32003R1700Oficiālais Vēstnesis L 243 , 27/09/2003 Lpp. 0001 - 0004


Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1700/2003

(2003. gada 22. septembris),

ar kuru groza Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83 par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu atklātībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 203. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1) Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 255. pants katram Savienības pilsonim un katrai fiziskai vai juridiskai personai, kuras dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir dalībvalstī, piešķir tiesības piekļūt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem.

(2) Vispārējie principi un ierobežojumi, kas reglamentē sabiedrības tiesības piekļūt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem, ir paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 [1].

(3) Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzētie izņēmumi attiecībā uz sabiedrības piekļuves tiesībām ir piemērojami uz laikposmu ne ilgāku par 30 gadiem neatkarīgi no vietas, kur dokumentus glabā. Izņēmumus attiecībā uz privātās dzīves vai komerciālo interešu aizsardzību un īpašajiem noteikumiem par slepeniem dokumentiem tomēr vajadzības gadījumā var piemērot pēc šā laikposma.

(4) Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 354/83 [2] paredz, ka sabiedrībai nepiešķir piekļuvi dažu kategoriju dokumentiem 30 gadus pēc to izveidošanas. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 18. panta 2. punktu šie izņēmumi ir jāsaskaņo ar šajā regulā paredzētajiem izņēmumiem attiecībā uz piekļuves tiesībām.

(5) Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju un līdzīgas aģentūras un struktūras, kuras izveidojis Kopienas likumdevējs, Regulā (EEK, Euratom) Nr. 354/83 pielīdzina institūcijām, kas minētas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 7. panta 1. punktā.

(6) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK, Euratom) Nr. 354/83,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83 groza šādi.

1. Regulas 1. panta 1., 2., un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

"1. pants

1. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka vēsturiskas vai administratīvas vērtības dokumentus saglabā un, ja iespējams, dara pieejamus sabiedrībai.

Šajā nolūkā katra Eiropas Kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas institūcija, kā arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja, aģentūras un līdzīgas struktūras, kuras izveidojis likumdevējs (šeit turpmāk – "institūcijas"), izveido savus vēstures arhīvus un dara tos pieejamus sabiedrībai saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem noteikumiem pēc 30 gadu laikposma beigām no dokumenta izveidošanas dienas.

2. Šajā regulā:

a) "Eiropas Kopienu institūciju arhīvi" ir visi tādi dokumenti neatkarīgi no veida un nesēja, kuru izcelsme vai adresāts ir kāda no institūcijām vai tās pārstāvji vai darbinieki, pildot pienākumus, kas attiecas uz Eiropas Kopienas un/vai Eiropas Atomenerģijas kopienas (šeit turpmāk – "Eiropas Kopienas") darbībām;

b) "Eiropas Kopienu institūciju vēstures arhīvi" ir Eiropas Kopienu institūciju arhīvu daļa, kas saskaņā ar 7. pantā paredzētajiem noteikumiem ir izvēlēta pastāvīgai saglabāšanai.

3. Visi dokumenti, kas ir pieejami sabiedrībai pirms šā panta 1. punktā paredzētā laikposma beigām, paliek pieejami bez ierobežojumiem."

2. Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

"2. pants

1. Attiecībā uz dokumentiem, kurus ietver izņēmumi, kas attiecas uz privātumu un indivīda neaizskaramību, kā tas definēts 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentu publiskumu [*] OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp., un izņēmumi, kas attiecas uz fiziskas vai juridiskas personas komerciālajām interesēm, ietverot intelektuālo īpašumu, kā definēts Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punktā, šos izņēmumus var turpināt piemērot visam dokumentam vai tā daļai pēc 30 gadu laikposma beigām, ja ir izpildīti visi attiecīgie nosacījumi to piemērošanai.

2. Dokumentus, kurus ietver izņēmumi, kas attiecas uz privātumu un indivīda neaizskaramību, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ietverot Eiropas Kopienu darbinieku dokumentus, var nodot atklātībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz Kopienas iestāžu un institūciju veikto personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [**] OV L 8, 12.1.2002., 1. lpp., un jo īpaši tās 4. un 5. pantu.

3. Pirms lēmuma pieņemšanas par tādu publisko dokumentu nodošanu atklātībai, kuri tādā gadījumā varētu kaitēt fiziskas vai juridiskas personas komerciālajām interesēm, to skaitā intelektuālajam īpašumam, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punktā, institūcija informē attiecīgo personu saskaņā ar noteikumiem, kas katrai institūcijai ir jānosaka, par tās nodomu attiecīgos dokumentus darīt pieejamus sabiedrībai. Dokumentus nedara pieejamus, ja, ņemot vērā attiecīgās personas apsvērumus, institūcija uzskata, ka to nodošana atklātībai kaitētu šādām komerciālajām interesēm, ja vien sabiedrības interese par nodošanu atklātībai nav lielāka.

4. Slepeni dokumenti Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta nozīmē ir pieejami ar ierobežojumiem, kas paredzēti minētajā pantā."

3. Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

"3. pants

Sabiedrībai nav pieejas dokumentiem, kuri klasificēti saskaņā ar 10. pantu Padomes 1958. gada 31. jūlija Regulā Nr. 3 par Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 24. panta piemērošanu [*] OV 17, 6.10.1958., 406./58. lpp. un kuru slepenība nav atcelta."

4. Regulas 4. pantu svītro.

5. Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

"5. pants

Lai ievērotu noteikumu par 30 gadu laikposmu, kas paredzēts 1. panta 1. punktā, katra iestāde laikus un ne vēlāk kā 25 gadus pēc dokumenta izveides pārbauda visus dokumentus, kuri ir klasificēti saskaņā ar attiecīgās institūcijas noteikumiem, lai izlemtu atcelt vai neatcelt to slepenību. Dokumentus, kuru slepenība nav atcelta pirmajā tādā pārbaudē, pārbauda regulāri un vismaz reizi piecos gados."

6. Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

"6. pants

Ja pēc 1. panta 1. punktā paredzētā 30 gadu laikposma beigām dalībvalsts paredz nodot atklātībai publiskus dokumentus, kuru izcelsme ir institūcijas, un uz tiem attiecas 2. vai 3. pants, tad tā apspriežas ar attiecīgo institūciju, lai pieņemtu lēmumu, kas netraucētu šīs regulas mērķu sasniegšanai."

7. Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

"7. pants

Katra iestāde nosūta uz savu vēstures arhīvu visus dokumentus, kas atrodas to pašreizējos arhīvos, ne vēlāk kā 15 gadus pēc to izveides dienas. Saskaņā ar kritērijiem, ko katra iestāde paredzējusi saskaņā ar 9. pantu, šie dokumenti tiek šķiroti, lai nošķirtu tos, kas ir jāsaglabā, no tiem, kam nav administratīvas vai vēsturiskas vērtības."

8. Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

"9. pants

1. Katra iestāde var pieņemt iekšējos noteikums šīs regulas piemērošanai. Ja iespējams, institūcijas savus arhīvus dara pieejamus sabiedrībai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem. Tās saglabā arī dokumentus, kas ir pieejami veidos, kuri atbilst īpašām vajadzībām (Braila rakstā, īpaši lielā drukā vai ierakstos).

2. Katra institūcija reizi gadā publicē informāciju par tās vēstures arhivēšanas darbībām."

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 22. septembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. Frattini

[1] OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

[2] OV L 43, 15.2.1983., 1. lpp.

--------------------------------------------------