32004D0007Oficiālais Vēstnesis L 003 , 07/01/2004 Lpp. 0032 - 0032


Komisijas lēmums

(2003. gada 5. novembris),

ar kuru groza Lēmumu 2001/527/EK, ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/7/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1) 2001. gada jūnijā Komisija pieņēma Lēmumus 2001/527/EK [1] un 2001/528/EK [2], ar ko izveido attiecīgi Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju un Eiropas Vērtspapīru komiteju.

(2) Savās 2002. gada 5. februāra un 21. novembra rezolūcijās Eiropas Parlaments atbalstīja četru līmeņu pieeju, ko savā nobeiguma ziņojumā atbalstīja Viedo komiteja Eiropas vērtspapīru tirgu regulēšanai, un aicināja attiecināt dažus minētās pieejas aspektus uz banku nozari un apdrošināšanas nozari, ja Padome skaidri apņemsies uzsākt reformu, lai nodrošinātu pareizu institūciju līdzsvaru.

(3) Ar Padomes Direktīvu 85/611/EEK (1985. gada 20. decembris) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/108/EK [4], izveidoja PVKIU Kontaktkomiteju, lai veicinātu minētās direktīvas vienotu īstenošanu, regulāri konsultējoties par visām praktiskajām problēmām, kuras rodas tās piemērošanas gaitā un par kurām ir lietderīgi apmainīties ar viedokļiem, un lai veicinātu dalībvalstu savstarpējās sarunas un vajadzības gadījumā konsultētu Komisiju par grozījumiem minētajā direktīvā.

(4) 2002. gada 3. decembrī Padome aicināja Komisiju veikt pasākumus, lai nodotu funkcijas un pilnvaras iestādēm, kas jau ir izveidotas vērtspapīru jomā.

(5) Komisija ir iesniegusi projektu direktīvai, ar ko cita starpā groza Direktīvu 85/611/EEK, atceļot PVKIU Kontaktkomitejas funkcijas, kuras izklāstītas minētās direktīvas 53. pantā, un nododot tās pašas direktīvas 53.a pantā minētās funkcijas Eiropas Vērtspapīru komitejai, kas izveidota ar Lēmumu 2001/528/EK.

(6) Lai veiktu šādus grozījumus, vienlaicīgi jāprecizē Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas funkcijas, kas noteiktas Lēmuma 2001/527/EK 2. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2001/527/EK groza šādi.

1. Lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"2. pants

Komiteja sniedz padomus Komisijai vai nu pēc Komisijas pieprasījuma, ievērojot termiņu, ko var būt noteikusi Komisija, ņemot vērā jautājuma steidzamību, vai arī pēc pašas Komitejas iniciatīvas, jo īpaši par izpildes pasākumu projektu sagatavošanu vērtspapīru jomā, to skaitā attiecībā uz tiem izpildes pasākumiem, kas attiecas uz pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)."

2. Lēmuma 3. panta pirmās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

"Komitejas sastāvā ir augsta līmeņa pārstāvji no valsts varas iestādēm vērtspapīru jomā, to skaitā PVKIU jomā."

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tajā pašā dienā, kad stājas spēkā direktīva, ar ko groza PVKIU Kontaktkomitejas funkcijas, nododot tās Eiropas Vērtspapīru komitejai.

Briselē, 2003. gada 5. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] OV L 191, 13.7.2001., 43. lpp.

[2] OV L 191, 13.7.2001., 45. lpp.

[3] OV L 375, 31.12.1985., 3. lpp.

[4] OV L 41, 13.2.2002., 35. lpp.

--------------------------------------------------