32003R1105Oficiālais Vēstnesis L 158 , 27/06/2003 Lpp. 0003 - 0003


Padomes Regula (EK) Nr. 1105/2003

(2003. gada 26. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 161. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 1260/1999 [4] 47. panta 2. un 3. punktā ir paredzēts attiecīgi izmantot I tipa komitejas procedūru un IIa un IIb tipa procedūru, kuras izveidotas ar Padomes Lēmumu 87/373/EEK (1987. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [5].

(2) Lēmums 87/373/EEK ir atcelts un aizstāts ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [6].

(3) Saskaņā ar Padomes un Komisijas kopējo paziņojumu par Lēmumu 1999/468/EK [7] jāpielāgo Lēmumā 87/373/EEK paredzētie noteikumi, kas attiecas uz komitejām, kuras palīdz Komisijai īstenot tās ieviešanas pilnvaras, lai panāktu to atbilstību Lēmuma 1999/468/EK 3., 4. un 7. panta noteikumiem.

(4) Jāpieņem pasākumi, kas nepieciešami, lai panāktu Regulas (EK) Nr. 1260/1999 atbilstību Lēmumam 1999/468/EK.

(5) Tādēļ ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1260/1999,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1260/1999 47. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3.a Komitejas apstiprina savu reglamentu."

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 26. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Drys

[1] OV C 75 E, 26.3.2003., 383. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2003. gada 11. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 241, 7.10.2002., 128. lpp.

[4] OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.

[5] OV L 197, 18.7.1987., 33. lpp.

[6] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[7] OV C 203, 17.7.1999., 1. lpp.

--------------------------------------------------