļas produktu ievešanai Kopienā (OV L 22, 27.1.1994., 50. lpp.)

93/158/EEK: PADOMES LĒMUMS (1992. gada 26. oktobris) par nolīguma noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par Kopienas trešo valstu direktīvas, Padomes Direktīvas 72/462/EEK un atbilstīgo Amerikas Savienoto Valstu normatīvo prasību piemērošanu attiecībā uz tirdzniecību ar svaigu liellopu gaļu un cūkgaļu (OV L 68, 19.3.1993., 1. lpp.).

93/26/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1992. gada 11. decembris) par to Horvātijas Republikas uzņēmumu sarakstu, kuri apstiprināti, lai ievestu Kopienā svaigu gaļu (OV L 16, 25.1.1993., 24. lpp.)

90/432/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1990. gada 30. jūlijs) par to Namībijas uzņēmumu sarakstu, kas apstiprināti svaigas gaļas ievešanai Kopienā (OV L 223, 18.8.1990., 19. lpp.)

90/13/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1989. gada 20. decembris) par kārtību, kas jāievēro veicot grozījumus vai papildinājumus to uzņēmumu sarakstos, kuri trešajās valstīs atzīti par atbilstošiem, lai ievestu Kopienā svaigu gaļu (OV L 8, 11.1.1990., 70. lpp.).

87/431/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1987. gada 28. jūlijs) par to Svazilendas Karalistes uzņēmumu sarakstu, kas ir apstiprināti svaigas gaļas importam Kopienā (OV L 228, 15.8.1987., 53. lpp.)

87/424/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1987. gada 14. jūlijs) par to Meksikas Savienoto Valstu uzņēmumu sarakstu, kas ir apstiprināti svaigas gaļas ievešanai Kopienā (OV L 228, 15.8.1987., 43. lpp.)

87/258/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1987. gada 28. aprīlis) par to Kanādas uzņēmumu sarakstu, kas ir apstiprināti svaigas gaļas importam Kopienā (OV L 121, 9.5.1987., 50. lpp.)

87/257/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1987. gada 28. aprīlis) par to Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumu sarakstu, no kuriem ir atļauts svaigas gaļas imports Kopienā (OV L 121, 9.5.1987., 46. lpp.)

87/124/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1987. gada 19. janvāris) par to Čīles uzņēmumu sarakstu, kas ir apstiprināti svaigas gaļas ievešanai Kopienā (OV L 51, 20.2.1987., 41. lpp.)

86/474/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS(1986. gada 11. septembris) par pārbaužu uz vietas īstenošanu attiecībā uz liellopu un cūku, kā arī svaigas gaļas importu no ārpuskopienas valstīm (OV L 279, 30.9.1986., 55. lpp.).

86/65/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1986. gada 13. februāris) par to Marokas uzņēmumu sarakstu, kam atļauts ievest svaigu gaļu Kopienā (OV L 72, 15.3.1986., 40. lpp.)

85/5 39/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1985. gada 29. novembris) par to Grenlandes uzņēmumu sarakstu, kas ir apstiprināti svaigas gaļas importam Kopienā (OV L 334, 12.12.1985., 25. lpp.)

84/24/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1983. gada 23. decembris) par to Islandes uzņēmumu sarakstu, kuri apstiprināti svaigas gaļas importēšanai Kopienā (OV L 20, 25.1.1984., 21. lpp.)

83/423/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1983. gada 29. jūlijs) par to Paragvajas Republikas uzņēmumu sarakstu, kas ir apstiprināti svaigas gaļas importam Kopienā (OV L 238, 27.8.1983., 39. lpp.)

83/402/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1983.gada 29. jūlijs) par to Jaunzēlandes uzņēmumu sarakstu, kuri apstiprināti svaigas gaļas importēšanai Kopienā (OV L 233, 24.8.1983., 24. lpp.)

83/384/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1983.gada 29. jūlijs) par to Austrālijas uzņēmumu sarakstu, kuri apstiprināti svaigas gaļas importēšanai Kopienā (OV L 222, 13.8.1983., 36. lpp.)

83/243/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1983. gada 10. maijs) par to Botsvānas Republikas uzņēmumu sarakstu, kas ir apstiprināti svaigas gaļas importam Kopienā (OV L 129, 19.5.1983., 70. lpp.)

83/218/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1983. gada 22. aprīlis) par to Rumānijas Sociālistiskās Republikas uzņēmumu sarakstu, kuri apstiprināti, lai importētu Kopienā svaigu gaļu (OV L 121, 7.5.1983., 23. lpp.)

82/923/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1982. gada 17. decembris) par Gvatemalas Republikas uzņēmumiem, no kuriem dalībvalstis var atļaut svaigas gaļas importu (OV L 381, 31.12.1982., 40. lpp.)

82/913/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1982. gada 16. decembris) par Dienvidāfrikas Republikas un Namībijas to uzņēmumu sarakstu, kas ir apstiprināti svaigas gaļas importam Kopienā (OV L 381, 31.12.1982., 28. lpp.)

82/735/EEK: PADOMES LĒMUMS (1982. gada 18. oktobris) par Bulgārijas Tautas Republikas to uzņēmumu sarakstu, kas ir apstiprināti svaigas gaļas eksportam uz Kopienu (OV L 311, 8.11.1982., 16. lpp.)

82/734/EEK: PADOMES LĒMUMS (1982. gada 18. oktobris) par Šveices Konfederācijas to uzņēmumu sarakstu, kas ir apstiprināti svaigas gaļas eksportam uz Kopienu (OV L 311, 8.11.1982., 13. lpp.)

81/713/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1981. gada 28. jūlijs) par to uzņēmumu sarakstu Brazīlijas Federatīvajā Republikā, kas ir apstiprināti svaigas liellopu un teļa gaļas, un mājas nepārnadžu gaļas ievešanai Kopienā (OV L 257, 10.9.1981., 28. lpp.)

81/92/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1981. gada 30. janvāris) par Urugvajas Republikas uzņēmumu sarakstu, no kuriem atļauts veikt svaigas liellopu, aitas un mājas nepārnadžu gaļas importu Kopienā (OV L 58, 5.3.1981., 43. lpp.)

81/91/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1981. gada 30. janvāris) par to Argentīnas Republikas uzņēmumu sarakstu, kas apstiprināti svaigas liellopu gaļas, aitu gaļas un mājas nepārnadžu gaļas importam Kopienā (OV L 58, 5.3.1981., 39. lpp.)

79/542/EEK: PADOMES LĒMUMS (1976. gada 21. decembris), ar ko izveido trešo valstu vai to daļu sarakstu un ar ko nosaka dzīvnieku veselības, sabiedrības veselības aizsardzības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus noteiktu dzīvu dzīvnieku un to svaigās gaļas importam Kopienā (OV L 146, 14.6.1979., 15. lpp.)

78/685/EEK: KOMISIJAS LĒMUMS (1978. gada 26. jūlijs), kas nosaka epizootisko slimību sarakstu saskaņā ar Direktīvu 72/462/EEK (OV L 227, 18.8.1978., 32. lpp.)

--------------------------------------------------