32004D0357Oficiālais Vēstnesis L 113 , 20/04/2004 Lpp. 0028 - 0036


Komisijas Lēmums

(2004. gada 7. aprīlis),

ar ko groza Lēmumu 1999/217/EK par aromatizējošo vielu reģistru

(paziņots ar dokumenta numuru C(2004) 1273)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/357/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2232/96 (1996. gada 28. oktobris), ar ko nosaka Kopienas procedūru attiecībā uz garšvielām, kuras lieto vai kuras paredzētas lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai [1], kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 [2], jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regula (EK) Nr. 2232/96 nosaka procedūru, kā ieviest noteikumus par aromatizējošām vielām, ko lieto vai kas paredzētas lietošanai pārtikas produktos. Minētā regula paredz pieņemt aromatizējošo vielu reģistru ("reģistrs") pēc tam, kad dalībvalstis paziņojušas to aromatizējošo vielu sarakstu, kuras var izmantot to teritorijā tirgojamos pārtikas produktos vai uz tiem, un pēc tam, kad Komisija rūpīgi izskatījusi minēto paziņojumu.

(2) Turklāt Regula (EK) Nr. 2232/96 nosaka programmu reģistrā esošo aromatizējošo vielu novērtēšanai ("novērtēšanas programma"), lai pārbaudītu, vai minētās vielas atbilst vispārējiem to lietošanas kritērijiem, kas noteikti norādītās regulas pielikumā. Regula (EK) Nr. 2232/96 paredz, ka par aromatizējošo vielu laišanu tirgū atbildīgajām personām ir jānosūta Komisijai dati, kas vajadzīgi aromatizējošo vielu novērtēšanai. Norādītā regula arī paredz, ka pēc novērtēšanas programmas pabeigšanas ir jāpieņem aromatizējošo vielu saraksts, kuru lietošana ir atļauta, aizliedzot pārējās.

(3) Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2232/96 ar Komisijas Lēmumu 1999/217/EK (1999. gada 23. februāris), ar ko pieņem pārtikas produktos vai uz tiem lietojamo aromatizējošo vielu reģistru, kurš sagatavots, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2232/96 [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/113/EK [4], ir pieņemts pārtikas produktos vai uz tiem lietojamo aromatizējošo vielu reģistrs.

(4) Komisijas Regula (EK) Nr. 1565/2000 (2000. gada 18. jūlijs), ar ko izklāsta pasākumus, kuri vajadzīgi, lai pieņemtu novērtēšanas programmu, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2232/96 [5], paredz noteiktu informāciju, ko iesniedz par dažu reģistrā esošo aromatizējošo vielu laišanu tirgū atbildīgā persona, lai nodrošinātu vielas novērtēšanu.

(5) Atbilstīgi Komisijas Regulai (EK) Nr. 622/2002 (2002. gada 11. aprīlis), ar ko paredz informācijas iesniegšanas termiņus tādu aromatizējošu vielu ar noteiktu ķīmisku sastāvu novērtēšanai, ko lieto pārtikas produktos vai uz tiem [6], ir noteikti informācijas iesniegšanas termiņi aromatizējošo vielu novērtēšanai, kā to prasa Regula (EK) Nr. 1565/2000. Tomēr par vairākām vielām, kurām ir noteikts termiņš 2002. gada 31. decembris, informācija nav iesniegta un Komisija nav informēta par nodomiem informāciju vēl iesniegt. Tādēļ attiecīgās vielas nevar novērtēt attiecībā uz to atbilstību vispārējiem Regulā (EK) Nr. 2232/96 norādītajiem aromatizējošo vielu izmantošanas kritērijiem pirms novērtēšanas programmas pabeigšanas. Tātad ir lietderīgi attiecīgās vielas no reģistra svītrot.

(6) Reģistrā uzskaitīto aromatizētāju rūpīga izskatīšana atklāja nekonsekvenci attiecībā uz dažu vielu nosaukumiem (FL Nr. 06.100, un FL Nr. 06.131) un arī attiecībā uz dažiem ķīmiskiem apzīmējumiem (FL Nr. 02.027, FL Nr. 07.033, FL Nr. 07.153, un FL Nr. 09.578). Turklāt ir konstatēti gadījumi, kad viena viela reģistrā parādījusies ar dažādiem ķīmiskajiem nosaukumiem (FL Nr. 02.228 un FL Nr. 02.027; FL Nr. 07.221 un FL Nr. 07.033). Šīs neatbilstības ir jāizlabo.

(7) Komisijas veiktā izskatīšana arī atklāja, ka no dažādajiem hinīna veidiem kā aromatizētājus lieto tikai hinīna hidrohlorīdu (FL Nr. 14.011), hinīna monohidrohlorīda dihidrātu (FL Nr. 14.155) un hinīna sulfātu (FL Nr. 14.152). Pārējie hinīna veidi (FL Nr. 14.146 un FL Nr. 14.154) tādēļ no reģistra ir jāsvītro.

(8) Pārtikas zinātniskā komiteja savā 2002. gada 26. februāra atzinumā ir secinājusi, ka N–(4–hidroksi–3–metoksibenzil)–8–metilnon–6–ēnamīds (kapsaicīns, FL Nr. 16.014) ir genotoksisks. Kapsaicīns dabā ir sastopams Capsicum sugās (piem., čilli, Kajennas piparos, sarkanajos piparos). Ir ziņots, ka liels čilli patēriņš ir riska faktors saslimšanai ar vēzi. Kaut arī maksimālais dienas patēriņš Eiropas Savienībā ir daudz mazāks par patēriņa līmeņiem, kas ir saistīti ar vēža rašanos, no kapsaicīna kā tāda pievienošanas pārtikai ir jāizvairās, jo tas neatbilst aromatizētāju lietošanas vispārējiem kritērijiem, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 2232/96 pielikumā. Šī viela attiecīgi no reģistra ir jāsvītro.

(9) Par divām reģistrā uzskaitītajām vielām (CN060 un CN061) ziņotāja dalībvalsts ir atsaukusi paziņojumu. Šīs vielas no reģistra tādēļ ir jāsvītro.

(10) Nav lietderīgi saglabāt konfidenciālu kodu vielām, kas citādi ir paziņotas ar pilnu nosaukumu un ir bijušas tirgū brīdī, kad reģistrs izstrādāts.

(11) Nozarē tagad ir sniegta informācija par dažām vielām, kas Lēmuma 1999/217/EK pielikuma A daļā ailē "komentāri" ir apzīmētas ar 4 un par kurām saskaņā ar minēto lēmumu bija vajadzīga papildu informācija. Jo īpaši bija sniegti pierādījumi, ka minētās vielas ir aromatizējošas vielas. Attiecīgi norādītais pielikums ir jāgroza, svītrojot norādi uz 4. zemsvītras piezīmi.

(12) Ir lietderīgi reģistrā izdarīt labojumu, piešķirot Flavis numuru dažām vielām, kas ir bijušas tirgū reģistra izstrādāšanas brīdī, lai nodrošinātu, ka novērtēšanas programmā tās ir iekļautas pareizi.

(13) Dalībvalstis ir paziņojušas par jauniem aromatizētājiem, kas jāiekļauj novērtēšanas programmā un kas tādēļ ir jāiekļauj reģistrā.

(14) Attiecībā uz dažām no jauna paziņotām vielām, piemērojot Regulu (EK) Nr. 2232/96 un Komisijas Ieteikumu 98/282/EK (1998. gada 21. aprīlis) par veidiem, kā dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas līguma parakstītājām valstīm jāaizsargā intelektuālais īpašums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2232/96 [7] minēto aromatizētāju izstrādāšanu un ražošanu, ziņotāja dalībvalsts ir pieprasījusi apzīmēšanu tādā veidā, kas aizsargātu ražotāja intelektuālā īpašuma tiesības. Attiecīgās vielas tādēļ ir jāuzskaita Lēmuma 1999/217/EK pielikuma B daļā.

(15) Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 1999/217/EK.

(16) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 1999/217/EK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 7. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 299, 23.11.1996., 1. lpp.

[2] OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.

[3] OV L 84, 27.3.1999., 1. lpp.

[4] OV L 49, 20.2.2002., 1. lpp.

[5] OV L 180, 19.7.2000., 8. lpp.

[6] OV L 95, 12.4.2002., 10. lpp.

[7] OV L 127, 29.4.1998., 32. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Lēmuma 1999/217/EK pielikumu groza šādi:

1. Pielikuma ievaddaļas, kas ir pirms A daļas, trešajā daļā sarakstam pievieno šādu 6. punktu:

"6. Viela, ko nevar izmantot pārtikā un uz tās, ja vien šī viela nav likumīgi laista attiecīgās(–o) dalībvalsts(–u) tirgū."

2. Pielikuma A daļu groza šādi:

a) ierakstus par vielām, kas apzīmētas ar i) līdz vi) punktos minētajiem FL numuriem, groza šādi:

i) pie FL Nr. 02.027 ailē "CAS" ierakstu "141–25–3" aizstāj ar ierakstu "6812–78–8" un ailē "Einecs" ierakstu "205–473–9" aizstāj ar "229–887–4";

ii) pie FL Nr. 06.100 ailē "Nosaukums" ierakstu "Acetaldehīda dipentilacetāls" aizstāj ar ierakstu "1,1–dipentiloksietāns";

iii) pie FL Nr. 06.131 ailē "Nosaukums" ierakstu "1–etoksi–3–metil–1–izopentiloksibutāns" aizstāj ar ierakstu "1–etoksi–1–(3–metilbutoksi)–3–metilbutāns";

iv) pie FL Nr. 07.033 ailē "CAS" ierakstu "95–41–0" aizstāj ar ierakstu "11050–62–7";

v) pie FL Nr. 07.153 ailē "CAS" ierakstu "1803–39–0" aizstāj ar ierakstu "20489–53–6";

vi) pie FL Nr. 09.578 ailē "CAS" ierakstu "19089–92–0" aizstāj ar ierakstu "1617–25–0";

vii) pie FL Nr. 12.201 ailē "CAS" ierakstu "57074–34–7" aizstāj ar ierakstu "94293–57–9";

b) rindas, kas tabulā atbilst vielām, kuras apzīmētas ar šādiem FL numuriem, svītro:

"02.046 | 02.143 | 02.158 | 02.161 | 02.169 | 02.179 | 02.220 | 02.225 |

02.228 | 02.241 | 05.086 | 05.138 | 05.145 | 05.151 | 05.161 | 05.162 |

05.163 | 05.165 | 05.168 | 05.181 | 05.206 | 06.056 | 06.093 | 06.110 |

06.112 | 07.006 | 07.037 | 07.073 | 07.155 | 07.166 | 07.186 | 07.197 |

07.209 | 07.218 | 07.221 | 07.222 | 07.227 | 08.077 | 08.084 | 08.091 |

08.105 | 08.106 | 08.118 | 08.122 | 08.124 | 08.125 | 09.172 | 09.175 |

09.190 | 09.224 | 09.226 | 09.320 | 09.322 | 09.336 | 09.338 | 09.343 |

09.344 | 09.359 | 09.361 | 09.366 | 09.373 | 09.376 | 09.378 | 09.393 |

09.497 | 09.577 | 09.591 | 09.597 | 09.610 | 09.622 | 09.627 | 09.628 |

09.630 | 09.653 | 09.828 | 09.849 | 09.856 | 09.863 | 09.868 | 09.883 |

09.889 | 09.890 | 12.011 | 12.090 | 12.091 | 12.105 | 12.119 | 12.131 |

12.133 | 12.140 | 12.144 | 12.160 | 12.184 | 12.185 | 12.190 | 12.204 |

12.213 | 12.215 | 12.219 | 12.220 | 12.225 | 12.229 | 14.146 | 14.154 |

16.014 | 16.077 | 17.004 | 17.011 | 17.016 | 17.030" | | |

c) vielām, kas apzīmētas ar šādiem FL numuriem, ciparu

"4"

ailē

"komentāri"

tabulā svītro:

"02.004 | 02.121 | 02.216 | 02.217 | 09.016 | 09.034 | 09.367 | 09.712 |

16.009 | 16.017" | | | | | | |

d) tabulā iestarpina šādas rindas:

"FL Nr. | Ķīmisko vielu grupa | CAS | Nosaukums | FEMA | EINECS | Sinonīmi | Komentāri |

02.243 | 04 | 56805–23–3 | (E)–3–(Z)–6–nonadiēn–1–ols | 3884 | 278–518–3 | | 6 |

04.095 | 25 | 527–60–6 | 2,4,6–Trimetilfenols | | 208–419–2 | | 6 |

04.096 | 18 | 579–60–2 | 2–Metoksi–6–(2–propenil)fenols | | 209–444–1 | | 6 |

05.207 | 04 | 105683–99–6 | 6–Decenāls, cis | | | | 6 |

05.208 | 04 | 169054–69–7 | Z–8–tetradecenāls | | | | 6 |

05.209 | 04 | 147159–48–6 | 6–decenāls, trans | | | | 6 |

06.132 | 23 | 63253–24–7 | Vanilīna butān–2,3–diola acetāls (stereoizomēru maisījums) | 4023 | | Vanilīna eritro– un treo–butān–2,3–diola acetāls | 6 |

05.217 | 04 | 21662–08–8 | 5–Decenāls | | | | |

05.218 | 04 | 56554–87–1 | 16–Oktadecenāls | | | | |

07.239 | 05 | 2278–53–7 | [R–(E)]–5–izopropil–8–metilnona–6,8– diēn–2–ons | | 218–907–7 | | 6 |

07.240 | 05 | 13019–20–0 | 2–Metilheptān–3–ons | 4000 | 235–877–0 | | 6 |

07.241 | 05 | 1635–02–5 | 3,4–Dimetilheks–3–ēn–2–ons | | 216–656–8 | | 6 |

07.242 | 21 | 5355–63–5 | 3–Hidroksi–4–fenilbutān–2–ons | | | | 6 |

07.243 | 21 | 99–93–4 | 4–Hidroksiacetofenons | | 202–802–8 | | 6 |

07.244 | 05 | 20859–10–3 | trans–6–Metil–3–heptēn–2–ons | 4001 | | | 6 |

07.245 | 08 | 71048–82–3 | trans–δ– Damaskons | | 275–156–8 | (l–α–(E),2–β)–l–(2,6,6–trimetil– cikloheks–3–en–1–il)but–2–en–1–ons | 6 |

07.246 | 08 | 25304–14–7 | Dimetilcikloheksilmetilketons | | 246–799–1 | | 6 |

07.247 | 05 | 30086–02–3 | 3,5–Oktadiēn–2–ons, (E,E) | 4008 | | | 6 |

07.248 | 10 | 585–25–1 | Oktān–2,3–dions | | 209–552–9 | | 6 |

07.249 | 05 | 927–49–1 | Undekān–6–ons | 4022 | 213–150–9 | | 6 |

07.253 | 05 | 30086–02–3 | 3,5–Oktadiēn–2–ons | | | | |

09.917 | 04 | 1576–85–8 | 4–Pentenilacetāts | 4011 | 216–413–6 | | 6 |

09.918 | 04 | 67452–27–1 | cis–4–Decenilacetāts | 3967 | | | 6 |

09.919 | 09 | 139564–43–5 | Etil–3–acetoksi–2–metilbutirāts | | | | 6 |

09.920 | 08 | 156324–82–2 | 2–Izopropil–5–metilcikloheksil– oksikarboniloksi–2–hidroksipropāns | 3992 | 417–420–9 | | 6 |

09.921 | 04 | 54653–25–7 | Etil–5–heksenoāts | 3976 | | | 6 |

09.922 | 04 | 39924–27–1 | Etil–cis–4–heptenoāts | 3975 | 254–702–9 | | 6 |

09.923 | 05 | 39026–94–3 | Hept–2–ilbutirāts | 3981 | | | 6 |

09.924 | 05 | 5921–83–5 | (+/–)–3–Heptilacetāts | 3980 | 203–932–8 | | 6 |

09.925 | 05 | 60826–15–5 | Nonān–3–ilacetāts | 4007 | 262–444–3 | | 6 |

09.926 | 05 | 84434–65–1 | Oktān–3–ilformiāts | 4009 | 282–866–1 | | 6 |

09.927 | 04 | 141–15–1 | Rodinilbutirāts | 2982 | 205–462–9 | | 6 |

09.928 | 04 | 3681–82–1 | trans–3–Heksenilacetāts | | 222–962–2 | | 6 |

10.069 | 09 | 67663–01–8 | 3–Metil–γ–dekalaktons | 3999 | | | 6 |

10.070 | 09 | 1073–11–6 | 4–Metil–5–heksēn–1,4–olīds | | 214–024–6 | | 6 |

12.238 | 20 | 227456–27–1 | 3–Merkapto–2–metilpentān–1–ols | 3996 | | | 6 |

12.239 | 20 | 227456–28–2 | 3–Merkapto–2–metilpentanāls | 3994 | | | 6 |

12.240 | 20 | 6540–86–9 | 2,4,6–Tritiaheptāns | | | | 6 |

12.241 | 20 | 258823–39–1 | 2–Merkapto–2–metilpentān–1–ols | 3995 | | | 6 |

12.242 | 20 | 29414–47–9 | Metiltiometilmerkaptāns | | | | |

12.243 | 20 | 6725–64–0 | Dimerkaptometāns | | | | 6 |

12.244 | 20 | 14109–72–9 | 1–Metil–2–propanons | 3882 | | | 6 |

12.245 | 20 | 7529–06–8 | 1,3–Dimerkapto–2–tiapropāns | | | | 6 |

12.246 | 20 | | 3–(Metiltio)heksān–3–ons | | | | 6 |

12.247 | 20 | 61837–77–2 | 1–(Metiltio)oktān–3–ons | | | | 6 |

12.248 | 20 | 5862–47–5 | 2–(Metiltio)etilacetāts | | | | 6 |

12.249 | 20 | 227456–27–1 | 3–Merkapto–2–metilpentanols (stereoizomēru maisījums) | 3996 | | | 6 |

12.250 | 20 | 51755–72–7 | 3–Merkaptoheksanāls | | | | 6 |

12.251 | 20 | 136954–22–8 | 3–Merkaptoheksilheksanoāts | 3853 | | | 6 |

12.252 | 20 | 31539–84–1 | 4–Merkapto–4–metil–2–pentanols | | | | 6 |

12.253 | 20 | 72437–68–4 | Amilmetildisulfīds | | | | 6 |

12.254 | 20 | 63986–03–8 | Butiletildisulfīds | | | | 6 |

12.255 | 20 | 156472–94–5 | Etil–3–merkaptobutirāts | 3977 | | | 6 |

12.256 | 20 | 31499–70–4 | Etilpropiltrisulfīds | | | | 6 |

12.257 | 20 | 104228–51–5 | Etil–4–(acetiltio)butirāts | 3974 | | | 6 |

12.259 | 20 | 29725–66–4 | p–Mentān–3–ons, 1–merkapto | | | | 6 |

13.191 | 14 | 376595–42–5 | O–Etil–S–(2–furilmetil)tiokarbonāts | | | | 6 |

13.192 | 14 | 109537–55–5 | Furfuril–2–metil–3–furildisulfīds | | | | 6 |

13.193 | 14 | 26486–21–5 | 2,5–Dimetiltetrahidro–3–furāntiols | 3971 | | | 6 |

13.194 | 14 | 252736–39–3 | 2,5–Dimetiltetrahidro–3–furiltioacetāts | 3972 | | | 6 |

13.195 | 30 | 26131–91–9 | 2–Izobutil–4,5–dimetiloksazols | | | | 6 |

13.196 | 14 | 180031–78–1 | 4–(Furfuriltio)pentān–2–ons | 3840 | | | 6 |

13.197 | 14 | 252736–36–0 | Furilpropildisulfīds | 3979 | | | 6 |

14.162 | 28 | 98–79–3 | L–2–pirolidon–5–karbonskābe | | | | 6 |

14.163 | 28 | 1192–58–1 | l–Metilpirola 2–karboksaldehīds | | 214–755–0 | | 6 |

14.164 | 28 | 622–39–9 | 2–Propilpiridīns | | 210–732–4 | | 6 |

14.165 | 28 | 2168–14–8 | N–etil–2–formilpirols | | | | 6 |

15.123 | 20 | 53897–58–5 | 2,4,6–Trietil–l,3,5–tritiāns | | | | 6 |

16.082 | 30 | 21018–84–8 | Amarogentīns | | | | 6" |

3. Pielikuma B daļas tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

"Aromatizējošas vielas, kas izziņotas, piemērojot Regulas (EK) Nr. 2232/96 3. panta 2. punktu, un kurām ir pieprasīta ražotāja intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība

Kods | Datums, kad Komisija saņēmusi paziņojumu | Komentāri |

CN003 | 17.10.1998 | |

CN004 | 17.10.1998 | |

CN009 | 17.10.1998 | |

CN010 | 17.10.1998 | |

CN012 | 17.10.1998 | |

CN013 | 17.10.1998 | |

CN014 | 17.10.1998 | |

CN016 | 17.10.1998 | |

CN019 | 17.10.1998 | |

CN022 | 17.10.1998 | |

CN023 | 17.10.1998 | |

CN030 | 17.10.1998 | |

CN033 | 17.10.1998 | |

CN035 | 17.10.1998 | |

CN036 | 17.10.1998 | |

CN037 | 17.10.1998 | |

CN042 | 17.10.1998 | |

CN045 | 17.10.1998 | |

CN048 | 17.10.1998 | |

CN049 | 17.10.1998 | |

CN050 | 17.10.1998 | |

CN052 | 17.10.1998 | |

CN053 | 17.10.1998 | |

CN054 | 17.10.1998 | |

CN057 | 17.10.1998 | |

CN058 | 30.10.1998 | |

CN059 | 18.9.1998 | |

CN064 | 3.2.1999 | |

CN065 | 26.1.2001 | |

CN074 | 18.4.2003 | 6 |

CN075 | 18.4.2003 | 6 |

CN076 | 18.4.2003 | 6" |

--------------------------------------------------