32003R1874Oficiālais Vēstnesis L 275 , 25/10/2003 Lpp. 0012 - 0013


Komisijas Regula (EK) Nr. 1874/2003

(2003. gada 24. oktobris),

ar ko apstiprina dažu dalībvalstu valsts kontroles programmas attiecībā uz skrepi slimību un nosaka papildu garantijas, kā arī piešķir atkāpes audzēšanas programmām saistībā ar aitu rezistenci pret TSE saskaņā ar Lēmumu 2003/100/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un izskaušanai [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1234/2003 [2], un jo īpaši tās VIII pielikuma A nodaļas 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļu,

tā kā:

(1) Regula (EK) Nr. 999/2001 paredz dalībvalstīm apstiprināt valsts kontroles programmas attiecībā uz skrepi slimību, ja tās atbilst dažiem šajā regulā noteiktiem kritērijiem. Regula (EK) Nr. 999/2001 paredz arī definīciju visām papildu garantijām, ko saskaņā ar šo regulu var pieprasīt attiecībā uz Kopienas iekšējo tirdzniecību un importu.

(2) Komisijas 2003. gada 13. februāra Lēmums 2003/100/EK, ar ko nosaka minimālās prasības audzēšanas programmu izstrādāšanā attiecībā uz aitu rezistenci pret transmisīvo sūkļveida encefalopātiju [3], paredz, ka katra dalībvalsts ievieš audzēšanas programmu, lai dažās aitu šķirnēs atlasītu pret TSE rezistentas aitas. Šis lēmums paredz arī iespēju atkāpties no prasības dalībvalstīm izstrādāt audzēšanas programmu, pamatojoties uz valsts kontroles programmu attiecībā uz skrepi slimību, kas iesniegta un apstiprināta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001, ja tā nodrošina nepārtrauktu, aktīvu uzraudzību pār beigtajām aitām un kazām šīs dalībvalsts visos ganāmpulkos, kas ir saimniecībās.

(3) Dzīvnieku veselības interesēs, valsts kontroles programmu attiecībā uz skrepi slimību apstiprina tikai tad, ja dalībvalsts teritorijā ir zema skrepi slimības izplatība vai tās nav vispār. Zviedrija un Dānija, attiecīgi 2003. gada 7. martā un 2003. gada 5. septembrī, iesniedza tādas valsts kontroles programmas attiecībā uz skrepi slimību, kuras tika atzītas par atbilstošām Regulas (EK) Nr. 999/2001 noteiktajiem kritērijiem, un abu dalībvalstu teritorijā ir zema skrepi slimības izplatība vai arī tās nav vispār. Attiecīgi ir jāapstiprina šo dalībvalstu valsts kontroles programmas attiecībā uz skrepi slimību.

(4) Pamatojoties uz valsts kontroles programmām attiecībā uz skrepi slimību, Zviedrijai un Dānijai jāpiešķir atkāpes saistībā ar Lēmumā 2003/100/EK paredzēto audzēšanas programmu un Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļā un IX pielikuma E nodaļā jānosaka papildu tirdzniecības garantijas.

(5) Valsts kontroles programmas attiecībā uz skrepi slimību, pievienojot tām papildu garantijas, var turpmāk tikt apstiprinātas un noteiktas citās dalībvalstīs, kā arī atkāpes no prasības par audzēšanas programmu izstrādāšanu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt šos pasākumus regulā.

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Valsts kontroles programmu apstiprināšana attiecībā uz skrepi slimību

Ar šo ir apstiprinātas pielikumā minēto dalībvalstu valsts kontroles programmas attiecībā uz skrepi slimību.

2. pants

Papildu garantijas saimniecībām

1. Aitām un kazām, kas paredzētas nosūtīšanai uz kādu no pielikumā uzskaitītajām dalībvalstīm un kuras ir no citas dalībvalsts, kas nav uzskaitīta pielikumā, vai no trešās valsts, un kopš dzimšanas nepārtraukti ir turētas saimniecībās, kuras vismaz septiņus gadus pirms dzīvnieku nosūtīšanas ir atbildušas šādiem nosacījumiem:

a) nav apstiprināts neviens skrepi slimības gadījums;

b) nav piemēroti nekādi skrepi slimības izskaušanas pasākumi;

c) saimniecībās nav dzīvnieku, kuri identificēti par riska dzīvniekiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 999/2001 13. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

2. Aitu un kazu spermai, embrijiem un olšūnām, kas paredzētas nosūtīšanai uz kādu no pielikumā uzskaitītajām dalībvalstīm un kuras ir no dalībvalsts, kas nav minēta pielikumā, vai no kādas trešās valsts, jābūt iegūtām no donoriem, kuri kopš dzimšanas nepārtraukti ir turēti saimniecībās, kuras atbilst 1. punktā noteiktajiem nosacījumiem.

3. pants

Oficiāli pārvešanas ierobežojumi

1. Pielikumā minētās dalībvalstis piemēro 2. punktā paredzētos oficiālos pārvešanas ierobežojumus saimniecībām, kuras ieved aitas vai kazas vai aitu un kazu spermu, embrijus un olšūnas, uz septiņiem gadiem kopš pēdējā šo dzīvnieku, spermas, embriju un olšūnu ievešanas datuma, ja:

a) dzīvnieki, sperma, embriji vai olšūnas ir ievestas no citas dalībvalsts, kura nav minēta pielikumā, vai no trešās valsts; un

b) pēdējo triju gadu laikā pirms dzīvnieku, spermas, embriju vai olšūnu nosūtīšanas dalībvalstī ir apstiprināts skrepi slimības gadījums, kā minēts a) apakšpunktā.

2. Saimniecībām, kuras ieved dzīvniekus, spermu, embrijus vai olšūnas saskaņā ar 1. punkta a) un b) apakšpunkta nosacījumiem, piemēro oficiālu ierobežojumu tādejādi, ka aitas un kazas, spermu, embrijus un olšūnas nedrīkst ievest vai izvest no saimniecības, izņemot gadījumus, kad tās ved tieši uz kautuvi.

3. Regulas 2. punktā izklāstītos pārvešanas ierobežojumus nepiemēro gadījumos, kad ieved ARR/ARR prionu proteīnu genotipa aitas vai spermu, embrijus un olšūnas no ARR/ARR prionu proteīnu genotipa donora.

4. pants

Atkāpes no prasības par audzēšanas programmas izstrādāšanu

Saskaņā ar Lēmuma 2003/100/EK 3. panta 1. punkta pirmo ievilkumu, pielikumā uzskaitītajām dalībvalstīm ar šo piešķir atkāpes no šā lēmuma 2. panta 1. punktā noteiktās prasības par audzēšanas programmas izstrādāšanu.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 24. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.

[2] OV L 173, 11.7.2003., 6. lpp.

[3] OV L 41, 14.2.2003., 41. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Dalībvalstis, kuras ir apstiprinājušas valsts kontroles programmas attiecībā uz skrepi slimību

Zviedrija

Dānija

--------------------------------------------------