32003R0046Oficiālais Vēstnesis L 007 , 11/01/2003 Lpp. 0061 - 0063


Komisijas Regula (EK) Nr. 46/2003

(2003. gada 10. janvāris),

ar ko groza svaigu augļu un dārzeņu tirdzniecības standartus attiecībā uz dažāda veida svaigu augļu un dārzeņu maisījumu vienā tirdzniecības iepakojumā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 545/2002 [2], un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 3. pantu svaigus augļus un dārzeņus, uz kuriem attiecas tirdzniecības standarti, kas pieņemti saskaņā ar minētās regulas 2. pantu, var laist pārdošanā, pārdot, piegādāt vai tirgot tikai tur, kur tie atbilst šiem tirdzniecības standartiem. Visi šie standarti nosaka, ka vienā iepakojumā jābūt viena veida produktiem.

(2) Atbilstoši konkrētu patērētāju pieprasījumam tirgū arvien izplatītāki kļūst iepakojumi, kuros ir dažādi augļu un dārzeņu veidi. Tādēļ jāgroza visi svaigu augļu un dārzeņu tirdzniecības standarti, lai atļautu šādu darbību saskaņā ar Komisijas 2003. gada 10. janvāra Regulu (EK) Nr. 48/2003, ar ko nosaka normas, kas piemērojamas dažāda veida svaigu augļu un dārzeņu maisījumiem vienā tirdzniecības iepakojumā [3].

(3) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā uzskaitīto regulu pielikuma V sadaļas (Noteikumi attiecībā uz noformējumu) A punktam (Viendabība) pievieno šādu daļu:

"Neatkarīgi no šā punkta iepriekšējiem noteikumiem produkti, uz kuriem attiecas šī regula, var būt maisījumā ar dažāda veida svaigiem augļiem un dārzeņiem tirdzniecības iepakojumos, kuru neto svars ir mazāks par trim kilogramiem, saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 48/2003 [4] nosacījumiem."

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp.

[2] OV L 84, 28.3.2002., 1. lpp.

[3] OV L 7, 11.1.2003., 65. lpp.

[4] OV L 7, 11.1.2003., 65. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Komisijas Regula (EEK) Nr. 1292/81 [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1135/2001 [2].

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2213/83 [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1508/2001 [4].

Komisijas Regula (EEK) Nr. 899/87 [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 843/2002 [6].

Komisijas Regula (EEK) Nr. 1591/87 [7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1135/2001.

Komisijas Regula (EEK) Nr. 1677/88 [8], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 888/97 [9].

Komisijas Regula (EEK) Nr. 410/90 [10], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 888/97.

Komisijas Regula (EK) Nr. 831/97 [11], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1167/1999 [12].

Komisijas Regula (EK) Nr. 1093/97 [13], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1615/2001 [14].

Komisijas Regula (EK) Nr. 2288/97 [15].

Komisijas Regula (EK) Nr. 963/98 [16], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1135/2001.

Komisijas Regula (EK) Nr. 730/1999 [17].

Komisijas Regula (EK) Nr. 1168/1999 [18], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 848/2000 [19].

Komisijas Regula (EK) Nr. 1455/1999 [20], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2706/2000 [21].

Komisijas Regula (EK) Nr. 2335/1999 [22].

Komisijas Regula (EK) Nr. 2377/1999 [23].

Komisijas Regula (EK) Nr. 2561/1999 [24], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 532/2001 [25].

Komisijas Regula (EK) Nr. 2789/1999 [26], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 716/2001 [27].

Komisijas Regula (EK) Nr. 790/2000 [28], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 717/2001 [29].

Komisijas Regula (EK) Nr. 851/2000 [30].

Komisijas Regula (EK) Nr. 175/2001 [31].

Komisijas Regula (EK) Nr. 912/2001 [32].

Komisijas Regula (EK) Nr. 1508/2001.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1543/2001 [33].

Komisijas Regula (EK) Nr. 1615/2001 [34].

Komisijas Regula (EK) Nr. 1619/2001 [35].

Komisijas Regula (EK) Nr. 1799/2001 [36], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 453/2002 [37].

Komisijas Regula (EK) Nr. 2396/2001 [38].

Komisijas Regula (EK) Nr. 843/2002.

Komisijas Regula (EK) Nr. 982/2002 [39].

Komisijas Regula (EK) Nr. 1284/2002 [40].

[1] OV L 129, 15.5.1981., 38. lpp.

[2] OV L 154, 9.6.2001., 9. lpp.

[3] OV L 213, 4.8.1983., 13. lpp.

[4] OV L 200, 25.7.2001., 14. lpp.

[5] OV L 88, 31.3.1987., 17. lpp.

[6] OV L 134, 22.5.2002., 24. lpp.

[7] OV L 146, 6.6.1987., 36. lpp.

[8] OV L 150, 16.6.1988., 21. lpp.

[9] OV L 126, 17.5.1997., 11. lpp.

[10] OV L 43, 17.2.1990., 22. lpp.

[11] OV L 119, 8.5.1997., 13. lpp.

[12] OV L 141, 4.6.1999., 4. lpp.

[13] OV L 158, 17.6.1997., 21. lpp.

[14] OV L 214, 8.8.2001., 21. lpp.

[15] OV L 315, 19.11.1997., 3. lpp.

[16] OV L 135, 8.5.1998., 18. lpp.

[17] OV L 154, 9.6.2001., 9. lpp.

[18] OV L 93, 8.4.1999., 14. lpp.

[19] OV L 141, 4.6.1999., 5. lpp.

[20] OV L 103, 28.4.2000., 9. lpp.

[21] OV L 167, 2.7.1999., 22. lpp.

[22] OV L 311, 12.12.2000., 35. lpp.

[23] OV L 281, 4.11.1999., 11. lpp.

[24] OV L 287, 10.11.1999., 6. lpp.

[25] OV L 310, 4.12.1999., 7. lpp.

[26] OV L 79, 17.3.2001., 21. lpp.

[27] OV L 336, 29.12.1999., 13. lpp.

[28] OV L 100, 11.4.2001., 9. lpp.

[29] OV L 95, 15.4.2000., 24. lpp.

[30] OV L 100, 11.4.2001., 11. lpp.

[31] OV L 103, 28.4.2000., 22. lpp.

[32] OV L 26, 27.1.2001., 24. lpp.

[33] OV L 129, 11.5.2001., 4. lpp.

[34] OV L 203, 28.7.2001., 9. lpp.

[35] OV L 214, 8.8.2001., 21. lpp.

[36] OV L 215, 9.8.2001., 3. lpp.

[37] OV L 244, 14.9.2001., 12. lpp.

[38] OV L 72, 14.3.2002., 9. lpp.

[39] OV L 325, 8.12.2001., 11. lpp.

[40] OV L 150, 8.6.2002., 45. lpp.

--------------------------------------------------