19.8.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/38


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 4. augusts)

par pasākumu pieņemšanu, kas tiek piedāvāti saistībā ar antidempinga rīcību attiecībā uz polietilēna tereftalāta importu, kuru izcelsmes valstis ir Austrālija un citas valstis

(2004/600/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret dempinga importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienu (1) locekles (“pamatregula”), un it īpaši sakarā ar 8. un 9. pantu,

pēc konsultēšanās ar Konsultatīvo Komiteju,

tā kā:

A.   KĀRTĪBA

(1)

2004. gada 19. februārī Komisija, sekojot Regulai (EK) Nr. 306/2004 (2), aplika polietilēntereftalāta importu Kopienā (turpmāk tekstā pieminēts kā “PET” vai “saistītais produkts”), kura izcelsmes valstis ir Austrālija, Ķīnas Tautas Republika un Pakistāna, ar pagaidu antidempinga maksājumu (“pagaidu regula”).

(2)

Sekojot pagaidu antidempinga pasākumu ieviešanai, Komisija turpināja dempinga, kaitējumu un Kopienas interešu izpēti. Izpētes galīgie atklājumi un secinājumi ir izklāstīti Padomes Regulā (EK) Nr. 1467/2004, (3), kas apliek PET importu, kura izcelsmes valstis ir Austrālija, Ķīnas Tautas Republika un Pakistāna, ar galīgiem antidempinga maksājumiem (“galīgā regula”).

(3)

Izpēte apstiprināja kaitējoša dempinga pagaidu atklājumus, kas attiecas uz saistītā produkta importu, kura izcelsmes valstis ir Austrālija un Ķīnas Tautas Republika.

B.   PASĀKUMI

(4)

Sakarā ar pagaidu antidempinga pasākumu ieviešanu, viens kooperatīvs eksportējošs ražotājs Austrālijā (Leading Synthetics Pty Ltd) piedāvāja cenu pasākumus saskaņā ar pamatregulas 8. panta 1. punktu. Šo pasākumu ietvaros, apspriežamais eksportējošais ražotājs piedāvāja pārdot saistīto produktu tādā cenu līmenī vai virs cenu līmeņa, kas novērš dempinga kaitējošo efektu.

(5)

Kompānija tāpat nodrošinās Komisiju ar regulāru un detalizētu informāciju, kas attiecas uz tās eksportu Kopienā, kas nozīmē, ka pasākumi var būt Komisijas efektīvi kontrolēti. Turklāt, kompānijas pārdošanas struktūra ir tāda, ka Komisija uzskata, ka pasākumu apiešanas risks ir ierobežots.

(6)

Ņemot vērā šo, pasākumi ir pieļaujami.

(7)

Ar mērķi dot iespēju Komisijai efektīvi kontrolēt kompānijas pasākumu ievērošanu, kad pieprasījums pēc brīvās cirkulācijas atbrīvošanas, saskaņā ar pasākumiem, tiek iesniegts atbilstošai muitas iestādei, atbrīvošana no maksājumiem būs atkarīga no komerciālā pavadrēķina uzrādīšanas, kas saturēs ne mazāk par to informāciju, kas uzskaitīta Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/2004 2. pielikumā. Šim informācijas līmenim ir arī jādod iespēja muitas iestādēm pārliecināties ar pietiekamu precizitāti, ka pārvadājums atbilst komerciāliem dokumentiem. Gadījumā, ja šāds pavadrēķins netiek iesniegts vai kad tas neatbilst muitai uzrādītajam produktam, tā vietā būs jāmaksā atbilstošs antidempinga maksājumu apjoms.

(8)

Pasākumu pārkāpuma vai atcelšanas, vai nojaustā pārkāpuma gadījumā, antidempinga maksājums var tikt uzlikts saskaņā ar pamatregulas 8. panta 9. un 10. pantu,

NOLĒMA.

1. pants

Pasākumi, kurus piedāvāja zemāk minētais eksportējošais ražotājs, attiecībā uz pašreizējām antidempinga rīcībām, kas attiecas uz noteiktu polietilēntereftalāta importu, kura izcelsmes valstis ir Austrālija, Ķīnas Tautas Republika un Pakistāna, tiek līdz ar šo pieņemti.

Valsts

Ražotājs

TARIC papildu kods

Austrālija

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

2. Pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2004. gada 4. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pascal LAMY


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 52, 21.2.2004., 5. lpp.

(3)  Skatīties šī Oficiālā Vēstneša 1 lappusi.