32004D0280Oficiālais Vēstnesis L 049 , 19/02/2004 Lpp. 0001 - 0008


Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 280/2004/EK

(2004. gada 11. februāris)

par monitoringa mehānismu attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju un par Kioto protokola īstenošanu Kopienā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [1],

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [2],

tā kā:

(1) Ar Padomes 1993. gada 24. jūnija Lēmumu 93/389/EEK par Kopienas uzraudzības mehānismu pār CO2 un citu siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijām [3] noteica mehānismu, kā uzraudzīt antropogēnās, siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas un kā novērtēt progresu attiecībā uz saistību ievērošanu par šo emisiju. Lai ņemtu vērā attīstību starptautiskā līmenī un skaidrības labad, ir lietderīgi aizstāt minēto lēmumu.

(2) Galamērķis Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām, kas apstiprināta ar Padomes Lēmumu 94/69/EK [4], ir panākt siltumnīcas efektu izraisošu gāzu koncentrācijas stabilizāciju atmosfērā pie tāda līmeņa, kas nepieļautu bīstamu antropogēnu ietekmi uz klimata sistēmu.

(3) ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām uzliek saistības Kopienai un tās dalībvalstīm attīstīt, regulāri atjaunināt, publicēt un darīt zināmu Līgumslēdzēju pušu konferencē valsts uzskaiti par visu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu, ko nekontrolē Monreālas protokols par vielām, kas noārda ozona slāni (še turpmāk –– siltumnīcas efektu izraisošas gāzes), antropogēnām emisijām no avotiem un piesaisti, izmantojot salīdzināmas metodikas, kuras ir Līgumslēdzēju pušu konferences sertificētas.

(4) Ir vajadzīgs siltumnīcas efektu izraisošo Kopienas gāzu emisiju rūpīgs monitorings un regulārs novērtējums. Klimata pārmaiņu politikas jomā veiktie Kopienas un tās dalībvalstu pasākumi arī ir laikus jāanalizē.

(5) Precīza ziņošana saskaņā ar šo lēmumu sākuma stadijā ļautu agri noteikt emisiju līmeņus atbilstoši Padomes 2002. gada 25. aprīļa Lēmumam 2002/358/EK par ANO Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto Protokola apstiprināšanu Eiropas Kopienas vārdā un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi [5] un tādējādi ļautu agri noteikt tiesības piedalīties Kioto protokola elastīgajos mehānismos.

(6) ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām visām Līgumslēdzējām pusēm uzliek saistības izstrādāt, īstenot, publicēt un regulāri atjaunināt valsts un, ja vajadzīgs, reģionālas programmas, kas ietver pasākumus klimata pārmaiņu seku mazināšanai, strādājot ar visu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu antropogēnām emisijām no avotiem un piesaisti.

(7) Ar Lēmumu 2002/358/EK apstiprināja ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu. Kioto protokola 3. panta 2. punkts paredz, ka ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām I pielikumā ietvertā protokola Līgumslēdzējām pusēm ir jābūt guvušām uzskatāmus panākumus to saistību izpildē atbilstoši šim protokolam līdz 2005. gadam.

(8) Saskaņā ar Līgumslēdzēju pušu konferences 19/CP.7. lēmuma pielikuma A iedaļas II daļu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām I pielikumā ietvertā Kioto protokola visām Līgumslēdzējām pusēm ir jāizveido un jāuztur valsts reģistrs, lai nodrošinātu emisijas samazināšanas vienību, sertificētu emisijas samazinājumu, noteikto daudzuma vienību un piesaistes vienību piešķiršanas, turēšanas, pārskaitīšanas, anulēšanas un atsaukšanas precīzu uzskaiti.

(9) Saskaņā ar 19/CP.7. lēmumu katra emisijas samazināšanas vienība, sertificēts emisijas samazinājums, noteiktā daudzuma vienība un piesaistes vienība jebkurā brīdī ir tikai vienā reģistrā.

(10) Kopienas reģistru var izmantot, lai ietvertu emisijas samazināšanas vienības un sertificētus emisijas samazinājumus, kas radušies Kopienas finansētos projektos, tādējādi veicinot Kopienas pasākumus trešās valstīs, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, un tos var uzturēt konsolidētā sistēmā kopā ar citu dalībvalstu reģistriem.

(11) Uz emisijas samazināšanas vienību un sertificētu emisijas samazinājumu pirkšanu un izmantošanu Kopienā ir jāattiecina papildu noteikumi, kas jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei pēc Komisijas priekšlikuma.

(12) Kopienai un dalībvalstīm saskaņā ar Lēmumu 2002/358/EK ir pienākums veikt vajadzīgos pasākumus, lai ievērotu emisijas līmeņus, kas noteikti atbilstoši minētajam lēmumam. Noteikumos, kas paredzēti par emisijas samazināšanas vienībām un sertificētiem emisijas samazinājumiem, kuri ietverti Kopienas reģistrā, ir jāņem vērā dalībvalsts pienākumi pildīt savas saistības atbilstoši Lēmumam 2002/358/EK.

(13) Kopiena un tās dalībvalstis ir izmantojušas Kioto protokola 4. pantu, kas atļauj protokola Līgumslēdzējām pusēm kopīgi izpildīt emisiju ierobežojumu un samazināšanas saistības. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt efektīvu sadarbību un koordināciju attiecībā uz pienākumiem saskaņā ar šo lēmumu, ietverot Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu saraksta apkopošanu, progresa novērtēšanu, ziņojumu sagatavošanu, kā arī pārskatīšanas un atbilstības procedūras, kas ļauj Kopienai izpildīt tās ziņošanas pienākumus saskaņā ar Kioto protokolu, kā paredzēts politiskajos nolīgumos un tiesiskajos lēmumos, kas pieņemti ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu septītajā konferencē Marrākešā (še turpmāk –– Marrākešas Līgums).

(14) Kopiena un dalībvalstis ir ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Kioto protokola Līgumslēdzējas puses un katra no tām saskaņā ar minēto ir atbildīga par ziņošanu par to noteikto daudzumu, tā noteikšanu un uzskaitīšanu, kā arī par to, lai noteiktu un uzturētu to tiesības piedalīties Kioto protokola mehānismos.

(15) Saskaņā ar Lēmumu 19/CP.7. katra Līgumslēdzēja puse, kas ietverta ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām I pielikumā, piešķir noteiktā daudzuma vienību summu, kas ir līdzvērtīga tās valsts reģistrā noteiktajam daudzumam, atbilstoši tās emisiju līmeņiem, kas noteikti saskaņā ar Lēmumu 2002/358/EK un Kioto protokolu.

(16) Atbilstoši Lēmumam 2002/358/EK Kopiena nepiešķir noteiktā daudzuma vienības.

(17) Eiropas Vides aģentūra palīdz Komisijai vajadzības gadījumā attiecībā uz monitoringa pasākumiem, jo īpaši saistībā ar Kopienas uzskaites sistēmu, un Komisijai analizējot progresu, kas panākts attiecībā uz saistību izpildi saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un Kioto protokolu.

(18) Ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras nozīmi, apkopojot ikgadējo Kopienas inventarizāciju, dalībvalstīm būtu lietderīgi izveidot savas valsts sistēmas tādā veidā, kas atvieglotu aģentūras darbu.

(19) Dalībvalstis nevar to būtības dēļ pietiekami sasniegt ierosinātās rīcības mērķus, proti, izpildīt Kopienas saistības saskaņā ar Kioto protokolu, jo īpaši tajā paredzētās monitoringa un ziņošanas prasības, un tādēļ tos labāk var sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šis lēmums nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šo mērķu sasniegšanai.

(20) Pasākumi, kas vajadzīgi šā lēmuma īstenošanai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, kas nosaka procedūras Komisijai uzticēto izpildes pilnvaru īstenošanai [6],

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo lēmumu ievieš mehānismu:

a) monitoringam attiecībā uz visu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu, ko nekontrolē Monreālas protokols par vielām, kas noārda ozona slāni, antropogēnām emisijām no avotiem un piesaisti dalībvalstīs;

b) saistību izpildes progresa novērtēšanai attiecībā uz šīm emisijām no avotiem un piesaisti;

c) ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Kioto protokola īstenošanai, attiecībā uz Kopienas un tās dalībvalstu valstu programmām, siltumnīcas efektu izraisošo gāzu sarakstiem, valstu sistēmām un reģistriem un citām būtiskām procedūrām atbilstoši Kioto protokolam;

d) laicīguma, pilnīguma, precizitātes, atbilstības, salīdzināmības un pārredzamības nodrošināšanai attiecībā uz Kopienas un tās dalībvalstu ziņošanu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam.

2. pants

Valstu programmas un Kopienas programma

1. Dalībvalstis un Komisija izstrādā un ievieš attiecīgi valstu programmas un Kopienas programmu, lai sekmētu:

a) Kopienas un tās dalībvalstu saistību izpildi attiecībā uz visu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju ierobežošanu un/vai samazināšanu saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un Kioto protokolu;

b) dalībvalstu faktiskā un paredzamā progresa pārredzamu un precīzu monitoringu, ietverot ar Kopienas pasākumiem veiktos ieguldījumus, izpildot Kopienas un tās dalībvalstu saistības attiecībā uz visu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju ierobežošanu un/vai samazināšanu saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un Kioto protokolu.

Šīs programmas ietver 3. panta 2. punktā minēto informāciju un to attiecīgi atjaunina.

2. Šim nolūkam kopīgas īstenošanas izmantošana, tīrās attīstības mehānisms un starptautiskā emisijas kvotu tirdzniecība papildina valsts pasākumus saskaņā ar Kioto protokola un Marrākešas Līguma attiecīgajiem noteikumiem.

3. Dalībvalstis dara pieejamas sabiedrībai valsts programmas un to atjauninājumus un triju mēnešu laikā pēc to pieņemšanas informē Komisiju.

Šā lēmuma 9. panta 1. punktā minētās komitejas turpmākajās sanāksmēs Komisija informē dalībvalstis par jebkurām šādām valstu programmām un to atjauninājumiem, ko tā ir saņēmusi.

3. pants

Dalībvalstu iesniegtie ziņojumi

1. Lai novērtētu faktisko progresu un Kopienai ļautu sagatavot gada pārskatus, dalībvalstis saskaņā ar pienākumiem atbilstoši ANO Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām un Kioto protokolam nosaka un paziņo Komisijai līdz katra gada (X gads) 15. janvārim:

a) to antropogēnās emisijas attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošām gāzēm, kas uzskaitītas Kioto protokola A pielikumā (oglekļa dioksīdu (CO2), metānu (CH4), slāpekļa(I) oksīdu (N2O), fluorogļūdeņražus (HFC), perfluorogļūdeņražus (PFC) un sēra heksafluorīdu (SF6)), gadā, kas ir pirms iepriekšējā gada (X–2 gads);

b) provizoriskos datus par to oglekļa oksīda (CO), sēra dioksīda (SO2), slāpekļa oksīdu (NOx) un gaistošu organisku savienojumu (GOS) emisijām gadā, kas ir pirms iepriekšējā (X–2 gads), kopā ar galīgajiem datiem par gadu, kas ir trīs gadus iepriekš (X–3 gads);

c) to siltumnīcas efektu izraisošo antropogēno gāzu emisijas no avotiem un oglekļa dioksīda piesaisti, kas izriet no zemes izmantošanas, zemes izmantošanas izmaiņām un mežsaimniecības gadā, kas ir pirms iepriekšējā gada (X–2 gads);

d) informāciju par emisiju un piesaistes uzskaitīšanu no zemes izmantošanas, zemes izmantošanas izmaiņām un mežsaimniecības saskaņā ar 3. panta 3. punktu un, ja dalībvalsts nolemj to izmantot, Kioto protokola 3. panta 4. punktu, kā arī saskaņā ar to pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz gadiem starp 1990. gadu un gadu, kas ir pirms iepriekšējā gada (X–2 gads);

e) jebkuras izmaiņas attiecībā uz informāciju, kas minēta punktos a) līdz d) attiecībā uz gadiem starp 1990. gadu un gadu, kas ir trīs gadus iepriekš (gads X–3);

f) valsts uzskaites ziņojuma sastāvdaļas, kas ir vajadzīgas Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu saraksta ziņojuma sagatavošanai, piemēram, informāciju par dalībvalsts kvalitātes nodrošināšanas/kvalitātes kontroles plānu, vispārēju nenoteiktības novērtējumu, vispārēju novērtējumu par pilnību un informāciju par veiktajiem pārrēķiniem;

g) informāciju no valsts reģistra, tiklīdz tas ir izveidots, par noteikto daudzuma vienību, piesaistes vienību, emisijas samazināšanas vienību un sertificētu emisijas samazinājumu piešķiršanu, iegūšanu, turēšanu, pārskaitīšanu, anulēšanu, atsaukšanu un pārnešanu iepriekšējā gada laikā (gads X–1);

h) informāciju par juridiskām personām, kuras ir pilnvarotas piedalīties mehānismos saskaņā ar Kioto protokola 6., 12. un 17. pantu atbilstoši attiecīgajiem valsts vai Kopienas noteikumiem;

i) pasākumiem, kas veikti vērtējumu uzlabošanai, piemēram, ja uzskaites jomās ir izdarīti grozījumi;

j) informāciju par rādītājiem attiecībā uz gadu, kas ir pirms iepriekšējā gada (X–2);

k) jebkuras izmaiņas valsts uzskaites sistēmā.

Dalībvalstis paziņo Komisijai līdz katra gada (X gads) 15. martam pilnīgu valsts uzskaites ziņojumu.

2. Paredzamā progresa novērtēšanai dalībvalstis paziņo Komisijai līdz 2005. gada 15. martam un pēc tam ik pēc diviem gadiem:

a) informāciju par valsts politiku un pasākumiem, kas ierobežo un/vai samazina siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas no avotiem vai veicina piesaisti, iedalot to pēc nozares attiecībā uz katru siltumnīcas efektu izraisošo gāzi, ietverot:

i) politikas un pasākumu mērķi;

ii) politikas instrumenta veidu;

iii) politikas vai pasākuma īstenošanas stāvokli;

iv) rādītājus, kas attiecas uz politikas un pasākumu progresa uzraudzību un novērtēšanu laikā, ietverot, inter alia, rādītājus, kuri noteikti īstenošanas noteikumos, kas pieņemti atbilstoši 3. punktam;

v) kvantitatīvos novērtējumus par politikas un pasākumu ietekmi uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām no avotiem un piesaisti laikā starp bāzes gadu un turpmākajiem gadiem, tostarp 2005., 2010. un 2015. gadu, ietverot to ekonomisko ietekmi ciktāl tas ir iespējams;

vi) to, kādā apmērā valsts pasākumi faktiski veido būtisku daļu no valsts līmenī veiktiem centieniem, kā arī to, kādā apmērā kopīgas īstenošanas mehānisma un tīra attīstības mehānisma izmantošana, un starptautiskā emisijas kvotu tirdzniecība atbilstoši Kioto protokola 6., 12. un 17. pantam faktiski papildina valsts pasākumus saskaņā ar Kioto protokola un Marrākešas Līguma attiecīgajiem noteikumiem;

b) valsts prognozes par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām no avotiem un to piesaisti, vismaz attiecībā uz 2005., 2010., 2015. un 2020. gadu, iedalot to pēc gāzes un pēc nozares, ietverot:

i) prognozes "ar pasākumiem" un "ar papildu pasākumiem", kā minēts ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām pamatnostādnēs un sīkāk norādīts īstenošanas noteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 3. punktu;

ii) prognozēs ietvertās politikas un pasākumu skaidru identificēšanu;

iii) prognozēm veiktas jutīguma analīzes rezultātus;

iv) metodiku, paraugu, pamata pieņēmumu un galveno ievadparametru un izvadparametru aprakstus.

c) informāciju par pasākumiem, kurus veic vai kuri ir plānoti attiecīgo Kopienas tiesību aktu un politikas īstenošanai, un informāciju par tiesiskajiem un institucionālajiem pasākumiem, lai sagatavotos īstenot saistības saskaņā ar Kioto protokolu, un informāciju par noteikumiem attiecībā uz atbilstības un izpildes procedūrām un to īstenošanu valstīs;

d) informāciju par institucionālajiem un finanšu noteikumiem lēmumu pieņemšanas procedūrām, lai saskaņotu un atbalstītu pasākumus, kas ir saistīti ar līdzdalību mehānismos saskaņā ar Kioto protokola 6., 12. un 17. pantu, tostarp juridisku personu līdzdalību.

3. Īstenošanas noteikumus attiecībā uz 1. un 2. punktā minētās informācijas paziņošanu pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto procedūru.

Šos īstenošanas noteikumus vajadzības gadījumā var pārskatīt, ņemot vērā lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un Kioto protokolu.

4. pants

Kopienas uzskaites sistēma

1. Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, ik gadu apkopo Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu sarakstu un Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu uzskaites ziņojumu, to projektus izplata dalībvalstīm līdz 28. februārim, kā arī tos publicē un iesniedz ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam līdz katra gada 15. aprīlim. Novērtējumus par datiem, kas trūkst valsts uzskaitē, ietver saskaņā ar īstenošanas noteikumiem, kas pieņemti atbilstoši 2. punkta b) apakšpunktam, ja vien atjauninātie dati nav saņemti no dalībvalstīm vēlākais līdz minētā gada 15. martam.

2. Komisija, saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto procedūru un ņemot vērā dalībvalstu valsts sistēmas, vēlākais līdz 2006. gada 30. jūnijam pieņem Kopienas uzskaites sistēmu, lai nodrošinātu valstu uzskaišu precizitāti, salīdzināmību, saskanību, pilnīgumu un laicīgumu, attiecībā uz Kopienas siltumnīcas efektu izraisošu gāzu sarakstu.

Šī sistēma paredz:

a) kvalitātes nodrošināšana/kvalitātes kontroles programmu, tostarp kvalitātes mērķu noteikšanu un uzskaites kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles plānu. Komisija sniedz palīdzību dalībvalstīm kvalitātes nodrošināšanas/kvalitātes kontroles programmu īstenošanai;

b) procedūru to datu novērtēšanai, kas trūkst no valsts uzskaites, tostarp apspriešanos ar attiecīgo dalībvalsti.

3. Eiropas Vides aģentūra sniedz palīdzību Komisijai vajadzības gadījumā 1. un 2. punkta īstenošanai, inter alia, veicot pētījumus un apkopojot datus atbilstoši tās gada darbības programmai.

4. Dalībvalstis pēc iespējas agrāk un jebkurā gadījumā vēlākais līdz 2005. gada 31. decembrim izveido valsts uzskaites sistēmas saskaņā ar Kioto protokolu, lai novērtētu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu antropogēnās emisijas no avotiem un ogļskābās dioksīda piesaistes.

5. pants

Progresa novērtēšana un ziņošana

1. Komisija reizi gadā, apspriežoties ar dalībvalstīm, novērtē Kopienas un tās dalībvalstu progresu attiecībā uz saistību izpildi saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un Kioto protokolu, kā izklāstīts Lēmumā 2002/358/EK, lai novērtētu to, vai progress ir pietiekams, lai izpildītu šīs saistības.

Šajā novērtējumā ņem vērā progresu Kopienas politikā un pasākumos, kā arī informācijā, ko dalībvalstis iesniedz saskaņā ar šā lēmuma 3. pantu un 6. panta 2. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvas, ar kuru nosaka siltumnīcefekta radīto gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu Kopienā [7].

Ik pēc diviem gadiem novērtējumā iekļauj arī Kopienas un tās dalībvalstu paredzamo progresu attiecībā uz to saistību izpildi saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un Kioto protokolu.

2. Pamatojoties uz 1. punktā minēto novērtējumu, Komisija ik gadu iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Šajā ziņojumā ietver iedaļas par faktiskajām un paredzamajām emisijām no avotiem un piesaisti, politiku un pasākumiem, kā arī par mehānismu izmantošanu atbilstoši Kioto protokola 6., 12. un 17. pantam.

3. Komisija sagatavo ziņojumu, norādot Kopienā līdz 2005. gadam sasniegto progresu, ņemot vērā atjaunināto informāciju par emisijas prognozēm, ko dalībvalstis iesniedz ne vēlāk kā 2005. gada 15. jūnijā, saskaņā ar īstenošanas noteikumiem, kas pieņemti atbilstoši 3. panta 3. punktam, un iesniedz to ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam vēlākais līdz 2006. gada 1. janvārim.

4. Katra dalībvalsts sagatavo ziņojumu, norādot minētās dalībvalsts sasniegto progresu līdz 2005. gadam, ņemot vērā informāciju, kas iesniegta saskaņā ar īstenošanas noteikumiem, kuri pieņemti atbilstoši 3. panta 3. punktam, un iesniedz to ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam vēlākais līdz 2006. gada 1. janvārim.

5. Kopiena un katra dalībvalsts iesniedz ziņojumu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam par papildu laika posmu, kas noteikts ar Marrākešas Līgumu saistību izpildei, beidzoties minētajam laika posmam.

6. Saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija var pieņemt noteikumus, kas ietver prasības attiecībā uz ziņošanu par progresa norādīšanu, kā to prasa Kioto protokola 3. panta 2. punkts, un attiecībā uz ziņošanu saistībā ar papildu laika posmu, kas noteikts ar Marrākešas Līgumu saistību izpildei.

7. Eiropas Vides aģentūra vajadzības gadījumā sniedz palīdzību Komisijai par 1., 2. un 3. punkta īstenošanu atbilstoši tās gada darba programmai.

6. pants

Valstu reģistri

1. Kopiena un tās dalībvalstis izveido un uztur reģistrus, lai nodrošinātu noteikto daudzuma vienību, piesaistes vienību, emisijas samazināšanas vienību un sertificētu emisijas samazinājumu piešķiršanas, turēšanas, pārskaitīšanas, iegūšanas, anulēšanas un atsaukšanas precīzu uzskaiti. Šie reģistri ietver reģistrus, kas izveidoti saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 19. pantu, atbilstoši noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šī lēmuma 9. panta 2. punktā minēto procedūru.

Kopiena un dalībvalstis var uzturēt savus reģistrus konsolidētā sistēmā kopā ar vienu vai vairākām citām dalībvalstīm.

2. Šā panta 1. punkta pirmajā teikumā minētās daļas dara pieejamas centrālajam administratoram, kas nozīmēts saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 20. pantu.

7. pants

Noteiktais daudzums

1. Kopiena un katra dalībvalsts vēlākais līdz 2006. gada 31. decembrim iesniedz ziņojumu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam, nosakot savu noteikto daudzumu kā līdzvērtīgu to attiecīgajiem emisiju līmeņiem, kas noteikti saskaņā ar Lēmuma 2002/358/EK 3. panta pirmo daļu un Kioto protokolu. Dalībvalstis un Kopiena cenšas savus ziņojumus iesniegt vienlaicīgi.

2. Dalībvalstis pēc to valsts uzskaites pārskatīšanas pabeigšanas saskaņā ar Kioto protokolu par Kioto protokola pirmā saistību laika posma katru gadu, ietverot risinājumu jebkuram jautājumam par īstenošanu, tūlīt atsauc noteiktā daudzuma vienības, piesaistes vienības, emisijas samazināšanas vienības un sertificētu emisijas samazinājumu, kas ir līdzvērtīgi to neto emisijām minētā gada laikā.

Attiecībā uz saistību laika posma pēdējo gadu, norakstīšanu veic pirms papildu laika posma beigām, kas noteikts ar Marrākešas Līgumu saistību izpildei.

3. Dalībvalstis piešķir noteiktā daudzuma vienības savos valsts reģistros saskaņā ar to emisiju līmeņiem, kas noteikti atbilstoši Lēmumam 2002/358/EK un Kioto protokolam.

8. pants

Procedūras saskaņā ar Kioto protokolu

1. Dalībvalstis un Kopiena nodrošinu pilnu un efektīvu sadarbību un koordināciju savā starpā attiecībā uz pienākumiem saskaņā ar šo lēmumu par:

a) Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu saraksta un Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu saraksta ziņojuma apkopošanu atbilstoši 4. panta 1. punktam;

b) pārskatīšanas un atbilstības procedūrām saskaņā ar Kioto protokolu atbilstoši saskaņā ar to pieņemtajiem attiecīgajiem lēmumiem;

c) jebkuriem grozījumiem saskaņā ar ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām pārskatīšanas procesu vai citām izmaiņām sarakstos un sarakstu ziņojumos, kas ir iesniegti vai ir iesniedzami ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam;

d) Kopienas ziņojuma un dalībvalstu ziņojumu sagatavošanu par progresa norādīšanu līdz 2005. gadam saskaņā ar 5. panta 3. un 4. punktu;

e) šā lēmuma 7. panta 1. punktā minētā ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu;

f) ziņošanu attiecībā uz papildu laika posmu, kas noteikts ar Marrākešas Līgumu saistību izpildei atbilstoši 5. panta 5. un 6. punktam.

2. Dalībvalstis iesniedz valsts uzskaites ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam līdz katra gada 15. aprīlim, ietverot informāciju, kas ir vienāda ar to, kas iesniegta saskaņā ar 3. panta 1. punktu, ja vien Komisija vēlākais līdz minētā gada 15. martam nesniedz informāciju, kas novērš jebkuras pretrunas vai atšķirības.

3. Komisija saskaņā ar 9. panta 2. punktā minētajām procedūrām var paredzēt procedūras un grafikus šādai sadarbībai un koordinācijai.

9. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz "Klimata pārmaiņu komiteja".

2. Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Klimata pārmaiņu komiteja pieņem savu reglamentu.

10. pants

Papildu pasākumi

Pēc ziņojuma iesniegšanas, norādot līdz 2005. gadam sasniegto progresu, saskaņā ara 5. panta 3. punktu Komisija tūlīt pārskata to, kādā apmērā Kopiena un tās dalībvalstis sasniedz progresu attiecībā uz to emisiju līmeņiem, kas ir noteikti saskaņā ar Lēmumu 2002/358/EK un Kioto protokolu, kā arī to, kādā apmērā tās izpilda savas saistības atbilstoši Kioto protokolam. Ņemot vērā šo novērtējumu Komisija var vajadzības gadījumā sniegt priekšlikumus Eiropas Parlamentam un Padomei, lai nodrošinātu, ka Kopiena un tās dalībvalstis ievēro to emisijas līmeņus un ka ir izpildītas visas to saistības saskaņā ar Kioto protokolu.

11. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Lēmumu 93/389/EEK.

Jebkuras atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu, un tās jālasa saskaņā ar atbilstības tabulu pielikumā.

12. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2004. gada 11. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] OV C 234, 30.9.2003., 51. lpp.

[2] Eiropas Parlamenta 2003. gada 21. oktobra Atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2004. gada 26. janvāra Lēmums.

[3] OV L 167, 9.7.1993., 31. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

[4] OV L 33, 7.2.1994., 11. lpp.

[5] OV L 130, 15.5.2002., 1. lpp.

[6] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[7] OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Lēmums 93/389/EEK | Šis lēmums |

1. pants | 1. pants |

2. panta 1. punkts | 2. panta 1. punkts |

2. panta 2. punkts | 2. panta 1. punkts un 3. panta 2. punkts |

3. panta 1. punkts | 3. panta 1. punkts un 3. panta 3. punkts |

3. panta 2. punkts | 3. panta 1. punkts un 4. panta 2. punkts |

3. panta 3. punkts | 4. panta 1. punkts |

4. pants | 3. panta 2. punkts, 3. panta 3. punkts, 5. panta 1. punkts |

– | 4. panta 3. punkts |

5. panta. 1. un 2. punkts | 2. panta 3. punkts |

5. panta 3. punkts | 5. panta 1. punkts |

5. panta 4. punkts | 5. panta 2. punkts |

– | 5. panta 3. punkts |

6. pants | 5. panta 1. punkts |

7. pants | – |

– | 6. pants |

– | 7. pants |

– | 8. pants |

8. pants | 9. pants |

– | 10. pants |

– | 11. pants |

9. pants | 12. pants |

--------------------------------------------------