32004L0065Oficiālais Vēstnesis L 125 , 28/04/2004 Lpp. 0043 - 0043


Komisijas Direktīva 2004/65/EK

(2004. gada 26. aprīlis),

ar ko groza Direktīvu 2003/68/EK attiecībā uz termiņiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [1], un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas Direktīvu 2003/68/EK [2] groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai minētās direktīvas I pielikumā iekļautu aktīvās vielas trifloksistrobīnu, karfentrazonetilu, mezotrionu, fenamidonu un izoksaflutolu.

(2) Pēc jaunas aktīvās vielas iekļaušanas jāatvēl dalībvalstīm pietiekams laikposms, kurā īstenot Direktīvas 91/414/EEK noteikumus attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo aktīvo vielu, un jo īpaši kurā varētu pārskatīt pašreizējās pagaidu atļaujas un vēlākais minētā laikposma beigās pagaidu atļauju vietā, tās grozot vai atsaucot saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem, piešķirtu pilnīgas atļaujas.

(3) Īstenošanas termiņi, kas noteikti Direktīvā 2003/68, neatbilst termiņiem, kurus nosaka citām jaunām aktīvajām vielām. Lai saskaņotu pieeju visām vielām pašreizējā pārskatīšanas posmā, jānovērš visas nozīmīgās atšķirības termiņos, kuri attiecas uz dažādām jaunajām aktīvajām vielām.

(4) Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2003/68/EK.

(5) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2003/68/EK 3. pantu groza šādi:

Minētā panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Vēlākais līdz 2004. gada 30. septembrim dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā paredzētajiem vienotajiem principiem, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, atkārtoti novērtē visus atļautos augu aizsardzības līdzekļus, kuru vienīgā aktīvā viela vai viena no aktīvajām vielām ir trifloksistrobīns, karfentrazonetils, mezotrions, fenamidons vai izoksaflutols, kas iekļauti Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Pamatojoties uz minēto vērtējumu, dalībvalstis nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem.

Pēc šīs noteikšanas dalībvalstis:

a) attiecībā uz augu aizsardzības līdzekli, kura vienīgā aktīvā viela ir trifloksistrobīns, karfentrazonetils, mezotrions, fenamidons vai izoksaflutols, pēc vajadzības groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2005. gada 31. martam; vai arī

b) attiecībā uz augu aizsardzības līdzekli, kura vienīgā aktīvā viela vai viena no aktīvajām vielām ir trifloksistrobīns, karfentrazonetils, mezotrions, fenamidons vai izoksaflutols, pēc vajadzības groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2005. gada 31. martam vai līdz dienai, kas šādam grozīšanai vai atsaukšanai noteikta attiecīgajā(-ās) direktīvā(-ās), ar ko attiecīgo vielu vai attiecīgās vielas iekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izraugoties vēlāko no šīm dienām."

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc publicēšanas.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 26. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/30/EK (OV L 77, 13.3.2004., 50. lpp.).

[2] OV L 177, 16.7.2003., 12. lpp.

--------------------------------------------------