32003R1946Oficiālais Vēstnesis L 287 , 05/11/2003 Lpp. 0001 - 0010


Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 1946/2003

(2003. gada 15. jūlijs)

par ģenētiski modificētu organismu pārvietošanu pāri robežām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [3],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [4],

tā kā:

(1) Kopiena un tās dalībvalstis 2000. gadā ir parakstījušas Konvencijas par bioloģisko dažādību Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību (turpmāk tekstā — "protokols"), un 2002. gada 25. jūnijā ir pieņemts Padomes Lēmums 2002/628/EK [5], lai noslēgtu protokolu Kopienas vārdā.

(2) Protokola 1. pantā ir norādīts, ka saskaņā ar piesardzīgo pieeju, kas ietverta Rio Deklarācijas "Par vidi un attīstību" 15. principā, protokola mērķis ir veicināt to, lai tiktu nodrošināts piemērots aizsardzības līmenis modernās biotehnoloģijas rezultātā radušos ģenētiski modificētu organismu (ĢMO), kas varētu negatīvi ietekmēt bioloģiskās dažādības saglabāšanu un ilgstošu izmantošanu, drošas nodošanas, pārvietošanas un izmantošanas jomā, ņemot vērā arī risku cilvēku veselībai un īpaši pievēršot uzmanību pārvietošanai pāri robežām.

(3) Protokols prasa visām tā Pusēm veikt vajadzīgus un atbilstīgus juridiskus, administratīvus un citus pasākumus, lai īstenotu savas saistības saskaņā ar protokolu. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē [6] ir izteikts aicinājums Komisijai nākt klajā ar likumdošanas iniciatīvu protokolā noteikto procedūru īstenošanai un saskaņā ar protokolu pieprasīšanai eksportētājiem nodrošināt, lai tiktu izpildītas visas iepriekšējas vienošanās procedūras prasības, kā noteikts protokola 7. līdz 10. pantā, 12. un 14. pantā.

(4) Ir svarīgi organizēt ĢMO pārvietošanas pāri robežām pārraudzību un kontroli, lai veicinātu bioloģiskās dažādības saglabāšanas un ilgstošas izmantošanas nodrošināšanu, ņemot vērā arī risku iedzīvotāju veselībai, kā arī lai ļautu iedzīvotājiem brīvi un apzināti izvēlēties attiecībā uz ĢMO.

(5) Sakarā ar to, ka Kopienas tiesību aktos nav īpašu prasību attiecībā uz ĢMO eksportu uz trešām valstīm un lai nodrošinātu atbilstību protokolā ietvertajām saistībām attiecībā uz ĢMO pārvietošanu pāri robežām, šādam eksportam jāizstrādā kopīgs tiesiskais pamats.

(6) Jāatzīst vajadzība ievērot importētājas Puses un vienības, kas nav protokola Puse, reglamentējošos noteikumus biodrošības jomā atbilstīgi protokolam.

(7) No šīs regulas darbības jomas jāizslēdz tādi farmaceitiski līdzekļi cilvēku lietošanai, kas minēti citos starptautiskos nolīgumos, kuros Kopiena vai attiecīgā dalībvalsts ir Puse, vai organizācijas, kurās Kopiena vai attiecīgā dalībvalsts ir locekle.

(8) Par ĢMO, kas paredzēti apzinātai izplatīšanai vidē, eksportu jāpaziņo importētājai Pusei vai vienībai, kura nav protokola Puse, ļaujot tai pieņemt apzinātu lēmumu uz zinātniski pamatota riska izvērtējuma pamata.

(9) Paziņošana jānodrošina eksportētājam. Eksportētājam jābūt atbildīgam par paziņojumā sniegtās informācijas pareizību.

(10) Eksportētājiem pirms ĢMO, kas paredzēti apzinātai izplatīšanai vidē, pirmās pārvietošanas pāri robežām, jāsaņem iepriekšēja skaidra rakstiska piekrišana no importētājas Puses vai vienības, kas nav protokola Puse.

(11) Atzīstot, ka dažas jaunattīstības valstis un dažas valstis ar pārejas ekonomiku var nespēt pieņemt šādus apzinātus lēmumus, Komisijai un dalībvalstīm jāpieliek lielākas pūles, lai ļautu tām attīstīt un nostiprināt cilvēkresursus un institucionālās spējas.

(12) Saskaņā ar protokolu Kopiena un jebkura cita Puse var veikt darbību, kas bioloģiskās dažādības saglabāšanu un ilgstošu izmantošanu aizsargā vairāk, nekā paredzēts protokolā, ja minētā darbība atbilst protokola mērķim un noteikumiem un saskaņā ar minētās Puses citiem pienākumiem saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem.

(13) Saskaņā ar protokolu attiecībā uz ĢMO pārvietošanu savas muitas teritorijas robežās Kopiena var piemērot savus iekšējos tiesību aktus.

(14) Sakarā ar to, ka pastāvošajos Kopienas tiesību aktos un jo īpaši Direktīvā 2001/18/EK, kā arī nozaru tiesību aktos, ar kuriem paredzēts veikt konkrētu riska novērtējumu saskaņā ar minētajā direktīvā noteiktajiem principiem, jau ir ietverti noteikumi, kas atbilst protokola mērķim, nav jāpieņem papildu noteikumi attiecībā uz ĢMO importu Kopienā.

(15) Jānodrošina drošs ĢMO transports, pārvietošana un iesaiņošana. Pastāvošajos Kopienas tiesību aktos, jo īpaši Padomes Direktīvā 94/55/EK (1994. gada 21. novembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem [7] un Padomes Direktīvā 96/49/EK (1996. gada 23. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu [8], jau ir ietverti attiecīgi noteikumi, tādēļ šajā sakarā papildu noteikumus nav vajadzīgs pieņemt.

(16) Jānodrošina no Kopienas eksportējamo vai tajā importējamo ĢMO identifikācija. Attiecībā uz izsekojamību, marķēšanu un importa uz Kopienu identificēšanu šādiem ĢMO piemēro Kopienas tiesību aktu noteikumus. Līdzīgi noteikumi jāpiemēro attiecībā uz eksportu.

(17) Komisija un dalībvalstis atbalsta procesu attiecībā uz atbilstīgu starptautisku noteikumu un procedūru izstrādāšanu, kas attiecas uz atbildību un kompensāciju par zaudējumiem, kas rodas no ĢMO pārvietošanas pāri robežām, kuras, kā paredzēts protokola 27. pantā, jāpieņem pirmajā konvencijas Pušu konferencē, kas būtu protokola Pušu sanāksme.

(18) Komisija un dalībvalstis atbalsta pavaddokumentu par ĢMO identifikāciju kopēju formātu tālāku izstrādāšanu un piemērošanu, kas tiek veikta saskaņā ar protokola 18. pantu.

(19) Lai efektīvi reaģētu uz tādu ĢMO, kuriem varētu būt ievērojama negatīva ietekme uz bioloģiskās dažādības saglabāšanu un ilgstošu izmantošanu, ievērojot risku cilvēku veselībai, bez nodoma veiktu pārvietošanu pāri robežām, tiklīdz dalībvalstīm kļūst zināms par kādu notikumu tās jurisdikcijā, ar ko notiek izplatīšana, kas var novest pie ĢMO bez nodoma veiktas pārvietošanas pāri robežām, kurai varētu būt šāda ietekme, tām jāveic attiecīgie pasākumi, lai informētu sabiedrību un nekavējoties informētu Komisiju, visas pārējās dalībvalstis, skartās vai potenciāli skartās valstis, Bioloģiskās drošības starpniecības centru (BDSC) un, ja vajadzīgs, attiecīgās starptautiskās organizācijas. Šīm dalībvalstīm arī nekavējoties jāapspriežas ar skartajām vai potenciāli skartajām valstīm, lai tās varētu noteikt attiecīgos pasākumus un uzsākt vajadzīgo rīcību.

(20) Lai palīdzētu attīstīt BDSC, Kopienai un tās dalībvalstīm jānodrošina, lai tam tiktu nosūtīta vajadzīgā informācija un tiktu veikta uzraudzība un ziņošana par protokola īstenošanu Kopienā.

(21) Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas attiecībā uz šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, lai tie tiktu īstenoti. Šīm sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

(22) Piemērojot šo regulu, jāņem vērā piesardzības princips.

(23) Šajā regulā ir respektētas tās pamattiesības un ievēroti tie principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

MĒRĶI, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Mērķi

Saskaņā ar piesardzības principu un neskarot Direktīvas 2001/18/EK noteikumus, šīs regulas mērķi ir izveidot kopējo sistēmu paziņošanai un informēšanai par ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) pārvietošanu pāri robežām un nodrošināt protokola noteikumu saskaņotu piemērošanu Kopienas vārdā, lai palīdzētu nodrošināt pienācīgu aizsardzības līmeni attiecībā uz tādu ĢMO drošu nodošanu, pārvietošanu un izmantošanu, kuriem varētu būt negatīva ietekme uz bioloģiskās dažādības saglabāšanu un ilgstošu izmantošanu, ievērojot arī risku cilvēku veselībai.

2. pants

Darbības joma

1. Šo regulu piemēro tādu ĢMO pārvietošanai pāri robežām, kuriem varētu būt negatīva ietekme uz bioloģiskās dažādības saglabāšanu un ilgstošu izmantošanu, ievērojot arī risku cilvēku veselībai.

2. Šīs regulas darbības jomā neietilpst farmaceitiski līdzekļi cilvēku lietošanai, uz kuriem attiecas citi atbilstoši starptautiski nolīgumi vai organizācijas.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1. "organisms" ir organisms, kā definēts Direktīvas 2001/18/EK 2. panta 1. punktā;

2. "ģenētiski modificēts organisms" jeb "ĢMO" ir ģenētiski modificēts organisms, kā definēts Direktīvas 2001/18/EK 2. panta 2. punktā, izņemot organismus, kurus iegūst ar ģenētiskās modificēšanas metodēm, kas uzskaitītas Direktīvas 2001/18/EK IB pielikumā;

3. "apzināta izplatīšana" ir apzināta izplatīšana, kā definēts Direktīvas 2001/18/EK 2. panta 3. punktā;

4. "laišana tirgū" ir laišana tirgū, kā definēts Direktīvas 2001/18/EK 2. panta 4. punktā;

5. "ierobežota izmantošana" ir:

a) darbības, kas definētas Direktīvas 90/219/EEK [9] 2. panta c) punktā;

b) darbības, ar kurām organismi, izņemot mikroorganismus, tiek ģenētiski modificēti vai ar kurām šādus ĢMO audzē, uzglabā, transportē, iznīcina, rīkojas ar tiem vai izmanto kādā citā veidā un attiecībā uz kurām pienācīgi tiek veikti īpaši ierobežošanas pasākumi, kā pamatā ir tādi paši ierobežošanas principi, kā norādīts Direktīvā 90/219/EEK, lai ierobežotu to saskari ar iedzīvotājiem un vidi;

6. "pārtika" ir pārtika, kā definēts Regulas (EK) Nr. 178/2002 [10] 2. pantā;

7. "barība" ir barība, kā definēts Regulas (EK) Nr. 178/2002 3. panta 4. punktā;

8. "paziņojums" ir informācijas iesniegšana, kas no eksportētāja pieprasīta saskaņā ar šo regulu, protokola Puses kompetentajai iestādei vai kādas vienības, kas nav protokola Puse, kompetentajai iestādei;

9. "Bioloģiskās drošības starpniecības centrs" vai "BDSC" ir Bioloģiskās drošības starpniecības centrs, kas izveidots saskaņā ar protokola 20. pantu;

10. "eksports" ir:

a) Līguma 23. panta 2. punkta nosacījumiem atbilstīgu ĢMO izvešana no Kopienas muitas teritorijas pavisam vai uz laiku;

b) ĢMO, kuri neatbilst a) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un uz kuriem attiecināta muitas procedūra, kas nav tranzīta procedūra, reeksports;

11. "imports" ir ĢMO, kuri ievesti kādas Puses vai vienības, kas nav protokola Puse, muitas teritorijā ārpus Kopienas no Puses Kopienā, nodošana muitas procedūrā, kura nav tranzīta procedūra;

12. "eksportētājs" ir fiziska vai juridiska persona, kas veic paziņojumu vai kā vārdā tas veikts, t.i., persona, kurai paziņojuma nosūtīšanas laikā ir līgums ar saņēmēju trešā valstī un kura ir pilnvarota noteikt, ka ĢMO jānosūta ārpus Kopienas muitas teritorijas. Ja nav noslēgts eksporta līgums vai līguma īpašnieks nerīkojas savā vārdā, izšķirošas ir pilnvaras noteikt, ka ĢMO jānosūta ārpus Kopienas muitas teritorijas;

13. "importētājs" ir fiziska vai juridiska persona, kura nokārto ĢMO importu, importētājas Puses vai vienības, kas nav protokola Puse, jurisdikcijā;

14. "pārvietošana pāri robežām" ir ĢMO pārvietošana ar nodomu vai bez tā no vienas Puses vai vienības, kas nav protokola Puse, uz otru Pusi vai vienību, kas nav protokola Puse, izņemot pārvietošanu ar nodomu starp Pusēm Kopienā;

15. "Puse" ir valsts vai reģionāla ekonomiskās integrācijas organizācija, kas ir protokola Puse;

16. "vienība, kas nav protokola Puse" ir kāda valsts vai reģionāla ekonomiskās integrācijas organizācija, kas nav protokola Puse;

17. "protokols" ir Konvencijas par bioloģisko dažādību ("konvencija") Kartahenas protokols par bioloģisko drošību;

18. "bioloģiskā dažādība" ir dažādas izcelsmes dzīvu organismu daudzveidība, inter alia, no sauszemes, jūras un citām ūdens ekosistēmām un ekoloģiskajiem kompleksiem, kā sastāvdaļa tie ir; tas ietver sugu dažādību, dažādību starp sugām un ekosistēmu dažādību;

19. "kompetentā iestāde" ir kompetenta iestāde, ko noteikusi protokola Puse, vai attiecīga līdzvērtīga vienības, kas nav protokola Puse, struktūra, kura ir atbildīga par protokolā prasīto administratīvo funkciju veikšanu vai attiecībā uz vienību, kas nav protokola Puse, līdzīgu funkciju veikšanu un kurai attiecībā uz šīm funkcijām ir tiesības rīkoties tās vārdā;

20. "kontaktpunkts" ir Puses noteikta iestāde, kas šīs Puses vārdā ir atbildīga par kontaktiem ar sekretariātu;

21. "sekretariāts" ir protokola sekretariāts.

II NODAĻA

ĢMO EKSPORTS UZ TREŠĀM VALSTĪM

1. iedaļa

ĢMO, kas paredzēti apzinātai izplatīšanai vidē

4. pants

Paziņošana importētājām Pusēm un vienībām, kas nav protokola Puses

Eksportētājs nodrošina, ka importētājas Puses vai vienības, kas nav protokola Puse, kompetentā iestāde saņem rakstveida paziņojumu pirms ĢMO, kuri domāti apzinātai izplatīšanai vidē un paredzēti izmantošanai saskaņā ar I pielikuma i) punktu, pirmās ar nodomu veiktās pārvietošanas pāri robežām. Paziņojumā ietver vismaz I pielikumā norādīto informāciju. Eksportētājs nodrošina paziņojumā ietvertās informācijas pareizību.

5. pants

Gadījumi, kad netiek pieņemts lēmums

1. Ja importētāja Puse neapliecina paziņojuma saņemšanu vai nepaziņo savu lēmumu, tas nenozīmē, ka tā piekrīt ar nodomu veiktai pārvietošanai pāri robežām. Pirmo ar nodomu veiktu pārvietošanu pāri robežai nedrīkst īstenot, kamēr nav saņemta importētājas Puses vai, ja nepieciešams, vienības, kas nav protokola Puse, skaidra rakstveida piekrišana.

2. Ja importētāja Puse nepaziņo savus lēmumus attiecībā uz paziņojumu 270 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas, eksportētājs minētās importētājas Puses kompetentajai iestādei nosūta rakstveida atgādinājumu ar atbildes termiņu 60 dienas no šā atgādinājuma saņemšanas un kopiju nosūta sekretariātam, eksportētājai dalībvalstij un Komisijai. Aprēķinot laiku, līdz kuram importētājai Pusei jāatbild, neņem vērā to dienu skaitu, kad jāgaida būtiska papildu informācija.

3. Neskarot 1. punktu, eksportētājs neuzsāk ĢMO, kas domāti apzinātai izplatīšanai, pirmo ar nodomu veikto pārvietošanu pāri robežām, ja nav ievērotas procedūras, kuras noteikusi importētāja Puse saskaņā ar protokola 9. un 10. pantu, vai, ja vajadzīgs, līdzvērtīgas procedūras, ko pieprasījusi importētāja vienība, kas nav protokola Puse.

4. Šā panta 1., 2. un 3. punkts neattiecas uz pārvietošanu pāri robežām, uz ko attiecas vienkāršotas procedūras, vai divpusējas, reģionālas un daudzpusējas vienošanās vai pasākumi, kas ir spēkā saskaņā ar protokola 13. un 14. pantu.

5. Komisija un dalībvalstis, apspriežoties ar sekretariātu, saskaņā ar attiecīgajām procedūrām un mehānismiem attiecīgi rīkojas, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu vai sekmētu importētāju Pušu protokola noteikumu izpildi, kā nolemts konvencijas Pušu konferencē, kas ir protokola Pušu sanāksme.

6. pants

Eksportētājas Puses informēšana

Eksportētājs vismaz piecus gadus glabā ierakstus par paziņojumiem, kas minēti 4. pantā, apliecinājumiem par saņemšanu un importētājas Puses vai, ja vajadzīgs, importētājas vienības, kas nav protokola Puse, lēmumiem un nosūta šo dokumentu kopiju tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, no kuras ĢMO ir eksportēti, un Komisijai.

Neskarot 16. pantu, Komisija publisko šos dokumentus saskaņā ar Kopienas noteikumiem par piekļuvi vides informācijai.

7. pants

Lēmumu pārskatīšana

1. Ja eksportētājs uzskata, ka ir notikušas apstākļu izmaiņas, kas var ietekmēt to riska novērtējumu, uz ko lēmums pamatots, vai ja ir kļuvusi pieejama papildu atbilstoša zinātniska vai tehniska informācija, viņš var pieprasīt importētāju Pusi vai, ja vajadzīgs, importētāju vienību, kas nav protokola Puse, pārskatīt lēmumu, kuru tā pieņēmusi par paziņojumu atbilstoši protokola 10. pantam.

2. Ja importētāja Puse vai vienība, kas nav protokola Puse, 90 dienu laikā uz šādu pieprasījumu neatbild, eksportētājs nosūta šīs importētājas Puses vai, ja vajadzīgs, importētājas vienības, kas nav protokola Puse, kompetentajai iestādei rakstisku atgādinājumu, kurā pieprasa atbildēt noteiktā laika posmā pēc tā saņemšanas, bet šā atgādinājuma kopiju nosūta sekretariātam.

8. pants

Šās nodaļas 1. iedaļas izņēmumi

1. ĢMO, kuri paredzēti apzinātai izplatīšanai vidē un kuri konvencijas Pušu konferencē, kas ir protokola Pušu sanāksme, pieņemtajā lēmumā ir identificēti kā tādi, kuri nevarētu radīt negatīvu ietekmi uz bioloģiskās dažādības saglabāšanu un ilgstošu izmantošanu, ņemot vērā arī risku cilvēku veselībai, neietver šās nodaļas 1. iedaļas darbības jomā.

2. Šās nodaļas 1. iedaļa neattiecas uz ĢMO, kas paredzēti tiešai izmantošanai pārtikā vai barībā vai pārstrādei.

3. Šās nodaļas 1. iedaļā minētās prasības nepiemēro, ja importētāja Puse saskaņā ar protokola 13. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 14. panta 3. punktu iepriekš ir norādījusi BDSC, ka šāds ĢMO imports ir jāatbrīvo no iepriekšējas vienošanās procedūras, kā norādīts protokola 7. līdz 10. pantā, 12. un 14. pantā, ja tiek veikti piemēroti pasākumi, lai nodrošinātu to drošu ar nodomu veiktu pārvietošanu pāri robežām saskaņā ar protokola mērķi.

2. iedaļa

ĢMO, kas paredzēti tiešai izmantošanai pārtikā vai barībā vai pārstrādei

9. pants

Informācija BDSC

1. Komisija Kopienas vārdā vai, ja vajadzīgs, dalībvalsts, kas pieņēma lēmumu, informē BDSC un pārējās Puses ar BDSC starpniecību par galīgo lēmumu attiecībā uz tādu ĢMO, kurus var pārvietot pāri robežām tiešai izmantošanai pārtikā vai barībā vai pārstrādei, izmantošanu, tostarp laišanu tirgū, Kopienā vai izmantošanu kādā dalībvalstī. Šo informāciju uz BDSC nosūta 15 dienu laikā no šā lēmuma pieņemšanas.

Šo punktu nepiemēro lēmumiem, kas attiecas uz tāda ĢMO, kurš nav paredzēts tiešai izmantošanai pārtikā vai barībā vai pārstrādei kādā trešā valstī bez turpmāka lēmuma, apzinātu izplatīšanu saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK B daļu.

2. Šā panta 1. punktā minētajā un uz BDSC nosūtītajā informācijā ietver vismaz to informāciju, kas norādīta II pielikumā.

3. Komisija vai 1. punktā minētā dalībvalsts apstrādā no kādas Puses vai vienības, kas nav protokola Puse, saņemtos pieprasījumus pēc papildu informācijas attiecībā uz 1. punktā minētajiem lēmumiem.

4. Komisija vai 1. punktā minētā dalībvalsts 1., 2. un 3. punktā minētās informācijas kopiju rakstiski nosūta kontaktpunktam katrā Pusē, kura iepriekš informē sekretariātu, ka tai nav piekļuves BDSC.

10. pants

Pušu un vienību, kas nav protokola Puses, valsts lēmumi par importu

1. Eksportētājs ievēro visus lēmumus par ĢMO, kas paredzēti tiešai izmantošanai pārtikā vai barībā vai pārstrādei, importu, kurus pieņēmusi kāda importētāja Puse saskaņā ar protokola 11. panta 4. punktu vai importētāja vienība, kas nav protokola Puse, saskaņā ar saviem vietējiem reglamentējošiem noteikumiem, kuri atbilst protokola mērķim.

2. Ja importētāja Puse vai importētāja vienība, kas nav protokola Puse, ir jaunattīstības valsts vai valsts ar pārejas ekonomiku un tā ar BDSC starpniecību ir paziņojusi, ka tā pirms kāda konkrēta ĢMO, kas paredzēts tiešai izmantošanai pārtikā vai barībā vai pārstrādei, importa pieņems lēmumu saskaņā ar protokola 11. panta 6. punktu, eksportētājs neuzsāk šāda ĢMO pirmo eksportu, ja nav izpildīta minētajos noteikumos paredzētā procedūra.

3. Tas, ka importētāja Puse vai vienība, kas nav protokola Puse, neapliecina paziņojuma saņemšanu vai nepaziņo savu lēmumu saskaņā ar 2. punktu, nenozīmē tās piekrišanu vai nepiekrišanu tāda ĢMO importam, kas paredzēts tiešai izmantošanai pārtikā vai barībā vai pārstrādei. Nevienu ĢMO, ko var pārvietot pāri robežām tiešai izmantošanai pārtikā vai barībā vai pārstrādei, nevar eksportēt, ja tas nav atļauts Kopienā vai ja trešās valsts kompetentā iestāde nav skaidri piekritusi importam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 12. pantu.

3. iedaļa

Ierobežotai izmantošanai paredzēti ĢMO

11. pants

1. Šīs regulas II nodaļas 1. iedaļas noteikumi neattiecas uz ierobežotai izmantošanai paredzētu ĢMO pārvietošanu pāri robežām, ja šādu pārvietošanu pāri robežām veic saskaņā ar importētājas Puses vai importētājas vienības, kas nav protokola Puse, standartiem.

2. Šā panta 1. punkts neskar kādas Puses vai vienības, kas nav protokola Puse, tiesības pirms lēmumu par importu pieņemšanas pakļaut visus ĢMO riska novērtējumam un noteikt standartus ierobežotai izmantošanai savā jurisdikcijā.

4. iedaļa

Kopīgi noteikumi

12. pants

Identifikācija un pavaddokumenti

1. Eksportētāji nodrošina, lai dokumentā, kas ir kopā ar ĢMO un ko nosūta importētājam, kurš ĢMO saņem, būtu ietverta šāda informācija:

a) fakts, ka tas satur ĢMO vai sastāv no tiem;

b) šiem ĢMO piešķirtais unikālais identifikācijas kods vai kodi, ja tādi ir.

2. Attiecībā uz ĢMO, kas paredzēti tiešai izmantošanai pārtikā vai barībā vai pārstrādei, 1. punktā minēto informāciju papildina ar eksportētāja deklarāciju, kurā:

a) norāda, ka ĢMO ir paredzēti tiešai izmantošanai pārtikā vai barībā vai pārstrādei, un skaidri norāda, ka tie nav paredzēti apzinātai izplatīšanai vidē; un

b) sniedz sīkas ziņas par kontaktpunktu plašākas informācijas saņemšanai.

Šā panta 1. punkta b) apakšpunkts neattiecas uz produktiem, kas sastāv no ĢMO, kuri paredzēti vienīgi tiešai izmantošanai pārtikā vai barībā vai pārstrādei, kā arī uz produktiem, kas satur šādu ĢMO maisījumus. Uz šiem produktiem attiecas izsekojamības prasības Direktīvā 2001/18/EK un, ja vajadzīgs, turpmākos Kopienas tiesību aktos, kas attiecas uz šādu ĢMO izsekojamību, marķēšanu un identifikāciju.

3. Attiecībā uz ierobežotai izmantošanai paredzētiem ĢMO 1. punktā minēto informāciju papildina ar eksportētāja deklarāciju, kurā norāda:

a) prasības attiecībā uz šo ĢMO drošu pārvietošanu, uzglabāšanu, transportu un izmantošanu;

b) kontaktpunktu plašākas informācijas saņemšanai, tostarp personas vai iestādes, kam šos ĢMO sūta, vārdu un uzvārdu vai nosaukumu un adresi.

4. Attiecībā uz ĢMO, kas paredzēti apzinātai izplatīšanai vidē, un citiem ĢMO, uz ko attiecas šī regula, 1. punktā minēto informāciju papildina ar eksportētāja deklarāciju, kurā norāda:

a) ĢMO identitāti un to svarīgākās iezīmes un īpašības;

b) prasības attiecībā uz šo ĢMO drošu pārvietošanu, uzglabāšanu, transportu un izmantošanu;

c) kontaktpunktu plašākas informācijas saņemšanai un attiecīgi importētāja un eksportētāja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu un adresi;

d) deklarāciju, ka pārvietošana ir saskaņā ar eksportētājam piemērojamajām protokola prasībām.

5. Šā panta 1. līdz 4. punkts neskar citas īpašas prasības, ko uzliek Kopienas tiesību akti, un starptautiskās identifikācijas prasības, kas jāizstrādā saskaņā ar protokola 18. pantu.

13. pants

Tranzīts

Eksportētājs nodrošina paziņošanu par ĢMO tranzītu Pusēm, kas ir pieņēmušas lēmumu regulēt ĢMO tranzītu caur savu teritoriju un par šo lēmumu ir informējušas BDSC.

III NODAĻA

BEZ NODOMA VEIKTA ĢMO PĀRVIETOŠANA PĀRI ROBEŽĀM

14. pants

1. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu bez nodoma veiktu ĢMO pārvietošanu pāri robežām.

2. Tiklīdz kādai dalībvalstij kļūst zināms par kādu notikumu tās jurisdikcijā, kā rezultātā notikusi ĢMO noplūde, kura izraisa vai var izraisīt tādu bez nodoma veiktu pārvietošanu pāri robežām, kam varētu būt ievērojama negatīva ietekme uz bioloģiskās dažādības saglabāšanu un ilgstošu izmantošanu, ņemot vērā arī risku cilvēku veselībai, šī dalībvalsts:

a) veic attiecīgos pasākumus, lai informētu sabiedrību, un nekavējoties informē Komisiju, visas pārējās dalībvalstis, skartās vai potenciāli skartās valstis, BDSC un, ja vajadzīgs, attiecīgās starptautiskās organizācijas;

b) nekavējoties apspriežas ar skartajām vai potenciāli skartajām valstīm, lai ļautu tām noteikt attiecīgu reakciju un uzsākt vajadzīgo rīcību, tostarp ārkārtas pasākumus, lai samazinātu ievērojamu negatīvu ietekmi.

3. Informācijā, kas rodas saistībā ar 2. punktu, ietver III pielikumā norādīto informāciju.

IV NODAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI

15. pants

Līdzdalība starptautiskajā informēšanas procedūrā

1. Neskarot konfidenciālās informācijas aizsardzību saskaņā ar protokola noteikumiem, dalībvalstis informē BDSC un Komisiju par:

a) valstu tiesību aktiem un pamatnostādnēm saistībā ar protokola īstenošanu saskaņā ar protokola 11. panta 5. punktu un 20. panta 3. punkta a) apakšpunktu;

b) valstu kontaktpunktiem paziņošanai par bez nodoma veiktu pārvietošanu pāri robežām saskaņā ar protokola 17. pantu;

c) jebkuru divpusēju, reģionālo un daudzpusēju vienošanos un pasākumiem, ko dalībvalsts pieņēmusi attiecībā uz ĢMO ar nodomu veiktu pārvietošanu pāri robežām, saskaņā ar protokola 20. panta 3. punkta b) apakšpunktu;

d) informāciju par bez nodoma veiktu vai nelikumīgu pārvietošanu pāri robežām saistībā ar šīm dalībvalstīm saskaņā ar protokola 17. un 25. pantu;

e) kādas dalībvalsts galīgo lēmumu par ĢMO izmantošanu šajā dalībvalstī, ietverot lēmumus par:

- 3. vai 4. riska grupā ietverto ĢMO, ko varētu pārvietot pāri robežām, ierobežotu izmantošanu,

- ĢMO apzinātu izplatīšanu saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK B daļu, vai

- ĢMO importu Kopienā,

saskaņā ar protokola 11. pantu un 20. panta 3. punkta d) apakšpunktu 15 dienu laikā no minētā lēmuma pieņemšanas;

f) tādu ĢMO riska novērtējumu vai vides pārskatu kopsavilkumiem, kas rodas Kopienas regulatīvajā procesā un ko veic saskaņā ar protokola 15. pantu, ietverot, ja vajadzīgs, svarīgu informāciju par ĢMO produktiem, tas ir, ĢMO izcelsmes pārstrādes materiāliem, kuros ir reproducējama ģenētiskā materiāla, kas iegūts, izmantojot moderno biotehnoloģiju, jaunas atklājamas kombinācijas, saskaņā ar protokola 20. panta 3. punkta c) apakšpunktu;

g) valstu lēmumu, kas attiecas uz ar nodomu veiktu pārvietošanu pāri robežām, pārskatīšanu saskaņā ar protokola 12. pantu;

h) dalībvalsts lēmumiem par aizsardzības pasākumiem saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 23. pantu vai par ārkārtas pasākumiem, ko dalībvalsts veic saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par ģenētiski modificētu pārtiku un barību.

2. Komisija Kopienas vārdā saskaņā ar protokola noteikumiem informē BDSC par:

a) Kopienas tiesību aktiem un pamatnostādnēm saistībā ar protokola īstenošanu saskaņā ar protokola 11. panta 5. punktu un 20. panta 3. punkta a) apakšpunktu;

b) jebkuru divpusēju, reģionālo un daudzpusēju vienošanos un pasākumiem Kopienas līmenī attiecībā uz ĢMO ar nodomu veiktu pārvietošanu pāri robežām saskaņā ar protokola 20. panta 3. punkta b) apakšpunktu;

c) Kopienas līmenī pieņemtiem galīgajiem lēmumiem attiecībā uz kāda ĢMO izmantošanu Kopienā, tostarp par lēmumiem par kāda ĢMO laišanu tirgū vai importu, saskaņā ar protokola 11. pantu un 20. panta 3. punkta d) apakšpunktu;

d) tādu ĢMO riska novērtējumu vai vides pārskatu kopsavilkumiem, kas rodas Kopienas regulatīvajā procesā un ko veic saskaņā ar procedūrām, kuras ir līdzīgas Direktīvas 2001/18/EK II pielikumā noteiktajām procedūrām, ietverot, ja vajadzīgs, svarīgu informāciju par ĢMO produktiem, tas ir, ĢMO izcelsmes pārstrādes materiāliem, kur ir reproducējama ģenētiskā materiāla, kas iegūts, izmantojot moderno biotehnoloģiju, jaunas atklājamas kombinācijas, saskaņā ar protokola 20. panta 3. punkta c) apakšpunktu;

e) Kopienas līmeņa lēmumus, kas attiecas uz ar nodomu veiktu pārvietošanu pāri robežām, pārskatīšanu saskaņā ar protokola 12. pantu;

f) Kopienas tiesību aktu piemērošanu protokolā paredzēto procedūru vietā attiecībā uz ar nodomu veiktu ĢMO pārvietošanu Kopienas robežās un ĢMO importu Kopienā saskaņā ar protokola 14. panta 3. un 4. punktu;

g) ziņojumiem, kas iesniegti atbilstoši šīs regulas 19. pantam, ietverot ziņojumus par iepriekšējas vienošanās procedūras īstenošanu, saskaņā ar protokola 20. panta 3. punkta e) apakšpunktu.

16. pants

Konfidencialitāte

1. Komisija un dalībvalstis neizpauž trešām personām nekādu konfidenciālu informāciju, kas saņemta vai ar ko apmainās saskaņā ar šo regulu.

2. Eksportētājs var norādīt, kāda informācija saskaņā ar 4. pantu iesniegtajā paziņojumā jāuzskata par konfidenciālu. Šādos gadījumos pēc pieprasījuma jāsniedz pamatojums.

3. Nekādā gadījumā kā konfidenciālu nedrīkst glabāt šādu saskaņā ar 4., 9. vai 12. pantu iesniegtu informāciju:

a) eksportētāja un importētāja vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese;

b) ĢMO vispārējs apraksts;

c) kopsavilkums riska novērtējumam par ietekmi uz bioloģiskās dažādības saglabāšanu un ilgstošu izmantošanu, ņemot vērā arī risku cilvēku veselībai; un

d) metodes un plāni pasākumiem avārijas gadījumu novēršanai.

4. Ja eksportētājs kāda iemesla dēļ savu paziņojumu atsauc, dalībvalstīm un Komisijai jāievēro komerciālās un rūpnieciskās informācijas, tostarp pētniecības un attīstības informācijas, konfidencialitāte, kā arī tādas informācijas konfidencialitāte, par kuras konfidencialitāti importētāja Puse vai importētāja vienība, kas nav protokola Puse, un eksportētājs nevar vienoties.

17. pants

Kompetentās iestādes un kontaktpunkti

1. Komisija nosaka Kopienas kontaktpunktu un, ja vajadzīgs, norāda Kopienas kompetentās iestādes.

2. Katra dalībvalsts nosaka vienu kontaktpunktu, kā arī vienu vai vairākas kompetentās iestādes. Viena iestāde var pildīt gan kontaktpunkta, gan kompetentās iestādes funkcijas.

3. Komisija Kopienas vārdā un katra dalībvalsts ne vēlāk kā dienā, kad attiecībā uz tām stājas spēkā protokols, paziņo sekretariātam savu kontaktpunktu un kompetento iestāžu nosaukumus un adreses. Ja kāda dalībvalsts vai Komisija nosaka vairāk nekā vienu kompetento iestādi, informējot sekretariātu, tā sniedz atbilstīgu informāciju par šo iestāžu attiecīgajiem pienākumiem. Ja vajadzīgs, šajā informācijā ietver vismaz to, kura kompetentā iestāde par kuru ĢMO veidu ir atbildīga. Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē sekretariātu par izmaiņām savos kontaktpunktos vai savas kompetentās iestādes vai iestāžu nosaukumā vai adresē vai pienākumos.

18. pants

Sankcijas

Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis vēlākais 2004. gada 5. novembrī par šiem noteikumiem paziņo Komisijai un nekavējoties ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

19. pants

Uzraudzība un ziņošana

1. Ja vien protokola 33. pantā nav noteikts citādi, dalībvalstis regulāri un vismaz reizi trijos gados nosūta Komisijai ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.

2. Komisija tik bieži, cik noteikts konvencijas Pušu konferencē, kas ir protokola Pušu sanāksme, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegto informāciju, sastāda ziņojumu un iesniedz to konvencijas Pušu konferencei, kas ir protokola Pušu sanāksme.

20. pants

Stāšanās spēkā

1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. Šo regulu piemēro no protokola spēkā stāšanās dienas saskaņā ar protokola 37. panta 1. punktu vai no šīs regulas spēkā stāšanās dienas atkarībā no tā, kas stājas spēkā vēlāk.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 15. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Tremonti

[1] OV C 151 E, 25.6.2002., 121. lpp.

[2] OV C 241, 7.10.2002., 62. lpp.

[3] OV C 278, 14.11.2002., 31. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 2002. gada 24. septembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2003. gada 4. marta kopējā nostāja (OV C 107 E, 6.5.2003., 1. lpp.), Eiropas Parlamenta 2003. gada 4. jūnija lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2003. gada 16. jūnija lēmums.

[5] OV L 201, 31.7.2002., 48. lpp.

[6] OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

[7] OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/28/EK (OV L 90, 8.4.2003., 45. lpp.).

[8] OV L 235, 17.9.1996., 25. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/29/EK (OV L 90, 8.4.2003., 47. lpp.).

[9] Padomes 1990. gada 23. aprīļa Direktīva 90/219/EEK par ģenētiski pārveidotu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (OV L 117, 8.5.1990., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2001/204/EK (OV L 73, 15.3.2001., 32. lpp.).

[10] Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀIETVER PAZIŅOJUMOS SASKAŅĀ AR 4. PANTU

a) Eksportētāja vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese un kontaktinformācija;

b) importētāja vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese un kontaktinformācija;

c) ĢMO nosaukums un identitāte, kā arī ĢMO bioloģiskās drošības līmeņa iekšzemes klasifikācija, ja tāda ir, eksporta valstī;

d) pārvietošanas pāri robežām paredzamais datums vai datumi, ja zināms;

e) recipienta organisma vai vecāku organismu taksonomiskais dalījums, plaši pazīstams nosaukums, ievākšanas vai iegūšanas vieta un īpašības saistībā ar bioloģisko drošību;

f) ja zināms, recipienta organisma un/vai vecāku organismu izcelsmes centri un ģenētiskās daudzveidības centri un tās dzīvotnes apraksts, kurā organismi var eksistēt vai vairoties;

g) donora organisma vai organismu taksonomiskais dalījums, plaši pazīstams nosaukums, ievākšanas vai iegūšanas vieta un īpašības saistībā ar bioloģisko drošību;

h) nukleīnskābes vai veiktās modifikācijas apraksts, izmantotā metode un ĢMO īpašības tā rezultātā;

i) paredzētais lietojums ĢMO vai to produktiem, tas ir, ĢMO izcelsmes pārstrādes materiāliem, kuros ir reproducējama ģenētiskā materiāla, kas iegūts ar Direktīvas 2001/18/EK I A pielikuma 1. daļā uzskaitītajām metodēm, jaunas atklājamas kombinācijas;

j) nododamo ĢMO daudzums vai apjoms;

k) iepriekšējais un tagadējs riska novērtējuma ziņojums saistībā ar Direktīvas 2001/18/EK II pielikumu;

l) ieteicamās metodes drošai pārvietošanai, uzglabāšanai, transportam un izmantošanai, tostarp attiecībā uz iepakošanu, marķēšanu, dokumentāciju, apglabāšanu un procedūrām neparedzētos gadījumos, ja vajadzīgs;

m) ĢMO reglamentējošais statuss eksporta valstī (piemēram, vai tas eksporta valstī ir aizliegts, vai pastāv ierobežojumi, vai to ir atļauts vispārīgi izplatīt) un, ja ĢMO eksporta valstī ir aizliegts, aizlieguma iemesls vai iemesli;

n) rezultāts un nolūks kādam eksportētāja paziņojumam citām valstīm par nododamo ĢMO;

o) deklarācija, ka visa iepriekšminētā informācija ir faktiski pareiza.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KO PIEPRASA SASKAŅĀ AR 9. PANTU

a) Pieteikuma iesniedzēja, kas vēlas saņemt lēmumu par izmantošanu iekšzemē, vārds, uzvārds vai nosaukums un kontaktinformācija;

b) par lēmumu atbildīgās iestādes nosaukums un kontaktinformācija;

c) ĢMO nosaukums un identitāte;

d) gēnu modifikācijas apraksts, izmantotā metode un ĢMO īpašības tā rezultātā;

e) ĢMO unikāla identifikācijas pazīme;

f) recipienta organisma vai vecāku organismu taksonomiskais dalījums, plaši pazīstams nosaukums, ievākšanas vai iegūšanas vieta un īpašības saistībā ar bioloģisko drošību;

g) ja zināms, recipienta organisma un/vai vecāku organismu izcelsmes centri un ģenētiskās daudzveidības centri, kā arī tās dzīvotnes apraksts, kurā organismi var eksistēt vai vairoties;

h) donora organisma vai organismu taksonomiskais dalījums, plaši pazīstams nosaukums, ievākšanas vai iegūšanas vieta un īpašības saistībā ar bioloģisko drošību;

i) apstiprināti ĢMO izmantošanas veidi;

j) riska novērtējuma ziņojums saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK II pielikumu;

k) ieteicamās metodes drošai pārvietošanai, uzglabāšanai, transportam un izmantošanai, tostarp attiecībā uz iepakošanu, marķēšanu, dokumentāciju, apglabāšanu un procedūrām neparedzētos gadījumos, ja vajadzīgs.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KO PIEPRASA SASKAŅĀ AR 14. PANTU

a) Pieejamā attiecīgā informācija par ĢMO paredzamajiem daudzumiem, atbilstošām īpašībām un/vai iezīmēm;

b) informācija par izplatīšanas apstākļiem un paredzamo datumu, kā arī par ĢMO izmantošanu tā izcelsmes Pusē;

c) pieejamā informācija par iespējamo negatīvo ietekmi uz bioloģiskās dažādības saglabāšanu un ilgstošu izmantošanu, ņemot vērā arī risku cilvēku veselībai, kā arī pieejamā informācija par iespējamajiem riska pārvaldības pasākumiem;

d) cita būtiska informācija; un

e) kontaktpunkti plašākas informācijas saņemšanai.

--------------------------------------------------