32003R1644Oficiālais Vēstnesis L 245 , 29/09/2003 Lpp. 0010 - 0012


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1644/2003

(2003. gada 22. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu [2],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [4],

tā kā:

(1) Jāgroza daži noteikumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1406/2002 (2002. gada 27. jūnijs) par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu [5], to saskaņojot ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [6] (turpmāk "vispārējā Finanšu regula"), un jo īpaši tās 185. pantu.

(2) Vispārējie principi un ierobežojumi izmantot piekļuves tiesības Līguma 255. pantā noteiktajiem dokumentiem ir norādīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (2001 gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem [7].

(3) Pieņemot Regulu (EK) Nr. 1049/2001, minētās trīs institūcijas ar kopīgu deklarāciju vienojās, ka aģentūrām un līdzīgām iestādēm būs normas, kas atbilst šīs regulas noteikumiem.

(4) Tāpēc Regulā (EK) Nr. 1406/2002 jāiekļauj attiecīgas normas, lai Regulu (EK) Nr. 1049/2001, kā arī noteikumu attiecībā uz pārsūdzību par atteikumu piekļūt dokumentiem varētu attiecināt uz Jūras drošības aģentūru.

(5) Tādēļ Regula (EK) Nr. 1406/2002 attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1406/2002 groza šādi.

1. Regulas 4. pantā:

a) minētā panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Uz Aģentūras rīcībā esošajiem dokumentiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001 gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem [8].";

b) minētā panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1644/2003 (2003. gada 22. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu [9], Administratīvā padome nosaka praktiskos pasākumus, kas vajadzīgi Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanai.";

c) pievieno šādu punktu:

"5. Par lēmumiem, ko Aģentūra pieņēmusi, ievērojot 8. pantu Regulā (EK) Nr. 1049/2001, var iesniegt sūdzību ombudam vai iesniegt prasību Eiropas Kopienu Tiesā saskaņā ar EK Līguma attiecīgi 195. un 230. pantu.";

2. Regulas 10. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"b) pieņem Aģentūras darbības gada pārskatu un ne vēlāk kā līdz 15. jūnijam to nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstīm.

Aģentūra katru gadu budžeta lēmējinstitūcijai nosūta visu informāciju, kas attiecas uz novērtējuma rezultātiem.";

3. Regulas 18. pantā:

a) panta 3., 4., 5. un 6. punkta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"3. Izpilddirektors sastāda Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, un to kopā ar štatu saraksta projektu iesniedz Administratīvajai padomei.

4. Ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

5. Izmantojot ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, Administratīvā padome sagatavo Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam.

6. Šo tāmi, kurā ietilpst štatu saraksta projekts un provizorisks darba plāns, Administratīvā padome ne vēlāk kā līdz 31. martam nosūta Komisijai un tām dalībvalstīm, ar kurām Kopiena noslēgusi nolīgumus saskaņā ar 17. pantu.";

b) minēto pantu papildina ar šādiem punktiem:

"7. Komisija tāmi kopā ar Eiropas Savienības provizorisku vispārējā budžeta projektu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (kas turpmāk minēti kā budžeta lēmējinstitūcija).

8. Saskaņā ar tāmi Komisija Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektā iekļauj izdevumus, kurus tā uzskata par vajadzīgiem saskaņā ar štatu sarakstu, un subsīdiju summu, ko paredzēts izmaksāt no vispārējā budžeta, kuru tā iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai saskaņā ar Līguma 272. pantu.

9. Budžeta lēmējinstitūcija nosaka apropriācijas, kas pieejamas Aģentūras subsidēšanai.

Budžeta lēmējinstitūcija pieņem Aģentūras štatu sarakstu.

10. Budžetu pieņem Administratīvā padome. Tas kļūst par galīgo budžetu pēc Eiropas Savienības vispārējā budžeta pieņemšanas. Ja vajadzīgs, to attiecīgi koriģē.

11. Administratīvā padome par saviem nodomiem īstenot projektus, kuriem var būt ievērojamas finansiālas sekas attiecībā uz budžeta finansēšanu, jo īpaši par projektiem, kas saistīti, piemēram, ar ēku nomu vai pirkšanu, iespējami drīz informē budžeta lēmējinstitūciju. Administratīvā padome par tiem informē Komisiju.

Ja budžeta lēmējinstitūcijas daļa paziņojusi par nodomu izteikt atzinumu, tā atzinumu Administratīvajai padomei nosūta sešu nedēļu laikā no dienas, kad paziņots par projektu.";

4. Regulas 19. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"19. pants

Budžeta izpilde un kontrole

1. Aģentūras budžeta plānu izpilda tās izpilddirektors.

2. Pēc finanšu gada beigām ne vēlāk kā līdz 1. martam Aģentūras grāmatvedis dara zināmus Komisijas grāmatvedim iepriekšējā finanšu gada provizoriskus pārskatus kopā ar budžeta un finanšu vadības ziņojumu. Komisijas grāmatvedis institūciju un decentralizēto iestāžu provizoriskus pārskatus konsolidē saskaņā ar vispārējās Finanšu regulas 128. pantu.

3. Pēc finanšu gada beigām ne vēlāk kā līdz 31. martam Komisijas grāmatvedis nosūta Revīzijas palātai Aģentūras iepriekšējā finanšu gada provizoriskus pārskatus kopā ar budžeta un finanšu vadības ziņojumu. Finanšu gada budžeta un finanšu vadības ziņojums jānosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

4. Saskaņā ar vispārējās Finanšu regulas 129. pantu, saņemot Revīzijas palātas piezīmes par Aģentūras provizoriskiem pārskatiem, izpilddirektors sastāda Aģentūras galīgos pārskatus, un tos iesniedz Administratīvajai padomei atzinuma sniegšanai.

5. Administratīvā padome sniedz atzinumu par Aģentūras galīgajiem pārskatiem.

6. Pēc finanšu gada beigām ne vēlāk kā līdz 1. jūlijam izpilddirektors galīgos pārskatus kopā ar Administratīvās padomes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai.

7. Galīgos pārskatus publicē.

8. Izpilddirektors ne vēlāk kā līdz 30. septembrim nosūta atbildi Revīzijas palātai par tās piezīmēm. Šī atbilde jānosūta arī Administratīvajai padomei.

9. Izpilddirektors iesniedz Eiropas Parlamentam pēc tā pieprasījuma visu informāciju, kas vajadzīga attiecīgā finanšu gada netraucētai noslēgšanai saskaņā ar vispārējās Finanšu regulas 146. panta 3. punktu.

10. Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņēmusi lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz (N + 2). gada 30. aprīlim atbrīvo izpilddirektoru no atbildības par N-tā gada budžeta izpildi.";

5. Regulas 21. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"21. pants

Finanšu noteikumi

Aģentūras finanšu noteikumus pēc apspriešanās ar Komisiju pieņem Administratīvā padome. Tajos jāievēro Komisijas Regula (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 (2002. gada 19. novembris) par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [10], ja vien atkāpes Aģentūras darbībai nav īpaši nepieciešamas, un tās iepriekš saskaņotas ar Komisiju."

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 22. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Alemanno

[1] OV C 331 E, 31.12.2002., 87. lpp.

[2] OV C 285, 21.11.2002., 4. lpp.

[3] OV C 85, 8.4.2003., 64. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 2002. gada 22. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2003. gada 3. jūnija kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 2003. gada 1. jūlija lēmums.

[5] OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.

[6] OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.; kļūdas labojums OV L 25, 30.1.2003., 43. lpp.

[7] OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

[8] OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

[9] OV L 245, 29.9.2003., 10. lpp.

[10] OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.; kļūdas labojums OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.

--------------------------------------------------