32003R1382Oficiālais Vēstnesis L 196 , 02/08/2003 Lpp. 0001 - 0006


Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 1382/2003

(2003. gada 22. jūlijs)

par Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanu, lai uzlabotu kravu pārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības (Marco Polo programma)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 71. panta 1. punktu un 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [3],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [4],

tā kā:

(1) Sanāksmē, kas 2001. gada 15. un 16. jūnijā notika Gēteborgā, Eiropadome paziņoja, ka līdzsvara izmaiņas dažādu transporta veidu starpā ir stabilas attīstības stratēģijas pamats.

(2) Ja netiek veikti izšķirīgi pasākumi, paredzams, ka kopējie kravu autopārvadājumi Eiropā līdz 2010. gadam pieaugs par 50 %. Tā sekas varētu būt starptautisko sauszemes kravu apjoma pieaugums līdz aptuveni 12 miljardiem tonnkilometru gadā.

(3) Baltajā grāmatā "Eiropas transporta politika līdz 2010. gadam – laiks izlemt" Komisija ierosināja veikt pasākumus, kas liktu transporta veidu tirgus daļām līdz 2010. gadam atgriezties 1998. gada līmenī. Tas sagatavos pamatu, lai no 2010. gada varētu notikt līdzsvara maiņa.

(4) Ir jāizveido programma, turpmāk tekstā – "Marco Polo" programma vai "Programma", lai samazinātu pārmērīgu autoceļu noslogotību Kopienā un uzlabotu kravu pārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības, kā arī sekmētu vairākveidu pārvadājumu izmantošanu, tādējādi sekmējot efektīvas un noturīgas pārvadājumu sistēmas izveidi. Lai sasniegtu šo mērķi, Programmai jāatbalsta pasākumi kravu pārvadājumos, loģistikā un citos saistītos tirgos. Ar šiem pasākumiem jāpanāk, lai kravu dalījums starp dažādiem transporta veidiem paliktu 1998. gada līmenī, paredzamo kopējo starptautisko kravu autopārvadājumu pieaugumu palīdzot novirzīt uz īsiem jūras pārvadājumiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem vai uz transporta veidu kombinācijām, kurās pārvadājumi pa autoceļiem ir pēc iespējas īsāki.

(5) "Marco Polo" programma ietvers trīs veidu pasākumus: pirmkārt, pasākumus kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem, paredzot pēc iespējas vairāk kravu saskaņā ar konkrētajiem tirgus apstākļiem novirzīt no autoceļiem uz īsiem jūras pārvadājumiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem; otrkārt, katalizatora pasākumus, kas mainītu veidu, kā Kopienā tiek veikti tie kravu pārvadājumi, kas netiek veikti pa autoceļiem; un, treškārt, kopīgus mācību pasākumus, kas sekmētu zināšanas kravu pārvadājumu loģistikas nozarē un uzlabotu sadarbības metodes un procedūras kravu pārvadājumu tirgū.

(6) Pasākumiem jābūt saistītiem ar vismaz divu valstu teritoriju. Ja šīs divas valstis ir dalībvalstis vai citas valstis, kas piedalās "Marco Polo programmā" saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti šajā regulā, Programma atbilstoši šīs regulas noteikumiem atlīdzinās izdevumus, kas radušies līdzdalīgajiem uzņēmumiem.

(7) Lai atspoguļotu pasākumu Eiropas dimensiju, jārosina, lai dažādu valstu uzņēmumi sadarbojas, veidojot konsorciju, kas iesniedz pasākumu pieteikumu.

(8) Pieteikumu iesniedzējiem jāspēj iesniegt jaunus vai, vajadzības gadījumā, jau izstrādātus projektus, kas vislabāk atbilst konkrētajām tirgus vajadzībām. Pārāk stingram pieļaujamo pasākumu formulējumam nevajadzētu kavēt piemērotu projektu īstenošanu. Jo īpaši, elastība projektu izvēlē, kas paredzēta Komisijai, kurai palīdz saskaņā ar 12. panta 1. punktu izveidotā komiteja, dod tiesības saņemt Kopienas finansiālo palīdzību projektiem, kas ir efektīvi, bet nesasniedz minimālo paredzamo subsīdiju slieksni.

(9) Var būt gadījumi, kad ieguvums, ko dod jau izveidota pakalpojuma pilnveidošana saistībā ar papildu kravu novirzīšanu, kvalitāti un vides un stabilitātes priekšrocībām, ir vismaz līdzvērtīgs ieguvumam, ko dod jauna pakalpojuma sākšana, kas saistīta ar ievērojamiem izdevumiem.

(10) Lai palīdzība kravu novirzīšanas pasākumu sākšanai būtu pārredzama, objektīva un skaidri ierobežota, tās pamatā jābūt izmaksu ietaupījumam, ko rada īsu jūras pārvadājumu, dzelzceļa un iekšējo ūdensceļu vai transporta veidu kombinācijas izmantošana, tādējādi novēršot to, ka tiek izmantoti tikai autopārvadājumi. Tādēļ Komisija ir noteikusi paredzamo finansiālās palīdzības summu 1 eiro apjomā par katriem 500 tonnkilometriem novirzītās sauszemes kravas.

(11) Ņemot vērā, no vienas puses, ārējo izmaksu, īpaši vides izmaksu internalizācijas nozīmi, kas atzīta gan baltajā grāmatā "Eiropas transporta politika līdz 2010. gadam – laiks izlemt", gan Eiropadomes Gēteborgas sanāksmes secinājumos, un, no otras puses, ātrumu, kādā mainās pārvadājumu tirgus, ir jābūt iespējai ņemt vērā turpmāko darbu, kas saistīts ar ārējo izmaksu internalizācijas metožu pilnveidošanu, regulāri novērtēt ārējo izmaksu atšķirību izmaiņas un attiecīgi ierosināt finansiālās palīdzības paredzamās summas korekcijas.

(12) Programmas katalizatora pasākumu un kopīgo mācību rezultāti attiecīgi jāpopularizē, lai nodrošinātu to izplatību, publicitāti un pārredzamību.

(13) Veicot projektu atlasi, kā arī visā projekta darbības laikā jānodrošina, lai izvēlētais projekts patiešām dotu ieguldījumu kopējā transporta politikā un neradītu nepieņemamus konkurences traucējumus. Tādējādi Komisijai jānovērtē šīs regulas īstenošana. Ne vēlāk kā līdz 2006. gada 31. decembrim tai jāiesniedz "Marco Polo" programmas rezultātu novērtējums, kam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem.

(14) Tā kā "Marco Polo" programmas mērķi pietiekamā kvalitātē nevar sasniegt atsevišķas dalībvalstis un tādēļ Programmas mēroga dēļ šos mērķus labāk var sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā izklāstīts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, šī regula nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai.

(15) Pasākumi, kuri vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [5].

(16) Neskarot Līgumā noteiktās budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras, šajā regulā visam Programmas laikam ir iekļauta finansējuma pamatsumma, kas paredzēta 33. punktā 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnas ievērošanu un budžeta procedūras uzlabošanu, ko noslēdzis Eiropas Parlaments, Padome un Komisija.

(17) Lai saskaņā ar šo regulu paredzēto finansējumu varētu izmantot maksimāli lietderīgi un ātri, šī regula stājas spēkā, cik iespējams drīz pēc tās pieņemšanas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA MĒRĶIS, DEFINĪCIJAS UN DARBĪBAS JOMA

1. pants

Mērķis

Šī regula izveido finansēšanas instrumentu, turpmāk tekstā – "Marco Polo programma" vai "Programma", kura mērķis ir samazināt pārmērīgu noslogotību, uzlabot pārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības un veicināt vairākveidu pārvadājumus, tādējādi palīdzot radīt efektīvu un stabilu transporta sistēmu, laika posmam no 2003. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim, lai, programmai beidzoties, panāktu to, ka paredzamais kopējais gada starptautisko kravu autopārvadājumu pieaugums, ko mēra tonnkilometros, tiktu novirzīts uz īsiem jūras pārvadājumiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem, vai uz transporta veidu kombinācijām, kurās pārvadājumi pa autoceļiem ir pēc iespējas īsāki.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a) "pasākums" ir jebkurš ar loģistikas tirgu saistīts projekts, ko veic uzņēmumi un kas sekmē pārmērīgas noslogotības samazināšanu kravu autopārvadājumu sistēmā un/vai uzlabo pārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības, dalībvalstu teritorijās optimizējot pārvadājumus uz vairākveidu pārvadājumu ķēdēm un no tām;

b) "pasākums kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem" ir jebkurš pasākums, kas tieši un nekavējoties novirza kravas no autoceļiem uz īsiem jūras pārvadājumiem, dzelzceļu, iekšējiem ūdensceļiem vai transporta veidu kombinācijām, kurās pārvadājumi pa autoceļiem ir pēc iespējas īsāki, un kas nav katalizatora pasākums;

c) "katalizatora pasākums" ir jebkurš novatorisks pasākums, kura mērķis ir pārvarēt Kopienas nozīmes strukturālos šķēršļus kravas pārvadājumu tirgū, kas kavē efektīvu tirgu darbību, īsu jūras pārvadājumu, dzelzceļa vai iekšējo ūdensceļu konkurētspēju un/vai to pārvadājumu ķēžu efektivitāti, kas izmanto minētos transporta veidus; šajā definīcijā "strukturāls šķērslis tirgus darbībai" ir visi nereglamentējošie, faktiskie un pastāvīgie šķēršļi, kas traucē kravu pārvadājumu ķēdes darbību;

d) "kopīgi mācību pasākumi" ir visi pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot sadarbību, lai strukturāli optimizētu darba metodes un procedūras kravas pārvadājumu ķēdē, ņemot vērā loģistikas vajadzības;

e) "papildu pasākumi" ir visi pasākumi, kuru mērķis ir sagatavot vai atbalstīt esošos vai turpmākos pasākumus, inter alia, izplatīšanas darbības un projektu uzraudzība un novērtēšana, kā arī statistikas datu vākšana un analīze. Pasākumi, kas veltīti ražojumu, procesu vai pakalpojumu tirdzniecībai, tirgvedības darbībām un pārdošanas veicināšanai, nav "papildu pasākumi";

f) "sagatavošanas pasākumi" ir visi pasākumi, kas sagatavo katalizatora pasākumu, piemēram, tehniskā, darbības vai finansiālā pamatojuma pētījumi vai aprīkojuma testi;

g) "konsorcijs" ir jebkāda vienošanās, saskaņā ar kuru vismaz divi uzņēmumi darbojas kopā un kopīgi uzņemas risku, kas saistīts ar pasākumu;

h) "uzņēmums" ir jebkura organizācija, kas iesaistīta saimnieciskā darbībā, neatkarīgi no organizācijas juridiskā statusa un veida, kādā tā tiek finansēta;

i) salikteņa daļa "palīg–" norāda uz to, kas ir vajadzīgs, bet kam ir pakārtota nozīme, lai sasniegtu "pasākumu kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem" vai "katalizatora pasākumu" mērķus;

j) "tonnkilometrs" ir kravas tonnas vai tās tilpuma ekvivalenta pārvadājums viena kilometra attālumā;

k) "tuva trešā valsts" ir jebkura valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, vai Eiropas Savienības kandidātvalsts, kurai ir kopēja robeža ar Eiropas Savienību vai slēgtas vai daļēji slēgtas jūras piekrastes līnija, kas robežojas ar Eiropas Savienību.

3. pants

Darbības joma

1. "Marco Polo" programma aptver pasākumus kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem, katalizatora pasākumus un kopīgus mācību pasākumus:

a) kas saistīti ar vismaz divu dalībvalstu teritoriju vai

b) kas saistīti ar vismaz vienas dalībvalsts teritoriju un tuvas trešās valsts teritoriju.

2. Ja pasākums saistīts ar trešās valsts teritoriju, izmaksas, kas rodas šīs trešās valsts teritorijā, programma nesedz, izņemot gadījumus, kas minēti 3. un 4. punktā.

3. Programmā var piedalīties valstis, kas kandidē uz pievienošanos. Dalību reglamentēs nosacījumi, kas paredzēti asociācijas līgumos ar šīm valstīm, un noteikumi, kas paredzēti katras attiecīgās valsts Asociācijas padomes lēmumā.

4. Programmā var piedalīties arī EBTA un EEZ dalībvalstis, pamatojoties uz papildu apropriācijām saskaņā ar procedūrām, par kurām jāvienojas ar šīm valstīm.

II NODAĻA PRETENDENTI, KAM IR TIESĪBAS PIEDALĪTIES PROGRAMMĀ, UN ATBILSTĪGIE PASĀKUMI

4. pants

Pretendenti, kam ir tiesības piedalīties programmā

1. Parasti projektus iesniedz divu vai vairāku uzņēmumu konsorcijs, kas izveidots vismaz divās dažādās dalībvalstīs vai vismaz vienā dalībvalstī un vienā tuvā trešajā valstī.

2. Uzņēmumi, kas izveidoti ārpus Kopienas vai ārpus līdzdalīgajām valstīm, kuras minētas 3. panta 3. un 4. punktā, un var būt saistītas ar projektu, nekādā ziņā nevar saņemt Kopienas finansējumu saskaņā ar šo Programmu.

5. pants

Pasākumi kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem

1. Par pasākumiem kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem, vajadzības gadījumā ieskaitot papildu kravu novirzīšanu, ko rada esoša pakalpojuma pilnveidošana, ir tiesības saņemt finansējumu saskaņā ar Programmu, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) pasākumam kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem jārada reāla, būtiska, izmērāma un noturīga kravu pārvadājumu novirzīšana no autoceļiem uz īsiem jūras pārvadājumiem, dzelzceļu, iekšējiem ūdensceļiem vai uz transporta veidu kombinācijām, kurās pārvadājumi pa autoceļiem ir pēc iespējas īsāki;

b) atbilstoši reālistiskam uzņēmējdarbības plānam konkrētais pasākums kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem būs dzīvotspējīgs arī, ilgākais, 36 mēnešus pēc Kopienas finansējuma saņemšanas;

c) pasākums kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem neradīs tādus konkurences izkropļojumus attiecīgajos tirgos, kas kaitē kopējām interesēm, jo īpaši konkurences izkropļojumus autotransportam alternatīvo transporta veidu starpā vai katrā atsevišķajā transporta veidā;

d) ja pasākumā jāizmanto pakalpojumi, ko sniedz trešās personas, kas nav konsorcija daļa, pretendents iesniedz pierādījumus par pārredzamu, objektīvu un nediskriminējošu attiecīgo pakalpojumu izvēles procedūru.

2. Kopienas finansiālā palīdzība pasākumiem kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem nav lielāka par 30 % no izdevumiem, kas vajadzīgi pasākuma mērķu sasniegšanai un radušies pasākuma rezultātā. Par šādiem izdevumiem ir tiesības uz Kopienas finansiālo palīdzību tādā mērā, cik tie tieši saistīti ar pasākuma īstenošanu. Par palīginfrastruktūras izdevumiem, ciktāl tie ir minimāli, arī ir tiesības uz Kopienas finansiālo palīdzību ne vairāk kā 30 % apjomā. Par izdevumiem, kas radušies dienā, kad iesniegts pieteikums saskaņā ar atlases procedūru, vai pēc tās, ir tiesības uz Kopienas finansiālo palīdzību, ar noteikumu, ka ir saņemts Kopienas finansējuma galīgais apstiprinājums. Dalība kustamo aktīvu izmaksās ir atkarīga no pienākuma palīdzības sniegšanas laikā izmantot šos aktīvus galvenokārt konkrētajam pasākumam, kā noteikts subsīdiju nolīgumā.

3. Kopienas finansiālo palīdzību, kas minēta 2. punktā, nosaka Komisija, pamatojoties uz tonnkilometriem, kas novirzīti no autoceļiem uz īsiem jūras pārvadājumiem, dzelzceļu, iekšējiem ūdensceļiem vai transporta veidu kombinācijām, kurās pārvadājumi pa autoceļiem ir pēc iespējas īsāki, un sākotnēji to nosaka EUR 1 par katriem 500 tonnkilometriem novirzītās sauszemes kravas. Šo paredzamo summu var koriģēt atbilstīgi projekta kvalitātei vai faktiskajiem ieguvumiem vides aizsardzības jomā.

Saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija laiku pa laikam pēc vajadzības var pārbaudīt izmaiņas attiecībā uz pozīcijām, uz kurām balstās aprēķins, un vajadzības gadījumā attiecīgi grozīt Kopienas finansiālās palīdzības apjomu.

4. Kopienas finansiālo palīdzību pasākumiem kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem piešķir, pamatojoties uz subsīdiju nolīgumiem. Parasti šo nolīgumu derīguma ilgums nepārsniedz 38 mēnešus.

Kopienas finansiālo palīdzību neatjauno pēc paredzētā maksimālā 38 mēnešu perioda.

5. Minimālais paredzamais subsīdiju slieksnis pasākumam kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem ir 250 miljoni novirzīto kravu tonnkilometru vai proporcionāli paredzētajai subsīdijas summai eiro – EUR 500000.

6. pants

Katalizatora pasākumi

1. Par katalizatora pasākumiem ir tiesības uz finansējumu saskaņā ar programmu, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) katalizatora pasākums sasniegs savus mērķus ilgākais 48 mēnešu laikā un pēc tam būs dzīvotspējīgs, kā paredz reālistisks darbības plāns;

b) katalizatora pasākums ir Eiropas līmenī novatorisks attiecībā uz loģistiku, tehnoloģiju, metodēm, aprīkojumu, produktiem vai sniegtajiem pakalpojumiem;

c) ar katalizatora pasākumu iespējams panākt reālu, izmērāmu un stabilu kravu novirzīšanu no autoceļiem uz īsiem jūras pārvadājumiem, dzelzceļu, iekšējiem ūdensceļiem vai uz transporta veidu kombinācijām, kurās pārvadājumi pa autoceļiem ir pēc iespējas īsāki. Katalizatora pasākums mazina pārmērīgo noslogotību autopārvadājumos, nevis rada kravu novirzīšanu starp īsiem jūras pārvadājumiem, dzelzceļiem un iekšējiem ūdensceļiem;

d) katalizatora pasākumam iesniedz reālistisku plānu, norādot konkrētos posmus mērķa sasniegšanai, kā arī vajadzību pēc Komisijas palīdzības;

e) katalizatora pasākums neradīs tādus konkurences izkropļojumus attiecīgajos tirgos, kas kaitē kopējām interesēm, jo īpaši konkurences izkropļojumus autotransportam alternatīvo transporta veidu starpā vai katrā atsevišķajā transporta veidā;

f) ja pasākumā jāizmanto pakalpojumi, ko sniedz trešās personas, kas nav konsorcija daļa, pretendents iesniedz pierādījumus par pārredzamu, objektīvu un nediskriminējošu attiecīgo pakalpojumu izvēles procedūru.

2. Saskaņā ar mērķiem, kas noteikti Komisijas baltajā grāmatā "Eiropas transporta politika līdz 2010. gadam – laiks izlemt", katalizatora pasākumiem, ar kuriem īsteno jaunas idejas, piemēram, "jūras maģistrāles" ideju, jāvelta īpaša uzmanība.

Katalizatora pasākumiem pārvadājumu tirgū vēlams izmantot Eiropas transporta tīklus, kā noteikts Lēmumā Nr. 1692/96/EK [6], vai Eiropas transporta koridorus un zonas.

3. Katalizatora pasākumu rezultātus un metodes izplata, lai palīdzētu sasniegt šīs regulas mērķus.

4. Kopienas finansiālā palīdzība katalizatora pasākumiem nav lielāka par 35 % no kopējiem izdevumiem, kas vajadzīgi pasākuma mērķu sasniegšanai un radušies pasākuma rezultātā, ieskaitot sagatavošanas pasākumus. Par šādiem izdevumiem ir tiesības uz Kopienas finansiālo palīdzību tādā mērā, cik tie tieši saistīti ar pasākuma īstenošanu. Par palīgpasākumu izdevumiem, ciktāl tie ir minimāli un saistīti ar infrastruktūras darbiem, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu pasākuma mērķus, arī ir tiesības saņemt Kopienas finansiālo palīdzību ne vairāk kā 35 % apjomā. Par izdevumiem, kas radušies dienā, kad iesniegts pieteikums saskaņā ar atlases procedūru, vai pēc tās, ir tiesības uz Kopienas finansiālo palīdzību, ar noteikumu, ka ir saņemts Kopienas finansējuma galīgais apstiprinājums. Dalība kustamo aktīvu izmaksās ir atkarīga no pienākuma palīdzības sniegšanas laikā izmantot šos aktīvus galvenokārt konkrētajam pasākumam, kā noteikts subsīdiju nolīgumā.

5. Kopienas finansiālo palīdzību piešķir, pamatojoties uz subsīdiju nolīgumiem, kuros ietver attiecīgus noteikumus par vadību un uzraudzību. Parasti šo nolīgumu derīguma ilgums nepārsniedz 50 mēnešus.

Kopienas finansiālo palīdzību neatjauno pēc paredzētā maksimālā 50 mēnešu perioda.

6. Politiski prioritāros mērķus, ko ņems vērā šādu pasākumu atlases procedūrā, nosaka saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru.

Komisija, kurai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar 12. panta 1. punktu, var laiku pa laikam pārskatīt politiski prioritāros mērķus.

7. Minimālais paredzamais subsīdiju slieksnis katalizatora pasākumam ir 1,5 miljoni EUR.

7. pants

Kopīgi mācību pasākumi

1. Par kopīgiem mācību pasākumiem ir tiesības saņemt finansējumu saskaņā ar programmu, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) pasākums uzlabos komercpakalpojumus tirgū, un tas neturpināsies ilgāk kā 24 mēnešus;

b) pasākums ir novatorisks Eiropas līmenī;

c) pasākums neradīs tādus konkurences izkropļojumus attiecīgajos tirgos, kas kaitē kopējām interesēm, jo īpaši konkurences izkropļojumus autotransportam alternatīvu transporta veidu starpā vai katrā atsevišķajā transporta veidā;

d) kopīgajiem mācību pasākumiem paredz reālistisku plānu, norādot konkrētos posmus mērķa sasniegšanai un vajadzību pēc Komisijas pārvaldītas palīdzības.

2. Kopīgo mācību pasākumu rezultātus un metodes izplata, lai palīdzētu sasniegt šīs regulas mērķus.

3. Kopienas finansiālā palīdzība kopīgajiem mācību pasākumiem nav lielāka par 50 % no izdevumiem, kas vajadzīgi pasākuma mērķu sasniegšanai un radušies pasākuma rezultātā. Par šādiem izdevumiem ir tiesības saņemt Kopienas finansiālo palīdzību tādā mērā, cik tie tieši saistīti ar pasākuma īstenošanu. Par izdevumiem, kas radušies dienā, kad iesniegts pieteikums saskaņā ar atlases procedūru, vai pēc tās, ir tiesības saņemt Kopienas finansiālo palīdzību, ar noteikumu, ka ir saņemts Kopienas finansējuma galīgais apstiprinājums. Dalība kustamo aktīvu izmaksās ir atkarīga no pienākuma palīdzības sniegšanas laikā izmantot šos aktīvus galvenokārt konkrētajam pasākumam, kā noteikts subsīdiju nolīgumā.

4. Kopienas finansiālo palīdzību kopīgajiem mācību pasākumiem piešķir, pamatojoties uz subsīdiju nolīgumiem, kuros ietver attiecīgus noteikumus par vadību un uzraudzību. Parasti šo nolīgumu ilgums nepārsniedz 26 mēnešus.

Kopienas finansiālo palīdzību neatjauno pēc paredzētā maksimālā 26 mēnešu perioda.

5. Politiski prioritāros mērķus, ko ņems vērā šādu pasākumu atlases procedūrā, nosaka saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru.

Komisija, kurai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar 12. panta 1. punktu, var laiku pa laikam pārskatīt politiski prioritāros mērķus.

6. Minimālais paredzamais subsīdiju slieksnis kopīgam mācību pasākumam ir 250000 EUR.

8. pants

Sīki izstrādāti noteikumi

Komisija izdod sīki izstrādātus noteikumus par iesniegšanas, atlases, izpildes, izplatīšanas, atsevišķu ziņojumu iesniegšanas un pārbaudes prasībām saistībā ar Programmas pasākumiem atbilstoši procedūrai, kas minēta 12. panta 2. punktā.

9. pants

Valsts atbalsts

Kopienas finansiālā palīdzība pasākumiem, kas noteikti programmā, neliedz veikt pasākumus, kam tiek sniegts valsts atbalsts valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, ciktāl šāda palīdzība ir saderīga ar valsts atbalsta noteikumiem, kas paredzēti Līgumā, un tādās robežās, kas noteiktas katram pasākumu veidam attiecīgi 5. panta 2. punktā, 6. panta 4. punktā un 7. panta 3. punktā.

III NODAĻA PASĀKUMU PIETEIKUMI UN ATLASE

10. pants

Pasākumu pieteikumi

Pasākumu pieteikumus iesniedz Komisijai atbilstoši sīki izstrādātiem noteikumiem, ko izdod saskaņā ar 8. pantu. Pieteikumā jābūt visiem vajadzīgajiem elementiem, lai Komisijai varētu veikt atlasi saskaņā ar 11. pantu.

11. pants

Pasākumu atlase – finansiālas palīdzības piešķiršana

Iesniegtos pasākumu pieteikumus novērtē Komisija. Komisija lemj, vai piešķirt finansiālu palīdzību saskaņā ar šo regulu, pasākumu izvēlē ņemot vērā 1. pantā minēto mērķi un nosacījumus, kas minēti attiecīgi 5., 6. vai 7. pantā. Atlasē ņem vērā ierosināto pasākumu relatīvo vērtību dabas aizsardzības ziņā un ieguldījumu pārmērīgas autoceļu noslogotības mazināšanā. Šo lēmumu pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā noteikto procedūru.

Komisija par savu lēmumu paziņo palīdzības saņēmējiem un dalībvalstīm.

IV NODAĻA NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir norāde uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

13. pants

Budžets

"Marco Polo" programmas īstenošanas finansējums laika posmam no 2003. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim ir 75 miljoni EUR.

Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija saskaņā ar finanšu plānu.

14. pants

Rezerve papildu pasākumiem un programmas novērtēšanai

Līdz 5 % no budžeta, kas paredzēts šajā regulā, rezervē papildu pasākumiem un neatkarīgai 5., 6., un 7. panta īstenošanas novērtēšanai.

15. pants

Novērtēšana

1. Vismaz reizi gadā Komisija informē komiteju par Programmas finansiālo izpildi un sniedz atjauninātu informāciju par visu to pasākumu statusu, ko finansē saskaņā ar Programmu.

2. Vēlākais 2006. gada 31. decembrī Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai novērtējuma ziņojumu par "Marco Polo" programmas rezultātiem, ņemot vērā tās mērķi, un vajadzības gadījumā iesniedz arī priekšlikumus šīs regulas grozījumiem.

16. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 22. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Alemanno

[1] OV C 126 E, 28.5.2002., 354. lpp.

[2] OV C 241, 7.10.2002., 37. lpp.

[3] OV C 278, 14.11.2002., 15. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 2002. gada 24. septembra atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī), Padomes 2003. gada 25. aprīļa kopējā nostāja (OV C 153 E, 1.7.2003., 252. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2003. gada 3. jūlija lēmums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[5] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[6] OV L 228, 9.9.1996., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 1346/2001/EK (OV L 185, 6.7.2001., 1. lpp.).

--------------------------------------------------