32003R0787Oficiālais Vēstnesis L 115 , 09/05/2003 Lpp. 0018 - 0024


Komisijas Regula (EK) Nr. 787/2003

(2003. gada 8. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu ievešanas kārtību un tarifa kvotu atvēršanu, un ar kuru atkāpjas no minētās regulas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 509/2002 [2], un jo īpaši tās 29. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas Regulā (EK) Nr. 2535/2001 [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2302/2002 [4], cita starpā, ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā pienam un piena produktiem piemērojama ievešanas kārtība, kas paredzēta Eiropas nolīgumos starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un dažām Viduseiropas un Austrumeiropas valstīm, no otras puses. Lai īstenotu koncesijas, kas paredzētas Padomes Lēmumos 2003/263/EK [5], 2003/298/EK [6] un 2003/299/EK [7] par to protokolu noslēgšanu, ar kuriem precizē tirdzniecības aspektus Eiropas nolīgumos, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Polijas Republiku, Čehijas Republiku un Slovākijas Republiku, no otras puses, ir jāatver jaunās importa tarifa kvotas un jāpalielina dažas esošās kvotas.

(2) Regulā (EK) Nr. 2535/2001 paredzētās importa kvotas parasti atver tikai 1. jūlijā un 1. janvārī, tāpēc jauns laika posms ievešanas licenču pieteikumu iesniegšanai jāparedz no 2003. gada 1. līdz 25. maijam un jāparedz atkāpe no minētās regulas 6., 12., 14. un 16. panta.

(3) Ar Padomes Lēmumu 2003/18/EK [8], ar ko apstiprina Protokolu, ar kuru precizē tirdzniecības aspektus Eiropas Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Rumāniju, no otras puses, ņemot vērā pušu sarunu rezultātus par jaunām savstarpējām lauksaimniecības koncesijām, tika atcelta Regula (EK) Nr. 2435/2000. Tādēļ atsauces, kas Regulā (EK) Nr. 2535/2001 izdarītas uz minēto regulu, ir jāaizstāj ar citām.

(4) Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2286/2002 [9], ar ko nosaka kārtību, kas piemērojama lauksaimniecības produktiem un precēm, kas iegūtas, pārstrādājot Āfrikas, Karību jūras baseina un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstu) izcelsmes lauksaimniecības produktus, tika atcelta Regula (EK) Nr. 1706/98. Tādēļ atsauces, kas Regulā (EK) Nr. 2535/2001 izdarītas uz minēto regulu, ir jāaizstāj ar citām.

(5) Regulas (EK) Nr. 2535/2001 12. panta pirmā daļa nosaka, ka katrs ievedējs var iesniegt tikai vienu licences pieteikumu attiecībā uz vienu un to pašu kvotu. Izņēmumu nosaka attiecībā uz Čehijas un Slovākijas izcelsmes produktu kvotām, ja kvotu numuri ir identiski, jo abas valstis līdz šim bija viena valsts. Kvotu numuri šim abām valstīm jādiferencē no 2003. gada 1. maija. Minētais izņēmums attiecīgi jāatceļ.

(6) Padomes 2003. gada 18. februāra Regula (EK) Nr. 312/2003, ar ko Kopienā īsteno tarifu noteikumus, kuri iekļauti Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses [10], paredz kvotu Nr. 09.1924 pārvaldīt rindas kārtībā saskaņā ar 308.a līdz 308.c pantu Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko paredz īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi [11], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 444/2003 [12]. Jānosaka pasākumi attiecībā uz ievešanas licencēm gadījumos, kad kvotas tiek pārvaldītas šādi.

(7) Atbilstīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2535/2001.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2535/2001 groza šādi.

1. Regulas 5. panta b) un c) punktu groza šādi:

"b) kvotas, kas paredzētas Padomes Regulās (EK) Nr. 1151/2002 [13], (EK) Nr. 1361/2002 [14], (EK) Nr. 1362/2002 [15] un (EK) Nr. 1408/2002 [16] un Padomes Lēmumos 2003/18/EK [17], 2003/263/EK [18], 2003/298/EK [19] un 2003/299/EK [20];

c) kvotas, kas paredzētas Padomes Regulā (EK) Nr. 2286/2002 [21]."

2. Regulas 12. panta pirmās daļas otro teikumu svītro.

3. Regulas 2. sadaļā iekļauj I.A nodaļu.

"I.A NODAĻA IMPORTS ATBILSTOŠI KVOTĀM, KURAS TIEK PĀRVALDĪTAS SASKAŅĀ AR REGULAS (EEK) Nr. 2454/93 308.a LĪDZ 308.c PANTU

19.a pants

1. Saistībā ar Padomes Regulā (EK) Nr. 312/2003 [*] OV L 46, 20.2.2003., 1. lpp. paredzēto un šīs regulas VII.a pielikumā noteikto kvotu piemēro Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a līdz 308.c pantu.

2. Neskarot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 II sadaļu, ja veic ievedumus atbilstoši 1. punktā minētajām kvotām, jāuzrāda ievešanas licence.

3. Regulas (EK) Nr. 1291/2000 15. panta 2. punktā minētā nodrošinājuma likme ir EUR 10 par 100 kilogramiem produktu tīrsvara.

Gan licences pieteikumā, gan pašā licencē 16. ailē ieraksta KN astoņciparu kodu. Licence ir derīga vienīgi norādītajam produktam.

Licences ir derīgas no faktiskās izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē līdz trešā nākamā mēneša beigām.

Licences izdod ne vēlāk kā darba dienā, kas seko pieteikuma iesniegšanas dienai.

4. Pazeminātu nodokļa likmi piemēro, ja uzrādīts izcelsmes apliecinājums, kas izdots saskaņā ar III pielikumu Nolīgumā ar Čīles Republiku."

4. Regulas 20. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"a) Regulā (EK) Nr. 2286/2002;".

5. Regulas I pielikumu groza šādi.

a) Minētā pielikuma I.B daļas 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

b) Minētā pielikuma I.C daļu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

6. Regulas II pielikuma II.A daļu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu.

7. Šīs regulas IV pielikumā ietverto pielikumu iekļauj kā VII.a pielikumu.

2. pants

Kvotām, kas atvērtas 2003. gada 1. maijā un minētas I pielikuma B daļas 1., 2. un 3. punktā Regulā (EK) Nr. 2535/2001, kurā grozījumi izdarīti ar šo regulu, piemēro šādus noteikumus.

1. Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 2535/2001 6. panta un 14. panta 1. punkta ievešanas licenču pieteikumus var iesniegt 2003. gada 1. līdz 25. maijā.

Licenču pieteikumi attiecas uz ne vairāk kā 10 % daudzuma, kas pieejams saskaņā ar 2003. gada 1. maijā atvērto kvotu, un ne mazāk kā 10 tonnām.

2. Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 2535/2001 12. panta ievedēji, kas iesnieguši ievešanas licenču pieteikumus iesniegšanas periodā 2003. gada 1. līdz 10. janvārī, drīkst iesniegt vēl vienu pieteikumu attiecībā uz šo kvotu saskaņā ar šo regulu.

3. Regulas (EK) Nr. 2535/2001 16. panta 3. punkta otro daļu nepiemēro.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2003. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 8. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp.

[2] OV L 79, 22.3.2002., 15. lpp.

[3] OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp.

[4] OV L 348, 21.12.2002., 78. lpp.

[5] OV L 97, 15.4.2003., 53. lpp.

[6] OV L 107, 30.4.2003., 12. lpp.

[7] OV L 107, 30.4.2003., 36. lpp.

[8] OV L 8, 14.1.2003., 18. lpp.

[9] OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

[10] OV L 46, 20.2.2003., 1. lpp.

[11] OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

[12] OV L 68, 12.3.2002., 11. lpp.

[13] OV L 170, 29.6.2002., 15. lpp.

[14] OV L 198, 27.7.2002., 1. lpp.

[15] OV L 198, 27.7.2002., 13. lpp.

[16] OV L 205, 2.8.2002., 9. lpp.

[17] OV L 8, 14.1.2003., 18. lpp.

[18] OV L 97, 15.4.2003., 53. lpp.

[19] OV L 107, 30.4.2003., 12. lpp.

[20] OV L 107, 30.4.2003., 36. lpp.

[21] OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

1. Polijas izcelsmes produkti

Kvotas numurs | KN kods | Apraksts 1 2 | Piemērojamā nodokļa likme (% no MFN nodokļa) | Gada daudzumi no 1.7.2002. līdz 30.6.2003. (tonnās) | Daudzumi, kas atvērti 1.7.2002. 3 | Daudzumi, kas atvērti 1.1.2003. 3 | Daudzumi, kas atvērti 1.5.2003. | Gada daudzumi no 1.7.2003. līdz 30.6.2004. (tonnās) | Gada palielinājums no 1.7.2004. |

09.4813 | 040210190402211904022199 | | Atbrīvojums | 12575 | 6000 | 6000 | 575 | 14300 | 1 430 |

09.4814 | 040510110405101904051030040510500405109004052090 | | Atbrīvojums | 7545 | 3600 | 3600 | 345 | 8580 | 860 |

09.4815 | 0406 | | Atbrīvojums | 11318 | 5400 | 5400 | 518 | 12870 | 1 290 |

2. Čehijas izcelsmes produkti

Kvotas numurs | KN kods | Apraksts 1 2 | Piemērojamā nodokļa likme (% no MFN nodokļa) | Gada daudzumi no 1.7.2002. līdz 30.6.2003. (tonnās) | Daudzumi, kas atvērti 1.7.2002. 3 | Daudzumi, kas atvērti 1.1.2003. 3 | Daudzumi, kas atvērti 1.5.2003. | Gada daudzumi no 1.7.2003. līdz 30.6.2004. (tonnās) | Gada palielinājums no 1.7.2004. |

09.4611 | 0402 | | Atbrīvojums | 4188 | 1 438 | 1 438 | 1312 | 5500 | 0 |

09.4636 | 040310110403101304031019040310310403103304031039040390110403901304039019040390310403903304039039040390510403905304039059040390610403906304039069 | | Atbrīvojums | 150 | –– | –– | 150 | 300 | 0 |

09.4637 | 0404 | | Atbrīvojums | 300 | — | — | 300 | 600 | 0 |

09.4612 | 0405101104051019040510300405105004051090040520900405901004059090 | | Atbrīvojums | 1375 | 625 | 625 | 125 | 1500 | 0 |

09.4613 | 0406 | | Atbrīvojums | 6630 | 3 315 | 3 315 | — | 7395 | 765 |

3. Slovākijas izcelsmes produkti

Kvotas numurs | KN kods | Apraksts 1 2 | Piemērojamā nodokļa likme (% no MFN nodokļa) | Ikgadējie daudzumi no 1.7.2002. līdz 30.6.2003. (tonnās) | Daudzumi, kas atvērti 1.7.2002. 3 | Daudzumi, kas atvērti 1.1.2003. 3 | Daudzumi, kas atvērti 1.5.2003. | Gada daudzumi no 1.7.2003. līdz 30.6.2004 . (tonnās) | Gada palielinājums no 1.7.2004. |

09.4641 | 0402 | | Atbrīvojums | 2500 | 750 | 750 | 1 000 | 3500 | 0 |

09.4645 | 0403101104031013040310190403103104031033040310390403901104039013040390190403903104039033040390390403905104039053040390590403906104039063040390690404 | | Atbrīvojums | 250 | –– | –– | 250 | 500 | 0 |

09.4642 | 0405101104051019040510300405105004051090040520900405901004059090 | | Atbrīvojums | 750 | 375 | 375 | –– | 750 | 0 |

09.4643 | 0406 | | Atbrīvojums | 2930 | 1 430 | 1 430 | 70 | 3000 | 300 |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

"

“IC PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2286/2002 II pielikumā minētās tarifa kvotas

Kvotas sērijas numurs | KN kods | Apraksts | Izcelsmes valsts | Kvota laika posmam no 1. janvāra līdz 31. decembrim (tonnās) | Muitas nodokļu samazinājums |

gadā | uz sešiem mēnešiem |

09.4026 | 0402 | Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu. | ĀKK | 1000 | 500 | 65 % |

09.4027 | 0406 | Siers un rūgušpiena biezmasa | ĀKK | 1000 | 500 | 65 % |

"

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

"

IIA PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2286/2002 I pielikumā minētās koncesijas

KN kods | Apraksts | Muitas nodokļu samazinājums (%) |

0401 | | 16 |

04031011 līdz04031039 | | 16 |

04039011 līdz04039069 | | 16 |

0404 | | 16 |

040510 | | 16 |

04052090 | | 16 |

040590 | | 16 |

17021100 | | 16 |

17021900 | | 16 |

21069051 | | 16 |

23091015 | | 16 |

23091019 | | 16 |

23091039 | | 16 |

23091059 | | 16 |

23091070 | | 16 |

23099035 | | 16 |

23099039 | | 16 |

23099049 | | 16 |

23099059 | | 16 |

23099070 | | 16 |

"

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

"

IIa PIELIKUMS

Sadarbības Nolīgumā ar Čīles Republiku minētās tarifu kvotas

Kvotas Nr. | KN kods | Apraksts | Piemērojamā nodokļa likme (% no MFN nodokļa) | Gada daudzumi (tonnās) (bāze = kalendārais gads) | Gada palielinājums no 2005. gada |

no 1.2.2003. līdz 31.12.2003. | 2004. |

09.1924 | 0406 | Siers un rūgušpiena biezmasa | Atbrīvojums | 1375 | 1500 | 75 |

"

--------------------------------------------------