32003R0016Oficiālais Vēstnesis L 002 , 07/01/2003 Lpp. 0007 - 0013


Komisijas Regula (EK) Nr. 16/2003

(2003. gada 6. janvāris),

ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1164/94 piemērošanai attiecībā uz izdevumu atbilstīgumu Kohēzijas fonda daļēji finansētu pasākumu kontekstā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1164/94 (1994. gada 16. maijs) par Kohēzijas fonda izveidi [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1265/1999 [2], un jo īpaši tās II pielikuma D panta 7. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1164/94 Kohēzijas fonds var daļēji finansēt projektu, iepriekšējus pētījumus un tehniska atbalsta pasākumus. Tādēļ paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem šādi pasākumi ir atbilstīgi un saskaņā ar kuriem tos ievieš.

(2) Līdz šim atbilstīguma noteikumi IV pielikumā ir noteikti kā standartizēts teksts tādiem lēmumiem, ar kuriem piešķir atbalstu.

(3) Lai nodrošinātu, ka pret pasākumiem, kurus daļēji finansē no Kohēzijas fonda, būtu vienāda attieksme, būtu jāparedz kopīgi noteikumi par attiecīgo izdevumu atbilstīgumu. Šie noteikumi nosaka atbilstīguma posmu un atšķirīgas atbilstīgu izdevumu kategorijas.

(4) Regulā (EK) Nr. 1164/94 ir noteikts, ka Komisija var apstiprināt piedāvātos projektus tikai, ja tie atbilst kritērijiem, kas garantē to augstu kvalitāti un atbilstību Kopienas politikai jo īpaši noteikumiem par valsts līgumu piešķiršanu un par konkurenci.

(5) Noteikumi, kas izklāstīti turpmāk aizstāj tos, kas noteikti tādu Komisijas lēmumu IV pielikumā, ar kuriem piešķir atbalstu no Kohēzijas fonda jaunajiem projektiem, kas pēc šīs Regulas stāšanās spēkā ir apstiprināti ar Komisijas lēmumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma

Šī Regula nosaka kopīgus noteikumus par izdevumu atbilstīguma noteikšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 3. pantā paredzētajiem pasākumiem, kurus var daļēji finansēt no Kohēzijas fonda.

2. pants

Par izpildi atbildīgā iestāde

"Par izpildi atbildīgā iestāde", kas minēta Regulas (EK) Nr. 1164/94 10. panta 4. punktā, ir valsts vai privāta iestāde, kas atbildīga par projektu konkursu organizēšanu. Šo iestādi norāda Komisijas lēmumā, ar kuru piešķir atbalstu no Kohēzijas fonda (turpmāk "Komisijas lēmums").

Jebkuru par izpildi atbildīgās iestādes maiņu apstiprina Komisija.

3. pants

"Projekta ieviešana" un "ieviešanas posms"

1. Projekta ieviešana aptver visus posmus no iepriekšējas plānošanas līdz apstiprinātā projekta pabeigšanai, ietverot visus attiecīgos publicitātes pasākumus. Iepriekšēja plānošana ietver alternatīvu izpēti.

2. Komisijas lēmums projektu var ierobežot tikai ar vienu vai vairākiem ieviešanas posmiem.

3. Projekta ieviešanas posms aptver posmu, kas vajadzīgs, lai ieviešanas posmus pabeigtu līdz brīdim, kurā projekts pilnībā darbojas un kurā ir sasniegti būtiskie mērķi, kas noteikti ar Komisijas lēmumu.

4. pants

Pārredzamība un dokumentārie pierādījumi

Visus izdevumus, ko veikusi par izpildi atbildīgā iestāde, pamato ar juridiski saistošiem līgumiem vai nolīgumiem un/vai dokumentiem.

Jāiesniedz atbilstīgi apliecinoši dokumenti.

Projekta ieviešanas koncesionāriem un licenciātiem piemēro tos pašu noteikumus attiecībā uz pārbaudēm un uzraudzību kā iestādēm, kas atbildīgas par tā ieviešanu.

5. pants

Faktiskie izdevumi

1. Izdevumiem, ko ņem vērā, izmaksājot Kopienas palīdzību, ir faktiski jābūt izdarītiem atbilstīguma posmā, kas noteikts Komisijas lēmumā saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1386/2002 [3] 8. panta 2. punkta b) apakšpunktu, un tiem jābūt tieši saistītiem ar projektu. Izdevumiem ir jābūt saistītiem ar maksājumiem, kurus apstiprinājusi dalībvalsts un, ko tā faktiski izdarījusi vai, kas izdarīti tās vārdā, vai koncesiju gadījumā, ko izdarījis koncesionārs, kuram par izpildi atbildīgā iestāde ir deleģējusi projekta ieviešanu, un ko apstiprina saņemtie rēķini vai grāmatvedības dokumenti ar līdzvērtīgu pierādījumu vērtību.

"Grāmatvedības dokuments ar līdzvērtīgu pierādījumu vērtību" ir jebkurš dokuments, ko iesniedz iestāde, kas atbildīga par ieviešanu, lai pieradītu, ka reģistrētais ieraksts sniedz patiesu un godīgu skatījumu par faktiski veiktajiem darījumiem saskaņā ar standarta grāmatvedības praksi.

2. Koncesiju gadījumā atbildīgās iestādes apstiprinājums attiecībā uz veiktā darba vērtību, ņemot vērā noteikumus par darba gaitas rādītājiem koncesiju līgumos, veido grāmatvedības dokumentu ar līdzvērtīgu pierādījumu vērtību. Šo iestādi var norādīt dalībvalsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma D panta 4. punktu.

6. pants

Pabeigtie projekti

Palīdzības pieteikumu, kas iesniegts attiecībā uz pieteikuma iesniegšanas laikā būtībā pabeigtu projektu, nevar uzskatīt par atbilstīgu.

7. pants

Sākotnējais atbilstīguma laika ierobežojums

1. Izdarītie izdevumi ir atbilstīgi palīdzībai no dienas, kad Komisija saņem pilnīgu pieteikumu.

Pieteikumu uzskata par pilnīgu, ja tajā ir informācija, kas vajadzīga saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 10. panta 4. punktu.

2. Atbilstīguma posma sākumu nosaka Komisijas lēmumā, ar kuru apstiprina projektu. Izdevumi, kas izdarīti pirms šā datuma nav atbilstīgi.

3. Ja pieprasa būtiskus svarīgo projektu sastāvdaļu grozījumus, tad izdevumi, kas attiecas uz jaunām papildu vai paplašinātām fiziskām sastāvdaļām ir atbilstīgi no dienas, no kuras Komisija saņem pieprasījumu par grozījumiem.

Tādu izdevumu atbilstīguma posma sākumu, kas saistīti ar jaunām papildus vai paplašinātām fiziskām sastāvdaļām, norāda Komisijas lēmumā, ar kuru apstiprina grozījumus. Izdevumi, kas izdarīti pirms šīs dienas nav atbilstīgi.

8. pants

Atbilstīguma posma beigas

Pēdējā atbilstīguma diena attiecas uz maksājumiem, ko veic par izpildi atbildīgā iestāde.

Pēdējā atbilstīguma diena ir noteikta Komisijas lēmumā.

2. NODAĻA

ATBILSTĪGIE IZDEVUMI

9. pants

Atbilstīgo izdevumu kategorijas

Saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti 3. un 10. nodaļā, ir šādas atbilstīgu izdevumu kategorijas:

a) plānošanas un projektēšanas izdevumi;

a) zemes pirkšanas izdevumi;

c) objekta sagatavošanas izdevumi;

d) būvniecība;

e) aprīkojums;

f) projektu vadība;

g) publicitātes un informācijas pasākumi, kas veikti saskaņā ar Komisijas Lēmumu 96/455/EK [4].

10. pants

Citas izdevumu kategorijas

Citas izdevumu kategorijas var būt atbilstīgas, ar nosacījumu, ka tās ir norādītas Komisijas lēmumā.

3. NODAĻA

PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS UN CITI NODOKĻI UN MAKSĀJUMI

11. pants

Pievienotās vērtības nodoklis

1. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) uzskata par atbilstīgiem izdevumiem tikai tad, ja tos patiesi un noteikti ir izdarījusi par izpildi atbildīgā iestāde. Atgūstamo PVN, neatkarīgi no atgūšanas līdzekļiem, neuzskata par atbilstīgu pat, ja par izpildi atbildīgā iestāde vai saņēmējs to faktiski nav atguvuši.

2. Ja saņēmējam saskaņā ar Padomes Direktīvas 77/388/EEK [5] XIV nodaļu ir piemērojama vienotas likmes režīms, tad samaksāto PVN uzskata par atgūstamu 1. punkta vajadzībām.

3. Kopienas līdzfinansējums nekad nepārsniedz kopējos atbilstīgos izdevumus bez PVN.

12. pants

Citi nodokļi un maksājumi

Citi maksājumi, nodokļi un izdevumi jo īpaši tiešie nodokļi un sociālās apdrošināšanas iemaksas par algām un gabaldarba algām, kas rodas no Kopienas daļējā finansējuma, kas veido atbilstīgos izdevumus, tikai ja tos patiesi un noteikti ir izdarījusi iestāde, kas atbildīga par ieviešanu.

4. NODAĻA

IZDEVUMI, KAS ATTIECAS UZ PASĀKUMU PLĀNOŠANU UN PROJEKTĒŠANU

13. pants

Izdevumu atbilstīgums

Izdevumi attiecībā uz plānošanu, ekspertīzi un projektēšanu ir atbilstīgi ar nosacījumu, ka šādi izdevumi ir tieši saistīti ar vienu vai vairākiem projektiem un ir īpaši apstiprināti ar Komisijas lēmumu, izņemot gadījumos, kas noteikti 14., 15. un 34. pantā.

14. pants

Izdevumu saderība

Ja vairākus projektus aptver viens līgums par darbu izpildi vai ja iestāde, kas atbildīga par ieviešanu, veic funkcijas uz sava rēķina, izdevumus piešķir ar pārredzamas un atsevišķas projekta grāmatvedības sistēmas starpniecību, kas balstīta uz grāmatvedības dokumentiem vai dokumentiem ar līdzvērtīgu pierādījumu vērtību.

15. pants

Plānošanas un projektēšanas pasākumu izdevumi, kas radušies valsts iestādēm

Ja valsts iestāžu darbinieki ir iesaistīti darbībās, kas minētas 13. pantā, tad Komisija var pieņemt izdevumus kā atbilstīgus tikai pienācīgi pamatotos gadījumos, ja visi šādi nosacījumi ir izpildīti:

a) darbiniekam ir jābūt uz laiku pārtraukušam savu darbu valsts iestādē, un tam jāstrādā saskaņā ar formālu tās iestādes lēmumu, kas atbildīga par uzdevumiem, kas minēti 13. pantā;

b) izdevumiem ir jābūt pamatotiem ar līgumu, kas attiecas uz vienu vai vairākiem noteiktiem projektiem; ja līgums attiecas uz vairākiem projektiem, tad izdevumiem jābūt piešķirtiem pārredzamā veidā;

c) izdevumiem jābūt tieši saistītiem ar vienu vai vairākiem attiecīgiem individuāliem projektiem;

d) līgumam jābūt laika ziņā ierobežotam, un tas nedrīkst pārsniegt laika ierobežojumu, kas noteikts projekta ieviešanai;

e) uzdevumi, kas jāīsteno saskaņā ar šo līgumu nedrīkst aptvert vispārīgas administratīvas funkcijas, kas norādītas 27. un 28. pantā.

5. NODAĻA

ZEMES PIRKŠANA UN PIEKĻUVES TIESĪBAS

16. pants

Neapbūvētas zemes pirkumi.

Neapbūvētas zemes pirkumi ir atbilstīgi tikai gadījumā, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a) zemes pirkums ir būtisks projekta ieviešanai;

b) zemes pirkumi nepārsniedz 10 % no atbilstīgajiem projekta izdevumiem, izņemot gadījumus, ko pienācīgi pamatojusi iestāde, kas atbildīga par ieviešanu;

c) no neatkarīga kvalificēta novērtētāja vai pienācīgi apstiprinātas oficiālas iestādes jāsaņem apliecība, kas apstiprina, ka iepirkuma cena nepārsniedz tirgus vērtību;

d) zemes pirkumu apstiprina ar Komisijas lēmumu;

e) ievēro valstu noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu spekulāciju.

Tādi zemes pirkuma izdevumi, kas pēc projekta paliek izmantošanai mežsaimniecībā vai lauksaimniecībā, nav atbilstīgi, ja vien Komisijas lēmumā nav noteikts citādi.

17. pants

Labiekārtota zemesgabala pirkums

Labiekārtota zemesgabala pirkums var būt atbilstīgs, ja īpaši pamatots un apstiprināts ar Komisijas lēmums.

18. pants

Valsts vai tās iestādes īpašumā, kas atbildīga par ieviešanu, esošās zemes pirkšana

Nav atbilstīgas izmaksas par tādu zemi, kas jau pieder iestādei, kas atbildīga par ieviešanu, vai valstij.

19. pants

Obligātie pirkumi

Šīs regulas 16., 17. un 18. pantu piemēro obligātajiem pirkumiem. Tādi īpašie maksājumi ir atbilstīgi, kas attiecas uz obligāto pirkumu rīkojumiem, tādiem kā eksperta vērtējumiem, juridisko palīdzību un attiecīgās zemes pagaidu nomas līgumiem.

20. pants

Piekļuves tiesības

Izdevumi par piekļuves tiesībām būvlaukumam ieviešanas laikā ir atbilstīgi, ja tie ir būtiski projekta ieviešanai un īpaši apstiprināti ar Komisijas palīdzības piešķiršanas lēmumu.

Tas var ietvert kompensāciju par zaudētu ražu un bojājumu novēršanu.

6. NODAĻA

ĒKU PIRKUMS, OBJEKTU SAGATAVOŠANA UN BŪVNIECĪBA

21. pants

Nekustama īpašuma pirkums

1. Nekustama īpašuma pirkuma izdevumi, t.i., jau uzceltas ēkas un zeme, uz kuras tās uzceltas, var būt atbilstīgi tikai, ja tie ir eksistējoši īpašumi, kas piemēroti īpašām projekta darbības vajadzībām.

2. Jāiegūst sertifikāts no kvalificētiem, neatkarīgiem ekspertiem vai no oficiālas iestādes, lai apstiprinātu, ka cena nepārsniedz tirgus cenu. Šis sertifikāts apliecina, ka ēkas atbilst valsts tiesību aktiem, vai norāda punktus, kas neatbilst, un ko par projekta ieviešanu atbildīgā iestāde paredz labot.

3. Iepriekšējo 10 gadu laikā ēka nav saņēmusi valsts vai Kopienas palīdzību, kas rada dublēšanos, ja Strukturālie fondi daļēji finansē pirkumu vai ja Kohēzijas fondi finansē citu projektu.

4. Nekustamo īpašumu izmanto tādā nolūkā un laika posmā, kas noteikts ar Komisijas lēmumu.

5. Tāda nekustamā īpašuma izdevumi, kas jau pieder par projekta ieviešanu atbildīgajai iestādei, un valsts pārvaldei piederošā nekustamā īpašuma pirkums nav atbilstīgi.

22. pants

Objekta sagatavošana un būvniecība

1. Izdevumi par objekta sagatavošanu un būvniecību, kas ir būtiski projekta ieviešanā, ir atbilstīgi.

2. Ja iestāde, kas atbildīga par ieviešanu, veic objekta sagatavošanu vai būvniecības darbus, vai to daļu uz sava rēķina, tad izdevumus piešķir ar pārredzamas un tādas atsevišķas projekta uzskaites sistēmas starpniecību, kas balstās uz uzskaites dokumentiem vai dokumentiem ar līdzvērtīgu pierādījumu vērtību.

3. Uz gadījumiem, kad ir iesaistīti valsts darbinieki, attiecas 15. pants.

4. Atbilstīgi izdevumi ietver tikai izdevumus, kas faktiski ir radušies pēc dienas, kas norādīta 7. panta 1. punktā, un, kas tieši saistīti ar projektu. Atbilstīgi izdevumi ietver vienu vai vairākas šādas kategorijas:

a) darbaspēka izmaksas (bruto algas);

b) maksa par ilglietojamām iekārtām būvniecības laikā;

c) izdevumi par precēm, ko lieto projekta ieviešanai;

d) papildus izdevumi, ja tie īpaši attaisnoti. Tie ir jāpiešķir godīgi saskaņā ar vispāratzītiem grāmatvedības standartiem.

5. Papildus izdevumus nedrīkst iekasēt, ja par izpildi atbildīgā iestāde ir publiska iestāde.

6. Izdevumus novērtē pēc tirgus cenām.

7. NODAĻA

PIRKUMS, APRĪKOJUMA NOMA UN NEMATERIĀLIE AKTĪVI

23. pants

Ilglietojamas iekārtas, kas ir daļa no pasākumu kapitālizdevumiem

1. Izdevumi par tādu mašīnu un iekārtu pirkumu vai būvēšanu, kas ir pastāvīgi uzstādītas un noteiktas projektā, ir atbilstīgi, ar nosacījumu, ka tas ir ietverts par izpildi atbildīgās iestādes ilglietojamo iekārtu sarakstā un ka to uzskata par kapitāla izmaksām saskaņā ar standarta uzskaites pamatprincipiem.

2. Neskarot 33. pantu, 1. punktā minēto iekārtu nomu uzskata par daļu no darbības izdevumiem, un tie nav atbilstīgi.

24. pants

Nemateriālo aktīvu pirkums

Nemateriālo aktīvu pirkums un lietojums, piemēram, patenti, ir atbilstīgi, ja tie ir vajadzīgi projekta ieviešanai.

25. pants

Ilglietojamas iekārtas, ko lieto pasākumu ieviešanai

1. Ja iestāde, kas atbildīga par ieviešanu, uz sava rēķina veic visus vai daļu no objekta sagatavošanas vai būvniecības darbiem, izdevumi par tādu ilglietojuma iekārtu pirkumu vai būvēšanu, ko lieto projekta ieviešanas posmā, nav atbilstīgi. Tas attiecas uz smago būvniecības mašīnu, kā arī biroja un cita veida aprīkojumu.

2. Ilglietojuma iekārtas, kas ir īpaši pirktas vai ražotas projekta ieviešanai, var uzskatīt par atbilstīgām, ja tā ir bez ekonomiskas vērtības vai pēc lietošanas nodod atkritumos un ja Komisijas lēmums šajā nolūkā ietver īpašu nosacījumu.

26. pants

Ilglietojuma iekārtas, ko lieto administratīviem mērķiem, kas saistīti ar pasākumu ieviešanu

1. Izdevumi par tādu ilglietojuma iekārtas pirkumu un nomu, ko lieto administratīviem mērķiem, nav atbilstīgi.

2. Neskarot 30. un 33. pantu, izdevumi par tādu iekārtu pirkumu un nomu, ko lieto valsts pārvalde attiecībā uz kontroles un uzraudzības darbu, nav atbilstīgi.

8. NODAĻA

IZDEVUMI PAR VADĪBU, IEVIEŠANU, UZRAUDZĪBU UN PĀRBAUDĒM

27. pants

Vispārējie un administratīvie izdevumi

Tās iestādes vispārējie un administratīvie izdevumi, kas ir atbildīga par pasākumu ieviešanu, nav atbilstīgi.

28. pants

Valsts iestāžu izdevumi

Izdevumi, kas radušies valsts iestādēm vadot, ieviešot, pārraugot un pārbaudot pasākumu vai visus pasākumus, jo īpaši vispāratzītu valsts vai vietējo amatpersonu algas, nav atbilstīgi.

29. pants

Izdevumi par apakšlīgumu pasākumiem

Ja par pasākumiem slēdz ar apakšlīgumus, tikai pienācīgi attaisnoti izdevumi, kas attiecas uz projekta finanšu un materiālu uzraudzību, revīzijām un pārbaudēm uz vietas, ir atbilstīgi.

Vadības, ieviešanas, uzraudzības un kontroles horizontālo pienākumu ieviešanas sakarā, pienācīgi attaisnoti apakšlīgumu izdevumi līdz Regulas (EK) Nr. 1164/94 7. panta 4. punktā izklāstītajam ierobežojumam ir atbilstīgi.

9. NODAĻA

FINANSIĀLI UN CITI MAKSĀJUMI UN JURIDISKIE IZDEVUMI

30. pants

Finanšu maksājumi

Parāda procenti, maksājumi par finanšu operācijām, valūtas maiņas izmaksas un citi vienīgi finanšu izdevumi nav atbilstīgi.

31. pants

Soda naudas, finanšu sodi un izdevumi par strīdiem

Neskarot Komisijas Regulas (EK) Nr. 1831/94 [6], juridiskie izdevumi, soda naudas, finanšu sodi un izdevumi par strīdiem nav atbilstīgi.

32. pants

Maksa par grāmatvedības un revīzijas pakalpojumiem

Maksa par grāmatvedības un revīzijas pakalpojumiem ir atbilstīga, ja tā ir tieši saistīta ar darbību, ir nepieciešama tās sagatavošanai vai ieviešanai, un attiecas uz administratīvām vai likumu prasībām.

33. pants

Īpašās finansēšanas metodes

Neskarot 29. pantu, finansēšanas metožu izdevumus, kas neparedz tūlītēju iekārtu pirkumu, piemēram, līzings, var uzskatīti par atbilstīgiem, ja tie ir attaisnoti un apstiprināti ar Komisijas lēmumu, un ar nosacījumu, ka īpašumtiesību nodošana par izpildi atbildīgajai iestādei notiek pirms atlikuma samaksas.

34. pants

Maksa par juridiskām konsultācijām, notāra pakalpojumiem un ekspertu tehnisku vai finanšu padomu izdevumi

Maksa par juridiskām konsultācijām, notāra pakalpojumiem un ekspertu tehnisku vai finanšu padomu izdevumi ir atbilstīgi, ja tie ir tieši saistīti ar darbību un nepieciešami tās sagatavošanai vai ieviešanai.

10. NODAĻA

CITI IZDEVUMU VEIDI

35. pants

Palīdzības saņēmēju projektu darbības izdevumi un ekspluatācijas izdevumi

1. Projekta vai projektu grupas darbības izdevumi nav atbilstīgi.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, apkalpojošā personāla apmācību un projekta un tā iekārtu pārbaudi var uzskatīt par atbilstīgiem izdevumiem ar Komisijas lēmumu noteiktajā vajadzīgajā laika posmā.

36. pants

Publicitātes un informācijas pasākumi

Izdevumi par publicitātes un informācijas pasākumiem, kas veikti saskaņā ar Lēmumu 96/455/EK, ir atbilstīgi.

37. pants

Autostāvvietas

Kohēzijas fonds nesniedz ieguldījumu autostāvvietu būvniecībā telpās vai brīvā dabā, ja vien tās ir vajadzīgas un īpaši apstiprinātas ar Komisijas lēmumu.

38. pants

Lietotu iekārtu pirkums

Lietotu iekārtu pirkuma izdevumi ir atbilstīgi saskaņā ar šādiem trīs nosacījumiem, neskarot stingrāku valstu noteikumu piemērošanu:

a) iekārtas pārdevējs sniedz deklarāciju, kurā noteikta tās izcelsme un apliecināts, ka nevienā brīdī iepriekšējo septiņu gadu laikā tā nav pirkta ar valsts vai Kopienas atbalstu;

b) iekārtu cena nepārsniedz to tirgus vērtību un ir mazāka par līdzīgu jaunu iekārtu cenu;

c) iekārtai ir ekspluatācijai atbilstīgi parametri, un tā atbilst piemērojamiem noteikumiem.

39. pants

Apakšlīgumi

Neskarot stingrāku valstu noteikumu piemērošanu, izdevumi, kas attiecas uz šādiem apakšlīgumiem, nav atbilstīgi:

a) apakšlīgumi, kuru rezultātā palielinās projekta ieviešanas izdevumi ar nesamērīgu pievienoto vērtību;

b) apakšlīgumi, kas noslēgti ar starpniekiem vai konsultantiem, saskaņā ar kuriem maksājums noteikts kā daļa no kopējiem izdevumiem, ja vien šādu maksājumu, atsaucoties uz veikto darbu vai sniegto pakalpojumu īsto vērtību, neattaisno par izpildi atbildīgā iestāde.

Visi apakšlīgumu slēdzēji apņemas sniegt revīzijas un pārbaudes iestādēm visu vajadzīgo informāciju par to darbu saskaņā ar apakšlīgumu.

11. NODAĻA

IZDEVUMI, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR UZRAUDZĪBAS KOMITEJĀM, AD HOC SANĀKSMĒM UN DATORIZĒTAS VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS SISTĒMĀM

40. pants

Uzraudzības komitejas sanāksmju organizēšana

1. Neskarot 27. un 28. pantu, izdevumi, kas radušies, organizējot Uzraudzības komitejas obligātās sanāksmes, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma F pantā, ir atbilstīgi, uzrādot apliecinošos dokumentus.

2. Šī panta 1. punktā minētie izdevumi ir pieļaujami, ja tie attiecas uz vienu vai vairākām šādām izdevumu kategorijām:

a) mutiskās tulkošanas pakalpojumi;

b) sanāksmju telpas noma;

c) audio–vizuālo un citu vajadzīgo elektronisko iekārtu noma;

d) dokumentācijas un ar to saistīto līdzekļu nodrošināšana;

e) maksa par ekspertu piedalīšanos;

f) ceļojuma izdevumi.

3. Valsts iestādes darbinieku algas un pabalsti, kas samaksāti par Uzraudzības komitejas organizāciju, nav atbilstīgi.

4. Stacionāras iekārtas uzraudzības vajadzībām ir atbilstīgas, ja to īpaši pieļauj Komisijas lēmums par tehnisko palīdzību.

41. pants

Sanāksmes pēc Komisijas vai Uzraudzības komitejas pieprasījuma

40. pantu nepiemēro ad hoc sanāksmju organizēšanai pēc Komisijas vai Uzraudzības komitejas pieprasījuma.

42. pants

Datorsistēmas vadībai un uzraudzībai

Izdevumi saistībā ar datorizētu vadības un uzraudzības sistēmu pirkumu un instalēšanu līdz Komisijas lēmumā noteiktajam ierobežojumam ir atbilstīgi.

43. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro jaunajiem projektiem, kas pēc tās stāšanās spēkā apstiprināti ar Komisijas lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 10. panta 6. punktu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 6. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Michel Barnier

[1] OV L 130, 25.5.1994., 1. lpp.

[2] OV L 161, 26.6.1999., 62. lpp.

[3] OV L 201, 31.7.2002., 5. lpp.

[4] OV L 188, 27.7.1996., 47. lpp.

[5] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp.

[6] OV L 191, 27.7.1994., 9. lpp.

--------------------------------------------------