23.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/20


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 15. jūlijs),

par Padomes Direktīvas 64/432/EEK ieviešanu attiecībā uz papildus garantijām kopienas iekšējā liellopu tirdzniecībā sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu un atsevišķu dalībvalstu iesniegto izskaušanas programmu apstiprināšanu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2104)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/558/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas liellopu un cūku iekšējo tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Liellopu infekciozais rinotraheīts ir visredzamāko klīnisko pazīmju apraksts, kas liecina par inficēšanos ar liellopu 1. tipa (BHV1) herpesvīrusu. Tā kā daudzām šī vīrusa infekcijām ir subklīniska norise, kontroles pasākumi jāvērš uz infekcijas izskaušanu, nevis uz simptomu nomākšanu.

(2)

Direktīvas 64/432/EEK E (II) pielikumā “liellopu infekciozais rinotraheīts” uzskaitīts starp tādām slimībām, attiecībā uz kurām var tikt apstiprinātas valsts kontroles programmas un pieprasītas papildus garantijas.

(3)

Vācija ir iesniegusi programmu, kuras mērķis ir izskaust BHV1 infekciju visās tās teritorijas daļās, kas atbilst Direktīvas 64/432/EEK 9. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un paredz noteikumus par liellopu kustību valsts mērogā, kas ir līdzvērtīgi tiem kritērijiem, kas agrāk ieviesti Austrijā, Bolzano provincē Itālijā un Zviedrijā, kur šī slimība ir sekmīgi izskausta.

(4)

Vācijas iesniegtā programma un, pēc šīs dalībvalsts pieprasījuma, papildus garantijas sakarā ar liellopu tirdzniecību nolūkā nodrošināt šīs programmas panākumus tika apstiprināta ar Komisijas 2004. gada 1. marta Lēmumu 2004/215/EK par Padomes Direktīvas 64/432/EEK ieviešanu attiecībā uz papildus garantijām Kopienas iekšējai liellopu tirdzniecībai sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu un attiecībā uz atsevišķu dalībvalstu iesniegto izskaušanas programmu apstiprināšanu (2).

(5)

Papildus garantijas pastāv attiecībā uz Dāniju, Austriju, Somiju un Zviedriju, kā arī Itālijas provinci Bolzano. Šīs dalībvalstis uzskata, ka to teritorijas ir brīvas no liellopu infekciozā rinotraheīta, un Itālija uzskata tāpat attiecībā uz Bolzano provinci. Saskaņā ar direktīvas 64/432/EEK 10. panta 1. punktu tās ir iesniegušas Komisijai attaisnojošu dokumentāciju, konkrēti pamatojot, ka turpinās situācijas novērošana.

(6)

Uz dalībvalstīm vai to reģioniem, kas atzīti par brīviem no šīs slimības un kas pašlaik ir uzskaitīti Komisijas lēmuma 93/42/EEK (3) pielikumā, jāattiecina tikai minimālās prasības par liellopu nosūtīšanu audzēšanai un ražošanai uz citām dalībvalstīm.

(7)

Lai standartizētu BHV1 laboratorijas pārbaudes, Vispasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) ir apstiprinājusi spēcīgi pozitīvu, vāji pozitīvu un negatīvu serumu kā OIE starptautisko standartu BHV1 pārbaudēm, kas ir pieejams OIE uzziņas laboratorijās sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu, kas minēts Diagnostikas pārbaužu un vakcīnu standartu rokasgrāmatā (4).

(8)

Ir bijušas problēmas sakarā ar Kopienas iekšējo liellopu tirdzniecību, kuru izcelsmes dalībvalsts statuss ir atšķirīgs attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu.

(9)

Skaidrības labad un nolūkā nodrošināt pasākumu lingvistisko konsekvenci ir ieteicams apvienot vienā lēmumā Vācijas programmas apstiprinājumu un papildus garantijas attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu un atcelt Lēmumu 2004/215/EK.

(10)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas ķēdes un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Tiek apstiprinātas I pielikuma tabulas pirmajā ailē uzskaitītās dalībvalstu iesniegtās programmas 1. tipa liellopu herpesvīrusa (BHV1) infekcijas, turpmāk sauktas “liellopu infekciozais rinotraheīts” vai “LIR”, kontrolei un izskaušanai I pielikuma tabulas otrajā ailē norādītajos dalībvalstu reģionos.

2. pants

1.   Audzēšanai un ražošanai paredzētajiem liellopiem no tādām dalībvalstīm vai reģioniem, kas nav uzskaitīti II pielikumā, kuru galamērķis ir I pielikumā uzskaitītās dalībvalstis vai to reģioni, jāatbilst vismaz šādām papildus garantijām:

a)

tiem jābūt nākušiem no tādas vietas, kurā saskaņā ar oficiālo informāciju pēdējo 12 mēnešu laikā nav reģistrēti klīniski vai patoloģiski pierādījumi par liellopu infekciozo rinotraheītu;

b)

tiem jābūt nākušiem no izolēta objekta, ko apstiprinājusi kompetenta iestāde 30 dienu laikā pirms pārvietošanas, un neviens no šajā objektā turētajiem liellopiem šī perioda laikā nedrīkst būt uzrādījis nekādas liellopu infekciozā rinotraheīta klīniskās pazīmes;

c)

tiem un visiem pārējiem liellopiem tajā pašā izolētajā objektā jābūt uzrādījušiem ne vēlāk kā 21 dienu pirms ierašanās izolētajā objektā ņemtu asins paraugu seroloģiskās pārbaudes negatīvus rezultātus, nosakot sekojošas antivielas:

i)

vakcinētu liellopu gadījumā – antivielas pret BHV1 gE-Divis glikoproteīnu, vai

ii)

nevakcinētu liellopu gadījumā – antivielas pret visu BHV1.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, izcelsmes dalībvalsts kompetentas iestādes var sankcionēt sūtīšanu uz tādiem liellopu turēšanas objektiem, kas atrodas I pielikumā uzskaitītajos reģionos, ja tiek izpildīts vismaz viens no sekojošiem alternatīviem nosacījumiem:

a)

dzīvnieku izcelsmes vieta atrodas I pielikumā uzskaitītā dalībvalstī, un tie nāk no novietnēm, kas ir brīvas no BHV1 un atbilst vismaz III pielikumā noteiktajām prasībām;

b)

dzīvnieki ir paredzēti gaļas ražošanai un atbilst vismaz sekojošiem nosacījumiem:

i)

dzīvnieki

ir nākuši no novietnēm, kas ir brīvas no BHV1, kā noteikts III pielikumā, vai

ir cēlušies no vakcinētām un regulāri revakcinētām mātītēm, vai

ir tikuši regulāri vakcinēti un revakcinēti saskaņā ar ražotāja norādījumiem ar gE-dzēstu vakcīnu, vai

ir tikuši pakļauti dalībvalstī seroloģiskai pārbaudei uz antivielām, kā minēts 1. panta c) apakšpunktā, kas veikta ar 14 dienu laikā pirms nosūtīšanas ņemtu asins paraugu, un rezultāts ir negatīvs, un

ii)

tie tiek transportēti, nenonākot kontaktā ar dzīvniekiem ar zemāku veselības statusu, uz novietni ar nezināmu BHV1 statusu I pielikumā uzskaitītā galamērķa dalībvalstī, kurā saskaņā ar apstiprināto nacionālo izskaušanas programmu visi dzīvnieki tiek baroti iekštelpās, un no kurienes tie var tikt transportēti tikai uz kautuvi;

c)

dzīvnieki ir nākuši no tādām novietnēm, kurās visi novietnes liellopi, kas vecāki par 15 mēnešiem, ir vakcinēti un tiek regulāri revakcinēti, un visiem novietnes dzīvniekiem, kas vecāki par 9 mēnešiem, ir veiktas seroloģiskās pārbaudes uz antivielām ar negatīvu rezultātu uz BHV1 gE-glikoproteīnu ar minimālo intervālu 12 mēneši, un dzīvnieki ir pārbaudīti uz antivielām, kā minēts 1. panta c) apakšpunkta i) daļā, pārbaude veikta ar 14 dienu laikā pirms nosūtīšanas ņemtu asins paraugu, un rezultāts ir negatīvs;

d)

dzīvnieki ir nākuši no III pielikumā noteiktām no BHV1 brīvām novietnēm, kas atrodas dalībvalstī, kurā liellopu infekciozais rinotraheīts ir obligāti paziņojama saslimšana un kurā 5 kilometru rādiusā ap novietnēm pēdējo 30 dienu laikā nav novērotas klīniskas vai patoloģiskas BHV1 infekcijas pazīmes, un dzīvnieki ir pārbaudīti uz antivielām, kā minēts 1. panta c) apakšpunktā, pārbaude veikta ar 14 dienu laikā pirms nosūtīšanas ņemtu asins paraugu, un rezultāts ir negatīvs.

3.   Kaušanai paredzēti liellopi, kas nāk no II pielikumā neuzskaitītām dalībvalstīm vai to reģioniem un kuru galamērķis ir I pielikumā uzskaitītās dalībvalstis vai to reģioni, tiek transportēti tieši uz galamērķa vietas kautuvi vai uz apstiprinātu savākšanas centru, no kura tie tiek pārvietoti uz kautuvi nokaušanai saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 7. panta otro ievilkumu.

4.   Direktīvas 64/432/EEK F pielikuma 1. paraugā norādītās veselības apliecības, kas tiek nosūtīta kopā ar liellopiem, kā norādīts 1. paragrāfā, C sadaļas 4. punktā jāieraksta sekojoša informācija:

a)

pēc pirmā ievilkuma: “IBR”;

b)

pēc otrā ievilkuma: “Komisijas Lēmuma 2004/558/EK 2. panta … punkta … apakšpunkts”.

3. pants

1.   Audzēšanai un ražošanai paredzētiem liellopiem, kas nāk no II pielikumā neuzskaitītām dalībvalstīm vai to reģioniem un kuru galamērķis ir tādas dalībvalstis vai to reģioni, kas ir brīvi no liellopu infekciozā rinotraheīta un uzskaitīti II pielikumā, jāatbilst šādām papildus garantijām:

a)

tiem jāatbilst 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām papildus garantijām;

b)

tiem un visiem pārējiem liellopiem tajā pašā izolētajā objektā, kā norādīts 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, jābūt ar negatīvu rezultātu izgājušiem seroloģisko pārbaudi, kas veikta ar asins paraugiem, kas ņemti ne agrāk kā 21 dienu pēc to ierašanās izolētajā objektā, lai noteiktu antivielas pret visu BHV1;

c)

tie nedrīkst būt vakcinēti pret liellopu infekciozo rinotraheītu.

2.   Kaušanai paredzētie liellopi, kas nāk no II pielikumā neuzskaitītām dalībvalstīm vai to reģioniem un kuru galamērķis ir II pielikumā uzskaitītas dalībvalstis vai to reģioni, jātransportē tieši uz galamērķa vietas kautuvi nokaušanai saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 7. panta pirmo ievilkumu.

3.   Direktīvas 64/432/EEK F pielikuma 1. paraugā norādītās veselības apliecības, kas tiek nosūtīta kopā ar liellopiem, kā norādīts 1. punktā, C sadaļas 4. punktā jāieraksta sekojoša informācija:

a)

pēc pirmā ievilkuma: “IBR”;

b)

pēc otrā ievilkuma: “Komisijas Lēmuma 2004/558/EK 3. pants”.

4. pants

Audzēšanai un ražošanai paredzētiem liellopiem, kuru izcelsmes vieta ir II pielikumā uzskaitīta dalībvalsts vai tās reģions un kuru galamērķis ir I vai II pielikumā uzskaitīta dalībvalsts vai tās reģions, jāatbilst 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumiem.

5. pants

Dalībvalstīm jānodrošina, lai 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļā un 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā seroloģiskā pārbaude antivielu noteikšanai pret visu BHV1 būtu standartizēta pret spēcīgu pozitīvu, vāju pozitīvu un negatīvu serumu, kas pieņemti kā OEI starptautiskie standarti BHV1 pārbaudēm.

6. pants

Lēmums 2004/215/EK tiek atcelts.

7. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 26. jūlijā.

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 21/2004 (OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.).

(2)  OV L 67, 5.3.2004., 24. lpp.

(3)  OV L 16, 25.1.1993., 50. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2000/502/EK (OV L 200, 8.8.2000., 62. lpp.).

(4)  Diagnostikas pārbaužu un vakcīnu standartu rokasgrāmata, 4. izdevums, 2000. gada augusts.


I PIELIKUMS

Dalībvalsts

Dalībvalsts reģioni, uz kuriem attiecas papildus garantijas sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 9. pantu

Vācija

Visi reģioni


II PIELIKUMS

Dalībvalsts

Dalībvalsts reģioni, uz kuriem attiecas papildus garantijas sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 10. pantu

Dānija

Visi reģioni

Itālija

Bolzano province

Austrija

Visi reģioni

Somija

Visi reģioni

Zviedrija

Visi reģioni


III PIELIKUMS

No BHV1 brīva novietne

1.

Novietne liellopu turēšanai tiek uzskatīta par brīvu no BHV1 infekcijas, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1.1.

pēdējo 6 mēnešu laikā novietnē nav reģistrētas aizdomas par BHV1 infekciju, un visi novietnē turētie liellopi ir brīvi no klīniskiem simptomiem, kas norāda uz BHV1 infekciju;

1.2.

ir ievesti tikai liellopi no tādām novietnēm, kas atrodas II pielikumā uzskaitītajās dalībvalstīs vai to reģionos, vai tādām, kas ir brīvas no BHV1, un neviens no novietnē turētajiem liellopiem nav bijis kontaktā ar citiem liellopiem, izņemot tos, kas nāk no tādām novietnēm, kas atrodas II pielikumā uzskaitītajās dalībvalstīs vai to reģionos, vai tādām, kas ir brīvas no BHV1;

1.3.

liellopu mātītes tiek apsēklotas tikai ar tādu buļļu sēklu, kas audzēti saskaņā ar direktīvu 88/407/EEK un pārbaudīti ar negatīvu rezultātu uz antivielām, kas norādītas 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļā, vai tās apsēklojuši buļļi no novietnēm, kas atrodas II pielikumā uzskaitītajās dalībvalstīs vai to reģionos, vai tādām, kas ir brīvas no BHV1;

1.4.

novietnei piemērots vismaz viens no sekojošiem kontroles režīmiem:

1.4.1.

seroloģiskā izmeklēšana uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām antivielām ir veikta ar negatīviem rezultātiem katrā gadījumā ar vismaz diviem asins paraugiem, kas ņemti ar 5 līdz 7 mēnešu intervālu no visiem liellopu tēviņiem un mātītēm, kas tiek izmantoti vai paredzēti audzēšanai un ir vecāki par 9 mēnešiem;

1.4.2.

seroloģiskā izmeklēšana uz antivielām pret BHV1 ir veikta ar negatīvu rezultātu ar vismaz diviem atsevišķiem piena paraugiem vai ar piena paraugu kopumu, kas ņemts no ne vairāk kā 5 dzīvniekiem ar intervālu no 5 līdz 7 mēnešiem no visiem zīdītājiem, un seroloģiskā izmeklēšana uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām antivielām ir veikta ar negatīviem rezultātiem katrā gadījumā ar vismaz diviem asins paraugiem, kas ņemti ar 5 līdz 7 mēnešu intervālu no visiem nezīdītājiem liellopu tēviņiem un mātītēm, kas tiek izmantoti vai paredzēti audzēšanai un ir vecāki par 9 mēnešiem;

1.4.3.

piena fermu gadījumā, kurās vismaz 30 % liellopu ir piena govis, seroloģiska izmeklēšana uz antivielām pret BHV1 ir veikta ar negatīviem rezultātiem katrā gadījumā ar vismaz trijiem piena paraugiem, kas savākti, atkarībā no izmantojamās pārbaudes specifikas, no ne vairāk kā 50 dzīvnieku kopējā apjoma, kas ņemts ar vismaz 3 mēnešu intervālu, un seroloģiskā izmeklēšana uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām antivielām ir veikta ar negatīviem rezultātiem katrā gadījumā ar vismaz vienu asins paraugu, kas ņemts ar 5 līdz 7 mēnešu intervālu no visām nezīdītājām liellopu mātītēm un no visiem liellopu tēviņiem, kas paredzēti audzēšanai un ir vecāki par 9 mēnešiem;

1.4.4.

visu novietnē turēto liellopu izcelsmes vieta ir novietnes, kas atrodas II pielikumā uzskaitītajās dalībvalstīs vai to reģionos, vai tādas, kas ir brīvas no BHV1.

2.

No BHV1 brīvas liellopu turēšanas novietnes statuss tiek saglabāts, ja:

2.1.

turpina būt spēkā 1.1. līdz 1.3. punkta nosacījumi, un

2.2.

tiek piemērots vismaz viens no sekojošiem kontroles režīmiem:

2.2.1.

visi par 24 mēnešiem vecāki liellopi novietnē ir uzrādījuši negatīvu rezultātu seroloģiskā pārbaudē 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto antivielu noteikšanai, kas veikta ar asins paraugu, kas ņemts ar ne vairāk kā 12 mēnešu intervālu;

2.2.2.

seroloģiskā izmeklēšana uz antivielām pret BHV1 ir veikta ar negatīvu rezultātu ar vismaz vienu atsevišķu piena paraugu vai ar piena paraugu kopumu, kas ņemts no ne vairāk kā 5 dzīvniekiem ar ne vairāk kā 12 mēnešu intervālu no visiem zīdītājiem dzīvniekiem un no visiem nezīdītājiem liellopu tēviņiem novietnē, kas vecāki par 24 mēnešiem, ar negatīvu rezultātu uz seroloģisko pārbaudi 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto antivielu noteikšanai, kas veikta ar asins paraugu, kas ņemts ar ne vairāk kā 12 mēnešu intervālu;

2.2.3.

piena fermu gadījumā, kurās vismaz 30 % liellopu ir piena govis, seroloģiska izmeklēšana uz antivielām pret BHV1 ir veikta ar negatīviem rezultātiem ar vismaz diviem piena paraugiem, kas savākti, atkarībā no izmantojamās pārbaudes specifikas, no ne vairāk kā 50 dzīvnieku kopējā apjoma, kas ņemts ar ne mazāk kā 3 un ne vairāk kā 12 mēnešu intervālu, un seroloģiskā izmeklēšana uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām antivielām ir veikta ar negatīviem rezultātiem katrā gadījumā ar vismaz vienu asins paraugu, kas ņemts ar 5 līdz 7 mēnešu intervālu no visām nezīdītājām liellopu mātītēm un no visiem liellopu tēviņiem, kas vecāki par 24 mēnešiem, ar ne vairāk kā 12 mēnešu intervāliem.

3.

No BHV1 brīvas liellopu turēšanas novietnes statuss tiek apturēts, ja 2.2.1. līdz 2.2.3. punktā minēto izmeklēšanu laikā kāds dzīvnieks ir uzrādījis pozitīvu rezultātu pārbaudē uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām antivielām.

4.

Saskaņā ar 3. punktu apturētais no BHV1 brīvas novietnes statuss tiek atjaunots tikai pēc tam, kad veikta seroloģiskā pārbaude ar negatīvu rezultātu katrā no diviem gadījumiem ar vismaz 2 mēnešu intervālu, sākot no ne mazāk kā 30 dienām pēc seropozitīvo dzīvnieku izņemšanas, ieskaitot visu novietnē turēto dzīvnieku seroloģisku pārbaudi uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām antivielām, kas veikta ar asins paraugu, vai – piena govju gadījumā – pārbaudi uz antivielām pret BHV1, kas veikta ar atsevišķiem piena paraugiem vai piena paraugu kopumu, kas ņemti no ne vairāk kā 5 dzīvniekiem.