16.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 369/65


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 8. decembris),

ar ko groza Lēmumu 97/222/EK, ar kuru nosaka trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj gaļas produktu importu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4563)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/857/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvu 72/462/EK par veselības un veterinārās pārbaudes problēmām, ievedot liellopus, cūkas un svaigu gaļu no trešām valstīm (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu un 16. pantu, un 21.a panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/118/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības prasības attiecībā uz tādu produktu tirdzniecību un ievešanu Kopienā, uz kuriem neattiecas šādas prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 89/662/EEK A pielikuma I daļā, un, attiecībā uz slimību izraisītājiem, īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvā 90/425/EEK (2), un jo īpaši tās 10. panta 2. punkta a) apakšpuktu un 3. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (3), un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 97/222/EK (4), ir noteikts tādu trešo valstu vai to daļu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj gaļas produktu importu.

(2)

Lai nodrošinātu kodu pārredzamību un saskaņošanu dažiem īpašās apstrādes režīmiem, kas izklāstīti Lēmuma 97/222/EK II un III daļā iekļautajās tabulās, jāgroza un jāprecizē dažas zemsvītras piezīmes ar atsauci uz svaigas gaļas izcelsmi un izvešanas vietu.

(3)

Lēmuma 97/222/EK pielikuma I daļā izklātītajā reģionālo teritoriju aprakstā iekļautas novecojušas atsauces uz tiesību aktiem, kas jau ir atcelti un aizvietoti. Tādēļ attiecīgi jāatjaunina minētās atsauces. Atbilstoši ir jāatjaunina arī Lēmuma 97/222/EK pielikuma II daļā minētie teritoriju kodi un apstrādes režīmi.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmuma 97/222/EK pielikuma I, II un IV daļa.

(5)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Komisijas Lēmumu 97/222/EK groza šādi:

1)

Lēmuma pielikuma I daļu aizstāj ar šā lēmuma I pielikuma tekstu.

2)

Lēmuma pielikuma II daļu aizstāj ar šā lēmuma II pielikuma tekstu.

3)

Lēmuma pielikuma IV daļu aizstāj ar šā lēmuma III pielikuma tekstu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2004. gada 23. decembra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

(2)  OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 445/2004 (OV L 72, 11.3.2004., 60. lpp.).

(3)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(4)  OV L 89, 4.4.1997., 39. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/245/EK (OV L 77, 13.3.2004., 62. lpp.).


I PIELIKUMS

“Reģionālo teritoriju apraksts, kas noteikts attiecībā uz II un III daļā uzskaitītajām valstīm

Valsts

Teritorija

Teritorijas apraksts

Kods

Versija

Argentīna

AR

 

Visa valsts

AR-1

1/2004

Visa valsts, izņemot Čubutas (Chubut), Santakrusas (Santa Cruz) un Tjerra del Fuego (Tierra del Fuego) provinces

AR-2

1/2004

Čubutas (Chubut), Santakrusas (Santa Cruz) un Tjerra del Fuego (Tierra del Fuego) provinces

Bulgāria

BG

 

Visa valsts

BG-1

Kā aprakstīts Padomes Lēmuma 79/542/EEK (1) II pielikuma I daļā (kurā izdarīti jaunākie grozījumi)

BG-2

Kā aprakstīts Padomes Lēmuma 79/542/EEK (1) II pielikuma I daļā (kurā izdarīti jaunākie grozījumi)

Brazīlija

BR

 

Visa valsts

BR-1

Kā aprakstīts Komisijas Lēmuma 94/984/EK (2) I pielikumā (kurā izdarīti jaunākie grozījumi)

Serbija un Melnkalne

CS

 

Visa valsts, kā aprakstīts Padomes Lēmuma 79/542/EEK (1) II pielikuma I daļā (kurā izdarīti jaunākie grozījumi)

Malaizija

MY

 

Visa valsts

MY-1

95/1

Tikai Rietummalaizija”


(1)  OV L 146, 14.6.1976., 15. lpp.

(2)  OV L 378, 31.12.1994., 11. lpp.


II PIELIKUMS

“II DAĻA

Trešās valstis vai to daļas, no kurienes ir atļauta gaļas produktu ievešana Eiropas Kopienā

ISO kods

Izcelsmes valsts vai tās daļa

1.

Mājas liellops

2.

Saimniecībā audzēti medījamie pārnadži (izņemot cūkas)

Mājas aitas/ kazas

1.

Mājas cūkas

2.

Saimniecībā audzēti medījamie pārnadži (cūkas)

Mājas nepārnadži

1.

Mājputni

2.

Saimniecībā audzēti medījamie putni

Mājas truši un saimniecībā audzēti zaķveidīgie

Savvaļas medījamie pārnadži (izņemot cūkas)

Mežacūkas

Savvaļas nepārnadži

Savvaļas zaķveidīgie (truši un zaķi)

Savvaļas medījamie putni

Savvaļas medījamie zīdītāji (izņemot nagaiņus, nepārnadžus un zaķu dzimtu)

AR

Argentīna AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentīna AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentīna AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Austrālija

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulgārija BG

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

Bulgārija BG-1

A

A

D

A

D

A

A

D

XXX

A

D

XXX

Bulgārija BG-2

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

BH

Bahreina

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazīlija

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brazīlija BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Botsvāna

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Baltkrievija

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanāda

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Šveice

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

CL

Čīle

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Ķīnas Tautas Republika

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbija

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Serbija un Melnkalne

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopija

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grenlande

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Honkonga

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Horvātija

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Izraēla

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

IN

Indija

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islande

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenija

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Korejas Republika

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroka

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskara

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (3)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurīcija

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Meksika

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaizija MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaizija MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namībija (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Jaunzēlande

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paragvaja

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Rumānija

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Krievija

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapūra

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Svazilenda

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Taizeme

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisija

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turcija

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Amerikas Savienotās Valstis

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Urugvaja

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Dienvidāfrika (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabve (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX”

XXX Gaļas produkti, kuru sastāvā ir minēto dzīvnieku sugu gaļa, netiek apstiprināta.


(1)  Skat. III daļā minimālās apstrādes prasības pasterizētiem gaļas produktiem un žāvētai liellopu gaļai ar garšvielām.

(2)  Gaļas produktiem, kas gatavoti no svaigas gaļas, kura iegūta no dzīvniekiem, kuri nokauti pēc 2002. gada 1. marta.

(3)  Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika: pagaidu kods, kas neietekmē valsts galīgo apzīmējumu, kuru piešķirs pēc tam, kad būs noslēgušās sarunas, kas pašreiz notiek Apvienoto Nāciju Organizācijā.

XXX Gaļas produkti, kuru sastāvā ir minēto dzīvnieku sugu gaļa, netiek apstiprināta.


III PIELIKUMS

“IV DAĻA

II un III daļā iekļautajās tabulās minēto kodu interpretācija

Neraksturīgs apstrādes režīms:

A

=

Nav noteikta minimālā specifiskā temperatūra vai cita veida apstrāde sakarā ar dzīvnieka veselību, no kura ražo gaļas produktu. Tomēr, lai gaļa atbilstu kvalifikācijai “gaļas produkts”, to jāapstrādā tā, ka gaļas produkta cirtuma vietā neparādās svaigas gaļas īpašības, un attiecīgā gaļa atbilst dzīvnieku veselības noteikumiem, kas piemērojami svaigas gaļas eksportēšanai uz Eiropas Kopienu.

Īpašās apstrādes režīmi - uzskaitīti dilstošā stiprības secībā:

B =

Apstrāde hermētiski noslēgtos traukos ar Fo vērtību trīs un vairāk.

C = A

Minimālā temperatūra ir 80 °C, kura jānodrošina visā gaļas produktā, veicot tā apstrādi.

D = A

Minimālā temperatūra ir 70 °C, kura jānodrošina visā gaļas produktā, veicot tā apstrādi, vai šķiņķa apstrāde, kas sastāv no dabiskās fermentācijas un nogatavināšanas, kas ilgst ne mazāk kā deviņus mēnešus, kuras rezultātā iegūst šādas īpašības:

Aw vērtība nepārsniedz 0,93,

pH vērtība nepārsniedz 6,0.

E =

Ja tie ir produkti no žāvētas liellopu gaļas ar garšvielām, tad apstrādē:

Aw vērtība nepārsniedz 0,93,

pH vērtība nepārsniedz 6,0.

F = A

Termiska apstrāde, kas nodrošina ne mazāk kā 65 °C temperatūru produkta iekšienē, paredzētajā laika periodā, lai sasniegtu pasterizācijas vērtību (pv), kura vienāda vai lielāka nekā 40.”