32004D0626Oficiālais Vēstnesis L 099 , 03/04/2004 Lpp. 0003 - 0003


Eiropas Parlamenta un padomes lēmums Nr. 626/2004/EK

(2004. gada 31. marts),

ar ko groza Lēmumu Nr. 508/2000/EK par programmas "Kultūra 2000" izveidošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 151. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [1],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [2],

tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 14. februāra Lēmums Nr. 508/2000/EK par programmas "Kultūra 2000" [3] izveidošanu nosaka vienotu finansēšanas un plānošanas instrumentu sadarbībai kultūras jomā laika posmā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim.

(2) Ir būtiski nodrošināt Kopienas rīcības nepārtrauktību kultūras jomā, īstenojot Kopienas pienākumus saskaņā ar Līguma 151. pantu.

(3) Tādēļ programma "Kultūra 2000" būtu jāpagarina uz diviem gadiem līdz 2006. gada 31. decembrim.

(4) Finanšu plāna pārskatīšana, ņemot vērā paplašināšanu, paredz 3. pozīcijas maksimālās robežas palielināšanu, kas jāievēro likumdevējai iestādei, kad tā pagarina esošās programmas.

(5) Ir ļoti svarīgi, lai Komisija līdz 2005. gada 31. decembrim sniegtu pilnīgu un sīku novērtējuma ziņojumu par programmu "Kultūra 2000", lai Eiropas Parlaments un Padome varētu apsvērt priekšlikumu par jaunu pamatprogrammu Kopienas rīcībai kultūras jomā, kas izziņota 2004. gadam, un paredzēts, ka tā stāsies spēkā 2007. gadā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu Nr. 508/2000/EK groza šādi:

1. lēmuma 1. panta pirmajā daļā datumu "2004. gada 31. decembris" aizstāj ar datumu "2006. gada 31. decembris";

2. lēmuma 3. panta pirmajā daļā summu "167 miljoni eiro" aizstāj ar summu "236,5 miljoni eiro".

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 20. dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

Strasbūrā, 2004. gada 31. martā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

D. Roche

[1] OV C 23, 27.1.2004., 20. lpp.

[2] Eiropas Parlamenta 2003. gada 16. decembra Atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2004. gada 8. marta Lēmums.

[3] OV L 63, 10.3.2000., 1. lpp.

--------------------------------------------------