32003R0881Official Journal L 134 , 29/05/2003 P. 0001 - 0109


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 881/2003

(2003. gada 21. maijs)

par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi[1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2700/2000[2], jo īpaši tās 247. pantu,

tā kā:

(1) Padomes 2001. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 2501/2001 par vispārējo preferenču sistēmas piemērošanu laikā no 2002. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim[3] ir ietverts Padomes 1998. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 2820/98 par vispārējo preferenču daudzgadu sistēmas piemērošanu laikā no 1999. gada 1. jūlija līdz 2001. gada 31. decembrim[4]noteiktais princips "Viss, izņemot ieročus", ar grozījumiem, kas izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 416/2001[5], lai attiecinātu atbrīvojumu no muitas nodokļa bez kādiem kvantitatīviem ierobežojumiem arī uz produktiem, kuru izcelsme ir vismazāk attīstītajās valstīs.

(2) Lai nodrošinātu, ka šādu atbrīvojumu izmanto tikai vismazāk attīstītās valstis, un lai izvairītos no tirdzniecības plūsmas novirzīšanas caur atsevišķām minētajām valstīm sakarā ar kumulatīvu reģionālo izcelsmi, dažas minimālas, zemas pievienotās vērtības operācijas rīsu un cukura nozarē, kas pašlaik ir pietiekamas, lai piešķirtu produktam noteiktas izcelsmes statusu vispārējo preferenču sistēmas vajadzībām saskaņā ar 70. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93[6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 444/2002[7], vairs nav uzskatāmas par pietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai piešķirtu noteiktas izcelsmes statusu.

(3) Regulas (EEK) Nr. 2454/93 70. panta saraksts ar darbībām, kas uzskatāmas par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, tādēļ attiecīgi jāgroza. Turklāt konsekvences labad tādi paši grozījumi jāizdara minētās Regulas 101. pantā, kas attiecas uz valstīm un teritorijām, kurās piemēro Kopienas vienpusēji noteiktos preferenciālos tarifa pasākumus.

(4) Harmonizētās sistēmas nomenklatūras grozījumi stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī. To apstrādes un pārstrādes darbību, kas jāveic ar nenoteiktas izcelsmes izstrādājumiem, lai piešķirtu tiem noteiktas izcelsmes statusu, saraksts, kā arī tā ievada piezīmes jāprecizē, ņemot vērā minētos grozījumus. Nepieciešami arī daži labojumi. Skaidrības labad minētie dokumenti no jauna jāpublicē pilnā apmērā.

(5) Andu Kopiena un Vidusamerikas Koptirgus valstis, kas, ievērojot Regulas (EEK) Nr. 2454/93 72. pantu, ir atsevišķi izmantojušas vispārējā preferenču sistēmā paredzētās kumulatīvās reģionālās izcelsmes priekšrocības, ar nolūku sekmēt minēto reģionu rūpniecisko attīstību ir lūgušas atļauju kopīgi izmantot no reģionālās kumulācijas noteikumiem izrietošās priekšrocības. Šim nolūkam tās ir izveidojušas kopīgu sekretariātu Andu Kopienas-Vidusamerikas Koptirgus un Panamas Pastāvīgo apvienoto preču izcelsmes komiteju. Visas minētās jaunās grupas valstis ir izpildījušas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 72.b panta prasības, jo īpaši attiecībā uz apņemšanos izpildīt spēkā esošos noteikumus un nodrošināt nepieciešamo administratīvo sadarbību. Tādēļ jānodrošina, lai minētajai grupai būtu iespēja izmantot reģionālās kumulācijas noteikumu paredzētās priekšrocības.

(6) Izcelsmes pierādījumi, kas noteikti saskaņā ar Andu Kopienas un Vidusamerikas Koptirgus valstīm iepriekš piemērojamo režīmu, joprojām akceptējami, ievērojot to derīguma termiņu.

(7) Lai izvairītos no pārpratumiem, ievērojot to, ka tiesības uz reģionālo kumulāciju ne vienmēr atbilst dalībai reģionālajās grupās, šādu reģionālo grupu nosaukumi vairs nav izmantojami, lai norādītu valstis, kas var izmantot reģionālās kumulācijas priekšrocības.

(8) Jāizmanto iespēja koriģēt Regulas (EEK) Nr. 2454/93 76. pantu.

(9) Jādiferencē iesniegšanas termiņš dokumentam, kas pierāda, ka par precēm, uz kurām attiecas nepilnīga deklarācija, var pretendēt uz ievedmuitas nodokļa nulles likmi.

(10) Tarifa kvotu pārvaldības sistēmā kā līdzeklis, kas veicina administratīvās slodzes un izmaksu samazināšanos ievešanas gadījumā un vienota režīma piemērošanu, paredzēta atsevišķu tarifu kvotu uzskatīšana par kritiskām. Sistēmas darbības pieredze ir pierādījusi, ka kritiskā statusa noteikšanai izmantotos kritērijus var turpmāk atvieglot, neapdraudot Kopienas pašas resursus.

(11) Preferenciālu ievedumu uzraudzības sistēma ir apstiprinājusies kā piemērota arī nepreferenciāliem ievedumiem, un tādēļ attiecināma arī uz minētajiem ievedumiem.

(12) Datorizētās tranzīta sistēmas ieviešanas pakāpe vairs neattaisno tirgotājiem piešķirto atļauju izmantot kravas sarakstu kā datu apstrādes veidā iesniegtās tranzīta deklarācijas aprakstošo daļu. Minētā iespēja tāpēc jāatceļ.

(13) Ieteicams ieviest noteikumus, kas paredzēti esošo normu pilnveidošanai, papildināšanai un, attiecīgā gadījumā, atjaunināšanai, lai noteikumus, kuri izriet no Kopienas/kopīgās tranzīta procedūras nesenās reformas, jo īpaši noteikumus par darbības izbeigšanu, alternatīviem pierādījumiem un informācijas pieprasīšanas procedūru varētu izmantot kopā ar TIR procedūru.

(14) Regula (EEK) Nr. 2454/93 jāsaskaņo arī ar TIR Konvenciju.

(15) Lai uzlabotu efektivitāti un pārredzamību, jāparedz piemērot atmaksāšanas procedūru arī TIR karnetes izmantošanas gadījumos.

(16) Maksimālā summa, kas Kopienas galvotājām apvienībām jāmaksā atbildības iestāšanās gadījumā, jāizsaka eiro un jānosaka EUR 60 000 apmērā par vienu TIR karneti.

(17) Lai atbalstītu Kopienas un tās dalībvalstu finansiālās intereses, jāparedz, ka paziņojums par nepabeigtām muitas procedūrām, ko kompetentā muitas pārvalde gada laikā likumīgi iesniegusi Kopienā reģistrētai galvotājai apvienībai, ir juridiski piemērojams citām Kopienā reģistrētām galvotājām apvienībām, ja atklājas, ka šādas apvienības ir atbildīgas saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92, še turpmāk "Kodeksa", 215. panta 1. punkta pirmo vai otro ievilkumu.

(18) Lai gan noteikumos par ATA procedūru nav grozījumu, attiecīgie noteikumi jāpārlabo sakarā ar TIR noteikumu grozījumiem.

(19) Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 551. panta 3. punktu, lai noteiktu brīvai apgrozībai deklarēto pārstrādes produktu muitas vērtību, deklarētājs var izvēlēties ievesto preču muitas vērtību, kam pieskaita pārstrādes izmaksas. Lai nodrošinātu ievedmuitas nodokļa vienādu iekasēšanu, jāprecizē pārstrādes izmaksu jēdziens.

(20) Minētās regulas 841. pants jāgroza, lai atpakaļizvešanas formalitātes atļautu kārtot izvešanas muitas iestādē, uz kuru preces pārvieto, izmantojot ATA karneti saskaņā ar pagaidu ievešanas režīmu.

(21) Ievērojot Kodeksa 222. panta 2. punktu, gadījumos, ja, izņemot preces no muitas uzraudzības, rodas muitas parāds un ir vairāki parādnieki, ieteicams paredzēt apstākļus, kādos atsevišķu parādnieku nodokļa maksāšanas saistības ir jāatliek. Atlikšanu piemēro ne ilgāk kā uz vienu gadu, bet jābūt iespējai to pagarināt, jo īpaši, ja parādnieki, kuri no atlikšanas negūst nekādu labumu, ir apstrīdējuši attiecīgo muitas parādu kompetentās tiesu iestādēs.

(22) Regulas (EEK) Nr. 2454/93 890. pantā paredzēta nodokļu atmaksāšana vai atbrīvojums no saistības veikt muitas maksājumus attiecībā uz ievedumiem, kas ir tiesīgi uz Kopienas režīmu vai preferenciālu tarifu režīmu, ja muitas parāds ir radies preču laišanas brīvā apgrozībā rezultātā un ja ievedējs var uzrādīt pēcmuitošanas dokumentu, kurā norādītas tiesības uz šādu režīmu laikā, kad preces laistas brīvā apgrozībā. Minētā iespēja jāattiecina arī uz gadījumiem, kad dokumentu, kurā norādītas tiesības uz labvēlīgu tarifa režīmu preču rakstura dēļ, uzrāda pēc muitošanas. Šādos gadījumos saistības maksāt nodokli, ja nav notikusi ne krāpšana, ne tīša nevērība, nav samērīgas ar tādas aizsardzības vajadzību, kas jānodrošina kopējam muitas tarifam.

(23) Lai izvairītos no interpretācijas problēmām, jāpārstrādā Regulas (EEK) Nr. 2454/93 900. panta 2. un 3. punkts. Jaunā redakcija jāpielāgo arī pašreizējiem spēcīgas konkurences ekonomiskajiem apstākļiem. Tādēļ 900. panta 2. punktā nav automātiski jāpieprasa to preču atpakaļizvešana, par kurām saskaņā ar 900. panta 1. punktu ir tiesības uz nodokļa atmaksāšanu vai atbrīvojumu no saistības veikt muitas maksājumus, un atpakaļizvešanas vietā jāatļauj attiecīgās preces iznīcināt vai piemērot tām Kopienas ārējā tranzīta procedūru vai ievešanu muitas noliktavā, vai brīvās tirdzniecības zonā vai brīvā noliktavā.

(24) Regulas (EEK) Nr. 2454/93 25. pielikums, kurā noteikta muitas vērtībā iekļaujamo gaisa pārvadājumu izmaksu procentuālā daļa, jāvienkāršo un jāpielāgo, ņemot vērā Kopienas paplašināto muitas teritoriju pēc jauno dalībvalstu pievienošanās.

(5) Regulas (EEK) Nr. 2454/93 38. pielikumā vienotā administratīvā dokumenta (VAD) 36. ailē ir norādīti to tarifa noteikumu kodi, saskaņā ar kuriem preces nodod brīvā apgrozībā.

(26) Skaidrības labad minētajiem kodiem jāpievieno īpašs kods, kas izmantojams attiecībā uz muitas nodokļu pagaidu atlikšanu precēm, kuras paredzētas civilās aviācijas gaisa kuģiem un par kurām ir izdots lidojumderīguma sertifikāts.

(27) Regulas (EEK) Nr. 2454/93 67. pielikums jāpielāgo, lai atspoguļotu 70. pielikuma grozījumus.

(28) Regulas (EEK) Nr. 2454/93 70. pielikums jāgroza, lai atļautu izmantot esošo informācijas paziņošanas sistēmu attiecībā uz apstrādātiem lauksaimniecības produktiem. Bez tam uz minētajiem produktiem jāattiecina arī "Informācijas sistēma pārstrādes darbības" (ISPP) vienkāršošanas radītie ieguvumi. Visbeidzot, jāievieš īpašs ekonomiskā pamatojuma kods atļaujas pieteikumiem attiecībā uz zema riska preču ievešanu pārstrādei.

(29) Vēlams vienkāršot muitas procedūras "pārstrāde muitas kontrolē" izmantošanu, ja ieved tādas preces, ko pārstrādā produktos, attiecībā uz kuriem var izmantot noteiktiem ieročiem un kaujas tehnikai paredzēto ievedmuitas nodokļu autonomo atlikšanu.

(30) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2454/93.

(31) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 2454/93 groza šādi:

1) Regulas 70. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Neierobežojot 2. punktu, par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai produkts iegūtu izcelsmes statusu, neatkarīgi no tā, vai ir izpildītas 69. panta prasības, uzskatāmas šādas darbības:

a) konservācija, lai nodrošinātu produktu saglabāšanos labā stāvoklī pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā;

b) iepakojumu sadalīšana un komplektēšana;

c) mazgāšana, tīrīšana; putekļu noņemšana, oksīdu, eļļas, krāsas vai citu vielu notīrīšana;

d) tekstilizstrādājumu gludināšana vai presēšana;

e) vienkārša krāsošana un pulēšana;

f) labības un rīsu atsēnalošana, daļēja vai pilnīga slīpēšana, pulēšana un glazēšana;

g) cukura iekrāsošana vai cukurgraudiņu veidošana; daļēja vai pilnīga cukura malšana;

h) augļu, riekstu un dārzeņu mizošana, kauliņu izņemšana un lobīšana vai čaumalu noņemšana;

i) asināšana, vienkārša slīpēšana vai vienkārša sadalīšana;

j) sijāšana, šķirošana, sadalīšana, klasificēšana, brāķēšana, piemeklēšana (ieskaitot komplektu veidošanu);

k) vienkārša iepildīšana pudelēs, kārbās, flakonos, maisos, somās, kārbās, piestiprināšana pie pamatnes vai dēlīšiem, kā arī citas vienkāršas iepakošanas darbības;

l) uzrakstu, etiķešu, logotipu un tamlīdzīgu atšķirības zīmju piestiprināšana izstrādājumiem vai to iepakojumam;

m) vienkārša vienādu vai dažādu produktu sajaukšana, ja viena vai vairākas maisījuma sastāvdaļas neatbilst šās iedaļas noteikumiem, lai tos varētu uzskatīt par saņēmējas valsts vai Kopienas izcelsmes produktiem;

n) priekšmetu sastāvdaļu vienkārša salikšana, lai izveidotu sakomplektētu izstrādājumu, vai izstrādājumu sadale pa sastāvdaļām;

o) divu vai vairāku a)-n) apakšpunktā norādīto darbību apvienojums;

p) lopu kaušana."

2) Regulas 72. panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"3. Reģionālā kumulācija attiecas uz trim atsevišķām reģionālām saņēmēju valstu grupām, kas izmanto vispārējo preferenču sistēmu:

a) I grupa: Bruneja Darusalama, Filipīnas, Indonēzija, Kambodža, Laosa, Malaizija, Singapūra, Taizeme, Vjetnama;

b) II grupa: Bolīvija, Ekvadora, Gvatemala, Hondurasa, Kolumbija, Kostarika, Nikaragva, Panama, Peru, Salvadora, Venecuēla;

c) III grupa: Bangladeša, Butāna, Indija, Maldīvu salas, Nepāla, Pakistāna, Šrilanka.

4. Ar frāzi "reģionāla grupa" ir apzīmējama attiecīgi I, II vai III grupa."

3) Regulas 72.b panta 1. punkta b) apakšpunkta otro un trešo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

"Šīs saistības nodod Komisijai attiecīgi ar šādu sekretariātu starpniecību:

i) I grupa: Dienvidaustrumu Āzijas valstu apvienības (ASEAN) Ģenerālsekretariāts;

ii) II grupa: Andu Kopienas-Vidusamerikas Koptirgus un Panamas Pastāvīgā apvienotā preču izcelsmes komiteja (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina Mercado Común Centroamericano y Panamá);

iii) III grupa: Dienvidāzijas reģionālās sadarbības asociācijas (SAARC) sekretariāts."

4) Regulas 76. panta 4. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Lēmumu pieņem saskaņā ar komitejas procedūru."

5) Regulas 101. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Neierobežojot 2. punktu, par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai produkts iegūtu izcelsmes statusu, neatkarīgi no tā, vai ir izpildītas 100. panta prasības, uzskatāmas šādas darbības:

a) konservācija, lai nodrošinātu produktu saglabāšanos labā stāvoklī pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā;

b) iepakojumu sadalīšana un komplektēšana;

c) mazgāšana, tīrīšana; putekļu noņemšana, oksīdu, eļļas, krāsas vai citu vielu notīrīšana;

d) tekstilizstrādājumu gludināšana vai presēšana;

e) vienkārša krāsošana un pulēšana;

f) labības un rīsu atsēnalošana, daļēja vai pilnīga slīpēšana, pulēšana un glazēšana;

g) cukura iekrāsošana vai cukurgraudiņu veidošana; daļēja vai pilnīga cukura malšana;

h) augļu, riekstu un dārzeņu mizošana, kauliņu izņemšana un lobīšana vai čaumalu noņemšana;

i) asināšana, vienkārša slīpēšana vai vienkārša sadalīšana;

j) sijāšana, šķirošana, sadalīšana, klasificēšana, brāķēšana, piemeklēšana (ieskaitot komplektu veidošanu);

k) vienkārša iepildīšana pudelēs, kārbās, flakonos, maisos, somās, kārbās, piestiprināšana uz pamatnes vai pie dēlīšiem, kā arī citas vienkāršas iepakošanas darbības;

l) uzrakstu, etiķešu, logotipu un citu līdzīgu atšķirības zīmju piestiprināšana izstrādājumiem vai to iepakojumam;

m) vienkārša vienādu vai dažādu produktu sajaukšana, ja viena vai vairākas maisījuma sastāvdaļas neatbilst šās iedaļas noteikumiem, lai tos varētu uzskatīt par saņēmējas valsts vai Kopienas izcelsmes produktiem;

n) priekšmetu sastāvdaļu vienkārša salikšana, lai izveidotu sakomplektētu izstrādājumu, vai izstrādājumu sadale pa sastāvdaļām;

o) divu vai vairāku a)-n) apakšpunktā norādīto darbību apvienojums;

p) lopu kaušana."

6) Regulas 256. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Gadījumā, kad samazinātas vai nulles likmes ievedmuitas nodokļa piemērošanai nepieciešams uzrādīt dokumentu, ja muitas dienestiem ir pamats uzskatīt, ka par precēm, uz kurām attiecas nepilnīga deklarācija, ver pretendēt uz šādu samazinātu vai nulles likmes ievedmuitu, dokumenta uzrādīšanai pēc deklarētāja lūguma var piešķirt garāku termiņu, ja apstākļi to attaisno. Minētais termiņš nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus no deklarācijas pieņemšanas dienas. To nevar pagarināt."

7) Regulas 308.c pantu aizstāj ar šādu:

"308.c pants

1.Tarifu kvotu uzskata par kritisku, tiklīdz ir izmantoti 75 % tās sākotnējā apjoma, vai pēc kompetento iestāžu ieskatiem.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, tarifu kvotu uzskata par kritisku no tās atklāšanas dienas šādos gadījumos:

a) tā ir atklāta mazāk par trim mēnešiem;

b) iepriekšējos divos gados nav atklātas tarifu kvotas ar līdzvērtīgu kvotas periodu, kas attiecas uz tādiem pašiem izstrādājumiem ar tādu pašu izcelsmi kā attiecīgā kvota (līdzvērtīgas tarifu kvotas);

c) iepriekšējo divu gadu posmā atklātā līdzvērtīgā tarifu kvota ir bijusi izmantota tās kvotas perioda trešā mēneša pēdējā dienā vai līdz minētajai dienai, vai tai ir bijis lielāks sākotnējais apjoms nekā attiecīgajai kvotai.

3. Tarifu kvotu, kuras vienīgais mērķis ir aizsargpasākuma vai represīva pasākuma piemērošana saskaņā ar PTO noteikumiem, uzskata par kritisku, tiklīdz ir izmantoti 75 % tās sākotnējā apjoma neatkarīgi no tā, vai iepriekšējos divos gados ir tikušas atklātas līdzvērtīgas kvotas."

8) Regulas II daļas I sadaļas 3. nodaļas 2. iedaļas virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

"Ievešanas uzraudzība"

9) Regulas 308.d panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"1. Ja Kopienai jārealizē ievešanas uzraudzība, dalībvalstis vismaz reizi mēnesī iesniedz Komisijai uzraudzības ziņojumus, norādot tuvākas ziņas par brīvā apgrozībā laisto produktu daudzumiem. Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalstis saista šos datus ar ievedumiem, uz kuriem attiecas preferenciāla tarifa režīms.

2. Uzraudzības ziņojumos dalībvalstis norāda brīvā apgrozībā laistos daudzumus, sākot no attiecīgā perioda pirmās dienas."

10) Regulas 353. pantā svītro 2. punktu.

11) Regulas 358. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Attiecīgā gadījumā tranzīta pavaddokumentu papildina ar to posteņu sarakstu, kas atbilst 45.b pielikumā iekļautajam paraugam un piezīmēm. Šis saraksts ir tranzīta pavaddokumenta sastāvdaļa."

12) Regulas II daļas II sadaļas 9. nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

"Pārvadājumi saskaņā ar TIR vai ATA procedūru".

13) Regulas 451. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Ja preces pārved no viena Kopienas muitas teritorijas punkta uz citu saskaņā ar preču starptautisko pārvadājumu procedūru, izmantojot TIR karnetes (TIR Konvencija) vai ATA karnetes (ATA Konvencija), TIR un ATA karnešu izmantošanas šādiem pārvadājumiem reglamentējošo noteikumu piemērošanai Kopienas muitas teritorija uzskatāma par vienu teritoriju."

14) Regulas 453. panta 2. punktā vārdus "314.-324. pants" aizstāj ar vārdiem "314.b-324.f pants".

15) Aiz 453. panta iekļauj šādu tekstu:

"2. iedaļa

TIR procedūra".

16) Regulas 454. un 455. pantu aizstāj attiecīgi ar šādiem:

"454. pants

Šās iedaļas noteikumus piemēro preču pārvadājumiem, izmantojot TIR karnetes, ja uz minētajiem pārvadājumiem attiecas ievedmuitas nodokļi vai citi Kopienas iekšējie maksājumi.

455. pants

1. Galamērķa dalībvalsts vai izvešanas dalībvalsts muitas dienesti nekavējoties un vēlākais viena mēneša laikā no dienas, kad TIR darbība tikusi izbeigta, nogādā atpakaļ ievešanas vai nosūtīšanas dalībvalsts muitas dienestiem TIR karnetes 2. kupona attiecīgo daļu.

2. Ja TIR karnetes 2. kupona attiecīgo daļu nenogādā atpakaļ ievešanas vai nosūtīšanas dalībvalsts muitas dienestiem divos mēnešos no TIR karnetes pieņemšanas dienas, minētie dienesti informē attiecīgo galvotāju apvienību, neskarot saskaņā ar TIR Konvencijas 11. panta 1. punktu iesniedzamo paziņojumu.

Tās informē arī TIR karnetes turētāju un uzaicina viņu un attiecīgo galvotāju apvienību iesniegt pierādījumus par TIR darbības izbeigšanu.

3. Šā panta 2. punktā otrajā daļā minēto pierādījumu muitas dienestiem var sniegt dokumenta veidā, ko apstiprinājušas galamērķa dalībvalsts vai izvešanas dalībvalsts muitas dienesti, identificējot preces un konstatējot, ka tās ir uzrādītas galamērķa vai izvešanas muitas iestādē.

4. TIR darbību uzskata par izbeigtu arī tad, ja TIR karnetes turētājs/galvotāja apvienība muitas dienestiem uzrāda tiem pieņemamu muitas dokumentu, kas identificē preces, vai tā kopiju vai fotokopiju, kas izdota kādā trešā valstī, kurā preces ieved preču muitošanas vai izmantošanas režīmā. Kopijas vai fotokopijas autentiskums jāapstiprina tai organizācijai, kura apstiprinājusi dokumentu oriģināleksemplārus, attiecīgajiem trešo valstu dienestiem vai kādas dalībvalsts iestādēm.

455.a pants

1.Ja ievešanas vai nosūtīšanas dalībvalsts muitas dienesti četros mēnešos no TIR karnetes pieņemšanas dienas nav saņēmušas pierādījumu par TIR darbības izbeigšanu, tās tūlīt uzsāk informācijas pieprasīšanas procedūru, lai iegūtu TIR darbības pabeigšanai vajadzīgo informāciju vai, ja tas nav iespējams, lai konstatētu muitas parāda rašanos, identificētu parādnieku un noteiktu muitas dienesti, kas ir atbildīgi par iegrāmatošanu.

Ja muitas dienesti agrāk saņem informāciju, ka TIR darbība nav izbeigta, vai tām ir aizdomas par to, tās nekavējoties uzsāk informācijas pieprasīšanas procedūru.

2. Informācijas pieprasīšanas procedūru uzsāk arī, ja vēlāk atklājas, ka pierādījums par TIR darbības izbeigšanu ticis viltots un, lai sasniegtu 1. punktā izklāstītos mērķus, ir vajadzīga informācijas pieprasīšanas procedūra.

3. Lai uzsāktu informācijas pieprasīšanas procedūru, ievešanas vai nosūtīšanas dalībvalsts muitas dienesti nosūta galamērķa vai izvešanas dalībvalsts muitas dienestiem pieprasījumu kopā ar visu vajadzīgo informāciju.

4. Galamērķa vai izvešanas dalībvalsts muitas dienesti nekavējoties sniedz atbildi.

5. Ja informācijas pieprasīšanas procedūras gaitā konstatē, ka TIR darbība ir izbeigta pareizi, ievešanas vai nosūtīšanas dalībvalsts muitas dienesti tūlīt informē galvotāju apvienību un TIR karnetes turētāju un, attiecīgā gadījumā, visi muitas dienesti, kas varētu būt sākuši piedziņas procedūru saskaņā ar Kodeksa 217.-232. pantu."

17) Regulas II daļas II sadaļas 9. nodaļā svītro vārdus "2. iedaļa" un iedaļas nosaukumu.

18) Regulas 456. un 457. pantu aizstāj attiecīgi ar šādiem pantiem:

"456. pants

1. Ja TIR Konvencijā noteiktais nodarījums vai pārkāpums Kopienā rada muitas parādu, šās iedaļas noteikumus ar attiecīgajām izmaiņām piemēro visiem pārējiem Kodeksa 91. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem maksājumiem.

2. Regulas 450.a, 450.b un 450.d ar attiecīgajām izmaiņām piemēro piedziņas procedūrai saistībā ar TIR karnetes izmantošanu.

457. pants

1. Lai piemērotu TIR Konvencijas 8. panta 4. punktu, ja TIR darbību veic Kopienas muitas teritorijā, ikviena Kopienā reģistrēta galvotāja apvienība var būt atbildīga par muitas parāda garantētās summas samaksu saistībā ar attiecīgajām precēm TIR darbībā līdz EUR 60 000 vai līdzvērtīgai summai attiecīgās valsts valūtā par vienu TIR karneti.

2. Par muitas parāda garantētās summas samaksu ir atbildīga galvotāja apvienība, kas reģistrēta dalībvalstī, kuras kompetencē saskaņā ar Kodeksa 215. pantu ir piedziņas procedūra.

3. Dalībvalsts, kas saskaņā ar Kodeksa 215. panta 1. punkta trešo ievilkumu ir noteikta kā atbildīga par parāda piedziņu, muitas dienestu spēkā esošs paziņojums minēto iestāžu pilnvarotai galvotājai apvienībai par TIR darbības nepabeigšanu ir spēkā arī tad, ja citas dalībvalsts, kura saskaņā ar Kodeksa 215. panta 1. punkta pirmo vai otro ievilkumu ir noteikta kā atbildīga par piedziņu, muitas dienesti vēlāk turpina piedziņas procedūru pret šo pēdējo minēto iestāžu pilnvarotu galvotāju apvienību."

19) Regulas II daļas II sadaļas 9. nodaļas 3. iedaļas virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

"ATA procedūra"

20) Regulā iekļauj šādu 457.c un 457.d pantu:

"457.c pants

1.Šo pantu piemēro, neierobežojot ATA Konvencijas īpašos noteikumus par galvotāju apvienību atbildību, izmantojot ATA karneti.

2. Ja konstatē, ka tranzīta darbības, ko veic, izmantojot ATA karneti, gaitā vai saistībā ar šādu darbību konkrētā dalībvalstī ir izdarīts pārkāpums vai notikusi nelikumīga rīcība, nodokļu un citu iespējamu maksājumu piedziņu realizē minētā dalībvalsts saskaņā ar Kopienas vai pašas dalībvalsts likumdošanas aktiem, neierobežojot kriminālprocesuālu darbību uzsākšanu.

3. Ja nav iespējams noteikt, kurā teritorijā pārkāpums vai nelikumīgā rīcība izdarīta, šādu pārkāpumu vai rīcību uzskata par izdarītu dalībvalstī, kurā tā atklāta, ja vien 457.d panta 2. punktā norādītajā termiņā neiesniedz muitas dienestu prasībām atbilstošu pierādījumu par darbības pareizību vai par vietu, kur pārkāpums vai nelikumīgā rīcība faktiski izdarīta.

Ja šādu pierādījumu neiesniedz un attiecīgo pārkāpumu vai nelikumīgo rīcību tādējādi uzskata par izdarītu dalībvalstī, kurā tā atklāta, nodokļus un citus maksājumus saistībā ar attiecīgajām precēm iekasē minētā dalībvalsts saskaņā ar Kopienas vai saviem likumdošanas aktiem.

Ja dalībvalsti, kurā faktiski izdarīts pārkāpums vai notikusi nelikumīga rīcība, nosaka vēlāk, nodokļus un citus maksājumus (izņemot tos, kas saskaņā ar otro daļu iekasēti kā Kopienas pašas resursi), kas minētajā dalībvalstī maksājami par precēm, dalībvalsts, kura sākotnēji atguvusi tos, nodod atpakaļ pirmajai minētajai dalībvalstij. Šādā gadījumā pārmaksātās summas atmaksā personai, kura sākotnēji veikusi maksājumus.

Ja nodokļu un citu maksājumu summa, ko sākotnēji iekasējusi un nodevusi atpakaļ dalībvalsts, kura to piedzinusi, ir mazāka par nodokļu un citu maksājumu summu, kas jāsaņem dalībvalstij, kurā faktiski izdarīts pārkāpums vai notikusi nelikumīga rīcība, minētā dalībvalsts iekasē attiecīgo starpību saskaņā ar Kopienas vai saviem likumdošanas aktiem.

Dalībvalstu muitas pārvaldes veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai cīnītos pret pārkāpumiem vai nelikumīgu rīcību un noteiktu iedarbīgus sodus.

457.d pants

1.Ja konstatē, ka pārkāpums izdarīts vai nelikumīga rīcība notikusi tādas tranzīta darbības gaitā vai saistībā ar to, ko veic, izmantojot ATA karneti, muitas dienesti paziņo par to ATA karnetes turētājam un galvotājai apvienībai ATA Konvencijas 6. panta 4. punktā noteiktajā termiņā.

2. Pierādījumu par tādas darbības pareizību, kas veikta, izmantojot ATA karneti, 457.c panta 3. punkta pirmās daļas nozīmē iesniedz ATA Konvencijas 7. panta 1. un 2. punktā noteiktajā termiņā.

3. Šā panta 2. punktā minēto pierādījumu muitas dienestiem pieņemamā veidā iesniedz:

a) uzrādot muitas dienestu apstiprinātu muitas dokumentu vai komercdokumentu, kurā konstatēts, ka minētās preces uzrādītas galamērķa dienestā;

b) uzrādot muitas dokumentu, kurā norādīta muitas procedūras piemērošana precēm trešā valstī, vai šāda dokumenta kopiju vai fotokopiju, kuras autentiskumu apstiprina tas dienests, kas apstiprinājis dokumenta oriģināleksemplāru, vai attiecīgās trešās valsts iestādes vai kādas dalībvalsts iestādes;

c) izmantojot ATA Konvencijas 8. pantā norādītos pierādījumus.

Pirmās daļas a) un b) apakšpunktā norādītajos dokumentos jāietver ziņas, kas ļauj identificēt attiecīgās preces."

21) Regulas 458. panta 2. punktā, 461. panta 4. punktā un 462. panta 4. punktā vārdus "454. panta 3. punkts" aizstāj ar vārdiem "457.c panta 3. punkts".

22) Regulas 551. panta 3. punktam pievieno šādu teikumu:

"Pārstrādes izmaksas ir visas izmaksas, kas radušās, lai iegūtu pārstrādes produktus, tai skaitā pieskaitāmās izmaksas un visu izmantoto Kopienas preču vērtība."

23) Regulas 841. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"841. pants

Ja atpakaļizvešanai vajadzīga muitas deklarācija, piemēro 788.-796. panta noteikumus ar attiecīgajām izmaiņām, neierobežojot konkrētus noteikumus, ko var piemērot, ja ir pabeigta iepriekšējā muitas procedūra ar ekonomisku ietekmi.

Ja uz laiku ievestu preču atpakaļizvešanai izmanto ATA karneti, muitas deklarāciju var iesniegt arī tādai muitas iestādei, kas nav norādīta Kodeksa 161. panta 5. punkta pirmajā teikumā."

24) Regulas 876.a pantam pievieno šādu 3. punktu:

"3. Ja muitas parāds ir radies saskaņā ar Kodeksa 203. pantu, muitas dienesti atliek minētā panta 3. punkta ceturtajā ievilkumā norādītās personas saistību maksāt nodokļus, ja ir noteikts vismaz viens parādnieks un viņam saskaņā ar Kodeksa 221. pantu ir arī paziņota nodokļu summa.

Šādu atlikšanu var piešķirt tikai ar nosacījumu, ka uz Kodeksa 203. panta 3. punkta ceturtajā ievilkumā norādīto personu neattiecas neviens cits minētā punkta ievilkums un minētā persona nav pieļāvusi acīmredzamu nolaidību savu saistību izpildē.

Atlikšanas ilgums nepārsniedz vienu gadu. Muitas dienesti pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ šo termiņu tomēr var pagarināt.

Atlikšanu piešķir tikai tad, ja persona, kuras labā to dara, iesniedz riskam pakļauto nodokļu summas derīgu nodrošinājumu, izņemot gadījumu, kad jau ir šāds nodrošinājums, kas sedz visu riskam pakļauto nodokļu summu, un galvinieks no saistībām nav atbrīvots. Šādu nodrošinājumu nepieprasa, ja šāda prasība, ņemot vērā parādnieka stāvokli, varētu radīt nopietnus ekonomiskus vai sociālus sarežģījumus."

25) Regulas 890. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

"Muitas lēmējdienests piešķir nodokļu atmaksāšanu vai atbrīvojumu no saistības veikt muitas maksājumus, ja:

a) pieprasījumam ir pievienots izcelsmes sertifikāts, preču pārvadājumu sertifikāts, izziņa par īstumu, Kopienas iekšējā tranzīta dokuments vai jebkāds cits atbilstošs dokuments, kurā norādīts, ka deklarācijas par laišanu brīvā apgrozībā pieņemšanas brīdī ievestās preces atbildušas kritērijiem, lai tām piemērotu Kopienas režīmu, preferenciālu tarifu režīmu vai labvēlīgu tarifu režīmu minēto preču rakstura dēļ;

b) šādi uzrādīts dokuments īpaši attiecas uz konkrētajām precēm;

c) minētais dokuments atbilst visiem ar tā pieņemšanu saistītajiem nosacījumiem;

d) preces atbilst visiem Kopienas režīma, preferenciāla tarifa režīma vai labvēlīga tarifa režīma preču rakstura dēļ piešķiršanas nosacījumiem."

26) Regulas 900. pantu groza šādi:

a) 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Ievedmuitas nodokļu atmaksāšanu vai atbrīvojumu no saistības veikt muitas maksājumus 1. punkta c) un f)-n) apakšpunktā norādītajos gadījumos, izņemot gadījumus, kad preces iznīcina pēc valsts iestādes rīkojuma vai piegādā bez maksas labdarības organizācijām, kas darbojas Kopienā, piešķir pēc preču atpakaļizvešanas no Kopienas muitas teritorijas muitas dienestu uzraudzībā.

Vajadzības gadījumā muitas lēmējdienests atļauj aizstāt preču atpakaļizvešanu ar to iznīcināšanu vai Kopienas ārējā tranzīta procedūras piemērošanu, muitas noliktavas režīma piemērošanu, ievešanu brīvajā zonā vai ievešanu brīvajā noliktavā.

Preces, kam piešķirams viens no minētajiem režīmiem, uzskata par ārpuskopienas precēm.

Šajā gadījumā muitas dienesti veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka muitas noliktavā, brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā ievestās preces pēc tam var atzīt par ārpuskopienas precēm.";

b) 3. punktu svītro.

27) Regulas 14. pielikumu aizstāj ar šās regulas I pielikuma tekstu.

28) Regulas 15. pielikumu aizstāj ar šās regulas II pielikuma tekstu.

29) Regulas 25. pielikumu aizstāj ar šās regulas III pielikuma tekstu.

30) Regulas 37.a pielikumu groza saskaņā ar šās regulas IV pielikumu.

31) Regulas 38. pielikumu groza saskaņā ar šās regulas V pielikumu.

32) Regulas 44.a pielikumu groza saskaņā ar šās regulas VI pielikumu.

33) Regulas 45.a pielikumu groza saskaņā ar šās regulas VII pielikumu.

34) Regulas 67. pielikumu groza saskaņā ar šās regulas VIII pielikumu.

35) Regulas 70. pielikumu groza saskaņā ar šās regulas IX pielikumu.

36) Regulas 76. pielikumu groza saskaņā ar šās regulas X pielikumu.

2. pants

Komisija līdz 2004. gada 1. jūlijam izvērtē tirgotāju realizētās datorizētās tranzīta sistēmas ieviešanas pakāpi. Šādā izvērtēšanā pamatojas uz pārskatu, kas sastādīts, izmantojot dalībvalstu sniegto informāciju.

3. pants

1. Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas SavienībasOficiālajā Vēstnesī.

2. Šās regulas 1. panta 2. un 3. punktu piemēro no 2003. gada 1. jūnija.

Izcelsmes pierādījumus, kas izdoti saskaņā ar noteikumiem, kurus piemēro līdz 2003. gada 1. jūnijam, joprojām pieņem pēc minētā datuma, ievērojot to derīguma termiņu.

3. Šās regulas 1. panta 10., 11., 30., 32. un 33. punktu piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

Pamatojoties uz 2. pantā paredzēto novērtējumu, minēto termiņu tomēr var atlikt ar lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar komitejas procedūru.

4. Šās regulas 1. panta 12.-21. punktu piemēro no 2003. gada 1. septembra.

5. Šās regulas 1. panta 29. punktu piemēro no 2004. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs no 2003. gada 21. maija.

Briselē, 2003. gada 21. maijā

Komisijas vārdā - Komisijas loceklis Frédérik Bolkestein

I PIELIKUMS

"14. PIELIKUMS

IEVADA PIEZĪMES 15. PIELIKUMA SARAKSTAM

1. piezīme:

Sarakstā paredzēti nosacījumi, ar kuriem produktus uzskata par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem 69. un 100. panta nozīmē.

2. piezīme:

2.1. Saraksta pirmajās divās ailēs ir aprakstīti iegūtie produkti. Pirmajā ailē ir harmonizētās sistēmas pozīcijas vai nodaļas numurs, bet otrajā ailē preču apraksti, kādi tie ir harmonizētās sistēmas attiecīgajā pozīcijā vai nodaļā. Saraksta 3. vai 4. ailē ir noteikumi attiecībā uz katru ierakstu pirmajās divās ailēs. Ja pirms ieraksta pirmajā ailē ir "ex", tas nozīmē, ka 3. vai 4. ailes noteikumi attiecas tikai uz 2. ailē norādīto pozīcijas daļu.

2.2. Ja 1. ailē ir vairāku pozīciju numuri vai nodaļas numurs un tāpēc produktu apraksts 2. ailē ir vispārināts, tad 3. un 4. ailes noteikumi attiecas uz visiem produktiem, kas harmonizētajā sistēmā klasificēti attiecīgās nodaļas pozīcijās vai visās 1. ailē uzskaitītajās pozīcijās.

2.3. Ja sarakstā dažādi noteikumi attiecas uz dažādiem kādas pozīcijas produktiem, tad katrā ievilkumā ir tās pozīcijas daļas apraksts, uz ko attiecas 3. vai 4. ailes noteikumi.

2.4. Ja ierakstam abās pirmajās ailēs ir paredzēti noteikumi gan 3. ailē, gan 4. ailē, izvedējs var izvēlēties, kuru no tiem piemērot. Ja 4. ailē izcelsmes noteikums nav ierakstīts, tad jāpiemēro 3. ailes noteikums.

3. piezīme:

3.1. Attiecībā uz produktiem, kas ieguvuši noteiktas izcelsmes statusu un kurus izmanto citu produktu ražošanā, 69. un 100. panta noteikumus piemēro neatkarīgi no tā, vai minētais statuss iegūts rūpnīcā, kurā produktus izmanto, vai arī citā rūpnīcā vai nu saņēmējā valstī vai republikā, vai Kopienā.

Piemērs:

Pozīcijas 8407 dzinējs, par kuru noteikums paredz, ka tajā var iekļaut nenoteiktas izcelsmes izejvielas, kuru vērtība nedrīkst pārsniegt 40 % no ražotāja cenas, ir izgatavots no pozīcijas ex 7224 "citādiem leģētiem tēraudiem, kas iepriekš apstrādāti kaļot".

Ja iepriekšējās apstrādes kalšanā saņēmējā valstī vai republikā izmantots nenoteiktas izcelsmes lietnis, tad kalums jau ir ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, pamatojoties uz saraksta noteikumu, kas attiecas uz pozīciju ex 7224. Tādā gadījumā, aprēķinot dzinēja vērtību, kalumu var uzskatīt par noteiktas izcelsmes kalumu neatkarīgi no tā, vai kalums izgatavots tajā pašā vai citā saņēmējas valsts vai republikas rūpnīcā. Tādējādi, aprēķinot izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtību, neņem vērā nenoteiktās izcelsmes lietņa vērtību.

3.2. Saraksta noteikums paredz mazāko vajadzīgo apstrādi vai pārstrādi, un jebkāda papildu apstrāde vai pārstrāde arī piešķir produktam noteiktas izcelsmes statusu; un otrādi, ja veiktā apstrāde vai pārstrāde nav pietiekama, noteiktas izcelsmes statusu nepiešķir. Tādējādi, ja noteikumā paredzēts, ka konkrētā izgatavošanas stadijā var izmantot nenoteiktas izcelsmes izejvielas, šādas izejvielas atļauts izmantot arī iepriekšējās stadijās, bet nav atļauts izmantot vēlākās stadijās.

3.3. Neskarot 3.2. piezīmi, ja noteikumā paredzēta "ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem", tad var izmantot visu pozīciju materiālus (arī materiālus, kas ir paša izstrādājuma pozīcijā un ir ar tādu pašu aprakstu), tomēr jāievēro visi īpašie ierobežojumi, kas noteikumā varētu būt ietverti.

Tomēr norāde "ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas materiālus" vai "ražošana no visu pozīciju materiāliem, ieskaitot citus materiālus izstrādājuma pozīcijā" nozīmē to, ka var lietot visu pozīciju materiālus, izņemot tos, kam ir tāds pats apraksts kā saraksta 2. ailē norādītajam produktam.

3.4. Ja saraksta kādā noteikumā norādīts, ka produktu var izgatavot no vairāk nekā viena materiāla, tas nozīmē, ka var izmantot vienu materiālu vai vairākus materiālus. Tas nenozīmē, ka jāizmanto visi materiāli.

Piemērs:

Noteikumā par audumiem, kas iekļauti pozīcijās 5208-5212, paredzēts, ka var izmantot dabiskās šķiedras, un kopā ar citām izejvielām var izmantot arī ķīmiskos materiālus. Tas nenozīmē, ka jāizmanto abu veidu izejvielas; var izmantot vienu vai otru, vai abu veidu izejvielas.

3.5. Ja saraksta noteikumā norādīts, ka produkts jāizgatavo no konkrēta materiāla, tad šis nosacījums acīmredzot neliedz izmantot citus materiālus, kas tiem raksturīgo īpašību dēļ nevar atbilst šim noteikumam. (Skat. arī 6.2. piezīmi saistībā ar tekstilizstrādājumiem.)

Piemērs:

Noteikums par pārtikas izstrādājumiem, kas iekļauti pozīcijā 1904, īpaši aizliedz izmantot labību un tās produktus, tomēr tas nenozīmē, ka nedrīkst izmantot minerālsāļus, ķīmiskās un citas piedevas, kas nav labības produkti.

Tomēr tas neattiecas uz izstrādājumiem, kurus gan nevar izgatavot no konkrētiem sarakstā norādītiem materiāliem, bet tomēr var izgatavot no līdzīgiem materiāliem iepriekšējās ražošanas stadijās.

Piemērs:

Gadījumā, kad kādu apģērba gabalu, uz ko attiecas ex 62. nodaļa, izgatavo no neaustiem materiāliem, ja attiecīgās šķiras preču ražošanā atļauts izmantot tikai nenoteiktas izcelsmes pavedienus, nav iespējams sākt ražošanu no neaustas drānas pat tad, ja neaustu drānu parasti nevar izgatavot no pavedieniem. Šādos gadījumos izejvielām parasti vajadzētu būt pirmsdzijas, t.i., šķiedras stadijā.

3.6. Ja šā saraksta kādā noteikumā ir minētas divas vai vairākas maksimālās procentuālās vērtības nenoteiktas izcelsmes izejvielām, ko var izmantot, šos procentus nedrīkst skaitīt kopā. Citiem vārdiem sakot, kopējā vērtība visām izmantotajām nenoteiktas izcelsmes izejvielām nedrīkst pārsniegt augstāko procentos izteikto vērtību. Turklāt nedrīkst pārsniegt arī atsevišķos procentuālos daudzumus, kas attiecas uz konkrētiem materiāliem.

4. piezīme:

4.1. Sarakstā izmantotais termins "dabiskās šķiedras" attiecas uz šķiedrām, kas nav mākslīgās vai sintētiskās šķiedras. Šo terminu attiecina tikai uz pirmsvērpšanas stadijām, tostarp atlikām, un, ja vien nav noteikts citādi, arī uz šķiedrām, kas ir kārstas, ķemmētas vai citādi apstrādātas, bet nav vērptas.

4.2. "Dabiskās šķiedras" attiecas uz astriem, kas iekļauti pozīcijā 0503, zīdu, kas iekļauts pozīcijās 5002 un 5003, kā arī vilnas šķiedrām un smalku vai rupju dzīvnieku spalvu, kas iekļauta pozīcijās 5101-5105, kokvilnas šķiedrām, kas iekļautas pozīcijās 5201-5203, kā arī pārējām augu šķiedrām, kas iekļautas pozīcijās 5301-5305.

4.3. Terminus "tekstilmasa", "ķīmiskas izejvielas" un "izejvielas papīra ražošanai" sarakstā izmanto, lai aprakstītu izejvielas, kas nav klasificētas 50.-63. nodaļā un kuras var izmantot mākslīgu, sintētisku vai papīra šķiedru vai dzijas ražošanai.

4.4. Terminu "ķīmiskās štāpeļšķiedras" sarakstā izmanto, lai aprakstītu sintētisku vai mākslīgu pavedienu grīsti, štāpeļšķiedras vai atlikas, kas iekļautas pozīcijās 5501-5507.

5. piezīme:

5.1. Ja pie kāda produkta sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, tad 3. ailes nosacījumi neattiecas ne uz vienu tekstila pamatmateriālu, ko izmanto konkrētā produkta ražošanā un kas kopā veido 10 % vai mazāk no visu izmantoto tekstila pamatmateriālu kopējā svara. (Skat. arī 5.3. un 5.4. piezīmi.)

5.2. Tomēr 5.1. piezīmē minēto pielaidi var piemērot tikai jauktiem izstrādājumiem, kas izgatavoti no diviem vai vairākiem tekstila pamatmateriāliem.

Tekstila pamatmateriāli ir šādi:

- zīds,

- vilna,

- rupja spalva,

- smalka spalva,

- astri,

- kokvilna,

- izejvielas papīra ražošanai un papīrs,

- linšķiedra,

- kaņepāji,

- džuta un citas lūksnes tekstilšķiedras,

- sizals un citas agavju ģints augu tekstilšķiedras,

- kokosšķiedra, abakas, rāmiju un citas augu tekstilšķiedras,

- sintētiskie ķīmiskie pavedieni,

- mākslīgie ķīmiskie pavedieni,

- strāvvadoši pavedieni,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliestera,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliakrilnitrila,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliimīda,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no politetrafluoretilēna,

- sintētiskas ķīmiskās štāpeļšķiedras no polifenilēnsulfīda,

- sintētiskas ķīmiskās štāpeļšķiedras no polivinilhlorīda,

- citas sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras,

- mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras no viskozes,

- citas mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras,

- dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, arī pozamentēta,

- dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliestera segmentiem, arī pozamentēta,

- produkti, kas iekļauti pozīcijā 5605 (metalizēti pavedieni) un kuros iestrādāta lente ar alumīnija folijas pildījumu vai ar plastmasas kārtas pildījumu, ar alumīnija pulvera segumu vai bez tā, ne platāka par 5 mm, kas ir iestiprināta ar caurspīdīgu vai krāsainu līmi starp divām plastmasas kārtām,

- pārējie pozīcijā 5605 klasificētie produkti.

Piemērs:

Pozīcijas 5205 dzija, kas izgatavota no pozīcijas 5203 kokvilnas šķiedrām un pozīcijas 5506 sintētiskām štāpeļšķiedrām, ir jaukta dzija. Tāpēc var izmantot nenoteiktas izcelsmes sintētiskās štāpeļšķiedras, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas), ja to kopējais svars nepārsniedz 10 % no dzijas svara.

Piemērs:

Pozīcijas 5112 vilnas audums, kas izgatavots no pozīcijas 5107 vilnas dzijas un pozīcijas 5509 sintētiskas dzijas no štāpeļšķiedrām, ir jaukts audums. Tāpēc var izmantot sintētisku dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas), vai vilnas dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai), vai abas dzijas kopā, ja to kopējais svars nepārsniedz 10 % no auduma svara.

Piemērs:

Audums ar šūtām plūksnām, kas iekļauts pozīcijā 5802 un ko izgatavo no pozīcijas 5205 kokvilnas dzijas un no kokvilnas auduma, kas iekļauts pozīcijā 5210, ir jaukts izstrādājums tikai tad, ja pats kokvilnas audums ir jaukts audums, kas izgatavots no divās atsevišķās pozīcijās klasificētiem pavedieniem, vai arī ja izmantotā kokvilnas dzija ir jaukta dzija.

Piemērs:

Ja konkrētais audums ar šūtām plūksnām ir izgatavots no kokvilnas dzijas, kas iekļauta pozīcijā 5205, un no sintētiska auduma, kas iekļauts pozīcijā 5407, tad izmantotās dzijas acīmredzot ir divi atsevišķi tekstila pamatmateriāli, un tādējādi audums ar šūtām plūksnām ir jaukts izstrādājums.

5.3. Attiecībā uz izstrādājumiem, kuros ietilpst "dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, arī pozamentēta", šī pielaide attiecīgajai dzijai ir 20 %.

5.4. Attiecībā uz izstrādājumiem, kuros ietilpst "lente ar alumīnija folijas pildījumu vai ar plastmasas kārtas pildījumu, ar alumīnija pulvera segumu vai bez tā, ne biezāka par 5 mm, kas ir iestiprināta ar caurspīdīgu vai krāsainu līmi starp divām plastmasas kārtām", šī pielaide attiecīgajai lentei ir 30 %.

6. piezīme:

6.1. Ja pie kāda produkta sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, tekstilmateriālus (izņemot oderes un starpoderes), kas neatbilst 3. ailes saraksta noteikumam par attiecīgiem apdarinātiem izstrādājumiem, var izmantot, ja tie ir iekļauti citā pozīcijā nekā izstrādājums un ja to vērtība nepārsniedz 8 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

6.2. Neskarot 6.3. piezīmi, materiālus, kas nav klasificēti 50.-63. nodaļā, var brīvi izmantot tekstilizstrādājumu ražošanā neatkarīgi no tā, vai tajos ir vai nav tekstilmateriāli.

Piemērs:

Ja saraksta noteikums paredz, ka konkrētā tekstilizstrādājumā (piemēram, biksēs) jāizmanto dzija, tad tas neliedz izmantot metāla izstrādājumus, piemēram, pogas, jo pogas nav klasificētas 50.-63. nodaļā. Šā paša iemesla dēļ nav liegts izmantot rāvējslēdzējus, pat ja rāvējslēdzējos parasti ietilpst tekstilmateriāli.

6.3. Ja piemēro noteikumu par procentuālo daudzumu, aprēķinot izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību, jāņem vērā 50.-63. nodaļā neklasificēto materiālu vērtība.

7. piezīme:

7.1. "Specifiskie procesi" pozīcijās ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 ir šādi:

a) vakuumdestilācija;

b) atkārtota destilācija ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu[8];

c) krekings;

d) riformings;

e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f) procesi, kas ietver visas šādas darbības: apstrādi ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu; neitralizāciju ar sārmainām vielām; atkrāsošanu un attīrīšanu ar dabiski aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai boksītu;

g) polimerizācija;

h) alkilēšana;

i) izomerizācija.

7.2. "Specifiskie procesi" pozīcijās 2710, 2711 un 2712 ir šādi:

a) vakuumdestilācija;

b) atkārtota destilācija ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu[9];

c) krekings;

d) riformings;

e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f) procesi, kas ietver visas šādas darbības: apstrādi ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu; neitralizāciju ar sārmainām vielām; atkrāsošanu un attīrīšanu ar dabiski aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai boksītu;

g) polimerizācija;

h) alkilēšana;

ij) izomerizācija;

k) tikai attiecībā uz smagajām eļļām pozīcijā ex 2710 desulfurēšana ar ūdeņradi, samazinot sēra saturu pārstrādātajos produktos vismaz par 85 % (ASTM D 1266-59 T metode);

l) tikai attiecībā uz pozīcijas 2710 izstrādājumiem deparafinēšana ar jebkuru paņēmienu, kas nav filtrācija;

m) tikai attiecībā uz pozīcijas ex 2710 smagajām eļļām apstrāde ar ūdeņradi vairāk nekā 20 bar spiedienā un temperatūrā, kas ir augstāka par 250 °C, izmantojot katalizatoru, kas nav desulfurizācijas katalizators, ūdeņradim darbojoties kā aktīvajam elementam ķīmiskajā reakcijā; pozīcijas ex 2710 ziežeļļu turpmāka apstrāde ar ūdeņradi (piemēram, hidroattīrīšana vai atkrāsošana) krāsas vai stabilitātes uzlabošanai tomēr nav uzskatāma par specifisku procesu;

n) tikai attiecībā uz pozīcijas ex 2710 degvieleļļām destilācija pie atmosfēras spiediena, ar nosacījumu, ka mazāk par 30 % šo produktu tilpuma, ieskaitot zudumus, pārtvaicējas 300 °C temperatūrā, izmantojot metodi ASTM D 86;

o) tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 ietvertajām smagajām eļļām, kas nav gāzeļļas un degvieleļļas apstrāde ar augstfrekvences elektrisko izlādi;

p) tikai attiecībā uz neapstrādātiem produktiem (izņemot vazelīnu, ozokerītu, lignītvasku vai kūdras vasku, parafīnu, kura eļļas saturs nepārsniedz 0,75 % no svara) pozīcijā ex 2712 attīrīšana no eļļas ar frakcionētu kristalizāciju.

7.3. Attiecībā uz pozīciju ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 izstrādājumiem vienkāršas darbības, piemēram, tīrīšana, dekantēšana, atsāļošana, ūdens atdalīšana, filtrēšana, krāsošana, marķēšana, sēra iegūšana, sajaucot izstrādājumus ar dažādu sēra saturu, kā arī jebkuru šo darbību apvienojums vai līdzīgas darbības noteiktu izcelsmi nepiešķir."

II PIELIKUMS

"15. PIELIKUMS

TO APSTRĀDES VAI PĀRSTRĀDES DARBĪBU SARAKSTS, KURAS JĀVEIC AR NENOTEIKTAS IZCELSMES MATERIĀLIEM, LAI NO TIEM RAŽOTI IZSTRĀDĀJUMI VARĒTU IEGŪT NOTEIKTAS IZCELSMES STATUSU

HS pozīcija Izstrādājuma apraksts Apstrāde vai pārstrāde, kas nenoteiktas izcelsmes materiāliem piešķir noteiktas izcelsmes statusu

(1) (2) (3) vai (4)

1. nodaļa Dzīvi dzīvnieki Visiem 1. nodaļas dzīvniekiem jābūt pilnīgi iegūtiem.

2. nodaļa Gaļa un gaļas subprodukti Ražošana, kurā visi izmantotie 1. un 2. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

3. nodaļa Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki Ražošana, kurā visi izmantotie 3. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

ex 4. nodaļa Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabiskais medus; citur neminēti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, izņemot: Ražošana, kurā visi izmantotie 4. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

0403 paniņas, rūgušpienu, skābo krējumu, jogurtu, kefīru un citus raudzētus vai skābpiena un krējuma produktus, arī iebiezinātus un ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kā arī aromatizētus vai ar augļu, riekstu vai kakao piedevu Ražošana, kurā: - visi izmantotie 4. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti, - visas izmantotās pozīcijas 2009 augļu sulas (izņemot ananasu, laimu un greipfrūtu sulu) jau ir ar noteiktas izcelsmes statusu, un

- visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 5. nodaļa Citur neminēti dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot: Ražošana, kurā visi izmantotie 5. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

ex 0502 apstrādātus mājas cūku vai mežacūku sarus un spalvas Saru un spalvu tīrīšana, dezinfekcija, šķirošana un iztaisnošana.

6. nodaļa Veģetējoši koki un citi augi; bumbuļi, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi Ražošana, kurā: - visi izmantotie 6. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti, un

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

7. nodaļa Dārzeņi un ēdami sakņaugi un bumbuļaugi Ražošana, kurā visi izmantotie 7. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

8. nodaļa Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu mizas Ražošana, kurā:

- visi izmantotie augļi un rieksti tiek pilnīgi iegūti, un

- visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 9. nodaļa Kafija, tēja, mate un garšvielas izņemot: Ražošana, kurā visi izmantotie 9. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

0901 Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas atvietotāji ar jebkādu kafijas saturu Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem.

0902 Tēja, arī aromatizēta Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem.

ex 0910 Garšvielu maisījumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem.

10. nodaļa Labība Ražošana, kurā visi izmantotie 10. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

ex 11. nodaļa Miltrūpniecības ražojumi; iesals; cietes; inulīns; kviešu lipeklis; izņemot: Ražošana, kurā visi izmantotie augļi vai pozīcijas 0714 graudaugi, dārzeņi, saknes un bumbuļi tiek pilnīgi iegūti.

Ex 1106 pozīcijas 0713 kaltētu, izlobītu pākšu dārzeņu rupja maluma miltus un pulveri Pozīcijas 0708 pākšu dārzeņu kaltēšana un malšana.

12. nodaļa Eļļas augu sēklas un eļļas augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un lopbarība Ražošana, kurā visi izmantotie 12. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

1301 Šellaka; dabiski sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi un oleosveķi (piemēram, balzami) Ražošana, kurā visu 1301 pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

1302 Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

- modificēti recinātāji un biezinātāji, kas iegūti no augu valsts produktiem Ražošana no nemodificētiem recinātājiem un biezinātājiem.

- citādi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

14. nodaļa Augu materiāli pīšanai; augu valsts produkti, kas nav citur minēti un iekļauti Ražošana, kurā visi izmantotie 14. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

ex 15. nodaļa Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

1501 Cūku tauki (tostarp kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos:

- tauki no kauliem vai atliekām Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 0203, 0206 vai 0207, vai kaulus, kas iekļauti pozīcijā 0506.

- citādi Ražošana no cūkgaļas vai cūkgaļas subproduktiem, kas iekļauti pozīcijā 0203 vai 0206, vai no mājputnu gaļas un subproduktiem, kas iekļauti pozīcijā 0207.

1502 Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 1503

- tauki no kauliem vai atliekām Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 0201, 0202, 0204 vai 0206, vai kaulus, kas iekļauti pozīcijā 0506.

- citādi Ražošana, kurā visi izmantotie 2. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

1504 Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

- cietās frakcijas Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot pārējos pozīcijas 1504 materiālus.

- citādi Ražošana, kurā visi izmantotie 2. un 3. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

ex 1505 Rafinēts lanolīns Ražošana no neattīrītiem vilnas taukiem, kas iekļauti pozīcijā 1505.

1506 Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

- cietās frakcijas Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot pārējos pozīcijas 1506 materiālus.

- citādi Ražošana, kurā visi izmantotie 2. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

1507-1515 Augu eļļas un to frakcijas:

- sojas, zemesriekstu, palmu, kopras, palmu kodolu, babasū, tungas koka un oitisiku eļļa, miršu vasks un sumahu vasks, jojobas eļļas frakcijas un eļļas tehniskai vai rūpnieciskai izmantošanai, kas nav paredzētas pārtikas produktu ražošanai Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

- cietās frakcijas, izņemot jojobas eļļas cietās frakcijas Ražošana no pārējiem materiāliem, kas iekļauti pozīcijās 1507-1515.

- citādas Ražošana, kurā visi izmantotie augu materiāli tiek pilnīgi iegūti.

1516 Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas Ražošana, kurā: - visi izmantotie 2. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti, un

- visi izmantotie augu materiāli tiek pilnīgi iegūti. Tomēr var izmantot pozīciju 1507, 1508, 1511 un 1513 materiālus.

1517 Margarīns; pārtikas maisījumi vai izstrādājumi no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šās grupas tauku vai eļļu frakcijām, izņemot pozīcijā 1516 iekļautos pārtikas taukus vai eļļas, vai to frakcijas Ražošana, kurā: - visi izmantotie 2. un 4. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti, un - visi izmantotie augu materiāli tiek pilnīgi iegūti. Tomēr var izmantot pozīcijās 1507, 1508, 1511 un 1513 iekļautos materiālus.

16. nodaļa Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi Ražošana: - no 1. nodaļā minētajiem dzīvniekiem un/vai

- kurā visi izmantotie 3. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

ex 17. nodaļa Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

Ex 1701 Niedru un biešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā formā ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevu Ražošana, kurā visu 17. nodaļas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

1702 Citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdētais cukurs:

- ķīmiski tīra maltoze un fruktoze Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 1702 materiālus.

- citādi cukuri cietā veidā ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevu Ražošana, kurā visu 17. nodaļas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir noteiktas izcelsmes materiāli.

ex 1703 Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru, ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevu Ražošana, kurā visu 17. nodaļas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

1704 Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

18. nodaļa Kakao un kakao izstrādājumi Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

1901 Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401-0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur:

- iesala ekstrakts Ražošana no 10. nodaļā minētās labības.

- citādi Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā izmantoto 4. un 17. nodaļas materiālu vērtība katras nodaļas materiāliem nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas.

1902 Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots:

- ar gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu saturu 20 % no svara vai mazāk Ražošana, kurā visi graudaugi un to atvasinājumi (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) tiek pilnīgi iegūti.

1902 (turpin.) - ar gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu saturu 20 % no svara vai vairāk Ražošana, kurā: - visi izmantotie graudaugi un to atvasinājumi (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) tiek pilnīgi iegūti, un visi izmantotie 2. un 3. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti

- visi izmantotie 2. un 3. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

1903 Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 1108 kartupeļu cieti.

1904 Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); labība (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāta vai citādi sagatavota, kas nav minēta vai iekļauta citur Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 1806 materiālus, - kurā visi izmantotie graudaugi un milti (izņemot cietos kviešus un kramkukurūzu un to atvasinājumus) tiek pilnīgi iegūti, un

- kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

1905 Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 11. nodaļā minētos materiālus.

ex 20. nodaļa Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi izņemot: Ražošana, kurā visi izmantotie augļi, rieksti un dārzeņi tiek pilnīgi iegūti.

ex 2001 Jamss, batātes un tamlīdzīgas ēdamas augu daļas, kas satur 5 % no svara vai vairāk cieti, sagatavotas vai konservētas ar etiķi vai etiķskābi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 2004 un ex 2005 Kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

2006 Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas) Ražošana, kurā visu 17. nodaļas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

2007 Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 2008 - rieksti bez cukura vai stipro alkoholisko dzērienu piedevas Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijās 0801, 0802 un 1202-1207 minēto noteiktas izcelsmes riekstu un eļļas augu sēklu vērtība pārsniedz 60 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- zemesriekstu sviests; maisījumi uz graudaugu bāzes; palmu galotņu pumpuri; kukurūza Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

- citādi, izņemot saldētus augļus un riekstus, kas nav tvaicēti vai vārīti ūdenī, bez cukura piedevas Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

2009 Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 21. nodaļa Dažādi pārtikas izstrādājumi, izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

2101 Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un - kurā visi izmantotie cigoriņi tiek pilnīgi iegūti.

2103 Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

- mērces un produkti mērču gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju Sinepju pulveri vai gatavas sinepes tomēr var izmantot.

- sinepju pulveris un gatavas sinepes Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem.

ex 2104 Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot sagatavotos vai konservētos dārzeņus pozīcijās 2002-2005.

2106 Pārtikas izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā izmantoto 4. un 17. nodaļas materiālu vērība katras nodaļas materiāliem nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas.

ex 22. nodaļa Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis izņemot: Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visas izmantotās vīnogas vai no vīnogām iegūtie materiāli tiek pilnīgi iegūti.

2202 Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009 Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, - kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

- kurā visa izmantotā augļu sula (izņemot ananasu, laimu un greipfrūtu sulu) ir noteiktas izcelsmes.

2207 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 2207 un 2208 materiālus, un

- kurā visas vīnogas vai no vīnogām iegūtie materiāli tiek pilnīgi iegūti vai, ja visi pārējie izmantotie materiāli jau ir noteiktas izcelsmes, var izmantot araku, nepārsniedzot 5 tilpuma %.

2208 Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 2207 un 2208 materiālus, un

- kurā visas vīnogas vai no vīnogām iegūtie materiāli tiek pilnīgi iegūti vai, ja visi pārējie izmantotie materiāli jau ir noteiktas izcelsmes, var izmantot araku, nepārsniedzot 5 tilpuma %.

ex 23. nodaļa Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatava lopbarība; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 2301 Vaļu milti; pārtikai nederīgi milti, rupja maluma milti un granulas no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem Ražošana, kurā visi izmantotie 2. un 3. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

ex 2303 Kukurūzas cietes ražošanas atlikumi (izņemot koncentrētus graudu mērcēšanas šķidrumus), kuru proteīnu saturs sausnā pārsniedz 40 % no svara Ražošana, kurā visa izmantotā kukurūza tiek pilnīgi iegūta.

ex 2306 Eļļas rauši un citi olīveļļas ekstrahēšanas cietie atlikumi, kas satur vairāk par 3 % olīveļļas Ražošana, kurā visas izmantotās olīvas tiek pilnīgi iegūtas.

2309 Izstrādājumi, kurus izmanto dzīvnieku barībā Ražošana, kurā:

- visi izmantotie graudaugi, cukurs un melase, gaļa vai piens ir noteiktas izcelsmes, un

- visi izmantotie 3. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

ex 24. nodaļa Tabaka un tabakas izstrādājumu aizstājēji; izņemot: Ražošana, kurā visi izmantotie 24. nodaļas materiāli tiek pilnīgi iegūti.

2402 Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem Ražošana, kurā vismaz 70 % no izmantotās neapstrādātās tabakas vai tabakas atkritumiem, kas minēti pozīcijā 2401, ir noteiktas izcelsmes.

ex 2403 Smēķējamā tabaka Ražošana, kurā vismaz 70 % no izmantotās neapstrādātās tabakas vai tabakas atkritumiem, kas minēti pozīcijā 2401, ir noteiktas izcelsmes.

ex 25. nodaļa Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements, izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 2504 Attīrīts un sasmalcināts dabiskais kristāliskais grafīts ar bagātinātu oglekļa saturu Oglekļa satura bagātināšana, attīrot un sasmalcinot neattīrītu kristālisko grafītu.

ex 2515 Marmors, sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs, kuru biezums nepārsniedz 25 cm Sazāģējot vai citādā veidā sadalot marmoru (arī jau sazāģētu) gabalos, kas ir biezāki par 25 cm.

ex 2516 Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un citi tēlniecībai vai būvniecībai paredzēti akmeņi, sazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs, kuru biezums nepārsniedz 25 cm Akmeņu (arī jau sazāģētu) sadalīšana gabalos, kas ir biezāki par 25 cm.

ex 2518 Karsēts dolomīts Nekarsēta dolomīta kalcinēšana.

ex 2519 Drupināts dabiskais magnija karbonāts (magnezīts) hermētiskā iepakojumā un magnija oksīds, attīrīts vai neattīrīts, kas nav kausētais vai dedzinātais magnēzijs Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot dabiskā magnija karbonātu (magnezītu).

ex 2520 Īpaši zobārstniecībai sagatavots ģipsis Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 2524 Dabiskā azbesta šķiedra Ražošana no azbesta koncentrāta.

ex 2525 Vizlas pulveris Vizlas vai vizlas atkritumu malšana.

ex 2530 Karsētas vai pulverī samaltas krāszemes Krāszemju kalcinēšana vai malšana.

26. nodaļa Rūdas, sārņi un pelni Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 27. nodaļa Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski, izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 2707 Eļļas, kurās aromātisko komponentu svars pārsniedz nearomātisko komponentu svaru un kuras ir līdzīgas minerāleļļām, ko iegūst akmeņogļu darvas augsttemperatūras pārtvaicē un kurām vairāk nekā 65 % tilpuma pārtvaicējas temperatūrā līdz 250 °C (ieskaitot naftas eļļas un benzola maisījumus), un ko izmanto par degvielu vai kurināmo Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi1 vai citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 2709 No bitumenminerāliem iegūtas neapstrādātas eļļas Bitumenmateriālu sausā pārtvaice.

2710 Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti un neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumena materiāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi2 vai citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

2711 Naftas gāzes un citi gāzveida ogļūdeņraži Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi2

vai

citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

2712 Vazelīns; parafīns, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi2 vai citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

2713 Naftas kokss, naftas bitumens un citādi naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūto eļļu pārstrādes atlikumi Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi1

vai

citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

2714 Dabiskais bitums un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis un darvas smilts; asfaltīti un asfalta ieži Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi1

vai

citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

2715 Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas) Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi1 vai

citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 28. nodaļa Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie vai neorganiskie savienojumi; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 2805 "Mischmetall" Ražošana, veicot elektrolītisku vai termisku apstrādi, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 2811 Sēra trioksīds Ražošana no sēra dioksīda. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 2833 Alumīnija sulfāts Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 2840 Nātrija perborāti Ražošana no dinātrija tetraborāta pentahidrāta. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 29. nodaļa Organiskās ķīmiskās vielas; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 2901 Acikliskie ogļūdeņraži, kurus izmanto par degvielu vai kurināmo Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi1

vai

citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 2902 Ciklāni un ciklēni (izņemot azulēnus), benzols, toluols, ksilols, kurus izmanto par degvielu vai kurināmo Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi1

vai

citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 2905 Šās pozīcijas spirtu un etanola metālu alkoholāti Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 2905 materiālus. Šās pozīcijas metālu alkoholātus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

2915 Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Visu izmantoto pozīcijas 2915 un 2916 materiālu vērtība tomēr nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 2932 - iekšējie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Visu izmantoto pozīcijas 2909 materiālu vērtība tomēr nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- cikliskie acetāli un iekšējie pusacetāli un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

2933 Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us) Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Visu izmantoto pozīcijas 2932 un 2933 materiālu vērtība tomēr nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

2934 Nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; citādi heterocikliskie savienojumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Visu izmantoto pozīcijas 2932, 2933 un 2934 materiālu vērtība tomēr nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 2939 Magoņu stiebru koncentrāti, kas satur ne mazāk par 50 % no svara alkaloīdus Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 30. nodaļa Farmaceitiskie produkti; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3002 Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi un citādas asins frakcijas un modificēti imūnpreparāti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produkti:

- preparāti ar divām vai vairākām sastāvdaļām, kas sajauktas kopā ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām, vai nejaukti preparāti šīm vajadzībām, safasēti nomērītās devās vai iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3002 materiālus. Materiālus ar tādu pašu aprakstu kā izstrādājumam tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi:

- - cilvēka asinis Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3002 materiālus. Materiālus ar tādu pašu aprakstu kā izstrādājumam tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- - dzīvnieku asinis ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3002 materiālus. Materiālus ar tādu pašu aprakstu kā izstrādājumam tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- - asins frakcijas, izņemot imūnserumus, hemoglobīnu, asins globulīnus un serumglobulīnus Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3002 materiālus. Materiālus ar tādu pašu aprakstu kā izstrādājumam tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3002 (turpin.) - - hemoglobīns, asins globulīni un serumglobulīni Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3002 materiālus. Materiālus ar tādu pašu aprakstu kā izstrādājumam tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- - citādi produkti Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3002 materiālus. Materiālus ar tādu pašu aprakstu kā izstrādājumam tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3003 un 3004 Medikamenti (izņemot pozīcijā 3002, 3005 vai 3006 minētās preces):

- kas iegūti no pozīcijas 2941 amikacīna Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Pozīcijas 3003 un 3004 materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Pozīcijas 3003 un 3004 materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3006 Farmaceitiskie atkritumi, kas minēti 30. nodaļas 4. piezīmes k) apakšpunktā Izstrādājuma izcelsme saglabājama tā sākotnējā klasifikācijā.

ex 31. nodaļa Mēslošanas līdzekļi; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3105 Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju; citādi mēslošanas līdzekļi; šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru līdz 10 kg, izņemot šādus: nātrija nitrāts kalcija ciānamīds Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Materiālus, kas minēti izstrādājuma pozīcijā tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

kālija sulfāts magnija kālija sulfāts - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 32. nodaļa Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; krāsas, krāsu pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; tepe un citas pildvielas; tintes; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3201 Tanīni un to sāļi, ēteri, esteri un citi atvasinājumi Ražošana no augu izcelsmes tanīnu ekstraktiem. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3205 Lakas; preparāti uz to bāzes, kā norādīts šās nodaļas 3. piezīmē3 Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot materiālus, kas iekļauti pozīcijā 3203, 3204 un 3205. Pozīcijas 3205 materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 33. nodaļa Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3301 Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ieskaitot konkrētes un absolūtes; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti tvaiku absorbēšanas vai macerācijas ceļā; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot materiālus no šās pozīcijas citas "grupas"4; Tajā pašā grupā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 34. nodaļa Ziepes, virsmaktīvas organiskās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgi vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, "zobu vaski" un zobārstniecības preparāti uz ģipša bāzes; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3403 Eļļošanas līdzekļi, kuru sastāvā mazāk par 70 % no svara ir naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi1

vai

citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3404 Mākslīgie un gatavie vaski:

- uz parafīna, naftas vasku, vasku, kas iegūti no bitumenminerāliem, ogļu putekļu vaska vai jēlparafīna bāzes Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot: Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- hidrogenētas eļļas ar pozīcijas 1516 vasku īpašībām,

- taukskābes ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu vai rūpnieciskos alifātiskos spirtus ar pozīcijas 3823 vasku īpašībām, un

pozīcijas 3404 materiālus. Minētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 35. nodaļa Olbaltumvielas; modificētas cietes; līmes; fermenti; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3505 Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes), līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes:

- cietes ēteri un esteri Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3505 materiālus. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 1108 materiālus. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3507 Gatavi fermenti, kas citur nav minēti vai iekļauti Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

36. nodaļa Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori sakausējumi; atsevišķi degmaisījumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 37. nodaļa Foto vai kino preces; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3701 Neeksponētas gaismjutīgas plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; neeksponētās gaismjutīgas plakanās filmas momentfotogrāfijai, iepakotas vai neiepakotas:

- filmas krāsainai momentfotogrāfijai, iepakotas Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot materiālus, kas iekļauti pozīcijā 3701 un 3702. Pozīcijas 3702 materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādas Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot materiālus, kas iekļauti pozīcijā 3701 un 3702. Pozīcijas 3701 un 3702 materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3702 Gaismjutīgas neeksponētas fotofilmas ruļļos, no jebkura materiāla, izņemot papīru, kartonu un tekstilmateriālu; gaismjutīgas neeksponētas filmas momentfotogrāfijai, ruļļos Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 3701 un 3702 materiālus. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3704 Fotoplates, fotofilmas, papīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīciju 3701-3704 materiālus. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 38. nodaļa Dažādas ķimikālijas; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3801 - koloīdo grafītu eļļas suspensijā un puskoloīdo grafītu; oglekļa pastas elektrodiem Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- grafītu pastas formā, kurā ir vairāk par 30 % no svara grafīta maisījuma ar minerāleļļām Ražošana, kurā visu pozīcijas 3403 izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3803 Rafinēta taleļļa Neapstrādātas taleļļas rafinēšana. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3805 Attīrīti sulfātterpentīna spirti Sulfātterpentīna jēlspirtu attīrīšana destilējot vai rafinējot. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3806 Esteru sveķi Ražošana no sveķskābēm. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3807 Koka piķis (koka darvas piķis) Koka darvas pārtvaice. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3808 Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgi produkti, safasēti vai iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un mušpapīrs) Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3809 Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi produkti un preparāti (piemēram, apretes un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs, kas citur nav minēti un iekļauti Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3810 Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai; pulveri un pastas mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kas sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklājumus metināšanas elektrodiem vai stieņiem Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3811 Antidetonācijas maisījumi, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un citādas gatavās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai citādiem šķidrumiem, ko izmanto tām pašām vajadzībām kā minerāleļļas:

- gatavas piedevas eļļošanas līdzekļiem, kas satur naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem Ražošana, kurā visu pozīcijas 3811 izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3812 Gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas citur nav minēti un iekļauti; antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi: Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3813 Ugunsdzēšamo aparātu maisījumi un lādiņi; uzpildīti ugunsdzēšamie aparāti Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3814 Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas citur nav minēti un iekļauti; gatavi krāsu un laku noņemšanas maisījumi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3818 Ķīmiskie elementi ar piedevām, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās; ķīmiskie savienojumi ar piedevām, kurus izmanto elektronikā Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3819 Hidrauliskie bremžu šķidrumi un citādi gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pievadiem, kuri nesatur vai satur mazāk par 70 % no svara naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3820 Pretaizsalšanas šķidrumi un gatavi atsaldēšanas šķidrumi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3822 Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 3002 un 3006; sertificēti standarta materiāli Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3823 Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti:

- rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes, rafinējot iegūtas skābās eļļas Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

- rūpnieciskie alifātiskie spirti Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3823 materiālus.

3824 Lietošanai gatavas saistvielas liešanas veidņiem un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (tostarp produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur:

- šādi šās pozīcijas izstrādājumi: - - gatavās saistvielas liešanas veidnēm vai serdeņiem uz dabisko sveķu izstrādājumu bāzes Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- - naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri

- - sorbīts, izņemot pozīcijā 2905 minēto

- - naftas sulfonāti, izņemot sārmu metālu, amonija vai etanolamīnu naftas sulfonātus; tiofenētas sulfonskābes un to sāļi no eļļām, kas iegūtas no bitumenminerāliem

- - jonu apmainītāji

- - vakuumlampu gāzu absorbētāji

- - sārmains dzelzs oksīds gāzu attīrīšanai

- - akmeņogļu gāzes attīrīšanā radītie amonjaka gāzes šķīdumi un izlietotais oksīds

- - sulfonaftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri

- - sīveļļa un kaulu eļļa

- - atšķirīgu anjonu sāļu maisījumi

- - kopējošās pastas ar želatīnu, arī uz papīra vai tekstilmateriāla pamatnes

- citādi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3901-3915 Plastmasas pirmformās, plastmasas atkritumi, skaidas un atlūzas; izņemot pozīcijā ex 3907 un 3912 minētās, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk:

- papildu homopolimerizācijas produkti, kuros atsevišķs monomērs pēc svara veido vairāk nekā 99 % no polimēra kopējā sastāva Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas5.

- citādi Ražošana, kurā visu izmantot 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas5. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3907 - kopolimērs no polikarbonāta un akrinitrila-butadiēna-stirola kopolimēra (ABS) Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas5.

- poliesteris Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un/vai ražošana no tetrabrom-bis-fenola A polikarbonāta.

3912 Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi pirmformās, kas citur nav minēti un iekļauti Ražošana, kurā visu izstrādājuma pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3916-3921 Plastmasas pusfabrikāti un izstrādājumi; izņemot tos, kas iekļauti pozīcijās ex 3916, ex 3917, ex 3920 un ex 3921, par kuriem noteikumi ir izklāstīti turpmāk:

- izstrādājumi no lokšņu materiāla, apstrādāti tālāk pēc virsmas apstrādes vai sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūrveida formas sagataves (ieskaitot kvadrātveida); citādi izstrādājumi, apstrādāti tālāk pēc virsmas apstrādes Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi:

- - papildu homopolimerizācijas produkti, kuros atsevišķs monomērs pēc svara veido vairāk nekā 99 % no polimēra kopējā sastāva Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas5.

- - citādi produkti Ražošana, kurā visu izmantot 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas5. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3916 un ex 3917 Fasonprofili un caurules Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izstrādājuma pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3920 - jonomēru loksne vai plēve Ražošana no termoplastiskas daļējas sāls, kas ir etilēna un metakrilskābes kopolimērs, daļēji neitralizēts ar metāla joniem, galvenokārt cinku un nātriju. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- reģenerētas celulozes, poliamīdu vai polietilēna plāksnes Ražošana, kurā visu izstrādājuma pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3921 Folija no plastmasas, metalizēta Ražošana no ļoti caurspīdīgas poliestera folijas, kas nav biezāka par 23 mikroniem6. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

3922-3926 Plastmasas izstrādājumi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 40. nodaļa Kaučuks un tā izstrādājumi; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 4001 Laminētas rievotās zoļu gumijas plātnes apaviem Dabiskā kaučuka lokšņu laminēšana.

4005 Pildītais, nevulkanizētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, plāksnēs vai lentēs Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība, izņemot dabisko kaučuku, nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

4012 Atjaunotas vai lietotas gumijas pneimatiskās riepas; gumijas cietās vai pildītās riepas, protektori un loka lentes:

- atjaunotas gumijas pneimatiskās, cietās vai pildītās riepas Lietotu riepu atjaunošana.

- citādas Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 4011 un 4012 materiālus.

ex 4017 Cietā kaučuka izstrādājumi Ražošana no cietā kaučuka.

ex 41. nodaļa Jēlādas (izņemot kažokādas) un ādas; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 4102 Aitu vai jēru jēlādas bez apmatojuma Apmatojuma atdalīšana no aitu vai jēru ādām.

4104-4106 Miecētas vai izžāvētas ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas Miecētas ādas atkārtota miecēšana vai

ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

4107, 4112 un 4113 Pēc miecēšanas un žāvēšanas tālāk apstrādāta āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114 Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīciju 4104-4113 materiālus.

ex 4114 Lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda Ražošana no materiāliem, kas iekļauti pozīcijās 4104-4106, 4107, 4112 vai 4113, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

42. nodaļa Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu) Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 43. nodaļa Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 4302 Sašūtas miecētas vai apdarinātas kažokādas:

- slokšņveida, krustveida un tamlīdzīgas formas Nesašūtu miecētu vai apdarinātu zvērādu balināšana vai krāsošana papildus to piegriešanai un sašūšanai.

- citādas Ražošana no nesašūtām, miecētām vai apdarinātām kažokādām.

4303 Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām Ražošana no nesašūtām, miecētām vai apdarinātām zvērādām, kas iekļautas pozīcijā 4302.

ex 44. nodaļa Koks un koka izstrādājumi; kokogles; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 440 3 Rupji aptēsti kokmateriāli Ražošana no rupji apstrādātiem kokmateriāliem, mizotiem vai nemizotiem, vai vienkārši rupji tēstiem.

ex 4407 Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā, biezāki par 6 mm Ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšana garumā.

ex 4408 Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes, ne biezākas par 6 mm, salīmētas, un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ne biezāki par 6 mm, ēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā Līmēšana, ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšana garumā.

ex 4409 Zāģmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no malām vai kārtām, arī ēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā:

- slīpēti vai saaudzēti garumā Slīpēšana vai saaudzēšana garumā.

- līstes ar apaļu profilu un ietvarlīstes Frēzēšana vai profilēšana.

ex 4410-ex 4413 Līstes ar apaļu profilu un ietvarlīstes, ieskaitot profilētas līstes un citādus profilētus dēļus Frēzēšana vai profilēšana.

ex 4415 Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara Ražošana no dēļiem, kas nav sazāģēti pēc izmēra.

ex 4416 Koka mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas Ražošana no mucas dēlīšiem, kas pēc sazāģēšanas nav tālāk apstrādāti.

ex 4418 - namdaru un būvgaldnieku darinājumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot porainus koka paneļus, jumstiņus (šķindeļus) un jumta dēlīšus.

- līstes ar apaļu profilu un ietvarlīstes Frēzēšana vai profilēšana.

ex 4421 Sērkociņu skaliņi; koka naglas vai tapas apaviem Ražošana no jebkuras pozīcijas kokmateriāliem, izņemot pozīcijas 4409 savienotos kokmateriālus.

ex 45. nodaļa Korķis un korķa izstrādājumi izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

4503 Dabiskā korķa izstrādājumi Ražošana no pozīcijas 4501 korķa.

46. nodaļa Izstrādājumi no salmiem, esparto un citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

47. nodaļa Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 48. nodaļa Papīrs un kartons; papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 4811 Tikai sagrafēts papīrs un kartons ar līnijām vai rūtiņām Ražošana no 47. nodaļā iekļautajām izejvielām papīra ražošanai.

4816 Kopējamais papīrs, paškopējošais vai citāds kopējamais vai novelkamais papīrs (izņemot pozīcijā 4809 minēto papīru), trafaretspiedes papīrs un ofseta plates no papīra, iepakotas kastēs vai bez kastēm Ražošana no 47. nodaļā iekļautajām izejvielām papīra ražošanai.

4817 Papīra vai kartona aploksnes, slēgtas vēstules, pastkartes bez zīmējumiem un sarakstes kartītes; kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 4818 Tualetes papīrs Ražošana no 47. nodaļā iekļautajām izejvielām papīra ražošanai.

ex 4819 Kastes, kārbas, maisi, somas un citāda tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 4820 Vēstuļu bloki Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 4823 Citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas Ražošana no 47. nodaļā iekļautajām izejvielām papīra ražošanai.

ex 49. nodaļa Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

4909 Iespiestas vai ilustrētas pastkartes; iespiestas kartītes ar personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilustrētas, ar vai bez aploksnēm, ar vai bez izrotājumiem Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 4909 un 4911 materiālus.

4910 Visāda veida iespiesti kalendāri, tostarp kalendāru bloki (noplēšamie kalendāri):

- pastāvīgi kalendāri vai kalendāri ar maināmiem blokiem, kas piestiprināti pie pamatnes, kura nav no papīra vai kartona Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 4909 un 4911 materiālus.

ex 50. nodaļa Zīds, izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 5003 Uzkārsti vai ķemmēti zīda atkritumi (ieskaitot attīšanai nederīgus kokonus, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras) Zīda atkritumu kāršana vai ķemmēšana.

5004-ex 5006 Zīda dzija un dzija no zīda atkritumiem Ražošana no7:

- jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas ir kārsti, ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,

- citām dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- izejvielām papīra ražošanai.

5007 Audumi no zīda vai zīda atkritumiem:

- ar iestrādātiem gumijas pavedieniem Ražošana no vienkārtas dzijas7.

- citādi Ražošana no7:

- kokosšķiedras dzijas,

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- papīra,

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, žāvēšanu, irdināšanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, paliekošu apretēšanu, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 51. nodaļa Vilna, smalka vai rupja spalva; astru dzija un austi audumi izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

5106-5110 Vilnas dzija, dzija no smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas vai astriem Ražošana no7:

- jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas ir kārsti, ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- izejvielām papīra ražošanai.

5111-5113 Vilnas audumi, audumi no smalkas vai rupjas spalvas vai astriem:

- ar iestrādātiem gumijas pavedieniem Ražošana no vienkārtas dzijas7.

- citādi Ražošana no7:

- kokosšķiedras dzijas,

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- papīra

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, žāvēšanu, irdināšanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, paliekošu apretēšanu, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 52. nodaļa Kokvilna; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

5204-5207 Kokvilnas dzija un pavedieni Ražošana no7:

- jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas ir kārsti, ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- izejvielām papīra ražošanai.

5208-5212 Kokvilnas audumi

- ar iestrādātiem gumijas pavedieniem Ražošana no vienkārtas dzijas7.

- citādi Ražošana no7:

- kokosšķiedras dzijas,

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- papīra

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, žāvēšanu, irdināšanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, paliekošu apretēšanu, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 53. nodaļa Citādas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

5306-5308 Dzija no citādām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni Ražošana no7:

- jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas ir kārsti, ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- izejvielām papīra ražošanai.

5309-5311 Audumi no citādām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra pavedieniem:

- ar iestrādātiem gumijas pavedieniem Ražošana no vienkārtas dzijas7.

- citādi Ražošana no7:

- kokosšķiedras dzijas,

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- papīra

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, žāvēšanu, irdināšanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, paliekošu apretēšanu, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

5401-5406 Dzija, monopavedieni un diegi no ķīmiskām šķiedrām Ražošana no7:

- jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas ir kārsti, ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- izejvielām papīra ražošanai.

5407 un 5408 Audumi no ķīmiskām šķiedrām:

- ar iestrādātiem gumijas pavedieniem Ražošana no vienkārtas dzijas7.

- citādi Ražošana no7:

- kokosšķiedras dzijas,

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- papīra

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, žāvēšanu, irdināšanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, paliekošu apretēšanu, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

5501-5507 Ķīmiskās štāpeļšķiedras Ražošana no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

5508-5511 Dzija un šujamie diegi no ķīmiskām štāpeļšķiedrām Ražošana no7:

- jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas ir kārsti, ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- izejvielām papīra ražošanai.

5512-5516 Audumi no ķīmiskām štāpeļšķiedrām:

- ar iestrādātiem gumijas pavedieniem Ražošana no vienkārtas dzijas7.

- citādi Ražošana no7:

- kokosšķiedras dzijas,

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- papīra

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, žāvēšanu, irdināšanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, paliekošu apretēšanu, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 56. nodaļa Vate, tūba un filcs un neausti materiāli; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves un troses un to izstrādājumi, izņemot: Ražošana no7: - kokosšķiedras dzijas,

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- izejvielām papīra ražošanai.

5602 Tūba un filcs, impregnēts vai neimpregnēts, ar pārklājumu vai bez tā, laminēts vai nelaminēts:

5602 (turpin.) - adatota tūba un filcs Ražošana no7:

- dabiskām šķiedrām, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

Tomēr:

- polipropilēna pavedienus, kas klasificēti pozīcijā 5402,

- polipropilēna šķiedras, kas klasificētas pozīcijā 5503 vai 5506, vai

- polipropilēna pavedienu grīsti, kas klasificēta pozīcijā 5501,

kuru atsevišķo pavedienu vai šķiedras lineārais blīvums nav lielāks par 9 deciteksiem, var izmantot ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi Ražošana no7:

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas iegūtas no kazeīna, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

5604 Gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu; tekstilpavedieni, lentes un tamlīdzīgi pozīcijas 5404 vai 5405 izstrādājumi, impregnēti, ar segumu vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasām:

- gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu Ražošana no gumijas pavedieniem vai korda bez tekstilmateriālu pārklājuma.

- citādi Ražošana no7:

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- izejvielām papīra ražošanai.

5605 Metalizēti pavedieni, arī pozamentēti, tekstilpavedienu, lenšu vai tamlīdzīgu formu veidā, kas minētas pozīcijā 5404 vai 5405, kombinēti ar metālu diega, lentes vai pulvera veidā vai pārklāti ar metālu Ražošana no7: - dabiskām šķiedrām, - ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- izejvielām papīra ražošanai.

5606 Pozamenta dzija, lentes un tamlīdzīgi pozīcijas 5404 vai 5405 izstrādājumi, dekoratīvie (izņemot pozīcijā 5605 minētos un pozamenta dziju no astriem); šenilpavedieni (tostarp pūkainie šenilpavedieni); cilpainie pavedieni Ražošana no7: - dabiskām šķiedrām, - ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

- izejvielām papīra ražošanai.

57. nodaļa Paklāji un citādas grīdsegas no tekstilmateriāliem:

- no adatotas tūbas un filca Ražošana no7:

- dabiskām šķiedrām, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

Tomēr:

- polipropilēna pavedienus, kas klasificēti pozīcijā 5402,

- polipropilēna šķiedras, kas klasificētas pozīcijā 5503 vai 5506, vai

- polipropilēna pavedienu grīsti, kas klasificēta pozīcijā 5501,

kuru atsevišķo pavedienu vai šķiedras lineārais blīvums nav lielāks par 9 deciteksiem, var izmantot ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

Džutas audumu var izmantot par pamatni.

57. nodaļa (turpin.) - no citādas tūbas un filca Ražošana no7:

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

- citādi Ražošana no7:

- kokosšķiedras dzijas vai džutas dzijas,

- sintētisko vai mākslīgo pavedienu dzijas,

- dabiskām šķiedrām, vai

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai.

Džutas audumu var izmantot kā pamatni.

ex 58. nodaļa Speciāli audumi; tekstildrānas ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi; izņemot:

- savienojumā ar gumijas pavedieniem Ražošana no vienkārtas dzijas7.

- citādi Ražošana no7:

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, žāvēšanu, irdināšanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, paliekošu apretēšanu, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

5805 Ar rokām austi gobelēni (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīga tipa) un izšūti gobelēni (piemēram, petit point, krustdūrienā), apdarināti vai neapdarināti Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

5810 Izšuvumi gabalos, lentēs vai ornamentu veidā Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

5901 Tekstildrānas, sveķotas vai cietinātas, lietojamas grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausaudums; audekls gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgas stīvinātas tekstildrānas, ko parasti lieto cepuru pamatnēm Ražošana no dzijas.

5902 Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem:

- ar tekstilmateriālu saturu ne vairāk kā 90 % no svara Ražošana no dzijas.

- citādi Ražošana no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

5903 Tekstildrānas, izņemot pozīcijā 5902 iekļautās, impregnētas, pārklātas vai laminētas ar plastmasām Ražošana no dzijas vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

5904 Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdsegas ar tekstilmateriālu pamatni, pēc formas piegrieztas vai nepiegrieztas Ražošana no dzijas7.

5905 Sienu pārklājumi no tekstilmateriāliem:

- impregnēti, pārklāti vai laminēti ar gumiju, plastmasu vai citiem materiāliem Ražošana no dzijas.

- citādi Ražošana no7:

- kokosšķiedras dzijas,

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, žāvēšanu, irdināšanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, paliekošu apretēšanu, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

5906 Gumijotas tekstildrānas, izņemot pozīcijā 5902 iekļautās:

- trikotāžas audumi Ražošana no7:

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

5906 (turpin.) - citi audumi no sintētisko pavedienu dzijas, kuru tekstilmateriālu saturs pārsniedz 90 % no svara Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem.

- citādi Ražošana no dzijas.

5907 Tekstildrānas, kas impregnētas vai pārklātas ar iepriekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti audekli teātra dekorācijām, mākslas studiju prospektiem vai tamlīdzīgiem mērķiem Ražošana no dzijas vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

5908 Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem; gāzes lukturu kvēltīkliņi un cauruļveida trikotāža gāzes degļiem, impregnēta vai neimpregnēta

- gāzes lukturu kvēltīkliņi, impregnēti Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes lukturu kvēltīkliņu auduma.

- citādi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

5909-5911 Rūpniecībā izmantojami tekstilizstrādājumi:

- pulēšanas diski vai gredzeni, kas nav no pozīcijā 5911 minētā filca Ražošana no dzijas, auduma atkritumiem vai lupatām, kas iekļautas pozīcijā 6310

5909-5911 (turpin.) - audumi, ko parasti izmanto papīra ražošanā vai citām tehniskām vajadzībām, savelti vai nesavelti, arī piesūcināti vai pārklāti, cauruļveida vai vienā gabalā ar vienkārtas vai daudzkārtu šķēru un/vai audu pavedieniem, vai gludi austi ar daudzkārtu šķēru un/vai audu pavedieniem, kas iekļauti pozīcijā 5911 Ražošana no7: kokosšķiedras dzijas, šādiem materiāliem: - - politetrafluoretilēna dzijas8,

- - daudzkārtu poliamīda dzijas, pārklātas vai piesūcinātas, vai noklātas ar fenolsveķiem,

- - m-fenilēndiamīna un izoftalskābes polikondensācijā iegūtu aromātisko poliamīdu sintētiskās tekstilšķiedras dzijas,

- - politetrafluoretilēna monopavedieniem8,

- - poli(p-fenilēntereftalamīda) sintētisko tekstilšķiedru dzijas,

- - stikla šķiedras pavedieniem, kas klāti ar fenola sveķiem un pozamentēti ar akrilšķiedras pavedieniem8,

- - kopoliestera monopavedieniem no poliestera un tereftalskābes sveķiem un 1,4-cikloheksāndietanola un izoftalskābes,

- - dabiskām šķiedrām,

- - ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- - ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

- citādi Ražošana no7:

- kokosšķiedras dzijas,

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

60. nodaļa Trikotāžas audumi Ražošana no7:

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

61. nodaļa Trikotāžas apģērba gabali un apģērba piederumi:

- iegūti, sašujot vai citādā veidā savienojot divus vai vairākus trikotāžas auduma gabalus, kas piegriezti pēc noteiktas formas vai izgatavoti tieši noteiktā formā Ražošana no dzijas7 9

- citādi Ražošana no7:

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

ex 62. nodaļa Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav no trikotāžas audumiem, izņemot: Ražošana no dzijas7 9

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 un ex 6211 Sieviešu, meiteņu un mazu bērnu apģērba gabali un zīdaiņu apģērba piederumi ar izšuvumiem Ražošana no dzijas9 vai

ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas9.

ex 6210 un ex 6216 Ugunsdroši piederumi no auduma, kas pārklāts ar foliju vai aluminizētu poliesteri Ražošana no dzijas9

vai

ražošana no nepārklāta auduma, ja tā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas9.

6213 un 6214 Kabatlakati, šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi

- izšūti Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas7 9

vai

ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas9.

- citādi Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas7 9

vai

ražošana un apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, žāvēšanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, paliekošu apretēšanu, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņiem un mezgliem), ja visu izmantoto pozīcijas 6213 un 6214 pozīcijas neapdrukāto preču vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

6217 Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba vai apģērba piederumu daļas, izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 6212:

- izšūtas Ražošana no dzijas9

vai

ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas9.

- ugunsdroši piederumi no auduma, kas pārklāts ar foliju vai aluminizētu poliesteri Ražošana no dzijas9 vai

ražošana no nepārklāta auduma, ja tā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas9.

6217 (turpin.) - apkakļu un piedurkņu atloku oderes, piegrieztas Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi Ražošana no dzijas9.

ex 63. nodaļa Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkātas drēbes un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

6301-6304 Segas, pledi, gultasveļa u.c.; aizkari u.c.; citādi izstrādājumi mājas aprīkojumam:

- no filca vai neaustiem materiāliem Ražošana no7:

- dabiskām šķiedrām, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

- citādi:

- - izšūti Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas9 10.

vai

ražošana no auduma bez izšuvumiem (izņemot trikotāžas audumus), ja neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- - citādi Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas9 10.

6305 Maisi un kules, ko izmanto preču iepakošanai Ražošana no7:

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

6306 Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras laivām, vējdēļiem vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piederumi:

- no neaustiem materiāliem Ražošana no7 9:

- dabiskām šķiedrām, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

- citādi Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas7 9.

6307 Citādi gatavie izstrādājumi, tostarp apģērba piegrieztnes Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

6308 Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, pārklāju, gobelēnu, izšūtu galdautu vai salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, iepakoti mazumtirdzniecībai Katram komplekta priekšmetam jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja minētais priekšmets nebūtu ietverts komplektā. Nenoteiktas izcelsmes izstrādājumus tomēr var ietvert, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas.

ex 64. nodaļa Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu izstrādājumu daļas; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot saistzolei vai citām pozīcijā 6406 minētām zoles sastāvdaļām piestiprinātas apavu virsas.

6406 Apavu daļas (tostarp virsas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); noņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un līdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 65. nodaļa Galvassegas un to daļas; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

6503 Filca cepures un citas galvassegas no cepuru veidņiem, kapucēm vai plakanām sagatavēm, kas iekļautas pozīcijā 6501, arī neoderētas, ar apdari vai bez tās Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām9.

6505 Trikotāžas vai tamborētas cepures un citādas mežģīņu, filca un citu tekstilmateriālu galvassegas, kas izgatavotas no viena gabala (bet ne no sloksnēm), oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares; dažāda materiāla matu tīkliņi, ar oderi vai bez oderes, ar apdari vai bez apdares Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām9.

ex 66. nodaļa Lietussargi, saulessargi, spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un to daļas; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

6601 Lietussargi un saulessargi (ieskaitot spieķveida lietussargus, dārza saulessargus un tamlīdzīgus izstrādājumus) Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

67. nodaļa Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 68. nodaļa Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 6803 Izstrādājumi no šīfera vai aglomerēta šīfera Ražošana no apstrādāta šīfera.

ex 6812 Azbesta izstrādājumi; izstrādājumi no maisījumiem uz azbesta vai azbesta un magnija karbonāta bāzes Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem.

ex 6814 Vizlas izstrādājumi, ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlu, uz papīra, kartona vai pārējo materiālu pamata Ražošana no apstrādātas vizlas (ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlu).

69. nodaļa Keramikas izstrādājumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 70. nodaļa Stikls un stikla izstrādājumi; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 7003, ex 7004 un ex 7005 Stikls ar neatstarojošu slāni Ražošana no pozīcijas 7001 materiāliem.

7006 Stikls, kas minēts pozīcijās 7003, 7004 vai 7005, izliekts, slīpēts, gravēts, urbts, emaljēts vai citādi apstrādāts, bet bez ietvara un citu materiālu apdares:

- stikla plates substrāti; noklāti ar plānu dielektrisku plēvīti un ar pusvadītāja pakāpi saskaņā ar SEMII standartiem11 Ražošana no pozīcijas 7006 nepārklāta stikla plates substrāta.

- pārējais Ražošana no pozīcijas 7001 materiāliem.

7007 Neplīstošais stikls no rūdītā vai laminētā stikla Ražošana no pozīcijas 7001 materiāliem.

7008 Daudzkārtaini stikla izolatori Ražošana no pozīcijas 7001 materiāliem.

7009 Stikla spoguļi, ierāmēti vai neierāmēti, ieskaitot atpakaļskata spoguļus Ražošana no pozīcijas 7001 materiāliem.

7010 Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju vai stikla trauku slīpēšana, ja izmantoto neslīpēto stikla trauku kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

7013 Stikla galda un virtuves trauki, tualetes un kancelejas piederumi, izstrādājumi mājas iekārtojumam un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus, kas iekļauti pozīcijā 7010 vai 7018) Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju vai

stikla trauku slīpēšana, ja izmantoto neslīpēto stikla trauku kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

vai

ar rokām veidotu stikla trauku apgleznošana (izņemot apgleznošanu ar zīdspiedes paņēmienu), ja kopējā ar rokām veidotu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 7019 Izstrādājumi (izņemot pavedienus) no stiklšķiedras Ražošana no:

- nekrāsotām lentēm, cirstās stikla šķiedras, dzijas un šķērētiem diegiem, vai

- stikla vates.

ex 71. nodaļa Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 7101 Dabiskas vai kultivētas pērles, šķirotas un uz laiku savērtas ērtākai transportēšanai Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 7102, ex 7103 un ex 7104 Apstrādāti dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie) Ražošana no neapstrādātiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem.

7106, 7108 un 7110 Dārgmetāli:

- neapstrādāti Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 7106, 7108 un 7110 materiālus

vai

elektrolītiska, termiska vai ķīmiska pozīcijās 7106, 7108 vai 7110 iekļautu dārgmetālu izdalīšana

vai

pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 klasificēto dārgmetālu savstarpēja sakausēšana vai to sakausēšana ar parastajiem metāliem.

- daļēji apstrādāti vai pulvera veidā Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem.

ex 7107, ex 7109 un ex 7111 Ar dārgmetāliem plaķētu metālu pusfabrikāti Ražošana no neapstrādātiem metāliem, kas plaķēti ar dārgmetālu.

7116 Izstrādājumi no dabiskajām vai kultivētajām pērlēm, dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabiskajiem, sintētiskajiem vai reģenerētajiem) Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

7117 Bižutērija Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju

vai

ražošana no parasto metālu detaļām bez dārgmetālu pārklājuma ar noteikumu, ka visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 72. nodaļa Dzelzs un tērauds; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

7207 Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti Ražošana no pozīcijas 7201, 7202, 7203, 7204 vai 7205 materiāliem.

7208-7216 Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, stieņi, leņķi, fasonprofili un speciālie profili Ražošana no lietņiem vai citām pozīcijas 7206 pirmformām.

7217 Dzelzs vai neleģētā tērauda stieple Ražošana no pozīcijas 7207 pusfabrikātiem.

ex 7218, 7219-7222 Pusfabrikāti, plakani velmējumi, stieņi, leņķi, profili un fasonprofili no nerūsējošā tērauda Ražošana no lietņiem vai citām pozīcijas 7218 pirmformām.

7223 Nerūsējošā tērauda stieple Ražošana no pozīcijas 7218 pusfabrikātiem.

ex 7224, 7225-7228 Pārējo leģēto tēraudu pusfabrikāti, plakani velmējumi, karstā velmējuma stieņi un leņķi, brīvi tītos saišķos, leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi Ražošana no lietņiem vai citām pozīcijas 7206, 7218 vai 7224 pirmformām.

7229 Pārējo leģēto tēraudu stieple Ražošana no pozīcijas 7224 pusfabrikātiem.

ex 73. nodaļa Dzelzs vai tērauda izstrādājumi izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 7301 Rievkonstrukcijas Ražošana no pozīcijas 7206 materiāliem.

7302 Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, savienojumu uzlikas, sliežu āķskrūves, pamatnes un savilktņi un citādas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai Ražošana no pozīcijas 7206 materiāliem.

7304, 7305 un 7306 Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili Ražošana no pozīcijas 7206, 7207, 7218 vai 7224 materiāliem.

ex 7307 Cauruļu un cauruļvadu savienotājelementi (veidgabali) no nerūsējoša tērauda (ISO Nr. X5CrNiMo 1712), no vairākām daļām Kaltu sagatavju izvirpošana, urbšana, paplašināšana, vītņgriešana, atskarpju noņemšana un apstrāde ar smilšu strūklu ar noteikumu, ka kopējā izmantoto sagatavju vērtība nepārsniedz 35 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

7308 Dzelzs vai tērauda metālkonstrukcijas (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to rāmji, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas); dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Pozīcijas 7301 leņķus, profilus un fasonprofilus tomēr nedrīkst izmantot.

ex 7315 Pretslīdes ķēdes Ražošana, kurā visu pozīcijas 7315 izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 74. nodaļa Varš un tā izstrādājumi, izņemot: Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

7401 Vara kušņi; cementvarš (izgulsnētais varš) Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

7402 Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

7403 Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti:

- rafinēts varš Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

- vara sakausējumi un rafinēts varš, kas satur citus elementus Ražošana no neapstrādāta rafinēta vara vai no vara atkritumiem un lūžņiem.

7404 Vara atkritumi un lūžņi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

7405 Vara ligatūras Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 75. nodaļa Niķelis un tā izstrādājumi; izņemot: Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

7501-7503 Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un citādi niķeļa metalurģijas starpprodukti; neapstrādāts niķelis; niķeļa atkritumi un lūžņi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 76. nodaļa Alumīnijs un tā izstrādājumi; izņemot: Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

7601 Neapstrādāts alumīnijs Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

vai

ražošana, veicot elektrolītisku vai termisku apstrādi, no neleģēta alumīnija vai no alumīnija atkritumiem un lūžņiem.

7602 Alumīnija atkritumi un lūžņi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 7616 Alumīnija izstrādājumi, izņemot sietu, stiepļu audumu, režģi, tīklu, žogu pinumu, armatūras audumu un tamlīdzīgus materiālus (ieskaitot bezgalu lentes) no alumīnija stieples, un perforētas vilktas alumīnija loksnes Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Sietu, stiepļu audumu, režģi, tīklu, žogu pinumu, armatūras audumu un līdzīgus materiālus (tostarp bezgalu lentes) no alumīnija stieples un perforētas vilktas alumīnija loksnes tomēr drīkst izmantot, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

77. nodaļa Rezervēta iespējamiem HS papildinājumiem

ex 78. nodaļa Svins un tā izstrādājumi; izņemot: Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

7801 Neapstrādāts svins:

- rafinēts svins Ražošana no lietņu vai izstrādājumu svina.

- pārējais Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Pozīcijas 7802 atkritumus un lūžņus tomēr nedrīkst izmantot.

7802 Svina atkritumi un lūžņi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 79. nodaļa Cinks un tā izstrādājumi; izņemot: Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

7901 Neapstrādāts cinks Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Pozīcijas 7902 atkritumus un lūžņus tomēr nedrīkst izmantot.

7902 Cinka atkritumi un lūžņi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 80. nodaļa Alva un tās izstrādājumi; izņemot: Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8001 Neapstrādāta alva Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Pozīcijas 8002 atkritumus un lūžņus tomēr nedrīkst izmantot.

8002 un 8007 Alvas atkritumi un lūžņi; citādi alvas izstrādājumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

81. nodaļa Citādi parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi:

- apstrādāti citādi parastie metāli; to izstrādājumi Ražošana, kurā visu izstrādājuma pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 82. nodaļa Parastā metāla instrumenti, darbarīki, griešanas rīki un galda piederumi; to daļas; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

8206 Divu vai vairāku nosaukumu darbarīku, kas minēti pozīcijās 8202-8205, komplekti, iesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot materiālus, kas iekļauti pozīcijā 8202 līdz 8205. Komplektā tomēr var iekļaut pozīcijas 8202 līdz 8205 darbarīkus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas.

8207 Rokas elektrisko vai parasto darbarīku un darbgaldu maināmie instrumenti (piemēram, presēšanai, štancēšanai, caurumošanai, vītņgriešanai, vītņurbšanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai skrūvju ieskrūvēšanai), ieskaitot presformas metālu vilkšanai vai presēšanai, un instrumenti klinšu vai grunts urbšanai Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8208 Naži un griezējasmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 8211 Naži ar zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem (tai skaitā koku potējamie naži), izņemot nažus, kas iekļauti pozīcijā 8208 Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot asmeņus un rokturus no parastajiem metāliem.

8214 Citādi griešanas rīki (piemēram, matu griešanas mašīnas, miesnieku un virtuves naži, kapājamie naži un smalcinātāji, papīra naži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (ieskaitot nagu vīles) Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem.

8215 Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem.

ex 83. nodaļa Dažādi parasto metālu izstrādājumi; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 8302 Pārējas nostiprināšanas detaļas un piederumi un līdzīgi priekšmeti, kurus izmanto ēkās, un automātiskie durvju aizvērēji Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Pozīcijas 8302 pārējos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 8306 Parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Pozīcijas 8306 pārējos materiālus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 84. nodaļa Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to detaļas; izņemot: Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 8401 Kodoldegvielas elementi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju12. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8402 Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8403 un ex 8404 Centrālapkures katli, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 8402, un centrālapkures katlu palīgiekārtas Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 8403 un 8404 materiālus. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8406 Ūdens tvaika turbīnas un citādas tvaika turbīnas Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8407 Dzirksteļaizdedzes virzuļdzinēji un rotācijas iekšdedzes virzuļdzinēji Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8408 Kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi) Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8409 Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem, kuru iekļauti pozīcijās 8407 vai 8408 Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8411 Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citas gāzturbīnas Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8412 Citādi dzinēji un motori Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 8413 Rotorsūkņi Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 8414 Rūpnieciski ventilatori, gaisa pūtēji un tamlīdzīgi Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8415 Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kurās iebūvēts ar motoru darbināms ventilators un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; tostarp kondicionieri, kuros mitrumu atsevišķi nevar regulēt Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8418 Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot gaisa kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 8415 Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

ex 8419 Iekārtas kokapstrādei, celulozes, papīra un kartona ražošanas iekārtas Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izstrādājuma pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8420 Kalandri un citas velmju (ruļļu) mašīnas (izņemot mašīnas metālam un stiklam); to cilindri Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izstrādājuma pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8423 Iekārtas svēršanai (izņemot svarus ar 0,05 g un lielāku precizitāti), tostarp svari, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei un aprēķināšanai; atsvari visu tipu svariem Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8425-8428 Pacelšanas, pārvietošanas, iekraušanas un izkraušanas ierīces Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8429 Pašgājējbuldozeri, buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi:

- ceļa veltņi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8430 Citas mašīnas un mehānismi grunts, minerālu un rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai un urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un izvilkšanai; sniega arkli un sniega rotortīrītāji Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 8431 Daļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt ceļa veltņiem Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8439 Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem vai papīra un kartona ražošanai un kalandrēšanai Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izstrādājuma pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8441 Citas iekārtas papīra masas, papīra un kartona izstrādājumu ražošanai, ieskaitot visdažādākās mašīnas papīra un kartona griešanai Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izstrādājuma pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8444-8447 Šajās pozīcijās klasificētās tekstiliekārtas Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 8448 Palīgierīces izmantošanai kopā ar iekārtām, kas iekļautas pozīcijā 8444 un 8445 Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8452 Šujmašīnas, izņemot pozīcijas 8440 brošēšanas mašīnas; skapīši, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu adatas:

- šujmašīnas (tikai slēgdūrienam), kuru darbgalvas svars nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma cenas,

- visu darbgalvas montāžai (bez motora) izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību, un

- izmantotie diega nostiepšanas, mašīnizšūšanas un zigzaga mehānismi ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi.

8452 (turpin.) - citādas Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8456-8466 Darbgaldi, iekārtas un to daļas vai piederumi, kas iekļauti pozīcijās 8456-8466 Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8469-8472 Biroja iekārtas (piemēram, rakstāmmašīnas, kalkulatori, automātiskās datu apstrādes iekārtas, pavairošanas iekārtas, skavošanas iekārtas) Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8480 Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; liešanas veidnes metālam (izņemot lietņu veidnes), metālu karbīdiem, stiklam, minerālu materiāliem, gumijai vai plastmasai Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8482 Lodīšu vai rullīšu gultņi Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8484 Starplikas un līdzīgi savienojumi no metāla loksnēm savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām; starpliku un līdzīgu savienojumu komplekti un sortimenti ar atšķirīgu sastāvu, kas iepakoti maisiņos, aploksnēs vai citā līdzīgā tarā; mehāniskas noslēgierīces Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8485 Dažādu mašīnu detaļas, kam nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai pārējo elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā nodaļā nav minētas un iekļautas Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 85. nodaļa Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi, izņemot: Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8501 Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas) Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8503 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8502 Elektroģeneratoru iekārtas un rotācijas pārveidotāji Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8501 un 8503 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 8504 Automātiskās datu apstrādes iekārtu barošanas bloki Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 8518 Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi; zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji; elektroierīces skaņas pastiprināšanai Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

8519 Skaņuplašu atskaņotāji (atskaņošanas pultis), skaņu ierakstu atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un citāda atskaņošanas aparatūra, kurai nav skaņu ierakstīšanas ierīču Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

8520 Magnetofoni un citāda skaņu ierakstu aparatūra (arī ar atskaņošanas ierīci) Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

8521 Video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra, ar videoskaņotāju vai bez tā Ražošana, kurā: Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

8522 Daļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijās 8519-8521 minēto aparatūru Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8523 Gatavi, neierakstīti informācijas nesēji skaņu vai tamlīdzīgu parādību ierakstīšanai, izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8524 Ierakstītas skaņuplates, lentes un citi ierakstīti informācijas līdzekļi, ieskaitot skaņuplašu izgatavošanas matrices un modeļus, taču izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus:

8524 (turpin.) - matrices un modeļi ierakstu ražošanai Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8523 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8525 Radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru, radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveršanas, skaņu ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras; nekustīga attēla videokameras un citādi videokameru magnetofoni; ciparu kameras Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un - visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8526 Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

8527 Radiofona, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru, vai pulksteni Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

8528 Ar radiouztvērēju vai skaņas vai attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru apvienoti vai neapvienoti televīzijas uztvērēji; videomonitori un videoprojektori Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

8529 Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar aparatūru pozīcijās 8525-8528:

- piemērotas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt videoierakstu vai videoierakstu reproducēšanas aparatūrā Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādas Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

8535 un 8536 Elektroiekārtas strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, izslēgšanai un aizsardzībai, pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm vai ieslēgšanai elektriskajās ķēdēs Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8538 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8537 Pultis, paneļi, konsoles, galdi, skapji un citas pamatnes, kas aprīkotas ar divām vai vairākām elektrovadības vai elektrības sadales iekārtām, kas iekļautas pozīcijās 8535 vai 8536, tostarp ar 90. nodaļā minētajiem instrumentiem vai ierīcēm un ciparvadības aparātiem, izņemot komutācijas aparātus, kas iekļauti pozīcijā 8517 Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un - ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8538 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 8541 Diodes, tranzistori un tamlīdzīgas pusvadītāju ierīces, izņemot kristālos nesagrieztas pusvadītāju plāksnes Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8542 Elektroniskās integrālās shēmas un mikroshēmas:

Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8541 un 8542 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8544 Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektriskie vadi ar vai bez uzmavām; optisko šķiedru kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, arī sakomplektēti ar elektriskajiem vadiem vai aprīkoti ar kabeļuzmavām Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8545 Ogles elektrodi, ogles sukas, loka lampu ogles, ogles baterijām un citi elektrotehnikā izmantojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8546 Elektroizolatori no jebkura materiāla Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8547 Tikai no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu izolācijas piederumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla daļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546; ar izolācijas materiāliem izolētas parastā metāla elektroizolācijas caurules un to savienojumi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8548 Galvanisko elementu, galvanisko bateriju un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; izlietoti galvaniskie elementi, izlietotas galvaniskās baterijas un izlietoti elektriskie akumulatori; elektrisko mašīnu un aparatūras daļas, kas citur šajā nodaļā nav minētas un iekļautas Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 86. nodaļa Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā detaļas; dažādas mehāniskās (tostarp elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas iekārtas; izņemot: Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8608 Dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā detaļas; mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai vadības nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, stāvvietās, ostās vai lidlaukos; to detaļas Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 87. nodaļa Sauszemes transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas un piederumi; izņemot: Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8709 Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas transportētāji, kurus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa staciju peroniem; šādu transporta līdzekļu detaļas Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8710 Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašīnas, ar bruņojumu vai bez tā, to daļas Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8711 Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi:

- ar iekšdedzes virzuļdzinēju, kura darba tilpums:

-- nepārsniedz 50 cm Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

- - pārsniedz 50 cm Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

- citādi Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

ex 8712 Velosipēdi bez lodīšu gultņiem Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 8714 materiālus. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8715 Bērnu ratiņi un to detaļas Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8716 Piekabes un puspiekabes; citādi transportlīdzekļi bez mehāniskās piedziņas; to detaļas Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 88. nodaļa Lidaparāti, kosmiskie aparāti un to detaļas; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 8804 Rotējošie izpletņi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 8804 materiālus. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

8805 Aparatūra un ierīces lidaparātu pacelšanai; ierīces lidaparātu bremzēšanai uz klāja un tamlīdzīgs aprīkojums; lidotāju trenažieri; iepriekš minēto ierīču detaļas Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

89. nodaļa Kuģi, laivas un citādi peldlīdzekļi Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tomēr nedrīkst izmantot pozīcijas 8906 korpusus. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 90. nodaļa Optiskās ierīces un aparāti, foto un kino aparatūra, mēraparāti, kontrolaparāti, precīzijas ierīces, medicīnas vai ķirurģijas aparāti un ierīces; to daļas un piederumi; izņemot: Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9001 Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; optisko šķiedru kabeļi, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 8544; loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla; lēcas (ieskaitot kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no dažādiem materiāliem, nesamontēti, izņemot šādus elementus no optiski neapstrādāta stikla Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9002 Lēcas, prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no jebkura materiāla komplektā, kuri ir instrumentu vai ierīču detaļas, izņemot tamlīdzīgus elementus no optiski neapstrādāta stikla Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9004 Brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi koriģējoši, aizsargājoši vai citādi izstrādājumi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 9005 Binokļi, monokulāri, citādi optiskie tālskati un to statīvi, izņemot refraktorus un to statīvus Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

ex 9006 Fotoaparāti (izņemot kinokameras); magnija zibspuldzes fotogrāfijai un zibspuldzes, izņemot elektrisko impulsu zibspuldzes Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

9007 Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtām vai bez tām Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

9011 Salikti optiskie mikroskopi, ieskaitot mikroskopus mikrofotogrāfijai, mikrofilmēšanai vai mikroprojicēšanai Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

ex 9014 Citādas navigācijas ierīces un instrumenti Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9015 Kartogrāfijas (ieskaitot fotogrammetriju), hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9016 Svari ar 0,05 g vai lielāku jutību, ar atsvariem vai bez tiem Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9017 Rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas instrumenti un ierīces (piemēram, rasēšanas mašīnas, pantogrāfi, transportieri, rasetnes, logaritmiskie lineāli, diska kalkulatori u.c.); rokas instrumenti garuma mērīšanai (piemēram, mērlatas, mērlentas, mikrometri, kalibri), kas šajā nodaļā citur nav minēti un iekļauti Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9018 Medicīnas, ķirurģijas, stomatoloģijas vai veterinārijas instrumenti un ierīces, ieskaitot scintigrāfijas aparatūru, citāda elektriskā medicīnas aparatūra un ierīces redzes asuma noteikšanai:

- zobārstniecības krēsli komplektā ar zobārstniecības iekārtām vai spļaujamtraukiem Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 9018 materiālus. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9018 (turpin.) - citādi Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9019 Mehanoterapijas aparatūra; masāžas aparāti; psiholoģisko testu aparatūra; ozona terapijas, skābekļa terapijas, aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra vai citāda ārstnieciskā aparatūra elpošanas ceļu ārstēšanai Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9020 Citāda elpināšanas aparatūra un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām detaļām un maināmiem filtriem Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9024 Mašīnas un ierīces materiālu (piemēram, metālu, koksnes, tekstilmateriālu, plastmasu) cietības, stiprības, saspiežamības, elastības vai citu mehānisko īpašību pārbaudei Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9025 Blīvummēri un tamlīdzīgas šķidrumā iegremdējamas ierīces, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar reģistrācijas kontrolierīcēm vai bez tām, kā arī jebkuri šo ierīču apvienojumi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9026 Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo lielumu mērīšanai vai kontrolei (piemēram, caurplūdes mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparatūru, kas iekļauta pozīcijā 9014, 9015, 9028 vai 9032 Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9027 Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piemēram, polarimetri, refraktometri, spektrometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma u.tml. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai apgaismojuma mērīšanai vai kontrolei (ieskaitot eksponometrus); mikrotomi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9028 Saražotās vai patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības skaitītāji, ieskaitot attiecīgos kalibrējošos skaitītājus:

- daļas un piederumi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādi Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

9029 Apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometru skaitītāji, hodometri, pedometri un citas līdzīgas ierīces; spidometri un tahometri, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 9014 vai 9015; stroboskopi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9030 Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 mērierīces; ierīces un aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9031 Mērinstrumenti vai kontrolinstrumenti, ierīces un iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas vai iekļautas; profilprojektori Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9032 Automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9033 90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparatūras daļas un piederumi, kas citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 91. nodaļa Pulksteņi un to detaļas; izņemot: Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9105 Citādi pulksteņi Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

9109 Stacionāro pulksteņu mehānismi, sakomplektēti un samontēti Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

9110 Nesamontēti vai daļēji samontēti sakomplektēti pulksteņmehānismi; nenokomplektēti stacionāro vai līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, samontēti; stacionāro vai līdznēsājamo pulksteņu mehānismu sagataves Ražošana, kurā: - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- ievērojot noteikto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 9114 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9111 Stacionāro vai līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to detaļas Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9112 Korpusi stacionāriem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi citām šās nodaļas precēm un to detaļas Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9113 Pulksteņu siksniņas, ķēdītes un to detaļas:

- no parastā metāla, arī sudrabotas vai zeltītas, vai no metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

- citādas Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

92. nodaļa Mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

93. nodaļa Ieroči un munīcija; to daļas un piederumi Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 94. nodaļa Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, dekoratīvie spilveni un tamlīdzīgi pildīti mēbeļu piederumi; lampas un apgaismes piederumi, kas citur nav minēti un iekļauti; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekamas būvkonstrukcijas; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 9401 un ex 9403 Parastā metāla mēbeles, pārvilktas ar kokvilnas audumu, kura svars ir 300 g/m vai mazāk, bez polsterējuma Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

vai

ražošana no kokvilnas auduma, kas jau piegriezts lietošanai pozīcijas 9401 vai 9403 izstrādājumos, ar noteikumu, ka:

- izmantotās auduma vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

- visi pārējie izmantotie materiāli ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi, kas iekļauti jebkurā pozīcijā, izņemot 9401 vai 9403.

9405 Lampas un apgaismes piederumi, ieskaitot prožektorus, starmešus un to daļas, kas citur nav minētas un iekļautas; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi, kuros iemontēts pastāvīgs gaismas avots, un to daļas, kas citur nav minētas un iekļautas Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9406 Saliekamās būvkonstrukcijas Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 95. nodaļa Rotaļlietas, izklaides un sporta inventārs; to daļas un piederumi; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

9503 Citādas rotaļlietas; mērogā samazināti modeļi un tamlīdzīgi izklaidei paredzēti modeļi, arī ar piedziņu; visu veidu mozaīkmīklas (saliekamie attēli) Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 9506 Golfa nūjas un to daļas Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Golfa nūju galu ražošanai tomēr drīkst izmantot pirmsagataves.

ex 96. nodaļa Dažādi izstrādājumi; izņemot: Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

ex 9601 un ex 9602 Grebti un izgriezti izstrādājumi no dzīvnieku, augu vai minerālu izcelsmes materiāliem Ražošana no attiecīgajiem "apstrādātiem" materiāliem, kas iekļauti izstrādājuma pozīcijā.

ex 9603 Slotas un sukas (izņemot zaru slotas un tamlīdzīgas, un sukas no caunu vai vāveru spalvām), rokas mehāniskie bezmotora grīdas slaucītāji, krāsotāju spilventiņi un rullīši, kaučuka vai gumijas skrāpji un beržamās sukas Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9605 Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskai higiēnai, šūšanai, drēbju vai apavu tīrīšanai Katram komplekta priekšmetam jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja minētais priekšmets nebūtu ietverts komplektā. Nenoteiktas izcelsmes izstrādājumus tomēr var ietvert, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas.

9606 Pogas, spiedpogas, spraudpogas, pogu veidnes un citas šo izstrādājumu daļas; pogu sagataves Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

9608 Lodīšu pildspalvas; rakstāmie un marķieri ar filca vai cita poraina materiāla smaili; pildspalvas un tamlīdzīgi rakstāmpiederumi; kopēšanas spalvas; pildzīmuļi ar spiežot vai skrūvējot izbīdāmu serdi; spalvaskāti, zīmuļturi un tamlīdzīgas preces; to detaļas (tostarp uzgaļi un piespraudes), izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 9609 Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot spalvas un spalvu galiņus, kas iekļauti izstrādājuma pozīcijā.

9612 Rakstāmmašīnu lentes vai tamlīdzīgas lentes, piesūcinātas ar tinti vai citādi apstrādātas nospiedumu iegūšanai, spolēs, kasetēs vai bez tām; zīmogspilveni, ar tinti piesūcināti vai nepiesūcināti, kārbiņās vai bez tām Ražošana: - no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju, un

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 9613 Šķiltavas ar pjezoaizdedzi Ražošana, kurā visu pozīcijas 9613 izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 9614 Pīpes un pīpju galviņas Ražošana no pirmsagatavēm.

97. nodaļa Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot izstrādājuma pozīciju.

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz "specifiskajiem procesiem" skat. 7.1. un 7.3. ievada piezīmē.

2 Īpašos nosacījumus attiecībā uz "specifiskajiem" procesiem skat. 7.2. ievada piezīmē.

3 32. nodaļas 3. piezīme nosaka, ka tie ir preparāti, ko izmanto jebkura materiāla krāsošanai vai izmanto kā sastāvdaļas krāsvielu ražošanā, ja tie nav klasificēti 32. nodaļas kādā citā pozīcijā.

4 Pozīcijas daļa, kas atdalīta no pārējā teksta ar semikolu, uzskatāma par "grupu".

5 Ja izstrādājumā ietilpst materiāli, kas ir klasificēti gan pozīcijās 3901-3906, gan pozīcijās 3907-3911, šis ierobežojums attiecas tikai uz to materiālu grupu, kas izstrādājumā ir pārsvarā.

6 Par ļoti caurspīdīgām uzskata šādas folijas: folijas, kuru optiskā potence, ko mēra saskaņā ar ASTM-D 1003-16 pēc Gārdnera Hazemetra (t.i., Hazefaktora), ir mazāk par 2 %.

7 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produktiem, kas ir izgatavoti no vairākiem tekstilmateriāliem, skat. 5. ievada piezīmē.

8 Šis materiāls izmantojams tikai tādu audumu ražošanai, ko izmanto papīra ražošanas mehānismos.

9 Skat. 6. ievada piezīmi.

10 Attiecībā uz neelastīgiem un negumijotiem trikotāžas izstrādājumiem, kas iegūti sašujot vai savienojot trikotāžas drānas gabalus (piegrieztus vai adītus pēc formas), skat. 6. ievada piezīmi.

11 SEMII Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

12 Šo noteikumu piemēro līdz 31.12.2005."

III PIELIKUMS

"25. PIELIKUMS

GAISA TRANSPORTA IZMAKSAS, KAS IEKĻAUJAMAS MUITAS VĒRTĪBĀ

1.Sekojošajā tabulā ir norādītas:

a) trešās valstis, kas uzskaitītas pa kontinentiem un zonām[10] (1. aile);

b) procentuālā daļa, kas norāda gaisa transporta no attiecīgās trešās valsts uz EK to izmaksu daļu, kas iekļaujama muitas vērtībā (2. aile).

2. Ja preces nosūta no valstīm vai no lidostām, kas nav iekļautas tabulā, izņemot 3. punktā minētās lidostas, piemēro procentuālo daļu, kura norādīta attiecībā uz lidostu, kas atrodas vistuvāk nosūtīšanas lidostai.

3. Attiecībā uz Francijas aizjūras departamentiem Gvadelupu, Gviānu, Martiniku un Reinjonu, kuru lidostas sarakstā nav ietvertas, piemēro šādus noteikumus:

a) attiecībā uz precēm, ko nosūta no trešām valstīm tieši uz šiem departamentiem, muitas vērtībā iekļaujamas visas gaisa transporta izmaksas pilnīgi;

b) attiecībā uz precēm, ko no trešām valstīm ieved Kopienas Eiropas daļā un pārkrauj vai izkrauj vienā no minētajiem departamentiem, muitas vērtībā iekļaujamas tikai tās gaisa transporta izmaksas, kas būtu radušās par preču pārvešanu tikai līdz pārkraušanas vai izkraušanas vietai;

c) attiecībā uz precēm, ko no trešām valstīm ieved minētajos departamentos un pārkrauj vai izkrauj lidostā Kopienas Eiropas daļā, muitas vērtībā iekļaujamas gaisa transporta izmaksas, kuras rodas, sarakstā iekļauto procentuālo daļu piemērojot izmaksām, kas būtu radušās, pārvedot preces no nosūtīšanas lidostas līdz pārkraušanas vai izkraušanas lidostai.

Pārkraušanu vai izkraušanu apliecina muitas dienesti, atbilstīgi vizējot gaisa kravas pavadzīmi vai citu gaisa pārvadājuma dokumentu ar attiecīgās muitas iestādes zīmogu; šāda apliecinājuma neesības gadījumā piemēro šās regulas 163. panta 6. punkta pēdējo daļu.

1 2

Nosūtīšanas zona (valsts) (trešā valsts) Gaisa transporta izmaksas, kas iekļaujamas muitas vērtībā galapunkta zonā EK

Amerika

A zona 70

Kanādā:

Gandera, Halifaksa, Kvebeka, Monktona, Monreāla, Otava, Toronto (pārējās lidostas skat. B zonā)

Grenlande

Amerikas Savienotajās Valstīs: Akrona, Atlanta, Baltimora, Bostona, Bufalo, Cincinati, Čarlstona, Čikāga, Detroita, Džeksonvila, Filadelfija, Indianapole, Kanzassitija, Kolumba, Leksingtona, Luisvila, Memfisa, Milvoki, Mineapole, Nešvila, Ņujorka, Ņūorleāna, Olbani, Pitsburga, Sentluisa, Vašingtona (pārējās lidostas skat. B un C zonā)

B zona 78

Kanādā:

Edmontona, Vankūvera, Vinipega (pārējās lidostas skat. A zonā)

Amerikas Savienotajās Valstīs: Albukerke, Bilingsa, Dalasa, Denvera, Fīniksa, Hjūstona, Lasvegasa, Losandželosa, Maiami, Oklahoma, Ostina, Portlenda, Puertoriko, Sanfrancisko, Sietla, Soltleiksitija (pārējās lidostas skat. A un C zonā)

Vidusamerika (visas valstis)

Dienvidamerika (visas valstis)

C zona 89

Amerikas Savienotajās Valstīs:

Ankoridža, Džūno, Fērbenksa, Honolulu (pārējās lidostas skat. A un B zonā)

Āfrika

D zona 33

Alžīrija, Ēģipte, Lībija, Maroka, Tunisija

E zona 50

Benina, Burkinafaso, Centrālāfrikas Republika, Čada, Džibutija, Etiopija, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja-Bisava, Kamerūna, Libērija, Mali, Mauritānija, Nigēra, Nigērija, Senegāla, Sjerraleone, Sudāna, Togo, Zaļā Raga salas, Ziloņkaula Krasts

F zona 61

Burundi, Ekvatoriālā Gvineja, Gabona, Kenija, Kongo, Kongo Demokrātiskā Republika, Ruanda, Santome un Prinsipi, Seišelu salas, Somālija, Svētās Helēnas sala, Tanzānija, Uganda

G zona 74

Angola, Botsvāna, Dienvidāfrikas Republika, Komoru salas, Lesoto, Madagaskara, Malāvija, Maurīcija, Mozambika, Namībija, Svazilenda, Zambija, Zimbabve

Āzija

H zona 27

Armēnija, Azerbaidžāna, Gruzija, Irāka, Irāna, Izraēla, Jordānija, Kuveita, Libāna, Sīrija

I zona 43

Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina, Jemena(s Arābu Republika) Katara, Maskata un Omāna, Saūda Arābija

J zona 46

Afganistāna, Bangladeša, Butāna, Indija, Nepāla, Pakistāna

K zona 57

Kazahija, Kirgīzija, Tadžikija, Turkmēnija, Uzbekija

Krievijā: Novosibirska, Omska, Perma, Sverdlovska (pārējās lidostas skat. L, M un O zonā)

L zona Bruneja, Filipīnas, Indonēzija, Kampučija, Ķīna, Laosa, Makao, Malaizija, Maldīvu salas, Mjanma, Mongolija, Singapūra, Šrilanka, Taivāna, Taizeme, Vjetnama 70

Krievijā: Irkutska, Kirenska, Krasnojarska (pārējās lidostas skat. K, M un O zonā)

M zona 83

Dienvidkoreja, Japāna, Ziemeļkoreja

Krievijā: Habarovska, Vladivostoka (pārējās lidostas skat. K, L un O zonā)

Austrālija un Okeānija

N zona 79

Austrālija un Okeānija

Eiropa

O zona 30

Islande

Krievijā: Gorkija, Kuibiševa, Maskava, Orla, Rostova, Volgograda, Voroņeža (pārējās lidostas skat. K, L un M zonā)

Ukraina

P zona 15

Albānija, Baltkrievija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Farēru salas, Moldāvija, Norvēģija, Rumānija, Serbija un Melnkalne, Turcija

Q zona 5"

Horvātija, Šveice

IV PIELIKUMS

Regulas 37.a pielikuma II sadaļas B punktu groza šādi:

1. Atribūtu "Kravas sarakstu skaits" un paskaidrojuma tekstu svītro.

2. Atribūta "Iepakojumu kopskaits" paskaidrojuma tekstu aizstāj ar šādu:

"Veids/garums: n..7

Šā atribūta izmantošana nav obligāta. Iepakojumu kopskaits ir vienāds ar visu "Iepakojumu skaita", visu "Gabalu skaita" un vērtības "1" katram deklarētajam daudzumam summu."

3. Datu grupas "PREČU POSTEŅI" paskaidrojuma tekstu aizstāj ar šādu:

"Numurs: 999

Izmanto datu grupu."

V PIELIKUMS

Regulas 38. pielikumu groza šādi.

Iedaļas, kas attiecas uz 36. aili, apakšiedaļā iekļauj šādu kodu: "2. nākamie divi cipari" aiz koda 18:

"19 pagaidu atlikšana attiecībā uz precēm, kas ievestas ar lidojumderīguma sertifikātu.*"

VI pielikums

Regulas 44.a pielikumu groza šādi:

1. III sadaļas 3. punkta otro daļu svītro.

VII pielikums

Regulas 45.a pielikumu groza šādi:

1. I nodaļu aizstāj ar šādu tekstu:

"I nodaļa - Tranzīta pavaddokumenta paraugs

EIROPAS KOPIENA 1. REŽĪMS Preču pārveduma norādes numurs MRN

A 2. Sūtītājs/Izvedējs Nr.

TRANZĪTA PAVADDOKUMENTS 3. Veidlapas

5. Posteņi 6. Iepakojumu kopskaits

8. Saņēmējs Nr. Atpakaļ nogādājamais eksemplārs nosūtāms šādai muitas iestādei:

15. Nosūtīšanas/izvešanas valsts

17. Galamērķa valsts

56. Citi starpgadījumi pārvadājuma laikā Sīkāka informācija un veiktie pasākumi G. KOMPETENTO DIENESTU APLIECINĀJUMS

18 Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība sākumā

A

31. Iepakojumi un preču apraksts Marķējumi un numuri - Konteiners(-i) Nr.- Skaits un veids 32. Posteņi 33. Preču kods

Nr.

35. Bruto svars (kg)

36. Tīrais svars (kg)

40. Kopsavilkuma deklarācija/Iepriekšējais dokuments

44. Papildu informācija/Uzrādītie dokumenti/Sertifikāti un atļaujas

55. Pārkraušana Vieta un valsts: Skipping an unmatched table row Vieta un valsts:

Jaunā transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība: Jaunā transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība:

Kontr. 1 jaunā konteinera identifikācijas dati: Kontr. 1 jaunā konteinera identifikācijas dati:

1 "JĀ" ierakstīt "1", "NĒ" ierakstīt "0" 1 "JĀ" ierakstīt "1", "NĒ" ierakstīt "0"

F. KOMPETENTO DIENESTU APLIECINĀJUMS Jaunas plombas: Skaits: Identifikācijas dati: Jaunas plombas: Skaits: Identifikācijas dati:

Paraksts: Zīmogs: Paraksts: Zīmogs:

50. Galvenais atbildīgais Nr. C. NOSŪTĪTĀJA MUITAS IESTĀDE

51. Paredzētās tranzīta muitas iestādes (un valstis) 52. Galvojums nav derīgs attiecībā uz

Kods 53. Galamērķa muitas iestāde (un valsts)

D. NOSŪTĪTĀJA MUITAS IESTĀDES IZDARĪTA KONTROLE Rezultāts: Uzliktās plombas: Numurs: identifikācijas dati: Termiņš (datums): I. GALAMĒRĶA MUITAS IESTĀDES IZDARĪTA KONTROLE Atpakaļ nogādājamais eksemplārs nosūtīts (datums) pēc iereģistrēšanas ar Nr. Paraksts: Zīmogs:

Preču ievešanas datums: Plombu pārbaude: Piezīmes

EIROPAS KOPIENA 1. REŽĪMS Preču pārveduma norādes numurs MRN

B 2. Sūtītājs/Izvedējs Nr.

TRANZĪTS - ATPAKAĻ NOGĀDĀJAMAIS EKSEMPLĀRS 3. Veidlapas

5. Posteņi 6. Iepakojumu kopskaits

8. Saņēmējs Nr. Atpakaļ nogādājamais eksemplārs nosūtāms šādai muitas iestādei:

15. Nosūtīšanas/izvešanas valsts

17. Galamērķa valsts

56. Citi starpgadījumi pārvadājuma laikā Sīkāka informācija un veiktie pasākumi G. KOMPETENTO DIENESTU APLIECINĀJUMS

18. Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība sākumā

B

31. Iepakojumi un preču apraksts Marķējumi un numuri - Konteiners(-I) Nr.- Skaits un veids 32. Posteņi 33. Preču kods

Nr.

35. Bruto svars (kg)

36. Tīrais svars (kg)

40. Kopsavilkuma deklarācija/Iepriekšējais dokuments

44. Papildu informācija/Uzrādītie dokumenti/Sertifikāti un atļauja

55. Pārkraušana Vieta un valsts Vieta un valsts

Jaunā transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība Jaunā transportlīdzekļa identifikācijas dati un vaSkipping an unmatched table row lsts piederība

Kontr. 1 jaunā konteinera identifikācijas dati Kontr. 1 jaunā konteinera identifikācijas dati

1 "JĀ" ierakstīt "1", "NĒ" ierakstīt "0" 1 "JĀ" ierakstīt "1", "NĒ" ierakstīt "0"

F. KOMPETENTO DIENESTU APLIECINĀJUMS Jaunas plombas: Skaits Identifikācijas dati: Jaunas plombas: Skaits Identifikācijas dati

Paraksts: Zīmogs: Paraksts: Zīmogs

50. Galvenais atbildīgais Nr. C. NOSŪTĪTĀJA MUITAS IESTĀDE

51. Paredzētie tranzīta muitas iestādes (un valstis) 52. Galvojums nav derīgs attiecībā uz

Kods 53. Galamērķa muitas iestāde (un valsts)

D. NOSŪTĪTĀJA MUITAS IESTĀDES IZDARĪTA KONTROLE Rezultāts: Uzliktās plombas: Numurs: identifikācijas dati: Termiņš (datums): I. GALAMĒRĶA MUITAS IESTĀDES IZDARĪTA KONTROLE Atpakaļ nogādājamais eksemplārs nosūtīts (datums) pēc iereģistrēšanas ar Nr. Paraksts: Zīmogs:

Preču ievešanas datums: Plombu pārbaude: Piezīmes:

2. Pielikuma II nodaļu groza šādi:

a) B punktu aizstāj ar šādu punktu:

"B. Paskaidrojumi attiecībā uz veidlapu drukāšanu

Tranzīta pavaddokumentu drukāšanā ir šādas iespējas:

1. deklarētā galamērķa muitas iestāde ir pieslēgta datorizētajai tranzīta sistēmai:

- drukā tikai A eksemplāru (pavaddokumentu);

2. deklarētā galamērķa muitas iestāde nav pieslēgta datorizētajai tranzīta sistēmai:

- drukā A eksemplāru (pavaddokumentu), un

- drukā B eksemplāru (atpakaļ nogādājamo eksemplāru)."

b) C punktu aizstāj ar šādu punktu:

"C. Paskaidrojumi kontroles rezultātu nogādāšanai atpakaļ no galamērķa muitas iestādes

Kontroles rezultātu nogādāšanai atpakaļ no galamērķa muitas iestādes ir šādas iespējas:

1. faktiskā galamērķa muitas iestāde ir deklarētā muitas iestāde un tā ir pieslēgta datorizētajai tranzīta sistēmai:

- kontroles rezultātus nosūtītāja muitas iestādei pārsūta, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus;

2. faktiskā galamērķa muitas iestāde ir deklarētā muitas iestāde, un tā nav pieslēgts datorizētajai tranzīta sistēmai:

- kontroles rezultātus nosūtītāja muitas iestādei pārsūta, izmantojot tranzīta pavaddokumenta atpakaļ nogādājamo B eksemplāru (ieskaitot posteņu sarakstus, ja tāds ir);

3. deklarētā galamērķa muitas iestāde ir pieslēgta datorizētajai tranzīta sistēmai, bet faktiskā saņēmēja iestāde nav pieslēgts datorizētajai tranzīta sistēmai (saņēmējas iestādes maiņa):

- kontroles rezultātus nosūtītāja muitas iestādei pārsūta, izmantojot tranzīta pavaddokumenta A eksemplāra fotokopiju (ieskaitot posteņu sarakstus, ja tāds ir);

4. deklarētā galamērķa muitas iestāde nav pieslēgta datorizētajai tranzīta sistēmai, bet faktiskā saņēmēja iestāde ir pieslēgta datorizētajai tranzīta sistēmai (saņēmējas iestādes maiņa):

- kontroles rezultātus nosūtītāja muitas iestādei pārsūta, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus."

c) D punktu svītro.

VIII PIELIKUMS

Regulas 67. pielikumu groza šādi.

Paskaidrojumu I sadaļas 7. ailes piezīmē par ievešanu pārstrādei un izvešanu pārstrādei pirmās daļas trešo un ceturto ievilkumu aizstāj ar šādiem:

"- ekonomiskos nosacījumus apzīmē ar kodu 01, 10, 11, 31 vai 99,

- attiecas uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 1. pantā norādīto pienu un piena produktiem, un kodu 30 lieto attiecībā uz situācijām, kas norādītas minētā koda 2., 5. un 7. nodalījumā, vai".

IX PIELIKUMS

Regulas 70. pielikumu groza šādi.

a) B daļā aiz "Kodi un sīki izstrādāti kritēriji" iekļauj šādu kodu:

"01: attiecībā uz ievestām precēm, kas nav minētas 73. pielikumā, un uz kurām neattiecas kods "30".";

b) B daļas kodā "30" aiz 7. punkta iekļauj vārdu "vai";

c) B daļas koda "30" 8. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"8. civilo lidaparātu un pavadoņu vai to daļu būve, pārveide vai pārbūve.";

d) B daļas koda "30" 9. punktu svītro;

e) B daļā aiz koda "30" iekļauj šādu kodu:

"31: saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 3448/93 11. pantu attiecas uz ievestām precēm, kas norādītas 73. pielikuma A daļā, un pieteikuma iesniedzējs uzrāda kompetentas iestādes izdotu dokumentu, kurā atļauta muitas procedūru piemērošana attiecīgajām precēm, ievērojot daudzumu, kas noteikts ar piegādes bilances palīdzību.";

f) B daļā aiz koda "99" iekļauj šādu piezīmi:

"Piezīme: Kodu 10, 11, 12, 31 un 99 drīkst izmantot tikai attiecībā uz 73. pielikumā minētajām precēm.";

g) C.1 punkta pirmo un otro daļu aiz vārdiem "Gadījumi, kuros informācija ir obligāta" aizstāj ar šādu tekstu:

"Ja ekonomiskie nosacījumi apzīmēti ar kodu 01, 10, 11, 31 vai 99.

Attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 1. pantā norādīto pienu un piena produktiem informācija ir obligāta arī tad, ja kodu 30 lieto attiecībā uz situācijām, kas norādītas minētā koda 2., 5. un 7. nodalījumā;"

h) papildinājuma 3. ailē vārdus "novērtētā vērtība" aizstāj ar "vērtība";

i) papildinājuma 4. ailē vārdus "paredzētais daudzums" aizstāj ar "daudzums";

j) papildinājuma zemsvītras piezīmi "d" aizstāj ar šādu:

"d) Daudzums: UN/CEFACT kodi, piemēram: a) svars tonnās (TNE), b) izstrādājumu skaits (NAR), c) tilpums hektolitros (HLT), d) garums metros (MTR)."

X PIELIKUMS

Regulas 76. pielikuma A daļā iekļauj šādu posteni:

1. sleja 2. sleja

Kārtas numurs Preces Pārstrāde

"8.a Visu veidu preces Pārstrāde izstrādājumos, kuriem var izmantot noteiktiem ieročiem un kaujas tehnikai paredzēto ievedmuitas autonomo atlikšanu"

[1] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

[2] OV L 311, 12.12.2000., 17. lpp.

[3] OV L 346, 31.12.2001., 1. lpp.

[4] OV L 357, 30.12.1998., 1. lpp.

[5] OV L 60, 1.3.2001., 43. lpp.

[6] OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

[7] OV L 68, 12.3.2002., 11. lpp.

[8] Skat. Kombinētās nomenklatūras 27. nodaļas 4. papildu piezīmes b) punktu.

[9] Skat. Kombinētās nomenklatūras 27. nodaļas 4. papildu piezīmes b) punktu.

[10] Norādītās procentuālās daļas ir spēkā visās attiecīgās valsts lidostās, ja vien nav norādītas konkrētas nosūtīšanas lidostas.

* Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK) Nr. 1147/2002, ar ko uz laiku atliek kopējā muitas tarifa autonomos nodokļus dažām precēm, kuras ieved ar lidojumderīguma sertifikātu (OV L 170, 29.6.2002., 8. lpp.).