32004D0379

Komisijas Lēmums (2004. gada 26. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2001/471/EK attiecībā uz bakterioloģiskiem testiem dažos gaļas ražošanas uzņēmumos (izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 1519)Dokuments attiecas uz EEZ

CS.ES Nodaļa 3 Sējums 44 Lpp. 284 - 285
ET.ES Nodaļa 3 Sējums 44 Lpp. 284 - 285
HU.ES Nodaļa 3 Sējums 44 Lpp. 284 - 285
LT.ES Nodaļa 3 Sējums 44 Lpp. 284 - 285
LV.ES Nodaļa 3 Sējums 44 Lpp. 284 - 285
MT.ES Nodaļa 3 Sējums 44 Lpp. 284 - 285
PL.ES Nodaļa 3 Sējums 44 Lpp. 284 - 285
SK.ES Nodaļa 3 Sējums 44 Lpp. 284 - 285
SL.ES Nodaļa 3 Sējums 44 Lpp. 284 - 285


Komisijas Lēmums

(2004. gada 26. aprīlis),

ar ko groza Lēmumu 2001/471/EK attiecībā uz bakterioloģiskiem testiem dažos gaļas ražošanas uzņēmumos

(izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 1519)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/379/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/433/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem svaigas gaļas ražošanai un tirdzniecībai [1] un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2001/471/EK [2] gaļas ražošanas uzņēmumu vadītājiem savos uzņēmumos ir regulāri jāveic ražošanas vispārējo higiēnas apstākļu pārbaudes.

(2) Minētajā lēmumā ir paredzēti noteikumi liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu liemeņu bakterioloģiskajam testam. Lēmums paredz, ka, lai bakterioloģisko testu rezultātus salīdzinātu ar tajā noteiktajiem ierobežojumiem, šie rezultāti ir jāizsaka dienas vidējās log vērtībās.

(3) Dalībvalstis pašreiz izmanto divas dažādas aprēķina metodes testu rezultātu izteikšanai vidējās log vērtībās, tādēļ iegūst dažādas skaitliskās vērtības.

(4) Kopienā ir jāsaskaņo bakterioloģisko testu veikšana. Tādēļ ir jāprecizē Lēmumā 2001/471/EK paredzēto gaļas bakterioloģisko testu rezultātu pārrēķināšanai izmantotā aprēķina metode.

(5) Tādēļ Lēmums 2001/471/EK ir attiecīgi jāgroza.

(6) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2001/471/EK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2004. gada 20. maija.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 26. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OJ 121, 29.7.1964., 2012./64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/23/EK (OV L 243, 11.10.1995., 7. lpp.).

[2] OV L 165, 21.6.2001., 48. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Lēmuma 2001/471/EK pielikuma 1. daļu groza šādi:

1. Iedaļā, kuras nosaukums ir

"Mikrobioloģisko kritēriju piemērošana izgrieztu paraugu pārbaudes rezultātiem (1. tabula)"

, pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

"Log rezultātu dienas vidējā vērtība ir jāiekļauj vienā no trijām procesa kontroles pārbaudes kategorijām: pieņemams, šaubīgs un nepieņemams."

2. Minētās iedaļas 1. tabulu aizvieto ar šādu:

"1. tabula

Bakterioloģisko izpildes kritēriju šaubīgu un nepieņemamu log rezultātu dienas vidējā vērtība attiecībā uz liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vienību (kvv/cm2) paraugiem, kas ņemti, izmantojot sagraujošo metodi. [1]

| Pieņemamais diapazons | Šaubīgais jeb robeždiapazons (> m, bet M) | Nepieņemams diapazons (> M) |

| Liellopi/aitas/kazas/zirgi | Cūkas | Liellopi/cūkas/aitas/kazas/zirgi | Liellopi/cūkas/aitas/kazas/zirgi |

Log vērtību dienas vidējais rādītājs | Kopējam dzīvotspējīgo šūnu skaitam (TVC) | < 3,5 | < 4,0 | 3,5 (cūkām – 4,0) - 5,0 | > 5,0 |

Enterobaktērijām | < 1,5 | < 2,0 | 1,5 (cūkām – 2,0) - 2,5 (cūkām – 3,0) | > 2,5 (cūkām – > 3,0) |

[1] "Log" vērtību dienas vidējo rādītāju aprēķina, vispirms ņemot katra atsevišķa testa rezultāta "log" ("log"10") vērtību un pēc tam aprēķinot šo "log" vērtību vidējo aritmētisko."

--------------------------------------------------