32003R0209Oficiālais Vēstnesis L 028 , 04/02/2003 Lpp. 0030 - 0032


Komisijas Regula (EK) Nr. 209/2003

(2003. gada 3. februāris),

kas groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz Kopienas tarifa kvotām dažiem lauksaimniecības produktiem, kuru izcelsmes valsts ir Libāna

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 9. aprīļa Regulu (EK) Nr. 747/2001, kas nosaka Kopienas tarifa kvotu un salīdzināmo daudzumu administrēšanu attiecībā uz produktiem, par kuriem atbilstīgi nolīgumiem ar dažām Vidusjūras reģiona valstīm var pretendēt uz atvieglojumiem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1981/94 un (EK) Nr. 934/95 [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2335/2002 [2], jo īpaši tās 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Līdz tās procedūras pabeigšanai, kas vajadzīga, lai ratificētu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, un tas stātos spēkā, tika noslēgts pagaidu nolīgums par tirdzniecību un ar to saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2002/761/EK [3], še turpmāk — "pagaidu nolīgums", un stājas spēkā 2003. gada 1. martā.

(2) Saskaņā ar pagaidu nolīgumu tarifa koncesijas ar muitas nodokļa samazinātu vai nulles likmi atbilstīgi Kopienas tarifa kvotu sistēmai ir piešķirtas dažu Libānas izcelsmes lauksaimniecības produktu ievešanai Kopienā.

(3) Lai īstenotu pagaidu nolīgumā paredzētās tarifa kvotas, Regulā (EK) Nr. 747/2001 ir jāiekļauj Libāna un to Libānas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem ir piemērojamas tarifa kvotas.

(4) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 747/2001.

(5) Lai aprēķinātu tarifa kvotas 2003. gadam, pagaidu nolīgumā ir noteikts, ka to tarifa kvotu apjomi, kurām kvotas periods sākas pirms pagaidu nolīguma stāšanās spēkā dienas, ir jāsamazina proporcionāli minētā kvotas perioda daļai, kas ir pagājusi pirms šīs dienas.

(6) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 747/2001 groza šādi.

1. Regulas 1. pantā starp valstu nosaukumiem "Sīrija" un "Izraēla" iekļauj nosaukumu "Libāna".

2. Regulā iekļauj jaunu VIa pielikumu, kura teksts ir šīs regulas pielikumā.

2. pants

To Kopienas tarifa kvotu apjomus, kurām kvotas periods sākas pirms dienas, kad stājas spēkā Pagaidu nolīgums par tirdzniecību un ar to saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, 2003. gadam samazina proporcionāli minētā kvotu perioda daļai, kas ir pagājusi pirms šīs dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2003. gada 1. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 3. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] OV L 109, 19.4.2001., 2. lpp.

[2] OV L 349, 24.12.2002., 26. lpp.

[3] OV L 262, 30.9.2002., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

VIa PIELIKUMS

LIBĀNA

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi tikai par orientējošiem, un muitas atvieglojumu sistēma šajā pielikumā ir noteikta pēc KN kodiem, kādi tie ir šīs regulas pieņemšanas laikā. Ja ir norādīti ex KN kodi, tad preferenču sistēmu nosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.

Tarifa kvotas

Kārtas numurs | KN kods | TARIC apakšgrupa | Preču apraksts | Kvotas periods | Kvotas apjoms (tīrsvara tonnās) | Kvotas nodokļa likme |

09.1171 | ex07019050 | | Agrie kartupeļi, svaigi vai dzesināti | No 1.1 līdz 31.5 | 10000 | Atbrīvojums |

09.1172 | ex07019050 | | Svaigi vai dzesināti agrie kartupeļi un tā sauktie "jaunie kartupeļi" | No 1.6 līdz 31.7 | 20000 | Atbrīvojums |

ex07019090 | 10 |

09.1173 | ex07019090 | 10 | Svaigi vai dzesināti tā sauktie "jaunie kartupeļi" | No 1.10 līdz 31.12 | 20000 | Atbrīvojums |

09.1174 | 07020000 | | Svaigi vai dzesināti tomāti | No 1.1 līdz 31.12 | 5000 | Atbrīvojums |

09.1175 | 07032000 | | Svaigi vai dzesināti ķiploki | No 1.1 līdz 31.12 | 5000 | Atbrīvojums |

09.1176 | 07032000 | | Svaigi vai dzesināti ķiploki | No 1.1 līdz 31.12 | 3000 | 40 % no vislielākās labvēlības režīma muitas nodokļa |

09.1177 | 07099031 | | Svaigas vai dzesētas olīvas, kas nav paredzētas eļļas ražošanai | No 1.1 līdz 31.12 | 1000 | Atbrīvojums |

09.1178 | 07112011 | | Īslaicīgai glabāšanai konservētas olīvas, kas nav paredzētas eļļas ražošanai | No 1.1 līdz 31.12 | 1000 | Atbrīvojums |

09.1179 | ex08061010 | 91, 99 | Svaigas galda vīnogas, izņemot šķirni "Emperor" (Vitis vinifera cv.) | No 1.10 līdz 30.4 un no 1.6 līdz 11.7 | 6000 | Atbrīvojums |

09.1180 | ex08061010 | 91, 99 | Svaigas galda vīnogas, izņemot šķirni "Emperor" (Vitis vinifera cv.) | No 1.10 līdz 30.4 un no 1.6. līdz 11.7 | 4000 | 40 % no vislielākās labvēlības režīma muitas nodokļa |

09.1181 | 080810 | | Svaigi āboli | No 1.1 līdz 31.12 | 10000 | Atbrīvojums |

09.1182 | 08091000 | | Svaigas aprikozes | No 1.1 līdz 31.12 | 5000 | Atbrīvojums |

09.1183 | 080920 | | Svaigi ķirši | No 1.1 līdz 31.12 | 5000 | Atbrīvojums |

09.1184 | 080930 | | Svaigi persiki, tostarp nektarīni | No 1.1 līdz 31.12 | 2000 | Atbrīvojums |

09.1185 | 080940 | | Svaigas plūmes un ērkšķu plūmes | No 1.5 līdz 31.8 | 5000 | Atbrīvojums |

09.1186 | 15091015100010 | | Olīveļļa | No 1.1 līdz 31.12 | 1000 | Atbrīvojums |

09.1187 | 2002 | | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti | No 1.1 līdz 31.12 | 1000 | Atbrīvojums |

"

--------------------------------------------------