32003R0851Oficiālais Vēstnesis L 123 , 17/05/2003 Lpp. 0007 - 0008


Komisijas Regula (EK) Nr. 851/2003

(2003. gada 16. maijs),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 3444/90, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus atbalsta piešķiršanai par cūkgaļas privātu uzglabāšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1365/2000 [2], un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) 7. pantā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3444/90 [3], kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3533/93 [4], ir paredzēti noteikumi attiecībā uz termiņu apstiprinošu pierādījumu iesniegšanai, lai varētu izmaksāt atbalstu, bet nav paredzēti noteikumi gadījumiem, kad apstiprinošie pierādījumi netiek iesniegti. Tāpēc jāpieņem attiecīgi noteikumi.

(2) Regulas (EEK) Nr. 3444/90 9. panta 4. punktā ir paredzēta iespēja samazināt uzglabāšanas periodu produktu eksporta gadījumā saskaņā ar līgumu neatkarīgi no tā, vai par produktiem ir tiesības pretendēt uz eksporta kompensāciju vai nav. Ja par produktiem ir tiesības pretendēt uz kompensāciju, tiek iesniegts eksporta apliecinājums, izmantojot dokumentus, kuri paredzēti 7. pantā Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulā (EEK) Nr. 800/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 444/2003 [6]. Lai vienkāršotu uzraudzības veikšanu, jāievieš līdzīga procedūra apliecinājuma iesniegšanai gadījumos, kad produktus eksportē, nesaņemot kompensāciju.

(3) Lai nodrošinātu to, ka pareizi darbojas privātai uzglabāšanai paredzētais atbalsts, kas ieviests saskaņā ar Komisijas 2002. gada 6. decembra Regulu (EK) Nr. 2179/2002 par īpašiem nosacījumiem atbalsta piešķiršanai par cūkgaļas privātu uzglabāšanu [7], ierosinātie grozījumi tūlīt jāpiemēro līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar minēto regulu.

(4) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cūkgaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 3444/90 groza šādi:

1. Regulas 7. pantam pievieno šādu punktu:

"3. Ja 1. punktā noteiktās prasības nav ievērotas, par attiecīgo līgumu netiek maksāts atbalsts un viss par minēto līgumu iemaksātais nodrošinājums tiek zaudēts."

2. Regulas 9. panta 4. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

"Lai piemērotu šo daļu, eksporta apliecinājumu par produktiem, par kuriem ir tiesības pretendēt uz kompensāciju, iesniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 7. un 8. pantu.

Attiecībā uz produktiem, par kuriem nav tiesību pretendēt uz kompensāciju, eksporta apliecinājumu iesniedz gadījumos, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 800/1999 8. pantā, iesniedzot T5 kontroleksemplāra oriģinālu, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 912.a, 912.b, 912.c, 912.e un 912.g pantu. Sastādot kontroleksemplāru, tā 107. ailē jābūt vienam no šādiem ierakstiem:

- Reglamento (CEE) no 3444/90,

- Forordning (EØF) nr. 3444/90,

- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90,

- Κανoνισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90,

- Regulation (EEK) No 3444/90,

- Règlement (CEE) no 3444/90,

- Regolamento (CEE) n. 3444/90,

- Verordening (EEG) nr. 3444/90,

- Regulamento (CEE) n.o 3444/90,

- Asetus (ETY) N:o 3444/90,

- Förordning (EEG) nr 3444/90."

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro visam jaunajam atbalstam privātai uzglabāšanai un līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2179/2002.

Tomēr 1. panta 2. punktu piemēro tikai tam eksportam, kas tiek veikts šīs regulas spēkā stāšanās dienā vai vēlāk.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 16. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp.

[2] OV L 156, 29.6.2000., 5. lpp.

[3] OV L 333, 30.11.1990., 22. lpp.

[4] OV L 321, 23.12.1993., 9. lpp.

[5] OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.

[6] OV L 67, 12.3.2003., 3. lpp.

[7] OV L 331, 7.12.2002., 11. lpp.

--------------------------------------------------