32003R2004Oficiālais Vēstnesis L 297 , 15/11/2003 Lpp. 0001 - 0004


Eiropas parlamenta un padomes regula (EK) Nr. 2004/2003

(2003. gada 4. novembris)

par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 191. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [1],

tā kā:

(1) Līguma 191. pants nosaka, ka Eiropas līmeņa politiskās partijas ir nozīmīgas kā faktors, kas veicina integrāciju Savienībā, un ka tās dod ieguldījumu Eiropas apziņas veidošanā un Savienības pilsoņu politiskās gribas izteikšanā.

(2) Jānosaka vairāki pamatnoteikumi regulu veidā attiecībā uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām, jo īpaši attiecībā uz to finansēšanu. Pieredzei, kas gūta, piemērojot šo regulu, jāatklāj, ciktāl minētās regulas ir vai nav jāpapildina ar papildu noteikumiem.

(3) Pieredze liecina, ka Eiropas līmeņa politiskai partijai biedri būs pilsoņi, kas apvienojušies politiskā partijā, vai politiskās partijas, kas kopā veido apvienību. Tādēļ jāprecizē šajā regulā lietotie termini "politiskā partija" un "politisko partiju apvienība".

(4) Lai varētu identificēt "Eiropas līmeņa politisko partiju", ir svarīgi noteikt konkrētus nosacījumus. Eiropas līmeņa politiskajām partijām, jo īpaši jāievēro principi, pamatojoties uz kuriem dibināta Eiropas Savienība un kuri noteikti Līgumos un atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(5) Jānosaka procedūra, kas jāievēro Eiropas līmeņa politiskajām partijām, kuras vēlas saņemt finansējumu atbilstoši šai regulai.

(6) Jānosaka arī regulāras to nosacījumu pārbaudes, kurus piemēro, lai identificētu Eiropas līmeņa politisku partiju.

(7) Eiropas līmeņa politiskajām partijām, kas saņēmušas finansējumu saskaņā ar šo regulu, jāievēro saistības, kuru mērķis ir nodrošināt finansēšanas avotu pārskatāmību.

(8) Saskaņā ar Deklarāciju Nr. 11 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 191. pantu, kas pievienota Nicas Līguma Nobeiguma aktam, finansējumu, kas piešķirts atbilstoši šai regulai, nedrīkst izmantot, lai tieši vai netieši finansētu politiskās partijas valsts līmenī. Atbilstīgi tai pašai deklarācijai noteikumi par Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšanu jāpiemēro, pamatojoties uz vienu principu, visiem politiskajiem spēkiem, kas pārstāvēti Eiropas Parlamentā.

(9) Jānosaka to izdevumu veids, kuri var rasties saistībā ar šajā regulā paredzēto finansējumu.

(10) Apropriācijas, ko piešķir finansēšanai saskaņā ar šo regulu, jānosaka saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru.

(11) Jānodrošina to Eiropas līmeņa politisko partiju maksimāla pārskatāmība un finanšu kontrole, kuras finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

(12) Jānosaka katru gadu pieejamo apropriāciju sadales princips, ņemot vērā, no vienas puses, saņēmēju skaitu un, no otras puses, Eiropas Parlamentā ievēlēto locekļu skaitu.

(13) Tehniskā palīdzība, kas Eiropas Parlamentam jāsniedz Eiropas līmeņa politiskajām partijām, jāsniedz, ievērojot vienādas attieksmes principu.

(14) Šīs regulas piemērošana un finansētās darbības jāpārbauda, sniedzot Eiropas Parlamenta ziņojumu, kas jāpublicē.

(15) Kontrole, ko veic tiesu iestāde un kas ir Tiesas kompetencē, palīdzēs nodrošināt pareizu šīs regulas piemērošanu.

(16) Lai veicinātu pāreju uz jaunajiem noteikumiem, dažu šīs regulas noteikumu piemērošana jāatliek, līdz izveidos Eiropas Parlamentu pēc vēlēšanām, kas paredzētas 2004. gada jūnijā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo regulu paredz noteikumus, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1) "politiskā partija" ir pilsoņu apvienība,

- kas tiecas īstenot politiskus mērķus un

- kas atzīta vai izveidota saskaņā ar vismaz vienā dalībvalstī valdošo tiesisko kārtību;

2) "politisko partiju apvienība" ir strukturēta sadarbība starp vismaz divām politiskajām partijām;

3) "Eiropas līmeņa politiskā partija" ir politiska partija vai politisko partiju apvienība, kas atbilst 3. pantā minētajiem nosacījumiem.

3. pants

Nosacījumi

Eiropas līmeņa politiskā partija atbilst šādiem nosacījumiem:

a) tā ir juridiska persona dalībvalstī, kurā atrodas tās mītne;

b) tā ir pārstāvēta ar Eiropas Parlamenta locekļiem vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu vai valstu parlamentos, vai reģionālajos parlamentos vai reģionālajās asamblejās, vai

tā vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir saņēmusi vismaz trīs procentus vēlētāju balsu katrā no šīm dalībvalstīm;

c) tā jo īpaši savā programmā un darbībās ievēro principus, pamatojoties uz kuriem dibināta Eiropas Savienība, proti, brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas un tiesiskuma principi;

d) tā piedalījusies Eiropas Parlamenta vēlēšanās vai ir izteikusi nodomu to darīt.

4. pants

Pieteikums finansējuma saņemšanai

1. Lai saņemtu finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, Eiropas līmeņa politiskā partija katru gadu iesniedz pieteikumu Eiropas Parlamentam.

Eiropas Parlaments pieņem lēmumu trīs mēnešu laikā un apstiprina un pārvalda attiecīgās apropriācijas.

2. Pirmajam pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

a) dokumentus, kas pierāda, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti 3. pantā;

b) politisko programmu, kurā izklāstīti Eiropas līmeņa politiskās partijas mērķi;

c) statūtus, kuros jo īpaši noteiktas struktūras, kas ir atbildīgas par politisko un finanšu vadību, kā arī struktūras vai fiziskās personas, kam katrā no attiecīgajām dalībvalstīm ir likumīgas pārstāvības tiesības, jo īpaši lai iegūtu īpašumā kustamu un nekustamu īpašumu vai rīkotos ar to, kā arī lai piedalītos kā puse tiesas prāvās.

3. Par visiem grozījumiem dokumentos, kas minēti 2. punktā, jo īpaši politiskajā programmā vai statūtos, kuri jau bijuši iesniegti, paziņo Eiropas Parlamentam divu mēnešu laikā. Ja par tiem nepaziņo, finansēšanu aptur.

5. pants

Pārbaude

1. Eiropas Parlaments regulāri pārbauda, vai Eiropas līmeņa politiskās partijas aizvien atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 3. panta a) un b) apakšpunktā.

2. Attiecībā uz nosacījumu, kas izklāstīts 3. panta c) apakšpunktā, Eiropas Parlaments, ja to pieprasa vismaz viena ceturtdaļa tā locekļu, kuri pārstāv vismaz trīs politiskās grupas Eiropas Parlamentā, balsojot vairākumam Eiropas Parlamenta locekļu, pārbauda, vai Eiropas līmeņa politiskā partija aizvien atbilst attiecīgajam nosacījumam.

Pirms šādas pārbaudes veikšanas Eiropas Parlaments uzklausa attiecīgās Eiropas līmeņa politiskās partijas pārstāvjus un lūdz neatkarīgu ievērojamu personu komitejai pieņemamā termiņā sniegt atzinumu par šo jautājumu.

Komitejā ir trīs locekļi, no kuriem Eiropas Parlaments, Padome un Komisija katrs ieceļ vienu. Komitejas sekretariātu un finansējumu nosaka Eiropas Parlaments.

3. Ja Eiropas Parlaments konstatē, ka kāds no 3. panta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem vairs netiek ievērots, attiecīgajai Eiropas līmeņa politiskajai partijai, kas tādēļ zaudējusi šo statusu, vairs nepiešķir šajā regulā paredzēto finansējumu.

6. pants

Ar finansēšanu saistītie pienākumi

Eiropas līmeņa politiskā partija:

a) ik gadus publicē savus ieņēmumus un izdevumus, kā arī pārskatu par saviem aktīviem un pasīviem;

b) deklarē savus finansējuma avotus, iesniedzot sarakstu, kurā norādīti līdzekļu devēji un ziedojumi, kas saņemti no katra līdzekļu devēja, izņemot ziedojumus, kuri nepārsniedz 500 EUR;

c) nepieņem:

- anonīmus ziedojumus,

- ziedojumus no Eiropas Parlamenta politisko grupu budžetiem,

- ziedojumus no uzņēmumiem, attiecībā uz kuriem valsts iestādes var tieši vai netieši īstenot dominējošu ietekmi atbilstīgi savām īpašumtiesībām uz tiem, savai finansiālai līdzdalībai tajos vai noteikumiem, kuri attiecas uz šiem uzņēmumiem,

- ziedojumus, kas pārsniedz EUR 12000 gadā un pārsniedz šo summu uz vienu līdzekļu devēju no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, izņemot uzņēmumus, kas minēti trešajā ievilkumā, neskarot otro daļu.

To politisko partiju iemaksas, kas ir Eiropas līmeņa politiskās partijas dalībnieces, ir pieļaujamas. Šīs iemaksas nedrīkst pārsniegt 40 % no minētās partijas gada budžeta.

7. pants

Finansēšanas aizliegums

Eiropas līmeņa politisko partiju finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta vai no jebkāda cita avota nedrīkst izmantot, lai tieši vai netieši finansētu citas politiskās partijas, un jo īpaši valstu politiskās partijas, uz kurām arī turpmāk attiecas valstu tiesību akti.

8. pants

Izdevumu veids

Apropriācijas, kas saņemtas no Eiropas Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar šo regulu, var izmantot tikai, lai segtu izdevumus, kas tieši saistīti ar mērķiem, kuri izklāstīti 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajā politiskajā programmā.

Šādi izdevumi ietver administratīvos izdevumus un izdevumus, kas saistīti ar tehnisku palīdzību, sanāksmēm, izpēti, pārrobežu pasākumiem, pētījumiem, informāciju un publikācijām.

9. pants

Īstenošana un kontrole

1. Apropriācijas Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšanai nosaka saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru un īsteno saskaņā ar Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [2].

2. Kustama un nekustama īpašuma vērtēšanu un tā vērtības samazināšanās noteikšanu veic saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2909/2000 (2000. gada 29. decembris) par Eiropas Kopienu nefinanšu pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti [3].

3. Tā finansējuma, kas piešķirts saskaņā ar šo regulu, kontroli veic saskaņā ar Finanšu regulu un tās īstenošanas noteikumiem.

Kontroli veic arī, pamatojoties uz ikgadēju revīziju, ko veic neatkarīgs ārējais revidents. Šādu revīzijas apliecinājumu sešu mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu gada beigām iesniedz Eiropas Parlamentam.

4. Papildus šīs regulas piemērošanai visus līdzekļus, ko Eiropas līmeņa politiskās partijas nepienācīgi saņēmušas no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, iemaksā atpakaļ šajā budžetā.

5. Eiropas līmeņa politiskās partijas, kas saņem finansējumu, kuru piešķir saskaņā ar šo regulu, pēc Revīzijas palātas pieprasījuma iesniedz jebkādus dokumentus vai informāciju, kas tai vajadzīgi, lai veiktu savu uzdevumu.

Ja Eiropas līmeņa politiskās partijas kopīgi ar valstu politiskajām partijām un citām organizācijām uzņēmušās izdevumu saistības, Revīzijas palātai iesniedz pierādījumus par izdevumiem, kas radušies Eiropas līmeņa politiskajām partijām.

6. Uz to Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšanu, kas darbojas kā struktūras, kuras tiecas īstenot mērķi, kam ir vispārēja Eiropas mēroga nozīme, neattiecas Finanšu regulas 113. panta noteikumi par finansējuma samazināšanu.

10. pants

Sadalījums

1. Pieejamās apropriācijas ik gadus šādi sadala starp Eiropas līmeņa politiskajām partijām, par kurām pieņemts pozitīvs lēmums attiecībā uz to finansējuma pieteikumu, kā minēts 4. pantā:

a) 15 % sadala vienādās daļās;

b) 85 % sadala starp partijām, kuru biedri ievēlēti Eiropas Parlamentā, proporcionāli ievēlēto biedru skaitam.

Attiecībā uz šo noteikumu piemērošanu Eiropas Parlamenta loceklis var būt tikai vienas Eiropas līmeņa politiskās partijas biedrs.

2. Finansējums, ko maksā no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, nepārsniedz 75 % no Eiropas līmeņa politiskās partijas budžeta. Pierādīšanas pienākums ir attiecīgajai Eiropas līmeņa politiskajai partijai.

11. pants

Tehniskais nodrošinājums

Visa veida tehniskais nodrošinājums, ko Eiropas Parlaments sniedz Eiropas līmeņa politiskajām partijām, pamatojas uz vienādas attieksmes principu. To piešķir saskaņā ar nosacījumiem, kas nav mazāk labvēlīgi par nosacījumiem, kuri noteikti citām ārējām organizācijām un apvienībām, kam var piešķirt līdzīgus atvieglojumus, un to sniedz pret faktūrrēķinu un samaksu.

Eiropas Parlaments gada ziņojumā publicē informāciju par tehnisko nodrošinājumu, kas sniegts katrai Eiropas līmeņa politiskajai partijai.

12. pants

Ziņojums

Eiropas Parlaments vēlākais 2006. gada 15. februārī publicē ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un finansētajām darbībām. Ziņojumā vajadzības gadījumā norāda iespējamos grozījumus, kas jāizdara finansēšanas sistēmā.

13. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trīs mēnešus pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 4. līdz 10. pantu piemēro no dienas, kad atklāj pirmo sesiju pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2004. gada jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 4. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Tremonti

[1] Eiropas Parlamenta 2003. gada 19. jūnija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2003. gada 29. septembra lēmums.

[2] Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.).

[3] OV L 336, 30.12.2000., 75. lpp.

--------------------------------------------------