32003L0119Oficiālais Vēstnesis L 325 , 12/12/2003 Lpp. 0041 - 0043


Komisijas Direktīva 2003/119/EK

(2003. gada 5. decembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, iekļaujot tajā aktīvās vielas mezosulfuronu, propoksikarbazonu un zoksamīdu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/84/EK [2], un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu Francijas iestādes 2000. gada 15. decembrī saņēmušas pieteikumu no Aventis Cropscience France (pašreiz Bayer CropScience) par aktīvās vielas mezosulfurona (metilmezosulfurona formā) iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ar Komisijas Lēmumu 2001/287/EK [3] apstiprināts, ka dokumentācija ir "atbilstoša", proti, var uzskatīt, ka tā atbilst Direktīvas 91/414/EEK II un III pielikuma prasībām attiecībā uz datiem un informāciju.

(2) Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu Beļģija 2000. gada 25. janvārī saņēmusi pieteikumu no Bayer AG (tagad Bayer CropScience) attiecībā uz propoksikarbazonu (nātrija propoksikarbazona formā; iepriekšējais nosaukums – MKH 65 61). Ar Komisijas Lēmumu 2000/463/EK [4] pieteikums atzīts par atbilstošu.

(3) Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu Apvienotā Karaliste 1999. gada 2. jūnijā saņēmusi pieteikumu no Rohm and Haas France SA (pašreiz – Dow AgroSciences) attiecībā uz zoksamīdu (iepriekšējais nosaukums – RH-7281). Pieteikums ir izziņots kā atbilstošs ar Komisijas Lēmumu 2000/540/EK [5].

(4) Šo aktīvo vielu iedarbība uz cilvēka veselību un vidi ir novērtēta saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. un 4. punkta noteikumiem attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju piedāvātajiem izmantošanas veidiem. Izraudzītās ziņotājas dalībvalstis iesniegušas Komisijai novērtējuma pārskatu projektus attiecīgi 2001. gada 12. decembrī (par mezosulfuronu), 2001. gada 26. martā (par propoksikarbazonu), 2001. gada 10. augustā (par zoksamīdu).

(5) Dalībvalstis un Komisija ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas starpniecību ir pārskatījušas novērtējuma pārskatu projektus. 2003. gada 3. oktobrī šis pārskats ir pabeigts formātā, kādu Komisija ir noteikusi pārskata ziņojumam par mezosulfuronu, propoksikarbazonu un zoksamīdu.

(6) Par mezosulfurona, propoksikarbazona un zoksamīda pārskatiem nav radušies atklāti jautājumi vai problēmas, kuru risināšanai ir jāapspriežas ar Augu zinātnisko komiteju.

(7) Dažādajās veiktajās pārbaudēs konstatēts, ka augu aizsardzības līdzekļi, kuros ir minētās aktīvās vielas, kopumā ir atbilstoši Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 5. panta 3. punktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz izmantošanas veidiem, kas pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumos. Tādēļ ir lietderīgi I pielikumā iekļaut mezosulfuronu, propoksikarbazonu un zoksamīdu, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs atbilstīgi minētās direktīvas noteikumiem var piešķirt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir šīs aktīvās vielas.

(8) Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laika posms, lai īstenotu Direktīvas 91/414/EEK noteikumus par augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir mezosulfurons, propoksikarbazons un zoksamīds, it īpaši, lai pārskatītu esošās pagaidu atļaujas un vēlākais līdz šā laika posma beigām pagaidu atļauju vietā izsniegtu pastāvīgas atļaujas, tās grozot vai atsaucot saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem.

(9) Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EKK.

(10) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1. Vēlākais līdz 2004. gada 30. septembrim dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi šīs direktīvas prasību ievērošanai. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus un minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus no 2004. gada 1. oktobra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

1. Dalībvalstis pārskata atļauju par katru augu aizsardzības līdzekli, kurā ir mezosulfurons, propoksikarbazons vai zoksamīds, lai nodrošinātu, ka par šīm aktīvajām vielām ir izpildīti Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma nosacījumi. Vajadzības gadījumā un vēlākais līdz 2004. gada 30. septembrim saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK atļaujas groza vai atsauc.

2. Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EK VI pielikumā noteiktajiem vienotiem principiem, kā arī pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst tās III pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstis atkārtoti novērtē katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kurā vienīgā aktīvā viela ir mezosulfurons, propoksikarbazons vai zoksamīds. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem. Vajadzības gadījumā un vēlākais līdz 2005. gada 31. augustam tās groza vai atsauc katra augu aizsardzības līdzekļa atļauju.

3. Saskaņā ar minētās direktīvas VI pielikumā noteiktajiem vienotiem principiem, kā arī pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst tās III pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstis atkārtoti novērtē katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kurā aktīvā viela ir mezosulfurons, propoksikarbazons vai zoksamīds un viena vai vairākas citas aktīvās vielas, kas visas ir uzskaitītas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem. Vajadzības gadījumos tās groza vai atceļ atļaujas katram šādam augu aizsardzības līdzeklim līdz šādu grozījumu izdarīšanai vai atcelšanai noteiktajiem termiņiem attiecīgajās direktīvās, ar kurām groza I pielikumu, tajās iekļaujot attiecīgās aktīvās vielas. Ja attiecīgajās direktīvās noteiktie termiņi atšķiras, ņem vērā vēlāko no tiem.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2004. gada 1. aprīlī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[2] OV L 247, 30.9.2003., 20. lpp.

[3] OV L 99, 10.4.2001., 9. lpp.

[4] OV L 183, 22.7.2000., 21. lpp.

[5] OV L 230, 12.9.2000., 14. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"I pielikumā tabulas beigās pievieno šādas rindas:

Nr. | Plaši pazīstams nosaukums, identifikācijas numuri | IUPACnosaukums | Tīrība | Stāšanās spēkā | Iekļaušana ir spēkā līdz | Īpaši noteikumi |

76. | Mezosulfurons CAS Nr. 400852-66-6 CIPAC Nr. 441 | 2-[(4,6-dimetoksipirimidīn-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-α-(metānsulfamido)-p-toluolskābe | 930 g/kg | 2004. gada 1. aprīlis | 2014. gada 31. martam | Atļauts lietot tikai par herbicīdu. Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, jāņem vērā pārskata ziņojuma secinājumi par mezosulfuronu, un jo īpaši tā I un II papildinājums, kas 2003. gada 3. oktobrī pabeigts Pastāvīgajā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejā. Šajā vispārīgajā novērtējumā dalībvalstīm: īpaša uzmanība jāpievērš ūdensaugu aizsardzībai,īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu potenciālajai piesārņošanai ar mezosulfuronu un tā metabolītiem, ja šo aktīvo vielu pielieto reģionos ar īpašiem augšņu un/vai klimatiskajiem apstākļiem.Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska samazināšanas pasākumi. |

77. | Propoksikarbazons CAS Nr. 145026-81-9 CIPAC Nr. 655 | 2-(4,5-dihidro-4-metil-5-okso-3-propoksi-1H-1,2,4-triazol-1-il)karboksamidosulfanilbenzoetiķskābes metilesteris | 974 g/kg (izteikts nātrija propoksikarbazona formā) | 2004. gada 1. aprīlis | 2014. gada 31. martam | Atļauts lietot tikai par herbicīdu. Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, jāņem vērā pārskata ziņojuma secinājumi par propoksikarbazonu, un jo īpaši tā I un II papildinājums, kas 2003. gada 3. oktobrī pabeigts Pastāvīgajā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejā. Šajā kopīgajā novērtējumā dalībvalstīm: īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu potenciālajai piesārņošanai ar propoksikarbazonu un tā metabolītiem, ja šo aktīvo vielu pielieto reģionos ar īpašiem augšņu un/vai klimatiskajiem apstākļiem,īpaša uzmanība jāpievērš ūdens ekosistēmu, sevišķi ūdensaugu aizsardzībai.Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi. Saskaņā ar 13. panta 5. punktu dalībvalstīm jāinformē Komisija par rūpnieciski ražotā tehniskā produkta specifikācijām. |

78. | Zoksamīds CAS Nr. 156052-68-5 CIPAC Nr. 640 | (RS)-3,5-dihlor-N-(3-hlor-1-etil-1-metilacetonil)-p-toluamīds | 950 g/kg | 2004. gada 1. aprīlis | 2014. gada 31. martam | Var atļaut lietot tikai par fungicīdu. Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, jāņem vērā pārskata ziņojuma secinājumi par zoksamīdu, un jo īpaši tā I un II papildinājums, kas 2003. gada 3. oktobrī pabeigti Pastāvīgajā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejā. |

--------------------------------------------------