32003R2325Oficiālais Vēstnesis L 345 , 31/12/2003 Lpp. 0025 - 0026


Padomes Regula (EK) Nr. 2325/2003

(2003. gada 17. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2561/2001, kuras mērķis ir veicināt to zvejas kuģu un zvejnieku pārorientēšanu, kas līdz 1999. gadam bija atkarīgi no zvejas nolīguma ar Maroku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 36. un 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

tā kā:

(1) 1999. gada 30. novembrī spēku zaudēja nolīgums par attiecībām jūras zvejas jomā starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti. Tā rezultātā vairāk nekā 400 zvejas kuģu un aptuveni 4300 zvejnieku, kas darbojās šajā jomā, šajā datumā bija spiesti pārtraukt savas zvejas darbības.

(2) Kopienas Regula (EK) Nr. 2561/2001 [3] kuģu īpašniekiem un zvejniekiem, kuri līdz 1999. gadam bija atkarīgi no zvejas nolīguma ar Maroku, ieviesa atbrīvojumus no Regulas (EK) Nr. 2792/1999 [4] noteikumiem, kas piemērojami noteiktiem piemaksu un valsts atbalsta veidiem, kas piešķirti ar administratīvu lēmumu laikā starp 2001. gada 1. jūliju un 2003. gada 30. jūniju. Tā pati regula ieviesa īpašu rīcību papildus pasākumiem, kas veikti attiecīgajās dalībvalstīs struktūrfondu atbalsta kontekstā zvejas nolīguma ar Maroku neatjaunošanas dēļ.

(3) Zvejnieki, kurus ietekmējusi šā zvejas nolīguma neatjaunošana, var kļūt par bezdarbniekiem pēc to kuģu pārorientēšanas uz citu darbību, kā arī zvejnieki, kuru zvejas kuģi uz visiem laikiem pārtraukuši savu darbību. Lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret visiem zvejniekiem, jāatkāpjas no noteikumiem, kas nosaka, ka zvejniekiem individuālas vienreizējas summas tiek izmaksātas tikai ar nosacījumu, ka kuģis, uz kura tie bija nodarbināti, ir uz visiem laikiem pārtraucis savas darbības.

(4) Regulas (EK) Nr. 2792/1999 12. panta 4. punkta c) apakšpunktā minēto laika periodu, kas ir mazāks par vienu gadu un kurā zvejnieki nedrīkst atkal strādāt kā zvejnieki, neatgriežot saņemto piemaksu proporcionāli laikam, aprēķina no 2002. gada 1. janvāra – datuma, sākot no kura vairs nevar izmaksāt darbības pagaidu pārtraukšanas maksājumus – un nevis no datuma, kurā piemaksas faktiski izmaksātas.

(5) Ņemot vērā pašlaik spēkā esošos pēdējos īstenošanas termiņus, lai varētu piemērot iepriekšminētos grozījumus, tad gan administratīvā lēmuma termiņu, gan galīgo datumu izdevumu attaisnošanai un galīgo datumu pieprasījuma uzrādīšanai samaksāt atlikumu, pagarina par 12 mēnešiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2561/2001 groza šādi:

1. Tās 2. pantu groza šādi:

a) ar šādu tekstu aizstāj 1. punkta d) apakšpunktu:

"d) individuālo vienreizējo maksājumu gadījumā zvejniekiem:

i) maksimālās attaisnotās izmaksas, kas minētas 12. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā, palielina par 20 %;

ii) nepiemēro prasību, kas noteikta 12. panta 3. punkta b) apakšpunktā un kas paredz, ka saņēmējiem jābūt nodarbinātiem uz zvejas kuģa, kas uz visiem laikiem pārtraucis savu darbību 7. panta nozīmē;

iii) periodu, kas ir mazāks par vienu gadu un kas minēts 12. panta 4. punkta c) apakšpunktā, sāk skaitīt 2002. gada 1. janvārī;"

b) ar šādu tekstu aizstāj 2. punktu:

"2. Šā panta 1. punktā paredzētos atbrīvojumu noteikumus piemēro tikai tādām piemaksām un valsts atbalstam, kas saskaņā ar 6. pantā minēto iestāžu administratīvu lēmumu ir ticis piešķirts laikā starp 2001. gada 1. jūliju un 2003. gada 30. jūniju. Attiecībā uz piemaksām, kas minētas 12. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunktā, šo laika periodu pagarina līdz 2004. gada 30. jūnijam."

2. Direktīvas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"4. Uz izmaksām, kas galīgajam saņēmējam veiktas no 2001. gada 1. jūlija, attiecas Kopienas palīdzība šī pasākuma ietvaros. Galīgais datums izdevumu attaisnošanai ir 2003. gada 31. decembris. Attiecībā uz piemaksām, kas minētas 12. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunktā, šis datums ir 2004. gada 31. decembris.

Pēdējā diena, kad Komisijai var iesniegt prasījumu atlikuma samaksai, ir 2004. gada 30. jūnijs. Attiecībā uz piemaksām, kas minētas 12. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunktā, šī diena ir 2005. gada 30. jūnijs."

2. pants

Šā regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šā regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 17. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Alemanno

[1] Atzinums sniegts 2003. gada 4. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] Atzinums sniegts 2003. gada 29. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 344, 28.12.2001., 17. lpp. Regula, kas grozīta ar 6. pantu Regulā (EK) Nr. 2372/2002 (OV L 358, 31.12.2002., 81. lpp.).

[4] OV L 337, 14.1.1994., 10. lpp. Regulā, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2369/2002 (OV L 358, 31.12.2002., 49. lpp.)

--------------------------------------------------