32004D0020Oficiālais Vēstnesis L 005 , 09/01/2004 Lpp. 0001 - 0007


Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 20/2004/EK

(2003. gada 8. decembris),

ar ko izveido vispārēju sistēmu Kopienas rīcības finansēšanai, atbalstot patērētāju aizsardzības politiku no 2004. līdz 2007. gadam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 153. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [1],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [2],

tā kā:

(1) Patērētāju aizsardzības politika sniedz būtisku ieguldījumu diviem Komisijas stratēģiskiem mērķiem, kas izklāstīti Komisijas paziņojumā "Veidojot jauno Eiropu" [3] par stratēģiskajiem mērķiem no 2000. līdz 2005. gadam, proti, veicinot jaunu un ekonomiski sociālu programmu, lai modernizētu Eiropas ekonomiku un nodrošinātu Eiropas pilsoņu dzīves kvalitātes uzlabošanu.

(2) Patērētāju aizsardzības politikas stratēģija no 2002. līdz 2006. gadam paredz trīs pamatmērķus. Šie mērķi īstenojami, veicot darbības, kas iekļautas jau notiekošajā programmā, kuru Komisija regulāri pārskata.

(3) Patērētāju aizsardzības politikas mērķi un rīcība jāorientē uz līdzekļu piešķiršanu darbībām, kas veicamas saskaņā ar šo sistēmu. Turklāt darbībām, kuras paredzētas patērētāju interešu integrācijai citās darbības jomās saskaņā ar Līguma 153. pantu, piešķirama augsta prioritātes pakāpe – tāpat kā trim patērētāju aizsardzības politikas pamatmērķiem.

(4) Saskaņā ar patērētāju aizsardzības politikas stratēģiju, patērētāju aizsardzības politika šīs sistēmas darbības jomā attiecas uz pakalpojumu un nepārtikas preču drošību un ES patērētāju interešu aizsardzību. Šajā sistēmā neiekļauj darbības, kuras saistītas ar pārtikas nekaitīgumu.

(5) Eiropas Savienības vispārējie mērķi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu iekļauj līdzsvarotas un ilgtspējīgas Eiropas Savienības attīstības nodrošināšanu. Saskaņā ar Johanesburgas Deklarāciju par ilgtspējīgu attīstību jāveic darbības, kas noteiktas Pasaules augstākā līmeņa sanāksmes par ilgtspējīgu attīstību un Kardifas procesa īstenošanas plānā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību.

(6) Šī sistēma paredz Kopienai veicamās darbības saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas izklāstīts Līguma 5. pantā, lai atbalstītu un veidotu to organizāciju un struktūru kompetenci, kuras strādā, lai veicinātu patērētāju interešu aizsardzību valsts vai reģionu līmenī.

(7) Papildus tām darbībām, kuras iekļautas šajā sistēmā, Komisija arī nodrošina, ka patērētāju organizācijas un citas attiecīgas nevalstiskas organizācijas var sniegt ieguldījumu patērētāju aizsardzības politikas stratēģijas īstenošanā, kā noteikts Komisijas Lēmumā 2003/709/EK [4].

(8) Šī sistēma paredz darbības, kuras kopīgi veic Komisija un viena vai vairākas dalībvalstis, lai īstenotu patērētāju aizsardzības politikas mērķus.

(9) Eiropas vispārējās interesēs 108. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā Nr. 1605/2002 (EK, Euratom) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [5], turpmāk tekstā – "Finanšu regula", ir patērētāju veselības, drošības un ekonomisko interešu, kā arī patērētāju interešu pārstāvēšana produktu un pakalpojumu standartu izstrādāšanā Kopienas līmenī.

(10) Šis lēmums visam programmas darbības laikam paredz kopēju finansējumu, kas veido pamatu budžeta pārvaldības iestādei gada budžeta procedūras īstenošanā saskaņā ar 33. punktu Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu, kas 1999. gada 6. maijā noslēgts starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju [6].

(11) Lai uzlabotu Eiropas patērētāju aizsardzības organizāciju darbības efektivitāti un ietekmi un patērētāju intereses pārstāvošo organizāciju darbības efektivitāti un ietekmi produktu un pakalpojumu standartu izstrādāšanā Kopienas līmenī, attiecīgajām iestādēm finansiālu ieguldījumu var piešķirt saskaņā ar Partnerattiecību nolīgumu šīs sistēmas darbības laikā.

(12) Lai uzlabotu pārvaldes efektivitāti un īpašu projektu efektivitāti un ietekmi, jāpublicē uzaicinājumi par īpašu projektu iesniegšanu vismaz reizi divos gados, un atbalsts jāsniedz ne vairāk kā 75 % apmērā no projektu īstenošanai piešķiramajām izmaksām.

(13) Eiropas Ekonomikas zonas līgums (turpmāk tekstā – "EEZ līgums") paredz, ka Eiropas Ekonomikas zonas Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstis (turpmāk tekstā – "EBTA/EEZ valstis") inter alia stiprina un paplašina sadarbību Kopienas veikto pasākumu sistēmā patērētāju aizsardzības jomā.

(14) Šai vispārējai sistēmai jābūt pieejamai asociēto valstu līdzdalībai atbilstīgi tiem noteikumiem, kas izklāstīti attiecīgajos divpusējos nolīgumos, ar ko nosaka vispārējus principus to līdzdalībai Kopienas programmās.

(15) Lai paaugstinātu šīs sistēmas nozīmi un ietekmi, jāveic nepārtraukta uzraudzība un pastāvīgi jāizvērtē veiktās darbības, vajadzības gadījumā veicot nepieciešamos pielāgojumus.

(16) pasākumi, kas vajadzīgi šā lēmuma īstenošanai, jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka procedūras, kas jāveic, lai īstenotu Komisijai piešķirtās izpildes pilnvaras [7],

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Piemērošanas joma

1. Ar šo lēmumu 5. panta 1. punktā noteiktajam laika posmam izveido vispārēju sistēmu Kopienas darbībām, atbalstot patērētāju aizsardzības politiku, turpmāk tekstā – "sistēma".

2. Darbības, kuras veic saskaņā ar šo sistēmu, papildina darbības, kuras veic dalībvalstis vai kuras veiktas dalībvalstīs, lai aizsargātu patērētāju veselību, drošību un ekonomiskās intereses un lai sekmētu to tiesības uz informācijas un izglītības pieejamību savu interešu aizsardzībai.

2. pants

Darbības jomas

Darbības, kas jāveic saskaņā ar šo sistēmu, attiecas uz šādām īpašām jomām:

a) patērētāju veselības un drošības aizsardzība attiecībā uz pakalpojumiem un nepārtikas precēm;

b) patērētāju ekonomisko un juridisko interešu aizsardzība;

c) patērētāju informēšanas un izglītošanas veicināšana;

d) patērētāju aizsardzības organizāciju kompetences paaugstināšana, lai sniegtu ieguldījumu Eiropas līmenī.

3. pants

Darbību mērķi

Saskaņā ar šo sistēmu veicamās darbības palīdz sasniegt šādus vispārējus mērķus:

a) augstu vispārēju patērētāju aizsardzības līmeni, jo īpaši paredzot kopīgus patērētāju aizsardzības noteikumus, praksi un patērētāju interešu integrāciju citās Kopienas politikas jomās;

b) efektīvu patērētāju politikas īstenošanu, jo īpaši nodrošinot tirgus uzraudzību, sadarbību pārvaldes un izpildes jomā, patērētāju piekļuvi informācijai par pakalpojumiem un nepārtikas precēm un patērētāju piekļuvi mehānismiem sūdzību un strīdu risināšanai;

c) pienācīgu patērētāju aizsardzības organizāciju iesaistīšanos patērētāju politikas un citu Kopienas politiku attīstībā, kas skar patērētāju intereses.

4. pants

Darbības veidi

1. Darbības, kas jāveic saskaņā ar šo sistēmu, ir uzskaitītas pielikumā pēc to mērķiem.

2. Komisija 1.–8., 11.–15. un 19. darbību īsteno tieši.

3. Kopiena un viena vai vairākas dalībvalstis vai Kopiena un trešo valstu kompetentās iestādes, kuras iesaistās saskaņā ar 9. pantu, kopīgi finansē 9. un 10. darbību.

4. Kopienas finansiālu ieguldījumu saņem 16., 17. un 18. darbība.

5. pants

Finansējums

1. Finanšu asignējumu šā lēmuma īstenošanai laika posmam no 2004. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim nosaka 72 miljonu EUR apmērā, no kuriem 54 miljoni EUR ir laika posmam līdz 2006. gada 31. decembrim.

2. Apjomu, kas paredzēts laika posmam pēc 2006. gada 31. decembra, uzskata par apstiprinātu, ja tas atbilst spēkā esošajam finanšu plānam laika posmam, kas sākas 2007. gadā.

3. Gada apropriācijas piešķir budžeta lēmējinstitūcija, ievērojot finanšu plānus.

6. pants

Finansiāls ieguldījums

1. Kopienas ieguldījums 9. un 10. darbībā faktiski ir 50 % un nekādā gadījumā nepārsniedz 70 % no kopējām darbības izmaksām. Komisija konkretizē tās kopīgās darbības, kuras ir tiesīgas saņemt finansiālu ieguldījumu vairāk nekā 50 % apmērā.

2. Finansiāls ieguldījums 16. darbībai nepārsniedz 50 % no izdevumiem, kas piešķirti darbībām, kuras ir tiesīgas saņemt finansiālu ieguldījumu.

3. Finansiāls ieguldījums 17. darbībai nepārsniedz 95 % no izdevumiem, kas piešķirti darbībām, kuras ir tiesīgas saņemt finansiālu ieguldījumu.

4. Uz 16. un 17. darbību, ko piešķir attiecīgām organizācijām, kuras iepriekšējā gadā aktīvi un efektīvi pārstāvējušas patērētāju intereses, neattiecina finansējuma pakāpeniska samazinājuma principu.

5. Finansiāls ieguldījums 18. darbībai faktiski ir 50 % un nekādā gadījumā nepārsniedz 75 % no projekta īstenošanai piešķiramajiem izdevumiem. Komisija konkretizē tos īpašos projektus, kuri ir tiesīgi saņemt finansiālu ieguldījumu vairāk nekā 50 % apmērā.

7. pants

Saņēmēji

1. Finansiālu ieguldījumu 9. un 10. kopīgai darbībai var piešķirt valsts iestādei vai bezpeļņas organizācijai, kuru izraudzījusies dalībvalsts vai attiecīgā kompetentā iestāde, un pēc vienošanās ar Komisiju.

2. Finansiālu ieguldījumu 16. darbībai var piešķirt Eiropas patērētāju aizsardzības organizācijām, kuras:

a) ir nevalstiskas, bezpeļņas, neatkarīgas no rūpniecības, komerciālām un uzņēmējdarbības interesēm vai citām konfliktējošām interesēm un kuru galvenie mērķi un darbības ir Kopienas patērētāju veselības, drošības un ekonomisko interešu veicināšana un aizsardzība;

b) ir pilnvarotas vismaz pusē dalībvalstu Kopienas līmenī pārstāvēt patērētāju intereses ar valsts patērētāju organizāciju starpniecību, kas saskaņā ar valsts tiesību normām vai valsts praksi ir patērētāju pārstāves un darbojas reģionu vai valsts līmenī, un

c) ir iesniegušas Komisijai apmierinošus pārskatus par to dalību, iekšējiem noteikumiem un finansēšanas avotiem.

3. Finansiālu ieguldījumu 17. darbībai var piešķirt Eiropas patērētāju aizsardzības organizācijām, kuras:

a) ir nevalstiskas, bezpeļņas, neatkarīgas no rūpniecības, komerciālām un uzņēmējdarbības interesēm vai citām konfliktējošām interesēm un kuru galvenie mērķi un darbības ir patērētāju interešu pārstāvēšana standartizācijas procesā Kopienas līmenī un

b) ir pilnvarotas vismaz divās trešdaļās dalībvalstu, lai pārstāvētu patērētāju intereses Kopienas līmenī:

- ar organizāciju starpniecību, kas saskaņā ar valsts tiesību normām vai valsts praksi pārstāv valsts patērētāju aizsardzības organizācijas dalībvalstīs, vai,

- ja šādu organizāciju nav, dalībvalstīs ar valsts patērētāju aizsardzības organizāciju starpniecību, kas saskaņā ar valsts tiesību normām un valsts praksi ir patērētāju pārstāvji un darbojas valsts līmenī.

4. Finansiālu ieguldījumu 18. darbībai var piešķirt jebkurai juridiskai personai vai juridisku personu apvienībai, to skaitā neatkarīgām valsts iestādēm un reģionālām patērētāju organizācijām, kuras darbojas neatkarīgi no rūpniecības un komerciālām interesēm un ir faktiski atbildīgas par projektu īstenošanu.

8. pants

Izņēmumi

Pieteikuma iesniedzējus vai pretendentus, kurus atzīst par vainīgiem nepatiesu deklarāciju iesniegšanā vai kurus atzīst par tādiem, kas nav pildījuši savas līgumsaistības, izslēdz no turpmāku līgumu piešķiršanas, kā noteikts Finanšu regulas 96. pantā.

9. pants

Trešo valstu piedalīšanās

Sistēmā var iesaistīties:

a) EBTA/EEZ valstis atbilstoši tiem nosacījumiem, kas noteikti EEZ līgumā;

b) asociētās valstis saskaņā ar tiem nosacījumiem, kas noteikti attiecīgajos divpusējos līgumos, ar ko izveido vispārējus principus to līdzdalībai Kopienas programmās.

10. pants

Konsekvence un komplementaritāte

1. Komisija nodrošina, ka saskaņā ar šo sistēmu veiktās darbības atbilst patērētāju aizsardzības politikas stratēģijai.

2. Komisija nodrošina šīs sistēmas sakarā īstenoto darbību konsekvenci un komplementaritāti ar citām Kopienas programmām un iniciatīvām.

11. pants

Darba programma

Komisija pieņem gada darbības programmu, iekļaujot:

a) darbības prioritātes katram mērķim;

b) ikgadējā budžeta sadali pēc veicamo darbību veidiem, kas noteikti 4. pantā;

c) laika plānojumu uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, kopīgai rīcībai un uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus;

d) priekšlikumu iesniegšanas gadījumā atlases un piešķiršanas kritērijus 16., 17. un 18. darbībai, finansiāla ieguldījuma kritērijus, kas pārsniedz 50 % 18. darbībai, un indikatīvo apjomu, kas pieejams katram no šiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Finanšu regulas attiecīgiem noteikumiem, ciktāl iespējams, ievērojot vajadzību noteikt vienkāršas administratīvas prasības, jo īpaši nelielu finansiālu ieguldījumu gadījumā īpašiem projektiem.

12. pants

Publicēšana un procedūras

1. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Komisijas tīmekļa vietnē publicē šādu informāciju:

a) uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 16. un 17. darbībai un

b) uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 18. darbībai, raksturojot šīs darbības sakarā veicamās prioritātes vismaz ik pēc diviem gadiem.

2. Finansiāla ieguldījuma piešķiršanai iesniegto pieteikumu izvērtēšanas sākotnējā posmā Komisija informē pieteikuma iesniedzējus, ja tie nav tiesīgi iesniegt pieteikumu vai ja to pieteikumos nav iekļauta visa informācija, kas vajadzīga, lai pārbaudītu pieteikuma atbilsmi atlases kritērijiem.

3. Komisija trīs mēnešu laikā pēc pieteikumu saņemšanas termiņa pieņem lēmumu par finansiāla ieguldījuma piešķiršanu 16., 17. un 18. darbībai.

4. Finansiāla ieguldījuma saņēmēju sarakstu un saskaņā ar šo sistēmu finansējamās darbības katru gadu publicē Komisijas tīmekļa vietnē, norādot arī finansiālā ieguldījuma apjomu.

13. pants

Uzraudzība un novērtēšana

1. Komisija nodrošina efektīvu un regulāru to darbību pārraudzību, kuras veic saskaņā ar šo sistēmu, un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei termiņa vidusposma ziņojumu par šīs sistēmas īstenošanu līdz 2005. gada 31. decembrim. Katru gadu Komisija informē Parlamentu, ja lēmuma pieņemšanas procedūra attiecībā uz pieteikumiem 16., 17. un 18. darbībai pārsniedz trīs mēnešu laika posmu, kā norādīts 12. panta 3. punktā.

2. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo sistēmu pirms priekšlikuma iesniegšanas par to iespējamu atjaunošanu, ne vēlāk kā 2007. gada 31. decembrī.

14. pants

Pasākumu īstenošana

1. Par šā lēmuma pārvaldību un īstenošanu ir atbildīga Komisija saskaņā ar Finanšu regulu.

2. Šā lēmuma 4. panta 3. un 4. punkta un 11. panta īstenošanai vajadzīgos pasākumus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru.

15. pants

Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

16. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2003. gada 8. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. Frattini

[1] OV C 234, 30.9.2003., 86. lpp.

[2] Eiropas Parlamenta 2003. gada 24. septembra atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2003. gada 1. decembra lēmums.

[3] OV C 81, 21.3.2000., 1. lpp.

[4] OV L 258, 10.10.2003., 35. lpp.

[5] OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

[6] OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp. Nolīgums, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2003/429/EK (OV L 147, 14.6.2003., 25. lpp.).

[7] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

4. PANTĀ NORĀDĪTĀS DARBĪBAS, KAS UZSKAITĪTAS PĒC TO MĒRĶIEM

Mērķis a) Augsts vispārējs patērētāju aizsardzības līmenis

1. darbība: Zinātnes atziņas, riska analīze, ieskaitot salīdzinošo novērtējumu, un riska samazināšanas iespēju novērtējums saistībā ar nepārtikas preču un pakalpojumu ietekmi uz patērētāju veselības aizsardzību un drošību.

2. darbība: Likumdošanas un citu reglamentējošu iniciatīvu un pašreglamentējošu iniciatīvu veicināšana, ieskaitot inter alia:

2.1. tirgu un reglamentējošu sistēmu salīdzinošu analīzi;

2.2. juridisku un tehnisku ekspertīzi, lai izstrādātu politiku attiecībā uz pakalpojumu drošību;

2.3. tehnisku ekspertīzi preču un pakalpojumu standartizācijas pilnvaru izstrādāšanā;

2.4. juridisku un tehnisku ekspertīzi, lai izstrādātu politiku patērētāju ekonomiskajās interesēs;

2.5. seminārus, kuros piedalās ieinteresētās personas un eksperti.

3. darbība: Tirgus attīstības uzraudzība un novērtējums, ievērojot tā ietekmi uz patērētāju ekonomiskajām un citām interesēm, tajā skaitā inter alia cenu apsekojumus, uzskaiti, patērētāju sūdzību analīzi un pārskatus par izmaiņām tirgu struktūrā.

4. darbība: Informācijas un datu savākšana un apmaiņa, kas sniedz pierādījumus, pamatojoties uz patērētāju aizsardzības politikas attīstību un patērētāju interešu integrāciju citās ES politikas jomās, ieskaitot inter alia pārskatus par patērētāju un uzņēmēju attieksmi, statistikas un citu attiecīgu datu vākšana un analīze.

Mērķis b) Patērētāju aizsardzības noteikumu efektīva izpilde

5. darbība: Uzraudzības un izpildes darbību koordinēšana, ieskaitot inter alia:

5.1. informācijas tehnoloģiju (IT) līdzekļu pilnveidošanu (piemēram, datu bāzes, informācijas un komunikāciju sistēmas) sadarbības īstenošanai;

5.2. apmācības, seminārus un amatpersonu apmaiņas kopīgu izpildes darbību veikšanai šajā jomā;

5.3. kopīgu izpildes darbību plānošanu un izstrādāšanu;

5.4. eksperimentālas kopīgas izpildes darbības.

6. darbība: Publisku un sabiedrībai viegli pieejamu datu bāžu izveide, kas ietver patērētāju tiesību piemērošanu tiesu praksi, kas izriet no Kopienas patērētāju aizsardzības tiesību aktiem, ieskaitot netaisnu līgumu noteikumu datu bāzes pabeigšanu un uzlabošanu.

7. darbība: Nepārtikas preču un pakalpojumu uzraudzība un novērtējums, ieskaitot inter alia:

7.1. RAPEX reaģēšanas sistēmas pastiprināšanu un darbības jomas paplašināšanu, ņemot vērā attīstību informācijas apmaiņā par tirgus uzraudzību;

7.2. brīdinājuma paziņojumu tehnisku analīzi;

7.3. datu vākšanu un novērtējumu par risku, ko izraisa īpašas patēriņa preces un pakalpojumi;

7.4. patēriņa preču drošības tīkla izveidi, kā paredzēts Direktīvā 2001/95/EK [1].

8. darbība: Alternatīvu strīdu izšķiršanas shēmu darbības uzraudzības un ietekmes novērtējums, jo īpaši attiecībā uz tiešsaistes shēmām un to iedarbīgumu pārrobežu sūdzību un strīdu atrisināšanā, kā arī tehniskas palīdzības sniegšana Eiropas ārpustiesas tīkla sistēmas turpmākai attīstībai.

9. darbība: (Kopīga rīcība) Finansiālie ieguldījumi valsts vai bezpeļņas organizācijās, kas veido Kopienas tīklu un kas sniedz patērētājiem informāciju un palīdzību, lai palīdzētu tiem īstenot savas tiesības un nodrošināt piekļuvi pienācīgam strīda risinājumam (Eiropas patērētāju aizsardzības centru tīkls un Eiropas ārpustiesas tīkla informācijas apstrādes centri saskaņā ar 7. panta 1. izklāstītajiem nosacījumiem).

10. darbība: (Kopīga rīcība) Finansiālie ieguldījumi īpašām kopīgas uzraudzības un izpildes darbībām, lai uzlabotu administratīvu sadarbību un sadarbību izpildes jomā attiecībā uz patērētāju aizsardzības tiesību aktiem Kopienā, ieskaitot direktīvu par preču vispārēju drošību, un citas darbības, kuras veic administratīvas sadarbības sakarā saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 7. panta 1. punktā.

Mērķis c) Pienācīga patērētāju aizsardzības organizāciju iesaistīšana ES politikas jomās

11. darbība: Noteikums par patērētāju aizsardzības organizācijām sniedzamu īpašu tehnisku un juridisku pieredzi, lai atbalstītu to līdzdalību un ieguldījumu konsultāciju procesā par Kopienas likumdošanas un ar likumdošanas politiku nesaistītām iniciatīvām attiecīgās politikas jomās, piemēram, iekšējā tirgus politika, vispārējas nozīmes pakalpojumi un desmit gadu pamatprogramma par ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, kā arī lai atbalstītu to ieguldījumu tirgus uzraudzības jomā.

12. darbība: Eiropas patērētāju interešu pārstāvība starptautiskos forumos, ieskaitot starptautiskas standartizācijas institūcijas un starptautiskas tirdzniecības organizācijas

13. darbība: Reģionālu, valstu un Eiropas patērētāju aizsardzības organizāciju personāla apmācība, ieskaitot apmācību projektu izstrādāšanā un projektu īstenošanas procedūras, interneta forumu par īpašiem projektiem, seminārus un darba grupas, un sanāksmes projekta partnerattiecību sekmēšanai.

14. darbība: Informācijas darbības par patērētāju tiesībām, kas noteiktas patērētāju aizsardzības tiesību aktos un citos Kopienas patērētāju tiesību aizsardzības pasākumos, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs, sadarbojoties ar to patērētāju aizsardzības organizācijām.

15. darbība: Patērētāju izglītošana, iekļaujot darbības, kas paredzētas gados jauniem patērētājiem, un tiešsaistes interaktīvu patērētājus izglītojošu līdzekļu pilnveidošana saistībā ar patērētāju tiesībām iekšējā tirgū un pārrobežu darījumiem.

16. darbība: Finansiālie ieguldījumi Eiropas patērētāju aizsardzības organizāciju darbībā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti 7. panta 2. punktā.

17. darbība: Finansiālie ieguldījumi to Eiropas patērētāju aizsardzības organizāciju darbībā, kuras pārstāv patērētāju intereses preču un pakalpojumu standartu izstrādāšanā Kopienas līmenī saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 7. panta 3. punktā.

Mērķi a), b) un c):

18. darbība: Finansiālie ieguldījumi īpašiem projektiem Kopienas vai valsts līmenī, lai atbalstītu patērētāju aizsardzības politikas mērķus, kas definēti 3. pantā saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 7. panta 4. punktā, tajā skaitā iekļaujot finansiālos ieguldījumus:

- īpašiem projektiem, kurus veic patērētāju aizsardzības organizācijas un kuru mērķis ir paātrināt acquis communautaire efektīvu īstenošanu dalībvalstīs patērētāju aizsardzības jomā,

- īpašiem projektiem, kuri sekmē pārrobežu informācijas apmaiņu un labāko praksi saistībā ar patērētāju tiesību integrāciju citās politikas jomās.

19. darbība: Saskaņā ar šo sistēmu veikto darbību novērtējums.

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīva 2001/95/EK par vispārēju preču drošību (OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.).

--------------------------------------------------