32003R0335Oficiālais Vēstnesis L 049 , 22/02/2003 Lpp. 0003 - 0005


Komisijas Regula (EK) Nr. 335/2003

(2003. gada 21. februāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2316/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1251/1999, ar ko nosaka atbalsta sistēmu dažu laukaugu audzētājiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1251/1999, ar ko nosaka atbalsta sistēmu dažu laukaugu audzētājiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1038/2001 [2], un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1) Komisijas Regulā (EK) Nr. 2316/1999 [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 327/2002 [4], ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Regulas (EK) Nr. 1251/1999 piemērošanai attiecībā uz nosacījumiem platībatkarīgo maksājumu piešķiršanai par dažiem laukaugiem un paredzēti nosacījumi atmatām.

(2) Ievērojot Padomes 1994. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 1017/94 par pašreiz laukaugiem izmantotās zemes pārveidi par ekstensīvas lopkopības zemi Portugālē [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2582/2001 [6], ir iesniegti pieteikumi par 29575 hektāriem līdzvērtīgas platības pārveidi. Tādēļ attiecīgi jāprecizē pamatplatība.

(3) Atbildot uz Beļģijas pieprasījumiem, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts reģionalizācijas plānu jānosaka jaunas pamatplatības.

(4) Dalībvalstis ir paziņojušas tādu pārbaužu rezultātus, ko veic, lai noteiktu tetrahidrokanabinola līmeņus 2002. gadā iesētajās kaņepju šķirnēs. Šādi rezultāti jāņem vērā, izstrādājot tādu kaņepju šķirņu sarakstu, par kurām var pretendēt uz platībatkarīgajiem maksājumiem turpmākajos tirdzniecības gados, un tādu šķirņu sarakstu, kas pagaidām ir atzītas 2003./2004. gadam, par kurām minētajā tirdzniecības gadā jāveic turpmākā pārbaude.

(5) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2316/1999.

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2316/1999 groza šādi:

1. Regulas VI pielikumā informāciju pozīcijā "Beļģija" un "Portugāle" aizstāj ar šīs regulas I pielikumā norādīto informāciju.

2. Regulas XII pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2003./2004. tirdzniecības gada.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 21. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER

[1] OV L 160, 26.6.1999., 1. lpp.

[2] OV L 145, 31.5.2001., 16. lpp.

[3] OV L 280, 30.10.1999., 43. lpp.

[4] OV L 51, 22.2.2002., 14. lpp.

[5] OV L 112, 3.5.1994., 2. lpp.

[6] OV L 345, 29.12.2001., 5. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

"

VI PIELIKUMS

(1 000 ha) |

Reģions | Visi laukaugi | No tiem kukurūza |

BEĻĢIJA

Kopā | 489,5 | |

no tiem: Flandrija – Brisele | | 96,4 |

PORTUGĀLE

Azoru salas | 9,7 | |

Madeira

– apūdeņotās platības | 0,31 | 0,29 |

– citas platības | 0,30 | |

Cietzeme

– apūdeņotās platības | 293,4 | 221,4 |

– citas platības | 658,3 | |

"

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

"

XII PIELIKUMS

(7.a panta 1. punkts)

LINU UN KAŅEPJU ŠĶIRNES, KO AUDZĒ ŠĶIEDRAS IEGUVEI UN KAM PIEMĒRO ATBALSTA SISTĒMU

1. Lini, ko audzē šķiedras ieguvei

Adélie

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Caesar Augustus

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Rosalin

Venus

Veralin

Viking

Viola

2.a Kaņepes, ko audzē šķiedras ieguvei

Carmagnola

Beniko

Chamaeleon

Cs

Delta-Ilosa

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 – Félina 34

Ferimon – Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Uso 31

2.b Kaņepes, ko audzē šķiedras ieguvei un kas apstiprinātas 2003./2004. tirdzniecības gadam

Delta 405

Bialobrzeskie

Fasamo

Fedora 19

Fédrina 74

Fibrimon 56

Futura

Santhica 27

"

--------------------------------------------------