30.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 230/61


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2004. gada 17. jūnijs),

ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Ģenerālpadomes reglamentu

(ECB/2004/12)

(2004/526/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ĢENERĀLPADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 46.4. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

Vienīgais pants

Eiropas Centrālās bankas Ģenerālpadomes 1998. gada 1. septembra reglamentu aizstāj ar šādu reglamentu, kas stājas spēkā 2004. gada 1. jūlijā.

“EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ĢENERĀLPADOMES REGLAMENTS

IEVADA NODAĻA

1. pants

Definīcijas

Šis reglaments papildina Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus. Šajā reglamentā termini ir lietoti tādā nozīmē, kāda tiem ir Līgumā un Statūtos.

I NODAĻA

ĢENERĀLPADOME

2. pants

Ģenerālpadomes sēžu laiks un vieta

1.   Par sēžu datumiem lemj Ģenerālpadome pēc priekšsēdētāja priekšlikuma.

2.   Priekšsēdētājs sasauc Ģenerālpadomes sēdi, ja pieprasījumu sasaukt sēdi ir iesnieguši vismaz trīs Ģenerālpadomes locekļi.

3.   Priekšsēdētājs var sasaukt Ģenerālpadomes sēdes arī tad, ja viņš to uzskata par vajadzīgu.

4.   Ģenerālpadomes sēdes parasti notiek Eiropas Centrālās bankas (ECB) telpās.

5.   Sēdes var noturēt arī telekonferences veidā, izņemot gadījumus, ja pret to iebilst vismaz trīs vadītāji.

3. pants

Dalība Ģenerālpadomes sēdēs

1.   Izņemot turpmāk minētos gadījumus, Ģenerālpadomes sēdēs var piedalīties vienīgi tās locekļi, pārējie Valdes locekļi, Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētājs un Eiropas Kopienu Komisijas loceklis.

2.   Parasti katru vadītāju var pavadīt viena persona.

3.   Ja kāds Ģenerālpadomes loceklis nevar piedalīties sēdē, viņš var rakstiski iecelt aizstājēju, kas piedalās sēdē un balso Ģenerālpadomes locekļa vārdā. Šāds rakstisks paziņojums savlaicīgi pirms sēdes ir jānosūta priekšsēdētājam. Parasti šādu aizstājēju var pavadīt viena persona.

4.   Par sekretāru priekšsēdētājs ieceļ kādu ECB darbinieku. Sekretārs palīdz priekšsēdētājam sagatavot Ģenerālpadomes sēdes un protokolē šīs sēdes.

5.   Ģenerālpadome, ja tā uzskata to par nepieciešamu, var uzaicināt sēdēs piedalīties arī citas personas.

4. pants

Balsošana

1.   Lai Ģenerālpadome varētu balsot, vajadzīgais kvorums ir divas trešdaļas Ģenerālpadomes locekļu vai to aizstājēju. Ja kvoruma nav, priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas sēdi, kurā lēmumus ir iespējams pieņemt bez vajadzīgā kvoruma.

2.   Ja Statūtos nav noteikts citādi, lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

3.   Balsošana Ģenerālpadomē notiek pēc priekšsēdētāja pieprasījuma. Priekšsēdētājs balsošanu ierosina arī pēc Ģenerālpadomes jebkura locekļa pieprasījuma.

4.   Lēmumus var pieņemt, izmantojot rakstisko procedūru, ja pret to neiebilst vismaz trīs Ģenerālpadomes locekļi. Attiecībā uz rakstisko procedūru ir jāievēro šādas prasības:

i)

katram Ģenerālpadomes loceklim – parasti vismaz desmit dienas apsvēršanai. Steidzamības gadījumā, kas jāpamato pieprasījumā, šo laika posmu drīkst saīsināt līdz piecām darba dienām,

ii)

katra Ģenerālpadomes locekļa personisks paraksts,

iii)

katrs šāds lēmums ir jāatspoguļo nākamās Ģenerālpadomes sēdes protokolā.

5. pants

Ģenerālpadomes sēžu darba organizācija

1.   Ģenerālpadome apstiprina katras sēdes darba kārtību. Priekšsēdētājs sagatavo darba kārtības projektu un kopā ar papildu dokumentiem nosūta to Ģenerālpadomes locekļiem un citiem uzaicinātajiem dalībniekiem vismaz astoņas dienas pirms sēdes, izņemot steidzamības gadījumus, kuros priekšsēdētājam ir jārīkojas atbilstīgi konkrētajiem apstākļiem. Pēc priekšsēdētāja vai jebkura cita Ģenerālpadomes locekļa priekšlikuma Ģenerālpadome var pieņemt lēmumu svītrot jautājumus darba kārtības projektā vai papildināt darba kārtības projektu. Jautājumu svītro no darba kārtības, ja papildu dokumenti nav savlaicīgi nosūtīti un ja to pieprasa vismaz trīs Ģenerālpadomes locekļi.

2.   Ģenerālpadomes sēdes protokolu iesniedz apstiprināšanai Ģenerālpadomes locekļiem nākamajā sēdē (vai – vajadzības gadījumā – agrāk, izmantojot rakstisko procedūru), un to paraksta priekšsēdētājs.

II NODAĻA

ĢENERĀLPADOMES DALĪBA EIROPAS CENTRĀLO BANKU SISTĒMAS UZDEVUMU IZPILDĒ

6. pants

Ģenerālpadomes un Padomes attiecības

1.   Neierobežojot citus Ģenerālpadomes uzdevumus, tostarp Statūtu 44. pantā noteiktos, Ģenerālpadome jo īpaši palīdz pildīt 6.2. līdz 6.8. pantā minētos uzdevumus.

2.   Ģenerālpadome palīdz pildīt ECB padomdevējas uzdevumus, kas noteikti Statūtu 4. pantā un 25.1. pantā.

3.   Ģenerālpadomes palīdzība ECB statistikas uzdevumu pildīšanā ietver:

Eiropas Savienības valstu centrālo banku sadarbības stiprināšanu, lai veicinātu ECB uzdevumu izpildi statistikas jomā,

ja nepieciešams, to noteikumu un prakses saskaņošanas veicināšanu, kuri reglamentē statistikas vākšanu, apkopošanu un izplatīšanu, ko veic Eiropas Savienības valstu centrālās bankas,

apsvērumu sniegšanu Padomei par ieteikumu projektiem statistikas jomā - pirms to pieņemšanas un saskaņā ar Statūtu 42. pantu.

4.   Ģenerālpadome palīdz pildīt Statūtu 15. pantā noteikto ECB ziņošanas pienākumu, pirms gada ziņojuma pieņemšanas iesniedzot Padomei savus apsvērumus.

5.   Ģenerālpadome palīdz standartizēt grāmatvedības noteikumus un ziņojumus par veiktajām operācijām saskaņā ar Statūtu 26.4. pantu, pirms noteikumu projekta pieņemšanas iesniedzot Padomei savus apsvērumus.

6.   Ģenerālpadome palīdz pieņemt citus tiesību aktus saistībā ar Statūtu 29.4. pantu, pirms tiesību akta projekta pieņemšanas iesniedzot Padomei savus apsvērumus.

7.   Ģenerālpadome palīdz pieņemt Eiropas Centrālās bankas darbinieku darba līgumu noteikumus, pirms to projekta pieņemšanas iesniedzot Padomei savus apsvērumus.

8.   Ģenerālpadome palīdz veikt vajadzīgos priekšdarbus, lai neatsaucami fiksētu valūtas kursus saskaņā ar Statūtu 47.3. pantu, iesniedzot Padomei apsvērumus par:

ECB atzinumu projektiem saskaņā ar Līguma 123. panta 5. punktu,

citiem ECB atzinumu projektiem par Kopienas tiesību aktiem, kas jāpieņem pēc izņēmuma atcelšanas,

lēmumiem saskaņā ar 10. pantu Protokolā par dažiem noteikumiem attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti.

9.   Ikreiz, kad Ģenerālpadome ir lūgta palīdzēt ECB uzdevumu izpildē atbilstīgi iepriekšējiem šā panta punktiem, šim nolūkam tai ir jādod pietiekams laika posms, kas nedrīkst būt mazāks par desmit darba dienām. Steidzamības gadījumā, kas jāpamato pieprasījumā, šo laika posmu drīkst saīsināt līdz piecām darba dienām. Priekšsēdētājs var lemt par rakstiskās procedūras izmantošanu.

10.   Priekšsēdētājs atbilstīgi Statūtu 47.4. pantam informē Ģenerālpadomi par Padomes pieņemtajiem lēmumiem.

7. pants

Ģenerālpadomes un Valdes attiecības

1.   Ģenerālpadomei ir jādod iespēja iesniegt savus apsvērumus, pirms Valde:

īsteno Padomes pieņemtos tiesību aktus, kuru pieņemšanā saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 12.1. pantu ir nepieciešama Ģenerālpadomes palīdzība,

atbilstīgi pilnvarām, ko tai saskaņā ar Statūtu 12.1. pantu deleģējusi Padome, pieņem tiesību aktus, kuru pieņemšanā saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 12.1. pantu ir nepieciešama Ģenerālpadomes dalība.

2.   Ikreiz, kad Ģenerālpadome ir lūgta iesniegt apsvērumus atbilstīgi šā panta pirmajai daļai, šim nolūkam tai ir jādod pietiekams laika posms, kas nedrīkst būt mazāks par desmit darba dienām. Steidzamības gadījumā, kas jāpamato pieprasījumā, šo laika posmu drīkst saīsināt līdz piecām darba dienām. Priekšsēdētājs var lemt par rakstiskās procedūras izmantošanu.

8. pants

Eiropas Centrālo banku sistēmas komitejas

1.   Savā kompetences jomā Ģenerālpadome var lūgt attiecīgu jautājumu izpēti komitejām, kuras Ģenerālpadome izveidojusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 9. pantu.

2.   Ja komitejas priekšsēdētājs un Valde to uzskata par nepieciešamu, katras neiesaistītās dalībvalsts centrālā banka var uzdot ne vairāk kā diviem tās darbiniekiem piedalīties komitejas sēdēs, ja komiteja izskata jautājumus, kas ir Ģenerālpadomes kompetencē.

III NODAĻA

ĪPAŠI PROCEDŪRAS NOTEIKUMI

9. pants

Tiesību akti

1.   ECB lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar Statūtu 46.4. un 48. pantu un saskaņā ar šo reglamentu, kā arī ECB ieteikumus un ECB atzinumus, ko pieņēmusi Ģenerālpadome atbilstīgi Statūtu 44. pantam, paraksta priekšsēdētājs.

2.   Visus ECB tiesību aktus numurē, izziņo un publicē saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.7. pantu.

10. pants

Konfidencialitāte un piekļuve ECB dokumentiem

1.   Ģenerālpadomes un jebkādu tādu komiteju vai grupu, kas izskata jautājumus, kuri ir Ģenerālpadomes kompetencē, sēžu norise ir konfidenciāla, izņemot gadījumus, kad Ģenerālpadome pilnvaro priekšsēdētāju darīt publiski pieejamus minēto apspriežu rezultātus.

2.   Publisko piekļuvi dokumentiem, ko izstrādājusi Ģenerālpadome vai komiteja vai grupa, kura izskata jautājumus, kas ir Ģenerālpadomes kompetencē, nosaka ar Ģenerālpadomes lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 23.2. pantu.

3.   Dokumentus, ko izstrādājusi Ģenerālpadome vai komiteja vai grupa, kura izskata jautājumus, kas ir Ģenerālpadomes kompetencē, klasificē un ar tiem rīkojas saskaņā ar noteikumiem administratīvajā cirkulārā, kas pieņemts saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 23.3. pantu. Ja lēmējinstitūcijas nav noteikušas citādi, dokumenti ir brīvi pieejami pēc 30 gadu termiņa beigām.

11. pants

Piemērošanas beigas

Ģenerālpadome beidz savu darbu un šo reglamentu beidz piemērot tad, kad saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu Eiropas Savienības Padome atcēlusi visus izņēmumus un pieņemti lēmumi, kas noteikti Protokolā par dažiem noteikumiem attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti.”

Frankfurtē pie Mainas, 2004. gada 17. jūnijā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET