32003R2151Oficiālais Vēstnesis L 329 , 17/12/2003 Lpp. 0001 - 0270


Komisijas Regula (EK) Nr. 2151/2003

(2003. gada 16. decembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 (2002. gada 5. novembris) par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) [1], jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 2195/2002 ir noteikta vienota klasifikācijas sistēma, kas piemērojama publiskajam iepirkumam, lai standartizētu norādes, kuras izmanto līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji, lai aprakstītu savu līgumu priekšmetu.

(2) CPV struktūra un kodi varētu būt jāpielāgo vai jāgroza, ņemot vērā tirgu un lietotāju vajadzību attīstību.

(3) CPV struktūra un kodi būtu jāatjaunina, lai ņemtu vērā īpašas vajadzības, ko ir izteikušas dalībvalstis un CPV lietotāji, un lai izlabotu būtiskas kļūdas, kuras tika pamanītas dažādās valodu versijās.

(4) Tehniskos grozījumus un uzlabojumus, ko apzināja likumdošanas procesā, kura rezultātā pieņēma Regulu (EK) Nr. 2195/2002, bet kurus šajā Regulā nevarēja ieviest, būtu jāievieš šīs Regulas pielikumos.

(5) Savā atzinumā [2] par priekšlikumu Regulai par CPV Reģionu komiteja norādīja, ka ir jāuzlabo zāļu klasifikācija, un ieteica izmantot Pasaules veselības organizācijas izveidoto zāļu anatomiski terapeitiski ķīmisko klasifikācijas sistēmu (ATC), lai pilnveidotu CPV struktūru un zāļu kodus.

(6) Interesenti un CPV lietotāji izteica konkrētus ieteikumus CPV uzlabošanai.

(7) CPV precizētajā redakcijā kodi un struktūras ir jāatspoguļo skaidrojošās tabulās, kurās norādīta CPV un Apvienoto Nāciju Galveno ražojumu pagaidu klasifikācijas (CPC Prov.), vispārējās saimniecību nozaru klasifikācijas Eiropas Kopienās (NACE 1. pārsk. red.) un kombinētās nomenklatūras (KN) savstarpējā atbilstība.

(8) Skaidrības labad CPV, kā arī CPV un CPC Prov. atbilstības tabula būtu pilnībā jāaizstāj. Visi CPV kodu un to aprakstu grozījumi būtu jāiekļauj atsevišķā jaunā Regulas (EK) Nr. 2195/2002 pielikumā.

(9) Komisijas Regulas (EEK) Nr. 204/2002 (2001. gada 19. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 3696/93 par Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) [3], stāšanās spēkā padara Regulas (EK) Nr. 2195/2002, kurā norādīta CPV un CPA 96 savstarpējā atbilstība, II pielikumā doto informāciju par spēkā neesošu.

(10) Kopējā nostājā (EK) Nr. 33/2003 (2003. gada 20. marts), ko pieņēma Padome, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu piešķiršanas procedūru saskaņošanu [4] un Kopējā nostājā (EK) Nr. 34/2003 (2003. gada 20. marts), ko Padome pieņēma, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, kas koordinē iepirkuma procedūras subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojuma jomā [5], preču jomas nenosaka, izmantojot statistisko preču klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA).

(11) Šo iemeslu dēļ nav lietderīgi atjaunināt CPV un CPA 96 savstarpējās atbilstības tabulu, kas norādīta Regulas (EK) Nr. 2195/2002 II pielikumā. Tādēļ attiecīgo pielikumu vajadzētu svītrot.

(12) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2195/2002.

(13) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Publiskā iepirkuma līgumu padomdevējas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2195/2002 groza šādi.

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

Regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

Regulas III pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu.

Regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.

Regulas V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas V pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] OV L 340, 16.12.2002., 1. lpp.

[2] OV C 192, 12.8.2002., 50. lpp.

[3] OV L 36, 6.2.2002., 1. lpp.

[4] OV C 147 E, 24.6.2003., 1. lpp.

[5] OV C 147 E, 24.6.2003., 137. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

KOPĒJA PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV)

Klasifikācijas sistēmas struktūra

1. CPV veido galvenā vārdnīca un papildvārdnīca.

2. Galvenās vārdnīcas pamatā ir sazarota struktūra, kurā ietverti kodi ar ne vairāk kā deviņiem cipariem, kas saistīti ar formulējumu, kurš raksturo līguma priekšmetu veidojošās piegādes, darbus vai pakalpojumus.

Ciparu kods sastāv no 8 cipariem ar šādu iedalījumu:

- pirmie divi cipari nosaka nodaļas (XX000000–Y),

- pirmie trīs cipari nosaka grupas (XXX00000–Y),

- pirmie četri cipari nosaka klases (XXXX0000–Y),

- pirmie pieci cipari nosaka kategorijas (XXXXX000–Y).

Katrs no pēdējiem trim cipariem piešķir lielāku precizitātes pakāpi katrā kategorijā.

Devītais cipars paredzēts iepriekšējo ciparu pārbaudei.

3. Papildvārdnīcu var izmantot, lai paplašinātu līguma priekšmeta aprakstu. Pozīcijas veido burtu un ciparu kods ar atbilstošu formulējumu, kas ļauj pievienot sīkāku informāciju par iepērkamo preču konkrētajām īpašībām vai lietojumu.

Burtu un ciparu kodu veido:

- pirmais līmenis ar burtu, kas atbilst iedaļai,

- otrais līmenis ar četriem cipariem, no kuriem pirmie trīs apzīmē apakšnodaļu, bet pēdējais paredzēts pārbaudes vajadzībām.

GALVENĀ VĀRDNĪCA

CPV kods | Preču apraksts |

01000000–7 | Lauksaimniecības, dārzkopības, medniecības un saistītā produkcija |

01100000–8 | Augkopības, dārzkopības un puķkopības produkcija |

01110000–1 | Graudaugi un citas kultūras |

01111000–8 | Labības produkti |

01111100–9 | Kvieši |

01111110–2 | Cietie kvieši |

01111120–5 | Mīkstie kvieši |

01111200–0 | Kukurūza |

01111300–1 | Rīsi |

01111400–2 | Mieži |

01111500–3 | Rudzi |

01111600–4 | Auzas |

01111700–5 | Iesals |

01111900–7 | Graudu produkti |

01112000–5 | Kartupeļi un kaltēti dārzeņi |

01112100–6 | Kartupeļi |

01112200–7 | Kaltēti pākšaugi |

01112210–0 | Kaltēti pākšaugi |

01112211–7 | Lēcas |

01112212–4 | Pundurzirņi |

01112213–1 | Kaltēti zirņi |

01112220–3 | Pākšaugi |

01113000–2 | Eļļas augu sēklas un augļi |

01113100–3 | Sojas pupas |

01113200–4 | Zemesrieksti |

01113300–5 | Saulespuķu sēklas |

01113400–6 | Kokvilnas sēklas |

01113500–7 | Sezama sēklas |

01113600–8 | Sinepju sēklas |

01114000–9 | Neapstrādāta tabaka |

01115000–6 | Cukura ražošanai izmantojamie augi |

01115100–7 | Cukurbietes |

01115200–8 | Cukurniedres |

01116000–3 | Salmi un lopbarība |

01116100–4 | Salmi |

01116200–5 | Rupjā lopbarība |

01117000–0 | Augu izejvielas |

01117100–1 | Audumu ražošanā izmantojamās augu izejvielas |

01117110–4 | Kokvilna |

01117120–7 | Džuta |

01117130–0 | Lini |

01118000–7 | Dabiskais kaučuks, latekss un saistītie produkti |

01118100–8 | Dabiskais kaučuks |

01118200–9 | Dabiskais latekss |

01118210–2 | Lateksa produkti |

01119000–4 | Specifiskās jomās izmantojamie augi |

01119100–5 | Parfimērijā, farmācijā, insekticīdu izgatavošanā vai līdzīgiem mērķiem izmantojamie augi |

01119110–8 | Parfimērijā izmantojamie augi |

01119120–1 | Farmācijā izmantojamie augi |

01119130–4 | Insekticīdu izgatavošanā izmantojamie augi |

01119140–7 | Fungicīdu izgatavošanā vai līdzīgiem mērķiem izmantojamie augi |

01119200–6 | Specifiskās jomās izmantojamās augu sēklas |

01120000–4 | Dārzeņi, dārzkopības produkti un dēsti |

01121000–1 | Dārzeņi |

01121100–2 | Sakņu un bumbuļu dārzeņi |

01121110–5 | Sakņu dārzeņi |

01121111–2 | Galda bietes |

01121112–9 | Burkāni |

01121113–6 | Sīpoli |

01121114–3 | Rāceņi |

01121120–8 | Bumbuļu dārzeņi |

01121200–3 | Augļu dārzeņi |

01121210–6 | Pupas |

01121211–3 | Dārza pupiņas |

01121212–0 | Zaļās pupas |

01121213–7 | Ugunssarkanās pupiņas |

01121220–9 | Zirņi |

01121221–6 | Dārza zirņi |

01121222–3 | Cukurzirņi |

01121230–2 | Pipari |

01121240–5 | Tomāti |

01121250–8 | Tumšzaļie kabači |

01121260–1 | Sēnes |

01121270–4 | Gurķi |

01121300–4 | Lapu dārzeņi |

01121310–7 | Dārza salāti |

01121320–0 | Salātu lapas |

01121330–3 | Artišoki |

01121340–6 | Spināti |

01121400–5 | Kāpostveida dārzeņi |

01121410–8 | Galviņkāposti |

01121420–1 | Ziedkāposti |

01121430–4 | Brokoļi |

01121440–7 | Briseles kāposti |

01121500–6 | Dārzeņu sēklas |

01122000–8 | Dārzkopības produkti |

01122100–9 | Stādi, sīpoli, saknes, spraudeņi un potzari |

01122200–0 | Grieztie ziedi |

01122210–3 | Ziedu kompozīcijas |

01122300–1 | Puķu sēklas |

01130000–7 | Augļi, rieksti, garšaugi un augkopības produkti dzērienu pagatavošanai |

01131000–4 | Augļi un rieksti |

01131100–5 | Tropu augļi un rieksti |

01131110–8 | Tropu augļi |

01131111–5 | Banāni |

01131112–2 | Ananasi |

01131113–9 | Mango |

01131114–6 | Dateles |

01131115–3 | Rozīnes |

01131116–0 | Vīģes |

01131117–7 | Avokado |

01131118–4 | Kivi |

01131120–1 | Kokosrieksti |

01131200–6 | Citrusaugļi |

01131210–9 | Citroni |

01131220–2 | Apelsīni |

01131230–5 | Greipfrūti |

01131240–8 | Tanžerīni |

01131250–1 | Laimi |

01131300–7 | Augļi, kas nav tropu augļi |

01131310–0 | Ogas |

01131311–7 | Jāņogas |

01131312–4 | Ērkšķogas |

01131313–1 | Zemenes |

01131314–8 | Avenes |

01131315–5 | Dzērvenes |

01131320–3 | Āboli, bumbieri un cidonijas |

01131321–0 | Āboli |

01131322–7 | Bumbieri |

01131323–4 | Cidonijas |

01131330–6 | Kauleņi |

01131331–3 | Aprikozes |

01131332–0 | Persiki |

01131333–7 | Ķirši |

01131334–4 | Plūmes |

01131340–9 | Vīnogas |

01131341–6 | Galda vīnogas |

01131342–3 | Vīna vīnogas |

01131400–8 | Olīvas |

01131500–9 | Augļu sēklas |

01132000–1 | Dzērienu ražošanā izmantojamās kultūras |

01132100–2 | Kafijas pupiņas |

01132200–3 | Tējas krūmi |

01132300–4 | Mate |

01132400–5 | Kakao pupiņas |

01133000–8 | Nepārstrādātas garšvielas |

01200000–9 | Dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku valsts produkti |

01210000–2 | Liellopi un to produkti |

01211000–9 | Liellopi |

01211100–0 | Dzīvas govis |

01211200–1 | Teļi |

01212000–6 | Svaigs govs piens |

01213000–3 | Buļļa sperma |

01220000–5 | Mājlopi un to produkti |

01221000–2 | Lauksaimniecības dzīvnieki |

01221100–3 | Aitas |

01221200–4 | Kazas |

01221300–5 | Zirgi |

01222000–9 | Svaigs aitas un kazas piens |

01222100–0 | Aitas piens |

01222200–1 | Kazas piens |

01223000–6 | Vilna un dzīvnieku spalva |

01223100–7 | Cirptā vilna |

01223200–8 | Dzīvnieku mati |

01230000–8 | Cūkas |

01240000–1 | Dzīvi mājputni un olas |

01241000–8 | Dzīvi mājputni |

01242000–5 | Olas |

01250000–4 | Mazie dzīvnieki un to produkti |

01251000–1 | Truši un zaķi |

01251100–2 | Truši |

01251200–3 | Zaķi |

01252000–8 | Dzīvnieku valsts produkti |

01252100–9 | Dabīgais medus |

01252200–0 | Gliemeži |

01252300–1 | Dzīvnieku valsts pārtikas produkti |

01252400–2 | Vaski |

01300000–0 | Jauktās saimniecības produkti |

01900000–6 | Lauksaimniecības materiāli |

02000000–4 | Mežkopības un mežistrādes produkti |

02100000–5 | Koks |

02110000–8 | Skujkoku koksne |

02120000–1 | Tropu koku koksne |

02130000–4 | Kurināmā koksne |

02140000–7 | Neapstrādāta koksne |

02150000–0 | Skujkoku koksne |

02160000–3 | Koksnes atkritumi |

02170000–6 | Koksnes atliekas |

02180000–9 | Baļķi |

02181000–6 | Koka stabi |

02182000–3 | Mieti |

02190000–2 | Kokmateriāli |

02191000–9 | Kokmateriālu izstrādājumi |

02200000–6 | Sveķi |

02210000–9 | Balzami |

02220000–2 | Šellaka |

02300000–7 | Korķis |

02400000–8 | Mežsaimniecības produkcija |

02410000–1 | Dekoratīvie augi, stiebrzāles, sūnas un ķērpji |

02500000–9 | Kokaudzētavu produkcija |

02510000–2 | Stādi |

02511000–9 | Ziedoši viengadīgie stādi |

02512000–6 | Puķu sīpoli |

02513000–3 | Krūmi |

02520000–5 | Koki |

05000000–5 | Zivis, zivsaimniecības produkti un citi zivsaimniecības blakusprodukti |

05100000–6 | Zivis |

05110000–9 | Dzīvas zivis |

05120000–2 | Svaigas vai atdzesētas zivis |

05121000–9 | Svaigas vai atdzesētas plekstveidīgās zivis |

05121100–0 | Svaiga vai atdzesēta jūras mēleszivs |

05121200–1 | Svaiga vai atdzesēta bute |

05122000–6 | Svaigas vai atdzesētas mencu dzimtas zivis |

05122100–7 | Svaiga vai atdzesēta menca |

05122200–8 | Svaigs vai atdzesēts pollaks |

05122300–9 | Svaigs vai atdzesēts heks |

05122400–0 | Svaiga vai atdzesēta pikša |

05123000–3 | Svaiga vai atdzesēta siļķe |

05124000–0 | Svaigs vai atdzesēts tuncis |

05125000–7 | Svaigs vai atdzesēts merlangs |

05126000–4 | Svaiga vai atdzesēta snitka |

05127000–1 | Svaigs vai atdzesēts lasis |

05130000–5 | Zivju gaļa |

05200000–7 | Vēžveidīgie |

05210000–0 | Svaigi vēžveidīgie |

05220000–3 | Austeres |

05230000–6 | Vēžveidīgie mīkstmieši |

05240000–9 | Ūdens bezmugurkaulnieki |

05300000–8 | Ūdens valsts produkti |

05310000–1 | Koraļļi vai līdzīgi produkti |

05320000–4 | Dabīgie sūkļi |

05330000–7 | Jūraszāles |

05331000–4 | Aļģes |

05400000–9 | Zivsaimniecības blakusprodukti |

05410000–2 | Zivju milti |

10000000–3 | Akmeņogles, brūnogles, kūdra un citi ogļu produkti |

10100000–4 | Akmeņogles un ogļu izcelsmes kurināmais |

10110000–7 | Akmeņogles |

10120000–0 | Ogļu izcelsmes kurināmais |

10121000–7 | Antracīts |

10122000–4 | Briketes |

10123000–1 | Cietais kurināmais |

10124000–8 | Degizrakteņi |

10125000–5 | Koksnes kurināmais |

10200000–5 | Brūnogles un kūdra |

10210000–8 | Brūnogles |

10220000–1 | Kūdra |

10300000–6 | Ogļu izcelsmes produkti |

10310000–9 | Ogļu nafta |

10320000–2 | Koksa produkti |

10321000–9 | Kokss |

11000000–0 | Jēlnafta, dabasgāze, nafta un saistītie produkti |

11100000–1 | Jēlnafta |

11200000–2 | Dabasgāze |

11300000–3 | Nafta un saistītie produkti |

11310000–6 | Degakmens vai degslāneklis |

12000000–7 | Urāna un torija rūdas |

12100000–8 | Urāna rūda |

12200000–9 | Torija rūda |

13000000–4 | Metāla rūdas |

13100000–5 | Dzelzs rūdas |

13200000–6 | Krāsaino metālu rūdas |

13210000–9 | Vara rūda |

13220000–2 | Niķeļa rūda |

13230000–5 | Alumīnija rūda |

13240000–8 | Dārgmetālu rūdas |

13250000–1 | Svina rūda |

13260000–4 | Cinka rūda |

13270000–7 | Alvas rūda |

13300000–7 | Dažādas rūdas |

14000000–1 | Raktuvju, karjeru izstrādes un citi saistītie produkti |

14100000–2 | Akmens celtniecības materiāli |

14110000–5 | Celtniecībā izmantojamais akmens |

14111000–2 | Celtniecībā izmantojamais marmors un kaļķakmens |

14111100–3 | Marmors |

14111200–4 | Travertīns |

14112000–9 | Dažādi celtniecībā izmantojami akmeņi |

14112100–0 | Granīts |

14112200–1 | Smilšakmens |

14112300–2 | Bazalts |

14112400–3 | Ietvju malu akmeņi |

14120000–8 | Kaļķakmens, ģipšakmens un krīts |

14121000–5 | Kaļķakmens un ģipšakmens |

14121100–6 | Ģipšakmens |

14121200–7 | Kaļķi |

14121210–0 | Kaļķu pulveris |

14121300–8 | Kaļķakmens |

14122000–2 | Krīts un dolomīts |

14122100–3 | Krīts |

14122200–4 | Dolomīts |

14130000–1 | Šīferis |

14200000–3 | Smilts un māls |

14210000–6 | Grants, smilts, akmens šķembas un to masa |

14211000–3 | Smilts |

14211100–4 | Dabīgā smilts |

14212000–0 | Granulas, lauskas, akmens putekļi, oļi, grants, akmens šķembas un drupinātais akmens, akmens maisījumi, smilts un grants maisījumi un citas masas |

14212100–1 | Oļi un grants |

14212110–4 | Oļi |

14212120–7 | Grants |

14212200–2 | Masas |

14212210–5 | Smilts un grants maisījums |

14212300–3 | Akmens šķembas un drupinātais akmens |

14212310–6 | Balasts |

14212320–9 | Drupinātais granīts |

14212330–2 | Drupinātais bazalts |

14212400–4 | Augsne |

14212410–7 | Aramkārta |

14212420–0 | Pamatzeme |

14212430–3 | Akmens šķembas |

14213000–7 | Makadams, darvotais makadams un darvas smiltis |

14213100–8 | Makadams |

14213200–9 | Darvotais makadams |

14213300–0 | Darvas smiltis |

14220000–9 | Māls un kaolīns |

14221000–6 | Māls |

14222000–3 | Kaolīns |

14300000–4 | Ķīmiskie minerāli un minerālmēsli |

14310000–7 | Minerālmēsli |

14311000–4 | Dabīgais kalcijs, alumīnija kalcija fosfāts un neapstrādāta dabīgā kālija sāļi |

14311100–5 | Dabīgais kalcijs |

14311200–6 | Alumīnija kalcija fosfāts |

14311300–7 | Neapstrādāta dabīgā kālija sāļi |

14312000–1 | Dzelzs pirīti |

14312100–2 | Nekausēti dzelzs pirīti |

14320000–0 | Ķīmiskie minerāli |

14400000–5 | Sāls un tīrais nātrija hlorīds |

14410000–8 | Minerālsāls |

14420000–1 | Jūras sāls |

14430000–4 | Tvaicēšanas rezultātā izdalīta sāls un tīra vārāmā sāls |

14440000–7 | Sāls ceļu kaisīšanai |

14450000–0 | Sāls šķīdums |

14500000–6 | Raktuvju un karjeru izstrādes saistītie produkti |

14510000–9 | Bitumens un asfalts |

14511000–6 | Bitumens |

14512000–3 | Asfalts |

14520000–2 | Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi; pumeks; smirģelis; dabīgie abrazīvi; citi minerāli un dārgmetāli |

14521000–9 | Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi |

14521100–0 | Dārgakmeņi |

14521110–3 | Dimanti |

14521120–6 | Rubīni |

14521130–9 | Smaragdi |

14521140–2 | Dārgakmeņu putekļi vai pulveris |

14521200–1 | Pusdārgakmeņi |

14521210–4 | Pusdārgakmeņu putekļi vai pulveris |

14522000–6 | Rūpnieciskie dimanti; pumeks; smirģelis un citi dabīgie abrazīvi |

14522100–7 | Pumeks |

14522200–8 | Rūpnieciskie dimanti |

14522300–9 | Smirģelis |

14522400–0 | Dabīgie abrazīvi |

14523000–3 | Radniecīgie minerāli, dārgakmeņi un saistītie produkti |

14523100–4 | Minerāli |

14523200–5 | Zelts |

14523300–6 | Sudrabs |

14523400–7 | Platīns |

15000000–8 | Pārtikas produkti un dzērieni |

15100000–9 | Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti |

15110000–2 | Gaļa |

15111000–9 | Govs gaļa |

15111100–0 | Liellopu gaļa |

15111110–3 | Sālīta liellopu gaļa |

15111140–2 | Liellopu liemeņi |

15111190–7 | Liellopu gaļas izcirtņi |

15111191–4 | Bifšteks |

15111200–1 | Teļa gaļa |

15111210–4 | Teļa gaļas izcirtņi |

15112000–6 | Mājputnu gaļa |

15112100–7 | Svaiga mājputnu gaļa, nesadalīta |

15112110–0 | Zosis |

15112120–3 | Tītari |

15112130–6 | Cāļi |

15112140–9 | Pīles |

15112200–8 | Mājputnu izcirtņi |

15112210–1 | Cāļu izcirtņi |

15112220–4 | Tītaru izcirtņi |

15112230–7 | Pīļu, zosu un pērļu vistiņu izcirtņi |

15112300–9 | Mājputnu aknas |

15112310–2 | Zosu aknu pastēte |

15113000–3 | Cūkgaļa |

15113100–4 | Cūkas karbonāde |

15113300–6 | Cūku liemeņi |

15114000–0 | Subprodukti |

15115000–7 | Jēra un aitas gaļa |

15115100–8 | Jēra gaļa |

15115200–9 | Aitas gaļa |

15117000–1 | Kazas gaļa |

15118000–8 | Zirga, ēzeļa, mūļa vai zirgēzeļa gaļa |

15118100–9 | Zirga gaļa |

15118900–7 | Ēzeļa, mūļa vai zirgēzeļa gaļa |

15119000–5 | Dažādu dzīvnieku gaļa |

15119100–6 | Truša gaļa |

15119200–7 | Zaķa gaļa |

15119300–8 | Medījumi |

15119400–9 | Varžu kājiņas |

15119500–0 | Baloži |

15120000–5 | Dzīvnieku vilna, ādas un kažokādas |

15121000–2 | Vilna |

15122000–9 | Dzīvnieku kažokādas |

15123000–6 | Dzīvnieku ādas |

15124000–3 | Putnu ādas un spalvas |

15130000–8 | Gaļas produkti |

15131000–5 | Gaļas konservi un pusfabrikāti |

15131100–6 | Desu un gaļas izstrādājumi |

15131110–9 | Desās izmantojamā gaļa |

15131120–2 | Desu izstrādājumi |

15131130–5 | Desas |

15131131–2 | Aknu desas |

15131132–9 | Liellopu gaļas desas |

15131133–6 | Cūkgaļas desas |

15131134–3 | Asinsdesas |

15131135–0 | Desas no mājputnu gaļas |

15131200–7 | Žāvēta, sālīta, kūpināta vai ar garšvielām apstrādāta gaļa |

15131210–0 | Šķiņķis |

15131220–3 | Bekons |

15131230–6 | Salami |

15131300–8 | Aknu pusfabrikāti |

15131310–1 | Pastēte |

15131320–4 | Zosu vai pīļu aknu pusfabrikāti |

15131400–9 | Cūkgaļas produkti |

15131410–2 | Šķiņķis |

15131420–5 | Frikadeles |

15131490–6 | Sagatavoti cūkgaļas ēdieni |

15131500–0 | Mājputnu gaļas produkti |

15131600–1 | Liellopu un teļa gaļas produkti |

15131610–4 | Liellopu gaļas frikadeles |

15131620–7 | Malta liellopu gaļa |

15131640–3 | Liellopu gaļas burgeri |

15131700–2 | Gaļas pusfabrikāti |

15200000–0 | Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis |

15210000–3 | Zivju filejas, zivju aknas un ikri |

15211000–0 | Zivju filejas |

15211100–1 | Svaigas zivju filejas |

15212000–7 | Zivju ikri |

15213000–4 | Zivju aknas |

15220000–6 | Saldētas zivis, zivju filejas un cita veida zivju gaļa |

15221000–3 | Saldētas zivis |

15222000–0 | Saldētas zivju filejas |

15223000–7 | Saldēti zivju steiki |

15229000–9 | Saldēti zivju produkti |

15230000–9 | Vītinātas vai sālītas zivis; zivis sālījumā; kūpinātas zivis |

15231000–6 | Vītinātas zivis |

15232000–3 | Sālītas zivis |

15233000–0 | Zivis sālījumā |

15234000–7 | Kūpinātas zivis |

15234100–8 | Kūpināts lasis |

15234200–9 | Kūpināta siļķe |

15234300–0 | Kūpināta forele |

15235000–4 | Konservētas zivis |

15240000–2 | Konservētas un citādi apstrādātas vai ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis |

15241000–9 | Pārklātas vai konservētas zivis |

15241100–0 | Konservēts lasis |

15241200–1 | Apstrādātas vai ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas siļķes |

15241300–2 | Sardīnes |

15241400–3 | Konservēts tuncis |

15241500–4 | Skumbrijas |

15241600–5 | Anšovi |

15241700–6 | Zivju pirkstiņi |

15241800–7 | Pārklāti zivju izstrādājumi |

15242000–6 | Gatavi zivju ēdieni |

15243000–3 | Zivju pusfabrikāti |

15244000–0 | Kaviārs un kaviāra aizstājēji |

15244100–1 | Kaviārs |

15244200–2 | Kaviāra aizstājēji |

15250000–5 | Jūras veltes |

15251000–2 | Saldēti vēžveidīgie |

15252000–9 | Sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie |

15253000–6 | Vēžveidīgo mīkstmiešu produkti |

15300000–1 | Augļi, dārzeņi un saistītie produkti |

15310000–4 | Kartupeļi un kartupeļu produkti |

15311000–1 | Saldēti kartupeļi |

15311100–2 | Čipsi vai frī kartupeļi |

15311200–3 | Kubveidā, šķēlēs un citādi sagriezti saldēti kartupeļi |

15312000–8 | Kartupeļu produkti |

15312100–9 | Šķīstošā kartupeļu biezputra |

15312200–0 | Daļēji apcepti kartupeļu čipsi |

15312300–1 | Kartupeļu kraukšķi |

15312310–4 | Aromatizēti kartupeļu kraukšķi |

15312400–2 | Kartupeļu uzkodas |

15312500–3 | Kartupeļu kroketes |

15313000–5 | Pārstrādāti kartupeļi |

15320000–7 | Augļu un dārzeņu sulas |

15321000–4 | Augļu sulas |

15321100–5 | Apelsīnu sula |

15321110–8 | Koncentrēta apelsīnu sula |

15321200–6 | Greipfrūtu sula |

15321300–7 | Citronu sula |

15321400–8 | Ananāsu sula |

15321500–9 | Vīnogu sula |

15321600–0 | Ābolu sula |

15321700–1 | Nekoncentrētu sulu maisījumi |

15321800–2 | Koncentrētas sulas |

15322000–1 | Dārzeņu sulas |

15322100–2 | Tomātu sula |

15330000–0 | Augļi un dārzeņi |

15331000–7 | Pārstrādāti dārzeņi |

15331100–8 | Svaigi vai saldēti dārzeņi |

15331110–1 | Pārstrādāti sakneņi |

15331120–4 | Pārstrādāti bumbuļveida sakneņi |

15331130–7 | Pupas, zirņi, dārzeņpipari, tomāti un citi dārzeņi |

15331131–4 | Pārstrādātas pupiņas |

15331132–1 | Pārstrādāti zirņi |

15331133–8 | Šķeltie zirņi |

15331134–5 | Pārstrādāti tomāti |

15331135–2 | Pārstrādātas sēnes |

15331136–9 | Pārstrādāti dārzeņpipari |

15331137–6 | Sojas pupiņu asni |

15331138–3 | Trifeles |

15331140–0 | Lapu dārzeņi un kāpostveida dārzeņi |

15331142–4 | Pārstrādāti kāposti |

15331150–3 | Pārstrādāti pākšaugi |

15331170–9 | Saldēti dārzeņi |

15331400–1 | Ilglaicīgai uzglabāšanai apstrādāti un/vai konservēti dārzeņi |

15331410–4 | Pupiņas tomātu sulā |

15331411–1 | Ceptas pupiņas |

15331420–7 | Ilglaicīgai uzglabāšanai sagatavoti tomāti |

15331423–8 | Konservēti tomāti |

15331425–2 | Tomātu pasta |

15331427–6 | Tomātu pastas koncentrāts |

15331428–3 | Tomātu mērce |

15331430–0 | Konservētas sēnes |

15331450–6 | Pārstrādātas olīvas |

15331460–9 | Konservēti dārzeņi |

15331461–6 | Konservēti skābie kāposti |

15331462–3 | Konservēti zirņi |

15331463–0 | Konservētas lobītas pupiņas |

15331464–7 | Konservētas veselas pupiņas |

15331465–4 | Konservēti sparģeļi |

15331466–1 | Konservētas olīvas |

15331470–2 | Cukurkukurūza |

15331480–5 | Ar konservantiem sākotnēji apstrādāti dārzeņi |

15331500–2 | Etiķī konservēti dārzeņi |

15332000–4 | Pārstrādāti augļi un rieksti |

15332100–5 | Pārstrādāti augļi |

15332140–7 | Pārstrādāti āboli |

15332150–0 | Pārstrādāti bumbieri |

15332160–3 | Pārstrādāti banāni |

15332170–6 | Rabarberi |

15332180–9 | Melones |

15332200–6 | Ievārījumi un marmelādes; augļu želejas; augļu vai riekstu biezeņi un pastas |

15332230–5 | Marmelādes |

15332231–2 | Apelsīnu marmelāde |

15332232–9 | Citronu marmelāde |

15332240–8 | Augļu želejas |

15332250–1 | Augļu pastas |

15332260–4 | Riekstu pastas |

15332261–1 | Zemesriekstu sviests |

15332270–7 | Augļu biezeņi |

15332290–3 | Ievārījumi |

15332291–0 | Aprikozu ievārījums |

15332292–7 | Kazeņu ievārījums |

15332293–4 | Upeņu ievārījums |

15332294–1 | Ķiršu ievārījums |

15332295–8 | Aveņu ievārījums |

15332296–5 | Zemeņu ievārījums |

15332300–7 | Pārstrādāti rieksti |

15332310–0 | Grauzdēti vai sālīti rieksti |

15332400–8 | Ar konservantiem apstrādāti augļi |

15332410–1 | Žāvēti augļi |

15332411–8 | Pārstrādātas korintes |

15332412–5 | Pārstrādātas rozīnes |

15332419–4 | Bezkauliņu rozīnes |

15333000–1 | Dārzeņu blakusprodukti |

15400000–2 | Dzīvnieku vai augu eļļas un tauki |

15410000–5 | Nerafinētas dzīvnieku vai augu eļļas un tauki |

15411000–2 | Dzīvnieku vai augu eļļas |

15411100–3 | Augu eļļas |

15411110–6 | Olīveļļa |

15411120–9 | Sezama sēklu eļļa |

15411130–2 | Zemesriekstu eļļa |

15411140–5 | Kokosriekstu eļļa |

15411200–4 | Vārīšanai izmantojama eļļa |

15411210–7 | Cepšanai izmantojama eļļa |

15412000–9 | Tauki |

15412100–0 | Dzīvnieku taukvielas |

15412200–1 | Augu taukvielas |

15413000–6 | Augu taukvielu vai eļļu cietie atlikumi |

15413100–7 | Eļļas rausis |

15420000–8 | Rafinētās eļļas un tauki |

15421000–5 | Rafinētās eļļas |

15422000–2 | Rafinētie tauki |

15423000–9 | Ar ūdeņradi bagātinātās vai esterētās eļļas vai tauki |

15424000–6 | Augu vaski |

15430000–1 | Pārtikas taukvielas |

15431000–8 | Margarīns un tamlīdzīgi produkti |

15431100–9 | Margarīns |

15431110–2 | Šķidrais margarīns |

15431200–0 | Margarīns ar zemu vai pazeminātu tauku saturu |

15500000–3 | Piena produkti |

15510000–6 | Piens un krējums |

15511000–3 | Piens |

15511100–4 | Pasterizēts piens |

15511200–5 | Sterilizēts piens |

15511210–8 | Ultrasterilizēts piens |

15511300–6 | Vājpiens |

15511400–7 | Puskrejots piens |

15511500–8 | Pilnpiens |

15511600–9 | Kondensētais piens |

15511700–0 | Piena pulveris |

15512000–0 | Krējums |

15512100–1 | Krējums ar zemu tauku saturu |

15512200–2 | Krējums ar augstu tauku saturu |

15512300–3 | Krējuma krēms |

15512900–9 | Saldais krējums putošanai |

15530000–2 | Sviests |

15540000–5 | Siera produkti |

15541000–2 | Galda siers |

15542000–9 | Nenogatavināts siers |

15542100–0 | Mājas siers |

15542200–1 | Mīkstais siers |

15542300–2 | Feta siers |

15543000–6 | Rīvēts siers, siera pulveris, zilais siers un cita veida sieri |

15543100–7 | Zilais siers |

15543200–8 | Čedaras siers |

15543300–9 | Rīvēts siers |

15543400–0 | Parmesanas siers |

15544000–3 | Cietais siers |

15545000–0 | Siera pastas |

15550000–8 | Dažādi piena pārstrādes produkti |

15551000–5 | Jogurts un citi fermentēti piena produkti |

15551300–8 | Jogurts |

15551310–1 | Jogurts bez aromatizētājiem |

15551320–4 | Aromatizēts jogurts |

15551500–0 | Paniņas |

15552000–2 | Kazeīns |

15553000–9 | Laktoze vai laktozes sīrups |

15554000–6 | Sūkalas |

15555000–3 | Saldējums un tamlīdzīgi produkti |

15555100–4 | Saldējums |

15555200–5 | Sorbets |

15600000–4 | Graudu maluma produkti, cietes un cietes produkti |

15610000–7 | Graudu maluma produkti |

15611000–4 | Lobīti rīsi |

15612000–1 | Labības vai augu milti un saistītie produkti |

15612100–2 | Kviešu milti |

15612110–5 | Rupja maluma milti |

15612120–8 | Milti maizes cepšanai |

15612130–1 | Parastie milti |

15612150–7 | Mīklas milti |

15612190–9 | Milti, kam pievienotas uzbriedinošās vielas |

15612200–3 | Labības milti |

15612210–6 | Kukurūzas milti |

15612220–9 | Rīsu milti |

15612300–4 | Augu milti |

15612400–5 | Maisījumi konditorejas un maizes izstrādājumu pagatavošanai |

15612410–8 | Pusfabrikāti kēksa pagatavošanai |

15612420–1 | Cepamie maisījumi |

15612500–6 | Maiznīcu izstrādājumi |

15613000–8 | Labības graudu produkti |

15613100–9 | Putraimi |

15613300–1 | Labības produkti |

15613310–4 | Gatavās graudu putras |

15613311–1 | Kukurūzas pārslas |

15613312–8 | Auzu maisījumi |

15613313–5 | Sausais graudaugu brokastu maisījums |

15613319–7 | Cepamie kviešu milti |

15613380–5 | Placinātas auzas |

15614000–5 | Apstrādāti rīsi |

15614100–6 | Garengraudu rīsi |

15614200–7 | Slīpētie rīsi |

15614300–8 | Šķeltie rīsi |

15615000–2 | Klijas |

15620000–0 | Cietes un cietes produkti |

15621000–7 | Kukurūzas eļļa |

15622000–4 | Glikoze un glikozes produkti; fruktoze un fruktozes produkti |

15622100–5 | Glikoze un glikozes produkti |

15622110–8 | Glikoze |

15622120–1 | Glikozes sīrups |

15622300–7 | Fruktoze un fruktozes produkti |

15622310–0 | Fruktoze |

15622320–3 | Fruktozes produkti |

15622321–0 | Fruktozes šķīdumi |

15622322–7 | Fruktozes sīrups |

15623000–1 | Cietes |

15624000–8 | Tapioka |

15625000–5 | Manna |

15626000–2 | Sinepju pulveris |

15700000–5 | Dzīvnieku barība |

15710000–8 | Gatava mājlopu un citu dzīvnieku barība |

15711000–5 | Zivju barība |

15712000–2 | Sausa rupjā lopbarība |

15713000–9 | Mājdzīvnieku barība |

15800000–6 | Dažādi pārtikas produkti |

15810000–9 | Maize, svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas |

15811000–6 | Maizes izstrādājumi |

15811100–7 | Maize |

15811200–8 | Smalkmaizītes |

15811300–9 | Kruasāni |

15811400–0 | Apaļmaizītes |

15811500–1 | Gatavi maizes izstrādājumi |

15811510–4 | Sviestmaizes |

15811511–1 | Gatavas sviestmaizes |

15812000–3 | Mīklas izstrādājumi un kūkas |

15812100–4 | Mīklas izstrādājumi |

15812120–0 | Pīrāgi |

15812121–7 | Sāļie pīrāgi |

15812122–4 | Saldie pīrāgi |

15812200–5 | Kūkas |

15813000–0 | Brokastu produkti |

15820000–2 | Sausiņi un cepumi; konservēti mīklas izstrādājumi un kūkas |

15821000–9 | Grauzdēti maizes un mīklas izstrādājumi |

15821100–0 | Grauzdētas maizes izstrādājumi |

15821110–3 | Grauzdēta maize |

15821130–9 | Sausmaizītes |

15821150–5 | Sausiņi |

15821200–1 | Saldie cepumi |

15830000–5 | Cukurs un saistītie produkti |

15831000–2 | Cukurs |

15831200–4 | Baltais cukurs |

15831300–5 | Kļavu cukurs un kļavu sīrups |

15831400–6 | Melase |

15831500–7 | Cukura sīrupi |

15831600–8 | Medus |

15832000–9 | Cukurpārstrādes atkritumi |

15833000–6 | Cukura produkti |

15833100–7 | Deserti |

15833110–0 | Augļu pīrāgi |

15840000–8 | Kakao; šokolādes un cukura konditoreja |

15841000–5 | Kakao |

15841100–6 | Kakao pasta |

15841200–7 | Kakao sviests, tauki vai eļļa |

15841300–8 | Nesaldināts kakao pulveris |

15841400–9 | Saldināts kakao pulveris |

15842000–2 | Šokolādes un cukura konditoreja |

15842100–3 | Šokolāde |

15842200–4 | Šokolādes izstrādājumi |

15842210–7 | Dzeramā šokolāde |

15842220–0 | Šokolādes tāfelītes |

15842300–5 | Konditorejas izstrādājumi |

15842310–8 | Vārīti saldumi |

15842320–1 | Nuga |

15842400–6 | Cukurā konservēti augļi, rieksti vai augļu mizas |

15850000–1 | Makaronu izstrādājumi |

15851000–8 | Miltu izstrādājumi |

15851100–9 | Nevārīti makaronu izstrādājumi |

15851110–2 | Makaroni |

15851120–5 | Nūdeles |

15851190–6 | Spageti |

15851200–0 | Sagatavoti makaronu un kuskusmakaronu izstrādājumi |

15851210–3 | Sagatavoti makaronu izstrādājumi |

15851220–6 | Pildīti makaronu izstrādājumi |

15851230–9 | Lazanja |

15851250–5 | Kuskusmakaroni |

15851290–7 | Konservēti makaronu izstrādājumi |

15860000–4 | Kafija, tēja un saistītie produkti |

15861000–1 | Kafija |

15861100–2 | Grauzdēta kafija |

15861200–3 | Bezkofeīna kafija |

15861300–4 | Kafija, no kuras nav izdalīts kofeīns |

15862000–8 | Kafijas aizstājēji |

15863000–5 | Tēja |

15863100–6 | Zaļā tēja |

15863200–7 | Melnā tēja |

15864000–2 | Sagatavota tēja vai matē |

15864100–3 | Tēja maisiņos |

15865000–9 | Drogu uzlējumi |

15870000–7 | Garšvielas un piedevas |

15871000–4 | Etiķis; mērces; garšvielu maisījumi; sinepju pulveris; gatavas sinepes |

15871100–5 | Etiķis un etiķa aizvietotāji |

15871110–8 | Etiķis |

15871120–1 | Etiķa aizvietotāji |

15871200–6 | Mērces, garšvielu un garšas piedevu maisījumi |

15871210–9 | Sojas mērce |

15871230–5 | Tomātu kečups |

15871250–1 | Sinepes |

15871260–4 | Mērces |

15871270–7 | Garšvielu maisījumi |

15871273–8 | Majonēze |

15871274–5 | Uz sviestmaizēm ziežami produkti |

15871279–0 | Čatnijs |

15872000–1 | Garšaugi un garšvielas |

15872100–2 | Pipari |

15872200–3 | Garšvielas |

15872300–4 | Garšaugi |

15872400–5 | Sāls |

15872500–6 | Ingvers |

15880000–0 | Īpaši pārtikas izstrādājumi |

15881000–7 | Homogenizēti pārtikas produkti |

15882000–4 | Diētiski produkti |

15884000–8 | Zīdaiņu pārtika |

15890000–3 | Dažādi pārtikas produkti, kas citur nav minēti, un žāvēti produkti |

15891000–0 | Zupas un buljoni |

15891100–1 | Gaļas zupas |

15891200–2 | Zivju zupas |

15891300–3 | Jauktās zupas |

15891400–4 | Zupas |

15891410–7 | Zupu maisījumi |

15891500–5 | Buljoni |

15891600–6 | Novārījumi |

15891610–9 | Maisījumi novārījumiem |

15891900–9 | Dārzeņu zupas |

15892000–7 | Dārzeņu sulas, ekstrakti, pektīnvielas un biezinātāji |

15892100–8 | Dārzeņu sulas |

15892200–9 | Dārzeņu ekstrakti |

15892400–1 | Biezinātāji |

15893000–4 | Sausie produkti |

15893100–5 | Pārtikas maisījumi |

15893200–6 | Deserta maisījumi |

15893300–7 | Maisījumi mērcēm |

15894000–1 | Pārtikas pārstrādes produkti |

15894100–2 | Veģetārie ēdieni |

15894200–3 | Sagatavotas maltītes |

15894210–6 | Maltītes skolām |

15894220–9 | Slimnīcu maltītes |

15894300–4 | Sagatavoti ēdieni |

15894400–5 | Uzkodas |

15894500–6 | Ēdienu automātu saturs |

15894600–7 | Sviestmaižu pildījums |

15894700–8 | Delikateses |

15895000–8 | Ātri servējamu ēdienu produkti |

15895100–9 | Hamburgeri |

15896000–5 | Sasaldēti produkti |

15897000–2 | Slēgtos traukos konservēti produkti |

15897100–3 | Lauka apstākļos lietojami pārtikas produkti |

15898000–9 | Raugs |

15899000–6 | Cepamais pulveris |

15900000–7 | Dzērieni |

15910000–0 | Destilēti alkoholiskie dzērieni |

15911000–7 | Spirtotie dzērieni |

15911100–8 | Spirti |

15911200–9 | Liķieri |

15930000–6 | Vīni |

15931000–3 | Nearomatizētie vīni |

15931100–4 | Dzirkstošais vīns |

15931200–5 | Galda vīns |

15931300–6 | Portvīns |

15931400–7 | Madeira |

15931500–8 | Vīnogu misa |

15931600–9 | Šerijs |

15932000–0 | Vīna nogulsnes |

15940000–9 | Sidrs un citi augļu vīni |

15941000–6 | Sidrs |

15942000–3 | Augļu vīni |

15950000–2 | Nedestilēti fermentēti dzērieni |

15951000–9 | Vermuts |

15960000–5 | Iesala alus |

15961000–2 | Alus |

15961100–3 | Gaišais alus |

15962000–9 | Brūvēšanas vai destilēšanas atliekas |

15980000–1 | Bezalkoholiskie dzērieni |

15981000–8 | Minerālūdens |

15981100–9 | Negāzēts minerālūdens |

15981200–0 | Gāzēts minerālūdens |

15981300–1 | Ūdens cietā veidā |

15981310–4 | Ledus |

15981320–7 | Sniegs |

15981400–2 | Aromatizēti minerālūdeņi |

15982000–5 | Bezalkoholiskie dzērieni |

15982100–6 | Augļu biezsulas |

15982200–7 | Šokolādes piens |

16000000–5 | Tabaka, tabakas izstrādājumi un izejvielas un materiāli |

16100000–6 | Tabakas izstrādājumi |

16110000–9 | Cigāri |

16120000–2 | Cigarilli |

16130000–5 | Cigaretes |

16200000–7 | Tabaka |

16210000–0 | Apstrādāta tabaka |

16300000–8 | Tabakas izstrādājumu ražotāju izejvielas un materiāli |

17000000–2 | Audumi un tekstilpreces |

17100000–3 | Audumi un saistītie izstrādājumi |

17110000–6 | Austi audumi |

17111000–3 | Austi sintētiskie audumi |

17111100–4 | Jaukta sastāva austi audumi |

17112000–0 | Austi kokvilnas audumi |

17112100–1 | Tiks |

17112200–2 | Denima audums |

17112300–3 | Buraudekls |

17112310–6 | Buraudekla izstrādājumi |

17112400–4 | Poplīns |

17112500–5 | Jostu, prievīšu audums |

17112510–8 | Jostas, prievītes |

17120000–9 | Vilnas audumi |

17130000–2 | Lina audumi |

17131000–9 | Lins |

17140000–5 | Speciālie audumi |

17141000–2 | Plūksnas |

17142000–9 | Dvieļu frotē audumi |

17143000–6 | Mēbeļu audumi |

17144000–3 | Aizkaru audumi |

17145000–0 | Oderaudumi |

17150000–8 | Trikotāžas audumi |

17151000–5 | Adījumi |

17151100–6 | Plūksnoti audumi |

17152000–2 | Tamborējumi |

17160000–1 | Drāna |

17170000–4 | Neausti audumi |

17200000–4 | Tekstilpreces |

17210000–7 | Mājas tekstilizstrādājumi |

17211000–4 | Segas un ceļojuma pledi |

17211100–5 | Segas |

17211200–6 | Ceļojuma pledi |

17212000–1 | Gultasveļa |

17212100–2 | Palagi |

17212200–3 | Segas pārvalki |

17212300–4 | Matrača pārvalki |

17212400–5 | Dūnu segas |

17212500–6 | Spilvendrānas |

17212600–7 | Dekoratīvo gultas pagalvju pārvalki |

17213000–8 | Galda drānas |

17213100–9 | Galdauti |

17213200–0 | Salvetes |

17214000–5 | Tualetes un virtuves tekstils |

17214100–6 | Dvieļi |

17214200–7 | Trauku dvieļi |

17214300–8 | Dvieļi ruļļos |

17214500–0 | Sejas dvielīši |

17215000–2 | Aizkari, priekškari, lambrekeni un drēbes aizlaidnes |

17215100–3 | Aizkari |

17215110–6 | Dūmu aizkari |

17215200–4 | Drapērijas |

17215300–5 | Lambrekeni |

17215400–6 | Aizlaidnes |

17215410–9 | Iekšējās aizlaidnes |

17215420–2 | Auduma aizlaidnes |

17215430–5 | Žalūzijas |

17215440–8 | Vertikālās žalūzijas |

17216000–9 | Interjera priekšmeti |

17216100–0 | Mīkstie interjera priekšmeti |

17216110–3 | Dekoratīvie spilveni |

17216120–6 | Spilveni |

17218000–3 | Slimnīcas veļa |

17218100–4 | Operāciju zāles priekškari |

17218200–5 | Operāciju zāles palagi |

17220000–0 | Tekstilizstrādājumi |

17221000–7 | Maisi un somas |

17221100–8 | Ceļojuma somas |

17221110–1 | Mugursomas |

17221200–9 | Sporta somas |

17221300–0 | Pasta vai paku somas |

17221310–3 | Pasta maisi |

17221400–1 | Mantu maisi |

17221500–2 | Veļas maisi |

17221600–3 | Drēbes maisi |

17221700–4 | Preču iepakošanas maisi |

17221710–7 | Preču iepakošanas somas |

17222000–4 | Brezents, laivu buras, vējdēļi vai vējdēļi uz riteņiem, audekla nojumes, sauljumi, teltis un tūrisma preces |

17222100–5 | Brezents, audekla nojumes un sauljumi |

17222110–8 | Brezents |

17222120–1 | Audekla nojumes |

17222130–4 | Sauljumi |

17222200–6 | Kamuflāžas pārsegi |

17222400–8 | Buras |

17222500–9 | Tūrisma preces no tekstila |

17222510–2 | Piepūšamie matrači |

17222520–5 | Saliekamās gultas |

17222530–8 | Teltis |

17222540–1 | Guļammaisi |

17222541–8 | Guļammaisi pildīti ar spalvām vai dūnām |

17223000–1 | Izpletņi |

17223100–2 | Vadāmi izpletņi |

17223200–3 | Rotējoši izpletņi |

17225000–5 | Dažādi tekstilizstrādājumi |

17225100–6 | Putekļu lupatas |

17225200–7 | Filtru sastāvdaļas no auduma |

17225300–8 | Glābšanas vestes |

17225400–9 | Ugunsizturīgas segas |

17225500–0 | Moskītu tīkli |

17225600–1 | Trauku mazgājamās drānas |

17225700–2 | Glābšanas jostas |

17225800–3 | Drānas tīrīšanai |

17225810–6 | Drānas spodrināšanai |

17230000–3 | Paklāji, mašas un grīdsegas |

17231000–0 | Paklāji |

17231100–1 | Mezgloti paklāji |

17231200–2 | Austi paklāji |

17231300–3 | Bārkšainas struktūras paklāji |

17231310–6 | Paklājflīzes |

17231400–4 | Paklāji |

17232000–7 | Mašas |

17233000–4 | Grīdsegas |

17234000–1 | Rūpnieciski ražoti paklāji |

17240000–6 | Dažādas tauvas, virves, vītas auklas un tīkli |

17241000–3 | Tauvas, virves, vītas auklas un tīkli |

17241100–4 | Vītas auklas, tauvas un virves |

17241110–7 | Virves |

17241120–0 | Tauvas |

17241130–3 | Auklas |

17241140–6 | Vītas auklas |

17241200–5 | Tekstila tīkli |

17241210–8 | Mezgloti tīkli |

17241220–1 | Siksnas |

17242000–0 | Lupatas |

17250000–9 | Neausti izstrādājumi |

17260000–2 | Dažādi tekstilizstrādājumi |

17261000–9 | Tills, mežģīnes, šaursleju audumi, tērpu rotājumi un izšuvumi |

17261100–0 | Šaursleju audumi; tērpu rotājumi |

17261110–3 | Dekoratīvās lentes |

17261120–6 | Auduma lentes |

17261130–9 | Marķējuma iešuves un emblēmas no auduma |

17261131–6 | Marķējuma iešuves no auduma |

17261132–3 | Auduma emblēmas |

17261133–0 | Zīmotnes |

17261140–2 | Ornamentāli rotājumi |

17261141–9 | Treses |

17261142–6 | Uzpleči |

17261200–1 | Tīklotas struktūras audumi |

17262000–6 | Filcs |

17263000–3 | Auduma vatējums, pavedieni, audumi un izstrādājumi tehniskai izmantošanai |

17263100–4 | Auduma vatējums |

17263200–5 | Metāliski pavedieni |

17263300–6 | Audumi no metāliskiem pavedieniem |

17263400–7 | Impregnēti, ar īpašām vielām apstrādāti vai pārklāti audumi |

17263500–8 | Tekstilizstrādājumi tehniskai izmantošanai |

17263510–1 | Auduma šļūtenes |

17263520–4 | Auduma konveijera lentas |

17263530–7 | Ventilācijas cauruļvadi |

17263600–9 | Vatēti tekstilizstrādājumi |

17280000–8 | Trikotāža, zeķes un saistīti izstrādājumi |

17281000–5 | Zeķes |

17281100–6 | Zeķbikses, sieviešu zeķes un īsās zeķes |

17281110–9 | Sieviešu zeķes |

17281120–2 | Zeķbikses |

17281130–5 | Īsās zeķes |

17282000–2 | Puloveri, adītas jakas un līdzīgi izstrādājumi |

17282100–3 | Džemperi, puloveri, adītas jakas, vestes un līdzīgi izstrādājumi |

17282110–6 | Puloveri |

17282120–9 | Adītas jakas |

17282130–2 | Sporta krekli ar garām piedurknēm |

17282140–5 | Vestes |

17300000–5 | Dzijas un diegi |

17310000–8 | Dabīgās tekstilšķiedras |

17320000–1 | Mākslīgās tekstilšķiedras |

17330000–4 | Dzija un diegi no dabīgām šķiedrām |

17331000–1 | Zīda diegi |

17332000–8 | Vilnas dzija |

17333000–5 | Kokvilnas diegi |

17334000–2 | Lina diegi |

17335000–9 | Dabīgo šķiedru diegi un pavedieni šūšanai |

17335100–0 | Šūšanas diegs |

17335200–1 | Dzija adīšanai |

17336000–6 | Augu šķiedras dzija |

17340000–7 | Sintētiskā dzija vai diegi |

17341000–4 | Sintētiskā dzija |

17342000–1 | Sintētiskie diegi |

17342100–2 | Sintētiski šūšanas diegi |

17342200–3 | Sintētiska dzija adīšanai |

17400000–6 | Tekstilatkritumi |

18000000–9 | Apģērbi un apģērba piederumi |

18100000–0 | Profesionālie apģērbi, speciālie darba apģērbi un aksesuāri |

18110000–3 | Profesionālie apģērbi |

18111000–0 | Medicīnas darbinieku apģērbi |

18112000–7 | Militārie apģērbi |

18113000–4 | Rūpnieciskie apģērbi |

18114000–1 | Kombinezoni |

18115000–8 | Formas tērpi |

18115100–9 | Ugunsdzēsēju formas tērpi |

18115200–0 | Policistu formas tērpi |

18115300–1 | Militārie formas tērpi |

18130000–9 | Speciālie darba apģērbi |

18131000–6 | Aizsargtērpi |

18131100–7 | Ložu necaurlaidīgās vestes |

18131200–8 | Bioloģiskie vai ķīmiskie aizsargtērpi |

18131300–9 | Radioloģiskie aizsargtērpi |

18131400–0 | Antiballistiskie aizsargtērpi |

18131500–1 | Drošības vestes |

18131600–2 | Vestes no atstarojoša materiāla |

18132000–3 | Apģērbi lidotājiem |

18132100–4 | Lidotāju jakas |

18132200–5 | Lidotāju uzvalki |

18133000–0 | Speciālie apģērbi un ekipējums |

18133100–1 | Maskēšanās virsvalki |

18133200–2 | Kaujas tērpi |

18133300–3 | Kaujas ekipējums |

18133400–4 | Kaujas formas tērpi |

18133500–5 | Militārās aizsargķiveres |

18133600–6 | Aizsargķiveru pārvalki |

18133700–7 | Slēpošanas tērpi |

18133800–8 | Apģērbi un aprīkojums arktiskajiem apstākļiem |

18133900–9 | Nirēju apģērbs |

18134000–7 | Dziļūdens iegremdēšanās tērpi |

18134100–8 | Tērpi izdzīvošanai ekstremālos apstākļos |

18140000–2 | Darba apģērbu aksesuāri |

18141000–9 | Darba cimdi |

18142000–6 | Sejas aizsargi |

18143000–3 | Aizsargpiederumi |

18200000–1 | Virsdrēbes |

18210000–4 | Mēteļi |

18211000–1 | Apmetņi |

18212000–8 | Mantijas |

18213000–5 | Vējjakas |

18220000–7 | Pret atmosfēras iedarbību aizsargāti apģērbi |

18221000–4 | Ūdensnecaurlaidīgi apģērbi |

18221100–5 | Ūdensnecaurlaidīgi apmetņi |

18221200–6 | Siltas vējjakas ar kapuci |

18221300–7 | Lietus mēteļi |

18222000–1 | Lietišķie apģērbi |

18222100–2 | Kostīmi |

18222200–3 | Komplekti |

18223000–8 | Vīriešu svārki un bleizeri |

18223100–9 | Bleizeri |

18223200–0 | Vīriešu svārki |

18224000–5 | Apģērbs no impregnētiem audumiem |

18230000–0 | Dažādas virsdrēbes |

18231000–7 | Kleitas |

18232000–4 | Svārki |

18233000–1 | Šorti |

18234000–8 | Vīriešu bikses |

18300000–2 | Atsevišķi apģērba gabali |

18310000–5 | Apakšveļa |

18311000–2 | Kombinē |

18312000–9 | Apakšbikses |

18313000–6 | Biksītes |

18314000–3 | Peldmēteļi |

18320000–8 | Krekli un naktsveļa |

18321000–5 | Krekli |

18322000–2 | Naktsveļa |

18322100–3 | Naktskrekli |

18322200–4 | Rītasvārki |

18322300–5 | Pidžamas |

18322400–6 | Apakškrekli |

18322500–7 | Sieviešu naktskrekli |

18323000–9 | Krūšturi, korsetes, zeķturi un līdzīgas preces |

18323100–0 | Krūšturi |

18323200–1 | Korsetes |

18323300–2 | Zeķturi |

18330000–1 | Teniskrekli |

18400000–3 | Speciālie apģērbi un aksesuāri |

18410000–6 | Speciālie apģērbi |

18411000–3 | Zīdaiņu apģērbi |

18412000–0 | Sporta apģērbi |

18412100–1 | Treniņtērpi |

18412200–2 | Sporta krekli |

18412300–3 | Slēpošanas kostīmi |

18412800–8 | Peldēšanas tērpi |

18420000–9 | Apģērbu aksesuāri |

18421000–6 | Kabatlakatiņi |

18422000–3 | Šalles |

18423000–0 | Kaklasaites |

18424000–7 | Cimdi |

18425000–4 | Jostas, kas nav izgatavotas no dabīgās ādas |

18440000–5 | Cepures un galvassegas |

18441000–2 | Cepures |

18443000–6 | Galvassegas un galvassegu aksesuāri |

18443100–7 | Galvas apsēji |

18443200–8 | Metāla galvassegas |

18443300–9 | Auduma galvassegas |

18443310–2 | Beretes |

18443320–5 | Lauka cepures |

18443330–8 | Kapuces |

18443340–1 | Cepures no mīksta materiāla bez malām |

18443400–0 | Galvassegu saites, kas tās satur zem zoda |

18443500–1 | Sejsargi |

18444000–3 | Aizsargājošas galvassegas |

18444100–4 | Aizsargķiveres |

18444110–7 | Ķiveres |

18444200–5 | Aizsargķiveres |

18450000–8 | Aizdares |

18451000–5 | Pogas |

18451100–6 | Pogu sastāvdaļas |

18452000–2 | Spraužamadatas |

18453000–9 | Rāvējslēdzēji |

18500000–4 | Ādas apģērbi |

18510000–7 | Ādas apģērbu aksesuāri |

18511000–4 | Ādas pirkstaiņi vai dūraiņi |

18511100–5 | Ādas cimdi ar atlokiem |

18512000–1 | Ādas jostas un patronsomas |

18512100–2 | Jostas |

18512200–3 | Patronsomas |

18600000–5 | Kažokādas un kažokādu izstrādājumi |

18610000–8 | Kažokādu izstrādājumi |

18611000–5 | Zvērādas |

18612000–2 | Apģērbi no kažokādām |

18613000–9 | Mākslīgās kažokādas izstrādājumi |

18620000–1 | Kažokādas |

18700000–6 | Lietoti apģērbi |

19000000–6 | Āda, ādas izstrādājumi un apavi |

19100000–7 | Āda |

19110000–0 | Zamšāda |

19120000–3 | Liellopu vai zirgu āda |

19130000–6 | Aitu, kazu vai cūku āda |

19131000–3 | Āda, kas izgatavota no aitu vai jēru jēlādām |

19132000–0 | Āda, kas izgatavota no kazu vai kazlēnu jēlādām |

19133000–7 | Cūkāda |

19140000–9 | Citu dzīvnieku āda, salikta āda un cita veida āda |

19141000–6 | Citu dzīvnieku āda |

19142000–3 | Salikta āda |

19143000–0 | Ādas imitācija |

19144000–7 | Lakāda |

19150000–2 | Ādas atgriezumi |

19200000–8 | Ādas izstrādājumi, bagāžas somas un zirglietas |

19210000–1 | Zirglietas |

19211000–8 | Sedli |

19212000–5 | Jājampātagu kāti |

19213000–2 | Pātagas |

19220000–4 | Bagāžas somas |

19221000–1 | Ceļasomas |

19222000–8 | Rokassomas |

19223000–5 | Maki un kabatas portfeļi |

19223100–6 | Maki |

19223200–7 | Kabatas portfeļi |

19224000–2 | Čemodāni |

19225000–9 | Ūdens pudeļu futlāri un makstis |

19225100–0 | Ūdens pudeļu futlāri |

19225200–1 | Makstis |

19229000–7 | Tualetes piederumu futlāri |

19230000–7 | Rokaspulksteņu siksniņas |

19240000–0 | Ādas izstrādājumi, ko izmanto darbagaldos vai mehāniskās iekārtās |

19300000–9 | Apavi |

19310000–2 | Apavi, kas nav sporta apavi un aizsargapavi |

19311000–9 | Ūdensnecaurlaidīgi apavi |

19312000–6 | Apavi ar gumijas vai plastmasas daļām |

19312100–7 | Sandales ar gumijas vai plastmasas siksniņām |

19312200–8 | Gumijas zābaki |

19312300–9 | Pilsētas apstākļiem piemēroti apavi ar gumijas vai plastmasas virsējo daļu |

19312400–0 | Vaļējas gumijas sandales |

19313000–3 | Apavi ar ādas virsu |

19313100–4 | Sandales |

19313200–5 | Laiviņas |

19313300–6 | Pilsētas apstākļiem piemēroti apavi |

19314000–0 | Apavi ar drēbes virsu |

19315000–7 | Zābaki |

19315100–8 | Puszābaki |

19315200–9 | Zābaki ar stulma garumu līdz puslielam |

19315300–0 | Garstulmu zābaki |

19315400–1 | Ūdenszābaki |

19316000–4 | Galošas |

19320000–5 | Sporta apavi |

19321000–2 | Slēpju zābaki |

19321100–3 | Distanču slēpošanas zābaki |

19322000–9 | Treniņapavi |

19323000–6 | Kalnu apavi |

19324000–3 | Futbola zābaki |

19330000–8 | Aizsargapavi |

19331000–5 | Apavi ar iestrādātu purngala aizsargu no metāla |

19332000–2 | Speciālie apavi |

19332100–3 | Lidotāju apavi |

19340000–1 | Apavu detaļas |

19341000–8 | Apavu virsējās daļas |

19342000–5 | Zoles |

19343000–2 | Papēži |

20000000–6 | Koks, koksnes izstrādājumi, korķa izstrādājumi, pīti grozi un pīti izstrādājumi |

20100000–7 | Zāģmateriāli |

20110000–0 | Sliežu gulšņi |

20111000–7 | Koka gulšņi |

20112000–4 | Gulšņu sastāvdaļas |

20120000–3 | Koka stutes raktuvēm |

20130000–6 | Izstrādājumi no skujkokiem |

20131000–3 | Žogu sastāvdaļas |

20140000–9 | Cietkoksne. Lapu koku koksne |

20150000–2 | Parkets |

20160000–5 | Sagatavoti vai apstrādāti koksnes izstrādājumi |

20161000–2 | Apstrādāti kokmateriāli |

20161100–3 | Apstrādāti mieti |

20170000–8 | Zāģu skaidas |

20200000–8 | Koksnes loksnes un finieris |

20210000–1 | Koksnes plātnes un paneļi |

20211000–8 | Saplāksnis |

20212000–5 | Līmētā koksne |

20213000–2 | Kokskaidas plātnes |

20214000–9 | Kokšķiedras plātnes |

20215000–6 | Koksnes plātnes |

20216000–3 | Finiera loksnes |

20220000–4 | Blīvināta koksne |

20300000–9 | Namdaru un galdniecības izstrādājumi celtniecībai |

20310000–2 | Galdniecības izstrādājumi celtniecībai |

20311000–9 | Logi ar koka rāmjiem |

20311100–0 | Stiklotas durvis |

20312000–6 | Koka durvis |

20313000–3 | Koka parketa dēlīši |

20320000–5 | Namdaru koka izstrādājumi |

20321000–2 | Gatavas nožogojuma plātnes |

20322000–9 | Jumta koka brusas |

20323000–6 | Trepes |

20330000–8 | Saliekamās koka ēkas |

20400000–0 | Koka konteineri, transporta platformas, kastes un citas tvertnes |

20410000–3 | Koka konteineri |

20411000–0 | Koka mucas |

20411100–1 | Koka kārbas |

20411200–2 | Spoles kabeļu uztīšanai |

20412000–7 | Koka redeļu kastes |

20412100–8 | Stīpotās mucas |

20412200–9 | Koka cisternas |

20413000–4 | Koka kastes |

20420000–6 | Koka transporta platformas |

20421000–3 | Platformas kastes |

20500000–1 | Koksnes un korķa izstrādājumi |

20510000–4 | Izstrādājumi no koka un saistītie produkti |

20511000–1 | Instrumentu rokturi no koka |

20512000–8 | Instrumentu futlāri no koka |

20513000–5 | Instrumentu koka sastāvdaļas |

20514000–2 | Koka rāmji |

20515000–9 | Zārki |

20520000–7 | Izstrādājumi no korķa, pīti grozi un pinumi |

20521000–4 | Pīti grozi |

20521100–5 | Pinumi |

20522000–1 | Dabīgais korķis |

20522100–2 | Korķa plātnes |

21000000–3 | Dažāda veida celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi |

21100000–4 | Celuloze, papīrs un kartons |

21110000–7 | Celuloze |

21111000–4 | Koksnes celuloze |

21111100–5 | Ķīmiskā koksnes celuloze |

21120000–0 | Papīrs un kartons |

21121000–7 | Avīžu papīrs, ar rokām izgatavots papīrs un citu veidu nekrītots papīrs un kartons grafiskiem nolūkiem |

21121100–8 | Avīžu papīrs |

21121200–9 | Ar rokām izgatavots papīrs vai kartons |

21121300–0 | Gaismjutīgs, termojutīgs vai termogrāfisks papīrs un kartons |

21121310–3 | Gaismjutīgs papīrs vai kartons |

21121320–6 | Termojutīgs papīrs vai kartons |

21121330–9 | Termogrāfisks papīrs vai kartons |

21122000–4 | Tualetes salvetes, kraftpapīrs un cita veida papīrs un kartons |

21122100–5 | Vairākkārtu papīrs un kartons |

21122200–6 | Kraftpapīrs |

21124000–8 | Pergamentpapīrs un citi papīra izstrādājumi |

21124100–9 | Pergamentpapīrs |

21124200–0 | Pauspapīrs |

21124300–1 | Pergamīns |

21124400–2 | Caurspīdīgs vai gaismu caurlaidīgs papīrs |

21124500–3 | Mākslā un daiļamatniecībā izmantojams papīrs |

21124600–4 | Zīmēšanas papīrs |

21124700–5 | Karšu papīrs |

21125000–5 | Pārstrādāts papīrs un kartons |

21125100–6 | Kompozītpapīrs un kartons |

21125300–8 | Rakstāmpapīrs |

21125400–9 | Tipogrāfijas papīrs |

21125600–1 | Paškopējošais un cita veida kopējamais papīrs |

21125610–4 | Termogrāfisks papīrs |

21125690–8 | Fotokopētāja un kserogrāfijas papīrs |

21125691–5 | Fotokopētāja papīrs |

21125692–2 | Kserogrāfijas papīrs |

21126000–2 | Papīra un kartona makulatūra |

21200000–5 | Papīra vai kartona izstrādājumi |

21210000–8 | Gofrētais papīrs vai kartons |

21211000–5 | Iesaiņojums no papīra un kartona |

21211100–6 | Kartona kārbas, kastes vai futlāri |

21211110–9 | Papīra vai kartona kastes |

21211120–2 | Aktu vāki, ātršuvēji, kastes uzglabāšanai un līdzīgi priekšmeti |

21211200–7 | Papīra maisi un maisiņi |

21211210–0 | Papīra maisi |

21211220–3 | Papīra maisiņi |

21211230–6 | Maisiņi vemšanai |

21220000–1 | Mājsaimniecībā un slimnīcās izmantojami papīra izstrādājumi |

21221000–8 | Tualetes papīrs, kabatlakatiņi, roku dvieļi un servjetes |

21221100–9 | Tualetes papīrs |

21221200–0 | Papīra kabatlakatiņi |

21221300–1 | Papīra roku dvielīši |

21221400–2 | Papīra servjetes |

21222000–5 | Papīra higiēnas vai slimnīcu preces |

21222100–6 | Papīra higiēnas preces |

21222110–9 | Higiēnas paketes vai tamponi |

21222120–2 | Vienreizējās lietošanas autiņi |

21222121–9 | Papīra autiņu ieliktnīši |

21222200–7 | Slimnīcās izmantojamie papīra izstrādājumi |

21222210–0 | Papīra kompreses |

21222220–3 | Papīra sterilizācijas maisi vai ietinamais papīrs |

21222300–8 | Vienreizējās lietošanas papīra izstrādājumi |

21230000–4 | Papīra kancelejas preces un citas preces |

21231000–1 | Koppapīrs, paškopējošais papīrs un papīra kopētāju šabloni |

21231100–2 | Koppapīrs |

21231200–3 | Paškopējošais papīrs |

21231300–4 | Paškopējošais papīrs |

21231400–5 | Papīra kopētāju šabloni |

21232000–8 | Aploksnes, vēstuļu kartītes un vienkāršās pastkartes |

21232100–9 | Vēstuļu kartītes |

21232200–0 | Vienkāršās pastkartes |

21232300–1 | Aploksnes |

21233000–5 | Papīrs ar reljefu vai perforētais papīrs |

21233100–6 | Tipogrāfijas papīrs ar reljefu vai perforētais tipogrāfijas papīrs |

21233200–7 | Rakstāmpapīrs ar reljefu vai perforēts |

21233600–1 | Nepārtrauktas papīra sloksnes datoru printeriem |

21233610–4 | Nepārtrauktas veidlapu sloksnes |

21234000–2 | Gumijots papīrs vai līmpapīrs |

21234100–3 | Pašlīmējošais papīrs |

21240000–7 | Tapetes un citi segumi |

21241000–4 | No papīra vai kartona gatavoti sienu segumi |

21241100–5 | Tapetes |

21242000–1 | Sienu segumi no tekstila |

21243000–8 | No papīra vai kartona gatavoti grīdu segumi |

21250000–0 | Cigarešu papīrs un filtru papīrs |

21251000–7 | Cigarešu papīrs |

21252000–4 | Filtru papīrs |

22000000–0 | Dažāda veida iespieddarbi un priekšmeti drukāšanai |

22100000–1 | Grāmatas, brošūras un atgādnes |

22110000–4 | Grāmatas |

22111000–1 | Skolas grāmatas |

22112000–8 | Mācību grāmatas |

22113000–5 | Grāmatas bibliotēkām |

22114000–2 | Vārdnīcas, kartes, mūzikas grāmatas un citas grāmatas |

22114100–3 | Vārdnīcas |

22114200–4 | Atlanti |

22114300–5 | Kartes |

22114310–8 | Kadastrālās kartes |

22114311–5 | Plāni |

22114400–6 | Nošizdevumi |

22114500–7 | Enciklopēdijas |

22120000–7 | Publikācijas |

22121000–4 | Tehniskās publikācijas |

22130000–0 | Telefongrāmatas |

22140000–3 | Atgādnes |

22150000–6 | Brošūras |

22160000–9 | Bukleti |

22200000–2 | Avīzes, laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli |

22210000–5 | Avīzes |

22211000–2 | Laikraksti |

22212000–9 | Periodiskie izdevumi |

22212100–0 | Seriālie izdevumi |

22213000–6 | Žurnāli |

22300000–3 | Pastkartes, apsveikuma kartītes un citi iespieddarbi |

22310000–6 | Pastkartes |

22312000–0 | Attēli |

22313000–7 | Novelkamās bildītes |

22314000–4 | Skices |

22315000–1 | Fotogrāfijas |

22320000–9 | Apsveikuma kartītes |

22321000–6 | Ziemassvētku kartītes |

22400000–4 | Markas, čeku veidlapas, banknotes, akciju vērtspapīri, tirdzniecības reklāmas materiāli, katalogi un rokasgrāmatas |

22410000–7 | Pastmarkas |

22411000–4 | Ziemassvētku pastmarkas |

22412000–1 | Jaunas pastmarkas |

22413000–8 | Krājmarkas |

22420000–0 | Zīmogpapīrs |

22430000–3 | Banknotes |

22440000–6 | Čeku veidlapas |

22450000–9 | Vērtspapīru veida iespieddarbi |

22451000–6 | Pases |

22452000–3 | Pasta pārvedumu veidlapas |

22460000–2 | Komercreklāmas materiāls, preču katalogi un lietošanas instrukcijas |

22461000–9 | Katalogi |

22462000–6 | Reklāmas materiāli |

22470000–5 | Rokasgrāmatas |

22471000–2 | Datoru lietošanas pamācības |

22472000–9 | Lietošanas pamācības |

22473000–6 | Tehniskās rokasgrāmatas |

22500000–5 | Iespiedplates vai cilindri un citas iespieddarbiem izmantojamas iekārtas |

22510000–8 | Ofseta iespiedplates |

22520000–1 | Sausās kodināšanas iekārtas |

22521000–8 | Iekārtas reljefa iespiešanai papīrā |

22800000–8 | Papīra vai kartona reģistri, grāmatvedības uzskaites žurnāli, ātršuvēju vāki, veidlapas un citas drukātās kancelejas preces |

22810000–1 | Papīra vai kartona reģistri |

22813000–2 | Grāmatvedības uzskaites žurnāli |

22814000–9 | Ieņēmumu čeku veidlapas |

22815000–6 | Piezīmju grāmatiņas |

22816000–3 | Bloknoti |

22817000–0 | Dienasgrāmatas vai laika plānotāji |

22819000–4 | Adrešu grāmatas |

22820000–4 | Veidlapas |

22821000–1 | Vēlēšanu veidlapas |

22822000–8 | Komercveidlapas |

22822100–9 | Nepārtrauktas komercveidlapu sloksnes |

22822200–0 | Atdalītas komercveidlapas |

22830000–7 | Rakstu darbu burtnīcas |

22832000–1 | Rakstu darbu papīri |

22840000–0 | Albumi paraugiem |

22841000–7 | Kolekciju albumi |

22841100–8 | Pastmarku albumi |

22841200–9 | Filatēlijas kolekciju vāki |

22850000–3 | Ātršuvēju vāki un saistītie piederumi |

22851000–0 | Ātršuvēju vāki |

22852000–7 | Mapes |

22852100–8 | Aktu vāki |

22860000–6 | Drukātās kancelejas preces, izņemot veidlapas |

22861000–3 | Aploksnes |

22861100–4 | Aploksnes ar iestrādātu caurspīdīgu lodziņu |

22861200–5 | Aploksnes bez iestrādāta caurspīdīga lodziņa |

22861300–6 | Rentgena uzņēmumu aploksnes |

22862000–0 | Piezīmju papīrs |

22863000–7 | Vizītkartes |

22864000–4 | Sveicienu kartītes |

22865000–1 | Kuponi |

22866000–8 | Etiķetes |

22866100–9 | Etiķetes ar svītru kodu |

22866200–0 | Bagāžas birkas |

22867000–5 | Pusdienu taloni |

22868000–2 | Dzēšpapīra bloki |

22869000–9 | Laika grafiki |

22869100–0 | Pie sienas piestiprināmi laika plānotāji |

22869200–1 | Kalendāri |

22900000–9 | Dažādi iespieddarbi |

22910000–2 | Uzlīmes par automašīnu akcīzes nodokļa samaksu |

22920000–5 | Autovadītāju apliecības |

22930000–8 | Personas identifikācijas kartes |

22940000–1 | Atļaujas |

22950000–4 | Caurlaides |

22960000–7 | Iespieddarbi pēc pasūtījuma |

22980000–3 | Biļetes |

22981000–0 | Transporta braukšanas biļetes |

23000000–7 | Naftas produkti un degvielas |

23100000–8 | Naftas pārstrādes produkti |

23110000–1 | Vieglās un vidējās eļļas un atvasinātie izstrādājumi |

23111000–8 | Benzīns un aviācijas degviela |

23111100–9 | Aviācijas petroleja |

23111110–2 | Petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degvielas |

23111200–0 | Bezsvina benzīns |

23111300–1 | Etilēts benzīns |

23112000–5 | Speciālie benzīni |

23112100–6 | Lakbenzīns |

23120000–4 | Smagās eļļas un atvasinātie izstrādājumi |

23121000–1 | Gāzeļļas |

23121100–2 | Dīzeļeļļa |

23121200–3 | Dīzeļdegviela |

23122000–8 | Mazuts |

23122100–9 | Kurināmās eļļas |

23123000–5 | Smēreļļas un smērvielu līdzekļi |

23123100–6 | Motoreļļas |

23123200–7 | Kompresoru ziežeļļas |

23123300–8 | Turbīnu ziežeļļas |

23123400–9 | Transmisijas eļļas |

23123500–0 | Reduktoru eļļas |

23123600–1 | Eļļas izmantošanai hidrosistēmās un citiem nolūkiem |

23123610–4 | Šķidrumi hidrauliskajām iekārtām |

23123620–7 | Veidņu eļļas |

23123630–0 | Pretkorozijas eļļas |

23123640–3 | Elektroizolācijas eļļas |

23123650–6 | Bremžu šķidrumi |

23123700–8 | Baltās eļļas, šķidrie parafīni |

23123710–1 | Baltās eļļas |

23123720–4 | Šķidrie parafīni |

23130000–7 | Minerāleļļas un to izstrādājumi |

23132000–1 | Vieglās eļļas |

23133000–8 | Nafta |

23200000–9 | Naftas gāzes un citi gāzveida ogļūdeņraži, izņemot dabasgāzi |

23210000–2 | Propāns un butāns |

23211000–9 | Propāna gāze |

23211100–0 | Sašķidrināta propāna gāze |

23212000–6 | Butāna gāze |

23212100–7 | Sašķidrināta butāna gāze |

23300000–0 | Dažādi naftas produkti |

23310000–3 | Vazelīns un parafīna vaski |

23311000–0 | Vazelīns |

23312000–7 | Parafīna vasks |

23313000–4 | Jēlparafīns |

23320000–6 | Naftas atlikumi |

24000000–4 | Ķimikālijas, ķīmiskie produkti un mākslīgās šķiedras |

24100000–5 | Ķimikālijas |

24110000–8 | Gāzes |

24111000–5 | Rūpnieciskās gāzes |

24111100–6 | Ūdeņradis, argons, inertās gāzes, slāpeklis un skābeklis |

24111120–2 | Argons |

24111130–5 | Inertās gāzes |

24111131–2 | Hēlijs |

24111139–8 | Neons |

24111140–8 | Medicīnā izmantojamās gāzes |

24111150–1 | Ūdeņradis |

24111160–4 | Slāpeklis |

24111161–1 | Šķidrais slāpeklis |

24111170–7 | Skābeklis |

24111200–7 | Neorganiskie skābekļa savienojumi |

24111210–0 | Oglekļa dioksīds |

24111220–3 | Slāpekļa oksīdi |

24111230–6 | Gāzveida neorganiskie skābekļa savienojumi |

24111300–8 | Sašķidrinātais gaiss un saspiestais gaiss |

24111310–1 | Sašķidrinātais gaiss |

24111320–4 | Saspiestais gaiss |

24120000–1 | Krāsvielas un krāsu pigmenti |

24121000–8 | Oksīdi, peroksīdi un hidroksīdi |

24121100–9 | Cinka oksīds un peroksīds, titāna oksīds, krāsvielas un krāsu pigmenti |

24121110–2 | Cinka oksīds |

24121120–5 | Cinka peroksīds |

24121130–8 | Titāna oksīds |

24121200–0 | Hroma, mangāna, magnija, svina un vara oksīdi un hidroksīdi |

24121210–3 | Hroma oksīds |

24121220–6 | Mangāna oksīds |

24121230–9 | Svina oksīds |

24121240–2 | Vara oksīds |

24121250–5 | Magnija oksīds |

24121260–8 | Hidroksīdi krāsvielām un krāsu pigmentiem |

24121261–5 | Hroma hidroksīds |

24121262–2 | Mangāna hidroksīds |

24121263–9 | Svina hidroksīds |

24121264–6 | Vara hidroksīds |

24121265–3 | Magnija hidroksīds |

24121300–1 | Dzēstie kaļķi |

24122000–5 | Miecvielu ekstrakti, krāsvielu ekstrakti, tanīni un krāsvielas |

24122100–6 | Krāsvielu ekstrakti |

24122200–7 | Miecvielu ekstrakti |

24122300–8 | Tanīni |

24122400–9 | Krāsvielas |

24122500–0 | Miecvielu preparāti |

24130000–4 | Neorganiskās ķīmijas pamatvielas |

24131000–1 | Ķīmiskie elementi, neorganiskās skābes un savienojumi |

24131100–2 | Metaloīdi |

24131110–5 | Fosfīdi |

24131120–8 | Karbīdi |

24131130–1 | Hidrīdi |

24131140–4 | Nitrīdi |

24131150–7 | Azīdi |

24131160–0 | Silicīdi |

24131170–3 | Borīdi |

24131180–6 | Rafinētais sērs |

24131200–3 | Halogēns |

24131300–4 | Sārmu metāli |

24131310–7 | Dzīvsudrabs |

24131400–5 | Hlorūdeņradis, neorganiskās skābes, silīcija dioksīds un sēra dioksīds |

24131410–8 | Neorganiskās skābes |

24131411–5 | Sērskābe |

24131420–1 | Fosforskābe |

24131430–4 | Polifosforskābes |

24131440–7 | Heksafluorsilīcijskābe |

24131450–0 | Sēra dioksīds |

24131460–3 | Silīcija dioksīds |

24131470–6 | Hlorūdeņradis |

24131500–6 | Hidroksīdi kā neorganisko ķimikāliju pamatelementi |

24131510–9 | Metālu oksīdi |

24131511–6 | Dzelzs pirīti un dzelzs oksīdi |

24131520–2 | Nātrija hidroksīds |

24131521–9 | Kaustiskā soda |

24131522–6 | Šķidrā soda |

24131600–7 | Sēra savienojumi |

24131700–8 | Sērs |

24131800–9 | Ogleklis |

24131900–0 | Hlors |

24132000–8 | Metālu halogenāti; hipohlorīti, hlorāti un perhlorāti |

24132100–9 | Metālu halogenāti |

24132110–2 | Nātrija heksafluorsilikāts |

24132120–5 | Hlorīdi |

24132121–2 | Alumīnija hlorīds |

24132122–9 | Dzelzs hlorīds |

24132123–6 | Alumīnija polihlorīds |

24132130–8 | Alumīnija hlorhidrāts |

24132200–0 | Hipohlorīti un hlorāti |

24132210–3 | Nātrija hlorīts |

24132220–6 | Nātrija hipohlorīts |

24133000–5 | Sulfīdi, sulfāti; nitrāti, fosfāti un karbonāti |

24133100–6 | Sulfīdi, sulfīti un sulfāti |

24133110–9 | Dažādi sulfīdi |

24133111–6 | Sērūdeņradis |

24133112–3 | Polisulfīdi |

24133120–2 | Sulfāti |

24133121–9 | Nātrija tiosulfāts |

24133122–6 | Dzelzs sulfāts |

24133123–3 | Alumīnija sulfāts |

24133124–0 | Nātrija sulfāts |

24133125–7 | Dzelzs sulfāts |

24133126–4 | Vara sulfāts |

24133200–7 | Fosfināti, fosfonāti, fosfāti un polifosfāti |

24133210–0 | Nātrija heksametafosfāts |

24133220–3 | Fosfāti |

24133300–8 | Karbonāti |

24133310–1 | Nātrija karbonāts |

24133320–4 | Nātrija bikarbonāts |

24133400–9 | Nitrāti |

24134000–2 | Dažādu metālu skābie sāļi |

24134100–3 | Kālija permanganāts |

24134200–4 | Oksometāliskie skābie sāļi |

24135000–9 | Dažādas neorganiskās ķīmiskās vielas |

24135100–0 | Smagais ūdens, citi izotopi un to savienojumi |

24135200–1 | Cianīds, cianīda oksīds, fulmināti, cianāti, silikāti, borāti, perborāti, neorganisko skābju sāļi |

24135210–4 | Cianīdi |

24135220–7 | Cianīda oksīds |

24135230–0 | Fulmināti |

24135240–3 | Cianāti |

24135300–2 | Ūdeņraža peroksīds |

24135400–3 | Pjezoelektrisks kvarcs |

24135500–4 | Retzemju metālu savienojumi |

24135600–5 | Silikāti |

24135610–8 | Nātrija silikāts |

24135700–6 | Borāti un perborāti |

24136000–6 | Destilēts ūdens |

24137000–3 | Sintētiskie akmeņi |

24137100–4 | Sintētiskie dārgakmeņi |

24137200–5 | Sintētiskie pusdārgakmeņi |

24140000–7 | Organiskās ķīmijas pamatvielas |

24141000–4 | Ogļūdeņraži |

24141100–5 | Piesātinātie ogļūdeņraži |

24141110–8 | Piesātinātie acikliskie ogļūdeņraži |

24141111–5 | Metāns |

24141112–2 | Etilēns |

24141113–9 | Propēns |

24141114–6 | Butēns |

24141115–3 | Acetilēns |

24141120–1 | Piesātinātie cikliskie ogļūdeņraži |

24141200–6 | Nepiesātinātie ogļūdeņraži |

24141210–9 | Nepiesātinātie acikliskie ogļūdeņraži |

24141220–2 | Nepiesātinātie cikliskie ogļūdeņraži |

24141221–9 | Benzols |

24141222–6 | Toluols |

24141223–3 | O–ksilols |

24141224–0 | M–ksilols |

24141225–7 | Stirols |

24141226–4 | Etilbenzols |

24141300–7 | Citi halogēnogļūdeņražu atvasinājumi |

24141310–0 | Tetrahloretilēns |

24141320–3 | Tetrahlorogleklis |

24142000–1 | Spirti, fenoli, fenolspirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi; rūpnieciskie alifātiskie spirti |

24142100–2 | Rūpnieciskie alifātiskie spirti |

24142200–3 | Vienvērtīgie spirti |

24142210–6 | Metanols |

24142220–9 | Etanols |

24142300–4 | Dioli, daudzvērtīgie spirti un to atvasinājumi |

24142310–7 | Etilēnglikols |

24142320–0 | Spirta atvasinājumi |

24142400–5 | Fenoli un to atvasinājumi |

24142500–6 | Spirts |

24142510–9 | Etilspirts |

24143000–8 | Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes |

24143100–9 | Skābās eļļas no attīrīšanas procesa |

24143200–0 | Karbonskābes |

24143210–3 | Etiķskābe |

24143220–6 | Peroksietiķskābe |

24143300–1 | Nepiesātinātās monokarbonskābes un savienojumi |

24143310–4 | Metakrilskābes esteri |

24143320–7 | Akrilskābes esteri |

24143400–2 | Aromātiskās karboksilskābes un polikarboksilskābes |

24144000–5 | Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām |

24144100–6 | Aminogrupu saturoši savienojumi |

24144200–7 | Skābekli saturoši aminosavienojumi |

24144300–8 | Ureīdi |

24144400–9 | Savienojumi, kas satur citas funkcionālās grupas ar slāpekli |

24145000–2 | Sēra organiskie savienojumi |

24146000–9 | Aldehīdi, ketoni, organiskie peroksīdi un ēteri |

24146100–0 | Aldehīdi |

24146200–1 | Ketonu un hinonu funkcionālās grupas |

24146300–2 | Organiskie peroksīdi |

24146310–5 | Etilēnoksīds |

24146320–8 | Ēteri |

24147000–6 | Dažādas organiskās ķīmiskās vielas |

24147100–7 | Augu atvasinājumi krāsošanai |

24147200–8 | Kokogles |

24147300–9 | Eļļas un citi produkti, kas iegūti akmeņogļu darvas, piķa un bitumena augsttemperatūras pārtvaicē |

24147310–2 | Akmeņogļu darva |

24147311–9 | Kreozots |

24147320–5 | Piķis |

24147330–8 | Bitumens |

24147400–0 | Sveķu produkti |

24147500–1 | Sārmu atkritumi no koksnes celulozes ražošanas |

24150000–0 | Mēslojumi un slāpekļa savienojumi |

24151000–7 | Slāpekļa mēslojumi |

24151100–8 | Slāpekļskābe un sāļi |

24151110–1 | Nātrija nitrāts |

24151200–9 | Slāpekļskābes |

24151300–0 | Amonjaks |

24151310–3 | Ožamais spirts |

24151320–6 | Amonija hlorīds |

24151330–9 | Amonija sulfāts |

24152000–4 | Fosfātu mēslojumi |

24152100–5 | Minerālfosfātu mēslojums |

24152200–6 | Ķīmiskais fosfātu mēslojums |

24154000–8 | Organiskais mēslojums |

24158000–6 | Dažādi mēslojumi |

24160000–3 | Plastmasa primārajās formās |

24161000–0 | Etilēna primārās formas polimēri |

24162000–7 | Propilēna primārās formas polimēri |

24163000–4 | Stirola primārās formas polimēri |

24164000–1 | Vinilpolimēru primārā forma |

24164100–2 | Primārās formas vinilacetāta polimēri |

24164200–3 | Primārās formas akrilpolimēri |

24165000–8 | Primārās formas poliesteri |

24166000–5 | Primārās formas poliamīdi |

24167000–2 | Primārās formas poliuretāna sveķi |

24168000–9 | Primārās formas aminosveķi |

24169000–6 | Primārās formas silikoni |

24170000–6 | Sintētiskais kaučuks |

24180000–9 | Fermenti |

24200000–6 | Agroķīmijas produkti |

24210000–9 | Pesticīdi |

24220000–2 | Insekticīdi |

24230000–5 | Herbicīdi |

24240000–8 | Stādu augšanas regulatori |

24250000–1 | Dezinfekcijas līdzekļi |

24260000–4 | Grauzēju iznīcināšanas līdzekļi |

24270000–7 | Fungicīdi |

24300000–7 | Krāsas, lakas, tipogrāfijas krāsa un mastikas |

24310000–0 | Krāsas |

24311000–7 | Ceļu krāsas |

24312000–4 | Mākslinieku profesionālās krāsas |

24312100–5 | Emaljas un glazūras |

24312200–6 | Eļļas krāsas un ūdenskrāsas |

24312210–9 | Eļļas krāsas |

24312220–2 | Ūdenskrāsas |

24312300–7 | Krāsas skolēniem |

24312310–0 | Krāsu komplekti |

24312320–3 | Plakātkrāsas |

24312400–8 | Dekorējošie materiāli |

24320000–3 | Lakas |

24330000–6 | Tinte |

24331000–3 | Tipogrāfijas krāsa |

24331100–4 | Dobspiedes krāsa |

24331200–5 | Tuša |

24340000–9 | Mastikas, pildvielas, tepe |

24341000–6 | Mastikas |

24342000–3 | Pildvielas |

24343000–0 | Tepe |

24344000–7 | Java |

24350000–2 | Šķīdinātāji |

24351000–9 | Krāsas noņēmēji |

24352000–6 | Šķidrinātāji |

24400000–8 | Zāles |

24410000–1 | Zāles gremošanas traktam un metabolismam |

24411000–8 | Zāles traucējumiem, kas saistīti ar kuņģa skābēm |

24412000–5 | Zāles kuņģa un zarnu trakta funkcionālajiem traucējumiem |

24413000–2 | Caurejas līdzekļi |

24414000–9 | Līdzekļi pret caureju, zarnu pretiekaisuma/pretinfekcijas līdzekļi |

24415000–6 | Zāles, ko izmanto diabēta ārstēšanā |

24415100–7 | Insulīns |

24416000–3 | Vitamīni |

24416100–4 | Provitamīni |

24417000–0 | Minerālvielu piedevas |

24420000–4 | Zāles asinīm, asinsrades orgāniem un sirds un asinsvadu sistēmai |

24421000–1 | Zāles asinīm un asinsrades orgāniem |

24421100–2 | Līdzekļi pret trombozi |

24421200–3 | Hemostatiskie līdzekļi |

24421300–4 | Antianēmiskie preparāti |

24421400–5 | Asins aizstājēji un perfūzijas šķīdumi |

24422000–8 | Zāles sirds un asinsvadu sistēmai |

24422100–9 | Kardioterapijas zāles |

24422200–0 | Antihipertensīvie līdzekļi |

24422300–1 | Diurētiskie līdzekļi |

24422400–2 | Vazoprotektīvie līdzekļi |

24422500–3 | Antihemoroidālie līdzekļi lokālai lietošanai |

24422600–4 | Beta blokatori |

24422700–5 | Kalcija kanālu blokatori |

24422800–6 | Renīna–angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi |

24430000–7 | Dermatoloģiskās zāles un zāles muskuļu un kaulu sistēmai |

24431000–4 | Dermatoloģiskās zāles |

24431100–5 | Dermatoloģiskās pretsēnīšu zāles |

24431110–8 | Salicilskābes |

24431200–6 | Ādu mīkstinošie un aizsargājošie līdzekļi |

24431300–7 | Antipsoriātiskie līdzekļi |

24431400–8 | Dermatoloģijā lietojamie antiobiotiskie un ķīmiskās terapijas līdzekļi |

24431500–9 | Dermatoloģijā lietojamie kortikosteroīdi un dermatoloģiskie preparāti |

24431600–0 | Antiseptiskie un dezinfekcijas līdzekļi |

24431700–1 | Preparāti pret akni |

24432000–1 | Zāles muskuļu un kaulu sistēmai |

24432100–2 | Pretiekaisuma un pretreimatisma izstrādājumi |

24432200–3 | Muskuļu relaksanti |

24432300–4 | Preparāti pret podagru |

24440000–0 | Uroģenitālās sistēmas zāles un hormoni |

24441000–7 | Uroģenitālās sistēmas zāles un dzimumhormoni |

24441100–8 | Ginekoloģiskie pretinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi |

24441200–9 | Citi ginekoloģiskie līdzekļi |

24441300–0 | Dzimumhormoni un dzimumsistēmas modulatori |

24441400–1 | Kontracepcijas līdzekļi |

24441410–4 | Orālās kontracepcijas līdzekļi |

24441420–7 | Ķīmiskie kontracepcijas līdzekļi |

24442000–4 | Hormonu preparāti sistēmiskai lietošanai, izņemot dzimumhormonus |

24442100–5 | Hipofīzes un hipotalāma hormoni un to analogi |

24442200–6 | Kortikosterioīdi sistēmiskai lietošanai |

24442300–7 | Vairogdziedzera terapijas zāles |

24450000–3 | Vispārēji pretinfekcijas līdzekļi sistēmiskai lietošanai, vakcīnas, antineoplastiskie līdzekļi un imūnmodulatori |

24451000–0 | Vispārēji pretinfekcijas līdzekļi sistēmiskai lietošanai un vakcīnas |

24451100–1 | Antibakteriālie līdzekļi sistēmiskai lietošanai |

24451200–2 | Pretsēnīšu līdzekļi sistēmiskai lietošanai |

24451300–3 | Pretmikobaktēriju līdzekļi |

24451400–4 | Pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai |

24451500–5 | Imūnserumi un imūnglobulīni |

24451510–8 | Imūnserumi |

24451520–1 | Imūnglobulīni |

24451600–6 | Vakcīnas |

24451610–9 | Kombinētas difterijas, garā klepus un tetanusa vakcīnas |

24451620–2 | Kombinētas difterijas un tetanusa vakcīnas |

24451630–5 | BCG vakcīnas (liofilizētās) |

24451640–8 | Kombinētas masalu, epidēmiskā parotīta un masaliņu vakcīnas |

24451650–1 | Tīfa vakcīnas |

24451660–4 | Gripas vakcīnas |

24451670–7 | Poliovakcīnas |

24451680–0 | Hepatīta B vakcīnas |

24451690–3 | Veterinārās medicīnas vakcīnas |

24452000–7 | Antineoplastiskie līdzekļi un imūnmodulatori |

24452100–8 | Antineoplastiskie līdzekļi |

24452200–9 | Endokrīnās terapijas zāles |

24452300–0 | Imūnsupresīvie līdzekļi |

24460000–6 | Zāles nervu sistēmai un maņu orgāniem |

24461000–3 | Zāles nervu sistēmai |

24461100–4 | Anestēzijas līdzekļi |

24461200–5 | Pretsāpju līdzekļi |

24461300–6 | Pretepilepsijas līdzekļi |

24461400–7 | Pretparkinsonisma zāles |

24461500–8 | Psiholeptiskie līdzekļi |

24461600–9 | Psihoanaleptiskie līdzekļi |

24461700–0 | Citas nervu sistēmas zāles |

24462000–0 | Zāles maņu orgāniem |

24462100–1 | Oftalmoloģiskie līdzekļi |

24470000–9 | Zāles elpošanas sistēmai |

24473000–6 | Medikamenti pret obstruktīvām elpošanas ceļu slimībām |

24474000–3 | Preparāti pret klepu un saaukstēšanos |

24475000–0 | Antihistamīna līdzekļi sistēmiskai lietošanai |

24490000–5 | Dažādas zāles |

24491000–2 | Pretparazitāri izstrādājumi, insekticīdi un repelenti |

24491100–3 | Pretprotozoju līdzekļi |

24491200–4 | Attārpošanas līdzekļi |

24491300–5 | Līdzekļi pret ektoparazītiem, tostarp līdzekļi pret kašķa ērcēm, insekticīdi un repelenti |

24492000–9 | Medicīniskie šķīdumi |

24492100–0 | Infūzijas šķīdumi |

24492200–1 | Parenterālās barošanas produkti |

24492210–4 | Parenterālās barošanas šķīdumi |

24492300–2 | Enterālā barība |

24492400–3 | Perfūzijas šķīdumi |

24492500–4 | Šķīdumi, kas paredzēti injicēšanai |

24492510–7 | Intravenozie šķidrumi |

24492600–5 | Galēniskie preparāti |

24492700–6 | Glikozes šķīdumi |

24492800–7 | Dialīzes šķīdumi |

24493000–6 | Citi terapeitiskie izstrādājumi |

24493100–7 | Toksīni |

24493200–8 | Nikotīna aizstājēji |

24494000–3 | Diagnostiskie reaģenti |

24495000–0 | Visi pārējie izstrādājumi, kas nav terapeitiski |

24496000–7 | Reaģenti un kontrastvielas |

24496100–8 | Reaģenti asins grupas noteikšanai |

24496200–9 | Reaģenti asins analīžu veikšanai |

24496300–0 | Ķīmiskie reaģenti |

24496400–1 | Izotopu reaģenti |

24496500–2 | Laboratorijas reaģenti |

24496600–3 | Reaģenti elektroforēzei |

24496700–4 | Uroloģiskie reaģenti |

24496800–5 | Rentgena kontrastvielas |

24497000–4 | Medicīnas preparāti, izņemot zobārstniecības preces |

24497100–5 | Klizmas preparāti |

24497110–8 | Kaulu rekonstrukcijas saistvielas |

24498000–1 | Klīniskie produkti |

24498100–2 | Mikrobioloģiskās kultūras |

24498200–3 | Dziedzeri un to ekstrakti |

24498300–4 | Pepsīnvielas |

24500000–9 | Glicerīns, ziepes, mazgāšanas līdzekļi, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi, parfīmi un tualetes piederumi |

24510000–2 | Glicerīns |

24511000–9 | Smaržīgie preparāti un vaski |

24511100–0 | Preparāti gaisa aromatizēšanai un atsvaidzināšanai telpās |

24511300–2 | Spodrinātāji un krēmi |

24511310–5 | Grīdu spodrinātāji |

24511320–8 | Kurpju smēri |

24511330–1 | Spodrināšanas vaski |

24511340–4 | Maisījumi slaucīšanai |

24511350–7 | Hermētiķi |

24511400–3 | Abrazīvās pastas un pulveri |

24512000–6 | Organiskās virsmaktīvās vielas |

24513000–3 | Tīrīšanas līdzekļi |

24513100–4 | Ziepes |

24513200–5 | Mazgāšanas šķīdumi |

24513210–8 | Eļļas dispersijas līdzekļi |

24513290–2 | Mazgāšanas līdzekļi |

24513291–9 | Trauku mazgāšanas līdzekļi |

24513292–6 | Attaukošanas līdzekļi |

24513293–3 | Taukus saēdošie līdzekļi |

24513294–0 | Maisījumi tīrīšanai |

24513295–7 | Skalošanas šķīdumi |

24520000–5 | Parfīmi un tualetes piederumi |

24521000–2 | Tualetes piederumi |

24521100–3 | Tualetes ūdeņi |

24521110–6 | Dezodoranti |

24521120–9 | Pretsviedru līdzekļi |

24521200–4 | Dekoratīvās kosmētikas līdzekļi |

24521300–5 | Manikīra un pedikīra līdzekļi |

24521400–6 | Kosmētika |

24521500–7 | Ādas kopšanas līdzekļi |

24521600–8 | Šampūni |

24521700–9 | Matu kosmētikas līdzekļi |

24521800–0 | Mutes vai zobu higiēnas līdzekļi |

24521900–1 | Skūšanās līdzekļi |

24600000–0 | Sprāgstvielas un ķīmiskās vielas ar augstu tīrības pakāpi |

24610000–3 | Sprāgstvielu izstrādājumi |

24611000–0 | Šaujampulveri |

24611100–1 | Degmaisījumi |

24612000–7 | Dažādas sprāgstvielas |

24612100–8 | Dinamīts |

24612200–9 | Trinitrotoluols |

24612300–0 | Nitroglicerīns |

24613000–4 | Signālraķetes, lietus raķetes, dūmu signāli un pirotehnikas priekšmeti |

24613100–5 | Skrotis |

24613200–6 | Uguņošanas raķetes |

24615000–8 | Degļi, uzmavas, aizdedzes un elektriskie detonatori |

24620000–6 | Līmes |

24621000–3 | Želatīns |

24621200–5 | Līmvielas |

24630000–9 | Ēteriskās eļļas |

24640000–2 | Fotoķimikālijas |

24641000–9 | Fotoplates un filmas |

24641200–1 | Fotogrāfiju izgatavošanā izmantojamās emulsijas |

24641210–4 | Fotoattīstītāji |

24641220–7 | Fotofiksāža |

24641230–0 | Rentgenuzņēmumu attīstītāji |

24641240–3 | Rentgenuzņēmumu fiksāža |

24641250–6 | Kultivēšanas līdzekļi |

24641260–9 | Attēla kontrasta pastiprinātāji |

24650000–5 | Neierakstītie datu nesēji |

24660000–8 | Speciālie ķīmiskie produkti |

24661000–5 | Smērvielas un lubrikanti |

24661100–6 | Lubrikanti |

24661110–9 | Urbšanas duļķes |

24661120–2 | Silikona smērvielas |

24661130–5 | Urbšanas šķidrumi |

24661200–7 | Eļļas piedevas |

24661210–0 | Ugunsdzēšamais pulveris |

24661220–3 | Ugunsdzēšanas līdzekļi |

24661230–6 | Ugunsdzēšamo aparātu uzpildīšanai paredzētās vielas |

24661300–8 | Hidrauliskie šķidrumi |

24661310–1 | Ledus atkausēšanas līdzekļi |

24661311–8 | Pretsasalšanas līdzekļi |

24661400–9 | Ķīmiski modificēti tauki un eļļas |

24662000–2 | Veidošanas pastas |

24662100–3 | Zobu vasks |

24663000–9 | Apretēšanas līdzekļi |

24664000–6 | Aktivētā ogle |

24664100–7 | Jaunā aktivētā ogle |

24664200–8 | Reģenerēta aktivētā ogle |

24665000–3 | Ķīmiskās tualetes |

24666000–0 | Peptoni un olbaltumvielas |

24667000–7 | Ķīmiskās piedevas |

24667100–8 | Gatavas saistvielas lietņu veidnēm vai serdeņiem |

24667200–9 | Piedevas cementam, javai vai betonam |

24668000–4 | Ķīmiskie produkti naftas un gāzes rūpniecībai |

24668100–5 | Dziļurbumu ķimikālijas |

24668200–6 | Vielas, kas ierosina vielu pārslošanos |

24668300–7 | Duļķu ķimikālijas |

24668400–8 | Želejas ampulas sprāgstvielu darbības aizturēšanai |

24669000–1 | Aerosoli un ķīmiskās vielas diska formā |

24669100–2 | Aerosoli |

24669200–3 | Ķīmiskās vielas diska formā |

24700000–1 | Mākslīgās šķiedras |

24710000–4 | Sintētiskās šķiedras |

24711000–1 | Sintētisko šķiedru pakulas |

24712000–8 | Augstas stiprības pavedieni |

24713000–5 | Vienkārtas teksturēti pavedieni |

24714000–2 | Sintētiskie monopavedieni |

24720000–7 | Mākslīgās šķiedras |

24721000–4 | Mākslīgās štāpeļšķiedras |

24722000–1 | Polipropilēns |

24723000–8 | Teksturēti mākslīgi pavedieni |

24800000–2 | Dažādi ķīmiskie produkti |

24810000–5 | Radiatoru šķidrumi |

24820000–8 | Ķīmiskās vielas ūdens attīrīšanai |

24830000–1 | Pretkorozijas vielas |

25000000–1 | Gumijas, plastmasas un plēves izstrādājumi |

25100000–2 | Gumijas izstrādājumi |

25110000–5 | Riepas un saistītie izstrādājumi |

25111000–2 | Riepas |

25111100–3 | Automašīnu riepas |

25111200–4 | Motociklu riepas |

25111300–5 | Augstas izturības riepas |

25111310–8 | Smago automašīnu riepas |

25111320–1 | Autobusu riepas |

25111330–4 | Riepas lidaparātiem |

25111400–6 | Lauksaimniecības tehnikas riepas |

25111500–7 | Riepu gumijas kameras, protektori un ventiļi |

25111510–0 | Ventiļi |

25111520–3 | Riepu kameras |

25111530–6 | Riepu protektori |

25111600–8 | Ratiņkrēslu riepas |

25111700–9 | Lietotas riepas |

25111710–2 | Dubļusargi |

25111800–0 | Atjaunotas riepas |

25111900–1 | Velosipēdu riepas |

25120000–8 | Nevulkanizēti un vulkanizēti gumijas izstrādājumi |

25121000–5 | Nevulkanizēti gumijas izstrādājumi |

25122000–2 | Vulkanizēti gumijas izstrādājumi |

25122100–3 | Vulkanizētas gumijas kameras, caurules un šļūtenes |

25122110–6 | Urbšanas šļūtenes |

25122120–9 | Elastīgi stāvvadi |

25122130–2 | Gumijas caurules |

25122200–4 | Vulkanizētas gumijas konveijeru lentas vai transmisijas siksnas |

25122210–7 | Ventilatoru gumijas siksnas |

25122220–0 | Paplāksnes |

25122230–3 | Konveijeru gumijas lentas |

25122240–6 | Gumijas pārnesuma siksnas |

25122300–5 | Higiēnas vai farmaceitiskās preces no vulkanizētas gumijas |

25122310–8 | Higiēnas preces |

25122320–1 | Farmaceitiskās preces |

25122340–7 | Bērnu pudeļu knupīši, knupīšu uzgaļi un līdzīgas zīdaiņu preces |

25122400–6 | Grīdsegas un paklāji no vulkanizētas gumijas |

25122410–9 | Grīdsegas no vulkanizētas gumijas |

25122420–2 | Paklāji no vulkanizētas gumijas |

25122421–9 | Vingrošanas paklāji |

25122500–7 | Vulkanizētas gumijas formas |

25122510–0 | Elastīgie apļi |

25122520–3 | Gumijas aizslēgi |

25122530–6 | Gumijas siksnas |

25122540–9 | Gumijas zīmogi |

25122550–2 | Javas iesaiņojums |

25130000–1 | Gumijotas tekstildrānas |

25131000–8 | Riepu kordaudums |

25132000–5 | Līmlenta no gumijota materiāla |

25140000–4 | Otrreizēji pārstrādāta gumija |

25150000–7 | Gumijas atkritumi |

25160000–0 | Medicīnas preces no gumijas |

25161000–7 | Apģērbu aksesuāri no gumijas |

25161100–8 | Gumijas cimdi |

25161200–9 | Vienreizējās lietošanas cimdi |

25162000–4 | Gumijas apģērbi |

25170000–3 | Cietas gumijas izstrādājumi |

25171000–0 | Higiēnas vai farmaceitiskās preces |

25172000–7 | Gumijas flīzes |

25174000–1 | Gumijas amortizācija |

25200000–3 | Plastmasas izstrādājumi |

25210000–6 | Plasmasas plātnes, loksnes, caurules un profili |

25211000–3 | Plastmasas monopavedieni |

25211100–4 | Plastmasas elektroizolācijas vads |

25211200–5 | Plastmasas stieņi |

25211300–6 | Plastmasas irbulīši |

25212000–0 | Caurules, cauruļvadi un šļūtenes |

25212100–1 | Plastmasas caurules |

25212110–4 | Elastīgas plastmasas caurules |

25212120–7 | Elastīgas polivinilhlorīda caurules |

25212200–2 | Plastmasas cauruļvadi |

25212210–5 | Elastīgi plastmasas cauruļvadi |

25212220–8 | Elastīgi polivinilhlorīda cauruļvadi |

25212300–3 | Plastmasas šļūtenes |

25212310–6 | Elastīgas plastmasas šļūtenes |

25212320–9 | Elastīgas polivinilhlorīda šļūtenes |

25212400–4 | Plastmasas uzmavas |

25212500–5 | Plastmasas vai polivinilhlorīda piederumi caurulēm, cauruļvadiem un šļūtenēm |

25212510–8 | Plastmasas piederumi caurulēm |

25212520–1 | Polivinilhlorīda piederumi caurulēm |

25212530–4 | Plastmasas piederumi cauruļvadiem |

25212540–7 | Polivinilhlorīda piederumi cauruļvadiem |

25212550–0 | Plastmasas piederumi šļūtenēm |

25212560–3 | Polivinilhlorīda piederumi šļūtenēm |

25212600–6 | Neapstrādāti polivinilhlorīda komponenti |

25212610–9 | Neapstrādāti polivinilhlorīda rāmji |

25212620–2 | Neapstrādāti polivinilhlorīda cauruļvadi |

25212630–5 | Neapstrādātas polivinilhlorīda caurules |

25212700–7 | Polivinilhlorīda putas |

25213000–7 | Plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folija un sloksnes |

25213100–8 | Plastmasas plēve |

25213200–9 | Plastmasas folija |

25213300–0 | Iesaiņojamā plēve |

25213400–1 | Plastmasas sloksnes |

25213500–2 | Plastmasas loksnes |

25213600–3 | Plastmasas plātnes |

25220000–9 | Plastmasas iesaiņojamie materiāli |

25221000–6 | Polietilēna maisi un maisiņi |

25221100–7 | Polietilēna maisi un maisiņi atkritumiem |

25221200–8 | Polietilēna medicīnas maisiņi |

25221210–1 | Maisi asinīm |

25221220–4 | Maisi plazmai |

25221230–7 | Maisiņi urīnam |

25221300–9 | Polietilēna maisi mantu uzglabāšanai |

25221310–2 | Polsterētas aploksnes |

25222000–3 | Plastmasas maisi un maisiņi |

25222100–4 | Plastmasas maisi atkritumiem |

25222200–5 | Medicīnā izmantojami plastmasas maisi |

25223000–0 | Cietie plastmasas konteineri |

25223100–1 | Plastmasas futlāri |

25223110–4 | Pudeļu futlāri no plastmasas |

25223200–2 | Plastmasas redeļu kastes |

25223300–3 | Plastmasas konteineri atkritumiem |

25223310–6 | Plastmasas mucas |

25224000–7 | Plastmasas krūkas, pudeles un blašķes |

25225000–4 | Plastmasas spoles vai vārpstas |

25226000–1 | Plastmasas aizbāžņi, vāki un uzmavas |

25226100–2 | Plastmasas aizbāžņi |

25226200–3 | Plastmasas vāki |

25226300–4 | Plastmasas uzmavas |

25227000–8 | Polistirola izstrādājumi |

25227100–9 | Polistirola aizsargpārklājumi |

25227200–0 | Polistirola plātnes |

25230000–2 | Plastmasas celtniecības materiāli |

25231000–9 | Plastmasas segumi grīdām, sienām vai griestiem |

25232000–6 | Santehnikas izstrādājumi no plastmasas |

25232100–7 | Plastmasas vannas, dušu paliktņi vai izlietnes |

25232110–0 | Plastmasas vannas |

25232120–3 | Plastmasas dušu paliktņi |

25232130–6 | Plastmasas izlietnes |

25232200–8 | Tualetes podu apmales un vāki no plastmasas |

25232300–9 | Klozetpodi no plastmasas |

25232400–0 | Plastmasas bidē |

25233000–3 | Plastmasas tvertnes, cisternas un mucas |

25233100–4 | Plastmasas tvertnes |

25233200–5 | Plastmasas cisternas |

25233300–6 | Plastmasas mucas |

25234000–0 | Plastmasas durvis, logi, rāmji, sliekšņi, slēģi un aizlaidnes |

25234100–1 | Plastmasas logi |

25234110–4 | Plastmasas logu rāmji |

25234200–2 | Plastmasas durvis |

25234210–5 | Plastmasas durvju rāmji |

25234300–3 | Plastmasas sliekšņi |

25234400–4 | Plastmasas slēģi un aizlaidnes |

25234410–7 | Plastmasas slēģi |

25234420–0 | Plastmasas aizlaidnes |

25235000–7 | Saliekamās plastmasas ēkas |

25236000–4 | Plastmasas vāki lūkām vai kanalizācijas atverēm |

25237000–1 | Plastmasas apvalki |

25237100–2 | Plastmasas apvalku kastes mērinstrumentiem |

25237200–3 | Plastmasas apšuvuma materiāls |

25240000–5 | Dažādi plastmasas izstrādājumi |

25241000–2 | Plastmasas līmlente, sloksnes un šabloni |

25241100–3 | Plastmasas līmlente |

25241110–6 | Līmlente |

25241120–9 | Atstarojošā lente |

25241200–4 | Plastmasas pašlīmējošās sloksnes |

25241300–5 | Plastmasas pašlīmējošie šabloni |

25241310–8 | Uzlīmes |

25242000–9 | Plastmasas pašlīmējošās plātnes, loksnes, plēves un folija |

25242100–0 | Plastmasas pašlīmējošās plātnes |

25242200–1 | Plastmasas pašlīmējošās loksnes |

25242300–2 | Plastmasas pašlīmējošā plēve |

25242400–3 | Plastmasas pašlīmējošā folija |

25243000–6 | Plastmasas galda piederumi, virtuves piederumi, mājsaimniecības un tualetes piederumi |

25243100–7 | Plastmasas galda un virtuves piederumi |

25243110–0 | Plastmasas galda piederumi |

25243120–3 | Mājsaimniecības pārtikas kārbas |

25243130–6 | Bļodas |

25243140–9 | Plastmasas žāvēšanas režģi |

25243200–8 | Sūkļi |

25243300–9 | Mājsaimniecības un tualetes piederumi no plastmasas |

25243310–2 | Plastmasas spaiņi |

25243320–5 | Plastmasas atkritumu tvertnes |

25243330–8 | Plastmasas liekšķeres |

25244000–3 | Lampu, apgaismes piederumu un durvju plāksnīšu plastmasas detaļas |

25244100–4 | Plastmasas durvju plāksnītes un izkārtnes |

25244110–7 | Plastmasas durvju plāksnītes |

25244120–0 | Plastmasas izkārtnes |

25244121–7 | Policijas zīmes |

25244200–5 | Plastmasas āra mēbeles |

25244210–8 | Plastmasas āra mēbeļu detaļas |

25244220–1 | Atstarojošās pogas |

25244230–4 | Atstarojošās pērlītes |

25244300–6 | Plastmasas apgaismes piederumi |

25244310–9 | Plastmasas apgaismes piederumu detaļas |

25245000–0 | Gumijas vai plastmasas galvassegas |

25245100–1 | Aizsargķiveres |

25245200–2 | Gumijas vai plastmasas cepures |

25246000–7 | Plastmasas elektroizolācijas piederumi |

25247000–4 | Plastmasas preces birojiem vai skolām |

25247100–5 | Plastmasas preces birojiem |

25247110–8 | Ātršuvēju gredzeni |

25247120–1 | Papīra saspraudes |

25247200–6 | Plastmasas preces skolām |

25247210–9 | Plastmasas zīmēšanas piederumi |

25247220–2 | Plastmasas rakstāmpiederumi |

25247230–5 | Lineāli |

25248000–1 | Mēbeļu piederumi no plastmasas |

25248100–2 | Filtru elementi no plastmasas |

25248200–3 | Plastmasas komponenti |

25248210–6 | Plastmasas nožogojumu komponenti |

25248220–9 | Ceļu konusi no plastmasas |

25248230–2 | Barjeru komponenti no plastmasas |

25248240–5 | Plastmasas marķieri |

25249000–8 | Plastmasas apģērbi |

25249100–9 | Plastmasas cimdi |

25250000–8 | Magnētiskās kartes |

25251000–5 | Kredītkartes |

25252000–2 | Viedkartes |

25253000–9 | Norēķinu kartes |

25253100–0 | Firmu degvielas kartes |

25260000–1 | Skaņu ieraksti |

25261000–8 | Ieraksti |

25262000–5 | Mūzikas kasetes |

25263000–2 | Kompaktdiski |

25270000–4 | Sveķi |

25271000–1 | Epoksīda sveķi |

25271100–2 | Epoksīda sveķu tūbiņas |

25300000–4 | Filmu izstrādājumi |

25310000–7 | Radioloģijas filma |

25311000–4 | Rentgena filma |

25312000–1 | Ultravioletās gaismas filma |

25320000–0 | Kinematogrāfijas filma |

25321000–7 | Fotofilma |

25321100–8 | Ātrā foto filma |

25330000–3 | Videofilmas |

25331000–0 | Videokasetes |

25332000–7 | Videolentes |

26000000–8 | Metālu nesaturoši minerālu produkti |

26100000–9 | Stikls un stikla izstrādājumi |

26110000–2 | Stikls |

26111000–9 | Lokšņu stikls |

26111100–0 | Neapstrādāts stikls |

26111200–1 | Pludinātais stikls |

26111300–2 | Starpsienas stiklojums |

26120000–5 | Stikla loksnes |

26121000–2 | Profilētas stikla loksnes |

26121200–4 | Drošais stikls |

26121300–5 | Stikla spoguļi |

26121400–6 | Izolācijas stikls |

26130000–8 | Pūstā stikla izstrādājumi |

26131000–5 | Stikla pudeles, krūkas, pialas un tvertnes |

26131100–6 | Stikla pudeles |

26131200–7 | Stikla krūkas |

26131300–8 | Stikla pialas |

26131400–9 | Stikla tvertnes |

26132000–2 | Glāzes |

26133000–9 | Stikla trauki |

26133100–0 | Stikla galda piederumi |

26133110–3 | Karafes |

26133200–1 | Stikla keramikas galda un virtuves piederumi |

26133300–2 | Rūdītā stikla trauki |

26133400–3 | Stikla keramikas izstrādājumi |

26134000–6 | Iekšējie stikla sifoni vakuuma traukiem |

26134100–7 | Iekšējie stikla sifoni vakuuma blašķēm |

26140000–1 | Stiklšķiedra |

26141000–8 | Stiklšķiedras izstrādājumi |

26141100–9 | Stiklšķiedras paklāji |

26141200–0 | Stiklšķiedras materiāli |

26141300–1 | Stiklšķiedras audumi |

26150000–4 | Pārstrādāti stikla izstrādājumi |

26151000–1 | Stikla pusfabrikāti |

26151100–2 | Stikla bumbas, stieņi vai caurules |

26151110–5 | Stikla bumbas |

26151120–8 | Stikla stieņi |

26151130–1 | Stikla caurules |

26151140–4 | Kupoli |

26151200–3 | Lietā stikla ceļa seguma bloki, bruģis vai flīzes |

26152000–8 | Tehniskais stikls |

26152100–9 | Stikla apvalki un katodstaru lampas |

26152110–2 | Stikla apvalki |

26152120–5 | Katodstaru lampas |

26152200–0 | Pulksteņu, rokaspulksteņu vai briļļu stikli |

26152210–3 | Pulksteņu stikli |

26152220–6 | Rokaspulksteņu stikli |

26152230–9 | Briļļu stikli |

26152300–1 | Stikla izstrādājumi laboratorijas, higiēnas vai farmācijas vajadzībām |

26152320–7 | Higiēnas stikla trauki |

26152330–0 | Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām |

26152331–7 | Petri trauki |

26152339–3 | Analīžu mēģenes |

26152340–3 | Stikla izstrādājumi farmācijas vajadzībām |

26152350–6 | Stikla ampulas |

26152400–2 | Lampu, apgaismes piederumu un durvju plāksnīšu stikla detaļas |

26152410–5 | Signalizēšanai paredzēti izstrādājumi no stikla |

26152411–2 | Stikla vārda plāksnītes |

26152412–9 | Norādījuma zīmes no stikla |

26152420–8 | Ielu apgaismes ierīču stikla detaļas |

26152430–1 | Lampu stikla detaļas |

26152490–9 | Stikls āra mēbelēm |

26152500–3 | Stikla elektroizolācijas materiāli |

26152600–4 | Optiskie stikla elementi |

26152700–5 | Stikla pērlītes |

26200000–0 | Uguns neizturīgie keramikas priekšmeti un ugunsizturīgie keramikas izstrādājumi |

26210000–3 | Mājsaimniecības priekšmeti no keramikas |

26211000–0 | Porcelāna galda piederumi, virtuves piederumi, mājsaimniecības un tualetes priekšmeti |

26211100–1 | Porcelāna galda piederumi |

26211110–4 | Porcelāna lēzenie šķīvji |

26211120–7 | Porcelāna dziļie šķīvji |

26211130–0 | Porcelāna tasītes un apakštasītes |

26211200–2 | Virtuves piederumi no porcelāna |

26211300–3 | Porcelāna ziedu vāzes |

26211400–4 | Porcelāna tualetes priekšmeti |

26211500–5 | Porcelāna mājsaimniecības priekšmeti |

26212000–7 | Galda piederumi, virtuves piederumi, mājsaimniecības un tualetes priekšmeti, kas nav gatavoti no porcelāna |

26212100–8 | Keramikas galda piederumi |

26212110–1 | Lēzenie šķīvji |

26212120–4 | Dziļie šķīvji |

26212130–7 | Keramikas tasītes un apakštasītes |

26212200–9 | Keramikas virtuves piederumi |

26212300–0 | Ziedu vāzes |

26213000–4 | Dekoratīvie keramikas priekšmeti |

26214000–1 | Mājsaimniecības santehnikas keramikas armatūra |

26214100–2 | Izlietnes un mazgājamās bļodas |

26214110–5 | Izlietnes |

26214120–8 | Mazgājamās bļodas |

26214200–3 | Vannas |

26214300–4 | Klozetpodi un skalojamās kastes |

26214310–7 | Klozetpodi |

26214320–0 | Skalojamās kastes |

26214400–5 | Bidē |

26214500–6 | Pisuāri |

26230000–9 | Keramikas izolatori un izolācijas piederumi |

26231000–6 | Keramikas izolatori |

26232000–3 | Keramikas izolācijas piederumi |

26240000–2 | Tehniskie keramikas izstrādājumi |

26241000–9 | Porcelāna keramikas izstrādājumi izmantošanai laboratorijās, ķīmijā vai tehniskiem nolūkiem |

26241100–0 | Porcelāna keramikas izstrādājumi izmantošanai laboratorijās |

26241200–1 | Porcelāna keramikas izstrādājumi tehniskiem nolūkiem |

26241300–2 | Porcelāna keramikas izstrādājumi izmantošanai ķīmijā |

26250000–5 | Dažādi keramikas izstrādājumi |

26251000–2 | Lauksaimniecībā, dārzkopībā un preču transportēšanai un iepakošanai izmantojami keramikas izstrādājumi |

26251100–3 | Lauksaimniecībā izmantojami keramikas izstrādājumi |

26251200–4 | Dārzkopībā izmantojami keramikas izstrādājumi |

26251300–5 | Preču transportēšanai un iepakošanai izmantojami keramikas izstrādājumi |

26252000–9 | Viengabalaini keramikas izstrādājumi |

26260000–8 | Ugunsizturīgi keramikas izstrādājumi |

26261000–5 | Keramikas flīzes |

26262000–2 | Keramikas bloki |

26263000–9 | Ugunsizturīgais cements, java un betons |

26263100–0 | Ugunsizturīgais cements |

26263200–1 | Ugunsizturīgā java |

26263300–2 | Ugunsizturīgais betons |

26264000–6 | Keramikas plāksnes |

26900000–7 | Dažādi metālu nesaturošu minerālu izstrādājumi |

26910000–0 | Abrazīvie produkti |

26911000–7 | Dzirnakmeņi, galodas un tecīlas |

26911100–8 | Dzirnakmeņi |

26911200–9 | Galodas |

26911300–0 | Tecīlas |

26912000–4 | Abrazīvais pulveris vai graudiņi |

26913000–1 | Mākslīgais korunds |

26914000–8 | Mākslīgais grafīts |

27000000–5 | Parastie metāli un saistītie produkti |

27100000–6 | Parastie metāli |

27110000–9 | Parastā dzelzs un tērauds |

27111000–6 | Čuguns |

27112000–3 | Feromangāna izstrādājumi |

27113000–0 | Dzelzs izstrādājumi |

27114000–7 | Dzelzs |

27114100–8 | Dzelzs stieņi |

27115000–4 | Tērauds |

27120000–2 | Tērauda sakausējumu stieņi |

27130000–5 | Karbonizētā tērauda izstrādājumi |

27131000–2 | Karbonizētā tērauda caurules |

27132000–9 | Karbonizētā tērauda caurules |

27133000–6 | Oglekļa sukas |

27140000–8 | Stieņi |

27141000–5 | Karstā velmējuma stieņi |

27150000–1 | Dzelzceļa sliežu ceļu būves materiāli |

27151000–8 | Dzelzs vai tērauda sliežu ceļu būves materiāli |

27151100–9 | Dzelzs sliežu ceļu būves materiāli |

27151200–0 | Tērauda sliežu ceļu būves materiāli |

27152000–5 | Dzelzs vai tērauda sliedes |

27152100–6 | Dzelzs sliedes |

27152200–7 | Tērauda sliedes |

27152300–8 | Karstā velmējuma sliežu ceļu materiāli |

27152310–1 | Velmētas savienojumu uzlikas un balstpaliktņi |

27152320–4 | Velmētas kontrolsliedes |

27152330–7 | Velmēti gulšņi un šķērssavienojumi |

27190000–3 | Izdedži, sārņi, dzelzs atkritumi un metāllūžņi |

27191000–0 | Pārkausēto metāllūžņu stieņi |

27200000–7 | Caurules |

27210000–0 | Dzelzs caurules un to veidgabali |

27211000–7 | Caurules, cauruļvadi un dobie profili |

27211100–8 | Dzelzs cauruļvadi un caurules |

27212000–4 | Dažādi cauruļu veidgabali |

27212100–5 | Savienojumi |

27212110–8 | Atloka adapteri |

27212200–6 | Spīļu skavas un ieliktņi |

27212300–7 | Liekumi, T–veida savienojumi un cauruļvadu veidgabali |

27220000–3 | Tērauda caurules un veidgabali |

27221000–0 | Dobie profili |

27222000–7 | Cauruļu veidgabali |

27222100–8 | Atloki |

27222200–9 | Vītņotie cauruļu veidgabali |

27222300–0 | Nelieti cauruļu veidgabali |

27222400–1 | Metināti leņķi un līkumi |

27222500–2 | Metināti veidgabali |

27300000–8 | Dzelzs un tērauda izstrādājumi |

27310000–1 | Auksti stieptie izstrādājumi |

27311000–8 | Leģēta tērauda stieņi |

27312000–5 | Leģēta tērauda leņķi, veidnes un posmi |

27313000–2 | Nerūsējošā tērauda izstrādājumi |

27320000–4 | Aukstā velmējuma izstrādājumi |

27321000–1 | Lokšņu velmējumi |

27321100–2 | Dzelzs lokšņu velmējumi |

27321200–3 | Tērauda lokšņu velmējumi |

27330000–7 | Valcēti izstrādājumi |

27331000–4 | Valcēti izstrādājumi no tērauda |

27331100–5 | Leņķi, veidnes un posmi |

27331110–8 | Elektroizolācijas vadi, izņemot cilindriskas formas vadus |

27332000–1 | Valcēti izstrādājumi no dzelzs |

27340000–0 | Stieples un dažādi izstrādājumi |

27341000–7 | Stieples |

27341100–8 | Tērauda stieples |

27341200–9 | Metālu sakausējuma stieples |

27350000–3 | Dzelzs sakausējumi |

27351000–0 | Dzelzs sakausējumi, kas nav no EOTK |

27351100–1 | Feromangāns |

27351200–2 | Ferohroms |

27351300–3 | Feroniķelis |

27353000–4 | Dzelzs vai tērauda granulas un pulveri |

27354000–1 | Pusfabrikāti |

27354100–2 | Dzelzs pusfabrikāti |

27354200–3 | Tērauda pusfabrikāti |

27354210–6 | Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti |

27355000–8 | Kalti dzelzs izstrādājumi |

27356000–5 | Sliežu ceļu būvniecības materiāli |

27356100–6 | Metināti dzelzs vai tērauda leņķi, veidnes un posmi sliežu ceļiem |

27356200–7 | Sliežu ceļu būvniecības materiāli no dzelzs vai tērauda |

27356210–0 | Elektrisko strāvu vadošas sliedes |

27356220–3 | Pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un šķērssavienojumi |

27356230–6 | Savienojumu uzlikas un balstpaliktņi |

27356240–9 | Sliežu āķskrūves, paliktņi un savilktņi |

27356250–2 | Sliežu kurpes un ķīļi |

27400000–9 | Dārgmetāli un metāli, kas pārklāti ar dārgmetāliem |

27410000–2 | Dārgmetāli |

27411000–9 | Neapstrādāti pusdārgmetālu izstrādājumi |

27411100–0 | Neapstrādāts vai pulverveida sudrabs |

27411110–3 | Sudraba pulveris |

27411120–6 | Neapstrādāts sudrabs |

27411200–1 | Daļēji apstrādāts sudrabs |

27412000–6 | Neapstrādāts vai pulverveida zelts |

27413000–3 | Neapstrādāts vai pulverveida platīns |

27414000–0 | Dārgmetālu atkritumi un lūžņi |

27420000–5 | Ar dārgmetāliem pārklāti metāli |

27421000–2 | Apsudraboti vai apzeltīti parastie metāli |

27422000–9 | Parastie metāli pārklāti ar platīnu |

27500000–0 | Alumīnijs un alumīnija izstrādājumi |

27510000–3 | Neapstrādāts alumīnijs |

27511000–0 | Alumīnija oksīds |

27520000–6 | Alumīnija izstrādājumi |

27521000–3 | Alumīnija izstrādājumu pusfabrikāti |

27521100–4 | Alumīnija pulveris un pārslas |

27521200–5 | Alumīnija stieņi un profili |

27521300–6 | Alumīnija stieples |

27521400–7 | Alumīnija plāksnes |

27521500–8 | Alumīnija folija |

27521600–9 | Alumīnija caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali |

27521610–2 | Alumīnija cauruļu vai cauruļvadu veidgabali |

27530000–9 | Alumīnija atkritumi un lūžņi |

27531000–6 | Alumīniju saturoši pelni un pārpalikumi |

27600000–1 | Svina, cinka un alvas izstrādājumi |

27610000–4 | Svins, cinks un alva |

27611000–1 | Svins |

27612000–8 | Cinks |

27613000–5 | Alva |

27620000–7 | Svina, cinka vai alvas pusfabrikāti |

27621000–4 | Svina pusfabrikāti |

27621100–5 | Svina stieņi, profili un stieples |

27621200–6 | Svina plātnes, loksnes, sloksnes un folija |

27621300–7 | Svina caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali |

27621400–8 | Svina pulveris un pārslas |

27622000–1 | Cinka pusfabrikāti |

27622100–2 | Cinka stieņi, profili un stieples |

27622200–3 | Cinka plātnes, loksnes, sloksnes un folija |

27622300–4 | Cinka caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali |

27622400–5 | Cinka putekļi, pulveris un pārslas |

27623000–8 | Alvas pusfabrikāti |

27623100–9 | Alvas stieņi, profili un stieples |

27623200–0 | Alvas plātnes, loksnes, sloksnes un folija |

27623300–1 | Alvas caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali |

27623400–2 | Alvas pulveris un pārslas |

27630000–0 | Svina, cinka vai alvas atkritumi un lūžņi |

27631000–7 | Cinku vai svinu saturoši pelni vai pārpalikumi |

27700000–2 | Vara izstrādājumi |

27710000–5 | Neapstrādāts varš |

27712000–9 | Neattīrīts varš |

27713000–6 | Neapstrādāts attīrīts varš |

27720000–8 | Vara pusfabrikāti |

27721000–5 | Vara pulveris un pārslas |

27722000–2 | Vara stieņi un profili |

27723000–9 | Vara stieples |

27724000–6 | Vara plātnes, loksnes un sloksnes |

27725000–3 | Vara folija |

27726000–0 | Vara caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali |

27726100–1 | Vara cauruļvadi un caurules |

27726110–4 | Misiņa cauruļvadi un caurules |

27726200–2 | Vara cauruļu vai cauruļvadu veidgabali |

27726210–5 | Vara un alvas vai cinka sakausējuma cauruļvadu veidgabali |

27726220–8 | Misiņa cauruļu vai cauruļvadu veidgabali |

27730000–1 | Vara atkritumi un lūžņi |

27731000–8 | Varu saturoši pelni un pārpalikumi |

27800000–3 | Krāsaino metālu izstrādājumi |

27810000–6 | Neapstrādāts niķelis |

27820000–9 | Niķeļa izstrādājumi |

27821000–6 | Niķeļa pusfabrikāti |

27821100–7 | Niķeļa stieņi, profili un stieples |

27821200–8 | Niķeļa plātnes, loksnes, sloksnes un folija |

27821210–1 | Niķeļa loksnes |

27821300–9 | Niķeļa caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali |

27821400–0 | Niķeļa pulveris un pārslas |

27830000–2 | Niķeļa atkritumi un lūžņi |

27831000–9 | Metālus saturoši pelni un pārpalikumi |

28000000–2 | Rūpnieciski izgatavoti izstrādājumi un materiāli |

28100000–3 | Metāla konstrukcijas |

28110000–6 | Metāla konstrukcijas un konstrukciju daļas |

28111000–3 | Saliekamās būvkonstrukcijas |

28111100–4 | Modulāras un pārvietojamas konstrukcijas |

28111110–7 | Kabīnes |

28111200–5 | Kabīnes |

28111300–6 | Lauka hospitālis |

28111400–7 | Lauka virtuves |

28111500–8 | Siltumnīcas |

28112000–0 | Metāla konstrukcijas un to daļas, izņemot saliekamās būvkonstrukcijas |

28112100–1 | Dzelzs vai tērauda tilti |

28112110–4 | Dzelzs vai tērauda tiltu posmi |

28112111–1 | Dzelzs tiltu posmi |

28112112–8 | Tērauda tiltu posmi |

28112120–7 | Tiltu tērauda konstrukcijas |

28112130–0 | Tiltu dzelzs konstrukcijas |

28112200–2 | Torņi, režģu masti, celtņi un piloni |

28112210–5 | Celtņi |

28112211–2 | Urbjtorņi |

28112212–9 | Stacionāri urbjtorņi |

28112220–8 | Piloni un stabi |

28112221–5 | Piloni |

28112222–2 | Elektropārvades piloni |

28112223–9 | Pilonu atbalsta konstrukcijas |

28112224–6 | Gaisvadu līniju stabi |

28112225–3 | Elektrības stabi |

28112230–1 | Torņi |

28112231–8 | Dzelzs torņi |

28112232–5 | Tērauda torņi |

28112233–2 | Ūdenstorņi |

28112240–4 | Sijas |

28112250–7 | Torņi |

28112260–0 | Radio vai televīzijas torņi |

28112261–7 | Radio torņi |

28112262–4 | Televīzijas torņi |

28112263–1 | Režģu konstrukcijas |

28112300–3 | Dzelzs, tērauda vai alumīnija konstrukcijas un to daļas |

28112310–6 | Sastatnes |

28112311–3 | Arku statnes |

28112312–0 | Arku balsti |

28112313–7 | Balsti |

28112314–4 | Cauruļvadu atbalsta kronšteini |

28112315–1 | Aprīkojums sastatnēm |

28112316–8 | Arku spailes |

28112317–5 | Sastatņu konstrukcijas |

28112318–2 | Cauruļvadu balsti |

28112320–9 | Metāla konstrukcijas |

28112321–6 | Autobusu pieturvietu nojumes |

28112322–3 | Telefona būdiņas |

28112329–2 | Drošības aizslietņi |

28112330–2 | Alumīnija konstrukcijas |

28112380–7 | Metāla konstrukciju detaļas |

28112381–4 | Apšuvums |

28112382–1 | Aizsprosti |

28112383–8 | Aizsprosta vārti |

28112390–0 | Slūžas |

28112391–7 | Slūžu vārti |

28112400–4 | Pāļi |

28112410–7 | Rievkonstrukcijas |

28120000–9 | Namdaru izstrādājumi no metāla |

28121000–6 | Logi un saistītie izstrādājumi |

28121100–7 | Dzelzs vai tērauda logi un saistītie izstrādājumi |

28121110–0 | Dzelzs vai tērauda sliekšņi |

28121120–3 | Dzelzs vai tērauda slēģi |

28121130–6 | Dzelzs vai tērauda logi |

28121131–3 | Dzelzs vai tērauda logu rāmji |

28121200–8 | Alumīnija logi un saistītie izstrādājumi |

28121210–1 | Alumīnija slēģi |

28121220–4 | Alumīnija logi |

28121221–1 | Alumīnija logu rāmji |

28122000–3 | Logi, durvis un saistītie izstrādājumi |

28122100–4 | Logi |

28122110–7 | Logu rāmji |

28122111–4 | Dubultstikla izstrādājumi |

28122200–5 | Durvis |

28122210–8 | Durvju ailes |

28122211–5 | Durvju rāmji |

28122212–2 | Durvju plates |

28122213–9 | Durvju sliekšņi |

28122214–6 | Dzelzs vai tērauda durvis |

28122220–1 | Ugunsdrošas durvis |

28122230–4 | Slīdošās durvis |

28122240–7 | Garāžu durvis |

28122300–6 | Vārti |

28122310–9 | Iebrauktuves vārti |

28200000–4 | Metāla cisternas, rezervuāri un tvertnes; centrālapkures radiatori un katli |

28210000–7 | Metāla cisternas, rezervuāri, tvertnes un spiediena trauki |

28211000–4 | Metāla cisternas |

28211100–5 | Gaisa cilindri |

28211110–8 | Saspiesta gaisa cilindri |

28211200–6 | Elpošanas aparāti |

28211210–9 | Ugunsdzēsēju elpošanas aparāti |

28211220–2 | Ūdenslīdēju elpošanas aparāti |

28211300–7 | Dzelzs vai tērauda cisternas |

28211400–8 | Uzglabāšanas cisternas |

28211410–1 | Eļļas uzglabāšanas cisternas |

28211420–4 | Notekūdeņu nogulšņu uzglabāšanas cisternas |

28211500–9 | Ūdens cisternas |

28211600–0 | Rezervuāri |

28212000–1 | Sašķidrinātās gāzes tvertnes |

28212100–2 | Gāzes baloni |

28212200–3 | Gāzes cisternas |

28213000–8 | Lielas tvertnes |

28213100–9 | Dzelzs vai tērauda tvertnes |

28213110–2 | Silosi |

28213200–0 | Saldēšanas tvertnes |

28213210–3 | Ūdens kameras |

28213300–1 | Standarta kravu konteineri |

28213400–2 | Uzglabāšanas konteineri |

28213500–3 | Ūdens tvertnes |

28213600–4 | Konteineri uz riteņiem |

28213700–5 | Konteineri atkritumu izvešanai |

28213800–6 | Konteineri ražošanas atkritumiem |

28214000–5 | Mucas |

28214100–6 | Uzglabāšanas tvertnes |

28214200–7 | Dzelzs vai tērauda mucas |

28214300–8 | Konteineru uzglabāšanas sistēma |

28214310–1 | Ķīpošanas iekārtas |

28214400–9 | Alumīnija mucas |

28215000–2 | Spiediena trauki |

28215100–3 | Spiediena trauki no tērauda |

28216000–9 | Cilindriskas tvertnes |

28216100–0 | Cilindriskas dzelzs vai tērauda tvertnes |

28216200–1 | Cilindriskas atkritumu tvertnes |

28216300–2 | Cilindriskas alumīnija tvertnes |

28217000–6 | Kastes |

28217100–7 | Dzelzs vai tērauda kastes |

28217200–8 | Mērinstrumentu apvalki |

28217300–9 | Saliekamas kastes |

28217400–0 | Alumīnija kastes |

28218000–3 | Vieglmetāla tvertnes, aizbāžņi, tvertņu virsas un vāki |

28218100–4 | Vieglmetāla tvertnes |

28218300–6 | No metāla izgatavoti korķi, aizbāžņi, tvertņu virsas un vāki |

28218310–9 | Korķi |

28218320–2 | Aizbāžņi |

28218330–5 | Tvertņu virsas |

28218340–8 | Vāki |

28218400–7 | Kannas |

28218410–0 | Dzelzs vai tērauda kannas |

28218420–3 | Pārtikas kannas |

28218430–6 | Alumīnija kannas |

28219000–0 | Kubli |

28220000–0 | Centrālās apkures radiatori un katli, un to sastāvdaļas |

28221000–7 | Radiatori un katli |

28221100–8 | Radiatori |

28221110–1 | Centrālās apkures radiatori |

28221111–8 | Radiatori centrālās apkures sistēmām, kas netiek apkurinātas ar elektrību |

28221112–5 | Centrālās apkures radiatoru sastāvdaļas |

28221200–9 | Katli |

28221210–2 | Ūdens katli |

28221220–5 | Centrālās apkures katli |

28221221–2 | Centrālās apkures katlu sastāvdaļas |

28222000–4 | Siltuma reģenerācijas sistēmas |

28222100–5 | Siltuma reģenerācijas aprīkojums |

28300000–5 | Kodolreaktori un to sastāvdaļas |

28310000–8 | Kodolreaktori |

28320000–1 | Kodolreaktoru sastāvdaļas |

28321000–8 | Reaktoru dzesēšanas sistēmas |

28322000–5 | Kodolreaktoru tilpņu sastāvdaļas |

28400000–6 | Kabeļi, stieples un saistītie izstrādājumi |

28410000–9 | Stiepļu izstrādājumi |

28411000–6 | Troses |

28411100–7 | Dzelzs vai tērauda troses |

28412000–3 | Nožogojumu stieples |

28412300–6 | Dzeloņstieples |

28413000–0 | Metāla tīkli |

28413100–1 | Stiepļu sieta nožogojums |

28413200–2 | Stiepļaudums |

28414000–7 | Skavas, naglas, spraudītes, piespraudes |

28414100–8 | Skavas |

28414200–9 | Naglas |

28414300–0 | Spraudītes |

28414400–1 | Piespraudes |

28415000–4 | Velmētas stieples |

28415100–5 | Metināšanas materiāli |

28415200–6 | Metināšanas materiāli |

28415300–7 | Mīkstlodēšanas un cietlodēšanas materiāli |

28415310–0 | Mīkstlodēšanas materiāli |

28415320–3 | Cietlodēšanas materiāli |

28416000–1 | Šujamadatas vai adāmadatas |

28416100–2 | Šujamadatas |

28416200–3 | Adāmadatas |

28417000–8 | Būvkalumi |

28417100–9 | Laktas |

28417200–0 | Pārvietojamās smēdes |

28417300–1 | Režģi |

28417400–2 | Dzelzs izstrādājumi |

28417500–3 | Metālkalumi |

28417510–6 | Dzelzs kalumi |

28418000–5 | Dzelzs vai tērauda cilpas |

28419000–2 | Vadītāji |

28419100–3 | Tērauda vai alumīnija vadītāji |

28419200–4 | Vara vai bronzas vadītāji |

28420000–2 | Kabeļi un saistītie izstrādājumi |

28421000–9 | Kabeļi |

28421100–0 | Elektrības kabeļi |

28421120–6 | Zema un vidēja sprieguma kabeļi |

28421130–9 | Zemsprieguma kabeļi |

28421140–2 | Vidēja sprieguma kabeļi |

28421150–5 | Augstsprieguma kabeļi |

28421200–1 | Zemūdens kabeļi |

28421210–4 | Dziļūdens kabeļi |

28421400–3 | Izolēti kabeļi |

28421500–4 | Signālkabeļi |

28421600–5 | Dzelzs vai tērauda kabeļi |

28421610–8 | Tērauda kabeļi |

28422000–6 | Kabeļu piederumi |

28422100–7 | Kabeļu izolācijas caurules |

28422200–8 | Kabeļu savienotāji |

28422300–9 | Kabeļcaurules |

28422400–0 | Kabeļu stiprinājumi |

28500000–7 | Dažādi rūpnieciski ražoti metālizstrādājumi un saistīti izstrādājumi |

28510000–0 | Metāla priekšmeti vannasistabām un virtuvēm |

28511000–7 | Sanitārtehnikas izstrādājumi no metāla |

28511100–8 | Krāni |

28512000–4 | Galda, virtuves vai mājsaimniecības priekšmeti no metāla |

28512100–5 | Metāla galda piederumi |

28512110–8 | Pārtikas kārbas |

28512200–6 | Metāla virtuves piederumi |

28512210–9 | Katli un citi trauki ēdiena pagatavošanai |

28512220–2 | Trauku žāvēšanas režģi |

28512900–3 | Metāla mājsaimniecības priekšmeti |

28512910–6 | Metāla atkritumu tvertnes |

28512920–9 | Pastkastītes |

28512930–2 | Metāla atkritumu tvertnes |

28512950–8 | Metāla tvertnes |

28520000–3 | Metāla izstrādājumi |

28521000–0 | Bruņu vai nostiprinātie seifi, kastes un durvis |

28521300–3 | Seifi |

28521500–5 | Bruņu vai nostiprinātās durvis |

28521600–6 | Seifu skapīši |

28521700–7 | Metāla kastes un slēdzamie skapīši |

28521710–0 | Bagāžas glabātuves skapīši |

28521720–3 | Slēdzamie skapīši |

28521721–0 | Seifu kastītes |

28521722–7 | Seifu kastes |

28521780–1 | Seifi dokumentu glabāšanai |

28521790–4 | Seifi naudas glabāšanai |

28522000–7 | Piegādes paplātes, neliels biroju vai rakstāmgaldu aprīkojums |

28522100–8 | Piegādes paplātes |

28522200–9 | Neliels biroju aprīkojums |

28522300–0 | Rakstāmgaldu aprīkojums |

28522400–1 | Ātršuvēju vai dokumentu mapju piederumi |

28524000–1 | Statuetes, dekori; fotogrāfiju vai attēlu rāmji un spoguļi |

28524300–4 | Fotogrāfiju rāmji |

28524400–5 | Attēlu rāmji |

28525000–8 | Āķīši un cilpiņas |

28526000–5 | Kuģu dzenskrūves |

28527000–2 | Dažādi metāla priekšmeti |

28527100–3 | Zvani |

28527200–4 | Trepes |

28527210–7 | Ugunsdzēsēju mašīnu trepes |

28527220–0 | Saliekamās kāpnes |

28527230–3 | Paaugstinājumi |

28527300–5 | Preču pārvietošanas aprīkojums |

28527330–4 | Platformas preču pārvietošanai |

28527340–7 | Stiepļu trošu piederumi preču pārvietošanai |

28527400–6 | Zīmes un saistītie priekšmeti |

28527410–9 | Metāla norādījuma zīmes |

28527420–2 | Ceļu zīmes |

28527430–5 | Ielu zīmes |

28527440–8 | Veikalu izkārtnes |

28527450–1 | Vārdu plāksnītes |

28527460–4 | Adrešu plāksnītes |

28527700–9 | Lūku elementi |

28527710–2 | Lūku virszemes atveres |

28527720–5 | Virszemes kārbas |

28527730–8 | Lūku rāmji |

28527740–1 | Lūku vāki |

28527750–4 | Noteku pārsedzes |

28527760–7 | Piekļuves lūku segumi |

28527790–6 | Lūku dzelzs trepes |

28527800–0 | Enkuri |

28527900–1 | Pretkorozijas aizsardzības anodi |

28527910–4 | Pretkorozijas aizsardzības anodi no cinka |

28527920–7 | Pretkorozijas aizsardzības anodi no magnija |

28528000–9 | Zobeni |

28528100–0 | Mačetes |

28528200–1 | Durkļi |

28528300–2 | Šķēpi |

28528900–8 | Metāla piederumi |

28528910–1 | Metāla plātnes |

28528920–4 | Metāla stieņi |

28528930–7 | Metāla formas |

28528940–0 | Metāla loksnes |

28528950–3 | Metāla plaukti |

28528960–6 | Metāla spiedogi |

28530000–6 | Bruņu plātnes |

28531000–3 | Pārklājuma plātnes |

28540000–9 | Gultņi |

28541000–6 | Mikrolodītes |

28542000–3 | Rullīšu gultņi |

28550000–2 | Oglekli saturošs mīkstais tērauds |

28551000–9 | Monētu matricas |

28552000–6 | Monētu kastes |

28553000–3 | Roku dzelži |

28560000–5 | Balsti un raktuvju statnes |

28561000–2 | Balsti |

28561100–3 | Šahtu balsti |

28562000–9 | Raktuvju statnes |

28564000–3 | Kāpurķēdes |

28570000–8 | Čuguna izstrādājumi |

28580000–1 | Dažādi ugunsdrošības līdzekļi |

28581000–8 | Platformas kāpnes |

28581100–9 | Ugunsdzēsēju kāpnes |

28582000–5 | Ugunsdrošības līdzekļi |

28582100–6 | Ugunsdzēsības šļūtenes |

28582200–7 | Ugunsdzēsības krāni |

28600000–8 | Galda piederumi, instrumenti, slēdzenes, atslēgas un eņģes |

28610000–1 | Galda piederumi |

28611000–8 | Naži un šķēres |

28611100–9 | Naži |

28611110–2 | Galda naži |

28611120–5 | Virtuves naži |

28611200–0 | Šķēres |

28612000–5 | Bārdas naži |

28612100–6 | Žiletes |

28613000–2 | Manikīra vai pedikīra piederumu komplekti |

28614000–9 | Karotes, dakšiņas |

28614100–0 | Karotes |

28614200–1 | Dakšiņas |

28620000–4 | Instrumenti |

28621000–1 | Rokas instrumenti |

28621100–2 | Lāpstas un liekšķeres |

28621110–5 | Lāpstas |

28621120–8 | Liekšķeres |

28621200–3 | Dārza dakšas |

28621300–4 | Kapļi, cērtes, smailkapļi, grābekļi un pludmales grābekļi |

28621310–7 | Kapļi |

28621320–0 | Cērtes |

28621330–3 | Smailkapļi |

28621340–6 | Grābekļi |

28621341–3 | Pludmales grābekļi |

28621400–5 | Cirvji |

28621500–6 | Rokas zāģi |

28621510–9 | Rokas zāģu asmeņi |

28622000–8 | Dažādi rokas instrumenti |

28622100–9 | Kalti |

28622200–0 | Knaibles |

28622210–3 | Gofrknaibles |

28622300–1 | Āmuri |

28622400–2 | Stiepļu spīles |

28622500–3 | Uzgriežņu atslēgas |

28622600–4 | Ceļu remonta instrumenti |

28622610–7 | Ķīļi ceļa seguma uzlaušanai |

28622700–5 | Vīles un skrāpvīles |

28622800–6 | Skrūvgrieži |

28622900–7 | Urbju un skrūvgriežu svārpsti un citi piederumi |

28622910–0 | Urbju svārpsti |

28622920–3 | Skrūvgriežu svārpsti |

28622930–6 | Instrumentu nesamie |

28622940–9 | Instrumentu komplekti |

28623000–5 | Ar paminu darbināmi instrumenti |

28630000–7 | Slēdzenes, atslēgas un eņģes |

28631000–4 | Dažādas piekaramās atslēgas un slēdzenes |

28631100–5 | Slēdzenes |

28631110–8 | Durvju slēdzenes |

28631120–1 | Velosipēdu slēdzenes |

28631130–4 | Automašīnu slēdzenes |

28631140–7 | Mēbeļu slēdzenes |

28631200–6 | Piekaramās atslēgas un ķēdes |

28631210–9 | Piekaramās atslēgas |

28632000–1 | Skavas, slēdzeņu detaļas un atslēgas |

28632100–2 | Skavas |

28632200–3 | Atslēgas |

28632300–4 | Piekaramo atslēgu detaļas |

28632400–5 | Slēdzeņu detaļas |

28633000–8 | Eņģes, ietvari un piederumi |

28633100–9 | Eņģes |

28633200–0 | Ietvari |

28633300–1 | Piederumi |

28700000–9 | Stiprinājumi, ķēdes un atsperes |

28710000–2 | Aizdares |

28711000–9 | Vītņotie stiprinājumi |

28711100–0 | Kokskrūves |

28711200–1 | Pieskrūvējamie āķi vai riņķi |

28711300–2 | Pašvītņotājskrūves |

28711400–3 | Skrūves |

28711500–4 | Atloku savienojumu komplekti |

28711510–7 | Bultskrūves un skrūves |

28711520–0 | Sešstūrgalvas kokskrūves |

28711600–5 | Uzgriežņi |

28711700–6 | Vītņoti dzelzs vai tērauda izstrādājumi |

28712000–6 | Nevītņoti dzelzs vai tērauda stiprinājumi |

28712100–7 | Kniedes |

28712200–8 | Paplāksnes |

28712300–9 | Šķelttapas |

28712400–0 | Tērauda savienojumu plāksnes |

28713000–3 | Vara stiprinājumi |

28720000–5 | Ķēdes |

28721000–2 | Šarnīrķēdes |

28722000–9 | Ķēdes daļas |

28730000–8 | Atsperes |

28800000–0 | Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi |

28810000–3 | Celtniecības materiāli |

28811000–0 | Būvmateriāli |

28811100–1 | Ķieģeļi |

28811200–2 | Cements |

28811210–5 | Urbšanas cements |

28811300–3 | Keramikas izstrādājumi |

28811400–4 | Krāsas un sienu pārklājumi |

28811500–5 | Termoizolācijas materiāli |

28812000–7 | Dažādas būvniecības konstrukcijas |

28812100–8 | Nojumes |

28812110–1 | Nojumju detaļas |

28812120–4 | Profilu sekcijas |

28812200–9 | Grīdu segumi |

28812210–2 | Grīdu koka segumi |

28812220–5 | Elastīgi grīdu segumi |

28812230–8 | Cietās grīdas |

28812240–1 | Pagaidu grīdas |

28812250–4 | Linolejs |

28812300–0 | Atdalošie elementi |

28812310–3 | Starpsienas |

28812400–1 | Jumts |

28812410–4 | Jumta karkasi |

28812420–7 | Jumta balsti |

28812430–0 | Jumta brusas |

28812500–2 | Jumta materiāli |

28812510–5 | Jumta lubiņas |

28812600–3 | Skaņas izolācija |

28812700–4 | Baļķi |

28813000–4 | Ceļu būves materiāli |

28813100–5 | Ceļu seguma materiāli |

28813120–1 | Ceļu seguma plāksnes |

28813130–4 | Bruģakmeņi |

28813140–7 | Ceļa seguma akmeņi |

28813200–6 | Akmens plāksnes |

28813300–7 | Ar īpašu materiālu pārklāti materiāli |

28813310–0 | Ar īpašu materiālu pārklāti ceļu būves materiāli |

28813320–3 | Bitumena šķembas |

28813330–6 | Pārklājamie materiāli |

28813400–8 | Šoseju būves materiāli |

28813500–9 | Apzīmējumi uz ceļu seguma |

28813510–2 | Stikla lodītes apzīmējumu iestrādāšanai ceļu segumā |

28813700–1 | Ceļu remonta materiāli |

28813800–2 | Ceļu seguma materiāli |

28813810–5 | Ceļu virskārtas pārklājumi |

28813900–3 | Ceļu uzturēšanas materiāli |

28813910–6 | Ceļu uzturēšanas materiāli ziemas apstākļos |

28814000–1 | Betons |

28814100–2 | Maisītais betons |

28814200–3 | Betona izstrādājumi |

28814210–6 | Betona sijas |

28814220–9 | Betona masti |

28814230–2 | Betona pāļi |

28814240–5 | Betona caurules un veidgabali |

28814250–8 | Betona stabi |

28814260–1 | Betona balsti |

28814270–4 | Betona plātnes |

28814280–7 | Betona gulšņi |

28815000–8 | Ēku būvniecības piederumi |

28815100–9 | Cauruļvadi |

28815200–0 | Santehnikas un apkures sistēmu materiāli |

28815210–3 | Santehnikas materiāli |

28815220–6 | Apkures sistēmas materiāli |

28815300–1 | Slēģi |

28815310–4 | Ruļļveida žalūzijas |

28815400–2 | Jumta logi |

28815500–3 | Ūdens izsmidzināšanas sistēmas |

28815600–4 | Pacēlājlifti |

28815700–5 | Ārējās aizlaidnes |

28815710–8 | Pārsegi |

28815800–6 | Ēku iekšējās apdares materiāli |

28815810–9 | Aizkaru sliedes un piekares |

28815811–6 | Aizkaru sliedes |

28815820–2 | Luminiscējošs apgaismojums |

28815821–9 | Luminiscences spuldzes |

28815822–6 | Spuldzes un dienasgaismas lampas |

28820000–6 | Satiksmes apkalpes infrastruktūra |

28821000–3 | Aizsargbarjeras |

28821100–4 | Ceļu barjeras |

28822000–0 | Nožogojumi |

28822100–1 | Koka mietiņi |

28823000–7 | Drošības barjeras |

28823100–8 | Drošības nožogojums |

28823200–9 | Margas |

28824000–4 | Pilsētas infrastruktūra |

28824100–5 | Marķējuma mietiņi |

28824200–6 | Bīstamu ceļa posmu apzīmēšanas lampas |

28824300–7 | Signālugunis |

28824400–8 | Autobusu pieturu stabi |

28824500–9 | Pāļi kuģu pietauvošanai |

28824600–0 | Ceļu konusi |

28824700–1 | Zīmes |

28824710–4 | Zīmju materiāli |

28824720–7 | Zīmju masti |

28825000–1 | Ielu apgaismojuma aprīkojums |

28825100–2 | Ielu apgaismojuma kolonnas |

28825200–3 | Lampu stabi |

28825300–4 | Ielu lampas |

28830000–9 | Kanalizācijas šahtas |

28831000–6 | Kanalizācijas kameras |

28832000–3 | Kanalizācijas cauruļu elementi |

28833000–0 | Čuguna uzgaļi |

28834000–7 | Līkumi |

28840000–2 | Tērauda izstrādājumi, kas saistīti ar būvniecības materiāliem |

28841000–9 | Tērauda caurules |

28842000–6 | Tērauda karkasi |

28843000–3 | Tērauda pamatnes |

28844000–0 | Tērauda cauruļvadi |

28845000–7 | Tērauda stabi |

28846000–4 | Tērauda sijas |

28847000–1 | Tērauda materiāli |

28847100–2 | Tērauda plātnes |

28847200–3 | Tērauda strēmeles |

28847300–4 | Tērauda loksnes |

28850000–5 | Cauruļveida izstrādājumi naftas ieguves objektiem |

28860000–8 | Cauruļvadi, cauruļvadu līnijas, caurules, apvalki, un saistīti izstrādājumi |

28861000–5 | Cauruļvadu līnijas |

28861100–6 | Gāzes cauruļvadi |

28861110–9 | Gāzes sadales tīkls |

28861200–7 | Ūdensvadi |

28861400–9 | Zemūdens cauruļvadu līnijas |

28861410–2 | Zemjūras cauruļvadu līnijas |

28861500–0 | Augstspiediena cauruļvadu līnijas |

28861600–1 | Zemspiediena cauruļvadu līnijas |

28861700–2 | Cauruļvadu tīrīšanas ierīces |

28861710–5 | Cauruļvadu tīrīšanas ierīču palaidējiekārtas |

28861720–8 | Cauruļvadu tīrīšanas ierīču saņēmējiekārtas |

28861730–1 | Cauruļvadu tīrīšanas ierīču slazdi |

28862000–2 | Cauruļvadu sistēmas |

28862100–3 | Cauruļvadu sistēmu materiāli |

28862200–4 | Sadales cauruļvadu sistēmas |

28862300–5 | Izplūdes caurules |

28862400–6 | Stiklkeramikas caurules un saistītie izstrādājumi |

28862410–9 | Stiklkeramikas caurules |

28862420–2 | Stiklkeramikas veidgabali |

28862430–5 | Stiklkeramikas lūkas |

28862440–8 | Stiklkeramikas cauruļu savienojumi un pārejas |

28862500–7 | Dzeramā ūdens cauruļvadu sistēmas |

28863000–9 | Caurules un veidgabali |

28863100–0 | Caurules |

28863110–3 | Drenāžas caurules |

28863111–0 | Novadcaurules |

28863112–7 | Drenāžas sistēmas |

28863120–6 | Centrālapkures tīklu cauruļvadi |

28863121–3 | Apkures cauruļvadi |

28863130–9 | Kanalizācijas caurules |

28863140–2 | Tvaika un ūdens cauruļvadi |

28863150–5 | Zemspiediena cauruļvadi |

28863160–8 | Sadales tīklu cauruļvadi un piederumi |

28863170–1 | Caurules un cauruļvadi, kas nav izgatavoti no dzelzs un tērauda |

28863171–8 | Polietilēna caurules |

28863172–5 | Polietilēna cauruļvadi |

28863200–1 | Cauruļu veidgabali |

28863210–4 | Cauruļvadu skavas |

28863230–0 | Cauruļu savienotājelementi |

28863240–3 | Cauruļu savienojumi |

28863241–0 | Polietilēna cauruļu savienojumi |

28863242–7 | Izolēti savienojumi |

28864000–6 | Apvalki un caurules |

28864100–7 | Apvalki |

28864200–8 | Caurules |

28864210–1 | Vara caurules |

28864300–9 | Cauruļveida izstrādājumi |

28864310–2 | Caurules un veidgabali |

29000000–9 | Ierīces, iekārtas, aprīkojums, aparāti un saistītie izstrādājumi |

29100000–0 | Ierīces mehāniskās enerģijas ražošanai un izmantošanai |

29110000–3 | Turbīnas un motori |

29111000–0 | Motori |

29111100–1 | Ārējie motori dzenskrūvju darbināšanai |

29112000–7 | Turbīnu mehānismi |

29112100–8 | Ūdens tvaika turbīnas |

29112200–9 | Hidrauliskās turbīnas |

29112210–2 | Ūdensrati |

29112300–0 | Gāzes turbīnas |

29112400–1 | Turbīnu iekārtas |

29112410–4 | Turbīnu instrumenti |

29113000–4 | Turbīnu detaļas |

29113100–5 | Ūdens tvaika turbīnu detaļas |

29113110–8 | Pamatnes plates |

29113120–1 | Apvalki |

29113130–4 | Kondensatora gaisa dzesēšanas sistēmas |

29113150–0 | Eļļošanas sistēmas |

29113160–3 | Mitruma separatori |

29113161–0 | Mitruma regulatori |

29113170–6 | Rotoriekārtas |

29113171–3 | Rotori |

29113172–0 | Lāpstiņas |

29113190–2 | Griešanas mehānisms |

29113200–6 | Hidraulisko turbīnu detaļas |

29113300–7 | Gāzes turbīnu detaļas |

29113310–0 | Gaisa padeves sistēmas |

29113390–4 | Deggāzes sistēmas |

29113400–8 | Ūdensratu detaļas |

29120000–6 | Sūkņi un kompresori |

29121000–3 | Hidrauliskie vai pneimatiskie dzinēji un motori |

29121100–4 | Hidrauliskie vai pneimatiskie cilindri |

29121200–5 | Hidrauliskie dzinēji |

29121300–6 | Pneimatiskie dzinēji |

29121400–7 | Hidrauliskie motori |

29121500–8 | Pneimatiskie motori |

29122000–0 | Sūkņi |

29122100–1 | Sūkņi šķidrumiem |

29122110–4 | Ugunsdzēsības sūkņi |

29122120–7 | Helikopteru degvielas uzpildes iekārtas |

29122130–0 | Ūdenssūkņi |

29122160–9 | Dzesēšanas sūkņi |

29122161–6 | Ūdens dzesēšanas sūkņi |

29122170–2 | Sūkņi smērvielu padevei |

29122180–5 | Degvielas sūkņi |

29122190–8 | Betona sūkņi |

29122200–2 | Pozitīvās izspiešanas virzuļsūkņi šķidrumiem |

29122210–5 | Hidrauliskās enerģijas ražošanas iekārtas |

29122220–8 | Notekūdeņu sūkņi |

29122230–1 | Dozējošie sūkņi |

29122300–3 | Šķidrumu spiediena paaugstinātāji |

29122400–4 | Centrbēdzes sūkņi un šķidruma savācēji |

29122410–7 | Medicīniskie sūkņi |

29122411–4 | Mākslīgās barošanas sūkņi |

29122419–0 | Perfūzijas sūkņi |

29122420–0 | Šķidruma savācēji |

29122430–3 | Centrbēdzes sūkņi |

29122440–6 | Rotorsūkņi |

29122450–9 | Vakuumsūkņi |

29122460–2 | Gaisa sūkņi |

29122480–8 | Lāpstiņsūkņi |

29123000–7 | Kompresori |

29123100–8 | Gāzes kompresori |

29123200–9 | Rotorkompresori |

29123300–0 | Saldēšanas iekārtu kompresori |

29123400–1 | Gaisa kompresori |

29123410–4 | Piekaramie gaisa kompresori |

29123500–2 | Turbokompresori |

29123600–3 | Virzuļkompresori |

29123610–6 | Saspiestā gaisa ražošanas iekārta |

29123700–4 | Centrbēdzes kompresori |

29123800–5 | Civilajā aviācijā izmantojami kompresori |

29124000–4 | Sūkņu, kompresoru, dzinēju vai motoru detaļas |

29124100–5 | Dzinēju vai motoru detaļas |

29124130–4 | Pneimatisko dzinēju detaļas |

29124150–0 | Hidraulisko dzinēju vai motoru detaļas |

29124170–6 | Reaktīvo dzinēju detaļas |

29124200–6 | Sūkņu vai šķidruma savācēju detaļas |

29124210–9 | Degvielas, rokas un betona sūkņu detaļas |

29124211–6 | Degvielas sūkņu detaļas |

29124212–3 | Rokas sūkņu detaļas |

29124213–0 | Betona sūkņu detaļas |

29124220–2 | Pozitīvās izspiešanas virzuļsūkņu detaļas |

29124221–9 | Hidrauliskās enerģijas ražošanas bloku detaļas |

29124222–6 | Dozējošo sūkņu detaļas |

29124230–5 | Pozitīvās izspiešanas rotorsūkņu detaļas |

29124290–3 | Centrbēdzes sūkņu detaļas |

29124300–7 | Gaisa vai vakuuma sūkņu, gaisa vai gāzes kompresoru detaļas |

29124310–0 | Gaisa sūkņu detaļas |

29124320–3 | Vakuuma sūkņu detaļas |

29124330–6 | Gaisa kompresoru detaļas |

29124340–9 | Gāzes kompresoru detaļas |

29130000–9 | Slēgi, krāni, vārsti un līdzīgs aprīkojums |

29131000–6 | Slēgi, krāni un vārsti |

29131100–7 | Pēc izmantojuma veida klasificēti vārsti |

29131110–0 | Centrālapkures radiatoru vārsti |

29131120–3 | Slūžu vārsti |

29131130–6 | Temperatūras regulatori |

29131140–9 | Spiediena samazināšanas, kontroles vārsti, pretvārsti vai drošības vārsti |

29131141–6 | Spiediena samazināšanas vārsti |

29131142–3 | Kontroles vārsti |

29131143–0 | Pārplūdes kontroles vārsti |

29131144–7 | Procesa kontroles vārsti |

29131145–4 | Pretvārsti |

29131146–1 | Vienvirziena vārsti |

29131147–8 | Drošības vārsti |

29131148–5 | Slēgvārsti |

29131150–2 | Spiediencaurules vārsti |

29131160–5 | Hidranti |

29131170–8 | Gāzes cilindra izejas vārsti |

29131200–8 | Pēc konstrukcijas klasificēti vārsti |

29131210–1 | Sprostvārsti |

29131220–4 | Hidroturbīnu spiedvada vārsti |

29131230–7 | Slēgvārsti |

29131240–0 | Caurplūdes vārsti |

29131250–3 | Adatvārsti |

29131260–6 | Lodvārsti |

29131270–9 | Koniskie vārsti |

29131280–2 | Droseļvārsti |

29131290–5 | Membrānas vārsti |

29131291–2 | Aizvarvārsti |

29131292–9 | Plākšņvārsti |

29131300–9 | Izplūdes kontroles konstrukcijas un citi vārstu mehānismi |

29131310–2 | Naftas urbumu izplūdes kontroles konstrukcijas |

29131320–5 | Droseļvārstu kolektori |

29131390–6 | Vārstu agregāti |

29131400–0 | Sanitārie slēgi, krāni |

29132000–3 | Slēgu un vārstu detaļas |

29132100–4 | Vārstu spēka pievadi |

29132110–7 | Vārstu elektriskie spēka pievadi |

29132120–0 | Vārstu hidrauliskie spēka pievadi |

29132130–3 | Vārstu pneimatiskie spēka pievadi |

29132200–5 | Slēgu detaļas |

29132300–6 | Vārstu detaļas |

29140000–2 | Zobrata pārnesumi, sazobes un virzošie elementi |

29141000–9 | Parastie zobrata pārnesumi, sazobes un virzošie elementi |

29141100–0 | Transmisijas vārpstas, izciļņa vārpstas un kloķvārpstas |

29141110–3 | Transmisijas vārpstas |

29141120–6 | Sadales vārpstas |

29141130–9 | Kloķvārpstas |

29141200–1 | Gultņu apvalki |

29141300–2 | Zobrata pārnesumi un sazobes |

29141400–3 | Spararati un trīši |

29141410–6 | Vinčas |

29141500–4 | Sajūgi |

29141600–5 | Trīšu bloki |

29141700–6 | Vārpstu sakabes |

29141800–7 | Universālie savienojumi |

29142000–6 | Sazobju un piedziņas elementu detaļas |

29142100–7 | Sazobju elementu detaļas |

29142200–8 | Piedziņas elementu detaļas |

29200000–1 | Vispārējā lietojuma ierīces |

29210000–4 | Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis, dedzinātavas un cepeškrāsnis |

29211000–1 | Kurtuvju degļi |

29212000–8 | Atkritumu dedzinātavas |

29213000–5 | Metālkausēšanas krāsnis |

29214000–2 | Cepeškrāsnis |

29214100–3 | Rūpnieciskās krāsnis |

29215000–9 | Kremācijas krāsnis |

29219000–7 | Kurtuvju degļu, kurtuvju vai cepeškrāšņu detaļas |

29220000–7 | Pacēlāji un pārvietošanas iekārtas un to detaļas |

29221000–4 | Pacēlāji un pārvietošanas iekārtas |

29221100–5 | Trīšu rīki un vinčas |

29221200–6 | Šahtu cēlējiekārtu vinčas, vinčas lietošanai pazemē un kabestāni |

29221210–9 | Šahtu cēlējiekārtu vinčas un vinčas lietošanai pazemē |

29221211–6 | Šahtu cēlējiekārtu vinčas |

29221212–3 | Vinčas lietošanai pazemē |

29221220–2 | Kabestāni |

29221300–7 | Domkrati un automašīnu pacēlāji |

29221310–0 | Stacionāri automašīnu pacēlāji |

29221320–3 | Hidrauliskie domkrati |

29221330–6 | Pneimatiskie domkrati |

29221340–9 | Mehāniskie domkrati |

29221350–2 | Automašīnu pacēlāji |

29221400–8 | Celtņi, pārvietojamās pacēlājkonstrukcijas un ar celtņiem aprīkotas smagās automašīnas |

29221410–1 | Celtņi |

29221411–8 | Ostu celtņi |

29221412–5 | Kuģu piestātņu celtņi |

29221413–2 | Grēdu celtņi |

29221414–9 | Konteineru celtņi |

29221415–6 | Torņceltņi |

29221420–4 | Tilta celtņi |

29221421–1 | Tilta celtnis |

29221422–8 | Traverstilts |

29221430–7 | Portālceltņi ar izlici |

29221431–4 | Pārvietojamās pacēlājkonstrukcijas |

29221432–1 | Pjedestālceltņi ar izlici |

29221440–0 | Uz transportlīdzekļiem uzstādīti celtņi |

29221441–7 | Celtņi smagajām automašīnām |

29221450–3 | Tiltu celtņi |

29221500–9 | Autokrāvēji ar dakšām, kravu transportētāji, vilcēji izmantošanai uz dzelzceļa peroniem |

29221510–2 | Autokrāvēji |

29221511–9 | Autokrāvēji ar dakšām |

29221520–5 | Kravu transportētāji |

29221521–2 | Ar kraušanas iekārtām aprīkoti kravu transportētāji |

29221530–8 | Vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa peroniem |

29221531–5 | Brīvi vadāmie transportlīdzekļi |

29221532–2 | Avārijas transportlīdzekļu aprīkojums |

29221600–0 | Lifti, liftcēlāji, pacēlāji, eskalatori un slīdošie celiņi |

29221610–3 | Lifti |

29221611–0 | Vannu pacēlājsēdekļi |

29221612–7 | Preču lifti |

29221613–4 | Mehāniskie lifti |

29221620–6 | Liftcēlāji |

29221621–3 | Tvertņu pacēlāji |

29221630–9 | Pacēlāji |

29221640–2 | Eskalatori |

29221650–5 | Slīdošie celiņi |

29221700–1 | Elevatori un konveijeri |

29221710–4 | Pneimatiskie elevatori vai konveijeri |

29221720–7 | Konveijeri |

29221721–4 | Nepārtrauktas darbības kausu elevatori vai konveijeri |

29221722–1 | Nepārtrauktas darbības lentes elevatori vai konveijeri |

29221723–8 | Nostiprinātie raktuvju konveijeri |

29221730–0 | Konveijeru aprīkojums |

29221731–7 | Konveijeru lentas |

29221800–2 | Pacelšanas, pārvietošanas, iekraušanas un izkraušanas ierīces |

29221810–5 | Raktuvju vagonešu stūmēji un lokomotīvju vai vagonu traverseri |

29221820–8 | Viensliežu vai slēpotāju pacēlāju iekārtas |

29221821–5 | Gaisa viensliežu pārvadu iekārtas |

29221822–2 | Pacēlājkrēsli |

29221829–1 | Slēpotāju pacēlāju iekārtas |

29221830–1 | Lāpu uzgaļu noņemšanas ierīces |

29221840–4 | Karuseļveida uzglabāšanas un padošanas ierīces |

29221850–7 | Mehāniskās pārkraušanas iekārtas |

29221890–9 | Iekraušanas vai pārvietošanas ierīces |

29221891–6 | Iekraušanas iekārtas |

29221892–3 | Izkraušanas iekārtas |

29221893–0 | Sānu iekrāvēji |

29221894–7 | Konteineru pārvietošanas aprīkojums |

29221900–3 | Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu detaļas |

29221910–6 | Celtņu detaļas |

29221920–9 | Kravu transportētāju detaļas |

29221950–8 | Liftu, liftcēlāju vai eskalatoru detaļas |

29221951–5 | Liftu detaļas |

29221952–2 | Liftcēlāju detaļas |

29221953–9 | Eskalatoru detaļas |

29221954–6 | Slīdošo celiņu detaļas |

29221980–7 | Konveijeru detaļas |

29221981–4 | Lentes konveijeru detaļas |

29221989–0 | Kausu konveijeru detaļas |

29221990–0 | Celtņa cēlējiekārtu un citu pacelšanas vai pārvietošanas iekārtu detaļas |

29222000–1 | Kausi, greiferi, tvērējkausi un spailes celtņiem vai ekskavatoriem |

29230000–0 | Dzesēšanas un ventilācijas iekārtas |

29231000–7 | Siltummaiņi, gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas iekārtas un filtrēšanas ierīces |

29231100–8 | Siltummaiņi un iekārtas sašķidrinātajam gaisam vai citām gāzēm |

29231110–1 | Siltummaiņi |

29231111–8 | Siltumsūkņi |

29231120–4 | Gaisa vai citu gāzu sašķidrināšanas iekārtas |

29231200–9 | Gaisa kondicionēšanas iekārtas |

29231210–2 | Logā uzstādāmas gaisa kondicionēšanas ierīces |

29231220–5 | Pie sienas uzstādāmas gaisa kondicionēšanas ierīces |

29231230–8 | Apkures, ventilācijas un klimatkontroles ierīču komplekti |

29231240–1 | Transportlīdzekļu gaisa kondicionētāji |

29231250–4 | Gaisa kondicionēšanas ierīču detaļas |

29231251–1 | Aizbīdņi gaisa plūsmas regulēšanai |

29231252–8 | Žalūzijas |

29231300–0 | Dzesēšanas un saldēšanas iekārtas |

29231310–3 | Saldēšanas iekārtas |

29231320–6 | Dzesēšanas iekārtas |

29231321–3 | Aukstās vitrīnas |

29231322–0 | Aukstās letes |

29231329–9 | Rūpnieciskās dzesēšanas iekārtas |

29231400–1 | Ierīces un aparatūra gāzu filtrēšanai vai attīrīšanai |

29231420–7 | Elektrostatiskie gaisa un gāzu attīrītāji |

29231430–0 | Filtrācijas aparāti |

29231431–7 | Gaisa filtri |

29231432–4 | Gāzes filtri |

29232000–4 | Ventilācijas iekārtas |

29232100–5 | Dūmu atsūkšanas iekārtas |

29232200–6 | Ventilatori |

29232210–9 | Ventilatoru detaļas |

29233000–1 | Dzesēšanas un saldēšanas iekārtu un siltumsūkņu detaļas |

29233100–2 | Dzesēšanas iekārtu detaļas |

29233200–3 | Saldēšanas iekārtu detaļas |

29233300–4 | Siltuma sūkņu detaļas |

29240000–3 | Dažādas vispārēja lietojuma ierīces |

29241000–0 | Destilēšanas, filtrēšanas vai rektifikācijas aparāti |

29241200–2 | Šķidrumu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces un aparāti |

29241210–5 | Ierīces un aparāti šķidrumu filtrēšanai |

29241211–2 | Urbšanas šķidruma filtrēšanas iekārtas |

29241212–9 | Hidrociklona iekārtas |

29241213–6 | Aparāti dzērienu filtrēšanai vai attīrīšanai |

29241230–1 | Ierīces un aparāti ūdens filtrēšanai vai attīrīšanai |

29241231–8 | Ūdens filtrēšanas aparāti |

29241232–5 | Deaerācijas iekārtas |

29241233–2 | Ūdens attīrīšanas aparāti |

29241234–9 | Atsāļošanas aparāti |

29241235–6 | Filtrācijas iekārtu aprīkojums |

29241300–3 | Eļļas, degvielas un gaisa sūkņu filtri |

29241330–2 | Eļļas filtri |

29241340–5 | Degvielas filtri |

29241350–8 | Gaisa sūkņu filtri |

29241400–4 | Otrreizējās pārstrādes iekārtas |

29242000–7 | Pudeļu tīrīšanas, iesaiņošanas un svēršanas iekārtas un iesmidzināšanas iekārtas |

29242100–8 | Pudeļu un citu trauku mazgāšanas, pildīšanas, iesaiņošanas vai ietīšanas iekārtas |

29242110–1 | Pudeļu vai citu trauku mazgāšanas vai žāvēšanas iekārtas |

29242120–4 | Pudeļu, skārdeņu vai citu trauku iepildīšanas vai aizvākošanas iekārtas |

29242130–7 | Iepakošanas vai ietīšanas iekārtas |

29242131–4 | Skavošanas iekārtas |

29242132–1 | Iepakošanas iekārtas |

29242133–8 | Ietīšanas iekārtas |

29242300–0 | Svēršanas ierīces un svari |

29242310–3 | Svēršanas iekārtas |

29242311–0 | Atsvaru svari |

29242320–6 | Svari |

29242321–3 | Veikala svari |

29242322–0 | Svari nepārtrauktai preču svēršanai |

29242323–7 | Kontrolsvari |

29242400–1 | Ugunsdzēšamie aparāti, smidzinātāji, tvaika vai smilšu strūklu ierīces |

29242410–4 | Ugunsdzēšamie aparāti |

29242411–1 | Putu paketes |

29242412–8 | Pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti |

29242420–7 | Tvaika vai smilšu strūklu ierīces |

29242430–0 | Izsmidzināšanas iekārtas |

29242431–7 | Smidzinātāji |

29242470–2 | Izmešanas, dispersijas vai izsmidzināšanas mehāniskās ierīces |

29242471–9 | Gāzes dispersijas aparāti |

29242472–6 | Attīrīšanas iekārtas |

29242473–3 | Spiediena ūdens strūklas tīrīšanas aparāti |

29242474–0 | Augstspiediena tīrīšanas aparāti |

29242479–5 | Nepatīkama aromāta novēršanas aparāti |

29243000–4 | Centrifūgas, kalandri vai tirdzniecības automāti |

29243100–5 | Centrifūgas |

29243200–6 | Kalandri |

29243210–9 | Ruļļu iekārtas |

29243300–7 | Tirdzniecības automāti |

29243310–0 | Sanitārhigiēnisko preču tirdzniecības automāti |

29243320–3 | Pastmarku tirdzniecības automāti |

29243330–6 | Preču tirdzniecības automāti |

29244000–1 | Iekārtas materiālu termiskai apstrādei |

29244100–2 | Iekārtas termiskai gāzu apstrādei |

29245000–8 | Vispārējās lietošanas ierīču detaļas |

29245200–0 | Centrifūgu detaļas |

29245300–1 | Kalandru detaļas |

29245400–2 | Ruļļu iekārtu detaļas |

29245500–3 | Filtrēšanas ierīču detaļas |

29245600–4 | Attīrīšanas iekārtu detaļas |

29245700–5 | Izsmidzināšanas iekārtu detaļas |

29245800–6 | Atsvari svēršanas ierīcēm |

29246000–5 | Trauku mazgājamās mašīnas profesionālai lietošanai |

29247000–2 | Trauku mazgājamo mašīnu un mazgāšanas, uzpildīšanas, iepakošanas vai ietīšanas iekārtu detaļas |

29247100–3 | Trauku mazgājamo mašīnu detaļas |

29247200–4 | Mazgāšanas iekārtu detaļas |

29247300–5 | Uzpildīšanas iekārtu detaļas |

29247400–6 | Iepakošanas iekārtu detaļas |

29247500–7 | Ietīšanas iekārtu detaļas |

29248000–9 | Gāzu ģeneratori |

29248100–0 | Ozona ģeneratori |

29300000–2 | Lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības tehnika |

29310000–5 | Lauksaimniecības un mežkopības tehnika augsnes sagatavošanai vai kultivēšanai |

29311000–2 | Arkli vai diskveida ecēšas |

29312000–9 | Ecēšas, irdinātāji, kultivatori, ravētāji un kaplētāji |

29313000–6 | Sējmašīnas, stādīšanas tehnika vai piķētāji |

29314000–3 | Vircas sadalītāji |

29314100–4 | Mēslošanas tehnika |

29315000–0 | Mauriņu vai sporta laukumu veltņi |

29330000–1 | Ražas novākšanas tehnika |

29331000–8 | Pļaujmašīnas |

29331100–9 | Zālāju pļāvēji |

29331110–2 | Zālāju, parku vai sporta laukumu pļāvēji |

29332000–5 | Siena sagatavošanas tehnika |

29333000–2 | Salmu vai lopbarības ķīpotājs |

29333100–3 | Ķīpu savācējs |

29334000–9 | Ražas novākšanas tehnika un kuļmašīnas |

29340000–4 | Lauksaimniecībā vai dārzkopībā izmantojamās smidzināšanas iekārtas |

29350000–7 | Lauksaimniecības pašiekrāvēju un pašizkrāvēju piekabes un puspiekabes |

29351000–4 | Lauksaimniecības pašiekrāvēju piekabes |

29352000–1 | Lauksaimniecības pašizkrāvēju piekabes |

29353000–8 | Lauksaimniecības pašiekrāvēju puspiekabes |

29354000–5 | Lauksaimniecības pašizkrāvēju puspiekabes |

29360000–0 | Specializētā lauksaimniecības vai mežkopības tehnika |

29361000–7 | Olu, augļu vai citas lauksaimniecības produkcijas tīrīšanas, šķirošanas vai gradēšanas iekārtas |

29361100–8 | Lauksaimniecības produkcijas mazgāšanas iekārtas |

29361110–1 | Olu mazgāšanas iekārtas |

29361120–4 | Augļu mazgāšanas iekārtas |

29361200–9 | Lauksaimniecības produkcijas šķirošanas vai gradēšanas iekārtas |

29361210–2 | Iekārtas olu šķirošanai vai gradēšanai |

29361220–5 | Iekārtas augļu šķirošanai vai gradēšanai |

29361300–0 | Sēklu, graudu vai kaltētu dārzeņu tīrīšanas, šķirošanas vai gradēšanas iekārtas |

29362000–4 | Slaukšanas aparāti |

29363000–1 | Lopbarības sagatavošanas iekārtas |

29364000–8 | Biškopības tehnika |

29365000–5 | Putnkopības tehnika |

29365100–6 | Putnu inkubatori un perētavas |

29370000–3 | Traktori |

29371000–0 | Kājāmgājēju vadāmi lauksaimniecības traktori |

29372000–7 | Lietoti traktori |

29373000–4 | Vilcējmotori |

29380000–6 | Lauksaimniecības un mežkopības tehnikas detaļas |

29381000–3 | Lauksaimniecības tehnikas detaļas |

29382000–0 | Mežkopības tehnikas detaļas |

29400000–3 | Darbgaldi |

29410000–6 | Darbgaldi, kas darbojas ar lāzeru, un daudzfunkcionāli darbgaldi |

29411000–3 | Īpaša lietojuma darbgaldi |

29412000–0 | Daudzfunkcionāli darbgaldi |

29412100–1 | Daudzfunkcionāli darbgaldi ar horizontālu vārpstu |

29412200–2 | Daudzfunkcionāli darbgaldi ar vertikālu vārpstu |

29420000–9 | Virpas, urbji un frēzmašīnas |

29421000–6 | Virpas |

29421100–7 | CNC virpas |

29422000–3 | Vītņgriešanas un vītņurbšanas iekārtas |

29423000–0 | Frēzmašīnas |

29430000–2 | Metālapstrādes darbgaldi |

29431000–9 | Metālu virsmapstrādes darbgaldi |

29432000–6 | Metālapstrādes darbagaldi ar digitālu vadību |

29433000–3 | Liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas vai līdzināšanas iekārtas |

29434000–0 | Kalšanas iekārtas |

29435000–7 | Štancēšanas iekārtas |

29436000–4 | Preses |

29436100–5 | Hidrauliskās preses |

29437000–1 | Darbgaldi metālu urbšanai, caurumošanai vai frēzēšanai |

29437100–2 | Darbgaldi metālu urbšanai |

29437200–3 | Darbgaldi metālu caurumošanai |

29437300–4 | Darbgaldi metālu frēzēšanai |

29438000–8 | Daudzfunkcionāli metālapstrādes darbgaldi |

29440000–5 | Darbgaldi cietu materiālu apstrādei, izņemot metālus |

29441000–2 | Darbgaldi akmens, keramikas, betona vai stikla apstrādei |

29441100–3 | Darbgaldi akmens apstrādei |

29441200–4 | Darbgaldi keramikas apstrādei |

29441300–5 | Darbgaldi betona apstrādei |

29441400–6 | Darbgaldi stikla apstrādei |

29442000–9 | Darbgaldi koka, kaula, korķa, cietā kaučuka vai cietās plastmasas apstrādei |

29442100–0 | Darbgaldi koka apstrādei |

29442200–1 | Darbgaldi kaula apstrādei |

29442300–2 | Darbgaldi korķa apstrādei |

29442400–3 | Darbgaldi cietā kaučuka apstrādei |

29442500–4 | Darbgaldi cietās plastmasas apstrādei |

29450000–8 | Pneimatiskie vai motorizētie rokas instrumenti |

29451000–5 | Pneimatiskie rokas instrumenti |

29452000–2 | Elektromehāniskie rokas instrumenti |

29460000–1 | Mīkstlodēšanas, cietlodēšanas un metināšanas instrumenti, virsmu rūdīšanas un termiskās apstrādes ierīces un aprīkojums |

29461000–8 | Mīkstlodēšanas un cietlodēšanas aprīkojums |

29461100–9 | Mīkstlodēšanas aprīkojums |

29461200–0 | Cietlodēšanas aprīkojums |

29462000–5 | Metināšanas aprīkojums |

29462100–6 | Elektriskais metināšanas aprīkojums |

29462200–7 | Metināšanas aprīkojums, kas nav elektrisks |

29463000–2 | Virsmas rūdīšanas ierīces |

29464000–9 | Kausēšanas iekārtas |

29464100–0 | Plastmasas kausēšanas iekārtas |

29465000–6 | Metāla izsmidzināšanas iekārtas |

29470000–4 | Darbgaldu detaļas un piederumi |

29471000–1 | Instrumentu turētāji |

29472000–8 | Darbgaldu apstrādājamo materiālu turētāji |

29473000–5 | Darbgaldu atdalīšanas specializētie papildinājumi |

29474000–2 | Metālapstrādes darbgaldu detaļas un piederumi |

29475000–9 | Cieto materiālu apstrādes darbgaldu detaļas un piederumi |

29475100–0 | Ķēdes zāģu detaļas |

29476000–6 | Rokas instrumentu detaļas |

29477000–3 | Pneimatisko instrumentu detaļas |

29500000–4 | Speciālā lietojuma ierīces un detaļas |

29510000–7 | Metalurģijas ierīces un to detaļas |

29511000–4 | Metālu velmēšanas iekārtas |

29511100–5 | Metālu velmēšanas iekārtu detaļas |

29512000–1 | Metālliešanas iekārtas |

29512100–2 | Metālliešanas iekārtu detaļas |

29520000–0 | Ierīces darbam raktuvēs, karjeros un celtniecībā |

29521000–7 | Kalnrūpniecības iekārtas |

29521200–9 | Ogļu vai iežu skaldīšanas un tuneļu būvniecības tehnika, un urbšanas iekārtas |

29521210–2 | Urbšanas iekārtas |

29521211–9 | Instrumenti darbam urbumu virszemes izejās |

29521212–6 | Stāvvadu savienotājierīces |

29521213–3 | Urbumu pabeigšanas iekārtas |

29521214–0 | Urbumu piekļuves iekārtas |

29521215–7 | Urbumu pārbaudes iekārtas |

29521216–4 | Izplūdes novēršanas iekārtas |

29521220–5 | Ogļu vai iežu skaldīšanas tehnika |

29521230–8 | Tuneļu būvniecības tehnika |

29521240–1 | Urbšanas tehnika |

29521241–8 | Moli |

29521249–4 | Iežu urbšanas iekārtas |

29521250–4 | Urbšanas iekārtas |

29521300–0 | Urbšanas iekārtas |

29521310–3 | Ražošanas platformas atklātā jūrā |

29521311–0 | Iekārtas darbam atklātā jūrā |

29521312–7 | Iekārta urbšanai atklātā jūrā |

29521320–6 | Naftas urbumu iekārtas |

29521321–3 | Urbšanas ierīces |

29521322–0 | Urbjtornis |

29521323–7 | Urbji |

29521324–4 | Cauruļvadu piederumi |

29521325–1 | Cauruļvadu piekare |

29521330–9 | Naftas platformu iekārtas |

29521331–6 | Slieču konstrukcijas |

29521332–3 | Moduļi uz sliecēm |

29521340–2 | Naftas atradņu ierīces |

29521341–9 | Iegremdējamie sūkņi |

29521350–5 | Iekārtas darbam jūras dzelmē |

29521351–2 | Zemūdens vadības sistēmas |

29521360–8 | Iekārtas darbam urbuma zemākajos slāņos |

29521400–1 | Pārvietojami šahtu griestu hidrauliskie balsti |

29522000–4 | Zemes pārvietošanas vai rakšanas tehnika un saistītās detaļas |

29522100–5 | Zemes pārvietošanas tehnika |

29522110–8 | Buldozeri |

29522120–1 | Buldozeri ar grozāmu vērstuvi |

29522200–6 | Greideri un planētāji |

29522210–9 | Ceļu greideri |

29522300–7 | Skrēperi |

29522400–8 | Blietētāji |

29522500–9 | Frontālie kausa iekrāvēji |

29522510–2 | Frontālie iekrāvēji ar aizmugures kausu |

29522520–5 | Frontālie iekrāvēji bez aizmugures kausa |

29522600–0 | Mehāniskās lāpstas, ekskavatori un kausa iekrāvēji un kalnrūpniecības tehnika |

29522610–3 | Mehāniskās lāpstas |

29522611–0 | Mehāniskie kausa iekrāvēji |

29522620–6 | Rakšanas tehnika |

29522621–3 | Mehāniskie ekskavatori |

29523000–1 | Celtniecības mašīnas |

29523100–2 | Inženierbūvniecības tehnika |

29523110–5 | Pāļdziņi |

29523120–8 | Ceļu segumu klāšanas tehnika |

29523121–5 | Greideri |

29523122–2 | Grants kaisītājs |

29523123–9 | Bruģēšanas tehnika |

29523124–6 | Ceļa ruļļi |

29523125–3 | Mehāniskie ruļļi |

29523130–1 | Sniega tīrītāji un sniega metēji |

29523131–8 | Sniega tīrītāji |

29523132–5 | Sniega metēji |

29523140–4 | Pāļu izcēlāji |

29523150–7 | Blīvēšanas tehnika |

29523160–0 | Kabeļu likšanas tehnika |

29524000–8 | Minerālu apstrādes un liešanas veidņu formēšanas iekārtas |

29524100–9 | Minerālu apstrādes iekārtas |

29524110–2 | Šķirošanas un caurskatīšanas ierīces |

29524120–5 | Ierīces grants sajaukšanai ar bitumu |

29524130–8 | Cementa vai javas maisītāji |

29524131–5 | Cementa maisītāji |

29524140–1 | Dzirnavas |

29524141–8 | Ogļu pulverizācijas dzirnavas |

29524150–4 | Liešanas veidnes |

29524200–0 | Liešanas veidņu formēšanas iekārtas |

29525000–5 | Kāpurķēžu transportlīdzekļi |

29526000–2 | Kalnrūpniecības, karjeru un celtniecības tehnikas detaļas |

29526100–3 | Urbšanas tehnikas detaļas |

29526110–6 | Urbšanas iekārtu detaļas |

29526111–3 | Šahtu sprosti |

29526112–0 | Rūpniecisko urbju galeņi |

29526113–7 | Urbšanas šķēres |

29526114–4 | Mehanizētas cauruļvadu piekares un atvienošanas ierīces |

29526115–1 | Rotācijas galdi |

29526116–8 | Dubļu novadcauruļu piekares aprīkojums |

29526117–5 | Sasaistes aprīkojums |

29526120–9 | Urbumieguves iekārtu detaļas |

29526121–6 | Urbuma nostiprināšanas cauruļu turētāji |

29526122–3 | Cauruļvadu piekares aprīkojums |

29526123–0 | Ieguves stāvvadu spriegotāji |

29526124–7 | Urbumu izejas |

29526125–4 | Ieguves stāvvadu sasaistes aprīkojums |

29526126–1 | Urbumu izejas vadības sistēmas |

29526127–8 | Urbumu izejas aprīkojums |

29526128–5 | Urbšanas iekārtu uzstādīšanas sistēmas |

29526130–2 | Ogļu vai iežu skaldīšanas tehnikas detaļas |

29526131–9 | Ogļu skaldīšanas tehnikas detaļas |

29526132–6 | Iežu skaldīšanas tehnikas detaļas |

29526140–5 | Tuneļu būvniecības tehnikas detaļas |

29526200–4 | Minerālu apstrādes tehnikas detaļas |

29526300–5 | Urbšanas iekārtu detaļas |

29526400–6 | Rakšanas tehnikas detaļas |

29530000–3 | Pārtikas, dzērienu un tabakas ražošanas iekārtas un to detaļas |

29531000–0 | Pārtikas, dzērienu un tabakas ražošanas iekārtas |

29531100–1 | Pienotavu iekārtas |

29531110–4 | Centrbēdzes piena separatori |

29531200–2 | Graudaugu vai žāvētu dārzeņu pārstrādes iekārtas |

29531300–3 | Alkoholisko vai augļu dzērienu ražošanā lietojamās iekārtas |

29531400–4 | Cepeškrāsnis, lauksaimniecības produktu žāvētavas un iekārtas ēdiena gatavošanai vai termiskajai apstrādei |

29531410–7 | Cepeškrāsnis |

29531411–4 | Grili |

29531420–0 | Lauksaimniecības produktu žāvētavas |

29531500–5 | Iekārtas pārtikas produktu vai dzērienu rūpnieciskai apstrādei vai ražošanai |

29531510–8 | Pārtikas smalcināšanas ierīces |

29531511–5 | Maizes sagriešanas ierīces |

29531512–2 | Šķiņķa šķēlētāji |

29531520–1 | Pārtikas produktu ražošanas iekārtas |

29531530–4 | Makaronu izstrādājumu pagatavošanas ierīces |

29531600–6 | Tabakas ražošanas iekārtas |

29532000–7 | Pārtikas, dzērienu un tabakas ražošanas iekārtu detaļas |

29532100–8 | Pārtikas produktu ražošanas iekārtu detaļas |

29532110–1 | Pienotavu iekārtu detaļas |

29532111–8 | Slaukšanas aparātu detaļas |

29532200–9 | Dzērienu ražošanas iekārtu daļas |

29532300–0 | Tabakas ražošanas iekārtu detaļas |

29540000–6 | Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādu ražošanas iekārtas |

29541000–3 | Tekstilizstrādājumu ražošanas iekārtas |

29541100–4 | Mākslīgo tekstilmateriālu apstrādes iekārtas |

29541200–5 | Tekstilmateriālu vērpšanas iekārtas |

29541300–6 | Aušanas iekārtas |

29541400–7 | Adāmmašīnas |

29541500–8 | Šujmašīnas |

29541600–9 | Veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas un žāvēšanas iekārtas |

29541610–2 | Mazgāšanas iekārtas |

29541611–9 | Mazgāšanas aprīkojums |

29541612–6 | Veļasmašīnas |

29541613–3 | Ķīmiskās tīrīšanas iekārtas |

29541620–5 | Žāvēšanas iekārtas |

29541700–0 | Veļas gludināšanas un locīšanas iekārtas |

29541710–3 | Veļas locīšanas iekārtas |

29541800–1 | Tekstilmateriālu apdares iekārtas |

29541810–4 | Gludināšanas iekārtas |

29541820–7 | Gludināšanas preses |

29542000–0 | Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas iekārtu detaļas |

29550000–9 | Papīra vai kartona ražošanas iekārtas |

29551000–6 | Papīra un kartona ražošanas iekārtu detaļas |

29560000–2 | Dažādas īpaša lietojuma iekārtas |

29561000–9 | Papīra, drukāšanas un grāmatu iesiešanas iekārtas un to detaļas |

29561100–0 | Grāmatu iesiešanas mašīnas |

29561110–3 | Brošēšanas mašīnas |

29561200–1 | Iespiedmašīnas |

29561210–4 | Ofseta iespiedmašīnas |

29561220–7 | Salikšanas mašīnas |

29561230–0 | Biļešu iespiedmašīnas |

29561300–2 | Fotosalikšanas sistēma |

29561400–3 | Koksnes, papīra celulozes, papīra vai kartona žāvētāji |

29561500–4 | Iespiedmašīnu vai brošēšanas mašīnu detaļas |

29562000–6 | Īpaša lietojuma elektropreces |

29562100–7 | Faradeja būris |

29562200–8 | Skaņu absorbējoša kamera |

29562300–9 | Elektromagnētiskie absorbenti |

29563000–3 | Ķīmiskās rūpniecības iekārtas |

29563100–4 | Hlorētāji |

29563200–5 | Dozēšanas iekārta |

29564000–0 | Gumijas vai plastmasas apstrādes iekārtas |

29564100–1 | Plastmasas logu un rāmju ražošanas iekārtas |

29565000–7 | Tuneļmazgātava |

29566000–4 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |

29566100–5 | Smalcinātāji |

29566110–8 | Notekūdeņu atkritumu smalcinātāji |

29566200–6 | Notekūdeņu attīrīšanas preses |

29566300–7 | Skrēperi |

29566400–8 | Sajaucēji |

29566500–9 | Notekūdeņu filtri |

29566600–0 | Iekārtas bagātināšanai ar skābekli |

29566700–1 | Nostādināšanas tvertnes |

29566800–2 | Sedimentācijas tilpnes |

29566900–3 | Notekūdeņu nosēdumu pārstrādes iekārtas |

29567000–1 | Cauruļvadu iekārtas |

29567100–2 | Iekārtas cauruļvadu iekšējo virsmu pārbaudei |

29567200–3 | Iekārtas cauruļvadu iekšējo virsmu tīrīšanai |

29567300–4 | Rūpniecības roboti |

29568000–8 | Kravas palešu pārvietošanas sistēma |

29568100–9 | Kravas palešu atgriešanas iekārta |

29569000–5 | Putekļu sūcēji un grīdu pulētāji, kas nav paredzēti izmantošanai mājsaimniecībās |

29569100–6 | Putekļu sūcēji, kas nav paredzēti izmantošanai mājsaimniecībās |

29569200–7 | Grīdu pulētāji, kas nav paredzēti izmantošanai mājsaimniecībās |

29569300–8 | Detaļas putekļu sūcējiem, kas nav paredzēti izmantošanai mājsaimniecībās |

29569400–9 | Detaļas grīdu pulētājiem, kas nav paredzēti izmantošanai mājsaimniecībās |

29600000–5 | Ieroči, munīcija un to daļas |

29610000–8 | Pašgājēji tanki un kaujas bruņumašīnas |

29611000–5 | Pašgājēji tanki |

29611100–6 | Pašgājēju tanku detaļas |

29612000–2 | Kaujas bruņumašīnas |

29612100–3 | Kaujas bruņumašīnu detaļas |

29620000–1 | Kaujas ieroči |

29621000–8 | Virzītās enerģijas ieroči |

29622000–5 | Raķešu palaišanas sistēmas |

29623000–2 | Liesmumetēji |

29624000–9 | Ūdens lielgabali |

29630000–4 | Šaujamieroči |

29631000–1 | Vieglie šaujamieroči |

29631100–2 | Pistoles |

29631110–5 | Revolveri |

29631200–3 | Vieglie šaujamieroči ar kalibru mazāku par 7 mm |

29631300–4 | Vieglie šaujamieroči ar 7 mm vai lielāku kalibru |

29632000–8 | Šautenes |

29633000–5 | Mīnmetēji |

29634000–2 | Smagie šaujamieroči |

29635000–9 | Gāzes pistoles |

29640000–7 | Munīcija |

29641000–4 | Patronas bisēm |

29642000–1 | Munīcija vieglajiem šaujamieročiem |

29642100–2 | Munīcija vieglajiem šaujamieročiem ar kalibru mazāku par 7 mm |

29642200–3 | Munīcija vieglajiem šaujamieročiem ar 7 mm vai lielāku kalibru |

29643000–8 | Lādiņi |

29644000–5 | Bumbas, granātas, torpēdas, mīnas un raķetes |

29644100–6 | Bumbas |

29644200–7 | Granātas |

29644300–8 | Torpēdas |

29644400–9 | Mīnas |

29644500–0 | Raķetes |

29650000–0 | Kaujas ieroču detaļas |

29651000–7 | Vieglo šaujamieroču detaļas |

29651100–8 | Detaļas vieglajiem šaujamieročiem ar kalibru, kas mazāks par 7 mm |

29651200–9 | Detaļas vieglajiem šaujamieročiem ar 7 mm vai lielāku kalibru |

29652000–4 | Reaktīvo prettanku šauteņu detaļas |

29653000–1 | Mīnmetēju detaļas |

29660000–3 | Gumijas nūjas vai steki |

29700000–6 | Mājsaimniecības tehnika |

29710000–9 | Mājsaimniecības elektrotehnika |

29711000–6 | Mājsaimniecības elektrotehnika, kas tiek izmantota saskarē ar pārtiku |

29711100–7 | Ledusskapji un saldētavas |

29711110–0 | Ledusskapji ar iebūvētu saldētavu |

29711120–3 | Saldētavas |

29711121–0 | Skapjveida saldētavas |

29711122–7 | Mājsaimniecības saldētavas |

29711123–4 | Stateniskās saldētavas |

29711124–1 | Rūpnieciskās saldētavas |

29711130–6 | Ledusskapji |

29711200–8 | Virtuves kombaini |

29711210–1 | Pārtikas jaukšanas ierīces |

29711211–8 | Pārtikas mikseri |

29711300–9 | Elektrotermiskās ierīces |

29711310–2 | Elektriskie kafijas aparāti |

29711320–5 | Elektriskie tējas aparāti |

29711330–8 | Elektriskie tosteri |

29711340–1 | Šķīvju sildītāji |

29711350–4 | Vafeļu cepamās pannas |

29711360–7 | Elektriskās cepeškrāsnis |

29711361–4 | Mikroviļņu krāsnis |

29711400–0 | Cepeškrāsnis, plītsvirsmas un plītsriņķi |

29711410–3 | Cepeškrāsnis |

29711420–6 | Plītsvirsmas |

29711430–9 | Plītsvirsmas |

29711440–2 | Plītsriņķi |

29711500–1 | Konservu attaisāmie |

29712000–3 | Mājsaimniecības elektrotehnika, kas tiek izmantota saskarē ar cilvēka ķermeni |

29712100–4 | Bārdas skūšanas un matu griešanas ierīces |

29712110–7 | Bārdas skujamie |

29712120–0 | Matu griešanas ierīces |

29712200–5 | Matu veidošanas ierīces |

29712210–8 | Matu žāvētāji |

29712300–6 | Roku žāvējamie aparāti |

29713000–0 | Mājsaimniecības elektrotehnika tīrīšanai; gludināšanas ierīces |

29713100–1 | Trauku mazgājamās mašīnas |

29713200–2 | Veļas mazgājamās mašīnas un žāvētāji |

29713210–5 | Veļasmašīnas ar žāvētāju |

29713211–2 | Žāvēšanas un presēšanas iekārtas |

29713300–3 | Atkritumu preses |

29713400–4 | Grīdas uzkopšanas mašīnas |

29713410–7 | Grīdas tīrīšanas mašīnas |

29713420–0 | Grīdas pulētāji |

29713430–3 | Putekļu sūcēji |

29713431–0 | Putekļu sūcēju piederumi |

29713500–5 | Elektriskie gludekļi |

29713510–8 | Tvaika gludekļi |

29714000–7 | Ventilācijas vai recirkulācijas veida tvaika nosūcēji |

29714100–8 | Ventilatori |

29714110–1 | Velkmes ventilatori |

29715000–4 | Ūdens sildītāji un ēku apkures iekārtas; santehnikas aprīkojums |

29715100–5 | Elektriskie caurteces ūdens sildītāji vai ūdens sildīšanas katli un iegremdes sildītāji |

29715200–6 | Apkures iekārtas |

29715210–9 | Centrālās apkures iekārtas |

29715220–2 | Elektrisko sildierīču pretestības elementi |

29715230–5 | Elektriskās augsnes apsildīšanas ierīces |

29715240–8 | Elektriskās telpu apsildīšanas ierīces |

29715300–7 | Santehnikas aprīkojums |

29716000–1 | Mājsaimniecības elektrotehnikas detaļas |

29720000–2 | Mājsaimniecības tehnika, kas nav darbināma ar elektrību |

29721000–9 | Plītis vai apkures ierīces mājsaimniecību vajadzībām |

29721100–0 | Plītis mājsaimniecību vajadzībām |

29721200–1 | Gāzes ledusskapji |

29721300–2 | Gaisa sildītāji vai karstā gaisa padeves ierīces, kas nav darbināmas ar elektrību |

29721310–5 | Gaisa sildītāji |

29721320–8 | Gaisa dehidrētāji |

29721321–5 | Žāvētāji, kas darbojas ar saspiestu gaisu |

29721400–3 | Caurteces ūdens sildītāji vai ūdens sildīšanas katli, kas nav darbināmi ar elektrību |

29721410–6 | Gāzes ierīces |

29721411–3 | Gāzes sildītāji |

29722000–6 | Detaļas krāsnīm, plītīm, šķīvju sildītājiem un mājsaimniecības tehnikai |

29722100–7 | Detaļas krāsnīm |

29722200–8 | Detaļas plītīm |

29722300–9 | Šķīvju sildītāju detaļas |

29800000–7 | Dažādas iekārtas |

29810000–0 | Ar transportu saistītas iekārtas |

29811000–7 | Ceļu tehnika |

29811100–8 | Ceļu uzturēšanas tehnika |

29811110–1 | Ceļu slaucīšanas mašīnas |

29811120–4 | Skrejceļu slaucītāji |

29811200–9 | Ceļa apzīmējumu krāsošanas tehnika |

29811300–0 | Satiksmes kontroles iekārtas |

29811400–1 | Maināmas informācijas ceļazīmes |

29811600–3 | Autostāvvietu kontroles iekārtas |

29811700–4 | Ceļu lietošanas maksas iekasēšanas iekārtas |

29812000–4 | Kuģu aprīkojums |

29812100–5 | Ostu aprīkojums |

29812110–8 | Doku aprīkojums |

29812200–6 | Radaru komplekti |

29812300–7 | Navigācijas ierīces |

29812400–8 | Propelleru lāpstiņas |

29813000–1 | Dzelzceļa aprīkojums |

29813100–2 | Sliedes un piederumi |

29813110–5 | Stieņi |

29813120–8 | Dzelzceļa sliedes |

29813130–1 | Tramvaja sliedes |

29813140–4 | Gulšņi |

29813150–7 | Krustgalvji |

29813160–0 | Krustmijas |

29813170–3 | Pārmijas krusteņi |

29813180–6 | Dzelzceļa pārmijas |

29813200–3 | Signalizācijas ierīces |

29813210–6 | Signalizācijas stabi |

29813220–9 | Signalizācijas kārbas |

29813300–4 | Vilcienu kustības pārraudzības sistēma |

29813400–5 | Pārmiju apsildes sistēmas |

29813500–6 | Dzelzceļa sliežu regulēšanas iekārtas |

29814000–8 | Kravu pārvietošanas iekārtas |

29814100–9 | Piekļuves platformas |

29814110–2 | Preču kraušanas platformas |

29814120–5 | Notekūdeņu nosēdumu pārvietošanas iekārtas |

29814130–8 | Notekūdeņu nosēdumu žāvēšanas iekārtas |

29814200–0 | Hidraulisko platformu pacēlāji |

29814300–1 | Piekļuves slīpnes |

29814310–4 | Prāmju trapi |

29814330–0 | Pasažieru celiņš |

29814340–3 | Pasažieru iekāpšanas traps |

29814400–2 | Dienesta trapi |

29814500–3 | Peldošie doki |

29814510–6 | Peldošās uzglabāšanas iekārtas |

29815000–5 | Lidostu aprīkojums |

29815100–6 | Bagāžas pārvietošanas sistēmas |

29815110–9 | Bagāžas pārvietošanas iekārtas |

29815200–7 | Gaisa satiksmes kontroles iekārtas |

29815210–0 | Kontroltorņa aprīkojums |

29816000–2 | Satiksmes pārraudzības iekārtas |

29816100–3 | Ātrumkontroles kameras |

29816200–4 | Satiksmes plūsmas mērīšanas sistēma |

29820000–3 | Darbnīcu aprīkojums |

29821000–0 | Kokapstrādes iekārtas |

29821100–1 | Slīpmašīnas |

29821200–2 | Zāģēšanas iekārtas |

29822000–7 | Apavu izgatavošanas iekārtas |

29823000–4 | Elektroinstrumenti |

29824000–1 | Kalves iekārtas |

29830000–6 | Celtniecības aprīkojums |

29831000–3 | Tiltu piekares aprīkojums |

29832000–0 | Demontāžas iekārtas |

29833000–7 | Irigācijas iekārtas |

29834000–4 | Meliorācijas iekārtas |

29834100–5 | Iekārtas peldbaseiniem |

29835000–1 | Parku un spēļu laukumu aprīkojums |

29835100–2 | Laukumu uzturēšanas aprīkojums |

29836000–8 | Rūpnieciskās iekārtas |

29836100–9 | Kompresijas iekārtas |

29836200–0 | Dzesēšanas iekārtas |

29836300–1 | Daudzfunkcionālās iekārtas |

29836400–2 | Ražošanas iekārtas |

29836410–5 | Gāzes motori |

29836420–8 | Gāzes iesmidzināšanas modulis |

29836430–1 | Apkures katlu iekārtas |

29836431–8 | Karstā ūdens katli |

29836432–5 | Tvaika katli |

29836433–2 | Tvaika ģeneratori |

29836434–9 | Katlu palīgiekārtas |

29836435–6 | Tvaika kondensatori |

29837000–5 | Saliekamās iekārtas |

29838000–2 | Hidrauliskās iekārtas |

29838100–3 | Hidrauliskās iekārtas |

29839000–9 | Iekārtu komplekti |

29840000–9 | Sabiedriskās ēdināšanas iekārtas |

29841000–6 | Uzkodu sagatavošanas iekārtas |

29842000–3 | Aprīkojums ēdienu pagatavošanai |

29842100–4 | Gaļas šķēlētāji |

29842200–5 | Ēdnīcu aprīkojums |

29843000–0 | Viesnīcu aprīkojums |

29844000–7 | Rūpnieciskais aprīkojums virtuvēm |

29845000–4 | Restorānu aprīkojums |

29850000–2 | Iekārtas ārkārtējām situācijām un drošības iekārtas |

29851000–9 | Ugunsdzēšanas un glābšanas aprīkojums |

29851100–0 | Ugunsdzēšanas aprīkojums |

29851120–6 | Ugunsdzēsības materiāli |

29851200–1 | Glābšanas aprīkojums |

29851300–2 | Drošības aprīkojums |

29851310–5 | Teritoriju drošības aprīkojums |

29851320–8 | Kodoldrošības aprīkojums |

29851330–1 | Drošības iekārtas |

29852000–6 | Apsardzes sistēmas |

29852100–7 | Apsardzes aprīkojums |

29852200–8 | Aizsargaprīkojums |

29852210–1 | Kodolreaktoru aizsargsistēma |

29852220–4 | Radiācijas aizsargaprīkojums |

29852300–9 | Atrašanās vietas noteikšanas aprīkojums |

29852310–2 | Magnētisko karšu sistēma |

29852320–5 | Elastīgā darba laika uzskaites iekārtas |

29852330–8 | Laika uzskaites sistēma |

29852340–1 | Laikrāži |

29852400–0 | Metāla detektori |

29852500–1 | Uzraudzības sistēma |

29852510–4 | Sensori |

29852600–2 | Svītrkodu lasīšanas ierīces |

29860000–5 | Tehniskais aprīkojums |

29861000–2 | Kontroles sistēmas |

29861200–4 | Vadības un kontroles sistēma |

29861300–5 | Pieejas kontroles sistēmas |

29861400–6 | SCADA vai līdzīga sistēma |

29861500–7 | Transportlīdzekļu atrašanās vietas noteikšanas sistēma |

29861600–8 | Dispečeru sistēma |

29862000–9 | Iespiešanas un grafikas iekārtas |

29862100–0 | Fotodrukas sistēma |

29862200–1 | Iespiedprese |

29862300–2 | Grafikas darba vietas |

29862400–3 | Hektogrāfi |

29862500–4 | Gravēšanas iekārtas |

29863000–6 | Monētu prese |

29864000–3 | Biroja automatizācijas iekārtas |

29865000–0 | Informācijas apstrādes iekārtas |

29865100–1 | Noliktavu pārvaldības sistēma |

29865110–4 | Noliktavu sistēma |

29867000–4 | Kontrollers |

29867100–5 | Digitālie tālvadības bloki |

29868000–1 | Tirdzniecības automāti |

29868100–2 | Dzērienu automāti |

29868200–3 | Sanitāro un higiēnas preču automāti |

29868300–4 | Tualetes papīra ruļļu automāti |

29870000–8 | Dažādas citur neminētas iekārtas |

29871000–5 | Dezinfekcijas aprīkojums |

29872000–2 | Gāzes tīklu iekārtas |

29872100–3 | Gāzes spiediena iekārtas |

29873000–9 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aprīkojums |

29874000–6 | Aizzīmogošanas ierīces |

29875000–3 | Ūdensapgādes sistēmu iekārtas |

30000000–9 | Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi |

30100000–0 | Biroja tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot datorus |

30110000–3 | Tekstapstrādes iekārtas |

30111000–0 | Tekstprocesori |

30120000–6 | Fotokopēšanas un iespiešanas iekārtas |

30121000–3 | Fotokopēšanas un termokopēšanas iekārtas |

30121100–4 | Fotokopētāji |

30121110–7 | Krāsu fotokopētāji |

30121120–0 | Kopēšanas iekārtas |

30121200–5 | Termokopēšanas iekārtas |

30121300–6 | Reproducēšanas iekārtas |

30121400–7 | Kopēšanas un pavairošanas mašīnas |

30122000–0 | Ofseta drukas iekārtas biroja vajadzībām |

30123000–7 | Biroja iekārtas |

30123100–8 | Biļešu kompostrētāji |

30123200–9 | Bankomāti |

30123300–0 | Šablonu pavairošanas iekārtas |

30123400–1 | Locīšanas iekārtas |

30123500–2 | Perforācijas iekārtas |

30123600–3 | Monētu apstrādes iekārtas |

30123610–6 | Monētu šķirošanas iekārtas |

30123620–9 | Monētu skaitīšanas iekārtas |

30123630–2 | Monētu iesaiņošanas iekārtas |

30124000–4 | Biroja iekārtu detaļas un piederumi |

30125000–1 | Fotokopētāju detaļas un piederumi |

30125100–2 | Tonera kasetne |

30130000–9 | Pasta aprīkojums |

30131000–6 | Pasta sūtījumu telpas aprīkojums |

30131100–7 | Papīra vai aplokšņu locīšanas iekārtas |

30131200–8 | Iekārtas sūtījumu ievietošanai aploksnēs |

30131300–9 | Adrešu uzdrukāšanas iekārtas |

30131400–0 | Frankēšanas iekārtas |

30132000–3 | Šķirošanas iekārtas |

30132100–4 | Pasta sūtījumu šķirošanas iekārtas |

30133000–0 | Pasta sūtījumu iekārtas |

30133100–1 | Liela apjoma pasta sūtījumu iekārtas |

30140000–2 | Skaitļošanas un uzskaites iekārtas |

30141000–9 | Skaitļošanas iekārtas |

30141100–0 | Kabatas kalkulatori |

30142000–6 | Uzskaites iekārtas |

30143000–3 | Kases aparāti |

30144000–0 | Skaitļotāju veida iekārtas |

30144100–1 | Frankēšanas iekārtas |

30144200–2 | Biļešu izsniegšanas iekārtas |

30144300–3 | Transportlīdzekļu uzskaites iekārtas |

30144400–4 | Automātiskie samaksas iekasētāji |

30150000–5 | Rakstāmmašīnas |

30151000–2 | Elektroniskās rakstāmmašīnas |

30160000–8 | Rakstāmmašīnu un skaitļošanas iekārtu detaļas un piederumi |

30161000–5 | Rakstāmmašīnu piederumi un detaļas |

30162000–2 | Skaitļošanas iekārtu detaļas un piederumi |

30190000–7 | Dažādas biroja iekārtas un piederumi |

30191000–4 | Biroja iekārtas |

30191100–5 | Dokumentu glabāšanas aprīkojums |

30191110–8 | Karuseļveida kartotēkas |

30191200–6 | Diaprojektori |

30191300–7 | Faksa aparāti |

30191400–8 | Papīra smalcinātāji |

30192000–1 | Biroja piederumi |

30192100–2 | Dzēšgumijas |

30192110–5 | Tintes izstrādājumi |

30192111–2 | Zīmogspilveni |

30192112–9 | Krāsu padeves avoti drukas iekārtām |

30192113–6 | Tintes kasetnes |

30192120–8 | Pildspalvas |

30192121–5 | Lodīšu pildspalvas |

30192122–2 | Tintes pildspalvas |

30192123–9 | Šķiedras rakstāmrīki |

30192124–6 | Flomāsteri |

30192125–3 | Marķieri |

30192130–1 | Zīmuļi |

30192131–8 | Mehāniskie zīmuļi |

30192140–4 | Baltās tāfeles |

30192150–7 | Datuma spiedogi, zīmogi vai spiedogi numurēšanai |

30192200–3 | Mērlentas |

30192300–4 | Tintes krāsu lentes |

30192310–7 | Rakstāmmašīnu lentes |

30192400–5 | Reprogrāfijas piederumi |

30192500–6 | Kodoskopu plēves |

30192600–7 | Rasēšanas dēļi |

30192700–8 | Kancelejas preces |

30192710–1 | Algu aploksnes |

30192720–4 | Algu aploksnes nosūtīšanai pa pastu |

30192800–9 | Pašlīmējošās lapiņas |

30200000–1 | Datoru iekārtas un piederumi |

30210000–4 | Datu apstrādes iekārtas |

30211000–1 | Lieldators |

30211100–2 | Superdators |

30211200–3 | Lieldatora aparatūra |

30211300–4 | Datoru platformas |

30211400–5 | Datoru konfigurācijas |

30211500–6 | Centrālais procesors |

30211600–7 | Procesori |

30212000–8 | Minidatoru aparatūra un programmatūra |

30212100–9 | Minidatoru aparatūra |

30212110–2 | Minidatoru centrālie procesori |

30212200–0 | Minidatoru programmatūra |

30213000–5 | Personālie datori |

30213100–6 | Piezīmjdatori |

30213200–7 | Klēpjdatori |

30213300–8 | Portatīvie datori |

30213400–9 | Portatīvo datoru centrālie procesori |

30214000–2 | Darbstacijas |

30215000–9 | Mikrodatoru aparatūra un programmatūra |

30215100–0 | Mikrodatoru aparatūra |

30215110–3 | Mikrodatoru centrālie procesori |

30215200–1 | Mikrodatoru programmatūra |

30216000–6 | Magnētiskie vai optiskie lasītāji |

30216100–7 | Optiskie lasītāji |

30216110–0 | Skeneri lietošanai ar datoriem |

30216120–3 | Rakstzīmju optiskās pazīšanas iekārta |

30216130–6 | Svītrkodu lasītāji |

30216200–8 | Magnētisko karšu lasītāji |

30216300–9 | Perfokaršu lasītāji |

30217000–3 | Datoru detaļas un piederumi |

30217100–4 | Datoru detaļas |

30217110–7 | Tīkla saskarnes |

30217120–0 | Datoru pieslēgvietas |

30217130–3 | Datoru kartes |

30217131–0 | Elektroniskās kartes |

30217200–5 | Datoru piederumi |

30217210–8 | Pretžilbuma ekrāni |

30217220–1 | Peles paliktņi |

30217230–4 | Kešatmiņa |

30217300–6 | Datoru piederumi |

30217310–9 | Šriftu kasetnes printeriem |

30217320–2 | Disketes |

30217330–5 | Magnētiskās lentes |

30217340–8 | Lasāmatmiņas kompaktdiski |

30220000–7 | Digitālās kartogrāfijas iekārtas |

30221000–4 | Digitālās (ciparotās) kadastra kartes |

30230000–0 | Datoru aparatūra |

30231000–7 | Datori un printeri |

30231100–8 | Datori |

30231110–1 | Datu bāze |

30231200–9 | Datoru iekārtas |

30231210–2 | Centrālais vadības bloks |

30231220–5 | Datoru perifērijas iekārtas |

30231230–8 | Datoru termināļi |

30231240–1 | Vadības pultis |

30231250–4 | Displeja ekrāni |

30231300–0 | Galddatori |

30231310–3 | Datorizdevniecības iekārtas |

30231400–1 | Optisko disku sistēma |

30231600–3 | Medicīnā izmantojamo datoru iekārtas |

30232000–4 | Dažādas datoru iekārtas |

30232100–5 | Dublējumiekārtas |

30232120–1 | Datoru peles |

30232130–4 | Kursorsviras |

30232140–7 | Gaismas zīmuļi |

30232150–0 | Kursorbumbas |

30232160–3 | Ciparošanas planšetes |

30232200–6 | Magnētisko lenšu karuseļveida glabāšanas ierīces |

30232300–7 | Sistēmas darbībām ar kasetēm |

30232400–8 | Atmiņas paplašināšanas iekārtas |

30232500–9 | Datu apstrādes iekārtas |

30232510–2 | Datu ierakstītāji |

30232520–5 | Datu ievadīšanas iekārtas |

30232530–8 | Datu validēšanas iekārtas |

30232600–0 | Kodētāji |

30233000–1 | Atmiņas, ievades un izvades ierīces |

30233100–2 | Datoru atmiņas ierīces |

30233110–5 | Atmiņas ierīces ar magnētisko karti |

30233120–8 | Atmiņas ierīces ar magnētisko lenti |

30233130–1 | Atmiņas ierīces ar magnētisko disku |

30233131–8 | Diskešu diskdziņi |

30233132–5 | Cieto disku diskdziņi |

30233140–4 | Tiešpieejas atmiņas ierīces |

30233141–1 | Diskatmiņas sistēma |

30233150–7 | Optisko disku diskdziņi |

30233160–0 | Lentes plūsmdziņi |

30233170–3 | Atmiņas vide |

30233171–0 | Diski |

30233172–7 | Optiskie diski |

30233200–3 | Ievades vai izvades ierīces |

30233210–6 | Ievadierīces |

30233211–3 | Datoru klaviatūras |

30233212–0 | Klaviatūras neredzīgajiem |

30233220–9 | Izvadierīces |

30233230–2 | Printeri un ploteri |

30233231–9 | Lāzerprinteri |

30233232–6 | Punktmatricas printeri |

30233234–0 | Krāsu grafikas printeri |

30233235–7 | Ploteri |

30234000–8 | Bibliotēku automatizācijas iekārtas |

30235000–5 | Diska kontrolleris |

30236000–2 | IT iekārtas |

30240000–3 | Programmatūra |

30241000–0 | Datoru programmatūra |

30241100–1 | Datu bāžu programmatūra |

30241200–2 | Lietojumprogrammatūra |

30241210–5 | Projektu vadības programmatūra |

30241300–3 | Lieldatora programmatūra |

30241310–6 | Datoru programmas |

30241320–9 | Datoru jauninājumi |

30241330–2 | Mikrokanāla arhitektūra |

30241400–4 | Operētājsistēmu programmatūra |

30241410–7 | Valodas kompilatori |

30241500–5 | Sistēmu programmatūra |

30241600–6 | Lietojumprogrammatūra |

30241700–7 | Multivides programmatūra |

30242000–7 | Drošības programmatūra |

30242100–8 | Pretvīrusu programmatūra |

30242200–9 | Atkļūdošanas programmatūra |

30243000–4 | Medicīnas programmatūra |

30244000–1 | Vadības programmatūra |

30244100–2 | Bibliotēku vadības programmatūra |

30244200–3 | Atmiņas pārvaldības programmatūra |

30245000–8 | Programmatūras paketes |

30245100–9 | Izklājprogrammatūra |

30245200–0 | Transakciju apstrādes programmatūra |

30245300–1 | Statistikas programmatūra |

30246000–5 | Komunikāciju programmatūra |

30246100–6 | IT programmatūra |

30246200–7 | Emulēšanas programmatūra |

30247000–2 | Datorizdevniecības programmatūra |

30247100–3 | Zīmēšanas un krāsošanas programmatūra |

30247200–4 | Attēlu apstrādes programmatūra |

30248000–9 | Programmatūras produkti |

30248100–0 | Programmatūras lietotnes |

30248200–1 | Programmatūras licences |

30248300–2 | Programmatūras jauninājumi |

30249000–6 | Dažāda programmatūra |

30249100–7 | Datorizētās projektēšanas programmatūra |

30249200–8 | Digitālās kartēšanas programmatūra |

30249300–9 | Izglītības programmatūra |

30249400–0 | Finanšu sistēmu programmatūra |

30249410–3 | Grāmatvedības programmatūra |

30249420–6 | Eiročeku emisijas sistēma |

30249500–1 | Biroju automatizācijas programmatūra |

30249600–2 | Tekstapstrādes programmatūra |

30249700–3 | Rakstzīmju optiskās pazīšanas programmatūra |

30249800–4 | Printera spolēšanas programmatūra |

30250000–6 | Datoru programmatūra |

30251000–3 | Datoru kontroles sistēmas |

30252000–0 | Datu bāžu pārvaldības sistēma |

30253000–7 | Grāmatvedības sistēma |

30253100–8 | Rēķinu izrakstīšanas sistēma |

30254000–4 | Informācijas sistēmas |

30254100–5 | Elektroniskā pasta sistēma |

30254200–6 | Finanšu informācijas sistēmas |

30254300–7 | Pasažieru informācijas sistēma |

30254310–0 | Elektroniskie ziņojumu dēļi |

30254320–3 | Reāllaika pasažieru informācijas sistēma |

30255000–1 | Medicīniskās informācijas sistēmas |

30255100–2 | Aprūpes informācijas sistēma |

30255200–3 | Pacientu administrēšanas sistēma |

30255300–4 | Operāciju zāles vadības sistēma |

30255400–5 | Klīniskās informācijas sistēma |

30255500–6 | Pacientu medicīniskās dokumentācijas pārvaldības sistēma |

30256000–8 | Bibliotēku vadības sistēma |

30257000–5 | Attēlveidošanas un arhivēšanas sistēma |

30258000–2 | Elektroniskā datu pārvaldība |

30259000–9 | Dažādas datorsistēmas |

30259100–0 | Automatizācijas sistēma |

30259200–1 | Kuģu lokācijas sistēma |

30259300–2 | CAD sistēma |

30259400–3 | Datu iegūšanas sistēma |

30259500–4 | Digitālās kartēšanas sistēma |

30259600–5 | Optiskās lasīšanas sistēma |

30259700–6 | Dokumentu pārvaldības sistēma |

30259800–7 | Publiskās apskaņošanas sistēmas |

30260000–9 | Serveri |

30261000–6 | Tīkla serveri |

30262000–3 | Datoru serveri |

30263000–0 | Datņu serveri |

30264000–7 | UNIX vai līdzīgi serveri |

30265000–4 | Printeru serveri |

31000000–6 | Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli |

31100000–7 | Elektromotori, ģeneratori un transformatori |

31110000–0 | Elektromotori |

31111000–7 | Adapteri |

31120000–3 | Ģeneratori |

31121000–0 | Ģeneratoragregāti |

31121100–1 | Ģeneratoragregāti ar kompresijas aizdedzes motoriem |

31121110–4 | Strāvas pārveidotāji |

31121111–1 | Elektriskie rotējošie pārveidotāji |

31121200–2 | Ģeneratoragregāti ar dzirksteļaizdedzes motoru |

31121300–3 | Vēja enerģijas ģeneratori |

31121310–6 | Vējdzirnavas |

31121320–9 | Vēja turbīnas |

31121330–2 | Vēja turbīnu ģeneratori |

31121331–9 | Turbīnu rotori |

31121340–5 | Vēja enerģijas ģeneratoru komplekss |

31122000–7 | Ģeneratoru vienības |

31122100–8 | Kurināmā elementi |

31124000–1 | Tvaika turbīnu ģenerators un saistītie aparāti |

31124100–2 | Turbīnu ģeneratori |

31124200–3 | Turbīnu ģeneratoru vadības ierīces |

31126000–5 | Dinamomašīnas |

31127000–2 | Avārijas ģenerators |

31128000–9 | Turboģenerators |

31129000–6 | Dīzeļģenerators |

31130000–6 | Maiņstrāvas ģeneratori |

31131000–3 | Vienfāzes motori |

31131100–4 | Pielaidēji |

31131200–5 | Anodi |

31132000–0 | Daudzfāzu motori |

31140000–9 | Dzesēšanas torņi |

31141000–6 | Ūdens dzesētāji |

31150000–2 | Gāzizlādes spuldžu droseles |

31151000–9 | Statiskie pārveidotāji |

31152000–6 | Kondensatori |

31153000–3 | Taisngrieži |

31154000–0 | Nepārtrauktās barošanas avoti |

31155000–7 | Invertori |

31156000–4 | Pārtrauktās barošanas avoti |

31157000–1 | Indukcijas spoles |

31158000–8 | Lādētāji |

31158100–9 | Akumulatoru lādētāji |

31160000–5 | Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru detaļas |

31161000–2 | Elektromotoru un ģeneratoru detaļas |

31161100–3 | Ierosmes sistēmas |

31161200–4 | Gāzes dzesēšanas sistēmas |

31161300–5 | Ģeneratoru rotori |

31161400–6 | Galvenās ūdenssistēmas |

31161500–7 | Noslēgtās eļļas sistēmas |

31161600–8 | Statora ūdens dzesēšanas sistēmas |

31161700–9 | Tvaika ģeneratoru detaļas |

31161800–0 | Gāzes ģeneratoru detaļas |

31161900–1 | Sprieguma kontroles sistēmas |

31162000–9 | Transformatoru, indukcijas spoļu un statisko pārveidotāju detaļas |

31162100–0 | Kondensatoru detaļas |

31170000–8 | Transformatori |

31171000–5 | Transformatori ar šķidru dielektriķi |

31172000–2 | Sprieguma transformatori |

31173000–9 | Mērtransformators |

31200000–8 | Elektrības sadales un kontroles ierīces |

31210000–1 | Elektroierīces elektrisko ķēžu komutācijai vai aizsardzībai |

31211000–8 | Sadales dēļi un drošinātāju kārbas |

31211100–9 | Elektrisko iekārtu paneļi |

31211110–2 | Vadības paneļi |

31211200–0 | Drošinātāju kārbas |

31211300–1 | Drošinātāji |

31211310–4 | Automātiskie izslēdzēji |

31212000–5 | Jaudas slēdži |

31212100–6 | Gaisvadu elektrolīniju jaudas slēdži |

31212200–7 | Elektrisko ķēžu testeri |

31213000–2 | Sadales iekārtas |

31213100–3 | Sadales kārbas |

31213200–4 | Sadales transformatori |

31213300–5 | Kabeļu sadales skapis |

31213400–6 | Sadales sistēma |

31214000–9 | Komutācijas ierīce |

31214100–0 | Slēdži |

31214110–3 | Izolējošie slēdži |

31214120–6 | Zemētājslēdzis |

31214200–1 | Atdalītājslēdzis |

31214300–2 | Ārpustelpu komutācijas iekārtas |

31214400–3 | Drošinātāja slēdzis |

31214500–4 | Elektriskie komutatori |

31214510–7 | Sadales komutators |

31214520–0 | Vidēja sprieguma komutatori |

31215000–6 | Sprieguma ierobežotāji |

31216000–3 | Zemētāji |

31216100–4 | Zibens aizsardzības iekārtas |

31216200–5 | Zibensnovedēji |

31217000–0 | Strāvas izlīdzinātāji |

31218000–7 | Sadalkopnes |

31219000–4 | Aizsargkārbas |

31220000–4 | Elektrisko ķēžu komponenti |

31221000–1 | Elektriskie releji |

31223000–5 | Patronas |

31224000–2 | Savienojumi un kontaktu elementi |

31224100–3 | Kontaktdakšas un kontaktligzdas |

31224200–4 | Koaksiālie savienotāji |

31224300–5 | Savienojumu kārbas |

31224400–6 | Savienojumu kabeļi |

31224500–7 | Termināļi |

31224600–8 | Reostati |

31224700–9 | Sadales dēļi |

31224800–0 | Kabeļu savienojumu komplekti |

31230000–7 | Elektrosadales vai kontrolierīču detaļas |

31300000–9 | Izolēti vadi un kabeļi |

31310000–2 | Elektroenerģijas sadales tīkli |

31311000–9 | Elektroenerģijas sadales tīklu savienojumi |

31320000–5 | Strāvas sadales kabeļi |

31321000–2 | Elektropārvades līnijas |

31321100–3 | Gaisvadu elektropārvades līnijas |

31330000–8 | Koaksiālie kabeļi |

31340000–1 | Izolēto kabeļu piederumi |

31341000–8 | Izolēto kabeļu spoles |

31342000–5 | Izolēto kabeļu sadalītāji |

31343000–2 | Izolēto kabeļu savienotāji |

31344000–9 | Izolēto kabeļu blīvslēgi |

31350000–4 | Elektriskie vadītāji datu un vadības signālu pārvadei |

31351000–1 | Pieejas kontroles sistēmu elektriskie vadītāji |

31352000–8 | Optiskās šķiedras kabeļi |

31352100–9 | Optiskās šķiedras kabeļi informācijas pārraides vajadzībām |

31352200–0 | Optiskie telekomunikāciju kabeļi |

31352300–1 | Optiskās šķiedras kabeļi datu pārraides vajadzībām |

31400000–0 | Akumulatori, galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas |

31410000–3 | Galvaniskie elementi |

31420000–6 | Galvaniskās baterijas |

31421000–3 | Svina baterijas |

31422000–0 | Bateriju paketes |

31430000–9 | Elektriskie akumulatori |

31431000–6 | Svina–skābes akumulatori |

31432000–3 | Niķeļa–kadmija akumulatori |

31500000–1 | Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes |

31510000–4 | Elektriskās kvēlspuldzes |

31511000–1 | Virzītas gaismas hermētiskās spuldzes |

31512000–8 | Halogēna–volframa kvēlspuldze |

31513000–5 | Kvēlspuldzes |

31514000–2 | Gāzizlādes spuldzes |

31515000–9 | Ultravioleto staru spuldzes |

31516000–6 | Infrasarkano staru spuldzes |

31517000–3 | Lokspuldzes |

31518000–0 | Signālugunis |

31518100–1 | Prožektori |

31518110–4 | Ārpustelpu apgaismes lampas |

31518200–2 | Avārijas apgaismes iekārtas |

31518300–3 | Virsgaismas logi |

31518400–4 | Skrejceļa apgaismojums |

31518500–5 | Dzīvsudraba tvaiku spuldzes |

31518600–6 | Starmeši |

31520000–7 | Lampas un apgaismes piederumi |

31521000–4 | Lampas |

31521100–5 | Galda lampas |

31521200–6 | Stāvlampas |

31521300–7 | Pārnēsājamas elektriskās lampas |

31521310–0 | Brīdinājuma gaismas |

31521320–3 | Lāpas |

31522000–1 | Eglīšu lampiņas |

31523000–8 | Izgaismotas zīmes un nosaukumu plāksnes |

31523100–9 | Izgaismotas zīmes |

31523110–2 | Izgaismotas ceļazīmes |

31523200–0 | Pastāvīgas informācijas ceļazīmes |

31523300–1 | Izgaismotas nosaukumu plāksnes |

31524000–5 | Griestu vai sienu apgaismes piederumi |

31524100–6 | Griestu apgaismes piederumi |

31524110–9 | Operāciju zāles lampas |

31524120–2 | Griestu lampas |

31524200–7 | Sienu apgaismes piederumi |

31524210–0 | Sienas lampas |

31527000–6 | Prožektori |

31527100–7 | Ielu apgaismojums |

31527200–8 | Āra apgaismojums |

31527210–1 | Laternas |

31527220–4 | Tuneļu apgaismojums |

31527230–7 | Kuģu satiksmes navigācijas signālugunis un apgaismojums |

31527240–0 | Upju kuģu satiksmes navigācijas signālugunis un apgaismojums |

31527250–3 | Lidlauku navigācijas signālugunis un apgaismojums |

31527260–6 | Apgaismes sistēmas |

31527270–9 | Dzelzceļa platformu apgaismojums |

31527300–9 | Apgaismes ierīces mājsaimniecībām |

31530000–0 | Lampu un apgaismes ierīču detaļas |

31531000–7 | Spuldzes |

31531100–8 | Elektrospuldzes |

31532000–4 | Lampu un apgaismes piederumu detaļas |

31600000–2 | Elektriskās iekārtas un aparāti |

31610000–5 | Elektroaprīkojums dzinējiem un automašīnām |

31611000–2 | Elektroinstalācija |

31612000–9 | Elektrisko vadu tinumi dzinējiem |

31612200–1 | Starteri |

31612300–2 | Dzinēju elektriskās signālierīces |

31612310–5 | Gaismas signālierīces |

31620000–8 | Skaņas vai vizuālās signalizācijas ierīces |

31621000–5 | Dzelzceļa vadības, drošības vai signalizācijas iekārtas |

31621100–6 | Vadības iekārtas |

31621200–7 | Elektriskās dzelzceļa signalizācijas iekārtas |

31621300–8 | Dzelzceļu elektroinstalācijas |

31622000–2 | Sirēnas |

31623000–9 | Vadības un kontroles, drošības vai signalizācijas iekārtas ceļiem |

31623100–0 | Luksofori |

31623200–1 | Vadības un kontroles, drošības vai signalizācijas iekārtas iekšzemes ūdensceļiem |

31623300–2 | Vadības un kontroles, drošības vai signalizācijas iekārtas autostāvvietām |

31623400–3 | Vadības un kontroles, drošības vai signalizācijas iekārtas ostām |

31623500–4 | Vadības un kontroles, drošības vai signalizācijas iekārtas lidostām |

31623510–7 | Borta informācijas uzkrājēji |

31623520–0 | Lidostu apgaismojums |

31623600–5 | Signālu ģeneratori |

31623700–6 | Antenas signālu sadalītāji |

31623800–7 | Elektrogalvanizācijas iekārtas |

31623900–8 | Signalizācijas ierīces satiksmes regulēšanai krustojumos |

31624000–6 | Informācijas paneļi |

31624100–7 | Maināmas informācijas indikatorpaneļi |

31625000–3 | Pretielaušanās un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas |

31625100–4 | Uguns detektoru sistēmas |

31625200–5 | Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas |

31625300–6 | Pretielaušanās signalizācijas sistēmas |

31630000–1 | Magnēti |

31640000–4 | Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām |

31641000–1 | Simulatori |

31641100–2 | Autovadīšanas simulatori |

31641200–3 | Kaujas simulatori |

31641300–4 | Mācību simulatori |

31642000–8 | Elektroniskie detektori |

31642100–9 | Metāla cauruļu detektori |

31642200–0 | Mīnu detektori |

31642300–1 | Plastmasas detektori |

31642400–2 | Nemetālisku objektu detektori |

31642500–3 | Koksnes detektori |

31643000–5 | Elementārdaļiņu paātrinātāji |

31643100–6 | Lineārie paātrinātāji |

31644000–2 | Dažāda veida datu ierakstītāji |

31645000–9 | Ķīniešu biljarda automāti |

31650000–7 | Izolācijas piederumi |

31660000–0 | Ogles elektrodi |

31670000–3 | Iekārtu vai aparatūras elektrodaļas |

31680000–6 | Elektromateriāli un piederumi |

31681000–3 | Elektropiederumi |

31681100–4 | Elektrokontakti |

31681200–5 | Elektriskie sūkņi |

31681300–6 | Elektriskās ķēdes |

31681400–7 | Elektrokomponenti |

31681410–0 | Elektromateriāli |

31681500–8 | Lādētāji |

31682000–0 | Elektroapgādes materiāli |

31682100–1 | Elektrības sadales kārbas |

31682200–2 | Instrumentu paneļi |

31682210–5 | Mērinstrumenti un vadības un kontroles ierīces |

31682220–8 | Miksēšanas pultis |

31682230–1 | Grafiskie displeji |

31682300–3 | Vidēja sprieguma iekārtas |

31682310–6 | Vidēja sprieguma paneļi |

31682400–4 | Gaisvadu elektroiekārtas |

31682410–7 | Gaisvadu kabeļu turētāji |

31682500–5 | Avārijas elektroiekārtas |

31682510–8 | Avārijas elektropadeves sistēmas |

31682520–1 | Avārijas izslēgšanas sistēma |

31682530–4 | Avārijas elektropadeve |

31682540–7 | Apakšstaciju iekārtas |

31700000–3 | Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli |

31710000–6 | Elektroniskās iekārtas |

31711000–3 | Elektronikas materiāli |

31711100–4 | Elektroniskie komponenti |

31711110–7 | Raiduztvērēji |

31711120–0 | Devēji |

31711130–3 | Rezistori |

31711140–6 | Elektrodi |

31711200–5 | Elektroniskie rezultātu tablo |

31711300–6 | Elektroniskās hronometrāžas sistēmas |

31711310–9 | Apmeklētības reģistrācijas sistēma |

31712000–0 | Mikroelektronikas ierīces un aparāti un mikrosistēmas |

31712100–1 | Mikroelektronikas ierīces un aparāti |

31712200–2 | Mikrosistēmas |

31720000–9 | Elektromehāniskās iekārtas |

31730000–2 | Elektrotehniskās iekārtas |

31731000–9 | Elektrotehniskie materiāli |

32000000–3 | Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti |

32100000–4 | Elektronu lampas, kineskopi un elektroniskie komponenti |

32110000–7 | Elektriskie kondensatori |

32111000–4 | Blokkondensatori |

32112000–1 | Maiņkondensatori vai kondensatori ar regulējamu kapacitāti |

32120000–0 | Elektriskie rezistori |

32130000–3 | Drukātās shēmas |

32131000–0 | Aizpildītas drukāto shēmu plates |

32132000–7 | Tukšas drukāto shēmu plates |

32140000–6 | Elektronu lampas un kineskopi |

32141000–3 | Katodstaru televizoru kineskopi |

32141100–4 | Televīzijas kameru kineskopi |

32142000–0 | Mikroviļņu lampas un ierīces |

32142100–1 | Magnetroni |

32142200–2 | Mikroviļņu ierīces |

32142210–5 | Mikroviļņu radioierīces |

32142300–3 | Klistroni |

32143000–7 | Elektronu lampas |

32144000–4 | Uztvērējlampas vai pastiprinātājlampas |

32150000–9 | Pusvadītāji |

32151000–6 | Diodes |

32152000–3 | Gaismas diodes |

32153000–0 | Tranzistori |

32154000–7 | Samontēti pjezoelektriskie kristāli |

32160000–2 | Elektroniskās integrētās shēmas un mikrobloki |

32161000–9 | Telekartes |

32161100–0 | SIM kartes |

32162000–6 | Kartes, kas satur integrētās shēmas |

32163000–3 | Integrētās elektroniskās shēmas |

32164000–0 | Mikrobloki |

32165000–7 | Mikroprocesori |

32170000–5 | Elektronisko bloku daļas |

32171000–2 | Elektrisko kondensatoru detaļas |

32172000–9 | Elektrisko rezistoru, reostatu un potenciometru detaļas |

32173000–6 | Elektronu lampu detaļas |

32180000–8 | Moduļi |

32200000–5 | Raidītāji radiotelefona vai radiotelegrāfa sakariem, radio vai televīzijas apraidei |

32210000–8 | Apraides iekārtas |

32211000–5 | Raidījumu producēšanas iekārtas |

32220000–1 | Televīzijas pārraides iekārtas bez uztveršanas iekārtām |

32221000–8 | Radiobākas |

32222000–5 | Videosignālu kodēšanas ierīces |

32223000–2 | Videopārraides iekārtas |

32224000–9 | Televīzijas pārraides iekārtas |

32230000–4 | Radiopārraides iekārtas ar uztvērējiekārtām |

32231000–1 | Slēgta tīkla televīzijas iekārtas |

32232000–8 | Videokonferenču iekārtas |

32233000–5 | Radiofrekvenču pastiprināšanas stacijas |

32234000–2 | Slēgta tīkla televīzijas kameras |

32235000–9 | Slēgta tīkla uzraudzības sistēma |

32236000–6 | Radiotelefoni |

32237000–3 | Portatīvi radioraidītāji un uztvērēji |

32240000–7 | Televīzijas kameras |

32250000–0 | Mobilie telefoni |

32251000–7 | Automašīnu telefoni |

32252000–4 | GSM telefoni |

32260000–3 | Datu pārraides iekārtas |

32270000–6 | Digitālās pārraides ierīces |

32300000–6 | Televīzijas un radio uztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra |

32310000–9 | Radiouztvērēji |

32320000–2 | Televīzijas un audiovizuālās iekārtas |

32321000–9 | Televīzijas projektori |

32321100–0 | Filmu iekārtas |

32321200–1 | Audiovizuālās iekārtas |

32321300–2 | Audiovizuālie piederumi |

32322000–6 | Multivides iekārtas |

32323000–3 | Videomonitori |

32323100–4 | Krāsu videomonitori |

32323200–5 | Vienkrāsas videomonitori |

32323300–6 | Videoiekārtas |

32323400–7 | Videoatskaņošanas iekārtas |

32323500–8 | Videonovērošanas sistēma |

32324000–0 | Televizori |

32324100–1 | Krāsu televizori |

32324200–2 | Melnbaltie televizori |

32324300–3 | Televīzijas iekārtas |

32324400–4 | Televīzijas antenas |

32324500–5 | Videoskaņotāji |

32330000–5 | Skaņas, videoattēla ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra |

32331000–2 | Atskaņotāji |

32331100–3 | Plašu atskaņotāji |

32331200–4 | Kasešu atskaņotāji |

32331300–5 | Skaņas reproducēšanas ierīces |

32331400–6 | Kompaktdisku atskaņotāji |

32332000–9 | Magnetofoni |

32332100–0 | Diktofoni |

32332200–1 | Telefona automātiskie atbildētāji |

32332300–2 | Skaņas ierakstītāji |

32333000–6 | Video ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra |

32333100–7 | Videomagnetofoni |

32333200–8 | Videokameras ar reprodukcijas ierīci |

32333300–9 | Videoierakstu reproducēšanas aparatūra |

32333400–0 | Videoatskaņotāji |

32340000–8 | Mikrofoni un skaļruņi |

32341000–5 | Mikrofoni |

32342000–2 | Skaļruņi |

32342100–3 | Austiņas |

32342200–4 | Radioaustiņas |

32342300–5 | Mikrofonu un skaļruņu komplekti |

32342400–6 | Akustiskās ierīces |

32342410–9 | Skaņas iekārtas |

32342420–2 | Skaņu studijas miksēšanas pults |

32342430–5 | Runas kompresijas sistēma |

32342440–8 | Balss pasta sistēma |

32342450–1 | Balss ierakstītāji |

32343000–9 | Pastiprinātāji |

32343100–0 | Skaņas frekvences pastiprinātāji |

32343200–1 | Megafoni |

32344000–6 | Radiotelefonu un radiotelegrāfu uztvērējierīces |

32344100–7 | Portatīvie uztvērēji izsaukšanai un raidziņojumu saņemšanai |

32344110–0 | Balss reģistrēšanas sistēma |

32344200–8 | Radiouztvērēji |

32344210–1 | Radioierīces |

32344220–4 | Radioziņojumu uztvērēji |

32344230–7 | Radiostacijas |

32344240–0 | Radio tornis |

32344250–3 | Radioiekārtas |

32344260–6 | Radio un multipleksās iekārtas |

32344270–9 | Radio un telefonu kontroles sistēmas |

32344280–2 | Portatīvie radioaparāti |

32350000–1 | Skaņas iekārtu un videoiekārtu daļas |

32351000–8 | Skaņas iekārtu un videoiekārtu piederumi |

32351100–9 | Videomontāžas iekārtas |

32351200–0 | Ekrāni |

32352000–5 | Antenas un reflektori |

32352100–6 | Radio un radaru iekārtu daļas |

32352200–7 | Radaru rezerves daļas un piederumi |

32360000–4 | Iekšējo telefonu iekārtas |

32400000–7 | Tīkli |

32410000–0 | Lokālais datortīkls |

32411000–7 | Marķiergredzena tīkls |

32412000–4 | Sakaru tīkls |

32412100–5 | Telekomunikāciju tīkls |

32412110–8 | Interneta tīkls |

32412120–1 | Iekštīkls |

32413000–1 | Integrētais tīkls |

32413100–2 | Tīkla maršrutētāji |

32415000–5 | Ethernet tīkls |

32416000–2 | ISDN tīkls |

32416100–3 | ISDX tīkls |

32417000–9 | Multivides tīkli |

32418000–6 | Radiotīkls |

32420000–3 | Tīkla iekārtas |

32421000–0 | Tīkla kabeļi |

32422000–7 | Tīkla komponenti |

32423000–4 | Tīkla centrmezgli |

32424000–1 | Tīkla infrastruktūra |

32425000–8 | Tīkla operētājsistēma |

32426000–5 | Tīkla publicēšanas sistēma |

32427000–2 | Tīkla sistēma |

32428000–9 | Tīkla modernizācija |

32429000–6 | Telefontīkla iekārtas |

32430000–6 | Teritoriālais tīkls |

32440000–9 | Telemetrijas un termināļu iekārtas |

32441000–6 | Telemetrijas iekārta |

32441100–7 | Telemetrijas uzraudzības sistēma |

32441200–8 | Telemetrijas un vadības iekārta |

32441300–9 | Telemātikas sistēma |

32442000–3 | Termināļa iekārta |

32442100–4 | Termināļu paneļi |

32442200–5 | Termināļa kārbas |

32442300–6 | Termināļa emulatori |

32442400–7 | Pieslēguma bloki |

32500000–8 | Telekomunikāciju iekārtas un piederumi |

32510000–1 | Bezvadu telekomunikāciju sistēma |

32520000–4 | Telekomunikāciju kabeļi un iekārtas |

32521000–1 | Telekomunikāciju kabeļi |

32522000–8 | Telekomunikāciju iekārtas |

32523000–5 | Telekomunikāciju infrastruktūra |

32524000–2 | Telekomunikāciju sistēma |

32530000–7 | Ar satelītiem saistītās sakaru iekārtas |

32531000–4 | Satelītsakaru iekārtas |

32532000–1 | Satelītantenas |

32533000–8 | Zemes satelītstacijas |

32534000–5 | Satelītu platformas |

32540000–0 | Komutatori |

32541000–7 | Komutācijas iekārtas |

32542000–4 | Komutācijas paneļi |

32543000–1 | Telefoncentrāļu komutatori |

32544000–8 | PABX iekārtas |

32545000–5 | PABX sistēmas |

32546000–2 | Digitālās komutācijas iekārtas |

32546100–3 | Digitālie komutatori |

32547000–9 | Vakuuma komutatori |

32550000–3 | Telefonu iekārtas |

32551000–0 | Telefonu kabeļi un saistītās iekārtas |

32551100–1 | Telefonu pieslēgumi |

32551200–2 | Telefonu centrāles |

32551300–3 | Telefona austiņas |

32551400–4 | Telefontīkls |

32551500–5 | Telefona kabeļi |

32552000–7 | Elektriskās ierīces telefona un telegrāfa līnijām |

32552100–8 | Telefona aparāti |

32552110–1 | Bezvadu telefoni |

32552120–4 | Avārijas telefoni |

32552130–7 | Publiskie telefoni |

32552140–0 | Taksofonu iekārtas |

32552200–9 | Teletaipi |

32552300–0 | Telefona vai telegrāfa komutācijas ierīces |

32552310–3 | Digitālās telefoncentrāles |

32552320–6 | Multipleksori |

32552330–9 | Telefona komutācijas ierīces |

32552400–1 | Skaņas frekvences signāla konverteri |

32552410–4 | Modemi |

32552420–7 | Frekvences konverters |

32552430–0 | Kodēšanas ierīces |

32552500–2 | Teleteksta ierīces |

32552510–5 | Videoteksta termināļi |

32552520–8 | Teleksa iekārta |

32552600–3 | Durvju telefoni |

32553000–4 | Elektrisko telefona vai telegrāfa aparātu detaļas |

32560000–6 | Optiskās šķiedras materiāli |

32561000–3 | Optiskās šķiedras savienojumi |

32570000–9 | Sakaru iekārtas |

32571000–6 | Sakaru infrastruktūra |

32572000–3 | Sakaru kabelis |

32572100–4 | Sakaru kabeļi ar vairākiem elektrovadiem |

32572200–5 | Sakaru kabeļi ar koaksiālajiem vadiem |

32572300–6 | Īpaša lietojuma sakaru kabelis |

32573000–0 | Sakaru vadības sistēma |

32580000–2 | Datu apstrādes iekārtas |

32581000–9 | Datu pārraides iekārtas |

32581100–0 | Datu pārraides kabelis |

32581110–3 | Datu pārraides kabelis ar vairākiem elektrovadiem |

32581120–6 | Datu pārraides kabelis ar koaksiālajiem vadiem |

32581130–9 | Īpaša lietojuma datu pārraides kabelis |

32582000–6 | Datu nesēji |

32583000–3 | Datu un balss nesēji |

32584000–0 | Datu nesēji |

33000000–0 | Medicīniskās un laboratoriju ierīces, optiskās un precīzo parametru ierīces, rokas pulksteņi un pulksteņi, farmaceitiski līdzekļi un saistītie medicīniskie palīgmateriāli |

33100000–1 | Medicīniskās ierīces |

33110000–4 | Attēlveidošanas iekārtas medicīnas, stomatoloģijas un veterinārās medicīnas vajadzībām |

33111000–1 | Rentgena aparāti |

33111100–2 | Rentgena galds |

33111200–3 | Rentgena darba stacijas |

33111300–4 | Rentgenuzņēmumu attīstīšanas ierīces |

33111400–5 | Rentgena fluoroskopijas ierīces |

33111500–6 | Zobārstniecības rentgena aparāti |

33111600–7 | Radiogrāfijas ierīces |

33111610–0 | Magnētiskās rezonanses aparāts |

33111620–3 | Gamma kameras |

33111640–9 | Termogrāfi |

33111650–2 | Mammogrāfijas aparāti |

33111700–8 | Angiogrāfijas telpa |

33111710–1 | Angiogrāfijas piederumi |

33111720–4 | Angiogrāfijas aparāti |

33111721–1 | Digitālie angiogrāfijas aparāti |

33111730–7 | Angioplastijas piederumi |

33111740–0 | Angioplastijas aparāti |

33111800–9 | Rentgena diagnostikas sistēmas |

33112000–8 | Rezonanses, ultraskaņas un doplera attēlveidošanas iekārtas |

33112100–9 | Ehokardiogrāfs |

33112200–0 | Ultraskaņas aparāts |

33112300–1 | Ultraskaņas skeneri |

33112310–4 | Skeneri |

33112320–7 | Dopleriekārtas |

33112330–0 | Ehoencefalogrāfi |

33112340–3 | Ehokardiogrāfi |

33113000–5 | Magnētiskās rezonanses attēlveidošanas iekārtas |

33113100–6 | Magnētiskās rezonanses skeneri |

33113110–9 | Kodolmagnētiskās rezonanses skeneri |

33114000–2 | Spektroskopijas ierīces |

33115000–9 | Tomogrāfijas iekārtas |

33115100–0 | Datortomogrāfi |

33115200–1 | Aksiālie datortomogrāfi |

33120000–7 | Funkcionālā izmeklēšana |

33121000–4 | Ilgtermiņa ambulatorās uzskaites sistēma |

33121100–5 | Elektroencefalogrāfi |

33121200–6 | Scintigrāfijas aparāti |

33121300–7 | Elektromiogrāfi |

33121400–8 | Audiometri |

33121500–9 | Elektrokardiogramma |

33122000–1 | Oftalmoloģija |

33123000–8 | Sirds un asinsvadu izmeklēšanas ierīces |

33123100–9 | Spiediena mērītājs |

33123200–0 | Elektrokardiogrāfijas aparāti |

33123210–3 | Sirdsdarbības uzraudzības iekārtas |

33123220–6 | Koronārās angiogrāfijas ierīces |

33123230–9 | Kardiogrāfi |

33124000–5 | Diagnostikas un staru diagnostikas ierīces un piederumi |

33124100–6 | Diagnostikas ierīces |

33124110–9 | Diagnostikas sistēmas |

33124120–2 | Ultraskaņas diagnostikas ierīces |

33124130–5 | Diagnostikas piederumi |

33124131–2 | Reaģenta strēmeles |

33124200–7 | Staru diagnostikas ierīces |

33124210–0 | Staru diagnostikas piederumi |

33125000–2 | Uroloģisko izmeklējumu ierīces |

33126000–9 | Zobārstniecības iekārtas |

33127000–6 | Imunoanalīzes iekārtas |

33130000–0 | Zobārstniecība |

33131000–7 | Zobārstniecības rokas instrumenti |

33131100–8 | Zobārstniecības ķirurģiskie instrumenti |

33131200–9 | Zobārstniecības ķirurģiskā adata |

33131300–0 | Vienreizējās lietošanas zobārstniecības instrumenti |

33131400–1 | Zobārstniecības zonde |

33131500–2 | Zobu ekstrakcijas instrumenti |

33131510–5 | Zobārstniecības urbji |

33131600–3 | Zobu plombēšanas instrumenti |

33132000–4 | Zobu implanti |

33133000–1 | Zobu nospiedumu iegūšanas materiāli |

33134000–8 | Endodontijas materiāli |

33135000–5 | Ortodontijas ierīces |

33136000–2 | Rotējošie un abrazīvie instrumenti |

33137000–9 | Zobu profilakses materiāli |

33138000–6 | Zobu protezēšanas un zobu rindu iztaisnošanas produkti |

33138100–7 | Zobu protēzes |

33140000–3 | Medicīnas neķīmiskie palīgmateriāli un hematoloģijas palīgmateriāli |

33141000–0 | Vienreizlietojamie medicīnas neķīmiskie palīgmateriāli un hematoloģijas palīgmateriāli |

33141100–1 | Pārsēji; spailes, šuvju materiāli un ligatūras |

33141110–4 | Pārsēji |

33141111–1 | Adhezīvie pārsēji |

33141112–8 | Plāksteri |

33141113–5 | Saites |

33141114–2 | Medicīniskā marle |

33141115–9 | Medicīniskā vate |

33141116–6 | Pārsēju pakas |

33141117–3 | Kokvilnas vate |

33141118–0 | Marles kompreses |

33141119–7 | Kompreses |

33141120–7 | Spailes, šuvju materiāli, ligatūras |

33141121–4 | Ķirurģiskās šūšanas materiāli |

33141122–1 | Ķirurģijas spailes |

33141123–8 | Adatu turētāji |

33141124–5 | Šuvju ierīces |

33141125–2 | Ķirurģisko šuvju materiāli |

33141126–9 | Ligatūras |

33141127–6 | Absorbējošie hemostatiskie līdzekļi |

33141128–3 | Šuvju adatas |

33141200–2 | Katetri |

33141210–5 | Balonkatetri |

33141220–8 | Kaniles |

33141230–1 | Dilators |

33141240–4 | Katetru piederumi |

33141300–3 | Venipunktūras un asins paraugu ņemšanas ierīces |

33141310–6 | Šļirces |

33141320–9 | Medicīniskās adatas |

33141400–4 | Asknaibles un ķirurģijas skalpeļi; ķirurģiskie cimdi |

33141410–7 | Asknaibles un ķirurģijas skalpeļi |

33141411–4 | Skalpeļi un asmeņi |

33141420–0 | Ķirurģiskie cimdi |

33141500–5 | Hematoloģijas materiāli |

33141510–8 | Asins produkti |

33141520–1 | Plazmas ekstrakti |

33141530–4 | Asins koagulanti |

33141540–7 | Albumīns |

33141550–0 | Heparīns |

33141560–3 | Cilvēku orgāni |

33141570–6 | Cilvēku asinis |

33141580–9 | Dzīvnieku asinis |

33141600–6 | Kolektori un savācējmaisiņi, drenāžas un citi piederumi |

33141610–9 | Savācējmaisiņi |

33141611–6 | Urīna savācējmaisiņi |

33141612–3 | Asins savācējmaisiņi |

33141620–2 | Medicīniskie komplekti |

33141621–9 | Komplekts urīna nesaturēšanas gadījumiem |

33141622–6 | AIDS profilakses komplekti |

33141623–3 | Pirmās palīdzības komplekti |

33141624–0 | Administrēšanas komplekti |

33141625–7 | Diagnostikas komplekti |

33141626–4 | Dozēšanas komplekti |

33141630–5 | Asins plazmas filtri |

33141640–8 | Drenāža |

33141641–5 | Zondes |

33141642–2 | Drenāžas piederumi |

33141700–7 | Ortopēdijas materiāli |

33141710–0 | Kruķi |

33141720–3 | Palīgierīces staigāšanai |

33141730–6 | Ķirurģiskās apkakles |

33141740–9 | Ortopēdiskie apavi |

33141750–2 | Mākslīgās locītavas |

33141760–5 | Šinas |

33141770–8 | Kaula lūzumu fiksatori, saspraudes un plates |

33141800–8 | Zobārstniecības materiāli |

33141810–1 | Zobu pildmateriāli |

33141820–4 | Zobi |

33141821–1 | Porcelāna zobi |

33141822–8 | Akrila zobi |

33141830–7 | Zobu cementa pamatmateriāls |

33141840–0 | Zobārstniecības hemostatiskie līdzekļi |

33141850–3 | Zobu higiēnas produkti |

33142000–7 | Atkārtoti izmantojami materiāli |

33150000–6 | Terapija |

33151000–3 | Staru terapijas ierīces un materiāli |

33151100–4 | Gamma staru terapijas ierīces |

33151200–5 | Rentgena staru terapijas ierīces |

33151300–6 | Spektrogrāfi |

33151400–7 | Staru terapijas materiāli |

33152000–0 | Inkubatori |

33153000–7 | Litotriptori |

33154000–4 | Mehanoterapijas ierīces |

33155000–1 | Fizioterapijas ierīces |

33156000–8 | Psiholoģiskās testēšanas ierīces |

33157000–5 | Gāzu terapijas un elpošanas ierīces |

33157100–6 | Medicīniskās gāzmaskas |

33157110–9 | Skābekļa maskas |

33157200–7 | Skābekļa aparāti |

33157300–8 | Skābekļa teltis |

33157400–9 | Medicīniskās elpošanas palīgierīces |

33157500–0 | Augstspiediena kameras |

33157700–2 | Barbotieris skābekļa terapijai |

33157800–3 | Skābekļa padeves ierīce |

33157810–6 | Skābekļa terapijas ierīce |

33158000–2 | Elektriskā, elektromagnētiskā un mehāniskā ārstēšana |

33158100–3 | Elektromagnētiskā ierīce |

33158200–4 | Elektroterapijas aparāti |

33158210–7 | Stimulators |

33158300–5 | Ultravioleto staru medicīniskās ierīces |

33158400–6 | Mehanoterapijas ierīces |

33158500–7 | Infrasarkano staru medicīniskās ierīces |

33159000–9 | Klīniskās ķīmijas sistēma |

33160000–9 | Operāciju tehnika |

33161000–6 | Elektroķirurģiskā iekārta |

33162000–3 | Operāciju zāles ierīces un instrumenti |

33162100–4 | Operāciju zāles ierīces |

33162200–5 | Operāciju zāles instrumenti |

33163000–0 | Barokamera |

33164000–7 | Kolioskopijas ierīces |

33164100–8 | Kolposkops |

33165000–4 | Krioķirurģijas un krioterapijas ierīces |

33166000–1 | Dermatoloģijas ierīces |

33167000–8 | Operāciju zāles apgaismojums |

33168000–5 | Endoskopijas, endoķirurģijas ierīces |

33168100–6 | Endoskopi |

33169000–2 | Ķirurģiskie instrumenti |

33169100–3 | Ķirurģiskais lāzers |

33170000–2 | Anestēzija un reanimācija |

33171000–9 | Anestēzijas un reanimācijas instrumenti |

33171100–0 | Anestēzijas instrumenti |

33171110–3 | Anestēzijas maska |

33171200–1 | Reanimācijas instrumenti |

33171210–4 | Reanimācijas maska |

33172000–6 | Anestēzijas un reanimācijas ierīces |

33172100–7 | Anestēzijas ierīces |

33172200–8 | Reanimācijas ierīces |

33180000–5 | Funkcionāls atbalsts |

33181000–2 | Nieru dialīzes ierīces |

33181100–3 | Hemodialīzes ierīces |

33181200–4 | Dialīzes filtri |

33181300–5 | Atsevišķais hemodialīzes monitors |

33181400–6 | Daudzpozīciju hemodialīzes ierīces |

33181500–7 | Nieru ārstēšanas palīgmateriāli |

33181510–0 | Nieru šķidrums |

33181520–3 | Nieru dialīzes palīgmateriāli |

33182000–9 | Sirds funkciju uzturēšanas ierīces |

33182100–0 | Defibrilators |

33182200–1 | Sirds stimulēšanas ierīces |

33182210–4 | Elektrokardiostimulators |

33182220–7 | Sirds vārstulis |

33182230–0 | Sirds kambaris |

33182240–3 | Elektrokardiostimulatoru detaļas un piederumi |

33182241–0 | Elektrokardiostimulatoru baterijas |

33182300–2 | Sirds ķirurģijas ierīces |

33182400–3 | Sirds rentgenizmeklēšanas sistēma |

33183000–6 | Ortopēdiskās palīgierīces |

33183100–7 | Ortopēdiskie implanti |

33183200–8 | Ortopēdiskās protēzes |

33183300–9 | Osteosintēzes ierīces |

33184000–3 | Ķermeņa daļu protēzes |

33184100–4 | Ķirurģiskie implanti |

33184200–5 | Vaskulārās protēzes |

33184300–6 | Sirds protēzes |

33184400–7 | Krūšu protēzes |

33184500–8 | Koronārās endoprotēzes |

33184600–9 | Mākslīgās acis |

33185000–0 | Dzirdes aparāti |

33185100–1 | Dzirdes aparātu detaļas un piederumi |

33185200–2 | Kohleārais implants |

33185300–3 | Otolaringoloģiskie implanti |

33185400–4 | Mākslīgā balsene |

33186000–7 | Mākslīgās asinsrites iekārta |

33186100–8 | Oksigenators |

33190000–8 | Dažādas medicīniskās ierīces |

33191000–5 | Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces |

33191100–6 | Sterilizators |

33191110–9 | Autoklāvs |

33192000–2 | Medicīniskās mēbeles |

33192100–3 | Medicīniskās gultas |

33192110–6 | Ortopēdiskās gultas |

33192120–9 | Slimnīcu gultas |

33192130–2 | Motorizētās gultas |

33192140–5 | Psihiatriskās izmeklēšanas dīvāni |

33192150–8 | Terapijas gultas |

33192160–1 | Nestuves |

33192200–4 | Medicīniskie galdi |

33192210–7 | Izmeklēšanas galdi |

33192220–0 | Autopsijas galdi |

33192230–3 | Operāciju galdi |

33192300–5 | Medicīniskās mēbeles, izņemot gultas un galdus |

33192310–8 | Trakcijas vai piekares ierīces medicīniskajām gultām |

33192320–1 | Urīna pudeļu turētāji |

33192330–4 | Transfūzijas piederumi |

33192340–7 | Operāciju zāles mēbeles, izņemot galdus |

33192400–6 | Zobārstniecības darba stacijas |

33192410–9 | Zobārstniecības krēsli |

33193000–9 | Invalīdu ratiņi, ratiņkrēsli un saistītās ierīces |

33193100–0 | Invalīdu ratiņi un ratiņkrēsli |

33193110–3 | Invalīdu ratiņi |

33193120–6 | Ratiņkrēsli |

33193121–3 | Motorizētie ratiņkrēsli |

33193200–1 | Invalīdu ratiņu un ratiņkrēslu detaļas un piederumi |

33193210–4 | Invalīdu ratiņu detaļas un piederumi |

33193211–1 | Invalīdu ratiņu motori |

33193212–8 | Invalīdu ratiņu stūrēšanas ierīces |

33193213–5 | Invalīdu ratiņu vadības ierīces |

33193214–2 | Invalīdu ratiņu šasijas |

33193220–7 | Invalīdu ratiņu detaļas un piederumi |

33193221–4 | Ratiņkrēslu spilveni |

33193222–1 | Ratiņkrēslu rāmji |

33193223–8 | Ratiņkrēslu sēdekļi |

33193224–5 | Ratiņkrēslu riteņi |

33194000–6 | Transfūzijas un infūzijas ierīces un instrumenti |

33194100–7 | Infūzijas ierīces un instrumenti |

33194110–0 | Infūzijas sūkņi |

33194120–3 | Infūzijas materiāli |

33194200–8 | Transfūzijas ierīces un instrumenti |

33194210–1 | Asins transfūzijas piederumi |

33194220–4 | Asins transfūzijas materiāli |

33195000–3 | Pacientu novērošanas sistēma |

33195100–4 | Monitori |

33195110–7 | Elpošanas sistēmas monitori |

33195200–5 | Centrālā novērošanas stacija |

33196000–0 | Medicīniskās palīgierīces |

33196100–1 | Palīgierīces veciem cilvēkiem |

33196200–2 | Palīgierīces invalīdiem |

33200000–2 | Instrumenti un ierīces mērījumu veikšanai, pārbaudīšanai, testēšanai un navigācijai |

33210000–5 | Navigācijas, meteoroloģijas un ģeofizikas instrumenti |

33211000–2 | Navigācijas instrumenti |

33211100–3 | Virziena noteikšanas iekārtas |

33211110–6 | Kompasi |

33211200–4 | Sekstanti |

33211210–7 | Globālā pozīcijas noteikšanas sistēma |

33211300–5 | Hidrolokatori |

33211400–6 | Eholotes |

33211500–7 | Radara ierīces |

33211510–0 | Radara novērošanas iekārta |

33212000–9 | Ģeodēzijas, hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas instrumenti un ierīces |

33212100–0 | Telemetrijas aparāts |

33212200–1 | Ģeodēzijas instrumenti |

33212210–4 | Hidrogrāfijas instrumenti |

33212220–7 | Meteoroloģijas instrumenti |

33212230–0 | Ģeoloģiskās iekārtas |

33212240–3 | Seismiskās iekārtas |

33212250–6 | Topogrāfijas iekārtas |

33212300–2 | Teodolīti |

33220000–8 | Tālvadības iekārtas |

33221000–5 | Radiotālvadības aparāti |

33222000–2 | Tālvadības sirēnas |

33230000–1 | Precīzijas svari, instrumenti rasēšanai, aprēķiniem un garuma mērīšanai |

33231000–8 | Precīzijas svari |

33232000–5 | Rasēšanas galdi |

33232100–6 | Rasēšanas mašīnas |

33232200–7 | Pantogrāfi |

33232300–8 | Logaritmiskie lineāli |

33233000–2 | Rokas instrumenti garuma mērīšanai |

33240000–4 | Lielumu mērīšanas instrumenti |

33241000–1 | Ierīce radiācijas mērīšanai |

33241100–2 | Elektronstaru ierakstītāji |

33241200–3 | Radiācijas dozimetri |

33241300–4 | Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti |

33241310–7 | Ampērmetri |

33241320–0 | Voltmetri |

33241400–5 | Geigera skaitītāji |

33241500–6 | Kontaminācijas līmeņa novērošanas ierīces |

33241600–7 | Radiācijas monitori |

33242000–8 | Osciloskopi |

33242100–9 | Oscilogrāfi |

33243000–5 | Noviržu kontroles iekārtas |

33244000–2 | Piesārņojuma līmeņa novērošanas ierīces |

33250000–7 | Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti |

33251000–4 | Mērinstrumenti |

33251100–5 | Hidrometri |

33251200–6 | Termometri |

33251300–7 | Pirometri |

33251400–8 | Barometri |

33251500–9 | Higrometri |

33251600–0 | Psihrometri |

33252000–1 | Instrumenti šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa un spiediena mērīšanai |

33252100–2 | Plūsmas mērierīces |

33252110–5 | Ūdens skaitītāji |

33252200–3 | Līmeņa mērierīces |

33252300–4 | Spiediena mērierīces |

33252310–7 | Manometri |

33252400–5 | Mērierīces un kontroles ierīces |

33253000–8 | Detektorierīces un analīzes ierīces |

33253100–9 | Detektorierīces |

33253110–2 | Gāzu detektori |

33253120–5 | Dūmu detektori |

33253130–8 | Kļūmes detektori |

33253200–0 | Analīzes aparāti |

33253210–3 | Gāzu analīzes aparāti |

33253220–6 | Hromatogrāfi |

33253221–3 | Gāzu hromatogrāfi |

33253230–9 | Dūmu analīzes aparāti |

33253300–1 | Masas spektrometri |

33253310–4 | Masspektrometrs |

33253320–7 | Emisijas mērierīces |

33253321–4 | Emisijas spektrometrs |

33253330–0 | Spektra analizators |

33253400–2 | Analizatori |

33253410–5 | Izplešanās analizatori |

33253420–8 | Skaņas mērierīces |

33253430–1 | Trokšņa mērierīces |

33253440–4 | Vibrācijas analizatori |

33253450–7 | Bioķīmiskie analizatori |

33253451–4 | Citometri |

33253452–1 | Asins analizatori |

33253453–8 | Piena analizatori |

33253454–5 | Biomedicīniskās iekārtas |

33253455–2 | Asinsķermenīšu skaitīšanas ierīces |

33253456–9 | Ķīmiskie analizatori |

33253457–6 | Hematoloģiskie analizatori |

33253458–3 | Imunoloģiskie analizatori |

33253500–3 | Šķidrumu detektori |

33260000–0 | Pārbaudes un analīžu aparāti |

33261000–7 | Mikroskopi |

33261100–8 | Elektronu mikroskopi |

33261110–1 | Skenējošie elektronu mikroskopi |

33261120–4 | Transmisijas elektronu mikroskopi |

33261200–9 | Skeneri |

33261300–0 | Difrakcijas aparāts |

33262000–4 | Ierīces un aparatūra pārbaudēm un mērījumiem |

33262100–5 | Lodēšanas derīguma testeri |

33262200–6 | Servohidrauliskās testēšanas aparāti |

33262300–7 | Gāzu detektoriekārtas |

33262400–8 | Narkotiku atklāšanas aparāti |

33262500–9 | Gāzu analīžu komplekti |

33262600–0 | Sprāgstvielu atklāšanas sistēma |

33262610–3 | Bumbu detektori |

33262700–1 | Dozimetrijas sistēma |

33262800–2 | Ierīces transportlīdzekļiem |

33263000–1 | Skaitītāji |

33263100–2 | Energoskaitītāji |

33263200–3 | Elektroniskie skaitītāji |

33263300–4 | Magnētiskie skaitītāji |

33263400–5 | Elektrības skaitītāji |

33264000–8 | Ražošanas izlaides skaitītāji |

33264100–9 | Apgriezienu mērītāji |

33264110–2 | Automašīnu spidometri |

33264111–9 | Tahometri |

33264112–6 | Taksometru skaitītāji |

33264200–0 | Stroboskopi |

33270000–3 | Regulēšanas un kontroles instrumenti un aparāti |

33271000–0 | Ātruma ierobežotāji |

33280000–6 | Nemedicīniskās iekārtas, kas balstītas uz starojuma izmantošanu |

33281000–3 | Bagāžas skenēšanas iekārtas |

33282000–0 | Iekārtas pārbaudei ar rentgena stariem |

33300000–3 | Ražošanas procesa vadības iekārtas |

33400000–4 | Optiskie instrumenti |

33410000–7 | Brilles un lēcas |

33411000–4 | Brilles |

33411100–5 | Saulesbrilles |

33411200–6 | Briļļu rāmji un ietvari |

33412000–1 | Aizsargbrilles |

33412100–2 | Aizsargbrilles darbam |

33412200–3 | Aizsargbriļļu rāmji un ietvari |

33413000–8 | Lēcas |

33413100–9 | Koriģējošās lēcas |

33413110–2 | Kontaktlēcas |

33413111–9 | Intraokulārās lēcas |

33413112–6 | Briļļu lēcas |

33420000–0 | Polarizējoši materiāli |

33421000–7 | Optiskās šķiedras aparāti |

33422000–4 | Spoguļi |

33423000–1 | Optiskie filtri |

33424000–8 | Optiskie palīglīdzekļi |

33430000–3 | Astronomijas un optiskie instrumenti |

33431000–0 | Binokļi |

33432000–7 | Nakts redzamības brilles |

33433000–4 | Teleskopiskie tēmēkļi |

33434000–1 | Optiskie mikroskopi |

33435000–8 | Teleskopi |

33436000–5 | Profesionālie optiskie instrumenti |

33436100–6 | Lāzeri |

33436110–9 | Rūpnieciskie lāzeri |

33440000–6 | Šķidro kristālu ierīces |

33441000–3 | Periskopi |

33450000–9 | Fotografēšanas ierīces |

33451000–6 | Fotoaparāti |

33451100–7 | Fotoaparātu objektīvi |

33451200–8 | Fotoaparātu korpusi |

33451300–9 | Kameras iespiedplašu vai cilindru izgatavošanai |

33451400–0 | Fotoaparāti tūlītējai fotogrāfiju sagatavošanai |

33451500–1 | Kinokameras |

33452000–3 | Kinoprojektori |

33452100–4 | Projektori |

33452110–7 | Diapozitīvu projektori |

33452200–5 | Palielinātāji |

33452300–6 | Attēla samazinātāji |

33453000–0 | Fotolaboratoriju aparatūra |

33453100–1 | Zibspuldzes |

33453110–3 | Foto zibspuldzes |

33453111–0 | Četrlampu foto zibspuldzes |

33453200–2 | Fotopalielinātāji |

33453300–3 | Aparatūra un ierīces filmu attīstīšanai |

33453400–4 | Projekcijas ekrāni |

33454000–7 | Mikrofilmu un mikrofišu iekārtas |

33454100–8 | Mikrofilmu iekārtas |

33454110–1 | Mikrofilmu lasītāji |

33454200–9 | Mikrofišu iekārtas |

33454210–2 | Mikrofišu lasītāji |

33454300–0 | Mikroformu iekārtas |

33454310–3 | Mikroformu lasītāji |

33500000–5 | Laika mērīšanas instrumenti |

33510000–8 | Rokas pulksteņi un citi pulksteņi |

33511000–5 | Rokas pulksteņi |

33511100–6 | Rokas pulksteņi |

33511200–7 | Hronometri |

33512000–2 | Pulksteņi |

33512100–3 | Modinātājpulksteņi |

33512200–4 | Sienas pulksteņi |

33512300–5 | Automašīnu pulksteņi |

33513000–9 | Laika reģistratori un līdzīgas ierīces; stāvlaika skaitītāji |

33513100–0 | Laika reģistratori |

33513200–1 | Laika pašrakstītājaparāti |

33513300–2 | Stāvlaika skaitītāji |

33513310–5 | Žetonu skaitītāji |

33513400–3 | Tehnoloģiskā procesa hronometri |

33513500–4 | Laika slēdži |

34000000–7 | Mehāniskie transportlīdzekļi, piekabes un transportlīdzekļu detaļas |

34100000–8 | Mehāniskie transportlīdzekļi |

34110000–1 | Vieglie automobiļi |

34111000–8 | Universāli |

34112000–5 | Limuzīni |

34113000–2 | Transportlīdzekļi ar četru riteņu piedziņu |

34113100–3 | Džipi |

34113200–4 | Apvidus transportlīdzekļi |

34113300–5 | Bezceļu transportlīdzekļi |

34114000–9 | Īpaša lietojuma transportlīdzekļi |

34114100–0 | Avārijas transportlīdzekļi |

34114110–3 | Glābšanas transportlīdzekļi |

34114120–6 | Paramedicīniskie transportlīdzekļi |

34114121–3 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas |

34114122–0 | Transportlīdzekļi pacientu pārvadāšanai |

34114200–1 | Policijas automašīnas |

34114210–4 | Transportlīdzekļi ieslodzīto pārvadāšanai |

34114300–2 | Sociālās palīdzības dienestu transportlīdzekļi |

34114400–3 | Mikroautobusi |

34115000–6 | Transportlīdzekļi ar dīzeļdzinēju |

34116000–3 | Mehāniskie transportlīdzekļi mazāk kā 10 cilvēku pārvadāšanai |

34117000–0 | Lietoti transportlīdzekļi |

34120000–4 | Mehāniskie transportlīdzekļi 10 un vairāk cilvēku pārvadāšanai |

34121000–1 | Autobusi |

34121100–2 | Sabiedrisko pasažieru pārvadājumu autobusi |

34121200–3 | Posmainie autobusi |

34121300–4 | Divstāvu autobusi |

34121400–5 | Autobusi ar pazeminātu grīdu |

34122000–8 | Tūristu autobusi |

34130000–7 | Mehāniskie transportlīdzekļi kravu pārvadāšanai |

34131000–4 | Kravas transportlīdzekļi ar dīzeļdzinēju |

34132000–1 | Ar akumulatoru darbināmi kravas transportlīdzekļi |

34133000–8 | Kravas autovilcieni |

34133100–9 | Autocisternas |

34133110–2 | Degvielas autocisternas |

34134000–5 | Kravas automobiļi ar bezbortu platformām |

34135000–2 | Pašizkrāvēji |

34136000–9 | Autofurgoni |

34136100–0 | Vieglie autofurgoni |

34136200–1 | Paneļfurgoni |

34137000–6 | Lietoti kravas transportlīdzekļi |

34138000–3 | Autovilcēji |

34139000–0 | Šasijas |

34139100–1 | Šasijas ar kabīni |

34139200–2 | Šasijas ar virsbūvi |

34139300–3 | Pilnas šasijas |

34140000–0 | Lieljaudas mehāniskie transportlīdzekļi |

34141000–7 | Pašizgāzēji |

34142000–4 | Autoceltņi |

34142100–5 | Smagās automašīnas ar pacēlājplatformām |

34142200–6 | Konteineru iekrāvējmašīnas |

34143000–1 | Transportlīdzekļi ceļu uzturēšanai ziemas apstākļos |

34144000–8 | Īpaša lietojuma mehāniskie transportlīdzekļi |

34144100–9 | Pārvietojamie urbjtorņi |

34144200–0 | Avārijas dienestu transportlīdzekļi |

34144210–3 | Ugunsdzēsības transportlīdzekļi |

34144211–0 | Kravas automobiļi ar grozāmām kāpnēm |

34144212–7 | Ūdenspiegādes transportlīdzekļi |

34144213–4 | Ugunsdzēsēju mašīnas |

34144220–6 | Autotehniskās palīdzības transportlīdzekļi |

34144300–1 | Pārvietojamie tilti |

34144400–2 | Ceļu uzturēšanas transportlīdzekļi |

34144410–5 | Notekūdeņu sūknēšanas mašīnas |

34144420–8 | Sāls kaisītāji |

34144430–1 | Ceļu slaucītāji |

34144431–8 | Transportlīdzekļi ceļu slaucīšanai un putekļu uzsūkšanai |

34144440–4 | Grants kaisītāji |

34144450–7 | Ceļu laistīšanas transportlīdzekļi |

34144500–3 | Atkritumu un notekūdeņu savākšanas transportlīdzekļi |

34144510–6 | Atkritumu savākšanas transportlīdzekļi |

34144511–3 | Atkritumu savākšanas mašīnas |

34144512–0 | Atkritumu presēšanas mašīnas |

34144520–9 | Notekūdeņu autocisternas |

34144600–4 | Militārie transportlīdzekļi |

34144610–7 | Uzbrukuma operāciju transportlīdzekļi |

34144700–5 | Specializētas izmantošanas transportlīdzekļi |

34144710–8 | Krāvēji uz riteņiem |

34144730–4 | Lidaparātu degvielas uzpildes transportlīdzekļi |

34144740–7 | Lidaparātu vilkšanas transportlīdzekļi |

34144750–0 | Kravu vedēji |

34144751–7 | Statņu transportieri |

34144760–3 | Pārvietojamās bibliotēkas |

34144800–6 | Pārvietojamās mājas |

34144900–7 | Elektriskie transportlīdzekļi |

34144910–0 | Elektriskie autobusi |

34200000–9 | Transportlīdzekļu virsbūves, piekabes vai puspiekabes |

34210000–2 | Transportlīdzekļu virsbūves |

34211000–9 | Autobusu virsbūves |

34212000–6 | Ātrās medicīniskās palīdzības automašīnu virsbūves |

34213000–3 | Kravas transportlīdzekļu virsbūves |

34220000–5 | Piekabes, puspiekabes un pārvietojamie konteineri |

34221000–2 | Īpaša lietojuma pārvietojamie konteineri |

34221100–3 | Pārvietojamās glābšanas transporta vienības |

34221200–4 | Pārvietojamās avārijas transporta vienības |

34221300–5 | Ķīmisko avāriju transporta vienības |

34223000–6 | Piekabes un puspiekabes |

34223100–7 | Puspiekabes |

34223200–8 | Degvielas uzpildes autocisternas (sauszemes militārajiem transportlīdzekļiem vai lidmašīnām) |

34223300–9 | Piekabes |

34223310–2 | Vispārēja lietojuma piekabes |

34223320–5 | Piekabes zirgu pārvadāšanai |

34223330–8 | Pārvietojamās transporta vienības uz piekabēm |

34223340–1 | Cisternu piekabes |

34223350–4 | Grozāmo kāpņu piekabes |

34223360–7 | Degvielas uzpildes piekabes |

34223370–0 | Pašizkrāvēju piekabes |

34223400–0 | Dzīvojamās piekabes un puspiekabes |

34224000–3 | Piekabju, puspiekabju un citu transportlīdzekļu detaļas |

34300000–0 | Detaļas un piederumi transportlīdzekļiem un to dzinējiem |

34310000–3 | Dzinēji un dzinēju detaļas |

34311000–0 | Dzinēji |

34311100–1 | Iekšdedzes dzinēji mehāniskajiem transportlīdzekļiem un motocikliem |

34311110–4 | Dzirksteļaizdedzes dzinēji |

34311120–7 | Kompresijas aizdedzes dzinēji |

34312000–7 | Dzinēju detaļas |

34312100–8 | Ventilatoru siksnas |

34312200–9 | Aizdedzes sveces |

34312300–0 | Automašīnu radiatori |

34312400–1 | Virzuļi |

34320000–6 | Mehāniskās rezerves daļas, izņemot dzinējus un dzinēju detaļas |

34321000–3 | Asis |

34322000–0 | Bremzes un bremžu detaļas |

34322100–1 | Bremžu mehānismi |

34322200–2 | Diska bremzes |

34322300–3 | Bremžu uzlikas |

34322400–4 | Bremžu kluči |

34322500–5 | Bremžu loki |

34323000–7 | Pārnesumkārbas |

34324000–4 | Riteņi, to detaļas un piederumi |

34324100–5 | Riteņu balansēšanas iekārtas |

34325000–1 | Klusinātāji un izpūtēji |

34326000–8 | Sajūgi un to saistītās detaļas |

34327000–5 | Stūres rati, stūres statņi un stūres mehānisma karteri |

34328000–2 | Automašīnu domkrati |

34330000–9 | Pārbaudes stendi |

34340000–2 | Transportlīdzekļu pārbūves piederumi |

34350000–5 | Drošības jostas |

34360000–8 | Kravas transportlīdzekļu detaļas |

34370000–1 | Furgonu detaļas |

34380000–4 | Vieglo automobiļu detaļas |

34390000–7 | Piederumi vilcējiem |

34400000–1 | Motocikli, divriteņi un blakusvāģi |

34410000–4 | Motocikli |

34411000–1 | Motociklu detaļas un piederumi |

34411100–2 | Motociklu blakusvāģi |

34411110–5 | Motociklu blakusvāģu detaļas un piederumi |

34420000–7 | Motorolleri |

34430000–0 | Velosipēdi ar palīgdzinēju |

34440000–3 | Divriteņi |

34441000–0 | Divriteņi bez dzinēja |

34442000–7 | Divriteņu detaļas un aksesuāri |

35000000–4 | Transporta iekārtas |

35100000–5 | Kuģi un laivas |

35110000–8 | Kuģi |

35111000–5 | Karakuģi |

35111100–6 | Jūras patruļkuģi |

35111200–7 | Lidmašīnu bāzes kuģi |

35111300–8 | Zemūdenes |

35112000–2 | Kuģi un tamlīdzīgi transportlīdzekļi pasažieru un preču pārvadāšanai |

35112100–3 | Kruīza kuģi, prāmji un tamlīdzīgi transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai |

35112110–6 | Prāmji |

35112120–9 | Kruīza kuģi |

35112200–4 | Kuģi preču pārvadāšanai |

35112210–7 | Beramkravu kuģi |

35112220–0 | Kravas kuģi |

35112230–3 | Preču kuģi |

35112240–6 | Konteinerkuģi |

35112250–9 | Rorokuģi |

35112260–2 | Tankkuģi |

35112270–5 | Automašīnu pārvadātājkuģi |

35112280–8 | Refrižeratorkuģi |

35113000–9 | Zvejas un citi speciālie kuģi |

35113100–0 | Zvejas kuģi un zivju pārstrādes kuģi |

35113110–3 | Zvejas kuģi |

35113120–6 | Zivju pārstrādes kuģi |

35113200–1 | Velkoņi |

35113300–2 | Dažādi kuģi |

35113310–5 | Bagarkuģi |

35113320–8 | Jūras peldošie doki |

35113330–1 | Niršanas darbu atbalsta kuģi |

35113331–8 | Peldošie celtņi |

35113340–4 | Ražošanas kuģi |

35113341–1 | Seismoloģiskās izpētes kuģi |

35113342–8 | Izpētes kuģi |

35113343–5 | Piesārņojuma kontroles kuģi |

35113400–3 | Avārijas kuģi |

35113410–6 | Ugunsdzēsības kuģi |

35113420–9 | Glābšanas kuģi |

35113430–2 | Signālkuģi |

35114000–6 | Peldošās vai iegremdējamās urbšanas vai ražošanas platformas |

35114100–7 | Urbumu veikšanas kuģi |

35114200–8 | Urbšanas pašpacēlējplatformas |

35114300–9 | Urbšanas platformas |

35114400–0 | Peldošās urbšanas platformas |

35114500–1 | Peldošās ražošanas bāzes |

35114600–2 | Daļēji iegremdējamās urbšanas platformas |

35114700–3 | Ražošanas platforma |

35114710–6 | Pārvietojamā platforma |

35114720–9 | Platforma atklātā jūrā |

35114730–2 | Urbšanas platformas |

35115000–3 | Peldošās konstrukcijas |

35115100–4 | Marķēšanas bojas |

35115200–5 | Plosti |

35115210–8 | Piepūšamie plosti |

35120000–1 | Laivas |

35121000–8 | Specializētās laivas |

35121100–9 | Motorlaivas |

35121110–2 | Novērošanas kuģi |

35121120–5 | Muitas patruļkuģi |

35121130–8 | Policijas patruļkuģi |

35121140–1 | Glābšanas laivas |

35122000–5 | Izpriecu un sporta laivas |

35122100–6 | Burulaivas |

35122110–9 | Katamarāni |

35122120–2 | Piepūšamās gumijas glābšanas laivas |

35122130–5 | Burulaivas |

35122140–8 | Laiviņas |

35122150–1 | Laivas no stiklašķiedras |

35122160–4 | Pusstingrās laivas |

35122200–7 | Piepūšamie peldlīdzekļi |

35122210–0 | Gumijas laiviņas |

35122220–3 | Kanoe |

35122300–8 | Airu laivas |

35200000–6 | Dzelzceļa vilcienu un tramvaju lokomotīves un ritošais sastāvs un saistītās detaļas |

35210000–9 | Dzelzceļa lokomotīves un tenderi |

35211000–6 | Elektrolokomotīves |

35212000–3 | Dīzeļelektrolokomotīves |

35213000–0 | Dīzeļlokomotīves |

35214000–7 | Lokomotīvju tenderi |

35215000–4 | Funikulieri |

35220000–2 | Ritošais sastāvs |

35221000–9 | Dzelzceļu uzturēšanas vai apkalpošanas transportlīdzekļi |

35222000–6 | Vilcienu un tramvaju pasažieru vagoni un trolejbusi |

35222100–7 | Tramvaju pasažieru vagoni |

35222200–8 | Vilcienu pasažieru vagoni |

35222300–9 | Trolejbusi |

35222310–2 | Dzelzceļa vagoni |

35222400–0 | Bagāžas vagoni un īpaša lietojuma vagoni |

35223000–3 | Dzelzceļa preču vagoni |

35230000–5 | Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīvju un ritošā sastāva detaļas; mehāniskās satiksmes kontroles iekārtas |

35231000–2 | Lokomotīvju vai ritošā sastāva detaļas |

35231100–3 | Monobloka riteņi |

35231200–4 | Buferi un sakabes |

35231300–5 | Dzelzceļa vagonu sēdekļi |

35231400–6 | Riteņu asis un riteņi un citas lokomotīvju vai ritošā sastāva detaļas |

35232000–9 | Mehāniskās signalizēšanas un vadības iekārtas |

35300000–7 | Lidaparāti un kosmosa kuģi |

35310000–0 | Helikopteri un aeroplāni |

35311000–7 | Lidaparāti ar fiksētiem spārniem |

35311100–8 | Lidmašīnas |

35311200–9 | Bezpilota lidaparāti |

35311300–0 | Pilotējamie lidaparāti |

35311400–1 | Īpaša lietojuma lidaparāti |

35312000–4 | Helikopteri |

35320000–3 | Kosmosa kuģi, mākslīgie zemes pavadoņi un nesējraķetes |

35321000–0 | Kosmosa kuģi |

35322000–7 | Mākslīgie zemes pavadoņi |

35323000–4 | Kosmosa kuģu nesējraķetes |

35330000–6 | Gaisa baloni, dirižabļi un citi lidaparāti bez dzinējiem |

35331000–3 | Planieri |

35331100–4 | Deltaplāni |

35332000–0 | Gaisa baloni |

35333000–7 | Dirižabļi |

35340000–9 | Lidaparātu un kosmosa kuģu detaļas |

35341000–6 | Lidaparātu detaļas |

35341100–7 | Lidaparātu dzinēji |

35341110–0 | Turboreaktīvie un turbopropelleru dzinēji |

35341111–7 | Turboreaktīvie dzinēji |

35341112–4 | Turbopropelleru dzinēji |

35341120–3 | Reaktīvie dzinēji |

35341130–6 | Lidaparātu dzinēju detaļas |

35341131–3 | Turboreaktīvo vai turbopropelleru dzinēju detaļas |

35342000–3 | Helikopteru detaļas |

35350000–2 | Lidaparātu vai kosmosa kuģu aprīkojums, trenažieri, simulatori un saistītās detaļas |

35351000–9 | Lidaparātu aprīkojums |

35351100–0 | Lidaparātu pacelšanās ierīces |

35351110–3 | Lidaparātu katapultēšanās sistēmas |

35351200–1 | Ierīce lidaparātu bremzēšanai uz klāja |

35351300–2 | Lidojuma simulatori |

35351310–5 | Lidotāju trenažieris |

35400000–8 | Dažādas transporta iekārtas |

35410000–1 | Ar zirgu vai cilvēka spēku velkami rati un citi nemehāniskas piedziņas transportlīdzekļi |

35411000–8 | Ratiņi |

35420000–4 | Bagāžas rati |

35421000–1 | Bērnu ratiņi |

36000000–1 | Rūpniecības preces, mēbeles, amatniecības izstrādājumi, īpaša lietojuma izstrādājumi un saistītās preces |

36100000–2 | Mēbeles |

36110000–5 | Sēdekļi, krēsli un saistītās detaļas |

36111000–2 | Sēdekļi ar metāla karkasu |

36111100–3 | Pasažieru lidmašīnu sēdekļi |

36111200–4 | Mehānisko transportlīdzekļu sēdekļi |

36111300–5 | Grozāmie sēdekļi |

36111400–6 | Krēsli birojiem, mācību klasēm un citi sēdekļi |

36111410–9 | Krēsli mācību klasēm |

36111420–2 | Biroja krēsli |

36111430–5 | Teātra skatītāju krēsli |

36111490–3 | Katapultējamie sēdekļi |

36112000–9 | Sēdekļi ar koka rāmjiem |

36112100–0 | Ēdamzāles krēsli |

36112200–1 | Atzveltnes krēsli |

36112300–2 | Nelieli dīvāniņi |

36112400–3 | Soli |

36112500–4 | Klāja krēsli |

36112600–5 | Ķebļi |

36113000–6 | Plastmasas sēdekļi |

36114000–3 | Sēdekļu detaļas |

36114100–4 | Polsterējums |

36115000–0 | Krēsli |

36120000–8 | Mēbeles, kas nav domātas lietošanai mājsaimniecībās |

36121000–5 | Biroju mēbeles |

36121100–6 | Biroju mēbeles no metāla |

36121110–9 | Metāla galdi |

36121120–2 | Metāla skapji, bufetes |

36121130–5 | Metāla rakstāmgaldi |

36121140–8 | Biroja plaukti no metāla |

36121150–1 | Metāla grāmatplaukti |

36121160–4 | Dokumentu uzglabāšanas sistēmas no metāla |

36121161–1 | Dokumentu uzglabāšanas skapji no metāla |

36121162–8 | Kartotēku skapji no metāla |

36121163–5 | Karuseļveida dokumentu uzglabāšanas sistēmas |

36121164–2 | Biroja ratiņi |

36121170–7 | Metāla skapji |

36121200–7 | Biroju mēbeles no koka |

36121210–0 | Koka galdi |

36121220–3 | Koka skapji, bufetes |

36121230–6 | Koka rakstāmgaldi |

36121240–9 | Biroja plaukti no koka |

36121241–6 | Arhīvu plaukti no koka |

36121250–2 | Dokumentu uzglabāšanas sistēmas |

36121251–9 | Dokumentu uzglabāšanas skapji |

36121252–6 | Kartotēku skapji |

36121253–3 | Iekaramie dokumentu vāciņi |

36121254–0 | Koka ratiņi |

36121300–8 | Stendi |

36121400–9 | Datortehnikas mēbeles |

36121410–2 | Datoru galdi |

36121500–0 | Šķirošanas galdi |

36121510–3 | Šķirošanas plaukti |

36122000–2 | Veikalu mēbeles |

36122100–3 | Vitrīnas |

36122200–4 | Letes |

36122210–7 | Ēdienu izsniegšanas letes |

36122300–5 | Uzglabāšanas iekārtas |

36123000–9 | Laboratorijas mēbeles |

36123100–0 | Laboratorijas plaukti |

36130000–1 | Mājsaimniecību mēbeles |

36131000–8 | Virtuves mēbeles un iekārtas |

36131100–9 | Trauku skapji |

36131200–0 | Plaukti |

36131300–1 | Darba virsmas |

36131400–2 | Skapji |

36131500–3 | Iebūvētās virtuves |

36131600–4 | Velkmes skapji |

36132000–5 | Dārza mēbeles |

36133000–2 | Guļamistabas, ēdamistabas un dzīvojamās istabas mēbeles |

36133100–3 | Guļamistabas mēbeles |

36133110–6 | Gultas, gultas piederumi un mīkstās mēbeles |

36133111–3 | Matraču pamatnes |

36133112–0 | Matrači |

36133113–7 | Mīkstās mēbeles |

36133114–4 | Elektriski apsildāmās segas |

36133115–1 | Gumijas palagi |

36133116–8 | Saliekamās gultas |

36133120–9 | Guļamistabas mēbeles, izņemot gultas un gultas piederumus |

36133121–6 | Drēbju skapji |

36133122–3 | Kumodes |

36133123–0 | Naktsskapīši |

36133200–4 | Ēdamistabas mēbeles |

36133210–7 | Ēdamistabas galdi |

36133300–5 | Dzīvojamās istabas mēbeles |

36133310–8 | Rakstāmgaldi un galdi |

36133311–5 | Rakstāmgaldi |

36133312–2 | Galdi |

36133313–9 | Kafijas galdiņi |

36133320–1 | Grāmatu skapji |

36134000–9 | Vannasistabas mēbeles |

36140000–4 | Dažādas mēbeles un iekārtas |

36141000–1 | Metāla mēbeles |

36141100–2 | Plaukti |

36141200–3 | Darba galdi |

36141400–5 | Metāla ķebļi |

36141500–6 | Moduļveida mēbeles |

36142000–8 | Pārvietojamie grāmatplaukti |

36143000–5 | Konferenču telpu mēbeles |

36144000–2 | Izstāžu iekārtas |

36144100–3 | Izstāžu stendi |

36145000–9 | Bibliotēku mēbeles |

36145100–0 | Bibliotēku aprīkojums |

36146000–6 | Uzgaidāmo telpu un reģistratūru mēbeles |

36147000–3 | Plastmasas mēbeles un mēbeles no citiem materiāliem |

36147100–4 | Plastmasas mēbeles |

36147110–7 | Plastmasas krēsli |

36147200–5 | Bambusa mēbeles |

36148000–0 | Mēbeļu detaļas |

36150000–7 | Mēbeles skolām |

36151000–4 | Skolas galdi un krēsli |

36151100–5 | Mācību klases galdi |

36151200–6 | Soli |

36152000–1 | Bērnudārzu mēbeles |

36153000–8 | Izglītības iestāžu aprīkojums |

36153100–9 | Mācību aprīkojums |

36153110–2 | Mācību materiāli |

36153200–0 | Mācību līdzekļi un ierīces |

36200000–3 | Juvelierizstrādājumi un saistītie priekšmeti |

36210000–6 | Monētas un medaļas |

36211000–3 | Monētas |

36212000–0 | Medaļas |

36220000–9 | Juvelierizstrādājumi |

36221000–6 | Pērles |

36222000–3 | Zeltkaļu izstrādājumi |

36223000–0 | Juvelierizstrādājumi no dārgmetāliem |

36224000–7 | Dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu izstrādājumi |

36225000–4 | Sudrabkaļu izstrādājumi |

36226000–1 | Dāvanas pensionēšanās gadījumiem |

36300000–4 | Mūzikas instrumenti un to sastāvdaļas |

36310000–7 | Mūzikas instrumenti |

36311000–4 | Klavieres |

36312000–1 | Ērģeles |

36313000–8 | Stīgu instrumenti |

36314000–5 | Pūšamie instrumenti |

36315000–2 | Elektriskie mūzikas instrumenti |

36315100–3 | Sintezatori |

36316000–9 | Sitamie instrumenti |

36320000–0 | Mūzikas instrumentu daļas un piederumi |

36400000–5 | Sporta preces un inventārs |

36410000–8 | Āra sporta aktivitāšu inventārs |

36411000–5 | Slēpošanas inventārs |

36411100–6 | Slēpes |

36412000–2 | Ūdenssporta aprīkojums |

36412100–3 | Ūdensslēpes |

36413000–9 | Medību un makšķerēšanas inventārs |

36414000–6 | Tūrisma inventārs |

36415000–3 | Atlētiskās vingrošanas inventārs |

36416000–0 | Atpūtas inventārs |

36420000–1 | Vingrošanas zāles inventārs |

36500000–6 | Spēles un rotaļlietas; atrakciju parka spēles |

36510000–9 | Lelles |

36520000–2 | Rotaļlietas |

36521000–9 | Rotaļu mūzikas instrumenti |

36522000–6 | Rotaļlietas uz riteņiem |

36523000–3 | Saliekamie attēli |

36524000–0 | Spēles |

36530000–5 | Atrakcijas, galda spēles |

36531000–2 | Spēļu kārtis |

36532000–9 | Videospēles |

36533000–6 | Biljards |

36534000–3 | Spēles, kas darbināmas ar monētu vai žetonu |

36535000–0 | Karuseļi, šūpoles, šaušanas stendi un citas atrakciju parka spēles |

36535100–1 | Šūpoles |

36535200–2 | Spēļu laukumu aprīkojums |

36600000–7 | Dažādas rūpniecības un citas preces |

36610000–0 | Veļas mazgātuves inventārs |

36620000–3 | Skolas tāfeles ar virsmām rakstīšanai vai zīmēšanai |

36621000–0 | Tumšās tāfeles |

36622000–7 | Rakstāmtāfeles |

36630000–6 | Mākslīgie izstrādājumi |

36631000–3 | Mākslīgie augļi |

36632000–0 | Mākslīgās puķes |

36633000–7 | Mākslīgā zāle |

36634000–4 | Mākslīgais mauriņš |

36635000–1 | Bižutērija |

36640000–9 | Ierīces un aprīkojums demonstrāciju vajadzībām |

36641000–6 | Informācijas un reklāmas produkti |

36650000–2 | Lietussargi un saulessargi; spieķi un sēžamspieķi |

36651000–9 | Saulessargi |

36652000–6 | Lietussargi |

36653000–3 | Sēžamspieķi |

36654000–0 | Spieķi |

36655000–7 | Lietussargu un saulessargu, spieķu un līdzīgu priekšmetu daļas, rotājumi un piederumi |

36660000–5 | Apbedīšanas piederumi |

36670000–8 | Virtuves aprīkojums, mājsaimniecības priekšmeti un ēdināšanas inventārs |

36671000–5 | Virtuves aprīkojums |

36671100–6 | Virtuves piederumi |

36671110–9 | Māla trauki |

36671120–2 | Tases un glāzes |

36671121–9 | Tases |

36671122–6 | Tasītes |

36671130–5 | Pārtikas uzglabāšanas trauki |

36671140–8 | Ūdens blašķes |

36671150–1 | Vakuumpudeles |

36671160–4 | Paplātes |

36671200–7 | Galda un virtuves piederumi |

36671210–0 | Galda piederumi |

36671300–8 | Porcelāna un virtuves trauki |

36672000–2 | Ēdināšanas inventārs |

36672100–3 | Vienreizējās lietošanas ēdināšanas inventārs |

36672110–6 | Vienreizējās lietošanas galda piederumi un šķīvji |

36672120–9 | Vienreizējās lietošanas krūzes |

36672200–4 | Ēdiena paplātes |

36673000–9 | Dažāda veida slotas un birstes |

36673100–0 | Slotas |

36673200–1 | Birstes |

36673210–4 | Gleznotāju otas |

36673220–7 | Kosmētiskās otiņas |

36673230–0 | Zobusukas |

36673300–2 | Mājsaimniecības uzkopšanas slotas un birstes |

36673310–5 | Tualetes birstes |

36674000–6 | Šķiltavas, viegli uzliesmojošu materiālu izstrādājumi, pirotehnikas izstrādājumi, sērkociņi un šķidras vai sašķidrinātas gāzes degviela |

36674100–7 | Cigarešu šķiltavas |

36674200–8 | Piroforie sakausējumi |

36674300–9 | Sērkociņi |

36674400–0 | Gāzes degviela šķiltavām |

36674500–1 | Pirotehnikas izstrādājumi |

36674600–2 | Sveces |

36675000–3 | Izstrādājumi matu kopšanai |

36675100–4 | Matu sukas |

36675200–5 | Parūkas |

36680000–1 | Kazarmu inventārs |

36700000–8 | Preces un plaša patēriņa izstrādājumi |

36710000–1 | Patēriņa preces |

36711000–8 | Analīžu komplekti |

36712000–5 | Filtri |

36712100–6 | Filtru kasetnes |

36712200–7 | Maināmās detaļas |

36713000–2 | Higiēnas preces |

36720000–4 | Beznodokļu preces |

36730000–7 | Vienreizējās lietošanas preces |

36731000–4 | Vienreizējās lietošanas priekšmeti |

36731100–5 | Prezervatīvi |

36731200–6 | Personiskās higiēnas preces |

36800000–9 | Amatniecības un mākslas inventārs |

36810000–2 | Amatniecības inventārs |

36820000–5 | Mākslas inventārs |

36821000–2 | Mākslinieku otas |

36822000–9 | Velces |

36822100–0 | Krāsainie zīmuļi |

36822200–1 | Zīmēšanas grafīts |

36822300–2 | Krītiņi |

36822400–3 | Pasteļi |

36900000–0 | Īpaša lietojuma izstrādājumi |

36910000–3 | Policijas aprīkojums |

36911000–0 | Šaušanas mācību mērķi |

36912000–7 | Aprīkojums masu nekārtību novēršanai |

36920000–6 | Otrreizēji pārstrādāti produkti |

36930000–9 | Drošības ierīces |

36931000–6 | Drošības piederumi |

36932000–3 | Drošības maisi |

36933000–0 | Plombas |

36934000–7 | Marķieri |

36940000–2 | Dzīvnieku krotālijas |

36941000–9 | Liellopu krotālijas |

36950000–5 | Komposta kastes |

36960000–8 | Žetoni |

36970000–1 | Apsmidzināšanas kabīnes |

36980000–4 | Sniega marķēšanas stabiņi |

37000000–8 | Pārstrādātas otrreizējās izejvielas |

37100000–9 | Pārstrādātas otrreizējās metāla izejvielas |

37200000–0 | Pārstrādātas otrreizējās nemetāla izejvielas |

40000000–2 | Elektrība, gāze, kodolenerģija un kodoldegviela, tvaiks, karstais ūdens un citi enerģijas avoti |

40100000–3 | Elektrība |

40200000–4 | Mākslīgā gāze |

40210000–7 | Akmeņogļu gāze un līdzīgas gāzes |

40220000–0 | Gāze sadales tīkliem |

40300000–5 | Tvaiks, karstais ūdens un saistītie produkti |

40310000–8 | Karstais ūdens |

40320000–1 | Tvaiks |

40330000–4 | Centrālā apkure |

40340000–7 | Tālapkure |

40400000–6 | Saules enerģija |

40410000–9 | Saules bateriju paneļi |

40411000–6 | Saules kolektori siltuma ražošanai |

40412000–3 | Saules fotoelementu moduļi |

40420000–2 | Saules enerģijas iekārtas |

40500000–7 | Kodoldegviela |

40510000–0 | Urāns |

40520000–3 | Plutonijs |

40530000–6 | Radioaktīvie materiāli |

40540000–9 | Radioaktīvie izotopi |

41000000–9 | Iegūtais un attīrītais ūdens |

41100000–0 | Dabīgais ūdens |

41110000–3 | Dzeramais ūdens |

41120000–6 | Ūdens, kas nav domāts dzeršanai |

45000000–7 | Celtniecības darbi |

45100000–8 | Būvlaukuma sagatavošana |

45110000–1 | Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi |

45111000–8 | Ēku demontāžas, būvlaukuma sagatavošanas un tīrīšanas darbi |

45111100–9 | Demontāžas darbi |

45111200–0 | Būvlaukuma sagatavošanas un tīrīšanas darbi |

45111210–3 | Spridzināšanas un citi ar akmeņu novākšanu saistītie darbi |

45111211–0 | Spridzināšanas darbi |

45111212–7 | Akmeņu novākšanas darbi |

45111213–4 | Būvlaukuma tīrīšanas darbi |

45111214–1 | Pēcspridzināšanas attīrīšanas darbi |

45111220–6 | Brikšņu un krūmāju novākšanas darbi |

45111230–9 | Grunts stabilizācijas darbi |

45111240–2 | Grunts drenāžas darbi |

45111250–5 | Grunts izpētes darbi |

45111260–8 | Laukuma sagatavošana izrakteņu ieguvei |

45111290–7 | Sagatavošanas darbi gāzes un ūdens apgādes ierīkošanai |

45111291–4 | Būvlaukuma labiekārtošanas darbi |

45112000–5 | Rakšanas un zemes pārvietošanas darbi |

45112100–6 | Tranšeju rakšanas darbi |

45112200–7 | Augsnes noņemšanas darbi |

45112210–0 | Aramkārtas noņemšanas darbi |

45112300–8 | Apbūves un zemes meliorācijas darbi |

45112310–1 | Apbūves darbi |

45112320–4 | Zemes meliorācijas darbi |

45112330–7 | Būvlaukuma meliorācijas darbi |

45112340–0 | Augsnes attīrīšana no piesārņojuma |

45112350–3 | Atmatā atstātas zemes apgūšana |

45112400–9 | Rakšanas darbi |

45112410–2 | Grāvju rakšana |

45112420–5 | Pamatu rakšanas darbi |

45112440–1 | Terašu izbūve kalnu nogāzēs |

45112441–8 | Terašu izbūve |

45112450–4 | Rakšanas darbi arheoloģisko atradumu vietās |

45112500–0 | Zemes pārvietošanas darbi |

45112600–1 | Ciršana un aizpildīšana |

45112700–2 | Ainavas veidošana |

45112710–5 | Zaļo zonu ainavas veidošana |

45112711–2 | Parku ainavas veidošana |

45112712–9 | Dārzu ainavas veidošana |

45112713–6 | Jumta dārzu ainavas veidošana |

45112714–3 | Kapsētu ainavas veidošana |

45112720–8 | Sporta laukumu un atpūtas zonu ainavas veidošana |

45112721–5 | Golfa laukumua ainavas veidošana |

45112722–2 | Jāšanai paredzēto zonu ainavas veidošana |

45112723–9 | Rotaļu laukumu ainavas veidošana |

45112730–1 | Ceļu un autoceļu ainavas veidošana |

45112740–4 | Lidostu ainavas veidošana |

45113000–2 | Būvlaukuma iekārtošanas darbi |

45120000–4 | Kontrolurbumu veikšanas darbi |

45121000–1 | Kontrolurbumu veikšanas darbi |

45122000–8 | Kontrolurbumu veikšanas darbi |

45200000–9 | Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi |

45210000–2 | Ēku celtniecības darbi |

45211000–9 | Daudzdzīvokļu ēku un individuālo māju celtniecības darbi |

45211100–0 | Māju celtniecības darbi |

45211200–1 | Kopmītnes |

45211300–2 | Dzīvojamās mājas |

45211310–5 | Vannasistabas |

45211320–8 | Lieveņi |

45211340–4 | Daudzfunkcionālas ēkas |

45211341–1 | Dzīvokļi |

45211350–7 | Daudzfunkcionālas ēkas |

45211360–0 | Pilsētattīstība |

45212000–6 | Ar atpūtu, sportu, kultūru, nakšņošanu un ēdināšanu saistītu ēku būvniecība |

45212100–7 | Atpūtas telpu celtniecības darbi |

45212110–0 | Atpūtas centrs |

45212120–3 | Tematiskais parks |

45212130–6 | Atrakciju parks |

45212140–9 | Rekreācijas objekti |

45212150–2 | Kinoteātris |

45212160–5 | Kazino |

45212170–8 | Izklaides ēka |

45212171–5 | Izklaides centrs |

45212172–2 | Rekreācijas centrs |

45212180–1 | Biļešu kases |

45212190–4 | Aizsardzības pret saulesgaismu darbi |

45212200–8 | Sporta objektu celtniecības darbi |

45212210–1 | Viena profila sporta objekti |

45212211–8 | Slidotava |

45212212–5 | Peldbaseina celtniecības darbi |

45212220–4 | Daudzprofila sporta objekti |

45212221–1 | Ar sporta laukumu struktūrām saistīti celtniecības darbi |

45212222–8 | Vingrošanas zāle |

45212223–5 | Ziemas sporta objekti |

45212224–2 | Stadions |

45212225–9 | Sporta halle |

45212290–5 | Ar sporta objektiem saistīti remonta un uzturēšanas darbi |

45212300–9 | Mākslas un kultūras ēku celtniecības darbi |

45212310–2 | Ar izstādēm saistītu ēku celtniecības darbi |

45212311–9 | Mākslas galerija |

45212312–6 | Izstāžu centrs |

45212313–3 | Muzejs |

45212320–5 | Ar mākslinieku uzstāšanos saistītu ēku celtniecības darbi |

45212321–2 | Auditorija |

45212322–9 | Teātris |

45212330–8 | Bibliotēka |

45212331–5 | Multivides bibliotēka |

45212340–1 | Lekciju zāle |

45212350–4 | Noteiktas vēsturiskas vai arhitektoniskas nozīmes ēkas |

45212351–1 | Aizvēsturisks piemineklis |

45212352–8 | Industriāls piemineklis |

45212353–5 | Pils |

45212354–2 | Pils |

45212360–7 | Reliģiskas ēkas |

45212361–4 | Baznīca |

45212400–0 | Viesnīcu un restorānu ēkas |

45212410–3 | Viesnīcu ēku celtniecības darbi |

45212411–0 | Viesnīca |

45212412–7 | Viesmītne |

45212413–4 | Īslaicīgas uzturēšanās vieta |

45212420–6 | Restorānu un līdzīgu objektu celtniecības darbi |

45212421–3 | Restorāns |

45212422–0 | Ēdnīca |

45212423–7 | Kafetērija |

45213000–3 | Saimnieciskas nozīmes ēku, noliktavu un ražošanas ēku, ar transportu saistītu ēku celtniecības darbi |

45213100–4 | Saimnieciskas nozīmes ēku celtniecības darbi |

45213110–7 | Veikalu ēkas |

45213111–4 | Iepirkšanās centri |

45213112–1 | Veikali |

45213120–0 | Pasta ēka |

45213130–3 | Banka |

45213140–6 | Tirgus |

45213141–3 | Slēgtais tirgus |

45213142–0 | Atklātais tirgus |

45213150–9 | Biroju ēka |

45213200–5 | Noliktavu un ražošanas ēku celtniecības darbi |

45213210–8 | Auksto noliktavu būves |

45213220–1 | Noliktavu celtniecības darbi |

45213221–8 | Noliktavas |

45213230–4 | Lopkautuve |

45213240–7 | Lauksaimnieciskās ēkas |

45213241–4 | Šķūnis |

45213242–1 | Govju kūtis |

45213250–0 | Ražošanas ēku celtniecības darbi |

45213251–7 | Ražošanas telpas |

45213252–4 | Darbnīcas |

45213300–6 | Ar transporta darbību saistītas ēkas |

45213310–9 | Ar ceļu transportu saistītu ēku celtniecības darbi |

45213311–6 | Autoosta |

45213312–3 | Autoparka ēka |

45213313–0 | Remontdarbu ēka |

45213314–7 | Autobusu garāžas |

45213320–2 | Ar dzelzceļa transportu saistītu ēku celtniecības darbi |

45213321–9 | Dzelzceļa stacija |

45213322–6 | Dzelzceļa termināļa ēka |

45213330–5 | Ar gaisa satiksmi saistītu ēku celtniecības darbi |

45213331–2 | Lidostas ēkas |

45213332–9 | Lidostas kontroltornis |

45213340–8 | Ar ūdens transportu saistītu ēku celtniecības darbi |

45213341–5 | Prāmju termināļa ēka |

45213342–2 | Rorokuģu terminālis |

45213350–1 | Ar dažādiem transporta veidiem saistītu ēku celtniecības darbi |

45213351–8 | Apkopes angārs |

45213352–5 | Serviss |

45214000–0 | Ar izglītību un pētniecības darbu saistītu ēku celtniecības darbi |

45214100–1 | Bērnudārzu ēku celtniecības darbi |

45214200–2 | Skolu ēku celtniecības darbi |

45214210–5 | Pamatskola |

45214220–8 | Vidusskola |

45214230–1 | Speciālā skola |

45214300–3 | Koledžu ēku celtniecības darbi |

45214310–6 | Profesionālā koledža |

45214320–9 | Tehniskā koledža |

45214400–4 | Universitāšu ēku celtniecības darbi |

45214410–7 | Politehnikums |

45214420–0 | Lekciju zāle |

45214430–3 | Valodu mācību laboratorija |

45214500–5 | Tālākizglītības ēku celtniecības darbi |

45214600–6 | Pētnieciskās darbības ēku celtniecības darbi |

45214610–9 | Laboratorijas ēka |

45214620–2 | Pētījumu un testēšanas telpas |

45214630–5 | Zinātniskie objekti |

45214640–8 | Meteoroloģijas stacijas |

45214700–7 | Studentu kopmītņu celtniecības darbi |

45214800–8 | Mācību telpu ēkas |

45215000–7 | Ar veselības un sociālajiem pakalpojumiem saistītu ēku, krematoriju un publisko tualešu celtniecības darbi |

45215100–8 | Ar veselības pakalpojumiem saistītu ēku celtniecības darbi |

45215110–1 | Sanatorija |

45215120–4 | Speciālā medicīniskā būve |

45215130–7 | Klīnika |

45215140–0 | Slimnīcu telpas |

45215141–7 | Operāciju zāle |

45215142–4 | Intensīvās terapijas nodaļa |

45215143–1 | Diagnostisko izmeklējumu telpa |

45215144–8 | Izmeklējumu telpa |

45215145–5 | Fluoroskopijas telpa |

45215146–2 | Patoloģijas kabinets |

45215147–9 | Tiesu medicīnas ekspertīzes telpa |

45215148–6 | Katetrēšanas kabinets |

45215200–9 | Sociālo pakalpojumu ēku celtniecības darbi |

45215210–2 | Subsidēto dzīvokļu celtniecības darbi |

45215212–6 | Veco ļaužu māja |

45215213–3 | Aprūpes māja |

45215214–0 | Dzīvojamās mājas |

45215215–7 | Bērnu nams |

45215220–5 | Citu sociālo objektu celtniecības darbi, kas nav saistīti ar subsidētajām dzīvojamām mājām |

45215221–2 | Dienas aprūpes centrs |

45215222–9 | Sabiedriskais centrs |

45215300–0 | Krematoriju celtniecības darbi |

45215400–1 | Kapsētu izbūve |

45215500–2 | Publiskās tualetes |

45215510–5 | Publisko tualešu remonts un uzturēšana |

45216000–4 | Tiesībsargājošo un kārtībsargājošo vai avārijas dienestu un militāro ēku celtniecības darbi |

45216100–5 | Tiesībsargājošo un kārtībsargājošo vai avārijas dienestu ēku celtniecības darbi |

45216110–8 | Tiesībsargājošo un kārtībsargājošo dienestu ēku celtniecības darbi |

45216111–5 | Policijas iecirknis |

45216112–2 | Tiesu ēka |

45216113–9 | Cietuma ēka |

45216114–6 | Parlamenta un valsts domes ēkas |

45216120–1 | Ar avārijas dienestu darbību saistīto ēku celtniecības darbi |

45216121–8 | Ugunsdzēsēju depo |

45216122–5 | Ātrās medicīniskās palīdzības stacija |

45216123–2 | Kalnu glābēju ēka |

45216124–9 | Glābšanas stacija |

45216125–6 | Avārijas dienestu ēka |

45216126–3 | Piekrastes glābēju ēka |

45216127–0 | Glābšanas dienesta stacija |

45216128–7 | Bāka |

45216200–6 | Militāras nozīmes ēku un objektu celtniecības darbi |

45216210–9 | Armijas klubs |

45216220–2 | Armijas bunkurs |

45216230–5 | Armijas patvertne |

45216240–8 | Kazarmas |

45220000–5 | Inženiertehniskie un celtniecības darbi |

45221000–2 | Tiltu un tuneļu, šahtu un apakšzemes pāreju būvniecības darbi |

45221100–3 | Tiltu būvdarbi |

45221110–6 | Tilts |

45221111–3 | Autotilts |

45221112–0 | Dzelzceļa tilts |

45221113–7 | Gājēju tilts |

45221114–4 | Dzelzs tiltu būvdarbi |

45221115–1 | Tērauda tiltu būvdarbi |

45221117–5 | Tilta svari |

45221118–2 | Cauruļvadu tilts |

45221119–9 | Tilta atjaunošana |

45221120–9 | Viadukts |

45221121–6 | Autoceļu viadukts |

45221122–3 | Dzelzceļa viadukts |

45221200–4 | Tuneļu, šahtu un pazemes pāreju celtniecības darbi |

45221210–7 | Pārsegti vai daļēji pārsegti izrakumi |

45221211–4 | Pazemes pāreja |

45221213–8 | Pārsegti vai daļēji pārsegti izrakumi dzelzceļa būvniecībai |

45221214–5 | Pārsegti vai daļēji pārsegti izrakumi autoceļu būvniecībai |

45221220–0 | Kanalizācijas ejas |

45221230–3 | Šahtas |

45221240–6 | Tuneļu celtniecības darbi |

45221241–3 | Autoceļa tunelis |

45221242–0 | Dzelzceļa tunelis |

45221243–7 | Gājēju tunelis |

45221244–4 | Kanāla tunelis |

45221245–1 | Tunelis zem upes gultnes |

45221246–8 | Tunelis zem jūras |

45221247–5 | Tuneļu būvdarbi |

45221248–2 | Tuneļu iekšējā apdare |

45221250–9 | Pazemes darbi, izņemot tuneļu, šahtu un pazemes eju izbūvi |

45222000–9 | Inženiertehnisko komunikāciju izbūve, izņemot tuneļus, šahtas un pazemes ejas |

45222100–0 | Atkritumu pārstrādes rūpnīca |

45222110–3 | Atkritumu izvietošanas poligons |

45222200–1 | Militārie celtniecības darbi |

45222210–4 | Militārie inženiertehniskie darbi |

45223000–6 | Konstrukcijas |

45223100–7 | Metāla konstrukciju montēšana |

45223110–0 | Metāla konstrukciju uzstādīšana |

45223200–8 | Konstrukciju būves |

45223210–1 | Tērauda konstrukcijas |

45223220–4 | Ēku karkasu izbūve |

45223300–9 | Automašīnu stāvvieta |

45223310–2 | Pazemes autostāvvieta |

45223320–5 | Tranzīta autostāvvieta |

45223400–0 | Radiolokācijas stacija |

45223500–1 | Dzelzsbetona konstrukcijas |

45223600–2 | Suņubūdas |

45223700–3 | Apkopes zona |

45223710–6 | Autoceļu apkopes zona |

45223720–9 | Degvielas uzpildes stacijas |

45223800–4 | Saliekamo konstrukciju montāža un uzstādīšana |

45223810–7 | Saliekamās konstrukcijas |

45223820–0 | Saliekamās detaļas un komponenti |

45223821–7 | Saliekamās detaļas |

45223822–4 | Saliekamie komponenti |

45230000–8 | Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu, lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi; lēzenas konstrukcijas |

45231000–5 | Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi |

45231100–6 | Vispārējie cauruļvadu būvdarbi |

45231110–9 | Cauruļvadu ielikšana |

45231111–6 | Cauruļvadu pacelšana un nomaiņa |

45231112–3 | Cauruļu sistēmas ierīkošana |

45231113–0 | Cauruļvadu nomaiņas darbi |

45231200–7 | Naftas un gāzes cauruļvadu būvdarbi |

45231210–0 | Naftas cauruļvadu būvdarbi |

45231220–3 | Gāzes cauruļvadu būvdarbi |

45231221–0 | Gāzes padeves maģistrāles |

45231222–7 | Gāzes tvertņu ierīkošanas darbi |

45231223–4 | Ar gāzes sadali saistīti palīgdarbi |

45231300–8 | Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi |

45231400–9 | Elektrolīniju būvdarbi |

45231500–0 | Saspiestā gaisa cauruļvadu būvdarbi |

45231510–3 | Saspiestā gaisa cauruļvadu būvdarbi pasta sūtījumiem |

45231600–1 | Komunikāciju līniju būvdarbi |

45232000–2 | Cauruļvadu un kabeļu ierīkošanas palīgdarbi |

45232100–3 | Ūdensapgādes cauruļvadu ierīkošanas palīgdarbi |

45232120–9 | Irigācijas darbi |

45232121–6 | Irigācijas caurules |

45232130–2 | Lietusūdens notekcaurules |

45232140–5 | Centrālapkures maģistrāles |

45232141–2 | Apkures iekārtas |

45232142–9 | Siltuma padeves centrāle |

45232150–8 | Darbi, kas saistīti ar ūdensapgādes cauruļvadiem |

45232151–5 | Ūdens maģistrāļu remonts |

45232152–2 | Sūkņu stacija |

45232153–9 | Ūdenstorņu būvdarbi |

45232200–4 | Ar elektrolīnijām saistīti palīgdarbi |

45232210–7 | Gaisa pārvades līniju būvniecība |

45232220–0 | Apakšstacija |

45232221–7 | Transformatoru apakšstacija |

45232300–5 | Telefona un komunikāciju līniju izbūve un palīgdarbi |

45232310–8 | Telefona līniju būvdarbi |

45232311–5 | Avārijas telefonu līnijas autoceļu malās |

45232320–1 | Kabeļu translācijas līnijas |

45232330–4 | Antenu uzstādīšana |

45232331–1 | Ar apraidi saistīti palīgdarbi |

45232332–8 | Ar telekomunikācijām saistīti palīgdarbi |

45232340–7 | Mobilo telefonu bāzes stacijas |

45232400–6 | Kanalizācijas ierīkošanas būvdarbi |

45232410–9 | Kanalizācijas darbi |

45232411–6 | Notekūdeņu cauruļvadi |

45232420–2 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |

45232421–9 | Notekūdeņu attīrīšanas būves |

45232422–6 | Dūņu attīrīšanas būves |

45232423–3 | Notekūdeņu sūkņu stacijas |

45232424–0 | Notekūdeņu iztekas |

45232430–5 | Ūdens attīrīšanas iekārtas |

45232431–2 | Notekūdeņu sūkņu stacija |

45232440–8 | Notekūdeņu cauruļvadu izbūves darbi |

45232450–1 | Drenāžas izbūve |

45232451–8 | Drenāžas un virszemes darbi |

45232452–5 | Drenāžas darbi |

45232453–2 | Notekcaurules |

45232460–4 | Sanitārtehniskie darbi |

45232470–7 | Atkritumu pārkraušanas stacija |

45233000–9 | Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi |

45233100–0 | Automaģistrāļu un ceļu būvdarbi |

45233110–3 | Autoceļu būvdarbi |

45233120–6 | Ceļu būvdarbi |

45233121–3 | Galveno ceļu būvdarbi |

45233122–0 | Loka ceļš |

45233123–7 | Otrās kategorijas ceļš |

45233124–4 | Ceļa atzars |

45233125–1 | Ceļu krustojums |

45233126–8 | Vairāklīmeņu krustojums |

45233127–5 | T–veida krustojums |

45233128–2 | Apkārtceļš |

45233129–9 | Krustceles |

45233130–9 | Autoceļu būvniecība |

45233131–6 | Autoceļu estakāžu būvniecība |

45233139–3 | Automaģistrāļu uzturēšanas darbi |

45233140–2 | Ceļu būve |

45233141–9 | Ceļu uzturēšanas darbi |

45233142–6 | Ceļu remontdarbi |

45233144–0 | Ceļa pārvads |

45233150–5 | Satiksmes intensitātes mazināšanas darbi |

45233160–8 | Celiņi un citi ar akmens šķembām klāti ceļi |

45233161–5 | Gājēju celiņš |

45233162–2 | Riteņbraucēju celiņš |

45233200–1 | Dažādi ceļu seguma būvdarbi |

45233210–4 | Automaģistrāļu seguma būvdarbi |

45233220–7 | Ceļu seguma būvdarbi |

45233221–4 | Ceļu seguma krāsošana |

45233222–1 | Ielu bruģēšanas darbi |

45233223–8 | Brauktuves seguma atjaunošana |

45233224–5 | Divvirzienu brauktuve |

45233225–2 | Vienvirziena brauktuve |

45233226–9 | Pievedceļš |

45233227–6 | Apbraucamais ceļš |

45233228–3 | Seguma pārklājums |

45233229–0 | Apmaļu uzturēšanas darbi |

45233250–6 | Seguma būvdarbi, izņemot ceļu segumus |

45233251–3 | Seguma atjaunošanas darbi |

45233252–0 | Ielu seguma būvdarbi |

45233253–7 | Gājēju celiņu seguma būvdarbi |

45233260–9 | Gājēju celiņi |

45233261–6 | Gājēju pārejas |

45233262–3 | Gājēju zona |

45233270–2 | Autostāvvietas seguma krāsošana |

45233280–5 | Ceļa barjeru uzstādīšana |

45233290–8 | Ceļazīmju uzstādīšana |

45233291–5 | Ceļa stabiņu uzstādīšana |

45233292–2 | Drošības aprīkojuma uzstādīšana |

45233293–9 | Satiksmes apkalpes infrastruktūras uzstādīšana |

45233294–6 | Ceļu satiksmes signālu uzstādīšana |

45233300–2 | Ceļu pamatnes būvdarbi automaģistrālēm, ceļiem, ielām un gājēju celiņiem |

45233310–5 | Ceļu pamatnes būvdarbi automaģistrālēm |

45233320–8 | Pamatnes būvdarbi ceļiem |

45233330–1 | Ceļu pamatnes būvdarbi ielām |

45233340–4 | Ceļu pamatnes būvdarbi gājēju celiņiem |

45234000–6 | Dzelzceļa un trošu transporta sistēmu būvdarbi |

45234100–7 | Dzelzceļa būvdarbi |

45234110–0 | Starppilsētu dzelzceļa būvdarbi |

45234111–7 | Pilsētas dzelzceļš |

45234112–4 | Dzelzceļa depo |

45234113–1 | Sliežu demontāža |

45234114–8 | Dzelzceļa uzbērums |

45234115–5 | Ar dzelzceļa signalizācijas ierīcēm saistīti darbi |

45234116–2 | Sliežu montāža |

45234120–3 | Ar pilsētas dzelzceļu saistīti darbi |

45234121–0 | Ar tramvaju satiksmi saistīti darbi |

45234122–7 | Ar pazemes dzelzceļu saistīti darbi |

45234123–4 | Ar daļēju pazemes dzelzceļu saistīti darbi |

45234124–1 | Pasažieru pazemes dzelzceļa transports |

45234125–8 | Pazemes dzelzceļa stacija |

45234126–5 | Tramvaja līniju būvdarbi |

45234127–2 | Tramvaju depo |

45234128–9 | Tramvaju platformas |

45234129–6 | Pilsētas dzelzceļa sliežu montāža |

45234200–8 | Trošu balstītās transporta sistēmas |

45234210–1 | Trošu balstītās transporta sistēmas ar kabīnēm |

45234220–4 | Slēpotāju pacēlāju būvdarbi |

45234230–7 | Pacēlājkrēslu būvdarbi |

45234240–0 | Trošu dzelzceļa sistēma |

45234250–3 | Trošu dzelzceļš |

45235000–3 | Lidlauku, skrejceļu un manevrēšanas laukumu būvniecība |

45235100–4 | Lidostu būvniecība |

45235110–7 | Lidlauku būvniecība |

45235111–4 | Lidlauku segums |

45235200–5 | Skrejceļu būvniecība |

45235210–8 | Skrejceļu seguma atjaunošana |

45235300–6 | Lidaparātu manevrēšanas laukumu būvniecība |

45235310–9 | Lidmašīnu piebraucamais ceļš |

45235311–6 | Lidmašīnu piebraucamā ceļa segums |

45235320–2 | Lidlauku betonēto laukumu izbūve |

45236000–0 | Seguma līdzināšana |

45236100–1 | Seguma līdzināšana dažādiem sporta objektiem |

45236110–4 | Seguma līdzināšana sporta laukumiem |

45236111–1 | Seguma līdzināšana golfa laukumam |

45236112–8 | Seguma līdzināšana tenisa laukumam |

45236113–5 | Seguma līdzināšana hipodromiem |

45236114–2 | Skrejceļu seguma līdzināšana |

45236119–7 | Sporta laukumu remontdarbi |

45236200–2 | Seguma līdzināšana rekreācijas objektiem |

45236210–5 | Seguma līdzināšana bērnu rotaļu laukumiem |

45236220–8 | Seguma līdzināšana zooloģiskajam dārzam |

45236230–1 | Seguma līdzināšana dārziem |

45236250–7 | Seguma līdzināšana parkiem |

45236290–9 | Rekreācijas objektu remontdarbi |

45236300–3 | Seguma līdzināšana kapsētām |

45240000–1 | Ūdens projektu būvdarbi |

45241000–8 | Ostu būvdarbi |

45241100–9 | Krastmala |

45241200–0 | Jūras piekrastes zonas termināļa būvniecība |

45241300–1 | Muliņš |

45241400–2 | Doks |

45241500–3 | Kuģu piestātne |

45241600–4 | Ostu apgaismes iekārtu uzstādīšana |

45242000–5 | Ūdens piekrastes atpūtas objektu būvniecība |

45242100–6 | Ūdenssporta objektu būvniecība |

45242110–9 | Pacelšanās un nolaišanās ūdensceļa būvniecība |

45242200–7 | Jahtu piestātne |

45242210–0 | Jahtu osta |

45243000–2 | Piekrastes aizsardzības darbi |

45243100–3 | Klinšu aizsardzības darbi |

45243110–6 | Klinšu nostiprināšanas darbi |

45243200–4 | Mols |

45243300–5 | Viļņlauzis |

45243400–6 | Pludmales nostiprināšanas darbi |

45243500–7 | Jūras aizsargbūves |

45243510–0 | Krastmalas izbūve |

45243600–8 | Krasta nostiprinājums |

45244000–9 | Būvdarbi jūrā |

45244100–0 | Jūras un ostu iekārtas |

45246000–3 | Upju teces regulēšanas un plūdu kontroles būves |

45246100–4 | Upes krastu nostiprinājumu celtniecība |

45246200–5 | Upes krastu nostiprināšanas darbi |

45246400–7 | Plūdu novēršanas darbi |

45246410–0 | Uzturēšanas darbi aizsardzībai no plūdiem |

45246500–8 | Promenāde |

45246510–1 | Dēļu segums |

45247000–0 | Dambju, kanālu, irigācijas kanālu un akveduktu būvdarbi |

45247100–1 | Ūdensceļu būvdarbi |

45247110–4 | Kanālu izbūve |

45247111–1 | Irigācijas kanāls |

45247112–8 | Drenāžas kanāls |

45247120–7 | Ūdensceļi, izņemot kanālus |

45247130–0 | Akvedukts |

45247200–2 | Dambju un līdzīgu nostiprināto konstrukciju būvdarbi |

45247210–5 | Dambis |

45247211–2 | Dambja siena |

45247212–9 | Dambju nostiprināšanas darbi |

45247220–8 | Aizsprosts |

45247230–1 | Uzbērums ūdens aizturēšanai |

45247240–4 | Statisks aizsprostojums |

45247270–3 | Ūdenskrātuvju būvdarbi |

45248000–7 | Hidromehānisko konstrukciju būvdarbi |

45248100–8 | Kanālu slūžas |

45248200–9 | Sausie doki |

45248300–0 | Peldošo doku būvdarbi |

45248400–1 | Nolaišanās platformas |

45248500–2 | Pārvietojamie aizsprosti |

45250000–4 | Iekārtu, raktuvju un ražotņu celtniecības darbi un ar naftas un dabasgāzes rūpniecību saistītu būvju celtniecības darbi |

45251000–1 | Elektrostaciju un termocentrāļu celtniecības darbi |

45251100–2 | Elektrostaciju celtniecības darbi |

45251110–5 | Kodolelektrostacija |

45251111–2 | Kodolreaktoru būvdarbi |

45251120–8 | Hidroelektrostacija |

45251130–1 | Viļņu enerģijas elektrostacija |

45251140–4 | Termoelektrostacija |

45251141–1 | Ģeotermālā elektrostacija |

45251142–8 | Ar koksni darbināma elektrostacija |

45251143–5 | Saspiesta gaisa ģenerators |

45251150–7 | Dzesēšanas torņu būvdarbi |

45251160–0 | Vēja elektrostaciju iekārtu apkalpošana |

45251200–3 | Apkures centrāle |

45251210–6 | Kombinētā termocentrāle |

45251220–9 | Koģenerācijas stacija |

45251230–2 | Tvaika ģenerators |

45251240–5 | Atkritumu gāzes elektrostacija |

45251250–8 | Centrālās apkures stacija |

45252000–8 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, citu attīrīšanas iekārtu un atkritumu dedzināšanas iekārtu celtniecības darbi |

45252100–9 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārta |

45252110–2 | Pārvietojamās iekārtas |

45252120–5 | Ūdens attīrīšanas iekārtas |

45252121–2 | Sedimentācijas būves |

45252122–9 | Notekūdeņu tvaicēšanas tvertnes |

45252123–6 | Filtrēšanas iekārtas |

45252124–3 | Bagarēšanas un sūknēšanas darbi |

45252125–0 | Akmens seguma ieklāšanas darbi jūrā |

45252126–7 | Dzeramā ūdens attīrīšanas iekārta |

45252127–4 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārta |

45252130–8 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aprīkojums |

45252140–1 | Notekūdeņu nosēdumu dehidrācijas iekārtas |

45252150–4 | Ogļu apstrādes iekārta |

45252200–0 | Attīrīšanas iekārtu aprīkojums |

45252210–3 | Ūdens attīrīšanas iekārta |

45252300–1 | Atkritumu dedzināšanas iekārta |

45253000–5 | Ķīmiskās apstrādes rūpnīcu celtniecības darbi |

45253100–6 | Demineralizācijas iekārta |

45253200–7 | Sēra atdalīšanas iekārta |

45253300–8 | Destilācijas vai rektifikācijas iekārta |

45253310–1 | Ūdens destilācijas iekārtas |

45253320–4 | Alkohola destilācijas iekārtas |

45253400–9 | Petroķīmisko rūpnīcu celtniecības darbi |

45253500–0 | Farmaceitisko rūpnīcu celtniecības darbi |

45253600–1 | Dejonizācijas iekārta |

45253700–2 | Organisko vielu sadalīšanas iekārta |

45253800–3 | Kompostēšanas iekārta |

45254000–2 | Raktuvju un ražotņu celtniecības darbi |

45254100–3 | Raktuvju celtniecības darbi |

45254110–6 | Virsšahtas celtne |

45254200–4 | Ražotņu celtniecības darbi |

45255000–9 | Celtniecības darbi naftas un gāzes rūpniecības vajadzībām |

45255100–0 | Ražošanas platformu celtniecības darbi |

45255110–3 | Šahtas |

45255120–6 | Platformu iekārtas |

45255121–3 | Virszemes iekārtas |

45255200–1 | Naftas pārstrādes rūpnīca |

45255210–4 | Naftas terminālis |

45255300–2 | Gāzes terminālis |

45255400–3 | Montāžas darbi |

45255410–6 | Konstrukciju montāžas darbi atklātā jūrā |

45255420–9 | Konstrukciju montāžas darbi piekrastē |

45255430–2 | Naftas platformu demontāža |

45255500–4 | Urbšanas un izpētes darbs |

45255600–5 | Spirālveida cauruļu urbums |

45255700–6 | Deggāzes ražošanas rūpnīca |

45255800–7 | Gāzes ražošanas rūpnīca |

45259000–7 | Iekārtu remonts un uzturēšana |

45259100–8 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remonta un uzturēšanas darbi |

45259200–9 | Attīrīšanas iekārtu remonta un uzturēšanas darbi |

45259300–0 | Apkures centrāļu remonta un uzturēšanas darbi |

45259900–6 | Iekārtu modernizācijas darbi |

45260000–7 | Jumtu klāšanas darbi un citi amatspecifiski celtniecības darbi |

45261000–4 | Jumta siju un segumu uzlikšana un citi saistītie darbi |

45261100–5 | Jumta siju uzlikšana |

45261200–6 | Jumta seguma uzklāšana un krāsošana |

45261210–9 | Jumta seguma uzklāšana |

45261211–6 | Jumta dakstiņu uzlikšana |

45261212–3 | Jumta šīfera uzlikšana |

45261213–0 | Metāla jumta seguma uzlikšana |

45261214–7 | Bitumena jumta seguma uzlikšana |

45261220–2 | Jumta krāsošana un citi pārklājuma uzlikšanas darbi |

45261221–9 | Jumta krāsošana |

45261222–6 | Jumta pārklāšana ar cementu |

45261300–7 | Skārdnieka darbi un noteku ierīkošana |

45261310–0 | Skārdnieka darbi |

45261320–3 | Noteku ierīkošana |

45261400–8 | Pārklāšanas darbi |

45261410–1 | Jumta siltumizolācijas darbi |

45261420–4 | Jumta ūdensizolācijas darbi |

45261900–3 | Jumtu remonta un uzturēšanas darbi |

45261910–6 | Jumtu remonts |

45261920–9 | Jumtu uzturēšanas darbi |

45262000–1 | Celtniecības amatniecības darbi, izņemot jumiķu darbus |

45262100–2 | Sastatņu montāžas darbi |

45262110–5 | Sastatņu demontāžas darbi |

45262120–8 | Sastatņu uzstādīšanas darbi |

45262200–3 | Pamatu izbūve un ūdens aku urbšana |

45262210–6 | Pamatu izbūve |

45262211–3 | Pāļu dzīšana |

45262212–0 | Būvbedru pārklāšanas darbi |

45262213–7 | Nesošo pamata konstrukciju tehnoloģija |

45262220–9 | Ūdens aku urbšana |

45262300–4 | Betonēšanas darbi |

45262310–7 | Dzelzsbetona darbi |

45262311–4 | Betona karkasu izbūves darbi |

45262320–0 | Līdzināšanas darbi |

45262321–7 | Virsmu līdzināšanas darbi |

45262330–3 | Betona remontdarbi |

45262340–6 | Aizjavošana |

45262350–9 | Betonēšana, izņemot dzelzsbetona darbus |

45262360–2 | Cementēšana |

45262370–5 | Betona pārklāšanas darbi |

45262400–5 | Tērauda konstrukciju uzstādīšana |

45262410–8 | Tērauda konstrukciju uzstādīšana ēkām |

45262420–1 | Tērauda konstrukciju uzstādīšana būvkonstrukcijām |

45262421–8 | Tauvošanas darbi atklātā jūrā |

45262422–5 | Urbumu veikšana jūras dzelmē |

45262423–2 | Klāja izbūves darbi |

45262424–9 | Atklātas jūras konstrukciju moduļu montāžas darbi |

45262425–6 | Platformu apvalka uzstādīšanas darbi |

45262426–3 | Pāļu izgatavošana |

45262500–6 | Mūrnieku darbi un ķieģeļu sienu mūrēšana |

45262510–9 | Akmens mūrējumi |

45262511–6 | Akmens grebumi |

45262512–3 | Akmens mūrējumu apmešana |

45262520–2 | Ķieģeļu sienu mūrēšana |

45262521–9 | Ķieģeļu sienu apmešana |

45262522–6 | Mūrnieku darbi |

45262600–7 | Dažādi būvamatniecības darbi |

45262610–0 | Rūpnīcu dūmeņi |

45262620–3 | Nesošās sienas |

45262630–6 | Krāšņu būvniecība |

45262640–9 | Vides uzlabošanas darbi |

45262650–2 | Apšūšanas darbi |

45262660–5 | Azbesta noņemšanas darbi |

45262700–8 | Ēku rekonstrukcija |

45262800–9 | Ēku paplašināšana |

45300000–0 | Ēku instalācijas darbi |

45310000–3 | Elektroinstalācijas darbi |

45311000–0 | Elektrības vadu ievilkšanas un elektroinstalācijas darbi |

45311100–1 | Elektrības vadu ievilkšana |

45311200–2 | Elektroinstalācijas darbi |

45312000–7 | Signalizācijas sistēmu un antenu uzstādīšana |

45312100–8 | Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ierīkošana |

45312200–9 | Pretielaušanās signalizācijas sistēmas ierīkošana |

45312300–0 | Antenas uzstādīšana |

45312310–3 | Zibens aizsardzības ierīkošanas darbi |

45312311–0 | Zibensnovedēja uzstādīšana |

45312320–6 | Televīzijas antenas uzstādīšana |

45312330–9 | Radio antenas uzstādīšana |

45313000–4 | Liftu un eskalatoru uzstādīšana |

45313100–5 | Lifta ierīkošana |

45313200–6 | Eskalatora ierīkošana |

45313210–9 | Slīdceliņa ierīkošana |

45314000–1 | Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana |

45314100–2 | Telefona centrāļu uzstādīšana |

45314120–8 | Komutatoru uzstādīšana |

45314200–3 | Telefona līniju ievilkšana |

45314300–4 | Kabeļu infrastruktūras ierīkošana |

45314310–7 | Kabeļu kanālu ievilkšana |

45314320–0 | Datorkabeļu ievilkšana |

45315000–8 | Apkures un citu ēkas elektroietaišu ierīkošanas darbi |

45315100–9 | Elektrotehnisko instalāciju darbi |

45315200–0 | Ar turbīnām saistīti darbi |

45315300–1 | Elektroapgādes iekārtas |

45315400–2 | Augstsprieguma instalāciju darbi |

45315500–3 | Vidēja sprieguma instalāciju darbi |

45315600–4 | Zemsprieguma instalāciju darbi |

45315700–5 | Elektrosadalietaises uzstādīšana |

45316000–5 | Apgaismes un signalizācijas ierīču ierīkošanas darbi |

45316100–6 | Āra apgaismes ierīču uzstādīšana |

45316110–9 | Ceļu apgaismes ierīču uzstādīšana |

45316200–7 | Signālierīču uzstādīšana |

45316210–0 | Satiksmes kontroles ierīču uzstādīšana |

45316211–7 | Izgaismotu ceļazīmju uzstādīšana |

45316212–4 | Luksoforu uzstādīšana |

45316213–1 | Satiksmes vadības ierīču uzstādīšana |

45316220–3 | Lidostas signālierīču uzstādīšana |

45316230–6 | Ostas signālierīču uzstādīšana |

45317000–2 | Citi elektroinstalācijas darbi |

45317100–3 | Sūkņu iekārtu elektroinstalācijas darbi |

45317200–4 | Transformatoru elektroinstalācijas darbi |

45317300–5 | Elektrosadales iekārtu elektroinstalācijas darbi |

45317400–6 | Filtrēšanas iekārtu elektroinstalācijas darbi |

45320000–6 | Izolācijas darbi |

45321000–3 | Siltumizolācijas darbi |

45323000–7 | Skaņas izolācijas darbi |

45324000–4 | Rīģipša darbi |

45330000–9 | Sanitārtehniskie darbi |

45331000–6 | Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionieru uzstādīšana |

45331100–7 | Centrālapkures ierīkošana |

45331110–0 | Apkures katlu uzstādīšana |

45331200–8 | Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ierīču uzstādīšana |

45331210–1 | Ventilācijas ierīkošana |

45331211–8 | Ārpustelpu ventilācijas ierīkošana |

45331220–4 | Gaisa kondicionieru uzstādīšana |

45331221–1 | Daļēja gaisa kondicionieru uzstādīšana |

45331230–7 | Dzesēšanas iekārtu uzstādīšana |

45331231–4 | Saldēšanas iekārtu uzstādīšana |

45332000–3 | Sanitārtehniskie un cauruļu ielikšanas darbi |

45332200–5 | Ūdens sanitārtehniskie darbi |

45332300–6 | Cauruļu ielikšana |

45332400–7 | Sanitārtehnisko ierīču uzstādīšanas darbi |

45333000–0 | Gāzes ierīču uzstādīšana |

45333100–1 | Gāzes padeves regulēšanas ierīču uzstādīšana |

45333200–2 | Gāzes skaitītāju uzstādīšana |

45340000–2 | Nožogojuma, margu un drošības aprīkojuma uzstādīšana |

45341000–9 | Margu uzstādīšana |

45342000–6 | Nožogojuma uzstādīšana |

45343000–3 | Ugunsdrošības aprīkojuma uzstādīšanas darbi |

45343100–4 | Ugunsdrošības darbi |

45343200–5 | Ugunsdzēšanas aprīkojuma uzstādīšanas darbi |

45343210–8 | Ogļskābās gāzes ugunsdzēšanas aprīkojuma uzstādīšanas darbi |

45343220–1 | Ugunsdzēšamo aparātu uzstādīšanas darbi |

45343230–4 | Ūdens izsmidzināšanas sistēmu uzstādīšanas darbi |

45350000–5 | Mehāniskās iekārtas |

45351000–2 | Mašīnbūves iekārtu uzstādīšanas darbi |

45400000–1 | Ēku celtniecības pabeigšanas darbi |

45410000–4 | Apmešanas darbi |

45420000–7 | Galdniecības un namdaru amata darbi |

45421000–4 | Galdniecības darbi |

45421100–5 | Durvju un logu, un to saistīto komponentu uzstādīšana |

45421110–8 | Durvju un logu metāla rāmju ielikšana |

45421111–5 | Durvju metāla rāmju ielikšana |

45421112–2 | Logu metāla rāmju ielikšana |

45421113–9 | Metāla sliekšņu uzlikšana |

45421114–6 | Metāla durvju ielikšana |

45421115–3 | Metāla logu ielikšana |

45421120–1 | Durvju un logu plastmasas rāmju ielikšana |

45421121–8 | Durvju plastmasas rāmju ielikšana |

45421122–5 | Logu plastmasas rāmju ielikšana |

45421123–2 | Plastmasas sliekšņu uzlikšana |

45421124–9 | Plastmasas durvju ielikšana |

45421125–6 | Plastmasas logu ielikšana |

45421130–4 | Durvju un logu koka rāmju ielikšana |

45421131–1 | Durvju koka rāmju ielikšana |

45421132–8 | Logu koka rāmju ielikšana |

45421133–5 | Koka sliekšņu uzlikšana |

45421134–2 | Koka durvju ielikšana |

45421135–9 | Koka logu ielikšana |

45421140–7 | Metāla galdniecības izstrādājumu uzstādīšana, izņemot durvis un logus |

45421141–4 | Atdalošo elementu uzstādīšana |

45421142–1 | Slēģu uzstādīšana |

45421143–8 | Žalūziju uzstādīšana |

45421144–5 | Markīžu uzstādīšana |

45421145–2 | Aizlaidņu uzstādīšana |

45421146–9 | Iekaramo griestu uzstādīšana |

45421147–6 | Režģu ielikšana |

45421148–3 | Vārtu uzstādīšana |

45421150–0 | Nemetāla galdniecības izstrādājumu uzstādīšana |

45421151–7 | Iebūvēto virtuvju uzstādīšana |

45421152–4 | Šķērssienu uzstādīšana |

45421153–1 | Iebūvēto mēbeļu uzstādīšana |

45421160–3 | Būvkalumu darbi |

45422000–1 | Namdaru izstrādājumu uzstādīšana |

45422100–2 | Koka amatniecība |

45430000–0 | Grīdu un sienu apdares darbi |

45431000–7 | Flīžu ieklāšana |

45431100–8 | Grīdas flīžu ieklāšana |

45431200–9 | Sienas flīžu uzlikšana |

45432000–4 | Grīdas ieklāšanas un apdares, sienu apdares un tapešu līmēšanas darbi |

45432100–5 | Grīdas ieklāšana un apdare |

45432110–8 | Grīdas ieklāšana |

45432111–5 | Elastīgo grīdas segumu ieklāšana |

45432112–2 | Seguma plātnīšu ieklāšana |

45432113–9 | Parketa ieklāšana |

45432114–6 | Koka grīdu ieklāšanas darbi |

45432120–1 | Pagaidu grīdas ieklāšana |

45432121–8 | Datoru grīdas |

45432130–4 | Grīdas seguma ieklāšana |

45432200–6 | Sienu apdares un tapešu līmēšanas darbi |

45432210–9 | Sienu apdares darbi |

45432220–2 | Tapešu līmēšana |

45440000–3 | Krāsošanas darbi un stiklinieku darbi |

45441000–0 | Stiklinieku darbi |

45442000–7 | Aizsargsegumu uzklāšana |

45442100–8 | Krāsošanas darbi |

45442110–1 | Ēku krāsošanas darbi |

45442120–4 | Konstrukciju krāsošanas un aizsargsegumu uzklāšanas darbi |

45442121–1 | Konstrukciju krāsošanas darbi |

45442180–2 | Pārkrāsošanas darbi |

45442190–5 | Krāsas kārtas noņemšanas darbi |

45442200–9 | Pretkorozijas segumu uzklāšana |

45442210–2 | Galvanizācijas darbi |

45442300–0 | Virsmas aizsardzības nodrošināšanas darbi |

45450000–6 | Citi ēku celtniecības pabeigšanas darbi |

45451000–3 | Apdares darbi |

45451100–4 | Ornamentālo rotājumu uzlikšana |

45451200–5 | Paneļu uzlikšana |

45451300–6 | Iekšējie dārzi |

45452000–0 | Ēku ārējie tīrīšanas darbi |

45452100–1 | Ēku ārējās apdares tīrīšana ar smilšu strūklu |

45453000–7 | Kapitālais remonts un kosmētiskais remonts |

45453100–8 | Kosmētiskais remonts |

45454000–4 | Pārbūves darbi |

45454100–5 | Atjaunošanas pakalpojumi |

45500000–2 | Būvniecības un inženiertehniskās būvniecības iekārtu un aprīkojuma noma, ieskaitot apkalpojošo personālu |

45510000–5 | Celtņu noma, ieskaitot apkalpojošo personālu |

45520000–8 | Zemes pārvietošanas tehnikas noma, ieskaitot apkalpojošo personālu |

50000000–5 | Remonta, apkopes un uzstādīšanas pakalpojumi |

50100000–6 | Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie pakalpojumi |

50110000–9 | Mehānisko transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonta un apkopes pakalpojumi |

50111000–6 | Autoparka vadības, remonta un apkopes pakalpojumi |

50111100–7 | Autoparka vadības pakalpojumi |

50111110–0 | Autoparka atbalsta pakalpojumi |

50112000–3 | Automobiļu remonta un apkopes pakalpojumi |

50112100–4 | Automobiļu remonta pakalpojumi |

50112110–7 | Transportlīdzekļu virsbūves remonta pakalpojumi |

50112111–4 | Transportlīdzekļu virsbūves remonta pakalpojumi |

50112120–0 | Priekšējā stikla nomaiņas pakalpojumi |

50112200–5 | Automobiļu tehniskās apkopes pakalpojumi |

50112300–6 | Automobiļu mazgāšanas un līdzīgi pakalpojumi |

50113000–0 | Autobusu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50113100–1 | Autobusu remonta pakalpojumi |

50113200–2 | Autobusu tehniskās apkopes pakalpojumi |

50114000–7 | Smago automobiļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50114100–8 | Smago automobiļu remonta pakalpojumi |

50114200–9 | Smago automobiļu tehniskās apkopes pakalpojumi |

50115000–4 | Motociklu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50115100–5 | Motociklu remonta pakalpojumi |

50115200–6 | Motociklu tehniskās apkopes pakalpojumi |

50116000–1 | Atsevišķu transportlīdzekļu detaļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50116100–2 | Elektrosistēmas remonta pakalpojumi |

50116200–3 | Transportlīdzekļu bremžu un bremžu detaļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50116300–4 | Transportlīdzekļu ātrumkārbu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50116400–5 | Transportlīdzekļu transmisiju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50116500–6 | Riepu remonta pakalpojumi, ieskaitot riepu uzlikšanu un balansēšanu |

50116510–9 | Riepu vulkanizēšanas pakalpojumi |

50116600–7 | Starteru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50117000–8 | Transportlīdzekļu pārbūves un labošanas pakalpojumi |

50117100–9 | Mehānisko transportlīdzekļu pārbūves pakalpojumi |

50117200–0 | Ātrās palīdzības automašīnu pārbūves pakalpojumi |

50117300–1 | Transportlīdzekļu labošanas pakalpojumi |

50118000–5 | Automobiļu avārijas dienesta pakalpojumi |

50118100–6 | Vieglo automobiļu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi |

50118110–9 | Transportlīdzekļu vilkšanas pakalpojumi |

50118200–7 | Komerciālo transportlīdzekļu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi |

50118300–8 | Autobusu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi |

50118400–9 | Mehānisko transportlīdzekļu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi |

50118500–0 | Motociklu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi |

50190000–3 | Transportlīdzekļu demontāžas pakalpojumi |

50200000–7 | Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz lidaparātiem, dzelzceļu, autoceļiem un jūras transportu |

50210000–0 | Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz lidaparātiem un citām iekārtām |

50211000–7 | Lidaparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50211100–8 | Lidaparātu tehniskās apkopes pakalpojumi |

50211200–9 | Lidaparātu remonta pakalpojumi |

50211210–2 | Lidaparātu dzinēju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50211211–9 | Lidaparātu dzinēju tehniskās apkopes pakalpojumi |

50211212–6 | Lidaparātu dzinēju remonta pakalpojumi |

50211300–0 | Lidaparātu labošanas pakalpojumi |

50211310–3 | Lidaparātu dzinēju labošanas pakalpojumi |

50212000–4 | Helikopteru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50220000–3 | Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz dzelzceļa transportu un citām iekārtām |

50221000–0 | Lokomotīvju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50221100–1 | Lokomotīvju ātrumkārbu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50221200–2 | Lokomotīvju transmisiju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50221300–3 | Lokomotīvju riteņu bloku remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50221400–4 | Lokomotīvju bremžu un bremžu detaļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50222000–7 | Ritošā sastāva remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50222100–8 | Amortizatoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50223000–4 | Lokomotīvju labošanas pakalpojumi |

50224000–1 | Ritošā sastāva labošanas pakalpojumi |

50224100–2 | Dzelzceļa vagonu sēdekļu labošanas pakalpojumi |

50224200–3 | Pasažieru vagonu labošanas pakalpojumi |

50225000–8 | Sliežu ceļu tehniskās apkopes pakalpojumi |

50229000–6 | Ritošā sastāva demontāža |

50230000–6 | Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz ceļiem un citām iekārtām |

50232000–0 | Sabiedrisko vietu apgaismes ierīču un luksoforu tehniskās apkopes pakalpojumi |

50232100–1 | Ielu apgaismojuma tehniskās apkopes pakalpojumi |

50232110–4 | Sabiedrisko vietu apgaismes ierīču ekspluatācija |

50232200–2 | Luksoforu tehniskās apkopes pakalpojumi |

50240000–9 | Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz jūras transportu un citām iekārtām |

50241000–6 | Kuģu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50241100–7 | Kuģu remonta pakalpojumi |

50241200–8 | Prāmju remonta pakalpojumi |

50242000–3 | Kuģu pārbūves pakalpojumi |

50243000–0 | Kuģu demontāžas pakalpojumi |

50244000–7 | Kuģu vai laivu labošanas pakalpojumi |

50245000–4 | Kuģu modernizācijas pakalpojumi |

50246000–1 | Ostu aprīkojuma tehniskās uzturēšanas pakalpojumi |

50246100–2 | Sauso doku pakalpojumi |

50246200–3 | Boju tehniskās apkopes pakalpojumi |

50246300–4 | Peldošo konstrukciju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50246400–5 | Peldošo platformu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50300000–8 | Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz personālajiem datoriem, biroja iekārtām, telekomunikācijām un audiovizuālajām iekārtām |

50310000–1 | Biroja tehnikas tehniskā apkope un remonts |

50311000–8 | Biroja grāmatvedības uzskaites iekārtu tehniskā apkope un remonts |

50311400–2 | Kalkulatoru un grāmatvedības uzskaites iekārtu tehniskā apkope un remonts |

50312000–5 | Datoriekārtu tehniskā apkope un remonts |

50312100–6 | Lieldatoru tehniskā apkope un remonts |

50312110–9 | Lieldatoru tehniskā apkope |

50312120–2 | Lieldatoru remonts |

50312200–7 | Minidatoru tehniskā apkope un remonts |

50312210–0 | Minidatoru tehniskā apkope |

50312220–3 | Minidatoru remonts |

50312300–8 | Datu tīkla iekārtu tehniskā apkope un remonts |

50312310–1 | Datu tīkla iekārtu tehniskā apkope |

50312320–4 | Datu tīkla iekārtu remonts |

50312400–9 | Mikrodatoru tehniskā apkope un remonts |

50312410–2 | Mikrodatoru tehniskā apkope |

50312420–5 | Mikrodatoru remonts |

50312500–0 | Informācijas tehnoloģiju programmatūras tehniskā uzturēšana un labošana |

50312510–3 | Informācijas tehnoloģiju programmatūras tehniskā uzturēšana |

50312520–6 | Informācijas tehnoloģiju programmatūras labošana |

50312600–1 | Informācijas tehnoloģiju iekārtu tehniskā apkope un remonts |

50312610–4 | Informācijas tehnoloģiju iekārtu tehniskā apkope |

50312620–7 | Informācijas tehnoloģiju iekārtu remonts |

50313000–2 | Reprogrāfijas ierīču tehniskā apkope un remonts |

50313100–3 | Fotokopētāju remonta pakalpojumi |

50313200–4 | Fotokopētāju tehniskās apkopes pakalpojumi |

50314000–9 | Faksa aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50315000–6 | Telefona automātisko atbildētāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50316000–3 | Biļešu izsniegšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts |

50317000–0 | Biļešu kompostrētāju tehniskā apkope un remonts |

50320000–4 | Personālo datoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50321000–1 | Personālo datoru remonta pakalpojumi |

50322000–8 | Personālo datoru tehniskās apkopes pakalpojumi |

50323000–5 | Datoru perifēro iekārtu uzturēšana un remonts |

50323100–6 | Datoru perifēro iekārtu uzturēšana |

50323200–7 | Datoru perifēro iekārtu remonts |

50324000–2 | Personālo datoru atbalsta pakalpojumi |

50324100–3 | Sistēmu uzturēšanas pakalpojumi |

50324200–4 | Profilaktiskie uzturēšanas pakalpojumi |

50330000–7 | Telekomunikāciju iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumi |

50331000–4 | Telekomunikāciju līniju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50332000–1 | Telekomunikāciju infrastruktūras tehniskās apkopes pakalpojumi |

50333000–8 | Radiosakaru iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumi |

50333100–9 | Radio raidītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50333200–0 | Radiotelefona sakaru aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50334000–5 | Telefona un telegrāfa līniju aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50334100–6 | Telefona līniju aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50334110–9 | Telefonu tīkla tehniskās apkopes pakalpojumi |

50334120–2 | Telefonu komutācijas iekārtu modernizācija |

50334130–5 | Telefonu komutācijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50334140–8 | Telefona aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50334200–7 | Telegrāfa līniju iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50334300–8 | Teleksa līniju iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50334400–9 | Komunikāciju sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi |

50340000–0 | Audiovizuālo un optisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50341000–7 | Televīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50341100–8 | Videoteksta iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50341200–9 | Televīzijas raidītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50342000–4 | Audioiekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50343000–1 | Video iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50344000–8 | Optisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50344100–9 | Foto iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50344200–0 | Kinematogrāfa iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50400000–9 | Medicīnisko un precīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50410000–2 | Mērījumu, testēšanas un pārbaudes aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50411000–9 | Mērījumu aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50411100–0 | Ūdens skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50411200–1 | Gāzes skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50411300–2 | Elektrības skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50411400–3 | Tahometru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50411500–4 | Rūpniecisko laika atskaites iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50412000–6 | Testēšanas aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50413000–3 | Pārbaudes aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50413100–4 | Gāzes detektoriekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50413200–5 | Ugunsdzēšanas aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50420000–5 | Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50421000–2 | Medicīnisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50421100–3 | Ratiņkrēslu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50421200–4 | Rentgena iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50422000–9 | Ķirurģisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50430000–8 | Precīzo nolasījumu iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50431000–5 | Rokas pulksteņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50432000–2 | Pulksteņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50433000–9 | Kalibrēšanas pakalpojumi |

50500000–0 | Sūkņu, vārstu, krānu un metāla konteineru, iekārtu un ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50510000–3 | Sūkņu, vārstu, krānu un metāla konteineru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50511000–0 | Sūkņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50511100–1 | Šķidruma sūkņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50511200–2 | Gāzes sūkņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50512000–7 | Vārstu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50513000–4 | Krānu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50514000–1 | Metāla konteineru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50514100–2 | Cisternu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50514200–3 | Rezervuāru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50514300–4 | Cauruļu uzmavu remonta pakalpojumi |

50530000–9 | Iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50531000–6 | Iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi, izņemot elektroiekārtas |

50531100–7 | Apkures katlu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50531200–8 | Gāzes ierīču tehniskās apkopes pakalpojumi |

50531300–9 | Kompresoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50531400–0 | Celtņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50531500–1 | Urbjtorņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50531510–4 | Urbjtorņu demontāžas pakalpojumi |

50532000–3 | Elektroierīču, aparātu un saistīto iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50532100–4 | Elektromotoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50532200–5 | Transformatoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50532300–6 | Ģeneratoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50532400–7 | Elektrosadales iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50700000–2 | Ēku instalāciju remonta un uzturēšanas pakalpojumi |

50710000–5 | Ēku elektrotehnisko un mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi |

50711000–2 | Ēku elektrotehnisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi |

50712000–9 | Ēku mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi |

50720000–8 | Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50721000–5 | Apkures iekārtu ekspluatācija |

50730000–1 | Dzesēšanas ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50740000–4 | Eskalatoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50750000–7 | Liftu tehniskās apkopes pakalpojumi |

50800000–3 | Dažādi remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50810000–6 | Juvelierizstrādājumu labošanas pakalpojumi |

50820000–9 | Personīgās lietošanas ādas izstrādājumu labošanas pakalpojumi |

50821000–6 | Apavu labošanas pakalpojumi |

50822000–3 | Kurpju labošanas pakalpojumi |

50830000–2 | Apģērbu un tekstilizstrādājumu labošanas pakalpojumi |

50840000–5 | Ieroču un ieroču sistēmu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50841000–2 | Ieroču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50842000–9 | Ieroču sistēmu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50850000–8 | Mēbeļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50860000–1 | Mūzikas instrumentu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50870000–4 | Spēļu laukumu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50880000–7 | Viesnīcu un restorānu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50881000–4 | Viesnīcu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50882000–1 | Restorānu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50883000–8 | Sabiedriskās ēdināšanas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50884000–5 | Kempingu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

50900000–4 | Uzstādīšanas pakalpojumi |

50910000–7 | Elektrisko un mehānisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50911000–4 | Elektrisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50911100–5 | Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru uzstādīšanas pakalpojumi |

50911110–8 | Elektromotoru uzstādīšanas pakalpojumi |

50911120–1 | Ģeneratoru uzstādīšanas pakalpojumi |

50911130–4 | Transformatoru uzstādīšanas pakalpojumi |

50911200–6 | Elektrosadales un kontroles iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50911210–9 | Elektrosadales iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50911220–2 | Elektrības kontroles iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50912000–1 | Mehānisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50913000–8 | Tvaika ģeneratoru, turbīnu, kompresoru un kurtuvju uzstādīšanas pakalpojumi |

50913100–9 | Tvaika ģeneratoru uzstādīšanas pakalpojumi |

50913300–1 | Turbīnu uzstādīšanas pakalpojumi |

50913310–4 | Gāzes turbīnu uzstādīšanas pakalpojumi |

50913400–2 | Kompresoru uzstādīšanas pakalpojumi |

50913500–3 | Krāšņu uzstādīšanas pakalpojumi |

50913510–6 | Kurtuvju uzstādīšanas pakalpojumi |

50913511–3 | Atkritumu dedzinātavu uzstādīšanas pakalpojumi |

50914000–5 | Dzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

50914100–6 | Benzīna dzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

50914200–7 | Dīzeļdzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

50914300–8 | Vilcienu dzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

50914400–9 | Transportlīdzekļu dzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

50914500–0 | Kuģu dzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

50914600–1 | Lidaparātu dzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

50920000–0 | Mērījumu, kontroles, testēšanas un navigācijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50921000–7 | Mērierīču uzstādīšanas pakalpojumi |

50921100–8 | Laika atskaites iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50922000–4 | Pārbaudes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50923000–1 | Testēšanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50924000–8 | Navigācijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50930000–3 | Sakaru iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50931000–0 | Radio, televīzijas, skaņas un video iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50931100–1 | Radio iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50931200–2 | Televīzijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50931300–3 | Skaņas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50931400–4 | Video iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50932000–7 | Radio un televīzijas raidītāju uzstādīšanas pakalpojumi |

50932100–8 | Radio raidītāju uzstādīšanas pakalpojumi |

50932200–9 | Televīzijas raidītāju uzstādīšanas pakalpojumi |

50933000–4 | Radiotelefonijas aparātu uzstādīšanas pakalpojumi |

50934000–1 | Telefona līniju iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50935000–8 | Telegrāfa līniju iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50940000–6 | Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50941000–3 | Medicīnisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50942000–0 | Ķirurģisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50943000–7 | Laboratoriju iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50950000–9 | Ierīču un iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50951000–6 | Vispārēja lietojuma ierīču un iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50951100–7 | Pacelšanas un kraušanas iekārtu, izņemot liftu un eskalatoru, ierīkošanas pakalpojumi |

50951110–0 | Pacelšanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50951111–7 | Celtņu uzstādīšanas pakalpojumi |

50951120–3 | Pārkraušanas tehnikas uzstādīšanas pakalpojumi |

50951130–6 | Ierobežotas pieejamības iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50951140–9 | Īpašu nogādāšanas sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi |

50951400–0 | Dažādu vispārējā lietojuma ierīču uzstādīšanas pakalpojumi |

50951410–3 | Šķidrumu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīču un aparātu uzstādīšanas pakalpojumi |

50951411–0 | Ūdens filtrēšanas vai attīrīšanas ierīču un aparātu uzstādīšanas pakalpojumi |

50952000–3 | Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas uzstādīšanas pakalpojumi |

50952100–4 | Lauksaimniecības tehnikas uzstādīšanas pakalpojumi |

50952200–5 | Mežsaimniecības tehnikas uzstādīšanas pakalpojumi |

50953000–0 | Darbgaldu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954000–7 | Īpaša lietojuma ierīču un iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954100–8 | Kalnrūpniecības, karjeru izstrādes, celtniecības un metalurģijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954110–1 | Izrakteņu ieguves iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954120–4 | Karjeru izstrādes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954130–7 | Celtniecības iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954140–0 | Metalurģijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954200–9 | Pārtikas, dzērienu un tabakas ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954210–2 | Pārtikas ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954220–5 | Dzērienu ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954230–8 | Tabakas ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954300–0 | Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954310–3 | Tekstilizstrādājumu ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954320–6 | Apģērbu ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954330–9 | Ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954340–2 | Veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas un žāvēšanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954400–1 | Papīra un kartona ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954410–4 | Papīra ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50954420–7 | Kartona ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50955000–4 | Ieroču sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi |

50960000–2 | Datoru un biroja iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50961000–9 | Datoru un informācijas apstrādes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50961100–0 | Datoru uzstādīšanas pakalpojumi |

50961110–3 | Iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50961200–1 | Informācijas apstrādes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50962000–6 | Biroja iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

50980000–8 | Metāla konteineru uzstādīšanas pakalpojumi |

50981000–5 | Tvertņu uzstādīšanas pakalpojumi |

50982000–2 | Rezervuāru uzstādīšanas pakalpojumi |

52000000–9 | Mazumtirdzniecības pakalpojumi |

52100000–0 | Pārtikas produktu mazumtirdzniecības pakalpojumi |

52200000–1 | Dzērienu mazumtirdzniecības pakalpojumi |

52300000–2 | Mēbeļu mazumtirdzniecības pakalpojumi |

52400000–3 | Apģērbu mazumtirdzniecības pakalpojumi |

52500000–4 | Celtniecības materiālu mazumtirdzniecības pakalpojumi |

52600000–5 | Iespieddarbu mazumtirdzniecības pakalpojumi |

52700000–6 | Biroja preču mazumtirdzniecības pakalpojumi |

52800000–7 | Dārzkopības produktu mazumtirdzniecības pakalpojumi |

52900000–8 | Medicīnisko produktu mazumtirdzniecības pakalpojumi |

55000000–0 | Viesnīcu un restorānu pakalpojumi |

55100000–1 | Viesnīcu pakalpojumi |

55200000–2 | Kempingu vietas un citas naktsmītņu vietas, izņemot viesnīcas |

55210000–5 | Jauniešu viesmītņu pakalpojumi |

55220000–8 | Kempingu vietu pakalpojumi |

55221000–5 | Autotreileru vietu pakalpojumi |

55240000–4 | Atpūtas centru un atpūtas namu pakalpojumi |

55241000–1 | Atpūtas centru pakalpojumi |

55242000–8 | Atpūtas namu pakalpojumi |

55243000–5 | Bērnu atpūtas nometņu pakalpojumi |

55250000–7 | Īslaicīgas apmešanās mēbelētu mītņu izīrēšanas pakalpojumi |

55260000–0 | Pakalpojumi nakšņošanai guļamvagonos |

55270000–3 | "Gulta–un–brokastis" veida viesnīcu pakalpojumi |

55300000–3 | Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi |

55310000–6 | Restorānu viesmīļu pakalpojumi |

55311000–3 | Slēgta veida restorānu viesmīļu pakalpojumi |

55312000–0 | Atklāta veida restorānu viesmīļu pakalpojumi |

55320000–9 | Ēdienu pasniegšanas pakalpojumi |

55321000–6 | Ēdienu sagatavošanas pakalpojumi |

55322000–3 | Ēdienu pagatavošanas pakalpojumi |

55330000–2 | Kafetēriju pakalpojumi |

55400000–4 | Dzērienu pasniegšanas pakalpojumi |

55410000–7 | Bāra vadības pakalpojumi |

55500000–5 | Ēdnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi |

55510000–8 | Ēdnīcu pakalpojumi |

55511000–5 | Ēdnīcu un citu slēgta veida kafetēriju pakalpojumi |

55512000–2 | Ēdnīcu vadības pakalpojumi |

55520000–1 | Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi |

55521000–8 | Ēdināšanas pakalpojumi privātajām mājsaimniecībām |

55521100–9 | Ēdienu piegādes pakalpojumi veciem un slimiem cilvēkiem |

55521200–0 | Ēdienu piegādes pakalpojumi |

55522000–5 | Ēdināšanas pakalpojumi transporta uzņēmumiem |

55523000–2 | Ēdināšanas pakalpojumi citiem uzņēmumiem vai citām iestādēm |

55523100–3 | Skolas ēdināšanas pakalpojumi |

55524000–9 | Skolas ēdināšanas pakalpojumi |

60000000–8 | Sauszemes transporta pakalpojumi un cauruļvadu transporta pakalpojumi |

60100000–9 | Sauszemes transporta pakalpojumi |

60110000–20 | Pasažieru sauszemes pārvadājumu pakalpojumi |

60111000–9 | Pasažieru pārvadājumi, izmantojot dzelzceļu |

60112000–60 | Sabiedriskā transporta pakalpojumi |

60112100–7 | Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot tramvaju |

60112200–8 | Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot autobusu |

60112300–9 | Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot satiksmes autobusu |

60113000–30 | Transporta pakalpojumi slēgtam klientu lokam |

60113100–4 | Skolas autobusa pakalpojumi |

60113200–50 | Ieslodzīto transporta pakalpojumi |

60113300–60 | Pacientu transporta pakalpojumi |

60113310–90 | Pacientu transporta pakalpojumi, izņemot ātrās medicīniskās palīdzības transportu |

60113400–70 | Invalīdu transports |

60113500–80 | Vecu cilvēku pārvadājumi |

60114000–00 | Regulāri pasažieru pārvadājumu pakalpojumi |

60115000–7 | Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, izmantojot vieglo automobili |

60115100–8 | Taksometru pakalpojumi |

60116000–40 | Pasažieru sauszemes transporta pakalpojumi īpašām vajadzībām |

60116100–50 | Neregulāri pasažieru pārvadājumi |

60116200–6 | Pilsētas ekskursiju autobusu pakalpojumi |

60116300–7 | Pasažieru pārvadājumi, izmantojot dzīvnieku vilktus transportlīdzekļus |

60117000–1 | Pasažieru transportlīdzekļu ar šoferi noma |

60117100–2 | Pasažieru automobiļu ar šoferi noma |

60117200–3 | Autobusu ar šoferi noma |

60120000–5 | Sauszemes kravu transporta pakalpojumi |

60121000–2 | Dzelzceļa kravu transports |

60121100–3 | Saldētu vai atdzesētu preču transports, izmantojot dzelzceļu |

60121200–4 | Naftas produktu transports, izmantojot dzelzceļu |

60121300–5 | Nefasētu lejamu vielu vai gāzes transports, izmantojot dzelzceļu |

60121400–6 | Konteinerkravu transports, izmantojot dzelzceļu |

60121500–7 | Pasta transports, izmantojot dzelzceļu |

60121600–8 | Beztaras sauso kravu transports, izmantojot dzelzceļu |

60122000–9 | Kravu transports, izmantojot autoceļus |

60122100–0 | Kravu transports ar speciāliem transportlīdzekļiem, izmantojot autoceļus |

60122110–3 | Transporta pakalpojumi, izmantojot refrižeratorus |

60122120–6 | Transporta pakalpojumi, izmantojot autocisternas |

60122130–9 | Transporta pakalpojumi, izmantojot beztaras preču pārvadāšanas automašīnas |

60122140–2 | Transporta pakalpojumi, izmantojot konteinerpārvadātājus |

60122150–5 | Transporta pakalpojumi, izmantojot mēbeļu pārvešanas automašīnas |

60122160–8 | Apsardzes transporta pakalpojumi |

60122161–5 | Bruņumašīnu pakalpojumi |

60122170–1 | Medicīniskā transporta pakalpojumi |

60122200–1 | Pasta transports |

60122230–0 | Paku piegādes pakalpojumi |

60123000–6 | Specializētā transporta pakalpojumi |

60123100–7 | Ogļu transports |

60123200–8 | Naftas transports |

60123300–9 | Degvielu transports |

60123400–0 | Gāzu transports |

60123500–1 | Šķidrumu transports |

60123600–2 | Ieroču un munīcijas pārvadājumu pakalpojumi |

60123700–3 | Transporta pakalpojumi, izmantojot krāvējpiekabes |

60129000–8 | Kravas transportlīdzekļu ar šoferi noma |

60129100–9 | Smago automašīnu ar šoferi noma |

60129200–0 | Rūpniecisko transportlīdzekļu ar šoferi noma |

60129300–1 | Furgonu ar šoferi noma |

60200000–0 | Cauruļvadu transporta pakalpojumi |

60210000–3 | Naftas produktu transports, izmantojot cauruļvadus |

60220000–6 | Dabasgāzes transports, izmantojot cauruļvadus |

61000000–5 | Ūdensceļu transporta pakalpojumi |

61100000–6 | Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, izmantojot ūdensceļus |

61110000–9 | Prāmju transporta pakalpojumi |

61200000–7 | Kravu transports, izmantojot ūdensceļus |

61210000–0 | Saldēto preču ūdenstransports |

61220000–3 | Naftas ūdenstransports |

61230000–6 | Beztaras kravu ūdenstransports |

61240000–9 | Konteinerkravu ūdenstransports |

61250000–2 | Pasta ūdenstransports |

61300000–8 | Kabeļu ierīkošanas kuģu pakalpojumi |

61400000–9 | Kuģniecības darbības |

61500000–0 | Ūdens transportlīdzekļu ar apkalpi noma |

61510000–3 | Kuģu ar apkalpi noma |

61511000–0 | Jūras kuģu ar apkalpi noma |

61512000–7 | Iekšējo ūdeņu kuģu ar apkalpi noma |

61513000–4 | Piesārņojuma novēršanas kuģu pakalpojumi |

61514000–1 | Smago kravu pārvadātājkuģu pakalpojumi |

61515000–8 | Rezerves kuģu pakalpojumi |

61516000–5 | Jūras piekrastes apgādes kuģa pakalpojumi |

61530000–9 | Laivu ar apkalpi noma |

62000000–2 | Gaisa transporta pakalpojumi |

62100000–3 | Regulāru gaisa satiksmes pārvadājumu pakalpojumi |

62110000–6 | Regulāri gaisa satiksmes pasažieru pārvadāšanas pakalpojumi |

62120000–9 | Regulāri gaisa kravu transporta pakalpojumi |

62121000–6 | Regulāri gaisa pasta transporta pakalpojumi |

62122000–3 | Regulāri konteinerkravu gaisa transporta pārvadājumi |

62200000–4 | Neregulāru gaisa satiksmes pārvadājumu pakalpojumi |

62210000–7 | Neregulāri pasažieru gaisa satiksmes pārvadājumi |

62220000–0 | Neregulāri gaisa kravu transporta pakalpojumi |

62221000–7 | Neregulāri gaisa pasta transporta pakalpojumi |

62222000–4 | Neregulāri konteinerkravu gaisa transporta pārvadājumi |

62230000–3 | Aviolidojumu čartera pakalpojumi |

62240000–6 | Gaisa transportlīdzekļu ar apkalpi noma |

62241000–3 | Lidaparātu ar apkalpi noma |

62241100–4 | Fiksētu spārnu lidaparātu ar apkalpi noma |

62241200–5 | Helikopteru ar apkalpi noma |

62300000–5 | Kosmosa transporta pakalpojumi |

62400000–6 | Aviācijas un saistītie pakalpojumi |

62410000–9 | Aeroizsmidzināšanas pakalpojumi |

62420000–2 | Mežu ugunsgrēku dzēšanas aviācijas pakalpojumi |

62430000–5 | Gaisa glābšanas pakalpojumi |

62440000–8 | Lidaparātu ekspluatācijas pakalpojumi |

62441000–5 | Pilotu pakalpojumi |

62450000–1 | Lidaparātu ekspluatācijas pakalpojumi |

63000000–9 | Ar transportu saistītie pakalpojumi un palīgpakalpojumi; ceļojumu aģentūru pakalpojumi |

63100000–0 | Kravu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumi |

63110000–3 | Kravu pārkraušanas pakalpojumi |

63111000–0 | Konteineru pārkraušanas pakalpojumi |

63112000–7 | Bagāžas pārkraušanas pakalpojumi |

63112100–8 | Pasažieru bagāžas pārkraušanas pakalpojumi |

63112110–1 | Bagāžas pieņemšanas pakalpojumi |

63120000–6 | Uzglabāšanas un noliktavu pakalpojumi |

63121000–3 | Uzglabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi |

63121100–4 | Uzglabāšanas pakalpojumi |

63121110–7 | Gāzes krātuvju pakalpojumi |

63122000–0 | Noliktavu pakalpojumi |

63200000–1 | Sauszemes transporta palīgpakalpojumi |

63210000–4 | Dzelzceļa transporta palīgpakalpojumi |

63220000–7 | Ceļu transporta palīgpakalpojumi |

63221000–4 | Autoostu pakalpojumi |

63222000–1 | Automaģistrāļu ekspluatācijas pakalpojumi |

63222100–2 | Automaģistrāļu lietošanas maksas iekasēšanas pakalpojumi |

63223000–8 | Tiltu un tuneļu ekspluatācijas pakalpojumi |

63223100–9 | Tiltu ekspluatācijas pakalpojumi |

63223110–2 | Tiltu lietošanas maksas iekasēšanas pakalpojumi |

63223200–0 | Tuneļu ekspluatācijas pakalpojumi |

63223210–3 | Tuneļu lietošanas maksas iekasēšanas pakalpojumi |

63224000–5 | Autostāvvietu pakalpojumi |

63225000–2 | Tilta svaru pakalpojumi |

63226000–9 | Automašīnu degvielas uzpildes pakalpojumi |

63300000–2 | Ūdenstransporta palīgpakalpojumi |

63310000–5 | Ostu un ūdensceļu ekspluatācijas pakalpojumi un saistītie pakalpojumi |

63311000–2 | Pakalpojumi degvielas iepildīšanai tvertnēs |

63312000–9 | Ostu ekspluatācijas pakalpojumi |

63313000–6 | Ūdensceļu ekspluatācijas pakalpojumi |

63314000–3 | Kuģu degvielas uzpildes pakalpojumi |

63315000–0 | Pasažieru termināļu ekspluatācijas pakalpojumi |

63320000–8 | Kuģu loču pakalpojumi |

63330000–1 | Enkurošanas pakalpojumi |

63340000–4 | Navigācijas pakalpojumi |

63341000–1 | Jūras pozicionēšanas pakalpojumi |

63341100–2 | Peldošo bāku pozicionēšanas pakalpojumi |

63342000–8 | Peldošo bāku pakalpojumi |

63343000–5 | Boju pozicionēšanas pakalpojumi |

63343100–6 | Boju marķēšanas pakalpojumi |

63344000–2 | Peldošo bāku pakalpojumi |

63350000–7 | Glābšanas un kuģu nocelšanas no sēkļa pakalpojumi |

63351000–4 | Kuģu glābšanas pakalpojumi |

63352000–1 | Rezerves kuģu pakalpojumi |

63353000–8 | Kuģu nocelšanas no sēkļa pakalpojumi |

63360000–0 | Dažādi ūdenstransporta palīgpakalpojumi |

63361000–7 | Kuģu reģistrēšanas pakalpojumi |

63362000–4 | Ledus laušanas pakalpojumi |

63363000–1 | Kuģu uzglabāšanas pakalpojumi |

63364000–8 | Kuģu fraktēšanas pakalpojumi |

63365000–5 | Kuģu izņemšana no ekspluatācijas |

63366000–2 | Kuģu ekspluatācijas pakalpojumi |

63366100–3 | Kuģu nolaišanas pakalpojumi |

63366200–4 | Zemūdens ierīču tālvadības pakalpojumi |

63367000–9 | Zvejas kuģu pakalpojumi |

63368000–6 | Pētniecības kuģu pakalpojumi |

63369000–3 | Enkura pārvietošanas pakalpojumi |

63370000–3 | Kuģu vilkšanas un stumšanas pakalpojumi |

63371000–0 | Kuģu vilkšanas pakalpojumi |

63372000–7 | Kuģu stumšanas pakalpojumi |

63400000–3 | Gaisa transporta palīgpakalpojumi |

63410000–6 | Lidostu ekspluatācijas pakalpojumi |

63420000–9 | Gaisa satiksmes kontroles pakalpojumi |

63430000–2 | Lidmašīnu degvielas uzpildes pakalpojumi |

63500000–4 | Ceļojumu aģentūru, ceļojuma vadītāju un tūristu palīdzības pakalpojumi |

63510000–7 | Ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi |

63511000–4 | Komplekso ceļojumu organizēšana |

63512000–1 | Ceļojumu biļešu un komplekso ceļojumu pakalpojumi |

63513000–8 | Tūrisma informācijas pakalpojumi |

63514000–5 | Tūristu gidu pakalpojumi |

63515000–2 | Ceļojumu pakalpojumi |

63516000–9 | Ceļojumu vadības pakalpojumi |

63520000–0 | Transporta aģentūru pakalpojumi |

63521000–7 | Kravu transporta aģentūru pakalpojumi |

63522000–4 | Kuģu brokeru pakalpojumi |

63523000–1 | Ostu un ekspeditoru pakalpojumi |

63524000–8 | Transporta dokumentu sagatavošanas pakalpojumi |

63600000–5 | Loģistikas pakalpojumi |

64000000–6 | Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi |

64100000–7 | Pasta un kurjeru pakalpojumi |

64110000–0 | Pasta pakalpojumi |

64111000–7 | Pasta pakalpojumi, kas saistīti ar avīzēm un periodiskajiem izdevumiem |

64112000–4 | Pasta pakalpojumi, kas saistīti ar vēstulēm |

64113000–1 | Pasta pakalpojumi, kas saistīti ar pakām |

64114000–8 | Pasta iestādes pakalpojumi |

64115000–5 | Pastkastīšu noma |

64116000–2 | Pasta pakalpojumi sūtījumiem pēc pieprasījuma |

64120000–3 | Kurjera pakalpojumi |

64121000–0 | Vairākveidu kurjera pakalpojumi |

64121100–1 | Pasta piegādes pakalpojumi |

64121200–2 | Paku piegādes pakalpojumi |

64122000–7 | Biroja iekšējā pasta un kurjera pakalpojumi |

64200000–8 | Telekomunikāciju pakalpojumi |

64210000–1 | Telefona un datu pārraides pakalpojumi |

64211000–8 | Sabiedrisko telefonu pakalpojumi |

64212000–5 | Mobilo telefonu pakalpojumi |

6421 3000–2 | Uzņēmuma kopējā telefonu tīkla pakalpojumi |

64214000–9 | Uzņēmuma izdalītā telefonu tīkla pakalpojumi |

64214100–0 | Satelīpieslēguma nomas pakalpojumi |

64214200–1 | Telefonu centrāles pakalpojumi |

64214400–3 | Sakaru līnijas noma |

64216000–3 | Elektronisko ziņojumu un informācijas pakalpojumi |

64216100–4 | Elektronisko ziņojumu pakalpojumi |

64216110–7 | Elektronisko datu apmaiņas pakalpojumi |

64216120–0 | Elektroniskā pasta pakalpojumi |

64216130–3 | Teleksa pakalpojumi |

64216140–6 | Telegrāfa pakalpojumi |

64216200–5 | Elektroniskās informācijas pakalpojumi |

64216210–8 | Informācijas pakalpojumi ar pievienoto vērtību |

64216300–6 | Teleteksta pakalpojumi |

64220000–4 | Telekomunikāciju pakalpojumi, izņemot telefona un datu pārraides pakalpojumus |

64221000–1 | Iekšējo savienojumu pakalpojumi |

64222000–8 | Attālinātā darba pakalpojumi |

64223000–5 | Peidžeru pakalpojumi |

64224000–2 | Telekonferenču pakalpojumi |

64225000–9 | Gaiss–zeme telekomunikāciju pakalpojumi |

64226000–6 | Telemātikas pakalpojumi |

64227000–3 | Integrētie telekomunikāciju pakalpojumi |

64228000–0 | Televīzijas un radio apraides pakalpojumi |

64228100–1 | Televīzijas apraides pakalpojumi |

64228200–2 | Radio apraides pakalpojumi |

65000000–3 | Komunālie pakalpojumi |

65100000–4 | Ūdens apgādes un saistītie pakalpojumi |

65110000–7 | Ūdens apgāde |

65111000–4 | Dzeramā ūdens apgāde |

65120000–0 | Ūdens attīrīšanas iekārtu ekspluatācija |

65130000–3 | Ūdens padeves iekārtu ekspluatācija |

65200000–5 | Gāzes sadale un saistītie pakalpojumi |

65210000–8 | Gāzes sadale |

65300000–6 | Elektrosadale un saistītie pakalpojumi |

65310000–9 | Elektrosadale |

65320000–2 | Elektroiekārtu ekspluatācija |

65400000–7 | Citi energopadeves un sadales avoti |

65410000–0 | Elektrostaciju ekspluatācija |

65500000–8 | Skaitītāju nolasīšanas pakalpojumi |

66000000–0 | Finanšu starpniecības pakalpojumi |

66100000–1 | Finanšu starpniecības pakalpojumi, izņemot investīciju banku, apdrošināšanas un pensiju fondēšanas pakalpojumus |

661 10000–4 | Centrālo banku pakalpojumi |

66120000–7 | Noguldījumu pakalpojumi |

66130000–0 | Kredītu piešķiršanas pakalpojumi |

66140000–3 | Finanšu līzinga pakalpojumi |

66200000–2 | Investīciju banku pakalpojumi |

66300000–3 | Apdrošināšanas un pensiju fondēšanas pakalpojumi, izņemot obligātās sociālās apdrošināšanas pakalpojumus |

66310000–6 | Dzīvības apdrošināšanas un privātās pensiju fondēšanas pakalpojumi |

66311000–3 | Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumi |

66312000–0 | Privātās pensiju fondēšanas pakalpojumi |

66320000–9 | Pensiju pakalpojumu produktu grupa |

66330000–2 | Nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumi |

66331000–9 | Nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanas pakalpojumi |

66331100–0 | Nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumi |

66331200–1 | Veselības apdrošināšanas pakalpojumi |

66331210–4 | Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas pakalpojumi |

66331220–7 | Medicīniskās apdrošināšanas pakalpojumi |

66332000–6 | Visu risku apdrošināšanas pakalpojumi |

66332100–7 | Līgumslēdzēja visu risku apdrošināšanas pakalpojumi |

66333000–3 | Juridiskās apdrošināšanas pakalpojumi |

66333100–4 | Juridisko izdevumu apdrošināšanas pakalpojumi |

66334000–0 | Ar transportu saistīti apdrošināšanas pakalpojumi |

66334100–1 | Automašīnu apdrošināšanas pakalpojumi |

66334200–2 | Jūras, aviācijas un citu transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumi |

66334210–5 | Dzelzceļa apdrošināšanas pakalpojumi |

66334220–8 | Lidaparātu apdrošināšanas pakalpojumi |

66334230–1 | Kuģu apdrošināšanas pakalpojumi |

66335000–7 | Kravas apdrošināšanas pakalpojumi |

66336000–4 | Kaitējumu vai zaudējumu apdrošināšanas pakalpojumi |

66336100–5 | Apdrošināšanas pakalpojumi ugunsnelaimes gadījumam |

66336200–6 | Īpašuma apdrošināšanas pakalpojumi |

66336300–7 | Laika apstākļu un finanšu zaudējumu apdrošināšanas pakalpojumi |

66336310–0 | Ar laika apstākļiem saistītie apdrošināšanas pakalpojumi |

66336320–3 | Finanšu zaudējumu apdrošināšanas pakalpojumi |

66336321–0 | Ienākumu zaudējumu apdrošināšanas pakalpojumi |

66337000–1 | Atbildības apdrošināšanas pakalpojumi |

66337100–2 | Mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi |

66337200–3 | Lidaparātu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi |

66337300–4 | Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi |

66337400–5 | Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi |

66338000–8 | Kredīta un galvojuma apdrošināšanas pakalpojumi |

66338100–9 | Kredīta apdrošināšanas pakalpojumi |

66338200–0 | Galvojuma apdrošināšanas pakalpojumi |

66338300–1 | Riska vadības apdrošināšanas pakalpojumi |

66339000–5 | Citi nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumi |

66339100–6 | Naftas vai dabasgāzes platformas apdrošināšanas pakalpojumi |

66339200–7 | Inženierpakalpojumu apdrošināšanas pakalpojumi |

66339300–8 | Apdrošināšanas palīgpakalpojumi |

66339400–9 | Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi |

66400000–4 | Pārapdrošināšanas pakalpojumi |

66410000–7 | Dzīvības pārapdrošināšanas pakalpojumi |

66420000–0 | Nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanas pakalpojumi |

66430000–3 | Citi nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumi |

67000000–7 | Finanšu starpniecības palīgpakalpojumi |

67100000–8 | Finanšu starpniecības palīgpakalpojumi, izņemot apdrošināšanas un pensiju fondēšanas papildpakalpojumus |

67110000–1 | Ar investīciju banku darbību saistītie pakalpojumi |

67111000–8 | Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas pakalpojumi |

67112000–5 | Uzņēmuma finanšu un riska kapitāla pakalpojumi |

67113000–2 | Citi ar investīciju banku darbību saistītie pakalpojumi |

67120000–4 | Brokeru operāciju ar vērtspapīriem, saistīto vērtspapīru un preču biržas pakalpojumi |

67121000–1 | Brokeru operāciju ar vērtspapīriem pakalpojumi |

67121100–2 | Pensiju ieguldīšanas pakalpojumi |

67122000–8 | Preču biržas starpniecības darījumu pakalpojumi |

67123000–5 | Apstrādes un ieskaita pakalpojumi |

67130000–7 | Vērtspapīru portfeļa pārvaldes, trestu un vērtspapīru glabāšanas pakalpojumi |

671 3 1000–4 | Vērtspapīru portfeļa pārvaldes pakalpojumi |

67131100–5 | Pensiju fondu pārvaldīšanas pakalpojumi |

67132000–1 | Tresta pakalpojumi |

67133000–8 | Vērtspapīru glabāšanas pakalpojumi |

67140000–0 | Finanšu tirgu pārvaldīšanas pakalpojumi |

67141000–7 | Finanšu tirgu darbības pakalpojumi |

67142000–4 | Finanšu tirgu regulēšanas pakalpojumi |

67150000–3 | Citi finanšu starpniecības palīgpakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju fondēšanu |

671 5 1000–0 | Finanšu konsultāciju pakalpojumi |

67152000–7 | Valūtas maiņas pakalpojumi |

67153000–4 | Finanšu darījumu apstrādes un ieskaita sabiedrību pakalpojumi |

67154000–1 | Aizdevumu starpniecības pakalpojumi |

67200000–9 | Apdrošināšanas un pensiju fondēšanas palīgpakalpojumi |

67210000–2 | Apdrošināšanas starpnieku un aģentūru pakalpojumi |

67211000–9 | Apdrošināšanas starpnieku pakalpojumi |

67212000–6 | Apdrošināšanas aģentūru pakalpojumi |

67213000–3 | Apdrošināšanas atlīdzības summas aprēķināšanas pakalpojumi |

67220000–5 | Vidējo zaudējumu mazināšanas pakalpojumi |

67230000–8 | Zaudējumu mazināšanas pakalpojumi |

67240000–1 | Aktuāra pakalpojumi |

67250000–4 | Likvidācijas pārvaldības pakalpojumi |

67260000–7 | Citi apdrošināšanas un pensiju finansēšanas palīgpakalpojumi |

67261000–4 | Apdrošināšanas un pensiju konsultāciju pakalpojumi |

67261100–5 | Apdrošināšanas konsultāciju pakalpojumi |

67261200–6 | Pensiju fondu konsultāciju pakalpojumi |

67262000–1 | Pensiju fondu pārvaldības pakalpojumi |

70000000–1 | Nekustamā īpašuma pakalpojumi |

70100000–2 | Nekustamā īpašuma pakalpojumi ar pašu īpašumu |

70110000–5 | Nekustamā īpašuma apgūšanas pakalpojumi |

70111000–2 | Apdzīvojamā nekustamā īpašuma apgūšanas pakalpojumi |

70112000–9 | Neapdzīvojamā nekustamā īpašuma apgūšanas pakalpojumi |

70120000–8 | Nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana |

70121000–5 | Ēku pārdošanas vai iegādes pakalpojumi |

70121100–6 | Ēku pārdošanas pakalpojumi |

70121200–7 | Ēku iegādes pakalpojumi |

70122000–2 | Zemes pārdošanas vai iegādes pakalpojumi |

70122100–3 | Zemes pārdošanas pakalpojumi |

70122110–6 | Brīvas zemes pārdošanas pakalpojumi |

70122200–4 | Zemes iegādes pakalpojumi |

70122210–7 | Brīvas zemes iegādes pakalpojumi |

70123000–9 | Nekustamā īpašuma pārdošana |

70123100–0 | Apdzīvojama nekustamā īpašuma pārdošana |

70123200–1 | Neapdzīvojama nekustamā īpašuma pārdošana |

70130000–1 | Pašu īpašuma izīrēšanas pakalpojumi |

70200000–3 | Pašu īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas pakalpojumi |

70210000–6 | Dzīvojamā fonda īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas pakalpojumi |

70220000–9 | Nedzīvojamā fonda īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas pakalpojumi |

70300000–4 | Nekustamā īpašuma aģentūru pakalpojumi par noteiktu samaksu vai uz līguma pamata |

70310000–7 | Ēku nomas vai pārdošanas pakalpojumi |

70311000–4 | Dzīvojamo ēku nomas vai pārdošanas pakalpojumi |

70320000–0 | Zemes nomas vai pārdošanas pakalpojumi |

70321000–7 | Zemes nomas pakalpojumi |

70322000–4 | Brīvas zemes nomas vai pārdošanas pakalpojumi |

70330000–3 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumi par noteiktu samaksu vai uz līguma pamata |

70331000–0 | Dzīvojamā fonda īpašuma pakalpojumi |

70331100–1 | Iestāžu pārvaldīšanas pakalpojumi |

70332000–7 | Nedzīvojamo telpu īpašuma pakalpojumi |

70332100–8 | Zemes pārvaldīšanas pakalpojumi |

70332200–9 | Komercīpašumu pārvaldīšanas pakalpojumi |

70332300–0 | Rūpniecisko īpašumu pārvaldīšanas pakalpojumi |

70333000–4 | Mājokļu pakalpojumi |

70340000–6 | Daļlaika īpašuma tiesību pakalpojumi |

72000000–5 | Datorpakalpojumi un saistītie pakalpojumi |

72100000–6 | Datortehnikas konsultāciju pakalpojumi |

72110000–9 | Datoriekārtu izvēles konsultāciju pakalpojumi |

72120000–2 | Datoriekārtu kļūmes novēršanas konsultāciju pakalpojumi |

72130000–5 | Datortīklu plānošanas konsultāciju pakalpojumi |

72140000–8 | Datoriekārtu pieņemšanas testēšanas konsultāciju pakalpojumi |

72150000–1 | Datoru audita konsultāciju un datortehnikas konsultāciju pakalpojumi |

72200000–7 | Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi |

72210000–0 | Programmatūras pakešu programmēšanas pakalpojumi |

72211000–7 | Sistēmu un lietotāju programmatūras programmēšanas pakalpojumi |

72212000–4 | Lietojumprogrammu programmēšanas pakalpojumi |

72220000–3 | Sistēmu un tehnisko konsultāciju pakalpojumi |

72221000–0 | Uzņēmējdarbības analīzes konsultāciju pakalpojumi |

72222000–7 | Informācijas sistēmu vai tehnoloģijas stratēģiskā pārskata un plānošanas pakalpojumi |

72222100–8 | Informācijas sistēmu vai tehnoloģijas stratēģiskā pārskata pakalpojumi |

72222200–9 | Informācijas sistēmu vai tehnoloģijas plānošanas pakalpojumi |

72222300–0 | Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi |

72223000–4 | Informācijas tehnoloģijas prasību pārskata pakalpojumi |

72224000–1 | Projektu vadības konsultāciju pakalpojumi |

72224100–2 | Sistēmas ieviešanas plānošanas pakalpojumi |

72224200–3 | Sistēmas kvalitātes nodrošināšanas plānošanas pakalpojumi |

72225000–8 | Sistēmas kvalitātes nodrošināšanas novērtēšanas un pārskata pakalpojumi |

72226000–5 | Sistēmas programmatūras pieņemšanas testēšanas konsultāciju pakalpojumi |

72227000–2 | Programmatūras integrēšanas konsultāciju pakalpojumi |

72228000–9 | Datoriekārtu integrēšanas konsultāciju pakalpojumi |

72230000–6 | Klienta vajadzībām pielāgotas programmatūras izstrādes pakalpojumi |

72231000–3 | Militārā lietojuma programmatūras izstrāde |

72232000–0 | Darījumu apstrādes un individuālā pasūtījuma programmatūras izstrāde |

72240000–9 | Sistēmu analīzes un programmēšanas pakalpojumi |

72241000–6 | Kritiskās plānošanas projektu specifikācijas pakalpojumi |

72242000–3 | Plānošanas un modelēšanas pakalpojumi |

72243000–0 | Programmēšanas pakalpojumi |

72244000–7 | Prototipa izstrādes pakalpojumi |

72245000–4 | Līgumu sistēmu analīzes un programmēšanas pakalpojumi |

72246000–1 | Sistēmu konsultāciju pakalpojumi |

72250000–2 | Sistēmu uzturēšanas un atbalsta pakalpojumi |

72251000–9 | Datorkļūmes novēršanas pakalpojumi |

72252000–6 | Datoru arhivēšanas pakalpojumi |

72253000–3 | Palīdzības dienesta un atbalsta pakalpojumi |

72253100–4 | Palīdzības dienesta pakalpojumi |

72253200–5 | Sistēmu atbalsta pakalpojumi |

72254000–0 | Programmatūras testēšanas un uzturēšanas pakalpojumi |

72254100–1 | Sistēmu testēšanas pakalpojumi |

72260000–5 | Ar programmatūru saistītie pakalpojumi |

72261000–2 | Programmatūras atbalsta pakalpojumi |

72262000–9 | Programmatūras izstrādes pakalpojumi |

72263000–6 | Programmatūras ieviešanas pakalpojumi |

72264000–3 | Programmatūras reproducēšanas pakalpojumi |

72265000–0 | Programmatūras konfigurēšanas pakalpojumi |

72266000–7 | Programmatūras konsultāciju pakalpojumi |

72267000–4 | Programmatūras uzturēšanas pakalpojumi |

72268000–1 | Programmatūras piegādes pakalpojumi |

72300000–8 | Datu pakalpojumi |

72310000–1 | Datu apstrādes pakalpojumi |

72311000–8 | Datoru tabulācijas pakalpojumi |

72311100–9 | Datu pārveidošanas pakalpojumi |

72311200–0 | Datu paketes apstrādes pakalpojumi |

72311300–1 | Datoru laikdalības pakalpojumi |

72312000–5 | Datu ievades pakalpojumi |

72312100–6 | Datu sagatavošanas pakalpojumi |

72312200–7 | Rakstzīmju optiskās pazīšanas pakalpojumi |

72313000–2 | Datu iegūšanas pakalpojumi |

72314000–9 | Datu apkopošanas un salīdzināšanas pakalpojumi |

72315000–6 | Datu tīkla vadības un atbalsta pakalpojumi |

72315100–7 | Datu tīkla atbalsta pakalpojumi |

72315200–8 | Datu tīkla vadības pakalpojumi |

72316000–3 | Datu analīzes pakalpojumi |

72317000–0 | Datu uzglabāšanas pakalpojumi |

72318000–7 | Datu pārraides pakalpojumi |

72319000–4 | Datu piegādes pakalpojumi |

72320000–4 | Datu bāzu pakalpojumi |

72321000–1 | Datu bāzes pakalpojumi ar pievienoto vērtību |

72322000–8 | Datu pārvaldīšanas pakalpojumi |

72500000–0 | Datorsaistītie pakalpojumi |

72510000–3 | Datorsaistītie vadības pakalpojumi |

72511000–0 | Tīkla vadības programmatūras pakalpojumi |

72512000–7 | Dokumentu pārvaldības pakalpojumi |

72513000–4 | Biroja automatizācijas pakalpojumi |

72514000–1 | Datoriekārtu vadības pakalpojumi |

72514100–2 | Ar datoru ekspluatāciju saistītie pārvaldības pakalpojumi |

72514200–3 | Pārvaldības pakalpojumi datorsistēmu izstrādei |

72514300–4 | Pārvaldības pakalpojumi datorsistēmu uzturēšanai |

72520000–6 | Datoru atbalsta un konsultāciju pakalpojumi |

72521000–3 | Datoru atbalsta pakalpojumi |

72521100–4 | Datoru tehniskā atbalsta pakalpojumi |

72530000–9 | Datortīkla pakalpojumi |

72531000–6 | Vietējā datortīkla pakalpojumi |

72532000–3 | Teritoriālā datortīkla pakalpojumi |

72540000–2 | Datoru modernizācijas pakalpojumi |

72541000–9 | Datoru paplašināšanas pakalpojumi |

72541100–0 | Atmiņas palielināšanas pakalpojumi |

72550000–5 | Datoru audita pakalpojumi |

72560000–8 | Datoru testēšanas pakalpojumi |

72570000–1 | Datoru dublējumkopiju pakalpojumi |

72580000–4 | Datoru katalogu konversijas pakalpojumi |

72590000–7 | Datorsaistītie profesionālie pakalpojumi |

72591000–4 | Pakalpojumu līgumu izstrāde |

73000000–2 | Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi |

73100000–3 | Pētniecības un eksperimentālās izstrādes pakalpojumi |

73110000–6 | Pētniecības pakalpojumi |

73111000–3 | Pētniecības laboratoriju pakalpojumi |

73112000–0 | Jūras pētniecības pakalpojumi |

73120000–9 | Eksperimentālās izstrādes pakalpojumi |

73200000–4 | Pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumi |

73210000–7 | Pētniecības konsultāciju pakalpojumi |

73220000–0 | Izstrādes konsultāciju pakalpojumi |

73300000–5 | Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde |

74000000–9 | Arhitektūras, celtniecības, juridiskie, grāmatvedības un uzņēmējdarbības pakalpojumi |

74100000–0 | Juridiskie, grāmatvedības, revīzijas, uzņēmējdarbības, vadības un saistītie pakalpojumi |

74110000–3 | Juridiskie pakalpojumi |

74111000–0 | Juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pakalpojumi |

74111100–1 | Juridisko konsultāciju pakalpojumi |

74111200–2 | Juridiskās pārstāvniecības pakalpojumi |

74112000–7 | Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi |

74112100–8 | Autortiesību konsultāciju pakalpojumi |

74112110–1 | Programmatūras autortiesību konsultāciju pakalpojumi |

74113000–4 | Juridiskās dokumentācijas un sertificēšanas pakalpojumi |

74113100–5 | Juridiskās dokumentācijas pakalpojumi |

74113200–6 | Sertificēšanas pakalpojumi |

74113210–9 | Elektroniskā paraksta sertificēšanas pakalpojumi |

74114000–1 | Juridisko konsultāciju un juridiskās informācijas pakalpojumi |

74120000–6 | Finanšu, revīzijas un nodokļu pakalpojumi |

74121000–3 | Grāmatvedības uzskaites un revīzijas pakalpojumi |

74121100–4 | Grāmatvedības uzskaites pakalpojumi |

74121110–7 | Rēķinvedības pakalpojumi |

74121112–1 | Algu izmaksas vadības pakalpojumi |

74121113–8 | Realizācijas un iepirkumu iegrāmatošanas pakalpojumi |

74121120–0 | Finanšu pārskatu sastādīšanas pakalpojumi |

74121200–5 | Revīzijas pakalpojumi |

74121210–8 | Finanšu revīzijas pakalpojumi |

74121220–1 | Iekšējā audita pakalpojumi |

74121230–4 | Ar likumu noteiktā audita pakalpojumi |

74121240–7 | Krāpšanas konstatācijas revīzijas pakalpojumi |

74121250–0 | Grāmatvedības pārbaudes pakalpojumi |

74122000–0 | Nodokļu pakalpojumi |

74122100–1 | Nodokļu konsultāciju pakalpojumi |

74122200–2 | Nodokļu deklarāciju sagatavošanas pakalpojumi |

74130000–9 | Tirgus izpētes, sabiedriskās domas aptaujas un saistītie pakalpojumi |

74131000–6 | Tirgus izpētes pakalpojumi |

74131100–7 | Aptaujas pakalpojumi |

74131110–0 | Aptaujas plānošanas pakalpojumi |

74131120–3 | Aptaujas veikšanas pakalpojumi |

74131121–0 | Telefonaptaujas pakalpojumi |

74131130–6 | Aptaujas analīzes pakalpojumi |

74131200–8 | Ekonomikas pētījumu pakalpojumi |

74131300–9 | Tirgus testēšanas pakalpojumi |

74131400–0 | Darbības pārskata pakalpojumi |

74131500–1 | Priekšizpēte |

74131600–2 | Sociālo pētījumu pakalpojumi |

74132000–3 | Sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi |

74133000–0 | Statistikas pakalpojumi |

74140000–2 | Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju un saistītie pakalpojumi |

74141000–9 | Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju pakalpojumi |

74141100–0 | Vispārējās vadības konsultāciju pakalpojumi |

74141110–3 | Uzņēmējdarbības attīstības konsultāciju pakalpojumi |

74141200–1 | Finanšu vadības konsultāciju pakalpojumi |

74141300–2 | Tirgdarbības vadības konsultāciju pakalpojumi |

74141400–3 | Cilvēkresursu vadības konsultāciju pakalpojumi |

74141500–4 | Ražošanas vadības konsultāciju pakalpojumi |

74141510–7 | Kvalitātes nodrošināšanas konsultāciju pakalpojumi |

74141520–0 | Plānošanas konsultāciju pakalpojumi |

74141600–5 | Sabiedrisko attiecību pakalpojumi |

74141610–8 | Sabiedrisko attiecību vadības pakalpojumi |

74141620–1 | Sabiedrisko attiecību konsultāciju pakalpojumi |

74141700–6 | Drošības konsultāciju pakalpojumi |

74141800–7 | Iepirkuma konsultāciju pakalpojumi |

74141900–8 | Ietekmes uz vidi konsultāciju pakalpojumi |

74142000–6 | Ar vadību saistītie pakalpojumi |

74142100–7 | Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību |

74142110–0 | Projektu uzraudzības pakalpojumi, izņemot būvdarbu uzraudzību |

74142120–3 | Projektu plānošanas pakalpojumi, izņemot būvdarbu plānošanu |

74142200–8 | Arbitrāžas un mierizlīguma pakalpojumi |

74150000–5 | Vadības holdingu pakalpojumi |

74200000–1 | Arhitektūras, inženiertehniskie, celtniecības un saistītie tehnisko konsultāciju pakalpojumi |

74210000–4 | Tehnisko konsultāciju pakalpojumi |

74220000–7 | Arhitektūras un saistītie pakalpojumi |

74221000–4 | Konsultatīvie arhitektūras pakalpojumi |

74222000–1 | Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi |

74222100–2 | Ēku arhitektūras pakalpojumi |

74222200–3 | Ārpustelpu arhitektūras pakalpojumi |

74222300–4 | Ēku paplašināšanas arhitektūras pakalpojumi |

74223000–8 | Arhitektūras projektu konkursu organizēšana |

74224000–5 | Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi |

74225000–2 | Arhitektūras, inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi |

74225100–3 | Arhitektūras un ēku uzmērīšanas pakalpojumi |

74230000–0 | Inženiertehniskie pakalpojumi |

74231000–7 | Konsultatīvie inženiertehniskie un celtniecības pakalpojumi |

74231100–8 | Inženiertehnisko darbu konsultatīvie pakalpojumi |

74231110–1 | Inženiertehnisko darbu atbalsta pakalpojumi |

74231120–4 | Transporta sistēmu konsultāciju pakalpojumi |

74231121–1 | Automaģistrāļu konsultāciju pakalpojumi |

74231122–8 | Automaģistrāļu inženiertehniskie pakalpojumi |

74231123–5 | Dzelzceļu inženiertehniskie pakalpojumi |

74231124–2 | Lidostu inženiertehniskie pakalpojumi |

74231130–7 | Infrastruktūras darbu konsultāciju pakalpojumi |

74231200–9 | Strukturālās inženierijas konsultāciju pakalpojumi |

74231300–0 | Vides inženiertehnisko konsultāciju pakalpojumi |

74231310–3 | Skaņas kontroles konsultāciju pakalpojumi |

74231320–6 | Skaņas izolācijas un telpu akustikas konsultāciju pakalpojumi |

74231330–9 | Notekūdeņu attīrīšanas konsultāciju pakalpojumi |

74231400–1 | Enerģijas un saistītie pakalpojumi |

74231410–4 | Elektropakalpojumi |

74231420–7 | Enerģijas pārvaldības pakalpojumi |

74231430–0 | Energoefektivitātes konsultāciju pakalpojumi |

74231431–7 | Ēku apkures inženiertehniskie pakalpojumi |

74231500–2 | Būvniecības pakalpojumi |

74231510–5 | Būvniecības materiālu konsultāciju pakalpojumi |

74231520–8 | Būvniecības konsultāciju pakalpojumi |

74231521–5 | Būvniecības pakalpojumu konsultāciju pakalpojumi |

74231530–1 | Būvju uzmērīšanas pakalpojumi |

74231540–4 | Būvju inspekcijas pakalpojumi |

74231600–3 | Telekomunikāciju konsultāciju pakalpojumi |

74231700–4 | Riska aizsardzības un kontroles konsultāciju pakalpojumi |

74231710–7 | Ugunsgrēku un eksploziju aizsardzības un kontroles konsultāciju pakalpojumi |

74231720–0 | Veselības un drošības pakalpojumi |

74231721–7 | Veselības un drošības konsultāciju pakalpojumi |

74231800–5 | Konsultatīvie inženiertehniskie pakalpojumi |

74231810–8 | Ēku mākslīgā un dabiskā apgaismojuma inženiertehniskie pakalpojumi |

74231900–6 | Eksperta liecības pakalpojumi |

74232000–4 | Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi |

74232100–5 | Ēku mehānisko un elektrisko iekārtu inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi |

74232110–8 | Celtniecības saimniecības pakalpojumi |

74232120–1 | Apkures sistēmu projektēšanas pakalpojumi |

74232200–6 | Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm |

74232210–9 | Inženiertehnisko darbu tāmēšanas pakalpojumi |

74232220–2 | Cauruļvadu projektēšanas pakalpojumi |

74232230–5 | Tiltu projektēšanas pakalpojumi |

74232240–8 | Aizsprostu projektēšanas pakalpojumi |

74232250–1 | Satiksmes regulēšanas iekārtu inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi |

74232300–7 | Rūpniecisko procesu un ražošanas inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi |

74232310–0 | Elektroapgādes sistēmu projektēšanas pakalpojumi |

74232320–3 | Iekārtu inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi |

74232400–8 | Tāmēšanas pakalpojumi |

74232500–9 | Pamatu projektēšanas pakalpojumi |

74232600–0 | Celtniecības palīgpakalpojumi |

74232700–1 | Nestspējīgo struktūru projektēšanas pakalpojumi |

74232800–2 | Nestspējīgo struktūru projektēšanas pakalpojumu pārbaude |

74233000–1 | Dažādi inženiertehniskie pakalpojumi |

74233100–2 | Urbšanas šķidruma inženiertehniskie pakalpojumi |

74233200–3 | Ģeotehniskie inženierpakalpojumi |

74233300–4 | Mašīnbūves pakalpojumi |

74233400–5 | Mašīnbūves un elektrotehniskie pakalpojumi |

74233500–6 | Inženiertehniskā izpēte |

74233600–7 | Inženiertehniskie atbalsta pakalpojumi |

74233700–8 | Korozijas inženiertehniskie pakalpojumi |

74240000–3 | Integrētie inženiertehniskie pakalpojumi |

74250000–6 | Pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi |

74251000–3 | Pilsētplānošanas pakalpojumi |

74252000–0 | Ainavu arhitektūras pakalpojumi |

74252100–1 | Dārza ainavu pakalpojumi |

74260000–9 | Ar celtniecību saistītie pakalpojumi |

74261000–6 | Teritorijas izpētes pakalpojumi |

74262000–3 | Celtniecības uzraudzības pakalpojumi |

74262100–4 | Būvlaukuma uzraudzības pakalpojumi |

74263000–0 | Celtniecības konsultāciju pakalpojumi |

74264000–7 | Celtniecības vadības pakalpojumi |

74264100–8 | Celtniecības projekta vadības pakalpojumi |

74270000–2 | Ar inženieriju saistītie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi |

74271000–9 | Ģeoloģiskie, ģeofiziskie un citi zinātniskās izpētes pakalpojumi |

74271100–0 | Urbuma parauga sagatavošanas un analīzes pakalpojumi |

74271200–1 | Ģeoloģisko un ģeofizisko konsultāciju pakalpojumi |

74271210–4 | Ģeofizisko konsultāciju pakalpojumi |

74271220–7 | Ģeoloģisko konsultāciju pakalpojumi |

74271300–2 | Mikropaleontoloģiskās analīzes pakalpojumi |

74271400–3 | Petrofizisko novērtējumu pakalpojumi |

74271500–4 | Grunts izpētes pakalpojumi |

74271600–5 | Laika apstākļu prognozēšanas pakalpojumi |

74271700–6 | Zinātniskās izpētes pakalpojumi |

74271710–9 | Ģeofiziskās izpētes pakalpojumi |

74271711–6 | Arheoloģisko atradumu vietu ģeofiziskās izpētes pakalpojumi |

74271720–2 | Ģeoloģiskās izpētes pakalpojumi |

74271800–7 | Topogrāfiskie pakalpojumi |

74271810–0 | Arheoloģisko atradumu vietu topogrāfiskās izpētes pakalpojumi |

74271900–8 | Ūdens āderu noteikšanas pakalpojumi |

74272000–6 | Pazemes ģeodēziskās izpētes pakalpojumi |

74272100–7 | Seismoloģijas pakalpojumi |

74272110–0 | Seismogrāfiskās izpētes pakalpojumi |

74272111–7 | Seismisko datu iegūšanas pakalpojumi |

74272112–4 | Seismisko datu apkopošanas pakalpojumi |

74272113–1 | Seismisko datu apstrādes pakalpojumi |

74272300–9 | Magnetometrijas izpētes pakalpojumi |

74273000–3 | Virszemes ģeodēziskās izpētes pakalpojumi |

74273100–4 | Hidrogrāfiskās izpētes pakalpojumi |

74273200–5 | Dimensionālās izpētes pakalpojumi |

74274000–0 | Kartēšanas pakalpojumi |

74274100–1 | Digitālās kartēšanas pakalpojumi |

74274200–2 | Aerokartēšanas pakalpojumi |

74274300–3 | Kadastrālās kartēšanas pakalpojumi |

74274400–4 | Hidrogrāfiskie pakalpojumi |

74274500–5 | Jūras kartogrāfijas pakalpojumi |

74275000–7 | Uzmērīšanas pakalpojumi |

74275100–8 | Fotogrammetrijas pakalpojumi |

74275200–9 | Arsenāla izpēte |

74276000–4 | Tehniskie pakalpojumi |

74276100–5 | Tehniskās kontroles pakalpojumi |

74276200–6 | Tehniskās palīdzības pakalpojumi |

74276300–7 | Tehniskā atbalsta pakalpojumi |

74276400–8 | Tehniskās plānošanas pakalpojumi |

74300000–2 | Testēšanas, pārbaudes, analīzes, uzraudzības un kontroles pakalpojumi |

74310000–5 | Tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumi |

74311000–2 | Sastāva un tīrības testēšanas un analīzes pakalpojumi |

74312000–9 | Analīzes pakalpojumi |

74312100–0 | Tehniskās analīzes pakalpojumi |

74313000–6 | Tehniskās pārbaudes un testēšanas pakalpojumi |

74313100–7 | Tehniskās pārbaudes pakalpojumi |

74313110–0 | Ierīču pārbaudes pakalpojumi |

74313120–3 | Automobiļu tehniskās apskates pakalpojumi |

74313130–6 | Ēku tehniskās pārbaudes pakalpojumi |

74313140–9 | Inženiertehnisko konstrukciju tehniskās pārbaudes pakalpojumi |

74313141–6 | Cauruļvadu pārbaudes pakalpojumi |

74313142–3 | Jūras apdrošināšanas izpētes pakalpojumi |

74313143–0 | Noplūdes testēšanas pakalpojumi |

74313144–7 | Plūsmas uzraudzības pakalpojumi |

74313145–4 | Tiltu pārbaudes pakalpojumi |

74313146–1 | Aizsprostu pārbaudes pakalpojumi |

74313147–8 | Dzelzceļa sliežu pārbaudes pakalpojumi |

74313200–8 | Tehniskās pārbaudes pakalpojumi |

74313210–1 | Vārstu testēšanas pakalpojumi |

74313220–4 | Testēšanas pakalpojumi, kas nav saistīti ar procesa vai konstrukcijas izjaukšanu |

74320000–8 | Uzraudzības un kontroles pakalpojumi |

74321000–5 | Satiksmes kontroles pakalpojumi |

74321100–6 | Satiksmes uzraudzības pakalpojumi |

74322000–2 | Vilcienu uzraudzības pakalpojumi |

74323000–9 | Kvalitātes kontroles pakalpojumi |

74323100–0 | Kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumi |

74400000–3 | Reklāmas un tirgdarbības pakalpojumi |

74410000–6 | Reklāmas pakalpojumi |

74411000–3 | Reklāmas konsultāciju pakalpojumi |

74412000–0 | Reklāmas pārvaldības pakalpojumi |

74420000–9 | Tirgdarbības pakalpojumi |

74421000–6 | Tiešās pārdošanas pakalpojumi |

74422000–3 | Noieta veicināšanas pakalpojumi |

74423000–0 | Klientu apkalpošana |

74423100–1 | Klientu aptaujas pakalpojumi |

74423110–4 | Klientu apmierinātības izpētes pakalpojumi |

74423200–2 | Klientu apkalpošanas pakalpojumi |

74423210–5 | Klientu lojalitātes programma |

74500000–4 | Darbaspēka vervēšanas un personāla atlases pakalpojumi |

74510000–7 | Personāla iekārtošanas pakalpojumi |

74511000–4 | Darba meklēšanas pakalpojumi |

74512000–1 | Biroja palīgpersonāla iekārtošana darbā |

74513000–8 | Darbinieku pārvietošanas pakalpojumi |

74520000–0 | Personāla nodrošināšanas pakalpojumi |

74521000–7 | Biroja personāla nodrošināšanas pakalpojumi |

74522000–4 | Mājsaimniecību personāla nodrošināšanas pakalpojumi |

74523000–1 | Tirdzniecības vai ražošanas personāla nodrošināšanas pakalpojumi |

74524000–8 | Aprūpes personāla nodrošināšana |

74525000–5 | Medicīniskā personāla nodrošināšana |

74530000–3 | Darbinieku pieņemšanas pakalpojumi |

74540000–6 | Personāla pakalpojumi, izņemot darbinieku nodrošināšanu un iekārtošanu darbā |

74541000–3 | Personāla un algu izmaksu pakalpojumi |

74542000–0 | Personāla mācību pakalpojumi |

74543000–7 | Darbinieku kvalifikācijas celšanas pakalpojumi |

74600000–5 | Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi |

74610000–8 | Apsardzes pakalpojumi |

74611000–5 | Signalizācijas uzraudzības pakalpojumi |

74613000–9 | Apsargu pakalpojumi |

74614000–6 | Novērošanas pakalpojumi |

74614100–7 | Izsekošanas sistēmas pakalpojumi |

74614110–0 | Bēgļu izsekošanas pakalpojumi |

74615000–3 | Patrulēšanas pakalpojumi |

74620000–1 | Izmeklēšanas pakalpojumi |

74700000–6 | Uzkopšanas pakalpojumi |

74710000–9 | Dzīvojamo telpu uzkopšanas pakalpojumi |

74720000–2 | Rūpnieciskās uzkopšanas pakalpojumi |

74721000–9 | Dezinfekcijas un kaitēkļu apkarošanas pakalpojumi |

74721100–0 | Dezinfekcijas pakalpojumi |

74721200–1 | Kaitēkļu apkarošanas pakalpojumi |

74721210–4 | Žurku iznīdēšanas pakalpojumi |

74721300–2 | Fumigācijas pakalpojumi |

74722000–6 | Logu tīrīšanas pakalpojumi |

74724000–0 | Krāšņu un skursteņu tīrīšanas pakalpojumi |

74730000–5 | Specializētie tīrīšanas pakalpojumi |

74731000–2 | Ēku tīrīšanas pakalpojumi |

74731100–3 | Cauruļveida struktūru vilkmes tīrīšanas pakalpojumi |

74732000–9 | Cisternu tīrīšanas pakalpojumi |

74732100–0 | Rezervuāru tīrīšanas pakalpojumi |

74735000–0 | Autostāvvietu tīrīšanas pakalpojumi |

74740000–8 | Dažādi uzkopšanas pakalpojumi |

74741000–5 | Telefonierīču tīrīšanas pakalpojumi |

74742000–2 | Transportlīdzekļu tīrīšanas pakalpojumi |

74743000–9 | Biroja iekārtu tīrīšanas pakalpojumi |

74744000–6 | Atkritumu urnu tīrīšanas pakalpojumi |

74750000–1 | Biroju uzkopšanas pakalpojumi |

74760000–4 | Skolu uzkopšanas pakalpojumi |

74800000–7 | Dažādi uzņēmējdarbības un ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi |

74810000–0 | Fotografēšanas un saistītie palīgpakalpojumi |

74811000–7 | Fotografēšanas pakalpojumi |

74811100–8 | Reklāmfotogrāfijas pakalpojumi |

74811200–9 | Aerofotografēšanas pakalpojumi |

74811300–0 | Speciālie fotografēšanas pakalpojumi |

74811310–3 | Urbumu fotografēšanas pakalpojumi |

74811320–6 | Zemūdens fotografēšanas pakalpojumi |

74811330–9 | Mikrofilmu fotogrāfijas pakalpojumi |

74811340–2 | Rentgena uzņēmumu pakalpojumi |

74812000–4 | Fotofilmu attīstīšanas pakalpojumi |

74813000–1 | Fotogrāfiju restaurēšanas, kopēšanas un retušēšanas pakalpojumi |

74820000–3 | Iepakošanas un saistītie pakalpojumi |

74821000–0 | Iepakošanas pakalpojumi |

74830000–6 | Sekretāra un saistītie pakalpojumi |

74831000–3 | Biroja palīgpakalpojumi |

74831100–4 | Telefona zvanu pieņemšanas pakalpojumi |

74831110–7 | Telefona operatora pakalpojumi |

74831120–0 | Informācijas zvanu centrs |

74831200–5 | Reprogrāfijas pakalpojumi |

74831210–8 | Fotokopēšanas pakalpojumi |

74831300–6 | Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi |

74831400–7 | Mutiskās tulkošanas pakalpojumi |

74831500–8 | Mašīnrakstīšanas, tekstapstrādes un datorizdevniecības pakalpojumi |

74831510–1 | Mašīnrakstīšanas pakalpojumi |

74831520–4 | Tekstapstrādes pakalpojumi |

74831530–7 | Datorizdevniecības pakalpojumi |

74831600–9 | Lietvedības pakalpojumi |

74832000–0 | Adresātu saraksta sastādīšanas un pasta nosūtīšanas pakalpojumi |

74832100–1 | Pasta nosūtīšanas pakalpojumi |

74840000–9 | Speciāli projektēšanas pakalpojumi |

74841000–6 | Interjera noformēšanas pakalpojumi |

74842000–3 | Interjera projektēšanas pakalpojumi |

74843000–0 | Projektēšanas palīgpakalpojumi |

74844000–7 | Mēbeļu projektēšanas pakalpojumi |

74850000–2 | Iekasēšanas aģentūras pakalpojumi |

74851000–9 | Nodevu iekasēšanas pakalpojumi |

74860000–5 | Izstāžu, gadatirgu un kongresu organizēšanas pakalpojumi |

74861000–2 | Semināru organizēšanas pakalpojumi |

74870000–8 | Dažādi ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi |

74871000–5 | Inventāra kontroles pakalpojumi |

74872000–2 | Reģistrācijas pakalpojumi |

74873000–9 | Ēku un telpu apsaimniekošanas pakalpojumi |

74873100–0 | Telpu apsaimniekošanas pakalpojumi |

74874000–6 | Līguma administrēšanas pakalpojumi |

74875000–3 | Bibliotēkas vadības pakalpojumi |

74875100–4 | Arhivēšanas pakalpojumi |

74875200–5 | Katalogu pakalpojumi |

74876000–0 | Uzņēmējdarbības organizēšanas pakalpojumi |

74877000–7 | Komandējumu pakalpojumi |

75000000–6 | Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi |

75100000–7 | Pārvaldes pakalpojumi |

75110000–0 | Vispārējie sabiedriskie dienesti |

75111000–7 | Izpildvaras un likumdošanas pakalpojumi |

75111100–8 | Izpildvaras pakalpojumi |

75111200–9 | Likumdošanas pakalpojumi |

75112000–4 | Administratīvie pakalpojumi uzņēmējdarbībai |

75112100–5 | Administratīvie attīstības projektu pakalpojumi |

75120000–3 | Aģentūru administratīvie pakalpojumi |

75121000–0 | Administratīvie izglītības pakalpojumi |

75122000–7 | Administratīvie veselības aprūpes pakalpojumi |

75123000–4 | Administratīvie mājokļu pakalpojumi |

75124000–1 | Administratīvie atpūtas, kultūras un reliģijas pakalpojumi |

75125000–8 | Ar tūrisma jautājumiem saistītie administratīvie pakalpojumi |

75130000–6 | Palīgpakalpojumi valdībai |

75131000–3 | Valdības pakalpojumi |

75131100–4 | Vispārējie personāla pakalpojumi valdībai |

75200000–8 | Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai |

75210000–1 | Ārlietas un citi pakalpojumi |

75211000–8 | Ārlietu pakalpojumi |

75211100–9 | Diplomātiskie pakalpojumi |

75211110–2 | Konsulārie pakalpojumi |

75211200–0 | Ar ārējo ekonomisko palīdzību saistītie pakalpojumi |

75211300–1 | Ar ārējo militāro palīdzību saistītie pakalpojumi |

75220000–4 | Aizsardzības pakalpojumi |

75221000–1 | Militārās aizsardzības pakalpojumi |

75222000–8 | Civilās aizsardzības pakalpojumi |

75230000–7 | Tieslietu pakalpojumi |

75231000–4 | Tiesu pakalpojumi |

75231100–5 | Ar tiesām saistītie administratīvie pakalpojumi |

75231200–6 | Ar noziedznieku aizturēšanu vai rehabilitāciju saistītie pakalpojumi |

75231210–9 | Ieslodzījuma pakalpojumi |

75231220–2 | Ieslodzīto eskorta pakalpojumi |

75231230–5 | Ieslodzījuma vietu pakalpojumi |

75231240–8 | Nosacīti notiesāto pārbaudes pakalpojumi |

75240000–0 | Sabiedriskās drošības, likumības un kārtības nodrošināšanas pakalpojumi |

75241000–7 | Sabiedriskās drošības pakalpojumi |

75241100–8 | Policijas pakalpojumi |

75242000–4 | Sabiedriskās likumības un kārtības nodrošināšanas pakalpojumi |

75242100–5 | Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pakalpojumi |

75242110–8 | Tiesu izpildītāju pakalpojumi |

75250000–3 | Ugunsdzēsēju komandas un glābšanas pakalpojumi |

75251000–0 | Ugunsdzēsēju komandas pakalpojumi |

75251100–1 | Ugunsdzēšanas pakalpojumi |

75251110–4 | Ugunsgrēka novēršanas pakalpojumi |

75251120–7 | Mežu ugunsgrēka dzēšanas pakalpojumi |

75252000–7 | Glābšanas pakalpojumi |

75300000–9 | Obligātās sociālās apdrošināšanas pakalpojumi |

75310000–2 | Pabalstu pakalpojumi |

75311000–9 | Slimības pabalsti |

75312000–6 | Maternitātes pabalsti |

75313000–3 | Invaliditātes pabalsti |

75313100–4 | Īslaicīgas darba nespējas pabalsti |

75314000–0 | Bezdarba kompensācijas pabalsti |

75320000–5 | Valsts darbā strādājošo pensiju shēmas |

75330000–8 | Ģimenes pabalsti |

75340000–1 | Bērnu pabalsti |

76000000–3 | Ar naftas un gāzes rūpniecību saistītie pakalpojumi |

76100000–4 | Profesionālie pakalpojumi gāzes rūpniecībai |

76110000–7 | Gāzes ieguvei raksturīgi pakalpojumi |

76111000–4 | Regazifikācijas pakalpojumi |

76120000–0 | Niršanas pakalpojumi, kas raksturīgi gāzes ieguvei |

76200000–5 | Profesionālie pakalpojumi naftas rūpniecībai |

76210000–8 | Naftas ieguvei raksturīgi pakalpojumi |

76211000–5 | Cauruļvadu piekares pakalpojumi |

76211100–6 | Apšuvumu pakalpojumi |

76211200–7 | Urbšanas šķidruma analīžu pakalpojumi |

76300000–6 | Urbumu veikšanas pakalpojumi |

76310000–9 | Gāzes ieguvei raksturīgi urbumu veikšanas pakalpojumi |

76320000–2 | Urbumu veikšanas pakalpojumi atklātā jūrā |

76330000–5 | Urbšanas pakalpojumi, izmantojot turbīnas |

76340000–8 | Paraugu ņemšanas urbums |

76400000–7 | Urbjtorņu pozicionēšanas pakalpojumi |

76410000–0 | Urbuma apvalka un cauruļu likšanas pakalpojumi |

76411000–7 | Urbuma apvalka ielikšanas pakalpojumi |

76420000–3 | Urbuma cementēšanas pakalpojumi |

76430000–6 | Urbšanas un ražošanas pakalpojumi |

76431000–3 | Urbšanas pakalpojumi |

76440000–9 | Urbuma nostiprināšanas pakalpojumi |

76450000–2 | Urbuma apsaimniekošanas pakalpojumi |

76460000–5 | Urbumu palīgpakalpojumi |

76470000–8 | Urbuma testēšanas pakalpojumi |

76480000–1 | Cauruļu likšanas pakalpojumi |

76490000–4 | Urbuma pabeigšanas pakalpojumi |

76491000–1 | Urbuma nosprostošanas pakalpojumi |

76492000–8 | Urbuma pozicionēšanas pakalpojumi |

76500000–8 | Pakalpojumi jūras krastā un atklātā jūrā |

76510000–1 | Pakalpojumi jūras krastā |

76520000–4 | Pakalpojumi atklātā jūrā |

76521000–1 | Ar atklātā jūrā esošām iekārtām saistīti pakalpojumi |

76522000–8 | Piekrastes apgādes kuģa pakalpojumi |

76530000–7 | Ar urbumiem saistīti pakalpojumi |

76531000–4 | Urbumu mērīšanas pakalpojumi |

77000000–0 | Lauksaimniecības, mežsaimniecības un dārzkopības pakalpojumi |

77100000–1 | Lauksaimniecības pakalpojumi |

77110000–4 | Lauksaimnieciskajai ražošanai raksturīgi pakalpojumi |

77111000–1 | Lauksaimniecības tehnikas ar apkalpojošo personālu noma |

77112000–8 | Pļāvēju vai lauksaimniecības iekārtu ar apkalpojošo personālu noma |

77120000–7 | Komposta sagatavošanas pakalpojumi |

77200000–2 | Mežsaimniecības pakalpojumi |

77210000–5 | Mežizstrādes pakalpojumi |

77211000–2 | Mežizstrādei raksturīgi pakalpojumi |

77211100–3 | Kokmateriālu ieguves pakalpojumi |

77211200–4 | Baļķu transportēšana mežā |

77211300–5 | Koku kailcirtes pakalpojumi |

77211400–6 | Koku izciršanas pakalpojumi |

77211500–7 | Audzes uzturēšanas pakalpojumi |

77211600–8 | Koku stādīšana |

77220000–8 | Koksnes impregnēšanas pakalpojumi |

77230000–1 | Mežsaimniecībai raksturīgi pakalpojumi |

77231000–8 | Mežsaimniecības pārvaldības pakalpojumi |

77300000–3 | Dārzkopības pakalpojumi |

77310000–6 | Zaļo platību apzaļumošanas un kopšanas pakalpojumi |

77311000–3 | Dekoratīvo un atpūtas dārzu kopšanas pakalpojumi |

77312000–0 | Nezāļu ravēšanas pakalpojumi |

77312100–1 | Nezāļu iznīcināšanas pakalpojumi |

77313000–7 | Parku apsaimniekošanas pakalpojumi |

77314000–4 | Laukumu kopšanas pakalpojumi |

77314100–5 | Apzaļumošanas pakalpojumi |

77315000–1 | Sēšanas pakalpojumi |

77320000–9 | Sporta laukumu kopšanas pakalpojumi |

77330000–2 | Floristikas pakalpojumi |

77340000–5 | Koku atzarošana un dzīvžogu apgriešana |

77341000–2 | Koku atzarošana |

77342000–9 | Dzīvžogu apgriešana |

77400000–4 | Zooloģiskie pakalpojumi |

77500000–5 | Lopkopības pakalpojumi |

77510000–8 | Medījumdzīvnieku pavairošanas pakalpojumi |

77600000–6 | Medību pakalpojumi |

77610000–9 | Slazdošanas pakalpojumi |

77700000–7 | Zvejniecībai raksturīgie pakalpojumi |

78000000–7 | Iespiešanas, izdevniecības un saistītie pakalpojumi |

78100000–8 | Iespiešanas pakalpojumi |

78110000–1 | Grāmatu iespiešanas pakalpojumi |

78111000–8 | Adrešu grāmatu iespiešanas pakalpojumi |

78112000–5 | Burtnīcu iespiešanas pakalpojumi |

78113000–2 | Dienasgrāmatu iespiešanas pakalpojumi |

78113100–3 | Laika plānotāju iespiešanas pakalpojumi |

78114000–9 | Piezīmju bloku iespiešanas pakalpojumi |

78114100–0 | Bukletu iespiešanas pakalpojumi |

78114200–1 | Rakstāmbloku iespiešanas pakalpojumi |

78114300–2 | Vēstuļu bloku iespiešanas pakalpojumi |

78114400–3 | Dzēšpapīru bloku iespiešanas pakalpojumi |

78115000–6 | Tirdzniecības reklāmas materiālu iespiešanas pakalpojumi |

78115100–7 | Preču katalogu iespiešanas pakalpojumi |

78116000–3 | Reģistru iespiešanas pakalpojumi |

78117000–0 | Grāmatvedības žurnālu iespiešanas pakalpojumi |

78118000–7 | Pasūtījumu žurnālu iespiešanas pakalpojumi |

78119000–4 | Kases ieņēmumu žurnālu iespiešanas pakalpojumi |

78120000–4 | Kancelejas materiālu iespiešanas pakalpojumi |

78121000–1 | Aplokšņu iespiešanas pakalpojumi |

78122000–8 | Piezīmju papīra iespiešanas pakalpojumi |

78122100–9 | Bloknotu ar koppapīra starplikām iespiešanas pakalpojumi |

78123000–5 | Paraugu vai kolekciju albumu iespiešanas pakalpojumi |

78124000–2 | Ātršuvēju vai dokumentu vāku iespiešanas pakalpojumi |

78125000–9 | Vizītkaršu iespiešanas pakalpojumi |

78130000–7 | Pret viltojumiem drošu dokumentu iespiešanas pakalpojumi |

78131000–4 | Atļauju iespiešanas pakalpojumi |

78132000–1 | Banknošu iespiešanas pakalpojumi |

78133000–8 | Akciju iespiešanas pakalpojumi |

78134000–5 | Čeku veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

78135000–2 | Jaunu pastmarku iespiešanas pakalpojumi |

78135100–3 | Zīmogpapīra iespiešanas pakalpojumi |

78136000–9 | Pusdienu talonu iespiešanas pakalpojumi |

78140000–0 | Veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

78141000–7 | Paškopējošo lietvedības veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

78142000–4 | Nepārtraukto veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

78150000–3 | Biļešu iespiešanas pakalpojumi |

78151000–0 | Ieejas biļešu iespiešanas pakalpojumi |

78152000–7 | Braukšanas biļešu iespiešanas pakalpojumi |

78153000–4 | Biļešu ar magnētisko svītru iespiešanas pakalpojumi |

78160000–6 | Kalendāru iespiešanas pakalpojumi |

78170000–9 | Laika grafiku iespiešanas pakalpojumi |

78180000–2 | Avīžu iespiešanas pakalpojumi |

78190000–5 | Plakātu iespiešanas pakalpojumi |

78200000–9 | Ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi |

78210000–2 | Iespieddarbu pēcapstrādes pakalpojumi |

78220000–5 | Salikšanas pakalpojumi |

78221000–2 | Formu plates sagatavošanas pakalpojumi |

78222000–9 | Fotogravīras pakalpojumi |

78223000–6 | Salikuma pakalpojumi |

78224000–3 | Litogrāfijas pakalpojumi |

78225000–0 | Grafiskās projektēšanas pakalpojumi |

78230000–8 | Iespiešanas un piegādes pakalpojumi |

78240000–1 | Iespiešanas un izplatīšanas pakalpojumi |

78300000–0 | Izdevniecības pakalpojumi |

78310000–3 | Grāmatu iesiešanas un pēcapstrādes pakalpojumi |

78311000–0 | Grāmatu pēcapstrādes pakalpojumi |

78312000–7 | Grāmatu iesiešanas pakalpojumi |

78400000–1 | Abonēšanas pakalpojumi |

80000000–4 | Izglītības pakalpojumi |

80100000–5 | Pamatizglītības pakalpojumi |

80110000–8 | Pirmsskolas izglītības pakalpojumi |

80200000–6 | Vidējās izglītības pakalpojumi |

80210000–9 | Vidējās tehniskās un profesionālās izglītības pakalpojumi |

80211000–6 | Vidējās tehniskās izglītības pakalpojumi |

80212000–3 | Vidējās profesionālās izglītības pakalpojumi |

80220000–2 | Izglītības pakalpojumi studentiem ar īpašām vajadzībām |

80300000–7 | Augstākās izglītības pakalpojumi |

80310000–0 | Jauniešu izglītības pakalpojumi |

80320000–3 | Medicīniskās izglītības pakalpojumi |

80330000–6 | Izglītības pakalpojumi drošības jomā |

80340000–9 | Speciālās izglītības pakalpojumi |

80400000–8 | Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi |

80410000–1 | Dažādu skolu pakalpojumi |

80411000–8 | Transportlīdzekļu vadītāju skolu pakalpojumi |

80411100–9 | Transportlīdzekļu vadītāju eksāmenu pakalpojumi |

80411200–0 | Transportlīdzekļu vadītāju nodarbības |

80412000–5 | Lidotāju skolas pakalpojumi |

80413000–2 | Jūrniecības skolas pakalpojumi |

80414000–9 | Nirēju skolas pakalpojumi |

80415000–6 | Slēpošanas mācību pakalpojumi |

80420000–4 | Mācību pakalpojumi |

80421000–1 | Speciālistu mācību pakalpojumi |

80421100–2 | Personāla mācību pakalpojumi |

80422000–8 | Mācību telpas |

80422100–9 | Mācību programmas izstrādes pakalpojumi |

80422200–0 | Mācību semināri |

80423000–5 | Profesionālo mācību pakalpojumi |

80423100–6 | Rūpniecisko un tehnisko mācību pakalpojumi |

80423110–9 | Rūpniecisko mācību pakalpojumi |

80423120–2 | Tehnisko mācību pakalpojumi |

80423200–7 | Vadītāju mācību pakalpojumi |

80423300–8 | Datorlietotāju pamatzināšanu un mācību pakalpojumi |

80423310–1 | Datormācības pakalpojumi |

80423320–4 | Datoru lietošanas kursi |

80424000–2 | Vides mācību pakalpojumi |

80425000–9 | Drošības mācību pakalpojumi |

80426000–6 | Veselības un pirmās palīdzības sniegšanas mācību pakalpojumi |

80426100–7 | Veselības mācību pakalpojumi |

80426200–8 | Pirmās palīdzības sniegšanas mācību pakalpojumi |

80427000–3 | Personāla attīstības mācību pakalpojumi |

80428000–0 | Valodu mācību kursu pasniegšana |

80430000–7 | Augstākās izglītības līmeņa pieaugušo izglītības pakalpojumi |

80490000–5 | Izglītības centra vadība un uzturēšana |

85000000–9 | Veselības un sociālie pakalpojumi |

85100000–0 | Veselības pakalpojumi |

85110000–3 | Slimnīcu un saistītie pakalpojumi |

85111000–0 | Slimnīcu pakalpojumi |

85111100–1 | Slimnīcu ķirurģiskie pakalpojumi |

85111200–2 | Slimnīcu ārstniecības pakalpojumi |

85111300–3 | Slimnīcu ginekoloģiskie pakalpojumi |

85111320–9 | Slimnīcu dzemdību pakalpojumi |

85111400–4 | Slimnīcu rehabilitācijas pakalpojumi |

85111500–5 | Slimnīcu psihiatriskās palīdzības pakalpojumi |

85111600–6 | Bioprotezēšanas pakalpojumi |

85111700–7 | Skābekļa terapijas pakalpojumi |

85111800–8 | Patoloģijas pakalpojumi |

85112000–7 | Slimnīcu palīgpakalpojumi |

85112100–8 | Slimnīcu gultas piederumu pakalpojumi |

85120000–6 | Medicīniskās prakses un saistītie pakalpojumi |

85121000–3 | Medicīniskās prakses pakalpojumi |

85121100–4 | Ģimenes ārstu pakalpojumi |

85121110–7 | Bērnu ģimenes ārstu pakalpojumi |

85121200–5 | Medicīnas speciālistu pakalpojumi |

85121300–6 | Ķirurģijas speciālistu pakalpojumi |

85130000–9 | Stomatoloģijas prakses un saistītie pakalpojumi |

85131000–6 | Stomatoloģijas prakses pakalpojumi |

85131100–7 | Ortodontijas pakalpojumi |

85131110–0 | Ortodontiskās ķirurģijas pakalpojumi |

85140000–2 | Dažādi veselības aprūpes pakalpojumi |

85141000–9 | Pakalpojumi, ko sniedz medicīniskais personāls |

85141100–0 | Pakalpojumi, ko sniedz vecmātes |

85141200–1 | Pakalpojumi, ko sniedz medmāsas |

85141210–4 | Medicīniskās ārstēšanas pakalpojumi mājās |

85141211–1 | Dialīzes medicīniskās ārstēšanas pakalpojumi mājās |

85141212–8 | Dialīzes pakalpojumi |

85141220–7 | Konsultatīvie pakalpojumi, ko sniedz medmāsas |

85142000–6 | Paramediķu pakalpojumi |

85142100–7 | Fizioterapijas pakalpojumi |

85142200–8 | Homeopatoloģijas pakalpojumi |

85142300–9 | Higiēnas pakalpojumi |

85142400–0 | Urīna nesaturēšanas piederumu piegāde mājās |

85143000–3 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi |

85144000–0 | Veselības aprūpes centru pakalpojumi |

85144100–1 | Aprūpes centru pakalpojumi |

85145000–7 | Medicīnisko laboratoriju sniegtie pakalpojumi |

85146000–4 | Asins banku sniegtie pakalpojumi |

85146100–5 | Spermas banku sniegtie pakalpojumi |

85146200–6 | Orgānu transplantu banku sniegtie pakalpojumi |

85147000–1 | Veselības aprūpes pakalpojumi uzņēmumiem |

85148000–8 | Medicīniskās analīzes pakalpojumi |

85149000–5 | Farmaceitiskie pakalpojumi |

85200000–1 | Veterinārie pakalpojumi |

85300000–2 | Sociālie pakalpojumi un saistītie pakalpojumi |

85310000–5 | Sociālā darba pakalpojumi |

85311000–2 | Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām |

85311100–3 | Sociālie pakalpojumi veciem cilvēkiem |

85311200–4 | Dienas aprūpes pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām |

85311300–5 | Sociālie pakalpojumi bērniem un jauniešiem |

85312000–9 | Sociālie pakalpojumi bez izmitināšanas iespējām |

85312100–0 | Dienas aprūpes pakalpojumi |

85312110–3 | Bērnu dienas aprūpes pakalpojumi |

85312120–6 | Dienas aprūpes pakalpojumi bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām |

85312300–2 | Virzības un padomdevēju pakalpojumi |

85312310–5 | Virzības pakalpojumi |

85312320–8 | Padomdevēju pakalpojumi |

85312330–1 | Ģimenes plānošanas pakalpojumi |

85312400–3 | Sociālās aprūpes pakalpojumi, ko nesniedz izmitināšanas iestādes |

85312500–4 | Rehabilitācijas pakalpojumi |

85312510–7 | Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi |

85320000–8 | Sociālie pakalpojumi |

85321000–5 | Administratīvie sociālie pakalpojumi |

85322000–2 | Vietējās pašvaldības rīcības programma |

85323000–9 | Vietējās pašvaldības sniegtie veselības pakalpojumi |

90000000–7 | Notekūdeņu un atkritumu izvietošanas pakalpojumi, sanitārie un vides pakalpojumi |

90100000–8 | Notekūdeņu un atkritumu savākšanas un izvietošanas pakalpojumi |

90110000–1 | Notekūdeņu pakalpojumi |

90111000–8 | Notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi |

90111100–9 | Notekūdeņu novadīšanas pakalpojumi |

90111200–0 | Notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumi |

90111300–1 | Notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi |

90112000–5 | Atkritumu bedru un septisko aku attīrīšanas pakalpojumi |

90112100–6 | Atkritumu bedru attīrīšanas pakalpojumi |

90112200–7 | Septisko aku pakalpojumi |

90112210–0 | Septisko aku attīrīšanas pakalpojumi |

90112300–8 | Atkritumu bedru vai septisko aku iztukšošanas pakalpojumi |

90113000–2 | Notekcauruļu tīrīšanas pakalpojumi |

90114000–9 | Notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi |

90114100–0 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācija |

90115000–6 | Notekūdeņu sistēmas izpētes pakalpojumi |

90120000–4 | Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

90121000–1 | Vispārīgie atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

90121100–2 | Atkritumu savākšanas pakalpojumi |

90121110–5 | Pilsētvides cieto atkritumu savākšanas pakalpojumi |

90121120–8 | Mājsaimniecību atkritumu savākšanas pakalpojumi |

90121130–1 | Atkritumu savākšanas pakalpojumi |

90121140–4 | Papīra savākšanas pakalpojumi |

90121200–3 | Atkritumu transporta pakalpojumi |

90121300–4 | Atkritumu pārstrādes pakalpojumi |

90121310–7 | Mājsaimniecību atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

90121320–0 | Pilsētvides cieto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

90121330–3 | Atkritumu sadedzināšanas pakalpojumi |

90121340–6 | Pelnu likvidēšanas pakalpojumi |

90121400–5 | Piesārņoto šķidrumu attīrīšana un likvidēšana |

90122000–8 | Īpašu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

90122100–9 | Toksisko atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

90122110–2 | Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

90122111–9 | Radioaktīvo atkritumu savākšana |

90122112–6 | Radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas pakalpojumi |

90122113–3 | Radioaktīvo atkritumu apglabāšana |

90122114–0 | Radioaktīvo atkritumu transports |

90122120–5 | Pakalpojumi, kas saistīti ar piesārņotu augsni |

90122121–2 | Piesārņotas augsnes noņemšana |

90122122–9 | Piesārņotas augsnes apglabāšana |

90122123–6 | Piesārņotas augsnes apstrādes pakalpojumi |

90122124–3 | Augsnes attīrīšana un apstrāde |

90122130–8 | Toksisko atkritumu apglabāšanas pakalpojumi, izņemot radioaktīvos atkritumus un piesārņotu augsni |

90122131–5 | Ieroču un munīcijas iznīcināšanas pakalpojumi |

90122132–2 | Bumbu iznīcināšanas pakalpojumi |

90122200–0 | Medicīnisko atkritumu savākšanas pakalpojumi |

90122210–3 | Klīnisko atkritumu savākšanas pakalpojumi |

90122220–6 | Klīnisko atkritumu izvietošanas pakalpojumi |

90122230–9 | Bioloģisko atkritumu aizvākšanas pakalpojumi |

90122240–2 | Slimnīcu atkritumu savākšana, transports un izvietošana |

90122300–1 | Notekūdeņu nosēdumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

90122310–4 | Notekūdeņu nosēdumu aizvākšanas pakalpojumi |

90122320–7 | Notekūdeņu nosēdumu transporta pakalpojumi |

90122330–0 | Notekūdeņu nosēdumu attīrīšanas pakalpojumi |

90122340–3 | Notekūdeņu nosēdumu likvidēšanas pakalpojumi |

90123000–5 | Atkritumu poligona ekspluatācija |

90123100–6 | Atkritumu poligona apsaimniekošanas pakalpojumi |

90123200–7 | Ogļu izgāztuves apsaimniekošanas pakalpojumi |

90123300–8 | Atkritumu izgāztuves apsaimniekošanas pakalpojumi |

90200000–9 | Tīrīšanas un sanitārie pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās un saistītie pakalpojumi |

90210000–2 | Ielu tīrīšanas pakalpojumi |

90211000–9 | Ielu slaucīšanas pakalpojumi |

90212000–6 | Sniega tīrīšanas pakalpojumi |

90213000–3 | Ledus tīrīšanas pakalpojumi |

90220000–5 | Novadgrāvju tīrīšanas pakalpojumi |

90221000–2 | Novadgrāvju tukšošanas pakalpojumi |

90230000–8 | Azbesta novākšanas pakalpojumi |

90240000–1 | Svina atdalīšanas pakalpojumi |

90250000–4 | Dezinfekcijas un kaitēkļu apkarošanas pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās |

90260000–7 | Pludmales uzkopšanas pakalpojumi |

90300000–0 | Vides un ekoloģiskie pakalpojumi |

90310000–3 | Vides pakalpojumi |

90311000–0 | Vides konsultāciju pakalpojumi |

90312000–7 | Ietekmes uz vidi pētījumi |

90313000–4 | Vides monitoringa sistēma |

90313100–5 | Piesārņojuma kontroles pakalpojumi |

90313110–8 | Naftas izplūdes plankumu piesārņojuma kontroles pakalpojumi |

90313120–1 | Piesārņojuma uzraudzības pakalpojumi |

90314000–1 | Emisiju mērīšanas pakalpojumi |

90315000–8 | Vides aizsardzības pakalpojumi |

90315100–9 | Vides uzturēšanas pakalpojumi |

90315200–0 | Vides uzlabošanas pakalpojumi |

90315300–1 | Atkārtotās pārstrādes pakalpojumi |

90320000–6 | Ekoloģiskie pakalpojumi |

91000000–4 | Biedru organizāciju pakalpojumi |

91100000–5 | Pakalpojumi, ko sniedz uzņēmējdarbības, profesionālās un speciālistu organizācijas |

91110000–8 | Pakalpojumi, ko sniedz uzņēmējdarbības organizācijas |

91120000–1 | Pakalpojumi, ko sniedz profesionālās organizācijas |

91130000–4 | Pakalpojumi, ko sniedz speciālistu organizācijas |

91131000–1 | Kodoldrošības pakalpojumi |

91200000–6 | Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi |

91300000–7 | Dažādi biedru organizāciju pakalpojumi |

91310000–0 | Reliģiskie pakalpojumi |

91320000–3 | Politisko organizāciju sniegtie pakalpojumi |

91330000–6 | Sociālo biedrību sniegtie pakalpojumi |

91331000–3 | Sabiedriskās pāraudzināšanas un palīdzības pakalpojumi |

91331100–4 | Jauniešu biedrību sniegtie pakalpojumi |

92000000–1 | Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi |

92100000–2 | Kinofilmu un videofilmu pakalpojumi |

92110000–5 | Kinofilmu un videofilmu ražošana un saistītie pakalpojumi |

92111000–2 | Kinofilmu un videofilmu ražošanas pakalpojumi |

92111100–3 | Mācību filmu un videofilmu ražošana |

92111200–4 | Reklāmas, propagandas un informatīvo filmu un videofilmu ražošana |

92111210–7 | Reklāmas filmu ražošana |

92111220–0 | Reklāmas videofilmu ražošana |

92111230–3 | Propagandas filmu ražošana |

92111240–6 | Propagandas videofilmu ražošana |

92111250–9 | Informatīvo filmu ražošana |

92111260–2 | Informatīvo videofilmu ražošana |

92111300–5 | Izklaides filmu un videofilmu ražošana |

92111310–8 | Izklaides filmu ražošana |

92111320–1 | Izklaides videofilmu ražošana |

92112000–9 | Pakalpojumi, kas saistīti ar kinofilmu un videofilmu ražošanu |

92120000–8 | Kinofilmu un videofilmu izplatīšanas pakalpojumi |

92121000–5 | Videofilmu izplatīšanas pakalpojumi |

92122000–2 | Kinofilmu izplatīšanas pakalpojumi |

92130000–1 | Kinofilmu demonstrēšanas pakalpojumi |

92140000–4 | Videofilmu demonstrēšanas pakalpojumi |

92200000–3 | Radio un televīzijas pakalpojumi |

92210000–6 | Radio pakalpojumi |

92211000–3 | Radio apraides pakalpojumi |

92220000–9 | Televīzijas pakalpojumi |

92221000–6 | Televīzijas apraides pakalpojumi |

92230000–2 | Radio un televīzijas kabeļu pakalpojumi |

92300000–4 | Izklaides pakalpojumi |

92310000–7 | Mākslinieciskās un literārās jaunrades un interpretācijas pakalpojumi |

92311000–4 | Mākslas darbi |

92312000–1 | Mākslinieciskie pakalpojumi |

92312100–2 | Teātra producentu, dziedātāju grupu, ansambļu un orķestru izklaides pakalpojumi |

92312110–5 | Teātra producentu izklaides pakalpojumi |

92312120–8 | Dziedātāju grupu izklaides pakalpojumi |

92312130–1 | Ansambļu izklaides pakalpojumi |

92312140–4 | Orķestru izklaides pakalpojumi |

92312200–3 | Autoru, komponistu, tēlnieku, izklaides mākslinieku un citu individuālo mākslinieku sniegtie pakalpojumi |

92312210–6 | Autoru sniegtie pakalpojumi |

92312211–3 | Rakstnieku aģentūru sniegtie pakalpojumi |

92312212–0 | Pakalpojumi, kas saistīti ar mācību rokasgrāmatu sagatavošanu |

92312213–7 | Tehnisko autoru sniegtie pakalpojumi |

92312220–9 | Komponistu sniegtie pakalpojumi |

92312230–2 | Tēlnieku sniegtie pakalpojumi |

92312240–5 | Izklaides mākslinieku sniegtie pakalpojumi |

92312250–8 | Individuālo mākslinieku sniegtie pakalpojumi |

92320000–0 | Mākslas iestāžu uzturēšanas un vadības pakalpojumi |

92330000–3 | Atpūtas jomas pakalpojumi |

92331000–0 | Gadatirgu un atrakciju parku pakalpojumi |

92331100–1 | Gadatirgu pakalpojumi |

92331200–2 | Atrakciju parku pakalpojumi |

92332000–7 | Pludmales pakalpojumi |

92340000–6 | Deju un izrāžu izklaides pasākumi |

92341000–3 | Cirka pakalpojumi |

92342000–0 | Deju skolotāju pakalpojumi |

92342100–1 | Balles deju skolotāju pakalpojumi |

92342200–2 | Diskodeju skolotāju pakalpojumi |

92350000–9 | Azartspēļu un derību pakalpojumi |

92351000–6 | Azartspēļu pakalpojumi |

92351100–7 | Loterijas darbības pakalpojumi |

92351200–8 | Kazino darbības pakalpojumi |

92352000–3 | Derību pakalpojumi |

92352100–4 | Totalizatora darbības pakalpojumi |

92352200–5 | Bukmeikeru pakalpojumi |

92360000–2 | Pirotehnikas pakalpojumi |

92400000–5 | Ziņu aģentūru pakalpojumi |

92500000–6 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citi kultūras pakalpojumi |

92510000–9 | Bibliotēku un arhīvu pakalpojumi |

92511000–6 | Bibliotēku pakalpojumi |

92512000–3 | Arhīvu pakalpojumi |

92520000–2 | Muzeju pakalpojumi un vēsturisko objektu un ēku saglabāšanas pakalpojumi |

92521000–9 | Muzeju pakalpojumi |

92521100–0 | Muzeju izstāžu pakalpojumi |

92521200–1 | Eksponātu un eksemplāru paraugu saglabāšanas pakalpojumi |

92521210–4 | Eksponātu saglabāšanas pakalpojumi |

92521220–7 | Eksemplāru paraugu saglabāšanas pakalpojumi |

92522000–6 | Vēsturisko objektu un ēku saglabāšanas pakalpojumi |

92522100–7 | Vēsturisko objektu saglabāšanas pakalpojumi |

92522200–8 | Vēsturisko ēku saglabāšanas pakalpojumi |

92530000–5 | Botānisko un zooloģisko dārzu pakalpojumi, dabas rezervātu pakalpojumi |

92531000–2 | Botānisko dārzu pakalpojumi |

92532000–9 | Zooloģisko dārzu pakalpojumi |

92533000–6 | Dabas rezervātu pakalpojumi |

92534000–3 | Savvaļas dzīvnieku aizsardzības pakalpojumi |

92600000–7 | Sporta pakalpojumi |

92610000–0 | Sporta iestāžu darbības pakalpojumi |

92620000–3 | Ar sportu saistītie pakalpojumi |

92621000–0 | Sporta pasākumu reklamēšanas pakalpojumi |

92622000–7 | Sporta pasākumu organizēšanas pakalpojumi |

93000000–8 | Dažādi pakalpojumi |

93100000–9 | Mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi |

93110000–2 | Mazgājamās veļas savākšanas pakalpojumi |

93111000–9 | Veļas mazgātavas apsaimniekošanas pakalpojumi |

93112000–6 | Veļas mazgātavas darbības pakalpojumi |

93120000–5 | Audumu tīrīšanas pakalpojumi |

93121000–2 | Audumu impregnēšanas pakalpojumi |

93130000–8 | Kažokādu izstrādājumu tīrīšanas pakalpojumi |

93140000–1 | Tonēšanas pakalpojumi |

93150000–4 | Gludināšanas pakalpojumi |

93160000–7 | Krāsošanas pakalpojumi |

93200000–0 | Frizētavu un skaistumkopšanas pakalpojumi |

93210000–3 | Sieviešu frizētavu pakalpojumi |

93211000–0 | Vīriešu frizētavu pakalpojumi |

93220000–6 | Skaistumkopšanas pakalpojumi |

93221000–3 | Kosmētiskie, manikīra un pedikīra pakalpojumi |

93221100–4 | Kosmētiskās kopšanas pakalpojumi |

93221200–5 | Manikīra pakalpojumi |

93221300–6 | Pedikīra pakalpojumi |

93300000–1 | Fiziskās labklājības pakalpojumi |

93310000–4 | Turku pirts pakalpojumi |

93320000–7 | Minerālavotu kūrorta pakalpojumi |

93330000–0 | Masāžas pakalpojumi |

93400000–2 | Izmitināšanas un biroju pakalpojumi |

93410000–5 | Izmitināšanas pakalpojumi |

93411000–2 | Mājvietu apsaimniekošanas pakalpojumi |

93411100–3 | Mājsaimniecības pakalpojumi |

93411200–4 | Portjē pakalpojumi |

93411300–5 | Sētnieku pakalpojumi |

93411400–6 | Sarga pakalpojumi |

93500000–3 | Sabiedrisko ērtību pakalpojumi |

93510000–6 | Autostāvvietas apsaimniekošanas pakalpojumi |

93511000–3 | Autostāvvietas pakalpojumi |

93511100–4 | Autostāvvietu noteikumu ievērošanas nodrošināšanas pakalpojumi |

93600000–4 | Jūrniecības pakalpojumi |

93610000–7 | Okeanoloģijas pakalpojumi |

93620000–0 | Ostu pārvaldības pakalpojumi |

93621000–7 | Jūras bāzes palīgpakalpojumi |

93630000–3 | Niršanas pakalpojumi |

93700000–5 | Apbedīšanas un saistītie pakalpojumi |

93710000–8 | Apbedīšanas pakalpojumi |

93711000–5 | Kapsētu un kremēšanas pakalpojumi |

93711100–6 | Kapsētu pakalpojumi |

93711110–9 | Kapsētu uzturēšanas pakalpojumi |

93711200–7 | Kremēšanas pakalpojumi |

93712000–2 | Apbedīšanas biroju pakalpojumi |

93900000–7 | Dažādi pakalpojumi, kas citur nav minēti |

93910000–0 | Ekspluatācijas pārtraukšanas pakalpojumi |

93920000–3 | Pārvietošanas pakalpojumi |

93930000–6 | Drēbnieku pakalpojumi |

93940000–9 | Polsterēšanas pakalpojumi |

93950000–2 | Atslēdznieka pakalpojumi |

95000000–2 | Privātās mājsaimniecības ar nodarbinātajām personām |

95100000–3 | Tirdzniecībā un rūpniecībā nodarbināto pakalpojumi |

95110000–6 | Komercdarbinieku pakalpojumi |

95120000–9 | Rūpniecībā strādājošo pakalpojumi |

95130000–2 | Darbaspēka pakalpojumi |

95131000–9 | Aģentūru personāla pakalpojumi |

95132000–6 | Kancelejas personāla pakalpojumi |

95133000–3 | Pagaidu personāls |

95133100–4 | Mājas palīdzības pakalpojumi |

95140000–5 | Mājsaimniecības pakalpojumi |

99000000–0 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie pakalpojumi |

99100000–1 | Starptautiskām organizācijām un struktūrām raksturīgi pakalpojumi |

CPV kods | Apraksts |

E001–0 | Tīrīšanai |

E002–7 | Bērniem |

E003–4 | Dienas centriem |

E004–1 | Grafikas darbiem |

E005–8 | Piekļuvei |

E006–5 | Izmantošanai rūpniecībā |

E007–2 | Izmantošanai bērnudārzos |

E008–9 | Izmantošanai birojos |

E009–6 | Birojiem |

E010–6 | Izmantošanai ārpus telpām |

E011–3 | Preču iepakošanai |

E012–0 | Pakām |

E013–7 | Paredzēti |

E014–4 | Nodošanai ekspluatācijā |

E015–1 | Piegādei |

E016–8 | Iespieddarbiem |

E017–5 | Noma |

E018–2 | Skolām |

E019–9 | Projektēšana |

E020–9 | Zinātniskiem nolūkiem |

E021–6 | Vienreizlietojams |

E023–0 | Vairākas reizes lietojams |

E024–7 | Ugunsdrošs |

E025–4 | Uguni slāpējošs |

E026–1 | Ugunsizturīgs |

E027–8 | Atjaunošana |

E028–5 | Elastīgs |

E029–2 | Mājsaimniecības atkritumiem |

E030–2 | Izmantošanai izstādēs |

E031–9 | Ugunsdzēšanai |

E032–6 | Izmantošanai glābšanā |

E033–3 | Glābšanai |

E034–0 | Aprīkots |

E035–7 | Mācību nolūkiem |

E036–4 | Atkritumu apglabāšanai |

E037–1 | Noteikta piegāde |

E038–8 | Vesels |

E039–5 | Glabāšanas nolūkiem |

E040–5 | Modernizācija |

E041–2 | Izmantošanai tehnikā |

E042–9 | Karsts |

E043–6 | Atbilstoši standartiem un aprakstiem |

E044–3 | Somās |

E045–0 | Kartona kārbās |

E046–7 | Partijās |

E047–4 | Paciņās |

E048–1 | Maisiņos |

E049–8 | Maisos |

E050–8 | Izmēģinājuma nolūkiem |

E051–5 | Uzstādīšana |

E052–2 | Ātri pagatavojams |

E053–9 | Starptautisks |

E054–6 | Izmantošanai pilsētās |

E055–3 | Šis paziņojums ir uzaicinājums piedalīties konkursā |

E056–0 | Ražošanas atkritumiem |

E057–7 | Šķidrs |

E058–4 | Šis paziņojums nav uzaicinājums piedalīties konkursā |

E059–1 | Pamata vienošanās |

E060–1 | Sintētisks |

E061–8 | Magnētisks |

E062–5 | Zemūdens |

E063–2 | Apkope |

E064–9 | Apsaimniekošana |

E065–6 | Ārējs |

E066–3 | Turams rokās |

E067–0 | Ciets |

E068–7 | Jaudīgs |

E069–4 | Ātrdarbīgs |

E070–4 | Tērauds |

E071–1 | Nomāts |

E072–8 | Ar apkalpi |

E073–5 | Bez apkalpes |

E074–2 | Uz vietas |

E075–9 | Vai līdzīgs |

E076–6 | Ekoloģiski nekaitīgs |

E077–3 | Fāze: |

E078–0 | Klāts ar plastmasu |

E079–7 | Pārnēsājams |

E080–7 | Pulverveida |

E081–4 | Galvenais |

E082–1 | Privāts |

E083–8 | Valsts |

E084–5 | Pulverizēts |

E085–2 | Izgaismots |

E086–9 | Ievests |

E087–6 | Īpašiem nolūkiem |

E088–3 | Sauss |

E089–0 | Iekšzemes |

E090–0 | Pastiprināts |

E091–7 | Remonts |

E092–4 | Aizstāšana |

E093–1 | Attīstība |

E094–8 | Drošība |

E095–5 | Neattīrīts |

E096–2 | Sekretāra |

E097–9 | Impregnēts |

E098–6 | Mīksts |

E099–3 | Krāsains |

E100–4 | Klučos |

E101–1 | Ar dēļiem |

E102–8 | Bez taras |

E103–5 | Kasetnēs |

E104–2 | Rīsēs |

E105–9 | Auksts |

E106–6 | Standarts |

E107–3 | Stiprināšana |

E108–0 | Apklāts |

E109–7 | Papildu partija: |

Ε110–7 | Piegāde |

E111–4 | Vienreizlietojams |

Ε112–1 | Stieņos |

Ε113–8 | Pašlīmējošs |

Ε114–5 | Gumija |

Ε115–2 | Ruļļos |

E116–9 | Loksnēs |

Ε117–6 | Cauruļveida |

Ε118–3 | Modelis: |

E119–0 | Pazemes |

E120–0 | Šķīdumā |

E121–7 | Sloksnēs |

E122–4 | Modernizējams |

E123–1 | Polsterēts |

E124–8 | Iekštelpu |

E125–5 | Uzstādīšana un apkope |

E126–2 | Integrēts |

E127–9 | Iekštelpu |

E128–6 | Un saistītie uzstādīšanas pakalpojumi |

E129–3 | Un saistītie produkti |

E130–3 | Un saistītie remonta un apkopes pakalpojumi |

E131–0 | Un saistītie pakalpojumi |

E132–7 | Automātisks |

E133–4 | Mākslīgs |

E134–1 | Konsultāciju |

E135–8 | Patēriņa preces |

E136–5 | Gadā |

E137–2 | Viegls |

E138–9 | un saistītās preces |

E139–6 | un palīgaprīkojums |

E140–6 | Sašķidrināts |

E141–3 | Lielā attālumā |

E142–0 | Apkope un remontdarbi |

E143–7 | Pulveris |

E144–4 | Mehānisks |

E145–1 | un piederumi |

E146–8 | Standarta modelis: |

E147–5 | Mehānisks un elektrisks |

E148–2 | Mobils |

E149–9 | Valsts |

E150–9 | Dabīgs |

E151–6 | Izglītības nolūkiem |

E152–3 | Militārpersonām |

E153–0 | Militārai izmantošanai |

E154–7 | Durvis |

E155–4 | Izmantošanai kuģniecībā |

E156–1 | Pētniecība un attīstība |

E157–8 | Veco ļaužu pansionātiem |

E158–5 | Izmantošanai pastā |

E159–2 | Izmantošanai cietumos |

E160–2 | Izmantošanai skolās |

E161–9 | Starptautisks |

E162–6 | Universāls |

E163–3 | Virszemes |

E164–0 | Gaisa spēkiem |

E165–7 | Armijai |

E166–4 | Policijas spēkiem |

E167–1 | Kodolieroči, bioloģiskie un ķīmiskie ieroči |

E168–5 | Vienošanās, kas nav pamata vienošanās |

E169–5 | Remonts un apkope |

E170–5 | No metāla |

E171–2 | No papīra |

E172–9 | No plastmasas |

E173–6 | No polietilēna |

E174–3 | No polistirola |

E175–0 | No polietilēna |

E176–7 | No tērauda |

E177–4 | Ofseta |

E178–1 | Ar līgumu |

E179–8 | Bez līguma |

E180–8 | Darbība un apkope |

E181–5 | Ārpustelpu |

E182–2 | Kapitālais remonts |

E183–9 | Kapitālais remonts un remonts |

E184–6 | Noma |

E185–3 | Papīrs |

E186–0 | Atjaunošana un paplašināšana |

E187–7 | Plastmasa |

E188–4 | Izvešana |

E189–1 | Poliesteris |

E190–1 | Saliekams |

E191–8 | Apdrukāts |

E192–5 | Apstrādāts |

E193–2 | Pirkums |

E194–9 | Uzlādējams |

E195–6 | Atjaunošana |

E196–3 | Otrreiz pārstrādāts |

E197–0 | Attīrīts |

E198–7 | Atsauce: |

H001–1 | Asinhrons |

H003–5 | Datoru programmatūrai |

H004–2 | Ar datoru |

H005–9 | Ar datoru |

H006–6 | Darbvirsma |

H007–3 | Digitāls |

H008–0 | Datoru aparatūrai |

H009–7 | Datorizēts |

H010–7 | Dublējumam |

H011–4 | Izmantošanai tīklā |

H013–8 | Ar augstu izšķirtspēju |

H014–5 | Savietojams ar IBM |

H015–2 | Kontrolēts ar datoru |

H020–0 | Mikroviļņu |

H022–4 | Daudziem lietotājiem |

H023–1 | Tiešsaistes |

H027–9 | Reālā laika |

H028–6 | Ar tālvadību |

H031–0 | Sinhrons |

H032–7 | Savietojams ar VAX/VMS |

H042–0 | Frontāls |

H045–1 | Multivide |

H046–8 | Vairākuzdevumu apstrāde |

H047–5 | Vairākuzdevumu režīms |

H049–9 | Autonoms |

H051–6 | Arhitektūras modelis: |

H052–3 | Protokola modelis: |

K001–2 | Ložu necaurlaidīgs |

K002–9 | Vīriešiem |

K003–6 | Sievietēm |

K004–3 | Ziemai |

K005–0 | Vasarai |

K0I2–2 | Sporta |

K0I4–6 | Ūdensnecaurlaidīgs |

K0I5–3 | Vēja necaurlaidīgs |

M001–6 | Pacientiem |

M002–3 | Anestēzijā |

M003–0 | Mākslīgo nieru ārstēšanā |

M004–7 | Bronhu endoskopijā |

M005–4 | Apdegumiem |

M006–1 | Citostatiskajā ārstēšanā |

M007–8 | Radioloģijas diagnostikā |

M008–5 | Izmatošanai diētās |

M009–2 | Dezinfekcijai |

M010–2 | Izmantošanai aptiekās |

M011–9 | Endovaskulārai izmantošanai |

M012–6 | Ginekoloģijā |

M013–3 | Hemodialīzē |

M014–0 | Hemodinamikā |

M015–7 | Sirds ķirurģijā |

M016–4 | Izmantošanai slimnīcās |

M017–1 | Imunoloģijā |

M018–8 | Uzlējumiem |

M019–5 | Injekcijām |

M020–5 | Izmantošanai laboratorijās |

M021–2 | Izmantošanai operāciju zālēs |

M022–9 | Medicīnas personālam |

M023–6 | Izmantošanai medicīnā |

M024–3 | Izmantošanai neiroangiogrāfijā |

M025–0 | Izmantošanai neiroķirurģijā |

M026–7 | Slimnieku kopējiem |

M027–4 | Operāciju zālēm |

M028–1 | Izmantošanai ortopēdijā |

M029–8 | Osteosintēzē |

M030–8 | Pediatrijā |

M031–5 | Izmantošanai paramedicīnā |

M032–2 | Patoloģijā |

M033–9 | Peritoneālajā dialīzē |

M034–6 | Ārstniecisks |

M035–3 | Radiodiagnozē |

M036–0 | Radioloģijā |

M037–7 | Radioterapijas reaģentiem |

M038–4 | Radioimūntestiem |

M039–1 | Radioimunoloģijā |

M040–1 | Asinsvadu |

M041–8 | Seroloģijā |

M042–5 | Izmantošanai intensīvajā terapijā |

M043–2 | Mākslīgo nieru vienībām |

M044–9 | Terapijā |

M045–6 | Transperitoneālajā dialīzē |

M046–3 | Hipotermijas ārstēšanā |

M047–0 | Uroloģijā |

M048–7 | Rentgena vienībām |

M049–4 | Sirds asinsvadu |

M050–4 | Nesterils |

M051–1 | Sterils |

M052–8 | Sirds |

M053–5 | Psihiatriskiem nolūkiem |

M054–2 | Izmantošanai ķirurģijā |

M055–9 | Terapeitiskiem nolūkiem |

M056–6 | Patentētas zāles |

N001–3 | Vienfāzes |

N002–0 | Atklātā jūrā |

N003–7 | Bez izolācijas |

N004–4 | Ar ogļu apkuri |

N005–1 | Zemsprieguma |

N006–8 | Atslēdzams |

N008–2 | Ar izolāciju |

N009–9 | Notekūdeņu attīrīšanā |

N010–9 | Augstsprieguma |

N011–6 | Izplatīšana |

N012–3 | Ar degizrakteņu apkuri |

N013–0 | Naftas rūpniecībā |

N014–7 | Gāzes rūpniecībā |

N015–4 | Paplašināšanās |

N016–1 | Laboratorijām |

N018–5 | Izmantošanai zem ūdens |

N019–2 | Dabas gāzes krātuvēm |

N020–2 | Dabas gāzes pārvadāšanai |

N021–9 | Ūdens attīrīšanai |

N022–6 | Elektroinstalācijām |

N023–3 | Elektroiekārtām |

N024–0 | Izmantošanai ūdens rūpniecībā |

N025–7 | Centrālapkurē |

N026–4 | Piesārņots ūdens |

N027–1 | Galvanizēts |

N028–8 | Kurināms ar gāzi |

N029–5 | Darbināms ar elektrību |

N030–5 | Apsildāms ar elektrību |

N031–2 | Termoizturīgs |

N032–9 | Augstspiediena |

N033–6 | Trīsfāzu |

N034–3 | Hidroelektroenerģija |

N035–0 | Elektrodrošs |

N036–7 | Kurināms ar malku |

N040–8 | Zemspiediena |

N041–5 | Vidēja spiediena |

N046–0 | Nešķidrināts |

N047–7 | Nepārtraukts |

N048–4 | Piekrastes |

N049–1 | Kodolu |

N053–2 | Naftu uzsūcošs |

N054–9 | Kurināms ar naftu |

N061–1 | Reaktora ēka |

N066–6 | Tvaiks |

N071–4 | Iegremdējams |

N073–8 | Zemūdens |

N078–3 | Notekūdeņi |

N081–7 | Plastisks |

N082–4 | Kanalizācijā |

N083–1 | Bez skābekļa |

P001–7 | Daļēji izcepts |

P002–4 | Iepildīts pudelēs |

P003–1 | Konservēts |

P004–8 | Atdzesēts |

P005–5 | Tvaicēts |

P006–2 | Koncentrēts |

P007–9 | Vārīts |

P008–6 | Košera |

P009–3 | Šķēlēs |

P010–3 | Paciņās |

P011–1 | Eļļā |

P012–7 | Žāvēts |

P013–4 | Sagriezts gabalos |

P014–1 | Halākas |

P015–8 | Aromatizēts |

P016–5 | Rīvēts |

P017–2 | Izmantošanai virtuvē |

P018–9 | Svaigs |

P019–6 | Saldēts |

P020–6 | Granulēts |

P021–3 | Sālījumāi |

P022–0 | Savienots |

P023–7 | Savā sulā |

P024–4 | Sīrupā |

P025–1 | Tomātu mērcē |

P026–8 | Ūdenī |

P027–5 | Ilgstoši glabājams |

P028–2 | Gatavs cepšanai cepeškrāsnī |

P029–9 | Sālīts |

P030–9 | Žāvēts ar sublimācijas metodi |

P031–6 | Sterilizēts |

P032–3 | Sasaldēts |

P033–0 | Nesālīts |

P034–7 | Vārīts un saldēts |

P035–4 | Vakuumiepakojumā |

P036–1 | Vārīts un atdzesēts |

P037–8 | Konservēts |

X001–3 | Ar locīklu |

X003–7 | Automašīnām |

X004–4 | Lidmašīnām |

X005–1 | Lidmašīnu apkalpēm |

X006–8 | Autobusiem |

X007–5 | Pasažieriem |

X008–2 | Dzelzceļa transportam |

X009–9 | Ar stūri kreisajā pusē |

X010–9 | Dīzeļa |

Χ011–6 | 4 riteņu piedziņa |

X012–3 | Ar stūri labajā pusē |

X013–0 | Nelīdzenā apvidū |

X014–7 | Bezkameras |

X015–4 | Rūpnieciskiem transportlīdzekļiem |

X016–1 | Izmantošanai dzelzceļā |

X017–8 | Transportā |

X018–5 | Izmantošanai lidostās |

X019–2 | Transportlīdzekļiem |

X020–2 | Pilna masa: |

X021–9 | Benzīna |

X022–6 | Jūras |

X023–3 | Pašvadāms |

X024–0 | Daļēji iegremdējams |

X025–7 | Ar apkalpi |

X026–4 | Ar šoferi |

X027–1 | Bez apkalpes |

X028–8 | Bez šofera |

Y001–0 | Palīgdarbi |

Y002–7 | Ēkām |

Y003–4 | Ēkas instalācija |

Y004–1 | Pabeigšana |

Y005–8 | Betona būvniecība |

Y006–5 | Celtniecība |

Y007–2 | Pārbūve |

Y008–9 | Izolācijai |

Y009–6 | Projektēšana un celtniecība |

Y010–6 | Mājokļi: |

Υ011–3 | Paplašināšana |

Y012–0 | Apdares darbs |

Y013–7 | Grīdas |

Y014–4 | Mehāniskajām iekārtām |

Y015–1 | Uzlabojumi |

Y016–8 | Pagarināšana |

Y017–5 | Atrašanās vieta |

Y018–2 | Metāla konstrukcijas |

Y019–9 | Jaukta konstrukcijas |

Y020–9 | Modernizācija |

Y021–6 | Darbības raksturs |

Y022–3 | Akmens |

Y023–0 | Saliekamas konstrukcijas |

Y024–7 | Remonts |

Y025–4 | Restaurācija |

Y026–1 | Virsmas atjaunošana |

Y027–8 | Telpas: |

Y028–5 | Mitrā java |

Y029–2 | Specifikācija: |

Y030–2 | Posms |

Y031–9 | Tērauda rāmju konstrukcijas |

Y032–6 | Koksnes konstrukcijas |

Y033–3 | Pabeigts projekts |

Y034–0 | Paplašināšana |

Y035–7 | un saistītie darbi |

Y036–4 | Projekts un izvietojums |

Y037–1 | Renovācija |

Y038–8 | Autoceļiem |

Y039–5 | Pabeigtiem projektiem |

Y040–5 | Karstā java |

Y041–2 | Kārtains |

Y042–9 | Mainīšana |

Y043–6 | Daudzstāvu |

Y044–3 | Atjaunošana |

Z001–7 | Apjoms |

Z002–4 | Gada vērtība: |

Z003–1 | Platība: |

Z004–8 | Budžeta vērtība: |

Z005–5 | Jauda: |

Z006–2 | Apkārtmērs: |

Z007–9 | Litri gadā |

Z008–6 | Platums: |

Z009–3 | Diametrs: |

Z010–3 | Augstums: |

Ζ011–0 | Kilogrami gadā |

Z012–7 | Garums: |

Z013–4 | Partijas Nr. |

Z014–1 | Partija: |

Z015–8 | Galvenā partija: |

Z016–5 | Maksimālais skaits: |

Z017–2 | Minimālais skaits: |

Z018–9 | Priekšmetu skaits: |

Z019–6 | Fāžu skaits: |

Z020–6 | Komplektu skaits: |

Z021–3 | Vienību skaits: |

Z022–0 | Lietotāju skaits: |

Z023–7 | Numurs: |

Z024–4 | Pārsniedz |

Z025–1 | Jauda |

Z026–8 | Spiediens |

Z027–5 | Primārais spriegums |

Z028–2 | Daudzums: |

Z029–9 | Novērtējums: |

Z030–9 | Atbildes laiks |

Z031–6 | Dienas |

Z032–3 | Darba apjoms: |

Z033–0 | Sekundārais spriegums |

Z034–7 | Kopijas: |

Z035–4 | Biezums: |

Z036–1 | Kopējā aprēķinātā vērtība, izņemot PVN: |

Z037–8 | Vienības izmērs: |

Z038–5 | Vienības: |

Z039–2 | Vērtība: |

Z040–2 | Tilpums: |

Z041–9 | Svars: |

Z042–6 | Platums: |

Z043–3 | Izmērs: |

Z044–0 | Nepārsniedz |

Z045–7 | Kanālu skaits: |

Z046–4 | Vietu skaits: |

Z047–1 | Gadā |

Z048–8 | Komplekti: |

Z049–5 | Loksnes: |

Z050–5 | Tonnas gadā |

Z051–2 | Nedēļā |

Z052–9 | kWh gadā |

Z053–6 | MWh gadā |

Z054–3 | Mēnesī |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2195/2002 I pielikuma CPV kodu vai preču aprakstu grozījumi

II A – JAUNO UN ESOŠO CPV KODU TABULA, KURIEM IR JAUNS PREČU APRAKSTS

CPV kods | Preču apraksts |

02181000–6 | Koka stabi |

05122000–6 | Svaigas vai atdzesētas mencu dzimtas zivis |

11000000–0 | Jēlnafta, dabasgāze, nafta un saistītie produkti |

11100000–1 | Jēlnafta |

11300000–3 | Nafta un saistītie produkti |

14300000–4 | Ķīmiskie minerāli un minerālmēsli |

14310000–7 | Minerālmēsli |

15511100–4 | Pasterizēts piens |

15511200–5 | Sterilizēts piens |

15881000–7 | Homogenizēti pārtikas produkti |

17263200–5 | Metāliski pavedieni |

18100000–0 | Profesionālie apģērbi, speciālie darba apģērbi un aksesuāri |

18222100–2 | Kostīmi |

19140000–9 | Citu dzīvnieku āda, salikta āda un cita veida āda |

21222220–3 | Papīra sterilizācijas maisi vai ietinamais papīrs |

22817000–0 | Dienasgrāmatas vai laika plānotāji |

23110000–1 | Vieglās un vidējās eļļas un atvasinātie izstrādājumi |

23111000–8 | Benzīns un aviācijas degviela |

23111110–2 | Petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degvielas |

23111300–1 | Etilēts benzīns |

23112000–5 | Speciālie benzīni |

23120000–4 | Smagās eļļas un atvasinātie izstrādājumi |

23123000–5 | Smēreļļas un smērvielu līdzekļi |

23123100–6 | Motoreļļas |

23123200–7 | Kompresoru ziežeļļas |

23123300–8 | Turbīnu ziežeļļas |

23123400–9 | Transmisijas eļļas |

23123500–0 | Reduktoru eļļas |

23123600–1 | Eļļas izmantošanai hidrosistēmās un citiem nolūkiem |

23123610–4 | Šķidrumi hidrauliskajām iekārtām |

23123620–7 | Veidņu eļļas |

23123630–0 | Pretkorozijas eļļas |

23123640–3 | Elektroizolācijas eļļas |

23123700–8 | Baltās eļļas un šķidrie parafīni |

23123710–1 | Baltās eļļas |

23123720–4 | Šķidrie parafīni |

24150000–0 | Mēslojumi un slāpekļa savienojumi |

24151000–7 | Slāpekļa mēslojumi |

24152000–4 | Fosfātu mēslojumi |

24152100–5 | Minerālfosfātu mēslojums |

24152200–6 | Ķīmiskais fosfātu mēslojums |

24154000–8 | Organiskais mēslojums |

24158000–6 | Dažādi mēslojumi |

24400000–8 | Zāles |

24410000–1 | Zāles gremošanas traktam un metabolismam |

24411000–8 | Zāles traucējumiem, kas saistīti ar kuņģa skābēm |

24412000–5 | Zāles kuņģa un zarnu trakta funkcionālajiem traucējumiem |

24413000–2 | Caurejas līdzekļi |

24414000–9 | Līdzekļi pret caureju, zarnu pretiekaisuma/pretinfekcijas līdzekļi |

24415000–6 | Zāles, ko izmanto diabēta ārstēšanā |

24417000–0 | Minerālvielu piedevas |

24420000–4 | Zāles asinīm, asinsrades orgāniem un sirds un asinsvadu sistēmai |

24421000–1 | Zāles asinīm un asinsrades orgāniem |

24421100–2 | Līdzekļi pret trombozi |

24421200–3 | Līdzekļi pret hemorāģiju |

24421300–4 | Antianēmiskie preparāti |

24421400–5 | Asins aizstājēji un perfūzijas šķīdumi |

24422000–8 | Zāles sirds un asisnsvadu sistēmai |

24422100–9 | Kardioterapijas zāles |

24422200–0 | Antihipertensīvie līdzekļi |

24422300–1 | Diurētiskie līdzekļi |

24422400–2 | Vazoprotektīvie līdzekļi |

24422500–3 | Antihemoroidālie līdzekļi lokālai lietošanai |

24422600–4 | Beta blokatori |

24422700–5 | Kalcija kanālu blokatori |

24422800–6 | Renīna–angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi |

24430000–7 | Dermatloģiskās zāles un zāles muskuļu un kaulu sistēmai |

24431000–4 | Dermatoloģiskās zāles |

24431100–5 | Dermatoloģiskie pretsēnīšu līdzekļi |

24431200–6 | Ādu mīkstinošie un aizsargājošie līdzekļi |

24431300–7 | Antipsoriātiskie līdzekļi |

24431400–8 | Dermatoloģiskie pretsēnīšu līdzekļi |

24431500–9 | Dermatoloģijā lietojamie kortikosteroīdi un dermatoloģiskie preparāti |

24431600–0 | Antiseptiskie un dezinfekcijas līdzekļi |

24431700–1 | Preparāti pret akni |

24432000–1 | Zāles muskuļu un kaulu sistēmai |

24432100–2 | Pretiekaisuma un pretreimatisma izstrādājumi |

24432200–3 | Muskuļu relaksanti |

24432300–4 | Preparāti pret podagru |

24440000–0 | Uroģenitālās sistēmas zāles un hormoni |

24441000–7 | Uroģenitālās sistēmas zāles un dzimumhormoni |

24441100–8 | Ginekoloģiskie pretinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi |

24441200–9 | Pārējie ginekoloģiskie līdzekļi |

24441300–0 | Dzimumhormoni un dzimumsistēmas modulatori |

24442000–4 | Hormonu preparāti sistēmiskai lietošanai, izņemot dzimumhormonus |

24442100–5 | Hipofīzes un hipotalāma hormoni un to analogi |

24442200–6 | Kortikosterioīdi sistēmiskai lietošanai |

24442300–7 | Vairogdziedzera terapijas zāles |

24450000–3 | Vispārēji pretinfekcijas līdzekļi sistēmiskai lietošanai, vakcīnas, antineoplastiskie līdzekļi un imūnmodulatori |

24451000–0 | Vispārēji pretinfekcijas līdzekļi sistēmiskai lietošanai un vakcīnas |

24451100–1 | Antibakteriālie līdzekļi sistēmiskai lietošanai |

24451200–2 | Pretsēnīšu līdzekļi sistēmiskai lietošanai |

24451300–3 | Pretmikobaktēriju līdzekļi |

24451400–4 | Pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai |

24451500–5 | Imūnserumi un imūnglobulīni |

24451520–1 | Imunoglobulīni |

24451610–9 | Kombinētas difterijas, garā klepus un tetanusa vakcīnas |

24451620–2 | Kombinētas difterijas, garā klepus un tetanusa vakcīnas |

24451630–5 | BCG vakcīnas (liofilizētās) |

24451640–8 | Kombinētas masalu, epidēmiskā parotīta un masaliņu vakcīnas |

24451650–1 | Tīfa vakcīnas |

24451680–0 | Hepatīta B vakcīnas |

24452000–7 | Antineoplastiskie līdzekļi un imūnmodulatori |

24452100–8 | Antineoplastiskie līdzekļi |

24452200–9 | Endokrīnās terapijas zāles |

24452300–0 | Imūnsupresīvie līdzekļi |

24460000–6 | Zāles nervu sistēmai un maņu orgāniem |

24461000–3 | Zāles nervu sistēmai |

24461100–4 | Anestēzijas līdzekļi |

24461200–5 | Pretsāpju līdzekļi |

24461300–6 | Pretepilepsijas līdzekļi |

24461400–7 | Pretparkinsonisma zāles |

24461500–8 | Psiholeptiskie līdzekļi |

24461600–9 | Psihoanaleptiskie līdzekļi |

24461700–0 | Citas nervu sistēmas zāles |

24462000–0 | Zāles maņu orgāniem |

24462100–1 | Oftalmoģiskie līdzekļi |

24470000–9 | Zāles elpošanas sistēmai |

24473000–6 | Zāles pret obstruktīvām elpošanas ceļu slimībām |

24474000–3 | Preparāti pret klepu un saaukstēšanos |

24475000–0 | Antihistamīna līdzekļi sistēmiskai lietošanai |

24490000–5 | Dažādas zāles |

24491000–2 | Pretparazītu izstrādājumi, insekticīdi un repelenti |

24491100–3 | Pretprotozoju līdzekļi |

24491200–4 | Attārpošanas līdzekļi |

24491300–5 | Līdzekļi pret ektoparazītiem, tostarp līdzekļi pret kašķa ērcēm, insekticīdi un repelenti |

24493000–6 | Citi terapeitiskie izstrādājumi |

24494000–3 | Diagnostiskie reaģenti |

24495000–0 | Visi pārējie izstrādājumi, kas nav terapeitiski |

24496000–7 | Reaģenti un kontrastvielas |

24511100–0 | Preparāti gaisa aromatizēšanai un atsvaidzināšanai telpās |

24660000–8 | Speciālie ķīmiskie produkti |

25120000–8 | Nevulkanizēti un vulkanizēti gumijas izstrādājumi |

25121000–5 | Nevulkanizēti gumijas izstrādājumi |

25122000–2 | Vulkanizēti gumijas izstrādājumi |

25122100–3 | Vulkanizētas gumijas kameras, caurules un šļūtenes |

25122200–4 | Vulkanizētas gumijas konveijeru lentas vai transmisijas siksnas |

25122300–5 | Higiēnas vai farmaceitiskās preces no vulkanizētas gumijas |

25122400–6 | Grīdsegas un paklāji no vulkanizētas gumijas |

25122410–9 | Grīdsegas no vulkanizētas gumijas |

25122420–2 | Paklāji no vulkanizētas gumijas |

25122500–7 | Vulkanizētas gumijas formas |

25130000–1 | Gumijotas tekstildrānas |

25132000–5 | Līmlenta no gumijotiem tekstilmateriāliem |

28111100–4 | Modulāras un pārvietojamas konstrukcijas |

29242473–3 | Spiediena ūdens strūklas tīrīšanas aparāti |

29314100–4 | Mēslošanas tehnika |

29450000–8 | Pneimatiskie vai motorizētie rokas instrumenti |

29610000–8 | Pašgājēji tanki un kaujas bruņumašīnas |

29611000–5 | Pašgājēji tanki |

29611100–6 | Pašgājēju tanku detaļas |

30191200–6 | Diaprojektori |

31524200–7 | Sienu apgaismes piederumi |

33110000–4 | Attēlveidošanas iekārtas medicīnas, stomatoloģijas un veterinārās medicīnas vajadzībām |

33112000–8 | Rezonanses, ultraskaņas un doplera attēlveidošanas iekārtas |

33112330–0 | Ehoencefalogrāfi |

33113110–9 | Kodolmagnētiskās rezonanses skeneri |

33115100–0 | Datortomogrāfi |

33115200–1 | Aksiālie datortomogrāfi |

33191000–5 | Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces |

33191100–6 | Sterilizators |

33192130–2 | Motorizētās gultas |

33193121–3 | Motorizētie ratiņkrēsli |

33420000–0 | Polarizējoši materiāli |

34441000–0 | Divriteņi bez dzinēja |

35121000–8 | Specializētās laivas |

36315100–3 | Sintezatori |

40411000–6 | Saules kolektori siltuma ražošanai |

40412000–3 | Saules fotoelementu moduļi |

45111230–9 | Grunts stabilizācijas darbi |

45112450–4 | Rakšanas darbi arheoloģisko atradumu vietās |

45112710–5 | Zaļo zonu ainavas veidošana |

45112711–2 | Parku ainavas veidošana |

45112712–9 | Dārzu ainavas veidošana |

45112713–6 | Jumta dārzu ainavas veidošana |

45112714–3 | Kapsētu ainavas veidošana |

45112720–8 | Sporta laukumu un atpūtas zonu ainavas veidošana |

45112721–5 | Golfa laukumu ainavas veidošana |

45112722–2 | Jāšanai paredzēto zonu ainavas veidošana |

45112723–9 | Rotaļlaukumu ainavas veidošana |

45112730–1 | Ceļu un autoceļu ainavas veidošana |

45112740–4 | Lidostu ainavas veidošana |

45215300–0 | Krematoriju celtniecības darbi |

45221114–4 | Dzelzs tiltu būvdarbi |

45221115–1 | Tērauda tiltu būvdarbi |

45231210–0 | Naftas cauruļvadu būvdarbi |

45231220–3 | Gāzes cauruļvadu būvdarbi |

45232153–9 | Ūdens torņu būvdarbi |

45232400–6 | Kanalizācijas ierīkošanas būvdarbi |

45232410–9 | Kanalizācijas darbi |

45232420–2 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |

45232430–5 | Ūdens attīrīšanas iekārtas |

45234220–4 | Slēpotāju pacēlāju būvdarbi |

45234230–7 | Pacēlājkrēslu būvdarbi |

45243110–6 | Klinšu nostiprināšanas darbi |

45248300–0 | Peldošo doku būvdarbi |

45251111–2 | Kodolreaktoru celtniecības darbi |

45251150–7 | Dzesēšanas torņu būvdarbi |

45253100–6 | Demineralizācijas iekārta |

45253200–7 | Sēra atdalīšanas iekārta |

45253600–1 | Dejonizācijas iekārta |

45255100–0 | Ražošanas platformu celtniecības darbi |

45262370–5 | Betona pārklāšanas darbi |

45315700–5 | Elektrosadalietaises uzstādīšana |

45442300–0 | Virsmas aizsardzības nodrošināšanas darbi |

50232110–4 | Sabiedrisko vietu apgaismes ierīču ekspluatācija |

50721000–5 | Apkures iekārtu ekspluatācija |

60112100–7 | Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot tramvaju |

60112200–8 | Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot autobusu |

60112300–9 | Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot satiksmes autobusus |

60113100–4 | Skolas autobusa pakalpojumi |

60115000–7 | Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, izmantojot vieglo automobili |

60115100–8 | Taksometru pakalpojumi |

60116200–6 | Pilsētas ekskursiju autobusu pakalpojumi |

60116300–7 | Pasažieru pārvadājumi, izmantojot dzīvnieku vilktus transportlīdzekļus |

60117000–1 | Pasažieru transportlīdzekļu ar šoferi noma |

60117100–2 | Pasažieru automobiļu ar šoferi noma |

60117200–3 | Autobusu ar šoferi noma |

60120000–5 | Sauszemes kravu transporta pakalpojumi |

60121400–6 | Konteinerkravu transports, izmantojot dzelzceļu |

60122000–9 | Kravu transports, izmantojot autoceļus |

60122100–0 | Kravu transports ar speciāliem transportlīdzekļiem, izmantojot autoceļus |

60122110–3 | Transporta pakalpojumi, izmantojot refrižeratorus |

60122120–6 | Transporta pakalpojumi, izmantojot autocisternas |

60122130–9 | Transporta pakalpojumi, izmantojot beztaras preču pārvadāšanas automašīnas |

60122140–2 | Transporta pakalpojumi, izmantojot konteinerpārvadātājus |

60122150–5 | Transporta pakalpojumi, izmantojot mēbeļu pārvešanas automašīnas |

60122160–8 | Apsardzes transporta pakalpojumi |

60122161–5 | Bruņumašīnu pakalpojumi |

60122170–1 | Medicīniskā transporta pakalpojumi |

60122200–1 | Pasta transports |

60122230–0 | Paku piegādes pakalpojumi |

60123000–6 | Specializētā transporta pakalpojumi |

60123100–7 | Ogļu transports |

60123200–8 | Naftas transports |

60123300–9 | Degvielu transports |

60123400–0 | Gāzu transports |

60123500–1 | Šķidrumu transports |

60123600–2 | Ieroču un munīcijas pārvadājumu pakalpojumi |

60123700–3 | Transporta pakalpojumi, izmantojot krāvējpiekabes |

60129000–8 | Kravas transportlīdzekļu ar šoferi noma |

60129100–9 | Smago automašīnu ar šoferi noma |

60129200–0 | Rūpniecisko transportlīdzekļu ar šoferi noma |

60129300–1 | Furgonu ar šoferi noma |

61512000–7 | Iekšējo ūdeņu kuģu ar apkalpi noma |

62100000–3 | Regulāru gaisa satiksmes pārvadājumu pakalpojumi |

62110000–6 | Regulāri gaisa satiksmes pasažieru pārvadājumi |

62120000–9 | Regulāri gaisa kravu transporta pakalpojumi |

62121000–6 | Regulāri gaisa pasta transporta pakalpojumi |

62122000–3 | Regulāri konteinerkravu gaisa transporta pārvadājumi |

62200000–4 | Neregulāru gaisa satiksmes pārvadājumu pakalpojumi |

62220000–0 | Neregulāri gaisa kravu transporta pakalpojumi |

62221000–7 | Neregulāri gaisa pasta transporta pakalpojumi |

63511000–4 | Komplekso ceļojumu organizēšana |

64121100–1 | Pasta piegādes pakalpojumi |

64121200–2 | Paku piegādes pakalpojumi |

64122000–7 | Biroja iekšējā pasta un kurjera pakalpojumi |

64228000–0 (2) (7) | Televīzijas un radio apraides pakalpojumi (2) (7) |

64228100–1 (2) (7) | Televīzijas apraides pakalpojumi (2) (7) |

64228200–2 (2) (7) | Radio apraides pakalpojumi (2) (7) |

66338000–8 | Kredīta un galvojuma apdrošināšanas pakalpojumi |

66339400–9 | Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi |

74142100–7 | Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību |

74142110–0 | Projektu uzraudzības pakalpojumi, izņemot būvdarbu uzraudzību |

74142120–3 | Projektu plānošanas pakalpojumi, izņemot būvdarbu plānošanu |

74223000–8 | Arhitektūras projektu konkursu organizēšana |

74271711–6 | Arheoloģisko atradumu vietu ģeofiziskās izpētes |

74271810–0 | Arheoloģisko atradumu vietu topogrāfiskās izpētes |

74730000–5 | Specializētie tīrīšanas pakalpojumi |

74811300–0 | Speciālie fotografēšanas pakalpojumi |

74860000–5 | Izstāžu, gadatirgu un kongresu organizēšanas pakalpojumi |

74861000–2 | Semināru organizēšanas pakalpojumi |

74876000–0 | Uzņēmējdarbības organizēšanas pakalpojumi |

77211600–8 | Koku stādīšana |

77314100–5 | Apzaļumošanas pakalpojumi |

77315000–1 | Sēšanas pakalpojumi |

78110000–1 | Grāmatu iespiešanas pakalpojumi |

78111000–8 | Adrešu grāmatu iespiešanas pakalpojumi |

78112000–5 | Burtnīcu iespiešanas pakalpojumi |

78113000–2 | Dienasgrāmatu iespiešanas pakalpojumi |

78113100–3 | Laika plānotāju iespiešanas pakalpojumi |

78114000–9 | Piezīmju bloku iespiešanas pakalpojumi |

78114100–0 | Bukletu iespiešanas pakalpojumi |

78114200–1 | Rakstāmbloku iespiešanas pakalpojumi |

78114300–2 | Vēstuļu bloku iespiešanas pakalpojumi |

78114400–3 | Dzēšpapīru bloku iespiešanas pakalpojumi |

78115000–6 | Tirdzniecības reklāmas materiālu iespiešanas pakalpojumi |

78115100–7 | Preču katalogu iespiešanas pakalpojumi |

78116000–3 | Reģistru iespiešanas pakalpojumi |

78117000–0 | Grāmatvedības žurnālu iespiešanas pakalpojumi |

78118000–7 | Pasūtījumu žurnālu iespiešanas pakalpojumi |

78119000–4 | Kases ieņēmumu žurnālu iespiešanas darbi |

78120000–4 | Kancelejas materiālu iespiešanas pakalpojumi |

78121000–1 | Aplokšņu iespiešanas pakalpojumi |

78122000–8 | Pierakstu papīra iespiešanas darbi |

78122100–9 | Bloknotu ar koppapīra starplikām iespiešanas pakalpojumi |

78123000–5 | Paraugu vai kolekciju albumu iespiešanas pakalpojumi |

78124000–2 | Ātršuvēju vai dokumentu vāku iespiešanas pakalpojumi |

78125000–9 | Vizītkaršu iespiešanas pakalpojumi |

78130000–7 | Pret viltojumiem drošu dokumentu iespiešanas pakalpojumi |

78131000–4 | Atļauju iespiešanas darbi |

78132000–1 | Banknošu iespiešanas darbi |

78133000–8 | Akciju iespiešanas pakalpojumi |

78134000–5 | Čeku veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

78135000–2 | Jaunu pastmarku iespiešanas pakalpojumi |

78135100–3 | Zīmogpapīra iespiešanas pakalpojumi |

78136000–9 | Pusdienu talonu iespiešanas pakalpojumi |

78140000–0 | Veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

78141000–7 | Paškopējošo lietvedības veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

78142000–4 | Nepārtraukto veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

78150000–3 | Biļešu iespiešanas pakalpojumi |

78151000–0 | Ieejas biļešu iespiešanas pakalpojumi |

78152000–7 | Braukšanas biļešu iespiešanas pakalpojumi |

78153000–4 | Biļešu ar magnētisko svītru iespiešanas pakalpojumi |

78160000–6 | Kalendāru iespiešanas pakalpojumi |

78170000–9 | Laika grafiku iespiešanas pakalpojumi |

78190000–5 | Plakātu iespiešanas pakalpojumi |

90200000–9 | Tīrīšanas un sanitārie pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās un saistītie pakalpojumi |

90250000–4 | Dezinfekcijas un kaitēkļu apkarošanas pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās |

91000000–4 | Biedru organizāciju pakalpojumi |

91100000–5 | Pakalpojumi, ko sniedz uzņēmējdarbības, profesionālās un speciālistu organizācijas |

91110000–8 | Pakalpojumi, ko sniedz uzņēmējdarbības organizācijas |

91120000–1 | Pakalpojumi, ko sniedz profesionālās organizācijas |

91130000–4 | Pakalpojumi, ko sniedz speciālistu organizācijas |

91300000–7 | Dažādi biedru organizāciju pakalpojumi |

91320000–3 | Politisko organizāciju sniegtie pakalpojumi |

91330000–6 | Sociālo biedrību sniegtie pakalpojumi |

92622000–7 | Sporta pasākumu organizēšanas pakalpojumi |

99000000–0 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie pakalpojumi |

99100000–1 | Starptautiskām organizācijām un struktūrām raksturīgi pakalpojumi |

E084–5 | Pulverizēts |

H009–7 | Datorizēts |

K002–9 | Vīriešiem |

K003–6 | Sievietēm |

K004–3 | Ziemai |

K005–0 | Vasarai |

M056–6 | Patentētas zāles |

N027–1 | Galvanizēts |

P031–6 | Sterilizēts |

Y020–9 | Modernizācija |

II B − JAUNO UN PĀRSTRĀDĀTO CPV KODU TABULA, KURIEM IR ESOŠAIS PREČU APRAKSTS

CPV kods, kāds dots šīs regulas I pielikumā | Nemainīts apraksts | CPV kods, kāds dots Regulas (EK) Nr. 2195/2002 I pielikumā |

11310000–6 | Degakmens vai degslāneklis | 11300000–3 |

14212110–4 | Oļi | 14212120–7 |

14212120–7 | Grants | 14212110–4 |

18110000–3 | Profesionālie apģērbi | 18112000–7 |

18111000–0 | Medicīnas darbinieku apģērbi | 18112100–8 |

18112000–7 | Militārie apģērbi | 18112200–9 |

18113000–4 | Rūpnieciskie apģērbi | 18122000–0 |

18114000–1 | Kombinezoni | 18112500–2 |

18115000–8 | Formas tērpi | 18112600–3 |

18115100–9 | Ugunsdzēsēju formas tērpi | 18112610–6 |

18115200–0 | Policistu formas tērpi | 18112620–9 |

18115300–1 | Militārie formas tērpi | 18112630–2 |

18231000–7 | Kleitas | 18231700–4 |

18232000–4 | Svārki | 18231800–5 |

18233000–1 | Šorti | 18112300–0 |

18234000–8 | Vīriešu bikses | 18112400–1 |

18313000–6 | Biksītes | 18313200–8 |

18314000–3 | Peldmēteļi | 18313500–1 |

18322500–7 | Sieviešu naktskrekli | 18313300–9 |

23111200–0 | Bezsvina benzīns | 23112100–6 |

23112100–6 | Lakbenzīns | 23131000–4 |

23121000–1 | Gāzeļļas | 23150000–3 |

23121100–2 | Dīzeļeļļa | 23152000–7 |

23121200–3 | Dīzeļdegviela | 23151000–0 |

23122000–8 | Mazuts | 23134000–5 |

23122100–9 | Kurināmās eļļas | 23134100–6 |

23123650–6 | Bremžu šķidrumi | 23135320–1 |

24415100–7 | Insulīns | 24413100–3 |

24416000–3 | Vitamīni | 24414000–9 |

24416100–4 | Provitamīni | 24414100–0 |

24431110–8 | Salicilskābes | 24415210–1 |

24441400–1 | Kontracepcijas līdzekļi | 24416300–6 |

24441410–4 | Orālās kontracepcijas līdzekļi | 24416310–9 |

24441420–7 | Ķīmiskie kontracepcijas līdzekļi | 24416320–2 |

24451510–8 | Imūnserumi | 24411100–9 |

24451600–6 | Vakcīnas | 24412000–5 |

24451660–4 | Gripas vakcīnas | 24412130–5 |

24451670–7 | Poliovakcīnas | 24412140–8 |

24451690–3 | Veterinārās medicīnas vakcīnas | 24412700–2 |

24492000–9 | Medicīniskie šķīdumi | 24417000–0 |

24492100–0 | Infūzijas šķīdumi | 24417100–1 |

24492200–1 | Parenterālās barošanas produkti | 24417200–2 |

24492210–4 | Parenterālās barošanas šķīdumi | 24417210–5 |

24492300–2 | Enterālā barība | 24417300–3 |

24492400–3 | Perfūzijas šķīdumi | 24417400–4 |

24492500–4 | Šķīdumi, kas paredzēti injicēšanai | 24417600–6 |

24492510–7 | Intravenozie šķidrumi | 24417610–9 |

24492600–5 | Galēniskie preparāti | 24417700–7 |

24492700–6 | Glikozes šķīdumi | 24417800–8 |

24492800–7 | Dialīzes šķīdumi | 24417500–5 |

24493100–7 | Toksīni | 24419100–5 |

24493200–8 | Nikotīna aizstājēji | 24419300–7 |

24496100–8 | Reaģenti asins grupas noteikšanai | 24421110–5 |

24496200–9 | Reaģenti asins analīžu veikšanai | 24421120–8 |

24496300–0 | Ķīmiskie reaģenti | 24421130–1 |

24496400–1 | Izotopu reaģenti | 24421150–7 |

24496500–2 | Laboratorijas reaģenti | 24421160–0 |

24496600–3 | Reaģenti elektroforēzei | 24421170–3 |

24496700–4 | Uroloģiskie reaģenti | 24421180–6 |

24496800–5 | Rentgena kontrastvielas | 24421190–9 |

24497000–4 | Medicīnas preparāti, izņemot zobārstniecības preces | 24421200–3 |

24497100–5 | Klizmas preparāti | 24421210–6 |

24497110–8 | Kaulu rekonstrukcijas saistvielas | 24421220–9 |

24498000–1 | Klīniskie produkti | 24430000–7 |

24498100–2 | Mikrobioloģiskās kultūras | 24431000–4 |

24498200–3 | Dziedzeri un to ekstrakti | 24432000–1 |

24498300–4 | Pepsīnvielas | 24433000–8 |

28811210–5 | Urbšanas cements | 28853000–6 |

28850000–5 | Cauruļveida izstrādājumi naftas ieguves objektiem | 28852000–9 |

29112100–8 | Ūdens tvaika turbīnas | 29112110–1 |

29113100–5 | Ūdens tvaika turbīnu detaļas | 29113140–7 |

29523000–1 | Celtniecības mašīnas | 29836000–8 |

29523100–2 | Inženierbūvniecības tehnika | 29523000–1 |

29523110–5 | Pāļdziņi | 29523100–2 |

29523120–8 | Ceļu segumu klāšanas tehnika | 29523200–3 |

29523121–5 | Greideri | 29523210–6 |

29523122–2 | Grants kaisītājs | 29523220–9 |

29523123–9 | Bruģēšanas tehnika | 29523230–2 |

29523124–6 | Ceļa ruļļi | 29523240–5 |

29523125–3 | Mehāniskie ruļļi | 29523241–2 |

29523130–1 | Sniega tīrītāji un sniega metēji | 29523300–4 |

29523131–8 | Sniega tīrītāji | 29523310–7 |

29523132–5 | Sniega metēji | 29523320–0 |

29523140–4 | Pāļu izcēlāji | 29523400–5 |

29523150–7 | Blīvēšanas tehnika | 29523500–6 |

29523160–0 | Kabeļu likšanas tehnika | 29523600–7 |

29526128–5 | Urbšanas iekārtu uzstādīšanas sistēmas | 28851000–2 |

29836000–8 | Rūpnieciskās iekārtas | 29836300–1 |

29836100–9 | Kompresijas iekārtas | 29836310–4 |

29836200–0 | Dzesēšanas iekārtas | 29836320–7 |

29836300–1 | Daudzfunkcionālās iekārtas | 29836330–0 |

29838000–2 | Hidrauliskās iekārtas | 29836200–0 |

29838100–3 | Hidrauliskās iekārtas | 29836210–3 |

29839000–9 | Iekārtu komplekti | 29836100–9 |

31524210–0 | Sienas lampas | 31524200–7 |

33112300–1 | Ultraskaņas skeneri | 33113200–7 |

33112310–4 | Skeneri | 33261210–2 |

33112320–7 | Dopleriekārtas | 33261250–4 |

33112340–3 | Ehokardiogrāfi | 33112400–2 |

33113000–5 | Magnētiskās rezonanses attēlveidošanas iekārtas | 33261280–3 |

33453110–3 | Foto zibspuldzes | 31525000–2 |

33453111–0 | Četrlampu foto zibspuldzes | 31525100–3 |

61513000–4 | Piesārņojuma novēršanas kuģu pakalpojumi | 61521000–3 |

61514000–1 | Smago kravu pārvadātājkuģu pakalpojumi | 61522000–0 |

61515000–8 | Rezerves kuģu pakalpojumi | 61523000–7 |

61516000–5 | Jūras piekrastes apgādes kuģa pakalpojumi | 61524000–4 |

74231124–2 | Lidostu inženiertehniskie pakalpojumi | 74231124–6 |

74264000–7 | Celtniecības vadības pakalpojumi | 74142300–9 |

74264100–8 | Celtniecības projekta vadības pakalpojumi | 74142310–2 |

90260000–7 | Pludmales uzkopšanas pakalpojumi | 74734000–3 |

II C − No Regulas (EK) Nr. 2195/2002 I pielikuma svītroto CPV kodu tabula

CPV kods | Preču apraksts |

11110000–4 | Jēlnafta un naftas produkti |

11111000–1 | Nafta |

11111100–2 | Jēlnafta |

11112000–8 | Naftas produkti |

18111300–3 | Vīriešu jakas un bleizeri |

18112100–8 | Medicīnas darbinieku apģērbi |

18112200–9 | Militārie apģērbi |

18112300–0 | Šorti |

18112400–1 | Vīriešu bikses |

18112500–2 | Kombinezoni |

18112600–3 | Formas tērpi |

18112610–6 | Ugunsdzēsēju formas tērpi |

18112620–9 | Policistu formas tērpi |

18112630–2 | Militārie formas tērpi |

18120000–6 | Sieviešu darba apģērbi |

18121000–3 | Profesionālie darba apģērbi |

18121100–4 | Sieviešu jakas un bleizeri |

18121200–5 | Formas tērpi sievietēm |

18122000–0 | Rūpnieciskie apģērbi |

18122100–1 | Sieviešu šorti |

18122200–2 | Sieviešu garās bikses |

18122300–3 | Kombinezoni |

18134200–9 | Ziemas formas tērpi |

18134300–0 | Vasaras formas tērpi |

18231700–4 | Kleitas |

18231800–5 | Svārki |

18232100–5 | Sieviešu kostīmi |

18232200–6 | Sieviešu apģērbu komplekti |

18313100–7 | Sieviešu naktsveļa |

18313200–8 | Biksītes |

18313300–9 | Sieviešu naktskrekli |

18313400–0 | Apakšsvārki |

18313500–1 | Peldmēteļi |

18321100–6 | Sieviešu blūzes |

23111210–3 | Petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degvielas |

23112200–7 | Četru zvaigžņu benzīns |

23113000–2 | Nafta |

23131000–4 | Lakbenzīns |

23134000–5 | Mazuts |

23134100–6 | Kurināmās eļļas |

23135000–2 | Minerālsmēreļļas |

23135100–3 | Smēreļļas |

23135200–4 | Smērvielu līdzekļi |

23135300–5 | Mazuta izstrādājumi |

23135310–8 | Elektroizolējošās eļļas |

23135320–1 | Bremžu šķidrumi |

23150000–3 | Gāzeļļas |

23151000–0 | Dīzeļdegviela |

23152000–7 | Dīzeļeļļa |

24411100–9 | Imūnserumi |

24411200–0 | Imunoglobulīns |

24411300–1 | Gammaglobulīns |

24412100–6 | Vakcīnas cilvēkiem |

24412110–9 | Tīfa vakcīnas |

24412120–2 | Hepatīta B vakcīnas |

24412130–5 | Gripas vakcīnas |

24412140–8 | Poliovakcīnas |

24412150–1 | Tuberkulīns |

24412700–2 | Veterinārās medicīnas vakcīnas |

24413100–3 | Insulīns |

24413200–4 | Steroīdi |

24414100–0 | Provitamīni |

24415110–0 | Laktoni |

24415200–8 | Ārstniecībā izmantojamās ķīmiskās vielas |

24415210–1 | Salicilskābes |

24416110–7 | Antibiotikas |

24416111–4 | Penicilīns |

24416120–0 | Sulfonamīdi |

24416200–5 | Farmaceitiskie preparāti |

24416300–6 | Kontracepcijas līdzekļi |

24416310–9 | Orālās kontracepcijas līdzekļi |

24416320–2 | Ķīmiskie kontracepcijas līdzekļi |

24417100–1 | Infūzijas šķīdumi |

24417200–2 | Parenterālās barošanas produkti |

24417210–5 | Parenterālās barošanas šķīdumi |

24417300–3 | Enterālā barība |

24417400–4 | Perfūzijas šķīdumi |

24417500–5 | Dialīzes šķīdumi |

24417600–6 | Šķīdumi, kas paredzēti injicēšanai |

24417610–9 | Intravenozie šķidrumi |

24417700–7 | Galēniskie preparāti |

24417800–8 | Glikozes šķīdumi |

24418000–7 | Patentētas zāles |

24419000–4 | Dažādi farmaceitiskie preparāti |

24419100–5 | Toksīni |

24419200–6 | Antiseptiķi |

24419300–7 | Nikotīna aizstājēji |

24421110–5 | Reaģenti asins grupas noteikšanai |

24421120–8 | Reaģenti asins analīžu veikšanai |

24421130–1 | Ķīmiskie reaģenti |

24421140–4 | Diagnostiskie reaģenti |

24421150–7 | Izotopu reaģenti |

24421160–0 | Laboratorijas reaģenti |

24421170–3 | Reaģenti elektroforēzei |

24421180–6 | Uroloģiskie reaģenti |

24421190–9 | Rentgena kontrastvielas |

24421210–6 | Klizmas preparāti |

24421220–9 | Kaulu rekonstrukcijas saistvielas |

24433000–8 | Pepsīnvielas |

25122330–4 | Prezervatīvi |

28512940–5 | Metāla atkritumu tvertnes |

28851000–2 | Urbšanas iekārtu uzstādīšanas sistēmas |

28852000–9 | Cauruļveida izstrādājumi naftas ieguves objektiem |

28853000–6 | Urbšanas cements |

29112110–1 | Ūdens tvaika turbīnas |

29113140–7 | Ūdens tvaika turbīnu detaļas |

29523200–3 | Ceļu segumu klāšanas tehnika |

29523210–6 | Greideri |

29523220–9 | Grants kaisītāji |

29523230–2 | Bruģēšanas tehnika |

29523240–5 | Ceļa ruļļi |

29523241–2 | Mehāniskie ruļļi |

29523300–4 | Sniega tīrītāji un sniega metēji |

29523310–7 | Sniega tīrītāji |

29523320–0 | Sniega metēji |

29523400–5 | Pāļu izcēlāji |

29523500–6 | Blīvēšanas tehnika |

29523600–7 | Kabeļu likšanas tehnika |

29836210–3 | Hidrauliskās iekārtas |

29836310–4 | Kompresijas iekārtas |

29836320–7 | Dzesēšanas iekārtas |

29836330–0 | Daudzfunkcionālās iekārtas |

31525000–2 | Foto zibspuldzes |

31525100–3 | Četrlampu foto zibspuldzes |

33111630–6 | Skeneri |

33112400–2 | Ehokardiogrāfi |

33113200–7 | Ultraskaņas skeneri |

33184310–9 | Sirds vārstuļi |

33261210–2 | Skeneri |

33261220–5 | Datortomogrāfs |

33261230–8 | Aksiālais datortomogrāfs |

33261250–4 | Dopleriekārtas |

33261260–7 | Attēlveidošanas iekārtas |

33261270–0 | Kodolmagnētiskās rezonanses skeners |

33261280–3 | Magnētiskās rezonanses attēlveidošanas iekārtas |

36122400–6 | Vitrīnas |

45215211–9 | Veco ļaužu pansionāts |

45221116–8 | Zemtilts |

45221212–1 | Pazemes ceļš |

60122210–4 (1) | Pasta piegādes pakalpojumi (1) |

60122220–7 (1) | Paku piegādes pakalpojumi (1) |

61520000–6 | Kuģu ar apkalpi noma |

61521000–3 | Piesārņojuma novēršanas kuģu pakalpojumi |

61522000–0 | Smago kravu pārvadātājkuģu pakalpojumi |

61523000–7 | Rezerves kuģu pakalpojumi |

61524000–4 | Jūras piekrastes apgādes kuģu pakalpojumi |

70311100–5 | Dzīvojamā fonda īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas pakalpojumi |

70311200–6 | Nedzīvojamā fonda īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas pakalpojumi |

74142300–9 | Celtniecības vadības pakalpojumi |

74142310–2 | Celtniecības projekta vadības pakalpojumi |

74231124–6 | Lidostu inženiertehniskie pakalpojumi |

74734000–3 | Pludmales uzkopšanas pakalpojumi |

II D − No Regulas (EK) Nr. 2195/2002 I pielikuma svītroto preču aprakstu tabula

Ciparu kods | Preču apraksts |

02181000–6 | Stabi |

05122000–6 | Svaigas vai atdzesētas mencu dzimtas zivis |

11000000–0 | Jēlnafta, dabasgāze, nafta un saistītie produkti |

11100000–1 | Jēlnafta |

11110000–4 | Jēlnafta un naftas produkti |

11111000–1 | Nafta |

11111100–2 | Jēlnafta |

11112000–8 | Naftas produkti |

14300000–4 | Ķīmiskie minerāli un minerālmēsli |

14310000–7 | Minerālmēsli |

15511100–4 | Pasterizēts piens |

15511200–5 | Sterilizēts piens |

15881000–7 | Homogenizēti pārtikas produkti |

17263200–5 | Metāliski pavedieni |

18100000–0 | Darba apģērbi |

18110000–3 | Vīriešu darba apģērbs |

18111000–0 | Rūpnieciskā darba apģērbs |

18111300–3 | Vīriešu jakas un bleizeri |

18120000–6 | Sieviešu darba apģērbi |

18121000–3 | Profesionālie darba apģērbi |

18121100–4 | Sieviešu jakas un bleizeri |

18121200–5 | Formas tērpi sievietēm |

18122100–1 | Sieviešu šorti |

18122200–2 | Sieviešu garās bikses |

18122300–3 | Kombinezoni |

18134200–9 | Ziemas formas tērpi |

18134300–0 | Vasaras formas tērpi |

18222100–2 | Vīriešu uzvalki |

18231000–7 | Kleitas un svārki |

18232000–4 | Sieviešu kostīmi un komplekti |

18232100–5 | Sieviešu kostīmi |

18232200–6 | Sieviešu apģērbu komplekti |

18313000–6 | Sieviešu apakšveļa |

18313100–7 | Sieviešu naktsveļa |

18313400–0 | Apakšsvārki |

18321100–6 | Sieviešu blūzes |

19140000–9 | Citu dzīvnieku āda, salikta āda un cita veida āda |

21222220–3 | Papīra sterilizācijas maisi vai ietinamais papīrs |

22817000–0 | Dienasgrāmatas vai laika plānotāji |

23110000–1 | Benzīns un aviācijas spirts |

23111000–8 | Aviācijas spirts |

23111200–0 | Petrolejas tipa degvielas |

23111210–3 | Petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degvielas |

23112000–5 | Benzīns |

23112200–7 | Četru zvaigžņu benzīns |

23113000–2 | Nafta |

23135000–2 | Minerālsmēreļļas |

23135100–3 | Smēreļļas |

23135200–4 | Smērvielu līdzekļi |

23135300–5 | Mazuta izstrādājumi |

23135310–8 | Elektroizolējošās eļļas |

24150000–0 | Mēslojumi un slāpekļa savienojumi |

24151000–7 | Slāpekļa mēslojumi |

24152000–4 | Fosfātu mēslojumi |

24152100–5 | Minerālfosfātu mēslojums |

24152200–6 | Ķīmiskais fosfātu mēslojums |

24154000–8 | Organiskais mēslojums |

24158000–6 | Dažādi mēslojumi |

24400000–8 | Farmaceitiskie un medicīnisko ķīmisko vielu produkti |

24410000–1 | Farmaceitiskie produkti |

24411000–8 | Serumi |

24411200–0 | Imunoglobulīns |

24411300–1 | Gammaglobulīns |

24412100–6 | Vakcīnas cilvēkiem |

24412110–9 | Tīfa vakcīnas |

24412120–2 | Hepatīta B vakcīnas |

24412150–1 | Tuberkulīns |

24413000–2 | Hormoni |

24413200–4 | Steroīdi |

24415000–6 | Farmaceitiskās un medicīniskās ķīmiskās vielas |

24415100–7 | Farmaceitiskās ķīmiskās vielas |

24415110–0 | Laktoni |

24415200–8 | Ārstniecībā izmantojamās ķīmiskās vielas |

24416000–3 | Zāles |

24416100–4 | Zāles |

24416110–7 | Antibiotikas |

24416111–4 | Penicilīns |

24416120–0 | Sulfonamīdi |

24416200–5 | Farmaceitiskie preparāti |

24418000–7 | Patentētās zāles |

24419000–4 | Dažādi farmaceitiskie preparāti |

24419200–6 | Antiseptiķi |

24420000–4 | Farmaceitiskās preces |

24421000–1 | Medicīnas ķīmisko preparātu preces, izņemot zobārstniecības preces |

24421100–2 | Reaģenti |

24421140–4 | Diagnostiskie reaģenti |

24511100–0 | Preparāti gaisa aromatizēšanai un atsvaidzināšanai telpās |

24660000–8 | Speciālie ķīmiskie produkti |

25120000–8 | Nevulkanizēti un vulkanizēti gumijas izstrādājumi |

25121000–5 | Nevulkanizēti gumijas izstrādājumi |

25122000–2 | Vulkanizēti gumijas izstrādājumi |

25122100–3 | Vulkanizētas gumijas kameras, caurules un šļūtenes |

25122200–4 | Vulkanizētas gumijas konveijeru lentas vai transmisijas siksnas |

25122300–5 | Higiēnas vai farmaceitiskās preces no vulkanizētas gumijas |

25122330–4 | Prezervatīvi |

25122400–6 | Grīdsegas un paklāji no vulkanizētas gumijas |

25122410–9 | Grīdsegas no vulkanizētas gumijas |

25122420–2 | Paklāji no vulkanizētas gumijas |

25122500–7 | Vulkanizētas gumijas formas |

25130000–1 | Gumijoti audumi |

25132000–5 | Līmlenta no gumijota materiāla |

28111100–4 | Pārvietojamas ēkas |

28512940–5 | Metāla atkritumu tvertnes |

28850000–5 | Urbumu izeja |

29112100–8 | Tvaika turbīnas |

29113100–5 | Tvaika turbīnu detaļas |

29242473–3 | Spiediena ūdens strūklas tīrīšanas aparāti |

29314100–4 | Mēslošanas tehnika |

29450000–8 | Pneimatiskie vai motorizētie rokas instrumenti |

29610000–8 | Pašgājēji tanki un kaujas bruņumašīnas |

29611000–5 | Pašgājēji tanki |

29611100–6 | Pašgājēju tanku detaļas |

30191200–6 | Mācību aprīkojums |

33110000–4 | Attēlveidošana |

33111630–6 | Skeneri |

33112000–8 | Ehogrāfija |

33112300–1 | Ehoencefalogrāfs |

33113000–5 | Medicīniskais skeneris |

33155100–2 | Fizioterapijas ierīces |

33184310–9 | Sirds vārstuļi |

33191000–5 | Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces |

33191100–6 | Sterilizators |

33192130–2 | Motorizētās gultas |

33193121–3 | Motorizētie ratiņkrēsli |

33261220–5 | Datortomogrāfs |

33261230–8 | Aksiālais datortomogrāfs |

33261260–7 | Attēlveidošanas iekārtas |

33261270–0 | Kodolmagnētiskās rezonanses skeners |

33420000–0 | Polarizējoši materiāli |

34441000–0 | Divriteņi bez dzinēja |

35121000–8 | Specializētās laivas |

36122400–6 | Vitrīnas |

36315100–3 | Sintezatori |

45111230–9 | Grunts stabilizācijas darbi |

45215211–9 | Veco ļaužu pansionāts |

45215300–0 | Krematorija |

45221114–4 | Dzelzs tilts |

45221115–1 | Tērauda tilts |

45221116–8 | Zemtilts |

45221212–1 | Pazemes ceļš |

45231210–0 | Naftas cauruļvads |

45231220–3 | Gāzes cauruļvads |

45232153–9 | Ūdens tornis |

45232400–6 | Kanalizācijas ierīkošanas būvdarbi |

45232410–9 | Kanalizācijas darbi |

45232420–2 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |

45232430–5 | Ūdens attīrīšanas iekārtas |

45234220–4 | Slēpotāju pacēlājs |

45234230–7 | Pacēlājkrēsls |

45243110–6 | Klinšu nostiprināšanas darbi |

45248300–0 | Peldošie doki |

45251111–2 | Kodolreaktors |

45251150–7 | Dzesēšanas tornis |

45253100–6 | Demineralizācijas iekārta |

45253200–7 | Sēra atdalīšanas iekārta |

45253600–1 | Dejonizācijas iekārta |

45255100–0 | Ražošanas platforma |

45262370–5 | Betona pārklāšanas pakalpojumi |

45315700–5 | Elektrosadalietaises uzstādīšana |

45442300–0 | Virsmas aizsardzības nodrošināšanas pakalpojumi |

50232110–4 | Sabiedrisko vietu apgaismes ierīču ekspluatācija |

50721000–5 | Apkures iekārtu ekspluatācija |

60112100–7 (1) | Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot tramvaju (1) |

60112200–8 (1) | Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot autobusu (1) |

60112300–9 (1) | Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot tālsatiksmes autobusu (1) |

60113100–4 (1) | Skolas autobusa pakalpojumi (1) |

60115000–7 (1) | Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, izmantojot vieglo automobili (1) |

60115100–8 (1) | Taksometru pakalpojumi (1) |

60116200–6 (1) | Pilsētas ekskursiju autobusu pakalpojumi (1) |

60116300–7 (1) | Pasažieru pārvadājumi, izmantojot dzīvnieku vilktus transportlīdzekļus (1) |

60117000–1 (1) | Pasažieru transportlīdzekļu ar šoferi noma (1) |

60117100–2 (1) | Pasažieru automobiļu ar šoferi noma (1) |

60117200–3 (1) | Autobusu ar šoferi noma (1) |

60120000–5 (1) | Sauszemes kravu transporta pakalpojumi (1) |

60121400–6 | Konteinerkravu transports, izmantojot dzelzceļu |

60122000–9 (1) | Kravu transports, izmantojot autoceļus (1) |

60122100–0 (1) | Kravu transports ar speciāliem transportlīdzekļiem, izmantojot autoceļus (1) |

60122110–3 (1) | Transporta pakalpojumi, izmantojot refrižeratorus (1) |

60122120–6 (1) | Transporta pakalpojumi, izmantojot autocisternas (1) |

60122130–9 (1) | Transporta pakalpojumi, izmantojot beztaras preču pārvadāšanas automašīnas (1) |

60122140–2 (1) | Transporta pakalpojumi, izmantojot konteinerpārvadātājus (1) |

60122150–5 (1) | Transporta pakalpojumi, izmantojot mēbeļu pārvešanas automašīnas (1) |

60122160–8 (1) | Drošības transporta pakalpojumi (1) |

60122161–5 (1) | Bruņumašīnu pakalpojumi (1) |

60122170–1 (1) | Sabiedriskā transporta pakalpojumi (1) |

60122200–1 (1) | Pasta transports (1) |

60122210–4 (1) | Pasta piegādes pakalpojumi (1) |

60122220–7 (1) | Paku piegādes pakalpojumi (1) |

60122230–0 (1) | Paku transporta pakalpojumi (1) |

60123000–6 (1) | Specializētā transporta pakalpojumi (1) |

60123100–7 (1) | Ogļu transports (1) |

60123200–8 (1) | Naftas transports (1) |

60123300–9 (1) | Degvielu transports (1) |

60123400–0 (1) | Gāzu transports (1) |

60123500–1 (1) | Šķidrumu transports (1) |

60123600–2 (1) | Ieroču un munīcijas pārvadājumu pakalpojumi (1) |

60123700–3 (1) | Transporta pakalpojumi, izmantojot krāvējpiekabes (1) |

60129000–8 (1) | Kravas transportlīdzekļu ar šoferi noma (1) |

60129100–9 (1) | Smago automašīnu ar šoferi noma (1) |

60129200–0 (1) | Rūpniecisko transportlīdzekļu ar šoferi noma (1) |

60129300–1 (1) | Furgonu ar šoferi noma (1) |

61512000–7 | Kuģu, kas nav jūras kuģi, ar apkalpi noma |

61520000–6 | Kuģu ar apkalpi noma |

62100000–3 (1) | Regulāru gaisa satiksmes pārvadājumu pakalpojumi (1) |

62110000–6 (1) | Regulāri gaisa satiksmes pasažieru pārvadājumi (1) |

62120000–9 (1) | Regulāri gaisa kravu transporta pakalpojumi (1) |

62121000–6 (1) | Regulāri gaisa pasta transporta pakalpojumi (1) |

62122000–3 (1) | Regulāri konteinerkravu gaisa transporta pārvadājumi (1) |

62200000–4 (1) | Neregulāru gaisa satiksmes pārvadājumu pakalpojumi (1) |

62220000–0 (1) | Neregulāri gaisa kravu transporta pakalpojumi (1) |

62221000–7 (1) | Neregulāri gaisa pasta transporta pakalpojumi (1) |

63511000–4 | Komplekso ceļojumu organizēšana |

64122000–7 | Biroja iekšējā kurjera pakalpojumi |

64228000–0 (2) | Televīzijas un radio apraides pakalpojumi (2) |

64228100–1 (2) | Televīzijas apraides pakalpojumi (2) |

64228200–2 (2) | Radio apraides pakalpojumi (2) |

66338000–8 | Kredīta un galvojuma apdrošināšanas pakalpojumi |

70311100–5 | Dzīvojamā fonda īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas pakalpojumi |

70311200–6 | Nedzīvojamā fonda īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas pakalpojumi |

74142100–7 | Projektu vadības pakalpojumi |

74142110–0 | Projektu uzraudzības pakalpojumi |

74142120–3 | Projektu plānošanas pakalpojumi |

74223000–8 | Arhitektūras projektu konkurss |

74730000–5 | Specializētie tīrīšanas pakalpojumi |

74811300–0 | Speciālie fotografēšanas pakalpojumi |

74860000–5 | Izstāžu, gadatirgu un kongresu organizēšanas pakalpojumi |

74861000–2 | Semināru organizēšanas pakalpojumi |

74876000–0 | Uzņēmējdarbības organizēšanas pakalpojumi |

78110000–1 | Grāmatu iespiešanas pakalpojumi |

78111000–8 | Adrešu grāmatu iespiešanas pakalpojumi |

78112000–5 | Burtnīcu iespiešanas pakalpojumi |

78113000–2 | Dienasgrāmatu iespiešanas pakalpojumi |

78113100–3 | Laika plānotāju iespiešanas pakalpojumi |

78114000–9 | Piezīmju bloku iespiešanas pakalpojumi |

78114100–0 | Bukletu iespiešanas pakalpojumi |

78114200–1 | Rakstāmbloku iespiešanas pakalpojumi |

78114300–2 | Vēstuļu bloku iespiešanas pakalpojumi |

78114400–3 | Dzēšpapīru bloku iespiešanas pakalpojumi |

78115000–6 | Tirdzniecības reklāmas materiālu iespiešanas pakalpojumi |

78115100–7 | Preču katalogu iespiešanas pakalpojumi |

78116000–3 | Reģistru iespiešanas pakalpojumi |

78117000–0 | Grāmatvedības žurnālu iespiešanas pakalpojumi |

78118000–7 | Pasūtījumu žurnālu iespiešanas pakalpojumi |

78119000–4 | Kases ieņēmumu žurnālu iespiešanas pakalpojumi |

78120000–4 | Kancelejas materiālu iespiešanas pakalpojumi |

78121000–1 | Aplokšņu iespiešanas pakalpojumi |

78122000–8 | Piezīmju papīra iespiešanas pakalpojumi |

78122100–9 | Bloknotu ar koppapīra starplikām iespiešanas pakalpojumi |

78123000–5 | Paraugu vai kolekciju albumu iespiešanas pakalpojumi |

78124000–2 | Ātršuvēju vai dokumentu vāku iespiešanas pakalpojumi |

78125000–9 | Vizītkaršu iespiešanas pakalpojumi |

78130000–7 | Pret viltojumiem drošu dokumentu iespiešanas pakalpojumi |

78131000–4 | Atļauju iespiešanas pakalpojumi |

78132000–1 | Banknošu iespiešanas pakalpojumi |

78133000–8 | Akciju iespiešanas pakalpojumi |

78134000–5 | Čeku veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

78135000–2 | Jaunu pastmarku iespiešanas pakalpojumi |

78135100–3 | Zīmogpapīra iespiešanas pakalpojumi |

78136000–9 | Pusdienu talonu iespiešanas pakalpojumi |

78140000–0 | Veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

78141000–7 | Paškopējošo lietvedības veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

78142000–4 | Nepārtraukto veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

78150000–3 | Biļešu iespiešanas pakalpojumi |

78151000–0 | Ieejas biļešu iespiešanas pakalpojumi |

78152000–7 | Braukšanas biļešu iespiešanas pakalpojumi |

78153000–4 | Biļešu ar magnētisko svītru iespiešanas pakalpojumi |

78160000–6 | Kalendāru iespiešanas pakalpojumi |

78170000–9 | Laika grafiku iespiešanas pakalpojumi |

90200000–9 | Sanitārijas un saistītie pakalpojumi |

90250000–4 | Pilsētas higiēnas pakalpojumi |

91000000–4 | Biedru organizāciju pakalpojumi |

91100000–5 | Pakalpojumi, ko sniedz uzņēmējdarbības, profesionālās un speciālistu organizācijas |

91110000–8 | Pakalpojumi, ko sniedz uzņēmējdarbības organizācijas |

91120000–1 | Pakalpojumi, ko sniedz profesionālās organizācijas |

91130000–4 | Pakalpojumi, ko sniedz speciālistu organizācijas |

91300000–7 | Dažādi biedru organizāciju pakalpojumi |

91320000–3 | Politisko organizāciju sniegtie pakalpojumi |

91330000–6 | Sociālo biedrību sniegtie pakalpojumi |

92622000–7 | Sporta pasākumu organizēšanas pakalpojumi |

99000000–0 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie pakalpojumi |

99100000–1 | Starptautiskām organizācijām un struktūrām raksturīgi pakalpojumi |

E084–5 | Pulverizēts |

H009–7 | Datorizēts |

N027–1 | Galvanizēts |

P031–6 | Sterilizēts |

Y020–9 | Modernizācija |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

CPV UN CPC PROV. ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 92/50/EEK | . | CPC Prov. | CPV | |

Kategorija | Preču apraksts/CPC atsauce Nr | CPC kods | CPV kods | Apraksts |

1 | Apkope un remonts 6112, 6122, 633, 886 | | | |

61120, 61220, 88670, 88680 | 50100000–6 | Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie pakalpojumi |

61120, 61220, 88670, 88680 | 50110000–9 | Mehānisko transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonta un apkopes pakalpojumi |

61120 | 50111000–6 | Autoparka vadības, remonta un apkopes pakalpojumi |

61120 | 50111100–7 | Autoparka vadības pakalpojumi |

61120 | 50111110–0 | Autoparka atbalsta pakalpojumi |

61120 | 50112000–3 | Automobiļu remonta un apkopes pakalpojumi |

61120 | 50112100–4 | Automobiļu remonta pakalpojumi |

61120 | 50112110–7 | Transportlīdzekļu virsbūves remonta pakalpojumi |

61120 | 50112111–4 | Transportlīdzekļu virsbūves remonta pakalpojumi |

61120 | 50112120–0 | Priekšējā stikla nomaiņas pakalpojumi |

61120 | 50112200–5 | Automobiļu tehniskās apkopes pakalpojumi |

61120 | 50112300–6 | Automobiļu mazgāšanas un līdzīgi pakalpojumi |

88680 | 50113000–0 | Autobusu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50113100–1 | Autobusu remonta pakalpojumi |

88680 | 50113200–2 | Autobusu tehniskās apkopes pakalpojumi |

88670 | 50114000–7 | Smago automobiļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88670 | 50114100–8 | Smago automobiļu remonta pakalpojumi |

88670 | 50114200–9 | Smago automobiļu tehniskās apkopes pakalpojumi |

61220 | 50115000–4 | Motociklu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

61220 | 50115100–5 | Motociklu remonta pakalpojumi |

61220 | 50115200–6 | Motociklu tehniskās apkopes pakalpojumi |

61120, 61220 | 50116000–1 | Atsevišķu transportlīdzekļu detaļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

61120, 61220 | 50116100–2 | Elektrosistēmas remonta pakalpojumi |

61120, 61220 | 50116200–3 | Transportlīdzekļu bremžu un bremžu detaļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

61120, 61220 | 50116300–4 | Transportlīdzekļu ātrumkārbu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

61120, 61220 | 50116400–5 | Transportlīdzekļu transmisiju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

61120, 61220 | 50116500–6 | Riepu remonta pakalpojumi, ieskaitot riepu uzlikšanu un balansēšanu |

61120 | 50116600–7 | Starteru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

61120, 61220 | 50117000–8 | Transportlīdzekļu pārbūves un labošanas pakalpojumi |

61120 | 50117100–9 | Mehānisko transportlīdzekļu pārbūves pakalpojumi |

61120 | 50117200–0 | Ātrās palīdzības automašīnu pārbūves pakalpojumi |

61120, 61220 | 50117300–1 | Transportlīdzekļu labošanas pakalpojumi |

61120 | 50118000–5 | Automobiļu avārijas dienesta pakalpojumi |

61120 | 50118100–6 | Vieglo automobiļu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi |

61120 | 50118110–9 | Transportlīdzekļu vilkšanas pakalpojumi |

61120 | 50118200–7 | Komerciālo transportlīdzekļu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi |

61120 | 50118300–8 | Autobusu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi |

61120 | 50118400–9 | Mehānisko transportlīdzekļu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi |

61220 | 50118500–0 | Motociklu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi |

88680 | 50200000–7 | Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz lidaparātiem, dzelzceļu, autoceļiem un jūras transportu |

88680 | 50210000–0 | Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz lidaparātiem un citām iekārtām |

88680 | 50211000–7 | Lidaparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50211100–8 | Lidaparātu tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50211200–9 | Lidaparātu remonta pakalpojumi |

88680 | 50211210–2 | Lidaparātu dzinēju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50211211–9 | Lidaparātu dzinēju tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50211212–6 | Lidaparātu dzinēju remonta pakalpojumi |

88680 | 50211300–0 | Lidaparātu labošanas pakalpojumi |

88680 | 50211310–3 | Lidaparātu dzinēju labošanas pakalpojumi |

88680 | 50212000–4 | Helikopteru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50220000–3 | Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz dzelzceļa transportu un citām iekārtām |

88680 | 50221000–0 | Lokomotīvju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50221100–1 | Lokomotīvju ātrumkārbu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50221200–2 | Lokomotīvju transmisiju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50221300–3 | Lokomotīvju riteņu bloku remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50221400–4 | Lokomotīvju bremžu un bremžu detaļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50222000–7 | Ritošā sastāva remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50222100–8 | Amortizatoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50223000–4 | Lokomotīvju labošanas pakalpojumi |

88680 | 50224000–1 | Ritošā sastāva labošanas pakalpojumi |

88680 | 50224100–2 | Dzelzceļa vagonu sēdekļu labošanas pakalpojumi |

88680 | 50224200–3 | Pasažieru vagonu labošanas pakalpojumi |

88680 | 50225000–8 | Sliežu ceļu tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50230000–6 | Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz ceļiem un citām iekārtām |

88680 | 50232000–0 | Sabiedrisko vietu apgaismes ierīču un luksoforu tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50232100–1 | Ielu apgaismojuma tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50232110–4 | Sabiedrisko vietu apgaismes ierīču ekspluatācija |

88680 | 50232200–2 | Luksoforu tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50240000–9 | Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz jūras transportu un citām iekārtām |

88680 | 50241000–6 | Kuģu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50241100–7 | Kuģu remonta pakalpojumi |

88680 | 50241200–8 | Prāmju remonta pakalpojumi |

88680 | 50242000–3 | Kuģu pārbūves pakalpojumi |

88680 | 50244000–7 | Kuģu vai laivu labošanas pakalpojumi |

88680 | 50245000–4 | Kuģu modernizācijas pakalpojumi |

88680 | 50246000–1 | Ostu aprīkojuma tehniskās uzturēšanas pakalpojumi |

88680 | 50246100–2 | Sauso doku pakalpojumi |

88680 | 50246200–3 | Boju tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50246300–4 | Peldošo konstrukciju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88680 | 50246400–5 | Peldošo platformu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000–8 | Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz personālajiem datoriem, biroja iekārtām, telekomunikācijām un audiovizuālajām iekārtām |

88650 | 50330000–7 | Telekomunikāciju iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50331000–4 | Telekomunikāciju līniju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50332000–1 | Telekomunikāciju infrastruktūras tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50333000–8 | Radiosakaru iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50333100–9 | Radio raidītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50333200–0 | Radiotelefona sakaru aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50334000–5 | Telefona un telegrāfa līniju aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50334100–6 | Telefona līniju aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50334110–9 | Telefonu tīkla tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50334120–2 | Telefonu komutācijas iekārtu modernizācija |

88650 | 50334130–5 | Telefonu komutācijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50334140–8 | Telefona aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50334200–7 | Telegrāfa līniju iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50334300–8 | Teleksa līniju iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50334400–9 | Komunikāciju sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi |

63309, 88650, 88660 | 50340000–0 | Audiovizuālo un optisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

63309, 88650 | 50341000–7 | Televīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88650 | 50341100–8 | Videoteksta iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

63309, 88650 | 50341200–9 | Televīzijas raidītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

63309, 88650 | 50342000–4 | Audioiekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

63309, 88650 | 50343000–1 | Video iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50344000–8 | Optisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50344100–9 | Foto iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50344200–0 | Kinematogrāfa iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620, 88660 | 50400000–9 | Medicīnisko un precīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620, 88660 | 50410000–2 | Mērījumu, testēšanas un pārbaudes aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50411000–9 | Mērījumu aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50411100–0 | Ūdens skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50411200–1 | Gāzes skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50411300–2 | Elektrības skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50411400–3 | Tahometru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50411500–4 | Rūpniecisko laika atskaites iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50412000–6 | Testēšanas aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620, 88660 | 50413000–3 | Pārbaudes aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50413100–4 | Gāzes detektoriekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50413200–5 | Ugunsdzēšanas aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50420000–5 | Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50421000–2 | Medicīnisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50421100–3 | Ratiņkrēslu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50421200–4 | Rentgena iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50422000–9 | Ķirurģisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50430000–8 | Precīzo nolasījumu iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50431000–5 | Rokas pulksteņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50432000–2 | Pulksteņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88660 | 50433000–9 | Kalibrēšanas pakalpojumi |

88610, 88620, 88640 | 50500000–0 | Sūkņu, vārstu, krānu un metāla konteineru, iekārtu un ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88610, 88620 | 50510000–3 | Sūkņu, vārstu, krānu un metāla konteineru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50511000–0 | Sūkņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50511100–1 | Šķidruma sūkņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50511200–2 | Gāzes sūkņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50512000–7 | Vārstu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50513000–4 | Krānu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88610 | 50514000–1 | Metāla konteineru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88610 | 50514100–2 | Cisternu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88610 | 50514200–3 | Rezervuāru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88610 | 50514300–4 | Cauruļu uzmavu remonta pakalpojumi |

88620, 88640 | 50530000–9 | Iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50531000–6 | Iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi, izņemot elektroiekārtas |

88620 | 50531100–7 | Apkures katlu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50531200–8 | Gāzes ierīču tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50531300–9 | Kompresoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50531400–0 | Celtņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50531500–1 | Urbjtorņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50531510–4 | Urbjtorņu demontāžas pakalpojumi |

88640 | 50532000–3 | Elektroierīču, aparātu un saistīto iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88640 | 50532100–4 | Elektromotoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88640 | 50532200–5 | Transformatoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88640 | 50532300–6 | Ģeneratoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88640 | 50532400–7 | Elektrosadales iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88640 | 50700000–2 | Ēku instalāciju remonta un uzturēšanas pakalpojumi |

88640 | 50710000–5 | Ēku elektrotehnisko un mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi |

88640 | 50711000–2 | Ēku elektrotehnisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi |

88640 | 50712000–9 | Ēku mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi |

88640 | 50720000–8 | Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88640 | 50721000–5 | Apkures iekārtu ekspluatācija |

88640 | 50730000–1 | Dzesēšanas ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88640 | 50740000–4 | Eskalatoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88640 | 50750000–7 | Liftu tehniskās apkopes pakalpojumi |

63301, 63303, 63304, 63309, 88610 līdz 88650 | 50800000–3 | Dažādi remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

63303 | 50810000–6 | Juvelierizstrādājumu labošanas pakalpojumi |

63301 | 50820000–9 | Personīgās lietošanas ādas izstrādājumu labošanas pakalpojumi |

63301 | 50821000–6 | Apavu labošanas pakalpojumi |

63301 | 50822000–3 | Kurpju labošanas pakalpojumi |

63304 | 50830000–2 | Apģērbu un tekstilizstrādājumu labošanas pakalpojumi |

88620 | 50840000–5 | Ieroču un ieroču sistēmu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50841000–2 | Ieroču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88620 | 50842000–9 | Ieroču sistēmu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

63309 | 50850000–8 | Mēbeļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

63309 | 50860000–1 | Mūzikas instrumentu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88610 | 50870000–4 | Spēļu laukumu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

63309, 88610 līdz 88650 | 50880000–7 | Viesnīcu un restorānu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88610 līdz 88650 | 50881000–4 | Viesnīcu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88610 līdz 88650 | 50882000–1 | Restorānu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

88610 līdz 88650 | 50883000–8 | Sabiedriskās ēdināšanas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

63309 | 50884000–5 | Kempingu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

61120, 61220, 88610 līdz 88680 | 50900000–4 | Uzstādīšanas pakalpojumi |

61120, 61220, 88610, 88620, 88640, 88670, 88680 | 50910000–7 | Elektrisko un mehānisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88640 | 50911000–4 | Elektrisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88640 | 50911100–5 | Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru uzstādīšanas pakalpojumi |

88640 | 50911110–8 | Elektromotoru uzstādīšanas pakalpojumi |

88640 | 50911120–1 | Ģeneratoru uzstādīšanas pakalpojumi |

88640 | 50911130–4 | Transformatoru uzstādīšanas pakalpojumi |

88640 | 50911200–6 | Elektrosadales un kontroles iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88640 | 50911210–9 | Elektrosadales iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88640 | 50911220–2 | Elektrības kontroles iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50912000–1 | Mehānisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620, 88680 | 50913000–8 | Tvaika ģeneratoru, turbīnu, kompresoru un kurtuvju uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50913100–9 | Tvaika ģeneratoru uzstādīšanas pakalpojumi |

88620, 88680 | 50913300–1 | Turbīnu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620, 88680 | 50913310–4 | Gāzes turbīnu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50913400–2 | Kompresoru uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50913500–3 | Krāšņu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50913510–6 | Kurtuvju uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50913511–3 | Atkritumu dedzinātavu uzstādīšanas pakalpojumi |

61120, 61220, 88620, 88670, 88680 | 50914000–5 | Dzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

88620, 88680 | 50914100–6 | Benzīna dzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

88620, 88680 | 50914200–7 | Dīzeļdzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

88680 | 50914300–8 | Vilcienu dzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

61120, 61220, 88670 | 50914400–9 | Transportlīdzekļu dzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

88680 | 50914500–0 | Kuģu dzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

88680 | 50914600–1 | Lidaparātu dzinēju uzstādīšanas pakalpojumi |

88660 | 50920000–0 | Mērījumu, kontroles, testēšanas un navigācijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88660 | 50921000–7 | Mērierīču uzstādīšanas pakalpojumi |

88660 | 50921100–8 | Laika atskaites iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88660 | 50922000–4 | Pārbaudes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88660 | 50923000–1 | Testēšanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88660 | 50924000–8 | Navigācijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88650 | 50930000–3 | Sakaru iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88650 | 50931000–0 | Radio, televīzijas, skaņas un video iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88650 | 50931100–1 | Radio iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88650 | 50931200–2 | Televīzijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88650 | 50931300–3 | Skaņas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88650 | 50931400–4 | Video iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88650 | 50932000–7 | Radio un televīzijas raidītāju uzstādīšanas pakalpojumi |

88650 | 50932100–8 | Radio raidītāju uzstādīšanas pakalpojumi |

88650 | 50932200–9 | Televīzijas raidītāju uzstādīšanas pakalpojumi |

88650 | 50933000–4 | Radiotelefonijas aparātu uzstādīšanas pakalpojumi |

88650 | 50934000–1 | Telefona līniju iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88650 | 50935000–8 | Telegrāfa līniju iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88660 | 50940000–6 | Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88660 | 50941000–3 | Medicīnisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88660 | 50942000–0 | Ķirurģisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88660 | 50943000–7 | Laboratoriju iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50950000–9 | Ierīču un iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50951000–6 | Vispārēja lietojuma ierīču un iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50951100–7 | Pacelšanas un kraušanas iekārtu, izņemot liftu un eskalatoru, ierīkošanas pakalpojumi |

88620 | 50951110–0 | Pacelšanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50951111–7 | Celtņu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50951120–3 | Pārkraušanas tehnikas uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50951130–6 | Ierobežotas pieejamības iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50951140–9 | Īpašu nogādāšanas sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50951400–0 | Dažādu vispārējā lietojuma ierīču uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50951410–3 | Šķidrumu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīču un aparātu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50951411–0 | Ūdens filtrēšanas vai attīrīšanas ierīču un aparātu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50952000–3 | Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50952100–4 | Lauksaimniecības tehnikas uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50952200–5 | Mežsaimniecības tehnikas uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50953000–0 | Darbgaldu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954000–7 | Īpaša lietojuma ierīču un iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954100–8 | Kalnrūpniecības, karjeru izstrādes, celtniecības un metalurģijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954110–1 | Izrakteņu ieguves iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954120–4 | Karjeru izstrādes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954130–7 | Celtniecības iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954140–0 | Metalurģijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954200–9 | Pārtikas, dzērienu un tabakas ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954210–2 | Pārtikas ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954220–5 | Dzērienu ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954230–8 | Tabakas ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954300–0 | Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954310–3 | Tekstilizstrādājumu ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954320–6 | Apģērbu ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954330–9 | Ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954340–2 | Veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas un žāvēšanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954400–1 | Papīra un kartona ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954410–4 | Papīra ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50954420–7 | Kartona ražošanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88620 | 50955000–4 | Ieroču sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi |

88630 | 50960000–2 | Datoru un biroja iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88630 | 50961000–9 | Datoru un informācijas apstrādes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88630 | 50961100–0 | Datoru uzstādīšanas pakalpojumi |

88630 | 50961110–3 | Iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88630 | 50961200–1 | Informācijas apstrādes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88630 | 50962000–6 | Biroja iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi |

88610 | 50980000–8 | Metāla konteineru uzstādīšanas pakalpojumi |

88610 | 50981000–5 | Tvertņu uzstādīšanas pakalpojumi |

88610 | 50982000–2 | Rezervuāru uzstādīšanas pakalpojumi |

2 | Sauszemes transporta pakalpojumi, ieskaitot bruņumašīnu pakalpojumus un kurjeru pakalpojumus, kas nav pasta transporta pakalpojumi 712 (izņemot 71235), 7512, 87304 | | | |

71211, 71213 | 60112000–60 | Sabiedriskā transporta pakalpojumi |

71211, 71213 | 60112100–7 | Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot tramvaju |

71211, 71213 | 60112200–8 | Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot autobusu |

71211, 71213 | 60112300–9 | Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot satiksmes autobusus |

71211, 71212, 71214, 71219, 71229 | 60113000–30 | Transporta pakalpojumi slēgtam klientu lokam |

71211, 71212, 71214 | 60113100–4 | Skolas autobusa pakalpojumi |

71229 | 60113200–50 | Ieslodzīto transporta pakalpojumi |

71229 | 60113300–60 | Pacientu transporta pakalpojumi |

71229 | 60113310–90 | Pacientu transporta pakalpojumi, izņemot ātrās medicīniskās palīdzības transportu |

71229 | 60113400–70 | Invalīdu transports |

71229 | 60113500–80 | Vecu cilvēku pārvadājumi |

71211 līdz 71219 | 60114000–00 | Regulāru pasažieru pārvadājumu pakalpojumi |

71221 | 60115000–7 | Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, izmantojot vieglo automobili |

71221 | 60115100–8 | Taksometru pakalpojumi |

71219, 71221 līdz 71229 | 60116000–40 | Pasažieru sauszemes transporta pakalpojumi īpašām vajadzībām |

71221 līdz 71229 | 60116100–50 | Neregulāri pasažieru pārvadājumi |

71219 | 60116200–6 | Pilsētas ekskursiju autobusu pakalpojumi |

71224 | 60116300–7 | Pasažieru pārvadājumi, izmantojot dzīvnieku vilktus transportlīdzekļus |

71222, 71223 | 60117000–1 | Pasažieru transportlīdzekļu ar šoferi noma |

71222 | 60117100–2 | Pasažieru automobiļu ar šoferi noma |

71223 | 60117200–3 | Autobusu ar šoferi noma |

71231 līdz 71239, 75121, 87304 | 60122000–9 | Kravu transports, izmantojot autoceļus |

71231 līdz 71239, 87304 | 60122100–0 | Kravu transports ar speciāliem transportlīdzekļiem, izmantojot autoceļus |

71231 | 60122110–3 | Transporta pakalpojumi, izmantojot refrižeratorus |

71231 | 60122120–6 | Transporta pakalpojumi, izmantojot autocisternas |

71232, 71239 | 60122130–9 | Transporta pakalpojumi, izmantojot beztaras preču pārvadāšanas automašīnas |

71233 | 60122140–2 | Transporta pakalpojumi, izmantojot konteinerpārvadātājus |

71234 | 60122150–5 | Transporta pakalpojumi, izmantojot mēbeļu pārvešanas automašīnas |

87304 | 60122160–8 | Apsardzes transporta pakalpojumi |

87304 | 60122161–5 | Bruņumašīnu pakalpojumi |

71239 | 60122170–1 | Medicīniskā transporta pakalpojumi |

71231 līdz 71234, 71239 | 60123000–6 | Specializētā transporta pakalpojumi |

71239 | 60123100–7 | Ogļu transports |

71232 | 60123200–8 | Naftas transports |

71232 | 60123300–9 | Degvielu transports |

71232 | 60123400–0 | Gāzu transports |

71232 | 60123500–1 | Šķidrumu transports |

71239 | 60123600–2 | Ieroču un munīcijas pārvadājumu pakalpojumi |

71233 | 60123700–3 | Transporta pakalpojumi, izmantojot krāvējpiekabes |

71240 | 60129000–8 | Kravas transportlīdzekļu ar šoferi noma |

71240 | 60129100–9 | Smago automašīnu ar šoferi noma |

71240 | 60129200–0 | Rūpniecisko transportlīdzekļu ar šoferi noma |

71240 | 60129300–1 | Furgonu ar šoferi noma |

75121, 75129 | 64120000–3 | Kurjera pakalpojumi |

75121 | 64121000–0 | Vairākveidu kurjera pakalpojumi |

75121 | 64121100–1 | Pasta piegādes pakalpojumi |

75121 | 64121200–2 | Paku piegādes pakalpojumi |

75129 | 64122000–7 | Biroja iekšējā pasta un kurjera pakalpojumi |

3 | Pasažieru un kravas gaisa transporta pakalpojumi, kas nav pasta transporta pakalpojumi 73 (izņemot 7321) | | | |

73110, 73220 līdz 73290 | 62100000–3 | Regulāru gaisa satiksmes pārvadājumu pakalpojumi |

73110 | 62110000–6 | Regulāri gaisa satiksmes pasažieru pārvadājumi |

73220 līdz 73290 | 62120000–9 | Regulāri gaisa kravu transporta pakalpojumi |

73220 | 62122000–3 | Regulāri konteinerkravu gaisa transporta pārvadājumi |

73120, 73220 līdz 73400 | 62200000–4 | Neregulāru gaisa satiksmes pārvadājumu pakalpojumi |

73120 | 62210000–7 | Neregulāri pasažieru gaisa satiksmes pārvadājumi |

73220 līdz 73290 | 62220000–0 | Neregulāri gaisa kravu transporta pakalpojumi |

73220 | 62222000–4 | Neregulāri konteinerkravu gaisa transporta pārvadājumi |

73120, 73220 | 62230000–3 | Aviolidojumu čartera pakalpojumi |

73400 | 62240000–6 | Gaisa transportlīdzekļu ar apkalpi noma |

73400 | 62241000–3 | Lidaparātu ar apkalpi noma |

73400 | 62241100–4 | Fiksētu spārnu lidaparātu ar apkalpi noma |

73400 | 62241200–5 | Helikopteru ar apkalpi noma |

73300 | 62300000–5 | Kosmosa transporta pakalpojumi |

4 | Sauszemes pasta transportsun gaisa pasta transports 71235, 7321 | | | |

71235 | 60122200–1 | Pasta transports |

71235 | 60122230–0 | Paku piegādes pakalpojumi |

73210 | 62121000–6 | Regulāri gaisa pasta transporta pakalpojumi |

73210 | 62221000–7 | Neregulāri gaisa pasta transporta pakalpojumi |

5 | Telekomunikāciju pakalpojumi 752 | | | |

75211 līdz 75299 | 64200000–8 | Telekomunikāciju pakalpojumi |

75211 līdz 75232 | 64210000–1 | Telefona un datu pārraides pakalpojumi |

75211, 75212 | 64211000–8 | Sabiedrisko telefonu pakalpojumi |

75213 | 64212000–5 | Mobilo telefonu pakalpojumi |

75221 | 6421 3000–2 | Uzņēmuma kopējā telefonu tīkla pakalpojumi |

75222 | 64214000–9 | Uzņēmuma izdalītā telefonu tīkla pakalpojumi |

75222 | 64214100–0 | Satelīpieslēguma nomas pakalpojumi |

75299 | 64214200–1 | Telefonu centrāles pakalpojumi |

75222 | 64214400–3 | Sakaru līnijas noma |

75211, 75232 | 64216000–3 | Elektronisko ziņojumu un informācijas pakalpojumi |

75232 | 64216100–4 | Elektronisko ziņojumu pakalpojumi |

75232 | 64216110–7 | Elektronisko datu apmaiņas pakalpojumi |

75232 | 64216120–0 | Elektroniskā pasta pakalpojumi |

75232 | 64216130–3 | Teleksa pakalpojumi |

75232 | 64216140–6 | Telegrāfa pakalpojumi |

75232 | 64216200–5 | Elektroniskās informācijas pakalpojumi |

75232 | 64216210–8 | Informācijas pakalpojumi ar pievienoto vērtību |

75211 | 64216300–6 | Teleteksta pakalpojumi |

75221 līdz 75299 | 64220000–4 | Telekomunikāciju pakalpojumi, izņemot telefona un datu pārraides pakalpojumus |

75250 | 64221000–1 | Iekšējo savienojumu pakalpojumi |

75221 līdz 75232, 75250 līdz 75299 | 64222000–8 | Attālinātā darba pakalpojumi |

75291 | 64223000–5 | Peidžeru pakalpojumi |

75292 | 64224000–2 | Telekonferenču pakalpojumi |

75299 | 64225000–9 | Gaiss–zeme telekomunikāciju pakalpojumi |

75231, 75232 | 64226000–6 | Telemātikas pakalpojumi |

75260 | 64227000–3 | Integrētie telekomunikāciju pakalpojumi |

75241, 75242 | 64228000–0 | Televīzijas un radio apraides pakalpojumi |

75241 | 64228100–1 | Televīzijas apraides pakalpojumi |

75242 | 64228200–2 | Radio apraides pakalpojumi |

75231 | 72318000–7 | Datu pārraides pakalpojumi |

75231, 75232 | 72530000–9 | Datortīkla pakalpojumi |

75231, 75232 | 72531000–6 | Vietējā datortīkla pakalpojumi |

75231, 75232 | 72532000–3 | Teritoriālā datortīkla pakalpojumi |

6 | Finanšu pakalpojumi (a)Apdrošināšanas pakalpojumi(b) Banku un investīciju pakalpojumiex 81, 812, 814 | | | |

81111 līdz 81199 | 66100000–1 | Finanšu starpniecības pakalpojumi, izņemot investīciju banku, apdrošināšanas un pensiju fondēšanas pakalpojumus |

81111 līdz 81114 | 66110000–4 | Centrālo banku pakalpojumi |

81115, 81116, 81119 | 66120000–7 | Noguldījumu pakalpojumi |

81131 līdz 81139 | 66130000–0 | Kredītu piešķiršanas pakalpojumi |

81120 | 66140000–3 | Finanšu līzinga pakalpojumi |

81199 | 66200000–2 | Investīciju banku pakalpojumi |

81211 līdz 81299 | 66300000–3 | Apdrošināšanas un pensiju fondēšanas pakalpojumi, izņemot obligātās sociālās apdrošināšanas pakalpojumus |

81211 | 66310000–6 | Dzīvības apdrošināšanas un privātās pensiju fondēšanas pakalpojumi |

81211 | 66311000–3 | Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumi |

81211 | 66312000–0 | Privātās pensiju fondēšanas pakalpojumi |

81212 | 66320000–9 | Pensiju pakalpojumu produktu grupa |

81291 līdz 81299 | 66330000–2 | Nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumi |

81291 | 66331000–9 | Nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanas pakalpojumi |

81291 | 66331100–0 | Nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumi |

81291 | 66331200–1 | Veselības apdrošināšanas pakalpojumi |

81291 | 66331210–4 | Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas pakalpojumi |

81291 | 66331220–7 | Medicīniskās apdrošināšanas pakalpojumi |

81295 | 66332000–6 | Visu risku apdrošināšanas pakalpojumi |

81295 | 66332100–7 | Līgumslēdzēja visu risku apdrošināšanas pakalpojumi |

81299 | 66333000–3 | Juridiskās apdrošināšanas pakalpojumi |

81299 | 66333100–4 | Juridisko izdevumu apdrošināšanas pakalpojumi |

81292, 81293 | 66334000–0 | Ar transportu saistīti apdrošināšanas pakalpojumi |

81292 | 66334100–1 | Automašīnu apdrošināšanas pakalpojumi |

81293 | 66334200–2 | Jūras, aviācijas un citu transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumi |

81293 | 66334210–5 | Dzelzceļa apdrošināšanas pakalpojumi |

81293 | 66334220–8 | Lidaparātu apdrošināšanas pakalpojumi |

81293 | 66334230–1 | Kuģu apdrošināšanas pakalpojumi |

81294 | 66335000–7 | Kravas apdrošināšanas pakalpojumi |

81292 līdz 81299 | 66336000–4 | Kaitējumu vai zaudējumu apdrošināšanas pakalpojumi |

81295 | 66336100–5 | Apdrošināšanas pakalpojumi ugunsnelaimes gadījumam |

81291 līdz 81299 | 66336200–6 | Īpašuma apdrošināšanas pakalpojumi |

81296, 81299 | 66336300–7 | Laika apstākļu un finanšu zaudējumu apdrošināšanas pakalpojumi |

81299 | 66336310–0 | Ar laika apstākļiem saistītie apdrošināšanas pakalpojumi |

81296 | 66336320–3 | Finanšu zaudējumu apdrošināšanas pakalpojumi |

81296 | 66336321–0 | Ienākumu zaudējumu apdrošināšanas pakalpojumi |

81292, 81293, 81297 | 66337000–1 | Atbildības apdrošināšanas pakalpojumi |

81292 | 66337100–2 | Mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi |

81293 | 66337200–3 | Lidaparātu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi |

81293 | 66337300–4 | Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi |

81297 | 66337400–5 | Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi |

81299 | 66338000–8 | Kredīta un galvojuma apdrošināšanas pakalpojumi |

81299 | 66338100–9 | Kredīta apdrošināšanas pakalpojumi |

81299 | 66338200–0 | Galvojuma apdrošināšanas pakalpojumi |

81299 | 66338300–1 | Riska vadības apdrošināšanas pakalpojumi |

81296, 81299 | 66339000–5 | Citi nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumi |

81299 | 66339100–6 | Naftas vai dabasgāzes platformas apdrošināšanas pakalpojumi |

81299 | 66339200–7 | Inženierpakalpojumu apdrošināšanas pakalpojumi |

81299 | 66339300–8 | Apdrošināšanas palīgpakalpojumi |

81299 | 66339400–9 | Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi |

81211, 81292 līdz 81299 | 66400000–4 | Pārapdrošināšanas pakalpojumi |

81211 | 66410000–7 | Dzīvības pārapdrošināšanas pakalpojumi |

81291 | 66420000–0 | Nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanas pakalpojumi |

81292 līdz 81299 | 66430000–3 | Citi nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumi |

81199 | 67110000–1 | Ar investīciju banku darbību saistītie pakalpojumi |

81199 | 67111000–8 | Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas pakalpojumi |

81199 | 67112000–5 | Uzņēmuma finanšu un riska kapitāla pakalpojumi |

81199 | 67113000–2 | Citi ar investīciju banku darbību saistītie pakalpojumi |

81321 līdz 81329 | 67120000–4 | Brokeru operāciju ar vērtspapīriem, saistīto vērtspapīru un preču biržas pakalpojumi |

81321 | 67121000–1 | Brokeru operāciju ar vērtspapīriem pakalpojumi |

81321 | 67121100–2 | Pensiju ieguldīšanas pakalpojumi |

81322 | 67122000–8 | Preču biržas starpniecības darījumu pakalpojumi |

81322, 81329 | 67123000–5 | Apstrādes un ieskaita pakalpojumi |

81191 līdz 81193, 81212, 81319, 81323 | 67130000–7 | Vērtspapīru portfeļa pārvaldes, trestu un vērtspapīru glabāšanas pakalpojumi |

81212, 81323 | 67131000–4 | Vērtspapīru portfeļa pārvaldes pakalpojumi |

81212 | 67131100–5 | Pensiju fondu pārvaldīšanas pakalpojumi |

81191 līdz 81193 | 67132000–1 | Tresta pakalpojumi |

81319 | 67133000–8 | Vērtspapīru glabāšanas pakalpojumi |

81311 līdz 81319 | 67140000–0 | Finanšu tirgu pārvaldīšanas pakalpojumi |

81311 | 67141000–7 | Finanšu tirgu darbības pakalpojumi |

81312 | 67142000–4 | Finanšu tirgu regulēšanas pakalpojumi |

81330 | 67150000–3 | Citi finanšu starpniecības palīgpakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju fondēšanu |

81332 | 67151000–0 | Finanšu konsultāciju pakalpojumi |

81333 | 67152000–7 | Valūtas maiņas pakalpojumi |

81339 | 67153000–4 | Finanšu darījumu apstrādes un ieskaita sabiedrību pakalpojumi |

81331 | 67154000–1 | Aizdevumu starpniecības pakalpojumi |

81401 līdz 81409 | 67200000–9 | Apdrošināšanas un pensiju fondēšanas palīgpakalpojumi |

81401 | 67210000–2 | Apdrošināšanas starpnieku un aģentūru pakalpojumi |

81401 | 67211000–9 | Apdrošināšanas starpnieku pakalpojumi |

81401 | 67212000–6 | Apdrošināšanas aģentūru pakalpojumi |

81409 | 67213000–3 | Apdrošināšanas atlīdzības summas aprēķināšanas pakalpojumi |

81403 | 67220000–5 | Vidējo zaudējumu mazināšanas pakalpojumi |

81403 | 67230000–8 | Zaudējumu mazināšanas pakalpojumi |

81404 | 67240000–1 | Aktuāra pakalpojumi |

81405 | 67250000–4 | Likvidācijas pārvaldības pakalpojumi |

81402, 81405, 81409 | 67260000–7 | Citi apdrošināšanas un pensiju finansēšanas palīgpakalpojumi |

81402 | 67261000–4 | Apdrošināšanas un pensiju konsultāciju pakalpojumi |

81402 | 67261100–5 | Apdrošināšanas konsultāciju pakalpojumi |

81402 | 67261200–6 | Pensiju fondu konsultāciju pakalpojumi |

81405 | 67262000–1 | Pensiju fondu pārvaldības pakalpojumi |

7 | Datoru pakalpojumi un radniecīgi pakalpojumi 84 | | | |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000–8 | Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz personālajiem datoriem, biroja iekārtām, telekomunikācijām un audiovizuālajām iekārtām |

84250, 84500 | 50310000–1 | Biroja tehnikas tehniskā apkope un remonts |

84500 | 50311000–8 | Biroja grāmatvedības uzskaites iekārtu tehniskā apkope un remonts |

84500 | 50311400–2 | Kalkulatoru un grāmatvedības uzskaites iekārtu tehniskā apkope un remonts |

84250, 84500 | 50312000–5 | Datoriekārtu tehniskā apkope un remonts |

84500 | 50312100–6 | Lieldatoru tehniskā apkope un remonts |

84500 | 50312110–9 | Lieldatoru tehniskā apkope |

84500 | 50312120–2 | Lieldatoru remonts |

84500 | 50312200–7 | Minidatoru tehniskā apkope un remonts |

84500 | 50312210–0 | Minidatoru tehniskā apkope |

84500 | 50312220–3 | Minidatoru remonts |

84500 | 50312300–8 | Datu tīkla iekārtu tehniskā apkope un remonts |

84500 | 50312310–1 | Datu tīkla iekārtu tehniskā apkope |

84500 | 50312320–4 | Datu tīkla iekārtu remonts |

84500 | 50312400–9 | Mikrodatoru tehniskā apkope un remonts |

84500 | 50312410–2 | Mikrodatoru tehniskā apkope |

84500 | 50312420–5 | Mikrodatoru remonts |

84250 | 50312500–0 | Informācijas tehnoloģiju programmatūras tehniskā uzturēšana un labošana |

84250 | 50312510–3 | Informācijas tehnoloģiju programmatūras tehniskā uzturēšana |

84250 | 50312520–6 | Informācijas tehnoloģiju programmatūras labošana |

84500 | 50312600–1 | Informācijas tehnoloģiju iekārtu tehniskā apkope un remonts |

84500 | 50312610–4 | Informācijas tehnoloģiju iekārtu tehniskā apkope |

84500 | 50312620–7 | Informācijas tehnoloģiju iekārtu remonts |

84500 | 50313000–2 | Reprogrāfijas ierīču tehniskā apkope un remonts |

84500 | 50313100–3 | Fotokopētāju remonta pakalpojumi |

84500 | 50313200–4 | Fotokopētāju tehniskās apkopes pakalpojumi |

84500 | 50314000–9 | Faksa aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

84500 | 50315000–6 | Telefona automātisko atbildētāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

84500 | 50316000–3 | Biļešu izsniegšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts |

84500 | 50317000–0 | Biļešu kompostrētāju tehniskā apkope un remonts |

84250, 84500 | 50320000–4 | Personālo datoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi |

84500 | 50321000–1 | Personālo datoru remonta pakalpojumi |

84500 | 50322000–8 | Personālo datoru tehniskās apkopes pakalpojumi |

84500 | 50323000–5 | Datoru perifēro iekārtu uzturēšana un remonts |

84500 | 50323100–6 | Datoru perifēro iekārtu uzturēšana |

84500 | 50323200–7 | Datoru perifēro iekārtu remonts |

84250, 84500 | 50324000–2 | Personālo datoru atbalsta pakalpojumi |

84250 | 50324100–3 | Sistēmu uzturēšanas pakalpojumi |

84500 | 50324200–4 | Profilaktiskie uzturēšanas pakalpojumi |

84100, 84990 | 72100000–6 | Datortehnikas konsultāciju pakalpojumi |

84100 | 72110000–9 | Datoriekārtu izvēles konsultāciju pakalpojumi |

84990 | 72120000–2 | Datoriekārtu kļūmes novēršanas konsultāciju pakalpojumi |

84100 | 72130000–5 | Datortīklu plānošanas konsultāciju pakalpojumi |

84100 | 72140000–8 | Datoriekārtu pieņemšanas testēšanas konsultāciju pakalpojumi |

84210 līdz 84250, 84990 | 72200000–7 | Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi |

84240 | 72210000–0 | Programmatūras pakešu programmēšanas pakalpojumi |

84240 | 72211000–7 | Sistēmu un lietotāju programmatūras programmēšanas pakalpojumi |

84240 | 72212000–4 | Lietojumprogrammu programmēšanas pakalpojumi |

84210 līdz 84250 | 72220000–3 | Sistēmu un tehnisko konsultāciju pakalpojumi |

84220 | 72221000–0 | Uzņēmējdarbības analīzes konsultāciju pakalpojumi |

84210, 84220 | 72222000–7 | Informācijas sistēmu vai tehnoloģijas stratēģiskā pārskata un plānošanas pakalpojumi |

84220 | 72222100–8 | Informācijas sistēmu vai tehnoloģijas stratēģiskā pārskata pakalpojumi |

84210 | 72222200–9 | Informācijas sistēmu vai tehnoloģijas plānošanas pakalpojumi |

84220 | 72222300–0 | Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi |

84220 | 72223000–4 | Informācijas tehnoloģijas prasību pārskata pakalpojumi |

84220 līdz 84240 | 72224000–1 | Projektu vadības konsultāciju pakalpojumi |

84240 | 72224100–2 | Sistēmas ieviešanas plānošanas pakalpojumi |

84230 | 72224200–3 | Sistēmas kvalitātes nodrošināšanas plānošanas pakalpojumi |

84230 | 72225000–8 | Sistēmas kvalitātes nodrošināšanas novērtēšanas un pārskata pakalpojumi |

84240 | 72226000–5 | Sistēmas programmatūras pieņemšanas testēšanas konsultāciju pakalpojumi |

84220 | 72227000–2 | Programmatūras integrēšanas konsultāciju pakalpojumi |

84220 | 72228000–9 | Datoriekārtu integrēšanas konsultāciju pakalpojumi |

84230 | 72230000–6 | Klienta vajadzībām pielāgotas programmatūras izstrādes pakalpojumi |

84230 | 72231000–3 | Militārā lietojuma programmatūras izstrāde |

84230 | 72232000–0 | Darījumu apstrādes un individuālā pasūtījuma programmatūras izstrāde |

84210, 84220, 84240 | 72240000–9 | Sistēmu analīzes un programmēšanas pakalpojumi |

84220 | 72241000–6 | Kritiskās plānošanas projektu specifikācijas pakalpojumi |

84240 | 72242000–3 | Plānošanas un modelēšanas pakalpojumi |

84240 | 72243000–0 | Programmēšanas pakalpojumi |

84240 | 72244000–7 | Prototipa izstrādes pakalpojumi |

84220, 84240 | 72245000–4 | Līgumu sistēmu analīzes un programmēšanas pakalpojumi |

84210 | 72246000–1 | Sistēmu konsultāciju pakalpojumi |

84240, 84250 | 72250000–2 | Sistēmu uzturēšanas un atbalsta pakalpojumi |

84250 | 72251000–9 | Datorkļūmes novēršanas pakalpojumi |

84250 | 72252000–6 | Datoru arhivēšanas pakalpojumi |

84250 | 72253000–3 | Palīdzības dienesta un atbalsta pakalpojumi |

84250 | 72253100–4 | Palīdzības dienesta pakalpojumi |

84250 | 72253200–5 | Sistēmu atbalsta pakalpojumi |

84240, 84250 | 72254000–0 | Programmatūras testēšanas un uzturēšanas pakalpojumi |

84240 | 72254100–1 | Sistēmu testēšanas pakalpojumi |

84210 līdz 84250, 84990 | 72260000–5 | Ar programmatūru saistītie pakalpojumi |

84250 | 72261000–2 | Programmatūras atbalsta pakalpojumi |

84240 | 72262000–9 | Programmatūras izstrādes pakalpojumi |

84240 | 72263000–6 | Programmatūras ieviešanas pakalpojumi |

84990 | 72264000–3 | Programmatūras reproducēšanas pakalpojumi |

84240 | 72265000–0 | Programmatūras konfigurēšanas pakalpojumi |

84210 | 72266000–7 | Programmatūras konsultāciju pakalpojumi |

84250 | 72267000–4 | Programmatūras uzturēšanas pakalpojumi |

84990 | 72268000–1 | Programmatūras piegādes pakalpojumi |

84250, 84310 līdz 84400, 84990 | 72300000–8 | Datu pakalpojumi |

84250, 84310 līdz 84390, 84990 | 72310000–1 | Datu apstrādes pakalpojumi |

84320, 84330 | 72311000–8 | Datoru tabulācijas pakalpojumi |

84320 | 72311100–9 | Datu pārveidošanas pakalpojumi |

84320 | 72311200–0 | Datu paketes apstrādes pakalpojumi |

84330 | 72311300–1 | Datoru laikdalības pakalpojumi |

84310 | 72312000–5 | Datu ievades pakalpojumi |

84310 | 72312100–6 | Datu sagatavošanas pakalpojumi |

84310 | 72312200–7 | Rakstzīmju optiskās pazīšanas pakalpojumi |

84310 | 72313000–2 | Datu iegūšanas pakalpojumi |

84310 | 72314000–9 | Datu apkopošanas un salīdzināšanas pakalpojumi |

84250, 84390 | 72315000–6 | Datu tīkla vadības un atbalsta pakalpojumi |

84250, 84390 | 72315100–7 | Datu tīkla atbalsta pakalpojumi |

84390 | 72315200–8 | Datu tīkla vadības pakalpojumi |

84320 | 72316000–3 | Datu analīzes pakalpojumi |

84390 | 72317000–0 | Datu uzglabāšanas pakalpojumi |

84310, 84320 | 72319000–4 | Datu piegādes pakalpojumi |

84400 | 72320000–4 | Datu bāzu pakalpojumi |

84400 | 72321000–1 | Datu bāzu pakalpojumi ar pievienoto vērtību |

84400 | 72322000–8 | Datu pārvaldīšanas pakalpojumi |

84100 līdz 84990 | 72510000–3 | Datorsaistītie vadības pakalpojumi |

84210 līdz 84250 | 72511000–0 | Tīkla vadības programmatūras pakalpojumi |

84990 | 72512000–7 | Dokumentu pārvaldības pakalpojumi |

84100 līdz 84990 | 72513000–4 | Biroja automatizācijas pakalpojumi |

84990 | 72514000–1 | Datoriekārtu vadības pakalpojumi |

84990 | 72514100–2 | Ar datoru ekspluatāciju saistītie pārvaldības pakalpojumi |

84990 | 72514200–3 | Pārvaldības pakalpojumi datorsistēmu izstrādei |

84990 | 72514300–4 | Pārvaldības pakalpojumi datorsistēmu uzturēšanai |

84100 līdz 84990 | 72520000–6 | Datoru atbalsta un konsultāciju pakalpojumi |

84100 līdz 84990 | 72521000–3 | Datoru atbalsta pakalpojumi |

84100 līdz 84990 | 72521100–4 | Datoru tehniskā atbalsta pakalpojumi |

84250, 84500 | 72540000–2 | Datoru modernizācijas pakalpojumi |

84250, 84500 | 72541000–9 | Datoru paplašināšanas pakalpojumi |

84250, 84500 | 72541100–0 | Atmiņas palielināšanas pakalpojumi |

84220, 84990 | 72550000–5 | Datoru audita pakalpojumi |

84100, 84240 | 72560000–8 | Datoru testēšanas pakalpojumi |

84250 | 72570000–1 | Datoru dublējumkopiju pakalpojumi |

84250 | 72580000–4 | Datoru katalogu konversijas pakalpojumi |

84100 līdz 84990 | 72590000–7 | Datorsaistītie profesionālie pakalpojumi |

84990 | 72591000–4 | Pakalpojumu līgumu izstrāde |

8 | Pētījumu un attīstības pakalpojumi 85 | | | |

85101 līdz 85109, 85201 līdz 85209, 85300 | 73000000–2 | Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi |

85101 līdz 85109, 85201 līdz 85209, 85300 | 73100000–3 | Pētniecības un eksperimentālās izstrādes pakalpojumi |

85101 līdz 85109, 85201 līdz 85209, 85300 | 73110000–6 | Pētniecības pakalpojumi |

85101 līdz 85109, 85300 | 73111000–3 | Pētniecības laboratoriju pakalpojumi |

85102 | 73112000–0 | Jūras pētniecības pakalpojumi |

85101 līdz 85109, 85201 līdz 85209, 85300 | 73120000–9 | Eksperimentālās izstrādes pakalpojumi |

85101 līdz 85300 | 73300000–5 | Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde |

9 | Grāmatvedības, revīzijas un grāmatvedības uzskaites pakalpojumi 862 | | | |

86211 līdz 86220 | 74121000–3 | Grāmatvedības uzskaites un revīzijas pakalpojumi |

86212, 86213, 86219 | 74121100–4 | Grāmatvedības uzskaites pakalpojumi |

86219, 86220 | 74121110–7 | Rēķinvedības pakalpojumi |

86219 | 74121112–1 | Algu izmaksas vadības pakalpojumi |

86220 | 74121113–8 | Realizācijas un iepirkumu iegrāmatošanas pakalpojumi |

86213 | 74121120–0 | Finanšu pārskatu sastādīšanas pakalpojumi |

86211, 86212 | 74121200–5 | Revīzijas pakalpojumi |

86211 | 74121210–8 | Finanšu revīzijas pakalpojumi |

86211 | 74121220–1 | Iekšējā audita pakalpojumi |

86211 | 74121230–4 | Ar likumu noteiktā audita pakalpojumi |

86211 | 74121240–7 | Krāpšanas konstatācijas revīzijas pakalpojumi |

86212 | 74121250–0 | Grāmatvedības pārbaudes pakalpojumi |

10 | Tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptaujas 864 | | | |

86401, 86402 | 74130000–9 | Tirgus izpētes, sabiedriskās domas aptaujas un saistītie pakalpojumi |

86401 | 74131000–6 | Tirgus izpētes pakalpojumi |

86401, 86402 | 74131100–7 | Aptaujas pakalpojumi |

86401, 86402 | 74131110–0 | Aptaujas plānošanas pakalpojumi |

86401, 86402 | 74131120–3 | Aptaujas veikšanas pakalpojumi |

86401, 86402 | 74131121–0 | Telefonaptaujas pakalpojumi |

86401, 86402 | 74131130–6 | Aptaujas analīzes pakalpojumi |

86401 | 74131200–8 | Ekonomikas pētījumu pakalpojumi |

86401 | 74131300–9 | Tirgus testēšanas pakalpojumi |

86401 | 74131400–0 | Darbības pārskata pakalpojumi |

86401 | 74131500–1 | Priekšizpēte |

86401 | 74131600–2 | Sociālo pētījumu pakalpojumi |

86402 | 74132000–3 | Sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi |

86401, 86402 | 74133000–0 | Statistikas pakalpojumi |

86401 | 74423100–1 | Klientu aptaujas pakalpojumi |

86401 | 74423110–4 | Klientu apmierinātības izpētes pakalpojumi |

11 | Vadības konsultantu pakalpojumi un saistītie pakalpojumi 865, 866 | | | |

86509 | 73200000–4 | Pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumi |

86509 | 73210000–7 | Pētniecības konsultāciju pakalpojumi |

86509 | 73220000–0 | Izstrādes konsultāciju pakalpojumi |

86501 līdz 86739 | 74140000–2 | Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju un saistītie pakalpojumi |

86501 līdz 86509 | 74141000–9 | Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju pakalpojumi |

86501, 86509 | 74141100–0 | Vispārējās vadības konsultāciju pakalpojumi |

86501, 86509 | 74141110–3 | Uzņēmējdarbības attīstības konsultāciju pakalpojumi |

86502 | 74141200–1 | Finanšu vadības konsultāciju pakalpojumi |

86503 | 74141300–2 | Tirgdarbības vadības konsultāciju pakalpojumi |

86504 | 74141400–3 | Cilvēkresursu vadības konsultāciju pakalpojumi |

86505, 86509 | 74141500–4 | Ražošanas vadības konsultāciju pakalpojumi |

86505 | 74141510–7 | Kvalitātes nodrošināšanas konsultāciju pakalpojumi |

86505, 86509 | 74141520–0 | Plānošanas konsultāciju pakalpojumi |

86506 | 74141600–5 | Sabiedrisko attiecību pakalpojumi |

86506 | 74141610–8 | Sabiedrisko attiecību vadības pakalpojumi |

86506 | 74141620–1 | Sabiedrisko attiecību konsultāciju pakalpojumi |

86509 | 74141700–6 | Drošības konsultāciju pakalpojumi |

86509 | 74141800–7 | Iepirkuma konsultāciju pakalpojumi |

86509 | 74141900–8 | Ietekmes uz vidi konsultāciju pakalpojumi |

86601, 86602 | 74142000–6 | Ar vadību saistītie pakalpojumi |

86601 | 74142100–7 | Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvprojektu vadību |

86601 | 74142110–0 | Projektu uzraudzības pakalpojumi, izņemot būvprojektu uzraudzību |

86601 | 74142120–3 | Projektu plānošanas pakalpojumi, izņemot būvprojektu plānošanu |

86609 | 74150000–5 | Vadības holdingu pakalpojumi |

86503 | 74420000–9 | Tirgdarbības pakalpojumi |

86503 | 74421000–6 | Tiešās pārdošanas pakalpojumi |

86503 | 74423000–0 | Klientu apkalpošana |

86503 | 74423200–2 | Klientu apkalpošanas pakalpojumi |

86503 | 74423210–5 | Klientu lojalitātes programma |

86505 | 74871000–5 | Inventāra kontroles pakalpojumi |

86609 | 93620000–0 | Ostu pārvaldības pakalpojumi |

12 | Arhitektūras pakalpojumi: inženiertehniskie pakalpojumi, integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi; saistītie zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi, tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumi 867 | | | |

86711 līdz 86739 | 74200000–1 | Arhitektūras, inženiertehniskie, celtniecības un saistītie tehnisko konsultāciju pakalpojumi |

86751 līdz 86769 | 74210000–4 | Tehnisko konsultāciju pakalpojumi |

86711 līdz 86754 | 74220000–7 | Arhitektūras un saistītie pakalpojumi |

86711 līdz 86719 | 74221000–4 | Konsultatīvie arhitektūras pakalpojumi |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222000–1 | Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222100–2 | Ēku arhitektūras pakalpojumi |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222200–3 | Ārpustelpu arhitektūras pakalpojumi |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222300–4 | Ēku paplašināšanas arhitektūras pakalpojumi |

86711 | 74223000–8 | Arhitektūras projektu konkursu organizēšana |

86711 līdz 86741 | 74224000–5 | Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi |

86711 līdz 86739, 86753, 86754 | 74225000–2 | Arhitektūras, inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi |

86711 līdz 86719 | 74225100–3 | Arhitektūras un ēku uzmērīšanas pakalpojumi |

86721 līdz 86739 | 74230000–0 | Inženiertehniskie pakalpojumi |

86711 līdz 86739 | 74231000–7 | Konsultatīvie inženiertehniskie un celtniecības pakalpojumi |

86721, 86724, 86731, 86732 | 74231100–8 | Inženiertehnisko darbu konsultatīvie pakalpojumi |

86721, 86724, 86731, 86732 | 74231110–1 | Inženiertehnisko darbu atbalsta pakalpojumi |

86721, 86724, 86731 | 74231120–4 | Transporta sistēmu konsultāciju pakalpojumi |

86721 | 74231121–1 | Automaģistrāļu konsultāciju pakalpojumi |

86721, 86724, 86731 | 74231122–8 | Automaģistrāļu inženiertehniskie pakalpojumi |

86721, 86724, 86731 | 74231123–5 | Dzelzceļu inženiertehniskie pakalpojumi |

86721, 86724, 86731 | 74231124–2 | Lidostu inženiertehniskie pakalpojumi |

86721 | 74231130–7 | Infrastruktūras darbu konsultāciju pakalpojumi |

86721 līdz 86729, 86733, 86739 | 74231200–9 | Strukturālās inženierijas konsultāciju pakalpojumi |

86721, 86729 | 74231300–0 | Vides inženiertehnisko konsultāciju pakalpojumi |

86721, 86729 | 74231310–3 | Skaņas kontroles konsultāciju pakalpojumi |

86721, 86729 | 74231320–6 | Skaņas izolācijas un telpu akustikas konsultāciju pakalpojumi |

86721, 86724, 86729, 86732 | 74231330–9 | Notekūdeņu attīrīšanas konsultāciju pakalpojumi |

86721, 86723 līdz 86726 | 74231400–1 | Enerģijas un saistītie pakalpojumi |

86721, 86723 līdz 86726 | 74231410–4 | Elektropakalpojumi |

86721, 86725 | 74231420–7 | Enerģijas pārvaldības pakalpojumi |

86721, 86725 | 74231430–0 | Energoefektivitātes konsultāciju pakalpojumi |

86721, 86725 | 74231431–7 | Ēku apkures inženiertehniskie pakalpojumi |

86711 līdz 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231500–2 | Būvniecības pakalpojumi |

86711 līdz 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231510–5 | Būvniecības materiālu konsultāciju pakalpojumi |

86711 līdz 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231520–8 | Būvniecības konsultāciju pakalpojumi |

86711 līdz 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231521–5 | Būvniecības pakalpojumu konsultāciju pakalpojumi |

86722, 86727 | 74231530–1 | Būvju uzmērīšanas pakalpojumi |

86711, 86721 | 74231540–4 | Būvju inspekcijas pakalpojumi |

86721 | 74231600–3 | Telekomunikāciju konsultāciju pakalpojumi |

86712, 86721 līdz 86739 | 74231700–4 | Riska aizsardzības un kontroles konsultāciju pakalpojumi |

86721 | 74231710–7 | Ugunsgrēku un eksploziju aizsardzības un kontroles konsultāciju pakalpojumi |

86712, 86721 līdz 86739 | 74231720–0 | Veselības un drošības pakalpojumi |

86721 | 74231721–7 | Veselības un drošības konsultāciju pakalpojumi |

86721 | 74231800–5 | Konsultatīvie inženiertehniskie pakalpojumi |

86721 | 74231810–8 | Ēku mākslīgā un dabiskā apgaismojuma inženiertehniskie pakalpojumi |

86721 | 74231900–6 | Eksperta liecības pakalpojumi |

86721 līdz 86739 | 74232000–4 | Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi |

86721, 86723, 86729 | 74232100–5 | Ēku mehānisko un elektrisko iekārtu inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi |

86721, 86729 | 74232110–8 | Celtniecības saimniecības pakalpojumi |

86723 | 74232120–1 | Apkures sistēmu projektēšanas pakalpojumi |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232200–6 | Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232210–9 | Inženiertehnisko darbu tāmēšanas pakalpojumi |

86726 | 74232220–2 | Cauruļvadu projektēšanas pakalpojumi |

86724 | 74232230–5 | Tiltu projektēšanas pakalpojumi |

86724 | 74232240–8 | Aizsprostu projektēšanas pakalpojumi |

86726 | 74232250–1 | Satiksmes regulēšanas iekārtu inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi |

86723 līdz 86726 | 74232300–7 | Rūpniecisko procesu un ražošanas inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi |

86723 līdz 86726 | 74232310–0 | Elektroapgādes sistēmu projektēšanas pakalpojumi |

86725 | 74232320–3 | Iekārtu inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi |

86722 līdz 86739 | 74232400–8 | Tāmēšanas pakalpojumi |

86722 | 74232500–9 | Pamatu projektēšanas pakalpojumi |

86722, 86723, 86725 līdz 86729, 86733, 86739 | 74232600–0 | Celtniecības palīgpakalpojumi |

86726 | 74232700–1 | Nestspējīgo struktūru projektēšanas pakalpojumi |

86726 | 74232800–2 | Nestspējīgo struktūru projektēšanas pakalpojumu pārbaude |

86721 līdz 86739 | 74233000–1 | Dažādi inženiertehniskie pakalpojumi |

86725 | 74233100–2 | Urbšanas šķidruma inženiertehniskie pakalpojumi |

86729 | 74233200–3 | Ģeotehniskie inženierpakalpojumi |

86722 līdz 86739 | 74233300–4 | Mašīnbūves pakalpojumi |

86722 līdz 86739 | 74233400–5 | Mašīnbūves un elektrotehniskie pakalpojumi |

86721 | 74233500–6 | Inženiertehniskā izpēte |

86729, 86739 | 74233600–7 | Inženiertehniskie atbalsta pakalpojumi |

86729 | 74233700–8 | Korozijas inženiertehniskie pakalpojumi |

86731 līdz 86739 | 74240000–3 | Integrētie inženiertehniskie pakalpojumi |

86741, 86742 | 74250000–6 | Pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi |

86741 | 74251000–3 | Pilsētplānošanas pakalpojumi |

86742 | 74252000–0 | Ainavu arhitektūras pakalpojumi |

86742 | 74252100–1 | Dārza ainavu pakalpojumi |

86711 līdz 86742 | 74260000–9 | Ar celtniecību saistītie pakalpojumi |

86711, 86721 | 74261000–6 | Teritorijas izpētes pakalpojumi |

86713 līdz 86719, 86727 | 74262000–3 | Celtniecības uzraudzības pakalpojumi |

86713 līdz 86719, 86727 | 74262100–4 | Būvlaukuma uzraudzības pakalpojumi |

86711, 86721 | 74263000–0 | Celtniecības konsultāciju pakalpojumi |

86711 līdz 86742 | 74264000–7 | Celtniecības vadības pakalpojumi |

86711 līdz 86742 | 74264100–8 | Celtniecības projekta vadības pakalpojumi |

86721 līdz 86739, 86751 līdz 86754 | 74270000–2 | Ar inženieriju saistītie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi |

86751 | 74271000–9 | Ģeoloģiskie, ģeofiziskie un citi zinātniskās izpētes pakalpojumi |

86751 | 74271100–0 | Urbuma parauga sagatavošanas un analīzes pakalpojumi |

86751 | 74271200–1 | Ģeoloģisko un ģeofizisko konsultāciju pakalpojumi |

86751 | 74271210–4 | Ģeofizisko konsultāciju pakalpojumi |

86751 | 74271220–7 | Ģeoloģisko konsultāciju pakalpojumi |

86751 | 74271300–2 | Mikropaleontoloģiskās analīzes pakalpojumi |

86751 | 74271400–3 | Petrofizisko novērtējumu pakalpojumi |

86751 | 74271500–4 | Grunts izpētes pakalpojumi |

86751 | 74271600–5 | Laika apstākļu prognozēšanas pakalpojumi |

86751 | 74271700–6 | Zinātniskās izpētes pakalpojumi |

86751 | 74271710–9 | Ģeofiziskās izpētes pakalpojumi |

86751, 86721, 86711 | 74271711–6 | Arheoloģisko atradumu vietu ģeofiziskās izpētes |

86751 | 74271720–2 | Ģeoloģiskās izpētes pakalpojumi |

86751 | 74271800–7 | Topogrāfiskie pakalpojumi |

86751, 86721, 86711 | 74271810–0 | Areheoloģisko atradumu vietu topogrāfiskā izpēte |

86751 | 74271900–8 | Ūdens āderu noteikšanas pakalpojumi |

86752 | 74272000–6 | Pazemes ģeodēziskās izpētes pakalpojumi |

86752 | 74272100–7 | Seismoloģijas pakalpojumi |

86752 | 74272110–0 | Seismogrāfiskās izpētes pakalpojumi |

86752 | 74272111–7 | Seismisko datu iegūšanas pakalpojumi |

86752 | 74272112–4 | Seismisko datu apkopošanas pakalpojumi |

86752 | 74272113–1 | Seismisko datu apstrādes pakalpojumi |

86752 | 74272300–9 | Magnetometrijas izpētes pakalpojumi |

86753 | 74273000–3 | Virszemes ģeodēziskās izpētes pakalpojumi |

86753 | 74273100–4 | Hidrogrāfiskās izpētes pakalpojumi |

86753 | 74273200–5 | Dimensionālās izpētes pakalpojumi |

86754 | 74274000–0 | Kartēšanas pakalpojumi |

86754 | 74274100–1 | Digitālās kartēšanas pakalpojumi |

86754 | 74274200–2 | Aerokartēšanas pakalpojumi |

86754 | 74274300–3 | Kadastrālās kartēšanas pakalpojumi |

86754 | 74274400–4 | Hidrogrāfiskie pakalpojumi |

86754 | 74274500–5 | Jūras kartogrāfijas pakalpojumi |

86754 | 74275000–7 | Uzmērīšanas pakalpojumi |

86754 | 74275100–8 | Fotogrammetrijas pakalpojumi |

86754 | 74275200–9 | Arsenāla izpēte |

86721 līdz 86739 | 74276000–4 | Tehniskie pakalpojumi |

86721 līdz 86739 | 74276100–5 | Tehniskās kontroles pakalpojumi |

86721 līdz 86739 | 74276200–6 | Tehniskās palīdzības pakalpojumi |

86721 līdz 86739 | 74276300–7 | Tehniskā atbalsta pakalpojumi |

86721 līdz 86739 | 74276400–8 | Tehniskās plānošanas pakalpojumi |

86761 līdz 86769 | 74310000–5 | Tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumi |

86761 | 74311000–2 | Sastāva un tīrības testēšanas un analīzes pakalpojumi |

86761 līdz 86769 | 74312000–9 | Analīzes pakalpojumi |

86761 līdz 86769 | 74312100–0 | Tehniskās analīzes pakalpojumi |

86761 līdz 86769 | 74313000–6 | Tehniskās pārbaudes un testēšanas pakalpojumi |

86764 | 74313100–7 | Tehniskās pārbaudes pakalpojumi |

86764 | 74313110–0 | Ierīču pārbaudes pakalpojumi |

86764 | 74313120–3 | Automobiļu tehniskās apskates pakalpojumi |

86764 | 74313130–6 | Ēku tehniskās pārbaudes pakalpojumi |

86764 | 74313140–9 | Inženiertehnisko konstrukciju tehniskās pārbaudes pakalpojumi |

86764 | 74313141–6 | Cauruļvadu pārbaudes pakalpojumi |

86764 | 74313142–3 | Jūras apdrošināšanas izpētes pakalpojumi |

86764 | 74313143–0 | Noplūdes testēšanas pakalpojumi |

86764 | 74313144–7 | Plūsmas uzraudzības pakalpojumi |

86764 | 74313145–4 | Tiltu pārbaudes pakalpojumi |

86764 | 74313146–1 | Aizsprostu pārbaudes pakalpojumi |

86764 | 74313147–8 | Dzelzceļa sliežu pārbaudes pakalpojumi |

86761 līdz 86763, 86769 | 74313200–8 | Tehniskās testēšanas pakalpojumi |

86763 | 74313210–1 | Vārstu testēšanas pakalpojumi |

86761 līdz 86763, 86769 | 74313220–4 | Testēšanas pakalpojumi, kas nav saistīti ar procesa vai konstrukcijas izjaukšanu |

86761 līdz 86763, 86769 | 74323000–9 | Kvalitātes kontroles pakalpojumi |

86761 līdz 86763, 86769 | 74323100–0 | Kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumi |

86713 | 74874000–6 | Līguma administrēšanas pakalpojumi |

13 | Reklāmas pakalpojumi 871 | | | |

86401, 86503, 86506, 87110 līdz 87190 | 74400000–3 | Reklāmas un tirgdarbības pakalpojumi |

87110 līdz 87190 | 74410000–6 | Reklāmas pakalpojumi |

87120 | 74411000–3 | Reklāmas konsultāciju pakalpojumi |

87120 | 74412000–0 | Reklāmas pārvaldības pakalpojumi |

87190 | 74422000–3 | Noieta veicināšanas pakalpojumi |

14 | Ēku tīrīšanas un īpašumu pārvaldīšanas pakalpojumi 874, 82201 līdz 82206 | | | |

82201 līdz 82206 | 70300000–4 | Nekustamā īpašuma aģentūru pakalpojumi par noteiktu samaksu vai uz līguma pamata |

82201 līdz 82203, 82205 | 70310000–7 | Ēku nomas vai pārdošanas pakalpojumi |

82201, 82203 | 70311000–4 | Dzīvojamo ēku nomas vai pārdošanas pakalpojumi |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70320000–0 | Zemes nomas vai pārdošanas pakalpojumi |

82201, 82202 | 70321000–7 | Zemes nomas pakalpojumi |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70322000–4 | Brīvas zemes nomas vai pārdošanas pakalpojumi |

82201, 82202 | 70330000–3 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumi par noteiktu samaksu vai uz līguma pamata |

82201 | 70331000–0 | Dzīvojamā fonda īpašuma pakalpojumi |

82201 | 70331100–1 | Iestāžu pārvaldīšanas pakalpojumi |

82202 | 70332000–7 | Nedzīvojamo telpu īpašuma pakalpojumi |

82202 | 70332100–8 | Zemes pārvaldīšanas pakalpojumi |

82202 | 70332200–9 | Komercīpašumu pārvaldīšanas pakalpojumi |

82202 | 70332300–0 | Rūpniecisko īpašumu pārvaldīšanas pakalpojumi |

82201 | 70333000–4 | Mājokļu pakalpojumi |

82203 | 70340000–6 | Daļlaika īpašuma tiesību pakalpojumi |

87403 | 74710000–9 | Dzīvojamo telpu uzkopšanas pakalpojumi |

87403, 87401 līdz 87409 | 74720000–2 | Rūpnieciskās uzkopšanas pakalpojumi |

87401 | 74721000–9 | Dezinfekcijas un kaitēkļu apkarošanas pakalpojumi |

87401 | 74721100–0 | Dezinfekcijas pakalpojumi |

87401 | 74721200–1 | Kaitēkļu apkarošanas pakalpojumi |

87401 | 74721210–4 | Žurku iznīdēšanas pakalpojumi |

87401 | 74721300–2 | Fumigācijas pakalpojumi |

87402 | 74722000–6 | Logu tīrīšanas pakalpojumi |

87409 | 74724000–0 | Krāšņu un skursteņu tīrīšanas pakalpojumi |

87401 līdz 87409 | 74731000–2 | Ēku tīrīšanas pakalpojumi |

87409 | 74731100–3 | Cauruļveida struktūru vilkmes tīrīšanas pakalpojumi |

87409 | 74732000–9 | Cisternu tīrīšanas pakalpojumi |

87409 | 74732100–0 | Rezervuāru tīrīšanas pakalpojumi |

87403, 87409 | 74735000–0 | Autostāvvietu tīrīšanas pakalpojumi |

87409 | 74740000–8 | Dažādi uzkopšanas pakalpojumi |

87409 | 74741000–5 | Telefonierīču tīrīšanas pakalpojumi |

87409 | 74742000–2 | Transportlīdzekļu tīrīšanas pakalpojumi |

87403 | 74743000–9 | Biroja iekārtu tīrīšanas pakalpojumi |

87409 | 74744000–6 | Atkritumu urnu tīrīšanas pakalpojumi |

87401 līdz 87409 | 74750000–1 | Biroju uzkopšanas pakalpojumi |

87401 līdz 87409 | 74760000–4 | Skolu uzkopšanas pakalpojumi |

15 | Izdevniecības un iespiešanas pakalpojumi par atlīdzību vai pamatojoties uz līgumu 88442 | | | |

88442 | 78000000–7 | Iespiešanas, izdevniecības un saistītie pakalpojumi |

88442 | 78100000–8 | Iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78110000–1 | Grāmatu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78111000–8 | Adrešu grāmatu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78112000–5 | Burtnīcu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78113000–2 | Dienasgrāmatu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78113100–3 | Laika plānotāju iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78114000–9 | Piezīmju bloku iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78114100–0 | Bukletu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78114200–1 | Rakstāmbloku iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78114300–2 | Vēstuļu bloku iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78114400–3 | Dzēšpapīru bloku iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78115000–6 | Tirdzniecības reklāmas materiālu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78115100–7 | Preču katalogu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78116000–3 | Reģistru iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78117000–0 | Grāmatvedības žurnālu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78118000–7 | Pasūtījumu žurnālu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78119000–4 | Kases ieņēmumu žurnālu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78120000–4 | Kancelejas materiālu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78121000–1 | Aplokšņu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78122000–8 | Piezīmju papīra iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78122100–9 | Bloknotu ar koppapīra starplikām iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78123000–5 | Paraugu vai kolekciju albumu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78124000–2 | Ātršuvēju vai dokumentu vāku iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78125000–9 | Vizītkaršu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78130000–7 | Pret viltojumiem drošu dokumentu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78131000–4 | Atļauju iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78132000–1 | Banknošu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78133000–8 | Akciju iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78134000–5 | Čeku veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78135000–2 | Jaunu pastmarku iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78135100–3 | Zīmogpapīra iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78136000–9 | Pusdienu talonu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78140000–0 | Veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78141000–7 | Paškopējošo lietvedības veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78142000–4 | Nepārtraukto veidlapu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78150000–3 | Biļešu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78151000–0 | Ieejas biļešu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78152000–7 | Braukšanas biļešu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78153000–4 | Biļešu ar magnētisko svītru iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78160000–6 | Kalendāru iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78170000–9 | Laika grafiku iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78180000–2 | Avīžu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78190000–5 | Plakātu iespiešanas pakalpojumi |

88442 | 78200000–9 | Ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi |

88442 | 78210000–2 | Iespieddarbu pēcapstrādes pakalpojumi |

88442 | 78220000–5 | Salikšanas pakalpojumi |

88442 | 78221000–2 | Formu plates sagatavošanas pakalpojumi |

88442 | 78222000–9 | Fotogravīras pakalpojumi |

88442 | 78223000–6 | Salikuma pakalpojumi |

88442 | 78224000–3 | Litogrāfijas pakalpojumi |

88442 | 78225000–0 | Grafiskās projektēšanas pakalpojumi |

88442 | 78230000–8 | Iespiešanas un piegādes pakalpojumi |

88442 | 78240000–1 | Iespiešanas un izplatīšanas pakalpojumi |

88442 | 78300000–0 | Izdevniecības pakalpojumi |

88442 | 78310000–3 | Grāmatu iesiešanas un pēcapstrādes pakalpojumi |

88442 | 78311000–0 | Grāmatu pēcapstrādes pakalpojumi |

88442 | 78312000–7 | Grāmatu iesiešanas pakalpojumi |

88442 | 78400000–1 | Abonēšanas pakalpojumi |

16 | Notekūdeņu un atkritumu savākšanas un izvietošanas pakalpojumi; sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi 94 | | | |

94010, 94020 | 90100000–8 | Notekūdeņu un atkritumu savākšanas un izvietošanas pakalpojumi |

94010 | 90110000–1 | Notekūdeņu pakalpojumi |

94010 | 90111000–8 | Notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi |

94010 | 90111100–9 | Notekūdeņu novadīšanas pakalpojumi |

94010 | 90111200–0 | Notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumi |

94010 | 90111300–1 | Notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi |

94010 | 90112000–5 | Atkritumu bedru un septisko aku attīrīšanas pakalpojumi |

94010 | 90112100–6 | Atkritumu bedru attīrīšanas pakalpojumi |

94010 | 90112200–7 | Septisko aku pakalpojumi |

94010 | 90112210–0 | Septisko aku attīrīšanas pakalpojumi |

94010 | 90112300–8 | Atkritumu bedru vai septisko aku iztukšošanas pakalpojumi |

94010 | 90113000–2 | Notekcauruļu tīrīšanas pakalpojumi |

94010 | 90114000–9 | Notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi |

94010 | 90114100–0 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācija |

94010 | 90115000–6 | Notekūdeņu sistēmas izpētes pakalpojumi |

94020 | 90120000–4 | Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

94020 | 90121000–1 | Vispārīgie atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

94020 | 90121100–2 | Atkritumu savākšanas pakalpojumi |

94020 | 90121110–5 | Pilsētvides cieto atkritumu savākšanas pakalpojumi |

94020 | 90121120–8 | Mājsaimniecību atkritumu savākšanas pakalpojumi |

94020 | 90121130–1 | Atkritumu savākšanas pakalpojumi |

94020 | 90121140–4 | Papīra savākšanas pakalpojumi |

94020 | 90121200–3 | Atkritumu transporta pakalpojumi |

94020 | 90121300–4 | Atkritumu pārstrādes pakalpojumi |

94020 | 90121310–7 | Mājsaimniecību atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

94020 | 90121320–0 | Pilsētvides cieto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

94020 | 90121330–3 | Atkritumu sadedzināšanas pakalpojumi |

94020 | 90121340–6 | Pelnu likvidēšanas pakalpojumi |

94010 | 90121400–5 | Piesārņoto šķidrumu attīrīšana un likvidēšana |

94020 | 90122000–8 | Īpašu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

94020 | 90122100–9 | Toksisko atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

94020 | 90122110–2 | Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

94020 | 90122111–9 | Radioaktīvo atkritumu savākšana |

94020 | 90122112–6 | Radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas pakalpojumi |

94020 | 90122113–3 | Radioaktīvo atkritumu apglabāšana |

94020 | 90122114–0 | Radioaktīvo atkritumu transports |

94020 | 90122120–5 | Pakalpojumi, kas saistīti ar piesārņotu augsni |

94020 | 90122121–2 | Piesārņotas augsnes noņemšana |

94020 | 90122122–9 | Piesārņotas augsnes apglabāšana |

94020 | 90122123–6 | Piesārņotas augsnes apstrādes pakalpojumi |

94020 | 90122124–3 | Augsnes attīrīšana un apstrāde |

94020 | 90122130–8 | Toksisko atkritumu apglabāšanas pakalpojumi, izņemot radioaktīvos atkritumus un piesārņotu augsni |

94020 | 90122131–5 | Ieroču un munīcijas iznīcināšanas pakalpojumi |

94020 | 90122132–2 | Bumbu iznīcināšanas pakalpojumi |

94020 | 90122200–0 | Medicīnisko atkritumu savākšanas pakalpojumi |

94020 | 90122210–3 | Klīnisko atkritumu savākšanas pakalpojumi |

94020 | 90122220–6 | Klīnisko atkritumu izvietošanas pakalpojumi |

94020 | 90122230–9 | Bioloģisko atkritumu aizvākšanas pakalpojumi |

94020 | 90122240–2 | Slimnīcu atkritumu savākšana, transports un izvietošana |

94020 | 90122300–1 | Notekūdeņu nosēdumu apsaimniekošanas pakalpojumi |

94020 | 90122310–4 | Notekūdeņu nosēdumu aizvākšanas pakalpojumi |

94020 | 90122320–7 | Notekūdeņu nosēdumu transporta pakalpojumi |

94020 | 90122330–0 | Notekūdeņu nosēdumu attīrīšanas pakalpojumi |

94020 | 90122340–3 | Notekūdeņu nosēdumu likvidēšanas pakalpojumi |

94020 | 90123000–5 | Atkritumu poligona ekspluatācija |

94020 | 90123100–6 | Atkritumu poligona apsaimniekošanas pakalpojumi |

94020 | 90123200–7 | Ogļu izgāztuves apsaimniekošanas pakalpojumi |

94020 | 90123300–8 | Atkritumu izgāztuves apsaimniekošanas pakalpojumi |

94010 līdz 94050, 94090 | 90200000–9 | Tīrīšanas un sanitārie pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās un saistītie pakalpojumi |

94030 | 90210000–2 | Ielu tīrīšanas pakalpojumi |

94030 | 90211000–9 | Ielu slaucīšanas pakalpojumi |

94030 | 90212000–6 | Sniega tīrīšanas pakalpojumi |

94030 | 90213000–3 | Ledus tīrīšanas pakalpojumi |

94010 | 90220000–5 | Novadgrāvju tīrīšanas pakalpojumi |

94010 | 90221000–2 | Novadgrāvju tukšošanas pakalpojumi |

94020 | 90230000–8 | Azbesta novākšanas pakalpojumi |

94020, 94040 | 90240000–1 | Svina atdalīšanas pakalpojumi |

94010 līdz 94050, 94090 | 90250000–4 | Dezinfekcijas un kaitēkļu apkarošanas pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās |

94020, 94030 | 90260000–7 | Pludmales uzkopšanas pakalpojumi |

94020, 94040 līdz 94090 | 90300000–0 | Vides un ekoloģiskie pakalpojumi |

94020, 94040 līdz 94090 | 90310000–3 | Vides pakalpojumi |

94040 līdz 94090 | 90311000–0 | Vides konsultāciju pakalpojumi |

94060, 94090 | 90312000–7 | Ietekmes uz vidi pētījumi |

94090 | 90313000–4 | Vides monitoringa sistēma |

94040, 94060, 94090 | 90313100–5 | Piesārņojuma kontroles pakalpojumi |

94090 | 90313110–8 | Naftas izplūdes plankumu piesārņojuma kontroles pakalpojumi |

94040, 94060, 94090 | 90313120–1 | Piesārņojuma uzraudzības pakalpojumi |

94040 | 90314000–1 | Emisiju mērīšanas pakalpojumi |

94020, 94040 līdz 94090 | 90315000–8 | Vides aizsardzības pakalpojumi |

94090 | 90315100–9 | Vides uzturēšanas pakalpojumi |

94090 | 90315200–0 | Vides uzlabošanas pakalpojumi |

94020 | 90315300–1 | Atkārtotās pārstrādes pakalpojumi |

94020 | 50190000–3 | Transportlīdzekļu demontāžas pakalpojumi |

94020 | 50229000–6 | Ritošā sastāva demontāža |

94020 | 50243000–0 | Kuģu demontāžas pakalpojumi |

94040 līdz 94090 | 90320000–6 | Ekoloģiskie pakalpojumi |

17 | Viesnīcu un restorānu pakalpojumi 64 | | | |

64110 līdz 64320 | 55000000–0 | Viesnīcu un restorānu pakalpojumi |

64110 | 55100000–1 | Viesnīcu pakalpojumi |

64191 līdz 64199 | 55200000–2 | Kempingu vietas un citas naktsmītņu vietas, izņemot viesnīcas |

64194 | 55210000–5 | Jauniešu viesmītņu pakalpojumi |

64195 | 55220000–8 | Kempingu vietu pakalpojumi |

64195 | 55221000–5 | Autotreileru vietu pakalpojumi |

64191, 64192 | 55240000–4 | Atpūtas centru un atpūtas namu pakalpojumi |

64192 | 55241000–1 | Atpūtas centru pakalpojumi |

64192 | 55242000–8 | Atpūtas namu pakalpojumi |

64191 | 55243000–5 | Bērnu atpūtas nometņu pakalpojumi |

64193 | 55250000–7 | Īslaicīgas apmešanās mēbelētu mītņu izīrēšanas pakalpojumi |

64196 | 55260000–0 | Pakalpojumi nakšņošanai guļamvagonos |

64199 | 55270000–3 | "Gulta–un–brokastis" veida viesnīcu pakalpojumi |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55300000–3 | Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi |

64210 | 55310000–6 | Restorānu viesmīļu pakalpojumi |

64210 | 55311000–3 | Slēgta veida restorānu viesmīļu pakalpojumi |

64210 | 55312000–0 | Atklāta veida restorānu viesmīļu pakalpojumi |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55320000–9 | Ēdienu pasniegšanas pakalpojumi |

64230, 64210, 64220, 64290 | 55321000–6 | Ēdienu sagatavošanas pakalpojumi |

64230, 64210, 64220 | 55322000–3 | Ēdienu pagatavošanas pakalpojumi |

64290 | 55330000–2 | Kafetēriju pakalpojumi |

64310, 64320 | 55400000–4 | Dzērienu pasniegšanas pakalpojumi |

64310, 64320 | 55410000–7 | Bāra vadības pakalpojumi |

64210 līdz 64290 | 55500000–5 | Ēdnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi |

64220 | 55510000–8 | Ēdnīcu pakalpojumi |

64220 | 55511000–5 | Ēdnīcu un citu slēgta veida kafetēriju pakalpojumi |

64220 | 55512000–2 | Ēdnīcu vadības pakalpojumi |

64230 | 55520000–1 | Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi |

64230 | 55521000–8 | Ēdināšanas pakalpojumi privātajām mājsaimniecībām |

64230 | 55521100–9 | Ēdienu piegādes pakalpojumi veciem un slimiem cilvēkiem |

64230 | 55521200–0 | Ēdienu piegādes pakalpojumi |

64230 | 55522000–5 | Ēdināšanas pakalpojumi transporta uzņēmumiem |

64230 | 55523000–2 | Ēdināšanas pakalpojumi citiem uzņēmumiem vai citām iestādēm |

64230 | 55523100–3 | Skolas ēdināšanas pakalpojumi |

64230 | 55524000–9 | Skolas ēdināšanas pakalpojumi |

64110 līdz 64199, 82102 | 93400000–2 | Izmitināšanas un biroju pakalpojumi |

64110 līdz 64199 | 93410000–5 | Izmitināšanas pakalpojumi |

64110 līdz 64199 | 93411000–2 | Mājvietu apsaimniekošanas pakalpojumi |

18 | Dzelzceļa transporta pakalpojumi 711 | | | |

71111, 71112 | 60111000–9 | Pasažieru pārvadājumi, izmantojot dzelzceļu |

71121 līdz 71129 | 60121000–2 | Dzelzceļa kravu transports |

71121 | 60121100–3 | Saldētu vai atdzesētu preču transports, izmantojot dzelzceļu |

71122 | 60121200–4 | Naftas produktu transports, izmantojot dzelzceļu |

71122 | 60121300–5 | Nefasētu lejamu vielu vai gāzes transports, izmantojot dzelzceļu |

71123 | 60121400–6 | Konteinerkravu transports, izmantojot dzelzceļu |

71124 | 60121500–7 | Pasta transports, izmantojot dzelzceļu |

71129 | 60121600–8 | Beztaras sauso kravu transports, izmantojot dzelzceļu |

19 | Ūdensceļu transporta pakalpojumi 72 | | | |

72111 līdz 72240 | 61000000–5 | Ūdensceļu transporta pakalpojumi |

72111, 72119, 72211, 72219 | 61100000–6 | Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, izmantojot ūdensceļus |

72111, 72211 | 61110000–9 | Prāmju transporta pakalpojumi |

72121 līdz 72129, 72221 līdz 72229 | 61200000–7 | Kravu transports, izmantojot ūdensceļus |

72121, 72221 | 61210000–0 | Saldēto preču ūdenstransports |

72122, 72222 | 61220000–3 | Naftas ūdenstransports |

72122, 72222, 72129, 72229 | 61230000–6 | Beztaras kravu ūdenstransports |

72123, 72229 | 61240000–9 | Konteinerkravu ūdenstransports |

72129, 72229 | 61250000–2 | Pasta ūdenstransports |

72130 | 61300000–8 | Kabeļu ierīkošanas kuģu pakalpojumi |

72121 līdz 72129, 72221 līdz 72229 | 61400000–9 | Kuģniecības darbības |

72130, 72230 | 61500000–0 | Ūdens transportlīdzekļu ar apkalpi noma |

72130, 72230 | 61510000–3 | Kuģu ar apkalpi noma |

72130 | 61511000–0 | Jūras kuģu ar apkalpi noma |

72230 | 61512000–7 | Iekšējo ūdeņu kuģu ar apkalpi noma |

72130, 72230 | 61513000–4 | Piesārņojuma novēršanas kuģu pakalpojumi |

72130, 72230 | 61514000–1 | Smago kravu pārvadātājkuģu pakalpojumi |

72130, 72230 | 61515000–8 | Rezerves kuģu pakalpojumi |

72130, 72230 | 61516000–5 | Jūras piekrastes apgādes kuģa pakalpojumi |

72130, 72230 | 61530000–9 | Laivu ar apkalpi noma |

72140, 72240 | 63370000–3 | Kuģu vilkšanas un stumšanas pakalpojumi |

72140, 72240 | 63371000–0 | Kuģu vilkšanas pakalpojumi |

72140, 72240 | 63372000–7 | Kuģu stumšanas pakalpojumi |

20 | Atbalsta un palīgtransporta pakalpojumi 74 | | | |

74690, 88110, 91260 | 62400000–6 | Aviācijas un saistītie pakalpojumi |

74690 | 62440000–8 | Lidaparātu ekspluatācijas pakalpojumi |

74690 | 62441000–5 | Pilotu pakalpojumi |

74690 | 62450000–1 | Lidaparātu ekspluatācijas pakalpojumi |

72140, 72240, 74110 līdz 74900, 91136 | 63000000–9 | Ar transportu saistītie pakalpojumi un palīgpakalpojumi, ceļojumu aģentūru pakalpojumi |

74110 līdz 74290 | 63100000–0 | Kravu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumi |

74110, 74190 | 63110000–3 | Kravu pārkraušanas pakalpojumi |

74110 | 63111000–0 | Konteineru pārkraušanas pakalpojumi |

74190 | 63112000–7 | Bagāžas pārkraušanas pakalpojumi |

74190 | 63112100–8 | Pasažieru bagāžas pārkraušanas pakalpojumi |

74190 | 63112110–1 | Bagāžas pieņemšanas pakalpojumi |

74210 līdz 74290 | 63120000–6 | Uzglabāšanas un noliktavu pakalpojumi |

74210 līdz 74290 | 63121000–3 | Uzglabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi |

74210 līdz 74290 | 63121100–4 | Uzglabāšanas pakalpojumi |

74220 | 63121110–7 | Gāzes krātuvju pakalpojumi |

74290 | 63122000–0 | Noliktavu pakalpojumi |

74300 līdz 74490 | 63200000–1 | Sauszemes transporta palīgpakalpojumi |

74300 | 63210000–4 | Dzelzceļa transporta palīgpakalpojumi |

74410 līdz 74490 | 63220000–7 | Ceļu transporta palīgpakalpojumi |

74410 | 63221000–4 | Autoostu pakalpojumi |

74420 | 63222000–1 | Automaģistrāļu ekspluatācijas pakalpojumi |

74420 | 63222100–2 | Automaģistrāļu lietošanas maksas iekasēšanas pakalpojumi |

74420 | 63223000–8 | Tiltu un tuneļu ekspluatācijas pakalpojumi |

74420 | 63223100–9 | Tiltu ekspluatācijas pakalpojumi |

74420 | 63223110–2 | Tiltu lietošanas maksas iekasēšanas pakalpojumi |

74420 | 63223200–0 | Tuneļu ekspluatācijas pakalpojumi |

74420 | 63223210–3 | Tuneļu lietošanas maksas iekasēšanas pakalpojumi |

74430 | 63224000–5 | Autostāvvietu pakalpojumi |

74490 | 63225000–2 | Tilta svaru pakalpojumi |

74490 | 63226000–9 | Automašīnu degvielas uzpildes pakalpojumi |

72140, 72240, 74510 līdz 74590 | 63300000–2 | Ūdenstransporta palīgpakalpojumi |

74510, 74590 | 63310000–5 | Ostu un ūdensceļu ekspluatācijas pakalpojumi un saistītie pakalpojumi |

74510 | 63311000–2 | Pakalpojumi degvielas iepildīšanai tvertnēs |

74510 | 63312000–9 | Ostu ekspluatācijas pakalpojumi |

74510 | 63313000–6 | Ūdensceļu ekspluatācijas pakalpojumi |

74590 | 63314000–3 | Kuģu degvielas uzpildes pakalpojumi |

74590 | 63315000–0 | Pasažieru termināļu ekspluatācijas pakalpojumi |

74520 | 63320000–8 | Kuģu loču pakalpojumi |

74520 | 63330000–1 | Enkurošanas pakalpojumi |

74530 | 63340000–4 | Navigācijas pakalpojumi |

74530 | 63341000–1 | Jūras pozicionēšanas pakalpojumi |

74530 | 63341100–2 | Peldošo bāku pozicionēšanas pakalpojumi |

74530 | 63342000–8 | Peldošo bāku pakalpojumi |

74530 | 63343000–5 | Boju pozicionēšanas pakalpojumi |

74530 | 63343100–6 | Boju marķēšanas pakalpojumi |

74530 | 63344000–2 | Peldošo bāku pakalpojumi |

74540 | 63350000–7 | Glābšanas un kuģu nocelšanas no sēkļa pakalpojumi |

74540 | 63351000–4 | Kuģu glābšanas pakalpojumi |

74540 | 63352000–1 | Rezerves kuģu pakalpojumi |

74540 | 63353000–8 | Kuģu nocelšanas no sēkļa pakalpojumi |

74510, 74590 | 63360000–0 | Dažādi ūdenstransporta palīgpakalpojumi |

74590 | 63361000–7 | Kuģu reģistrēšanas pakalpojumi |

74590 | 63362000–4 | Ledus laušanas pakalpojumi |

74590 | 63363000–1 | Kuģu uzglabāšanas pakalpojumi |

74590 | 63364000–8 | Kuģu fraktēšanas pakalpojumi |

74590 | 63365000–5 | Kuģu izņemšana no ekspluatācijas |

74590 | 63366000–2 | Kuģu ekspluatācijas pakalpojumi |

74590 | 63366100–3 | Kuģu nolaišanas pakalpojumi |

74590 | 63366200–4 | Zemūdens ierīču tālvadības pakalpojumi |

74590 | 63367000–9 | Zvejas kuģu pakalpojumi |

74590 | 63368000–6 | Pētniecības kuģu pakalpojumi |

74510 | 63369000–3 | Enkura pārvietošanas pakalpojumi |

74610 līdz 74690 | 63400000–3 | Gaisa transporta palīgpakalpojumi |

74610 | 63410000–6 | Lidostu ekspluatācijas pakalpojumi |

74620 | 63420000–9 | Gaisa satiksmes kontroles pakalpojumi |

74690 | 63430000–2 | Lidmašīnu degvielas uzpildes pakalpojumi |

74710, 74720, 74800, 74900, 91136 | 63500000–4 | Ceļojumu aģentūru, ceļojuma vadītāju un tūristu palīdzības pakalpojumi |

74710, 74720, 91136 | 63510000–7 | Ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi |

74710 | 63511000–4 | Komplekso ceļojumu organizēšana |

74710 | 63512000–1 | Ceļojumu biļešu un komplekso ceļojumu pakalpojumi |

74710, 74720, 91136 | 63513000–8 | Tūrisma informācijas pakalpojumi |

74720 | 63514000–5 | Tūristu gidu pakalpojumi |

74710 | 63515000–2 | Ceļojumu pakalpojumi |

74710 | 63516000–9 | Ceļojumu vadības pakalpojumi |

74800, 74900 | 63520000–0 | Transporta aģentūru pakalpojumi |

74800 | 63521000–7 | Kravu transporta aģentūru pakalpojumi |

74590, 74800 | 63522000–4 | Kuģu brokeru pakalpojumi |

74800 | 63523000–1 | Ostu un ekspeditoru pakalpojumi |

74900 | 63524000–8 | Transporta dokumentu sagatavošanas pakalpojumi |

74800, 74900 | 63600000–5 | Loģistikas pakalpojumi |

74300 | 74322000–2 | Vilcienu uzraudzības pakalpojumi |

74540, 88200, 88300 | 93610000–7 | Okeanoloģijas pakalpojumi |

21 | Juridiskie pakalpojumi 861 | | | |

86111 līdz 86190 | 74110000–3 | Juridiskie pakalpojumi |

86111 līdz 86120, 86190 | 74111000–0 | Juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pakalpojumi |

86111 līdz 86120, 86190 | 74111100–1 | Juridisko konsultāciju pakalpojumi |

86111 līdz 86120 | 74111200–2 | Juridiskās pārstāvniecības pakalpojumi |

86119 | 74112000–7 | Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi |

86119 | 74112100–8 | Autortiesību konsultāciju pakalpojumi |

86119 | 74112110–1 | Programmatūras autortiesību konsultāciju pakalpojumi |

86130 | 74113000–4 | Juridiskās dokumentācijas un sertificēšanas pakalpojumi |

86130 | 74113100–5 | Juridiskās dokumentācijas pakalpojumi |

86130 | 74113200–6 | Sertificēšanas pakalpojumi |

86130 | 74113210–9 | Elektroniskā paraksta sertificēšanas pakalpojumi |

86111 līdz 86120, 86190 | 74114000–1 | Juridisko konsultāciju un juridiskās informācijas pakalpojumi |

22 | Personāla darbā iekārtošanas un atlases pakalpojumi 872 | | | |

87201 līdz 87209, 87909 | 74500000–4 | Darbaspēka vervēšanas un personāla atlases pakalpojumi |

87202 | 74510000–7 | Personāla iekārtošanas pakalpojumi |

87202 | 74512000–1 | Biroja palīgpersonāla iekārtošana darbā |

87201 | 74513000–8 | Darbinieku pārvietošanas pakalpojumi |

87201 līdz 87209 | 74520000–0 | Personāla nodrošināšanas pakalpojumi |

87203, 87205 | 74521000–7 | Biroja personāla nodrošināšanas pakalpojumi |

87204 | 74522000–4 | Mājsaimniecību personāla nodrošināšanas pakalpojumi |

87203, 87205 | 74523000–1 | Tirdzniecības vai ražošanas personāla nodrošināšanas pakalpojumi |

87206 | 74524000–8 | Aprūpes personāla nodrošināšana |

87206, 87209 | 74525000–5 | Medicīniskā personāla nodrošināšana |

87201 | 74530000–3 | Darbinieku pieņemšanas pakalpojumi |

87201 līdz 87209, 87909 | 74540000–6 | Personāla pakalpojumi, izņemot darbinieku nodrošināšanu un iekārtošanu darbā |

87201 līdz 87209 | 95000000–2 | Privātās mājsaimniecības ar nodarbinātajām personām |

87202 līdz 87203, 87205 | 95100000–3 | Tirdzniecībā un rūpniecībā nodarbināto pakalpojumi |

87202 līdz 87203, 87205 | 95110000–6 | Komercdarbinieku pakalpojumi |

87205 | 95120000–9 | Rūpniecībā strādājošo pakalpojumi |

87201 līdz 87209 | 95130000–2 | Darbaspēka pakalpojumi |

87202, 87203, 87205 | 95131000–9 | Aģentūru personāla pakalpojumi |

87203 | 95132000–6 | Kancelejas personāla pakalpojumi |

87203 līdz 87209 | 95133000–3 | Pagaidu personāls |

87204 | 95133100–4 | Mājas palīdzības pakalpojumi |

87204 | 95140000–5 | Mājsaimniecības pakalpojumi |

23 | Izmeklēšanas un drošības dienestu pakalpojumi, kas nav bruņumašīnu pakalpojumi 873 (izņemot 87304) | | | |

87301 līdz 87309 | 74600000–5 | Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi |

87302 līdz 87309 | 74610000–8 | Apsardzes pakalpojumi |

87303 | 74611000–5 | Signalizācijas uzraudzības pakalpojumi |

87305 | 74613000–9 | Apsargu pakalpojumi |

87309 | 74614000–6 | Novērošanas pakalpojumi |

87309 | 74614100–7 | Izsekošanas sistēmas pakalpojumi |

87309 | 74614110–0 | Bēgļu izsekošanas pakalpojumi |

87305 | 74615000–3 | Patrulēšanas pakalpojumi |

87301 | 74620000–1 | Izmeklēšanas pakalpojumi |

24 | Izglītība un arodizglītība 92 | | | |

92110, 92190 | 80100000–5 | Pamatizglītības pakalpojumi |

92110 | 80110000–8 | Pirmsskolas izglītības pakalpojumi |

92210 līdz 92240 | 80200000–6 | Vidējās izglītības pakalpojumi |

92230, 92240 | 80210000–9 | Vidējās tehniskās un profesionālās izglītības pakalpojumi |

92230, 92240 | 80211000–6 | Vidējās tehniskās izglītības pakalpojumi |

92230, 92240 | 80212000–3 | Vidējās profesionālās izglītības pakalpojumi |

92190, 92240, 92390 līdz 92900 | 80220000–2 | Izglītības pakalpojumi studentiem ar īpašām vajadzībām |

92310 līdz 92390 | 80300000–7 | Augstākās izglītības pakalpojumi |

92110 līdz 92390 | 80310000–0 | Jauniešu izglītības pakalpojumi |

92310, 92390 | 80320000–3 | Medicīniskās izglītības pakalpojumi |

92310, 92390 | 80330000–6 | Izglītības pakalpojumi drošības jomā |

92240 | 80340000–9 | Speciālās izglītības pakalpojumi |

92400, 92900 | 80410000–1 | Dažādu skolu pakalpojumi |

92400 | 80411000–8 | Transportlīdzekļu vadītāju skolu pakalpojumi |

92400 | 80411100–9 | Transportlīdzekļu vadītāju eksāmenu pakalpojumi |

92400 | 80411200–0 | Transportlīdzekļu vadītāju nodarbības |

92400 | 80412000–5 | Lidotāju skolas pakalpojumi |

92400 | 80413000–2 | Jūrniecības skolas pakalpojumi |

92400 | 80414000–9 | Nirēju skolas pakalpojumi |

92400 | 80415000–6 | Slēpošanas mācību pakalpojumi |

92230 līdz 92900 | 80420000–4 | Mācību pakalpojumi |

92310 līdz 92900 | 80421000–1 | Speciālistu mācību pakalpojumi |

92400, 92900 | 80421100–2 | Personāla mācību pakalpojumi |

92900 | 80422000–8 | Mācību telpas |

92900 | 80422100–9 | Mācību programmas izstrādes pakalpojumi |

92310 līdz 92900 | 80422200–0 | Mācību semināri |

92230 līdz 92900 | 80423000–5 | Profesionālo mācību pakalpojumi |

92230 līdz 92310 | 80423100–6 | Rūpniecisko un tehnisko mācību pakalpojumi |

92230 līdz 92310 | 80423110–9 | Rūpniecisko mācību pakalpojumi |

92230 līdz 92310 | 80423120–2 | Tehnisko mācību pakalpojumi |

92310 līdz 92900 | 80423200–7 | Vadītāju mācību pakalpojumi |

92900 | 80423300–8 | Datorlietotāju pamatzināšanu un mācību pakalpojumi |

92900 | 80423310–1 | Datormācības pakalpojumi |

92220, 92310, 92390, 92900 | 80423320–4 | Datoru lietošanas kursi |

92900 | 80424000–2 | Vides mācību pakalpojumi |

92900 | 80425000–9 | Drošības mācību pakalpojumi |

92310, 92390, 92900 | 80426000–6 | Veselības un pirmās palīdzības sniegšanas mācību pakalpojumi |

92310, 92390 | 80426100–7 | Veselības mācību pakalpojumi |

92900 | 80426200–8 | Pirmās palīdzības sniegšanas mācību pakalpojumi |

92310 līdz 92400 | 80427000–3 | Personāla attīstības mācību pakalpojumi |

92210, 92220, 92390 līdz 92900 | 80428000–0 | Valodu mācību kursu pasniegšana |

92310 līdz 92400 | 80430000–7 | Augstākās izglītības līmeņa pieaugušo izglītības pakalpojumi |

25 | Veselības un sociālie pakalpojumi 93 | | | |

93324, 93329 | 74511000–4 | Darba meklēšanas pakalpojumi |

93110 līdz 93329 | 85000000–9 | Veselības un sociālie pakalpojumi |

93110 līdz 93199 | 85100000–0 | Veselības pakalpojumi |

93110 līdz 93192, 93199 | 85110000–3 | Slimnīcu un saistītie pakalpojumi |

93110 līdz 93192, 93199 | 85111000–0 | Slimnīcu pakalpojumi |

93110 | 85111100–1 | Slimnīcu ķirurģiskie pakalpojumi |

93110 | 85111200–2 | Slimnīcu ārstniecības pakalpojumi |

93110 | 85111300–3 | Slimnīcu ginekoloģiskie pakalpojumi |

93110 | 85111320–9 | Slimnīcu dzemdību pakalpojumi |

93110 | 85111400–4 | Slimnīcu rehabilitācijas pakalpojumi |

93110 | 85111500–5 | Slimnīcu psihiatriskās palīdzības pakalpojumi |

93122 | 85111600–6 | Bioprotezēšanas pakalpojumi |

93122 | 85111700–7 | Skābekļa terapijas pakalpojumi |

93199 | 85111800–8 | Patoloģijas pakalpojumi |

93110, 93199 | 85112000–7 | Slimnīcu palīgpakalpojumi |

93199 | 85112100–8 | Slimnīcu gultas piederumu pakalpojumi |

91110, 93121, 93122, 93191 līdz 93199 | 85120000–6 | Medicīniskās prakses un saistītie pakalpojumi |

93121, 93122 | 85121000–3 | Medicīniskās prakses pakalpojumi |

93121 | 85121100–4 | Ģimenes ārstu pakalpojumi |

93121 | 85121110–7 | Bērnu ģimenes ārstu pakalpojumi |

93121 | 85121200–5 | Medicīnas speciālistu pakalpojumi |

93122 | 85121300–6 | Ķirurģijas speciālistu pakalpojumi |

93123 | 85130000–9 | Stomatoloģijas prakses un saistītie pakalpojumi |

93123 | 85131000–6 | Stomatoloģijas prakses pakalpojumi |

93123 | 85131100–7 | Ortodontijas pakalpojumi |

93123 | 85131110–0 | Ortodontiskās ķirurģijas pakalpojumi |

93121, 93122, 93191 līdz 93199 | 85140000–2 | Dažādi veselības aprūpes pakalpojumi |

93121, 93122, 93191 | 85141000–9 | Pakalpojumi, ko sniedz medicīniskais personāls |

93191 | 85141100–0 | Pakalpojumi, ko sniedz vecmātes |

93121, 93122, 93191 | 85141200–1 | Pakalpojumi, ko sniedz medmāsas |

93121, 93122, 93191 | 85141210–4 | Medicīniskās ārstēšanas pakalpojumi mājās |

93191 | 85141211–1 | Dialīzes medicīniskās ārstēšanas pakalpojumi mājās |

93122 | 85141212–8 | Dialīzes pakalpojumi |

93191 | 85141220–7 | Konsultatīvie pakalpojumi, ko sniedz medmāsas |

93191, 93199 | 85142000–6 | Paramediķu pakalpojumi |

93191 | 85142100–7 | Fizioterapijas pakalpojumi |

93191 | 85142200–8 | Homeopatoloģijas pakalpojumi |

93199 | 85142300–9 | Higiēnas pakalpojumi |

93191 | 85142400–0 | Urīna nesaturēšanas piederumu piegāde mājās |

93192 | 85143000–3 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi |

93193 | 85144000–0 | Veselības aprūpes centru pakalpojumi |

93193 | 85144100–1 | Aprūpes centru pakalpojumi |

93199 | 85145000–7 | Medicīnisko laboratoriju sniegtie pakalpojumi |

93199 | 85146000–4 | Asins banku sniegtie pakalpojumi |

93199 | 85146100–5 | Spermas banku sniegtie pakalpojumi |

93199 | 85146200–6 | Orgānu transplantu banku sniegtie pakalpojumi |

93121 | 85147000–1 | Veselības aprūpes pakalpojumi uzņēmumiem |

93199 | 85148000–8 | Medicīniskās analīzes pakalpojumi |

93199 | 85149000–5 | Farmaceitiskie pakalpojumi |

93201, 93209 | 85200000–1 | Veterinārie pakalpojumi |

93311 līdz 93329 | 85300000–2 | Sociālie pakalpojumi un saistītie pakalpojumi |

93311 līdz 93329 | 85310000–5 | Sociālā darba pakalpojumi |

93311 līdz 93319 | 85311000–2 | Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām |

93311 | 85311100–3 | Sociālie pakalpojumi veciem cilvēkiem |

93311 | 85311200–4 | Dienas aprūpes pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām |

93312 | 85311300–5 | Sociālie pakalpojumi bērniem un jauniešiem |

93321 līdz 93329 | 85312000–9 | Sociālie pakalpojumi bez izmitināšanas iespējām |

93321 | 85312100–0 | Dienas aprūpes pakalpojumi |

93321 | 85312110–3 | Bērnu dienas aprūpes pakalpojumi |

93321 | 85312120–6 | Dienas aprūpes pakalpojumi bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām |

93322, 93323 | 85312300–2 | Virzības un padomdevēju pakalpojumi |

93322, 93323 | 85312310–5 | Virzības pakalpojumi |

93322, 93323 | 85312320–8 | Padomdevēju pakalpojumi |

93322 | 85312330–1 | Ģimenes plānošanas pakalpojumi |

93321 līdz 93329 | 85312400–3 | Sociālās aprūpes pakalpojumi, ko nesniedz izmitināšanas iestādes |

93324, 93329 | 85312500–4 | Rehabilitācijas pakalpojumi |

93324 | 85312510–7 | Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi |

93311 līdz 93329 | 85320000–8 | Sociālie pakalpojumi |

93110 līdz 93199, 93311 līdz 93329 | 85323000–9 | Vietējās pašvaldības sniegtie veselības pakalpojumi |

26 | Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi 96 | | | |

96311, 96312 | 74875000–3 | Bibliotēkas vadības pakalpojumi |

96312 | 74875100–4 | Arhivēšanas pakalpojumi |

96312 | 74875200–5 | Katalogu pakalpojumi |

75300, 96111 līdz 96499 | 92000000–1 | Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi |

96111 līdz 96122 | 92100000–2 | Kinofilmu un videofilmu pakalpojumi |

96111 līdz 96122 | 92110000–5 | Kinofilmu un videofilmu ražošana un saistītie pakalpojumi |

96111 līdz 96122 | 92111000–2 | Kinofilmu un videofilmu ražošanas pakalpojumi |

96112 | 92111100–3 | Mācību filmu un videofilmu ražošana |

96112 | 92111200–4 | Reklāmas, propagandas un informatīvo filmu un videofilmu ražošana |

96112 | 92111210–7 | Reklāmas filmu ražošana |

96112 | 92111220–0 | Reklāmas videofilmu ražošana |

96112 | 92111230–3 | Propagandas filmu ražošana |

96112 | 92111240–6 | Propagandas videofilmu ražošana |

96112 | 92111250–9 | Informatīvo filmu ražošana |

96112 | 92111260–2 | Informatīvo videofilmu ražošana |

96112 | 92111300–5 | Izklaides filmu un videofilmu ražošana |

96112 | 92111310–8 | Izklaides filmu ražošana |

96112 | 92111320–1 | Izklaides videofilmu ražošana |

96114 | 92112000–9 | Pakalpojumi, kas saistīti ar kinofilmu un videofilmu ražošanu |

96113, 96114 | 92120000–8 | Kinofilmu un videofilmu izplatīšanas pakalpojumi |

96113, 96114 | 92121000–5 | Videofilmu izplatīšanas pakalpojumi |

96113, 96114 | 92122000–2 | Kinofilmu izplatīšanas pakalpojumi |

96121 | 92130000–1 | Kinofilmu demonstrēšanas pakalpojumi |

96122 | 92140000–4 | Videofilmu demonstrēšanas pakalpojumi |

75300, 96131 līdz 96133 | 92200000–3 | Radio un televīzijas pakalpojumi |

96131 | 92210000–6 | Radio pakalpojumi |

96131 | 92211000–3 | Radio apraides pakalpojumi |

96132, 96133 | 92220000–9 | Televīzijas pakalpojumi |

96132, 96133 | 92221000–6 | Televīzijas apraides pakalpojumi |

96121, 96122, 96191 to 96199, 96491, 96492, 96499 | 92300000–4 | Izklaides pakalpojumi |

96191 līdz 96193 | 92310000–7 | Mākslinieciskās un literārās jaunrades un interpretācijas pakalpojumi |

96191 līdz 96193 | 92311000–4 | Mākslas darbi |

96191 līdz 96193 | 92312000–1 | Mākslinieciskie pakalpojumi |

96191 | 92312100–2 | Teātra producentu, dziedātāju grupu, ansambļu un orķestru izklaides pakalpojumi |

96191 | 92312110–5 | Teātra producentu izklaides pakalpojumi |

96191 | 92312120–8 | Dziedātāju grupu izklaides pakalpojumi |

96191 | 92312130–1 | Ansambļu izklaides pakalpojumi |

96191 | 92312140–4 | Orķestru izklaides pakalpojumi |

96192 | 92312200–3 | Autoru, komponistu, tēlnieku, izklaides mākslinieku un citu individuālo mākslinieku sniegtie pakalpojumi |

96192 | 92312210–6 | Autoru sniegtie pakalpojumi |

96192 | 92312211–3 | Rakstnieku aģentūru sniegtie pakalpojumi |

96192 | 92312212–0 | Pakalpojumi, kas saistīti ar mācību rokasgrāmatu sagatavošanu |

96192 | 92312213–7 | Tehnisko autoru sniegtie pakalpojumi |

96192 | 92312220–9 | Komponistu sniegtie pakalpojumi |

96192 | 92312230–2 | Tēlnieku sniegtie pakalpojumi |

96192 | 92312240–5 | Izklaides mākslinieku sniegtie pakalpojumi |

96192 | 92312250–8 | Individuālo mākslinieku sniegtie pakalpojumi |

96121, 96122, 96191 līdz 96195 | 92320000–0 | Mākslas iestāžu uzturēšanas un vadības pakalpojumi |

96194, 96491 | 92330000–3 | Atpūtas jomas pakalpojumi |

96194 | 92331000–0 | Gadatirgu un atrakciju parku pakalpojumi |

96194 | 92331100–1 | Gadatirgu pakalpojumi |

96194 | 92331200–2 | Atrakciju parku pakalpojumi |

96491 | 92332000–7 | Pludmales pakalpojumi |

96191 līdz 96199 | 92340000–6 | Deju un izrāžu izklaides pasākumi |

96194 | 92341000–3 | Cirka pakalpojumi |

96195 | 92342000–0 | Deju skolotāju pakalpojumi |

96195 | 92342100–1 | Balles deju skolotāju pakalpojumi |

96195 | 92342200–2 | Diskodeju skolotāju pakalpojumi |

96492 | 92350000–9 | Azartspēļu un derību pakalpojumi |

96492 | 92351000–6 | Azartspēļu pakalpojumi |

96492 | 92351100–7 | Loterijas darbības pakalpojumi |

96492 | 92351200–8 | Kazino darbības pakalpojumi |

96492 | 92352000–3 | Derību pakalpojumi |

96492 | 92352100–4 | Totalizatora darbības pakalpojumi |

96492 | 92352200–5 | Bukmeikeru pakalpojumi |

96499 | 92360000–2 | Pirotehnikas pakalpojumi |

96211 līdz 96290 | 92400000–5 | Ziņu aģentūru pakalpojumi |

96311 līdz 96332 | 92500000–6 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citi kultūras pakalpojumi |

96311, 96312 | 92510000–9 | Bibliotēku un arhīvu pakalpojumi |

96311 | 92511000–6 | Bibliotēku pakalpojumi |

96312 | 92512000–3 | Arhīvu pakalpojumi |

96321, 96322 | 92520000–2 | Muzeju pakalpojumi un vēsturisko objektu un ēku saglabāšanas pakalpojumi |

96321 | 92521000–9 | Muzeju pakalpojumi |

96321 | 92521100–0 | Muzeju izstāžu pakalpojumi |

96321 | 92521200–1 | Eksponātu un eksemplāru paraugu saglabāšanas pakalpojumi |

96321 | 92521210–4 | Eksponātu saglabāšanas pakalpojumi |

96321 | 92521220–7 | Eksemplāru paraugu saglabāšanas pakalpojumi |

96322 | 92522000–6 | Vēsturisko objektu un ēku saglabāšanas pakalpojumi |

96322 | 92522100–7 | Vēsturisko objektu saglabāšanas pakalpojumi |

96322 | 92522200–8 | Vēsturisko ēku saglabāšanas pakalpojumi |

96331, 96332 | 92530000–5 | Botānisko un zooloģisko dārzu pakalpojumi, dabas rezervātu pakalpojumi |

96331 | 92531000–2 | Botānisko dārzu pakalpojumi |

96331 | 92532000–9 | Zooloģisko dārzu pakalpojumi |

96332 | 92533000–6 | Dabas rezervātu pakalpojumi |

96332 | 92534000–3 | Savvaļas dzīvnieku aizsardzības pakalpojumi |

96411 līdz 96419 | 92600000–7 | Sporta pakalpojumi |

96413 | 92610000–0 | Sporta iestāžu darbības pakalpojumi |

96411 līdz 96419 | 92620000–3 | Ar sportu saistītie pakalpojumi |

96411 | 92621000–0 | Sporta pasākumu reklamēšanas pakalpojumi |

96412 | 92622000–7 | Sporta pasākumu organizēšanas pakalpojumi |

27 | Citi pakalpojumi | | | |

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

GROZĪJUMI REGULAS (EK) NR. 2195/2002 IV PIELIKUMĀ

CPV UN NACE 1. pārskat. red. atbilstības tabula

NACE 1. pārskat. red.: | CPV |

Grupa | Klase | CPVJaunie vai mainītie kodi un preču apraksti |

| |

45.1 | 45.11 | 45111230–9 | Grunts stabilizācijas darbi |

45.1 | 45.11 | 45112450–4 | Rakšanas darbi arheoloģisko atradumu vietās |

45.1 | 45.11 | 45112710–5 | Zaļo zonu ainavas veidošana |

45.1 | 45.11 | 45112711–2 | Parku ainavas veidošana |

45.1 | 45.11 | 45112712–9 | Dārzu ainavas veidošana |

45.1 | 45.11 | 45112713–6 | Jumta dārzu ainavas veidošana |

45.1 | 45.11 | 45112714–3 | Kapsētu ainavas veidošana |

45.1 | 45.11 | 45112720–8 | Sporta laukumu un atpūtas zonu ainavas veidošana |

45.1 | 45.11 | 45112721–5 | Golfa laukumu ainavas veidošana |

45.1 | 45.11 | 45112722–2 | Jāšanai paredzēto zonu ainavas veidošana |

45.1 | 45.11 | 45112723–9 | Rotaļu laukumu ainavas veidošana |

45.1 | 45.11 | 45112730–1 | Ceļu un autoceļu ainavas veidošana |

45.1 | 45.11 | 45112740–4 | Lidostu ainavas veidošana |

45.2 | 45.21 | 45215300–0 | Krematoriju celtniecības darbi |

45.2 | 45.21 | 45221114–4 | Dzelzs tiltu būvdarbi |

45.2 | 45.21 | 45221115–1 | Tērauda tiltu būvdarbi |

45.2 | 45.21 | 45231210–0 | Naftas cauruļvadu būvdarbi |

45.2 | 45.21 | 45231220–3 | Gāzes cauruļvadu būvdarbi |

45.2 | 45.21 | 45232153–9 | Ūdenstorņu būvdarbi |

45.2 | 45.21 | 45232400–6 | Kanalizācijas ierīkošanas būvdarbi |

45.2 | 45.21 | 45232410–9 | Kanalizācijas darbi |

45.2 | 45.21 | 45232420–2 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |

45.2 | 45.21 | 45232430–5 | Ūdens attīrīšanas iekārtas |

45.2 | 45.23 | 45234220–4 | Slēpošanas liftu būvdarbi |

45.2 | 45.23 | 45234230–7 | Pacēlājkrēslu būvdarbi |

45.2 | 45.24 | 45243110–6 | Klinšu nostiprināšanas darbi |

45.2 | 45.24 | 45248300–0 | Peldošo doku būvdarbi |

45.2 | 45.25 | 45251111–2 | Kodolreaktoru būvdarbi |

45.2 | 45.25 | 45251150–7 | Dzesēšanas torņu būvdarbi |

45.2 | 45.25 | 45253100–6 | Demineralizācijas iekārta |

45.2 | 45.25 | 45253200–7 | Sēra atdalīšanas iekārta |

45.2 | 45.25 | 45253600–1 | Dejonizācijas iekārta |

45.2 | 45.25 | 45255100–0 | Ražošanas platformu celtniecības darbi |

45.2 | 45.25 | 45262370–5 | Betona pārklāšanas darbi |

45.3 | 45.31 | 45315700–5 | Elektrosadalietaises uzstādīšana |

45.4 | 45.44 | 45442300–0 | Virsmas aizsardzības darbi |

NACE 1. pārskat. red.: | CPV |

Grupa | Klase | Svītrotie preču apraksti |

| |

45.1 | 45.11 | 45111230–9 | Grunts stabilizācijas darbi |

45.2 | 45.21 | 45215211–9 | Veco ļaužu pansionāts |

45.2 | 45.21 | 45215300–0 | Krematorija |

45.2 | 45.21 | 45221114–4 | Dzelzs tilts |

45.2 | 45.21 | 45221115–1 | Tērauda tilts |

45.2 | 45.21 | 45221116–8 | Zemtilts |

45.2 | 45.21 | 45221212–1 | Pazemes ceļš |

45.2 | 45.21 | 45231210–0 | Naftas cauruļvads |

45.2 | 45.21 | 45231220–3 | Gāzes cauruļvads |

45.2 | 45.21 | 45232153–9 | Ūdens tornis |

45.2 | 45.21 | 45232400–6 | Kanalizācijas ierīkošanas būvdarbi |

45.2 | 45.21 | 45232410–9 | Kanalizācijas darbi |

45.2 | 45.21 | 45232420–2 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |

45.2 | 45.21 | 45232430–5 | Ūdens attīrīšanas iekārtas |

45.2 | 45.23 | 45234220–4 | Slēpotāju pacēlājs |

45.2 | 45.23 | 45234230–7 | Pacēlājkrēsls |

45.2 | 45.24 | 45243110–6 | Klinšu nostiprināšanas darbi |

45.2 | 45.24 | 45248300–0 | Peldošie doki |

45.2 | 45.25 | 45251111–2 | Kodolreaktors |

45.2 | 45.25 | 45251150–7 | Dzesēšanas tornis |

45.2 | 45.25 | 45253100–6 | Demineralizācijas iekārta |

45.2 | 45.25 | 45253200–7 | Sēra atdalīšanas iekārta |

45.2 | 45.25 | 45253600–1 | Dejonizācijas iekārta |

45.2 | 45.25 | 45255100–0 | Ražošanas platforma |

45.2 | 45.25 | 45262370–5 | Betona pārklāšanas pakalpojumi |

45.3 | 45.31 | 45315700–5 | Elektrosadalietaises uzstādīšana |

45.4 | 45.44 | 45442300–0 | Virsmas aizsardzības nodrošināšanas pakalpojumi |

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

GROZĪJUMI REGULAS (EK) NR. 2195/2002 V PIELIKUMĀ

CPV un KN atbilstības tabula

KN | CPV |

Nodaļa | KN kods | CPVJaunie vai mainītie kodi un preču apraksti |

| |

44 | 4404 | 02181000–6 | Koka stabi |

27 | 2709–2715 | 11000000–0 | Jēlnafta, dabasgāze, nafta un saistītie produkti |

27 | 2709 | 11100000–1 | Jēlnafta |

27 | 2714 | 11300000–3 | Nafta un saistītie izstrādājumi |

27 | 2714 | 11310000–6 | Degakmens vai degslāneklis |

25 | 2517.1 | 14212110–4 | Oļi |

25 | 2517.1 | 14212120–7 | Grants |

25–31 | 2510[.1– .2]+3104 | 14310000–7 | Minerālmēsli |

41 | 4107[.2–.9]+4110+4109+4111 | 19140000–9 | Citu dzīvnieku āda, salikta āda un cita veida āda |

48 | 4818.40.1 | 21222220–3 | Papīra sterilizācijas maisi vai ietinamais papīrs |

48 | 48 20.10.50 | 22817000–0 | Dienasgrāmatas vai laika plānotāji |

27 | 2710.00[.26– .36+.51+.55] | 23110000–1 | Vieglās un vidējās eļļas un atvasinātie izstrādājumi |

27 | 2710.00[.26– .36+.51+.55] | 23111000–8 | Benzīns un aviācijas degviela |

27 | 2710 | 23111110–2 | Petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degvielas |

27 | 2710.00[.26– .36] | 23111200–0 | Bezsvina benzīns |

27 | 2710 | 23111300–1 | Etilēts benzīns |

27 | 2710.00.15 | 23112000–5 | Speciālie benzīni |

27 | 2710.00.21 | 23112100–6 | Lakbenzīns |

27 | 27 10.00.59 | 23120000–4 | Smagās eļļas un atvasinātie izstrādājumi |

27 | 2710.00.6 | 23121000–1 | Gāzeļļas |

27 | 2710.00.6 | 23121100–2 | Dīzeļeļļa |

27 | 2710.00.6 | 23121200–3 | Dīzeļdegviela |

27 | 2710.00.7 | 23122000–8 | Mazuts |

27 | 2710.00.7 | 23122100–9 | Kurināmās eļļas |

27 | 2710.00[.81– .97] | 23123000–5 | Smēreļļas un smērvielu līdzekļi |

27 | 27 10.00.87 | 23123100–6 | Motoreļļas |

27 | 27 10.00.87 | 23123200–7 | Kompresoru ziežeļļas |

27 | 27 10.00.87 | 23123300–8 | Turbīnu ziežeļļas |

27 | 27 10.00.92 | 23123400–9 | Transmisijas eļļas |

27 | 27 10.00.92 | 23123500–0 | Reduktoru eļļas |

27 | 2710.00[.88+.92+.94] | 23123600–1 | Eļļas izmantošanai hidrosistēmās un citiem nolūkiem |

27 | 27 10.00.88 | 23123610–4 | Šķidrumi hidrauliskajām iekārtām |

27 | 27 10.00.94 | 23123620–7 | Veidņu eļļas |

27 | 27 10.00.94 | 23123630–0 | Pretkorozijas eļļas |

27 | 27 10.00.92 | 23123640–3 | Elektroizolējošās eļļas |

27 | 2710.00.9 | 23123650–6 | Bremžu šķidrumi |

27 | 27 10.00.89 | 23123700–8 | Baltās eļļas un šķidrie parafīni |

27 | 27 10.00.89 | 23123710–1 | Baltās eļļas |

27 | 27 10.00.89 | 23123720–4 | Šķidrie parafīni |

28 | 2808+2814+3102 | 24151000–7 | Slāpekļa mēslojumi |

31 | 3103 | 24152000–4 | Fosfātu mēslojumi |

31 | 3103 | 24152100–5 | Minerālfosfātu mēslojums |

31 | 3103 | 24152200–6 | Ķīmiskais fosfātu mēslojums |

31 | 3101 | 24154000–8 | Organiskais mēslojums |

31 | 3105 | 24158000–6 | Dažādi mēslojumi |

29–30 | 2903+2918.21+2922[.41+.42]+ 2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+ 2933[.1+.21+.5+.69]+ 2934.3–2941 + 3001 + 3002.9 | 24400000–8 | Zāles |

29–30 | 2903+2936+2937.91 + 3003+3004 | 24410000–1 | Zāles gremošanas traktam un metabolismam |

30 | 3003+3004 | 24411000–8 | Zāles traucējumiem, kas saistīti ar kuņģa skābēm |

30 | 3003+3004 | 24412000–5 | Zāles kuņģa un zarnu trakta funkcionālajiem traucējumiem |

30 | 3003+3004 | 24413000–2 | Caurejas līdzekļi |

29–30 | 2937.91 + 3003+3004 | 24414000–9 | Līdzekļi pret caureju, zarnu pretiekaisuma/pretinfekcijas līdzekļi |

29–30 | 2937.91 + 3003+3004 | 24415000–6 | Zāles, ko izmanto diabēta ārstēšanā |

29 | 2937.91 | 24415100–7 | Insulīns |

29 | 2936 | 24416000–3 | Vitamīni |

29 | 2936.10 | 24416100–4 | Provitamīni |

29–30 | 2903+3003+3004 | 24417000–0 | Minerālvielu piedevas |

29–30 | 2918.21 + 30 01.90.91 + 3003+3004 | 24420000–4 | Zāles asinīm, asinsrades orgāniem un sirds un asinsvadu sistēmai |

29–30 | 2918.21 + 30 01.90.91 + 3003+3004 | 24421000–1 | Zāles asinīm un asinsrades orgāniem |

29–30 | 2918.21 + 30 01.90.91 + 3003+3004 | 24421100–2 | Līdzekļi pret trombozi |

30 | 3002+3003+3004 | 24421200–3 | Līdzekļi pret hemorāģiju |

29–30 | 2936+3003+3004 | 24421300–4 | Antianēmiskie preparāti |

29–30 | 2936+3002 | 24421400–5 | Asins aizstājēji un perfūzijas šķīdumi |

30 | 3003+3004 | 24422000–8 | Zāles sirds un asinsvadu sistēmai |

30 | 3003+3004 | 24422100–9 | Kardioterapijas zāles |

30 | 3003+3004 | 24422200–0 | Antihipertensīvie līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24422300–1 | Diurētiskie līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24422400–2 | Vazoprotektīvie līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24422500–3 | Antihemoroidālie līdzekļi lokālai lietošanai |

30 | 3003+3004 | 24422600–4 | Beta blokatori |

30 | 3003+3004 | 24422700–5 | Kalcija kanālu blokatori |

30 | 3003+3004 | 24422800–6 | Renīna–angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi |

29–30 | 2918.21 + 3003+3004 | 24430000–7 | Dermatloģiskās zāles un zāles muskuļu un kaulu sistēmai |

29–30 | 2918.21 + 3003+3004 | 24431000–4 | Dermatoloģiskās zāles |

29–30 | 2918.21 + 3003+3004 | 24431100–5 | Dermatoloģiskie pretsēnīšu līdzekļi |

29–30 | 2918.21 + 3003+3004 | 24431110–8 | Salicilskābes |

30 | 3003+3004 | 24431200–6 | Ādu mīkstinošie un aizsargājošie līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24431300–7 | Antipsoriātiskie līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24431400–8 | Dermatoloģijā lietojamie antiobiotiskie un ķīmiskās terapijas līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24431500–9 | Dermatoloģijā lietojamie kortikosteroīdi un dermatoloģiskie preparāti |

30 | 3003+3004 | 24431600–0 | Antiseptiskie un dezinfekcijas līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24431700–1 | Preparāti pret akni |

30 | 3003+3004 | 24432000–1 | Zāles muskuļu un kaulu sistēmai |

30 | 3003+3004 | 24432100–2 | Pretiekaisuma un pretreimatisma izstrādājumi |

30 | 3003+3004 | 24432200–3 | Muskuļu relaksanti |

30 | 3003+3004 | 24432300–4 | Preparāti pret podagru |

29–30 | 2937+3003+3004 | 24440000–0 | Uroģenitālās sistēmas zāles un hormoni |

29–30 | 2937+3003+3004 | 24441000–7 | Uroģenitālās sistēmas zāles un dzimumhormoni |

30 | 3003+3004 | 24441100–8 | Ginekoloģiskie pretinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24441200–9 | Citi ginekoloģiskie līdzekļi |

29–30 | 2937+3003+3004 | 24441300–0 | Dzimumhormoni un dzimumsistēmas modulatori |

30 | 3006 | 24441400–1 | Kontracepcijas līdzekļi |

30 | 3006 | 24441410–4 | Orālās kontracepcijas līdzekļi |

30 | 3006 | 24441420–7 | Ķīmiskie kontracepcijas līdzekļi |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442000–4 | Hormonu preparāti sistēmiskai lietošanai, izņemot dzimumhormonus |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442100–5 | Hipofīzes un hipotalāma hormoni un to analogi |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442200–6 | Kortikosterioīdi sistēmiskai lietošanai |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442300–7 | Vairogdziedzera terapijas zāles |

29–30 | 2941+3001+3002 | 24450000–3 | Vispārēji pretinfekcijas līdzekļi sistēmiskai lietošanai, vakcīnas, antineoplastiskie līdzekļi un imūnmodulatori |

29–30 | 2941+3001+3002 | 24451000–0 | Vispārēji pretinfekcijas līdzekļi sistēmiskai lietošanai un vakcīnas |

29–30 | 2941+3002 | 24451100–1 | Antibakteriālie līdzekļi sistēmiskai lietošanai |

29–30 | 2941+3002 | 24451200–2 | Pretsēnīšu līdzekļi sistēmiskai lietošanai |

29–30 | 2941+3002 | 24451300–3 | Antimikobakteriālie līdzekļi |

30 | 3002 | 24451400–4 | Pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai |

30 | 3002 | 24451500–5 | Imūnserumi un imūnglobulīni |

30 | 3002.10 | 24451510–8 | Imūnserumi |

30 | 3002 | 24451520–1 | Imūnglobulīni |

30 | 3002[.2+.3+.9] | 24451600–6 | Vakcīnas |

30 | 3002.2 | 24451610–9 | Kombinētas difterijas, garā klepus un tetanusa vakcīnas |

30 | 3002.2 | 24451620–2 | Kombinētas difterijas un tetanusa vakcīnas |

30 | 3002.2 | 24451630–5 | BCG vakcīnas (liofilizētās) |

30 | 3002.2 | 24451640–8 | Kombinētas masalu, epidēmiskā parotīta un masaliņu vakcīnas |

30 | 3002.2 | 24451650–1 | Tīfa vakcīnas |

30 | 3002.2 | 24451660–4 | Gripas vakcīnas |

30 | 3002.2 | 24451670–7 | Poliovakcīnas |

30 | 3002.2 | 24451680–0 | Hepatīta B vakcīnas |

30 | 3002.3 | 24451690–3 | Veterinārās medicīnas vakcīnas |

30 | 3002+3003+3004 | 24452000–7 | Antineoplastiskie līdzekļi un imūnmodulatori |

30 | 3002+3003+3004 | 24452100–8 | Antineoplastiskie līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24452200–9 | Endokrīnās terapijas zāles |

30 | 3003+3004 | 24452300–0 | Imūnsupresīvie līdzekļi |

29–30 | 29 39.69.00+2941 + 3003+3004 | 24460000–6 | Zāles nervu sistēmai un maņu orgāniem |

29–30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461000–3 | Zāles nervu sistēmai |

30 | 3003+3004 | 24461100–4 | Anestēzijas līdzekļi |

29–30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461200–5 | Pretsāpju līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24461300–6 | Pretepilepsijas līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24461400–7 | Pretparkinsonisma zāles |

30 | 3003+3004 | 24461500–8 | Psiholeptiskie līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24461600–9 | Psihoanaleptiskie līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24461700–0 | Citas nervu sistēmas zāles |

29–30 | 2941+3003+3004 | 24462000–0 | Zāles maņu orgāniem |

29–30 | 2941+3003+3004 | 24462100–1 | Oftalmoģiskie līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24470000–9 | Zāles elpošanas sistēmai |

30 | 3003+3004 | 24473000–6 | Zāles pret obstruktīvām elpošanas ceļu slimībām |

30 | 3003+3004 | 24474000–3 | Preparāti pret klepu un saaukstēšanos |

30 | 3003+3004 | 24475000–0 | Antihistamīna līdzekļi sistēmiskai lietošanai |

30 | 3003+3004 | 24490000–5 | Dažādas zāles |

30 | 3003+3004 | 24491000–2 | Pretparazitāri izstrādājumi, insekticīdi un repelenti |

30 | 3003+3004 | 24491100–3 | Pretprotozoju līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24491200–4 | Attārpošanas līdzekļi |

30 | 3003+3004 | 24491300–5 | Līdzekļi pret ektoparazītiem, tostarp līdzekļi pret kašķa ērcēm, insekticīdi un repelenti |

30 | 3003+3004 | 24492000–9 | Medicīniskie šķīdumi |

30 | 3003+3004 | 24492100–0 | Infūzijas šķīdumi |

30 | 3003+3004 | 24492200–1 | Parenterālās barošanas produkti |

30 | 3003+3004 | 24492210–4 | Parenterālās barošanas šķīdumi |

30 | 3003+3004 | 24492300–2 | Enterālā barība |

30 | 3003+3004 | 24492400–3 | Perfūzijas šķīdumi |

30 | 3003+3004 | 24492500–4 | Šķīdumi, kas paredzēti injicēšanai |

30 | 3003+3004 | 24492510–7 | Intravenozie šķidrumi |

30 | 3003+3004 | 24492600–5 | Galēniskie preparāti |

30 | 3003+3004 | 24492700–6 | Glikozes šķīdumi |

30 | 3003+3004 | 24492800–7 | Dialīzes šķīdumi |

30 | 3003+3004 | 24493000–6 | Citi terapeitiskie izstrādājumi |

30 | 30 02.90.90 | 24493100–7 | Toksīni |

29–30 | 2939.70+3003+3004+3005.10 | 24493200–8 | Nikotīna aizstājēji |

30–38 | 3006+3882 | 24494000–3 | Diagnostiskie reaģenti |

30 | 30 04.90.99 | 24495000–0 | Visi pārējie izstrādājumi, kas nav terapeitiski |

30–34–38 | 3002+3006+3407+3822 | 24496000–7 | Reaģenti un kontrastvielas |

30 | 30 06.40.00 | 24496100–8 | Reaģenti asins grupas noteikšanai |

30 | 30 06.40.00 | 24496200–9 | Reaģenti asins analīžu veikšanai |

30–34–38 | 3002+3006+3407+3822 | 24496300–0 | Ķīmiskie reaģenti |

30–38 | 3006+3822 | 24496400–1 | Izotopu reaģenti |

38 | 3822 | 24496500–2 | Laboratorijas reaģenti |

30 | 3006[.2– .4] | 24496600–3 | Reaģenti elektroforēzei |

30 | 3006[.2– .4] | 24496700–4 | Uroloģiskie reaģenti |

30 | 3006.30 | 24496800–5 | Rentgena kontrastvielas |

30 | 3006 | 24497000–4 | Medicīnas preparāti, izņemot zobārstniecības preces |

30 | 3006[.2– .4] | 24497100–5 | Klizmas preparāti |

30 | 3006.40 | 24497110–8 | Kaulu rekonstrukcijas saistvielas |

30–35 | 3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24498000–1 | Klīniskie produkti |

30–35 | 3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24498100–2 | Mikrobioloģiskās kultūras |

30 | 3001[.10+.20] | 24498200–3 | Dziedzeri un to ekstrakti |

35 | 3504 | 24498300–4 | Pepsīnvielas |

33 | 3307.4 | 24511100–0 | Preparāti gaisa aromatizēšanai un atsvaidzināšanai telpās |

40 | 4005+4006.9+4007–4010+ 4016.9 | 25120000–8 | Nevulkanizēti un vulkanizēti gumijas izstrādājumi |

40 | 4005+4006.9 | 25121000–5 | Nevulkanizēti gumijas izstrādājumi |

40 | 4007–4010+4016.9 | 25122000–2 | Vulkanizēti gumijas izstrādājumi |

40 | 4007+4009 | 25122100–3 | Vulkanizētas gumijas kameras, caurules un šļūtenes |

40 | 4010+4016.9 | 25122200–4 | Vulkanizētas gumijas konveijeru lentas vai transmisijas siksnas |

40 | 4014 | 25122300–5 | Higiēnas vai farmaceitiskās preces no vulkanizētas gumijas |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400–6 | Grīdsegas un paklāji no vulkanizētas gumijas |

40 | 4016.91 | 25122410–9 | Grīdsegas no vulkanizētas gumijas |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420–2 | Paklāji no vulkanizētas gumijas |

40 | 4008–4010+4016 | 25122500–7 | Vulkanizētas gumijas formas |

94 | 9406.00[.3+.9] | 28111100–4 | Modulāras un pārvietojamas ēkas |

25 | 2523 | 28811210–5 | Urbšanas cements |

84 | 8406–8412 | 29110000–3 | Turbīnas un motori |

84 | 8412.21+8412.31 | 29111000–0 | Motori |

84 | 8406[.1+.8] | 29112100–8 | Ūdens tvaika turbīnas |

84 | 8406.9 | 29113100–5 | Ūdens tvaika turbīnu detaļas |

84 | 8408[.2+.9]+8412– 8414 | 29120000–6 | Sūkņi un kompresori |

84 | 8408[.2+.9]+8412[.21+.29+.31 + .39+.S] | 29121000–3 | Hidrauliskie vai pneimatiskie dzinēji un motori |

84 | 8408[.2+.9] | 29121200–5 | Hidrauliskie dzinēji |

84 | 8408[.2+.9] | 29121300–6 | Pneimatiskie dzinēji |

84 | 8424.3 | 29242473–3 | Spiediena ūdens strūklas tīrīšanas aparāti |

84 | 8432.40.10 | 29314100–4 | Mēslošanas tehnika |

84 | 8467[.1– .8]+8508[.1– .8] | 29450000–8 | Pneimatiskie vai motorizētie rokas instrumenti |

84 | 8430+8479 | 29523100–2 | Inženierbūvniecības tehnika |

84 | 8430.1 | 29523110–5 | Pāļdziņi |

84 | 8479.1 | 29523120–8 | Ceļu segumu klāšanas tehnika |

84 | 8479.1 | 29523121–5 | Greideri |

84 | 8479.1 | 29523122–2 | Grants kaisītājs |

84 | 8479.1 | 29523123–9 | Bruģēšanas tehnika |

84 | 8479.1 | 29523124–6 | Ceļa ruļļi |

84 | 8479.1 | 29523125–3 | Mehāniskie ruļļi |

84 | 8430.2 | 29523130–1 | Sniega tīrītāji un sniega metēji |

84 | 8430.2 | 29523131–8 | Sniega tīrītāji |

84 | 8430.2 | 29523132–5 | Sniega metēji |

84 | 8430.1 | 29523140–4 | Pāļu izcēlāji |

84 | 8430.61 | 29523150–7 | Blīvēšanas tehnika |

84 | 8430.6 | 29523160–0 | Kabeļu likšanas tehnika |

84 | 8425 | 29526128–5 | Urbšanas iekārtu uzstādīšanas sistēmas |

87 | 8710 | 29610000–8 | Pašgājēji tanki un kaujas bruņumašīnas |

87 | 8710 | 29611000–5 | Pašgājēji tanki |

87 | 8710 | 29611100–6 | Pašgājēju tanku detaļas |

73–84–85 | 7322+8408+8417+8419+8438+ 8514 | 29836000–8 | Rūpnieciskās iekārtas |

84 | 8408 | 29836100–9 | Kompresijas iekārtas |

84 | 8419 | 29836200–0 | Dzesēšanas iekārtas |

90 | 8304+8517.21+9008.3 | 30191000–4 | Biroja iekārtas |

90 | 9008.3 | 30191200–6 | Diaprojektori |

84 | 8471.70.40 | 30233171–0 | Diski |

94 | 9405.1 | 31524200–7 | Sienu apgaismes piederumi |

94 | 9405.1 | 31524210–0 | Sienas lampas |

90 | 9012+9018–9022 | 33110000–4 | Attēlveidošanas iekārtas medicīnas, stomatoloģijas un veterinārās medicīnas vajadzībām |

90 | 9018 | 33112000–8 | Rezonanses, ultraskaņas un doplera attēlveidošanas iekārtas |

90 | 9018+9012.1 | 33112300–1 | Ultraskaņas skeneri |

90 | 9012.1 | 33112310–4 | Skeneri |

90 | 9012.1 | 33112320–7 | Dopleriekārtas |

90 | 9018 | 33112330–0 | Ehoencefalogrāfi |

90 | 9018 | 33112340–3 | Ehokardiogrāfi |

90 | 9012.1 | 33113000–5 | Magnētiskās rezonanses attēlveidošanas iekārtas |

90 | 9012.1 | 33113110–9 | Kodolmagnētiskās rezonanses skeners |

90 | 9012.1+9018 | 33115000–9 | Tomogrāfijas iekārtas |

90 | 9012.1 | 33115100–0 | Datortomogrāfi |

90 | 9012.1 | 33115200–1 | Aksiālie datortomogrāfi |

84 | 8419.2 | 33191000–5 | Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces |

84 | 8419.2 | 33191100–6 | Sterilizators |

94 | 9402.9 | 33192130–2 | Motorizētās gultas |

87 | 8713 | 33193121–3 | Motorizētie ratiņkrēsli |

90 | 9001+9002 | 33420000–0 | Polarizējoši materiāli |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453000–0 | Fotolaboratoriju aparatūra |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453100–1 | Zibspuldzes |

90 | 9006.62 | 33453110–3 | Foto zibspuldzes |

90 | 9006.62 | 33453111–0 | Četrlampu foto zibspuldzes |

87 | 8712 | 34441000–0 | Divriteņi bez dzinēja |

89 | 8903+8906.00[.1– .9] | 35121000–8 | Specializētās laivas |

92 | 9207.10.5 | 36315100–3 | Sintezatori |

KN | CPV |

Nodaļa | KN kods | Svītrotie preču apraksti |

| |

44 | 4404 | 02181000–6 | Stabi |

27 | 2709–2715 | 11000000–0 | Jēlnafta, dabasgāze, nafta un saistītie produkti |

27 | 2709 | 11100000–1 | Jēlnafta |

27 | 2709 | 11110000–4 | Jēlnafta un naftas produkti |

27 | 2709 | 11111000–1 | Nafta |

27 | 2709 | 11111100–2 | Jēlnafta |

27 | 2709 | 11112000–8 | Naftas produkti |

25–31 | 2510.00[.1– .2]+3104 | 14310000–7 | Minerālmēsli |

41 | 4107[.2–.9]+4110+4109+4111 | 19140000–9 | Citu dzīvnieku āda, salikta āda un cita veida āda |

48 | 4818.40.1 | 21222220–3 | Papīra sterilizācijas maisi vai ietinamais papīrs |

48 | 48 20.10.50 | 22817000–0 | Dienasgrāmatas vai laika plānotāji |

27 | 2710.00[.26– .36+.51+.55] | 23110000–1 | Benzīns un aviācijas spirts |

27 | 27 10.00.51 | 23111000–8 | Aviācijas spirts |

27 | 2710.00.5 | 23111200–0 | Petrolejas tipa degvielas |

27 | 27 10.00.51 | 23111210–3 | Petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degvielas |

27 | 2710.00[.26– .36] | 23112000–5 | Benzīns |

27 | 2710.00[.26– .36] | 23112200–7 | Četru zvaigžņu benzīns |

27 | 2710.00[.26– .36] | 23113000–2 | Nafta |

27 | 2710.00[.8– .9] | 23135000–2 | Minerālsmēreļļas |

27 | 2710.00[.8– .9] | 23135100–3 | Smēreļļas |

27 | 2710.00[.8– .9] | 23135200–4 | Smērvielu līdzekļi |

27 | 2710.00.9 | 23135300–5 | Mazuta izstrādājumi |

27 | 27 10.00.96 | 23135310–8 | Elektroizolējošās eļļas |

28–31 | 2808+2814+3102 | 24151000–7 | Slāpekļa mēslojumi |

31 | 3103 | 24152000–4 | Fosfātu mēslojumi |

31 | 3103 | 24152100–5 | Minerālfosfātu mēslojums |

31 | 3103 | 24152200–6 | Ķīmiskais fosfātu mēslojums |

31 | 3101 | 24154000–8 | Organiskais mēslojums |

31 | 3105 | 24158000–6 | Dažādi mēslojumi |

30 | 3002.10 | 24411000–8 | Serumi |

30 | 3002.10 | 24411200–0 | Imunoglobulīns |

30 | 3002.10 | 24411300–1 | Gammaglobulīns |

30 | 3002.2 | 24412100–6 | Vakcīnas cilvēkiem |

30 | 3002.2 | 24412110–9 | Tīfa vakcīnas |

30 | 3002.2 | 24412120–2 | Hepatīta B vakcīnas |

30 | 3002.2 | 24412150–1 | Tuberkulīns |

29 | 2937 | 24413000–2 | Hormoni |

29 | 2937.9 | 24413200–4 | Steroīdi |

29–30 | 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 2924[.1+.22+.29]+2932.2+ 2933[.1+.21+.5+.69]+ 2934.3–2941 + 3001 + 3002.9 | 24415000–6 | Farmaceitiskās un medicīniskās ķīmiskās vielas |

29–30 | 2922[.41+.42]+2923+2924[.1 + .22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+ .69]+2934.3–2941+3001 + 3002.9 | 24415100–7 | Farmaceitiskās ķīmiskās vielas |

29 | 2932.2 | 24415110–0 | Laktoni |

29–30 | 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 2924[.1+.22+.29]+2932.29+ 2933[.1+.21+.5+.69]+ 2934.3–2941 + 3001 + 3002.9 | 24415200–8 | Ārstniecībā izmantojamās ķīmiskās vielas |

29–30 | 2935+2941+3001+3006 | 24416000–3 | Zāles |

29–30 | 2935+2941+3001[.4+.9]+3004[.4+ .9] | 24416100–4 | Zāles |

29 | 2941 | 24416110–7 | Antibiotikas |

29 | 2941.10 | 24416111–4 | Penicilīns |

29 | 2935 | 24416120–0 | Sulfonamīdi |

30 | 3001–3006 | 24416200–5 | Farmaceitiskie preparāti |

30 | 3006 | 24418000–7 | Patentētās zāles |

30 | 3002.90.9 | 24419200–6 | Antiseptiķi |

30 | 3006+3407+3822 | 24421000–1 | Medicīnas ķīmisko preparātu preces, izņemot zobārstniecības preces |

30–34–38 | 3006[.2+.4]+3407+3822 | 24421100–2 | Reaģenti |

30–38 | 3006+3822 | 24421140–4 | Diagnostiskie reaģenti |

33 | 3307.4 | 24511100–0 | Preparāti gaisa aromatizēšanai un atsvaidzināšanai telpās |

40 | 4005+4006.9+4007–4010+ 4016.9 | 25120000–8 | Nevulkanizēti un vulkanizēti gumijas izstrādājumi |

40 | 4005+4006.9 | 25121000–5 | Nevulkanizēti gumijas izstrādājumi |

40 | 4007–4010+4016.9 | 25122000–2 | Vulkanizēti gumijas izstrādājumi |

40 | 4007+4009 | 25122100–3 | Vulkanizētas gumijas kameras, caurules un šļūtenes |

40 | 4010+4016.9 | 25122200–4 | Vulkanizētas gumijas konveijeru lentas vai transmisijas siksnas |

40 | 4014 | 25122300–5 | Higiēnas vai farmaceitiskās preces no vulkanizētas gumijas |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400–6 | Grīdsegas un paklāji no vulkanizētas gumijas |

40 | 4016.91 | 25122410–9 | Grīdsegas no vulkanizētas gumijas |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420–2 | Paklāji no vulkanizētas gumijas |

40 | 4008–4010+4016 | 25122500–7 | Vulkanizētas gumijas formas |

94 | 9406.00[.3+.9] | 28111100–4 | Pārvietojamas ēkas |

73–74–76 –82–85 | 7323+7418.1 + 7615.1+8210+8515 | 28512940–5 | Metāla atkritumu tvertnes |

84 | 8431[.43+.49] | 28850000–5 | Urbumu izeja |

84 | 8406[.1+.8] | 29112100–8 | Tvaika turbīnas |

84 | 8406[.1+.8] | 29113100–5 | Tvaika turbīnu detaļas |

84 | 8424.3 | 29242473–3 | Spiediena ūdens strūklas tīrīšanas aparāti |

84 | 8432.40.10 | 29314100–4 | Mēslošanas tehnika |

84 | 8467[.1– .8]+8508[.1– .8] | 29450000–8 | Pneimatiskie vai motorizētie rokas instrumenti |

87 | 8710 | 29610000–8 | Pašgājēji tanki un kaujas bruņumašīnas |

87 | 8710 | 29611000–5 | Pašgājēji tanki |

87 | 8710 | 29611100–6 | Pašgājēju tanku detaļas |

90 | 9023 | 30191200–6 | Mācību aprīkojums |

90 | 9018+9022 | 33110000–4 | Attēlveidošana |

90 | 9022 | 33111630–6 | Skeneri |

90 | 9018 | 33112000–8 | Ehogrāfija |

90 | 9018 | 33112300–1 | Ehoencefalogrāfs |

90 | 9018 | 33113000–5 | Medicīniskais skeneris |

90 | 9019+9020 | 33155100–2 | Fizioterapijas ierīces |

90 | 9021.9 | 33184310–9 | Sirds vārstuļi |

84 | 8419.2 | 33191000–5 | Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces |

84 | 8419.2 | 33191100–6 | Sterilizators |

84 | 9402.9 | 33192130–2 | Motorizētās gultas |

84 | 8713 | 33193121–3 | Motorizētie ratiņkrēsli |

90 | 9012.1 | 33261220–5 | Datortomogrāfs |

90 | 9012.1 | 33261230–8 | Aksiālais datortomogrāfs |

90 | 9012.1 | 33261260–7 | Attēlveidošanas iekārtas |

90 | 9012.1 | 33261270–0 | Kodolmagnētiskās rezonanses skeners |

90 | 9001+9002 | 33420000–0 | Polarizējoši materiāli |

87 | 8712 | 34441000–0 | Divriteņi bez dzinēja |

89 | 8903+8906.00[.1– .9] | 35121000–8 | Specializētās laivas |

84 | 9403.60.3 | 36122400–6 | Vitrīnas |

82 | 9207.10.5 | 36315100–3 | Sintezatori |

--------------------------------------------------