32003R1799Oficiālais Vēstnesis L 264 , 15/10/2003 Lpp. 0012 - 0013


Padomes Regula (EK) Nr. 1799/2003

(2003. gada 13. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 60. un 301. pantu,

ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju 2003/495/KĀDP (2003. gada 7. jūlijs) par Irāku [1], kurā grozījumi ir izdarīti ar Kopējo nostāju 2003/735/KĀDP [2],

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Pēc ANO Drošības Padomes 2003. gada 22. maija 1483. rezolūcijas (2003) pieņemšanas Padome pieņēma Regulu (EK) Nr. 1210/2003 (2003. gada 7. jūlijs) par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku [3], kas inter alia paredz bijušās Irākas valdības un citu valsts struktūru līdzekļu un ekonomisko resursu iesaldēšanas pasākumus. Šie pasākumi stājās spēkā 2003. gada 9. jūlijā.

(2) Pēc attiecīgo dokumentu izskatīšanas ir secināts, ka rezolūcija neprasa piemērot iesaldēšanas pasākumus tādu ministriju un citu valsts iestāžu līdzekļiem un ekonomiskajiem resursiem, kas neatradās ārpus Irākas 2003. gada 22. maijā, bet kas atstāja Irāku pēc šī datuma.

(3) Ņemot vērā iepriekšminēto, jāpārskata aizliegums, kas neļauj Irākas valsts iestādēm izmantot līdzekļus un ekonomiskos resursus un traucē šo iestāžu darbību, un nevajadzīgi aizkavē Irākas ekonomikas atjaunošanu. Līdz ar to precizējums attiecībā uz ienākošajiem maksājumiem, kas saistīti ar eksportu un ko veic caur valsts bankām, kuras uzskaitītas attiecīgajā Regulas (EK) Nr. 1210/2003 pielikumā, ir nevajadzīgs.

(4) 1483. rezolūcijā (2003) līdzekļu un ekonomisko resursu iesaldēšana ir minēta kā pirmais solis ceļā uz to nodošanu Irākas Attīstības fonda rīcībā. Rezolūcija arī neattiecina šo procesu uz līdzekļiem un ekonomiskajiem resursiem, par ko līdz 2003. gada 22. maijam ir piemērots vai pasludināts apgrūtinājums vai tiesas spriedums. Tāpēc nevar turpināt iesaldēšanas pasākumus, ja uz attiecīgajiem līdzekļiem un ekonomiskajiem resursiem nepārprotami neattiecas prasība nodrošināt to nodošanu minētajam fondam.

(5) Jāatzīmē, ka iesaldēšanas pasākumu neesamība neskar parasto noteikumu piemērošanu attiecībā uz šķīrējtiesas un ārvalstu tiesu spriedumiem. Turklāt atbrīvojums nav jāattiecina uz tiesas spriedumiem, kas pārkāpj Padomes 1992. gada 7. decembra Regulu (EK) Nr. 3541/92, ar ko aizliedz apmierināt Irākas prasījumus attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi skar ANO Drošības padomes 661. rezolūcija (1990) un ar to saistītās rezolūcijas [4].

(6) Tā kā šie grozījumi attiecas uz 1483. rezolūcijas (2003) interpretāciju, ieteicams tos piemērot ar atpakaļejošu datumu, sākot no Regulas (EK) Nr. 1210/2003 spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1210/2003 groza šādi.

1. Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"4. pants

1. Iesaldē visus Irākas iepriekšējās valdības vai Sankciju komitejas norādīto un III pielikumā uzskaitīto valsts iestāžu, sabiedrību, tostarp sabiedrību, kas dibinātas saskaņā ar privāttiesībām un kurās valsts iestādēm pieder akciju kontrolpakete, un minētās valsts aģentūru līdzekļus un ekonomiskos resursus, kas 2003. gada 22. maijā atradās ārpus Irākas.

2. Iesaldē visus līdzekļus un ekonomiskos resursus, kas pieder šādām turpmāk minētām personām, ko norādījusi Sankciju komiteja un kuras uzskaitītas IV pielikumā:

a) bijušais prezidents Sadams Huseins;

b) viņa režīma vecākās amatpersonas;

c) viņu tuvākie ģimenes locekļi;

d) juridiskas personas, iestādes vai organizācijas, kas tieši vai netieši pieder a), b) un c) apakšpunktā minētajām personām vai ko šādas personas tieši vai netieši kontrolē, vai arī kas pieder jebkādai fiziskai vai juridiskai personai, kura darbojas to uzdevumā vai saskaņā ar to rīkojumu.

3. Līdzekļi ne tieši, ne netieši nav pieejami fiziskai vai juridiskai personai, iestādei vai organizācijai, kas iekļauta IV pielikumā, nedz arī tos dara pieejamus to labā.

4. Ekonomiskie resursi ne tieši, ne netieši nav pieejami fiziskai vai juridiskai personai, iestādei vai organizācijai, kas iekļauta IV pielikumā, nedz arī tos dara pieejamus to labā tā, ka tiktu radīta iespēja šai personai, grupai vai organizācijai iegūt līdzekļus, preces vai pakalpojumus."

2. Svītro 5. panta 2. punktu.

3. Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

1. Atkāpjoties no 4. panta noteikumiem, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas uzskaitītas V pielikumā, var atļaut iesaldēto līdzekļu vai ekonomisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a) uz līdzekļiem vai ekonomiskajiem resursiem attiecas tiesvedībā, administratīvajā tiesvedībā vai šķīrējtiesā noteikts apgrūtinājums, kas uzlikts pirms 2003. gada 22. maija, vai tiesvedībā, administratīvajā tiesvedībā vai šķīrējtiesā pieņemts spriedums, kas pasludināts pirms minētā datuma;

b) līdzekļus vai ekonomiskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar attiecīgo tiesas spriedumu, ievērojot ierobežojumus, ko nosaka piemērojamie tiesību akti un noteikumi, kuri reglamentē prasījuma iesniedzēju tiesības;

c) prasījuma izpilde nav pretrunā ar Regulu (EK) Nr. 3541/92;

d) apgrūtinājuma vai tiesas sprieduma atzīšana nav pretrunā ar attiecīgās dalībvalsts sabiedrisko kārtību.

2. Visos pārējos gadījumos līdzekļus, ekonomiskos resursus un ieņēmumus no ekonomiskajiem resursiem, kas iesaldēti saskaņā ar 4. pantu, dara pieejamus vienīgi, lai saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti ANO Drošības padomes 1483. rezolūcijā (2003), nodotu tos Irākas Attīstības fondam, kas atrodas Irākas Centrālās bankas pārziņā."

4. "Regulas 6., 7. un 8. pantā minēto kompetento iestāžu saraksts."

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2003. gada 9. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2003. gada 13. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. Frattini

[1] OV L 169, 8.7.2003., 72. lpp.

[2] OV L 264, 15.10.2003., 40. lpp.

[3] OV L 169, 8.7.2003., 6. lpp.

[4] OV L 361, 10.12.1992., 1. lpp.

--------------------------------------------------