32003R1655Oficiālais Vēstnesis L 245 , 29/09/2003 Lpp. 0041 - 0043


Padomes Regula (EK) Nr. 1655/2003

(2003. gada 18. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru un atceļ Regulu (EEK) Nr. 1416/76

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Daži noteikumi Padomes 1975. gada 10. februāra Regulā (EK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru [4], jāsaskaņo ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam [5] (še turpmāk "Vispārējā finanšu regula"), un jo īpaši tās 185. pantu. Ievērojot minēto pantu, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centram jāpieņem finanšu noteikumi saskaņā ar Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam [6]. Tādējādi Padomes 1976. gada 1. jūnija Regula (EEK) Nr. 1416/76 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centram [7], jāatceļ no dienas, kad stājas spēkā Centra valdes pieņemtie finanšu noteikumi.

(2) Vispārīgie principi un ierobežojumi, kas reglamentē piekļuves tiesības dokumentiem, kas paredzēti Līguma 255. pantā, ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem [8].

(3) Pēc Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pieņemšanas minētās trīs iestādes pieņēma kopīgu deklarāciju, ka aģentūrām un tamlīdzīgām iestādēm jāizpilda normas, kuras atbilst minētās regulas normām.

(4) Tāpēc Regulā (EEK) Nr. 337/75 jāiekļauj attiecīgi noteikumi, lai Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centram kļūtu piemērojama Regula (EK) Nr. 1049/2001, kā arī noteikums, ar kuru saskaņā var iesniegt sūdzību par atteikumu piekļuvei dokumentiem.

(5) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 337/75,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 337/75 groza šādi.

1. Regulas 10., 11., 12. un 12.a pantu aizstāj ar šādiem:

"10. pants

1. Tiek sagatavotas visu Centra ieņēmumu un izdevumu tāmes katram finanšu gadam, kas atbilst kalendārajam gadam, un tās iekļauj Centra budžetā, kurš ietver štata plānu.

2. Budžeta ieņēmumiem un izdevumiem jābūt līdzsvarā.

11. pants

1. Katru gadu valde, pamatojoties uz direktora sagatavotu projektu, izstrādā Centra ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam. Minēto tāmi, kas ietver štata plāna projektu, valde vēlākais līdz 31. martam nosūta Komisijai.

2. Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (še turpmāk "budžeta lēmējinstitūcija") tāmi un Eiropas Savienības kopbudžeta provizorisku projektu.

3. Pamatojoties uz tāmi, Komisija Eiropas Savienības kopbudžeta provizoriskajā projektā ieraksta tāmes, ko tā uzskata par vajadzīgām štata plānam, un subsīdijas summu, kas jāieskaita kopbudžetā, kuru tā iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai saskaņā ar Līguma 272. pantu.

4. Budžeta lēmējinstitūcija atļauj Centra subsīdiju apropriāciju.

Budžeta lēmējinstitūcija pieņem Centra štata plānu.

5. Centra budžetu pieņem valde. Tas kļūst galīgs pēc Eiropas Savienības kopbudžeta galīgā varianta pieņemšanas. Vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

6. Valde, cik iespējams drīz, paziņo budžeta lēmējinstitūcijai nodomu īstenot jebkuru projektu, kam var būt nozīmīga finansiāla ietekme uz budžeta finansējumu, jo īpaši visus tādus ar īpašumiem saistītos projektus kā ēku noma vai pirkšana. Valde par to informē Komisiju.

Ja budžeta lēmējinstitūcijas filiāle ir paziņojusi nodomu sniegt atzinumu, tad tā sniedz atzinumu valdei sešu nedēļu laikā pēc projekta paziņošanas dienas.

12. pants

1. Finanšu noteikumus, kas piemērojami Centram, pieņem valde, apspriedusies ar Komisiju. Tie nedrīkst atšķirties no Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam [9], ja vien tas īpaši netiek prasīts Centra darbībai un ar Komisijas iepriekšēju atļauju.

12.a pants

1. Centra budžetu izpilda direktors.

2. Vēlākais līdz 1. martam pēc katra finanšu gada Centra grāmatvedis nosūta Komisijas grāmatvedim provizoriskos pārskatus un ziņojumu par finanšu gada budžeta un finanšu pārvaldi. Komisijas grāmatvedis konsolidē iestāžu un decentralizēto iestāžu provizoriskos pārskatus saskaņā ar Vispārējās finanšu regulas 128. pantu.

3. Vēlākais līdz 31. martam pēc katra finanšu gada Komisijas grāmatvedis nosūta Revīzijas palātai Centra provizoriskos pārskatus un ziņojumu par finanšu gada budžeta un finanšu vadību. Ziņojumu par finanšu gada budžeta un finanšu pārvaldi nosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

4. Saņemot Revīzijas palātas apsvērumus par Centra provizoriskajiem pārskatiem, ievērojot Vispārējās finanšu regulas 129. pantu, direktors uz savu atbildību sagatavo Centra finanšu pārskatus un iesniedz tos valdei atzinuma sniegšanai.

5. Valde sniedz atzinumu par Centra galīgajiem pārskatiem.

6. Direktors vēlākais līdz 1. jūlijam pēc katra finanšu gada nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai finanšu pārskatus un valdes atzinumu.

7. Galīgie pārskati tiek publicēti.

8. Direktors vēlākais līdz 30. septembrim nosūta Revīzijas palātai atbildi par tās apsvērumiem. Viņš šo atbildi nosūta arī valdei.

9. Direktors pēc Eiropas Parlamenta lūguma iesniedz tam visu informāciju, kas vajadzīga budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras vienmērīgai piemērošanai attiecīgajam finanšu gadam, kā noteikts Vispārējās finanšu regulas 146. panta 3. punktā.

10. Eiropas Parlaments, saņēmis ieteikumu no Padomes, kas pieņēmusi lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz N + 2 gada 30. aprīlim atbrīvo direktoru no atbildības par budžeta izpildi par N gadu."

2. Regulā iekļauj šādu pantu:

"12.b pants

1. Valde pieņem gada pārskatu par Centra darbībām un perspektīvām un vēlākais līdz 15. jūnijam nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Revīzijas palātai.

2. Centrs ik gadus nosūta budžeta lēmējinstitūcijai visu informāciju, kas attiecas uz novērtēšanas procedūru rezultātu."

3. Regulā iekļauj šādu jaunu pantu:

"14.a pants

1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem [10] piemēro Centra rīcībā esošajiem dokumentiem.

V alde pieņem praktiskus pasākumus, lai Regulu (EK) Nr. 1049/2001 varētu īstenot sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājusies spēkā Padomes 2003. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 1655/2003, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, un atceļ Regulu (EEK) Nr. 1416/76 [11].

L ēmumi, ko Centrs pieņēmis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, var būt par pamatu, lai varētu iesniegt sūdzību ombudam vai prasību Eiropas Kopienu Tiesā, ievērojot attiecīgi Līguma 195. un 230. pantu."

2. pants

Regulu (EEK) Nr. 1416/76 atceļ no dienas, kad stājas spēkā finanšu noteikumi, ko pieņēmusi valde saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 337/75 12. panta 1. punktu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2003. gada 18. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Drys

[1] OV C 331 E, 31.12.2002., 82. lpp.

[2] Atzinums sniegts 27.3.2003. (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 285, 21.11.2002., 4. lpp.

[4] OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 354/95 (OV L 41, 23.2.1995., 1. lpp.).

[5] OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp., ar kļūdu labojumu, kas publicēts OV L 25, 30.1.2003., 43. lpp.

[6] OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp., ar kļūdu labojumu, kas publicēts OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.

[7] OV L 164, 24.6.1976., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1948/93 (OV L 181, 23.12.1993., 15. lpp.).

[8] OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

[9] OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp., ar kļūdu labojumu, kas publicēts OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.

[10] OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

[11] OV L 245, 29.9.2003., 41. lpp.

--------------------------------------------------