32003L0118Oficiālais Vēstnesis L 327 , 16/12/2003 Lpp. 0025 - 0032


Komisijas Direktīva 2003/118/EK

(2003. gada 5. decembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz acefāta, 2,4-D un parationmetila maksimālajiem atlieku daudzumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/60/EK [2], un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/62/EK [4], un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/60/EK, un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimālā pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/69/EK [7], un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [8], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/84/EK [9], un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Attiecīgi Komisijas Lēmumā 2003/219/EK [10] un 2003/166/EK [11] ir noteikts, ka esošās aktīvās vielas acefāts un parationmetils nav iekļaujamas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Minētie lēmumi paredz, ka šīs aktīvās vielas saturošu augu aizsardzības līdzekļu lietošana Kopienā turpmāk nav atļauta.

(2) Direktīvas 1. apsvērumā minētie Komisijas lēmumi paredz pakāpenisku pielietojuma pārtraukšanu, lai īstenotu tiesisko paļāvību attiecībā uz esošajiem pielietojamo pesticīdu krājumiem, un, kamēr nav beidzies pakāpeniska pielietojuma pārtraukšanas periods attiecībā uz konkrēto vielu, ir lietderīgi noteikt, ka nav piemērojami maksimālie atlieku daudzumi (MRL), ar kuriem pauž nodomu nepieļaut attiecīgās vielas izmantošanu Kopienā.

(3) Kopienas maksimālos atlieku daudzumus, kā arī Pārtikas kodeksā [12] ieteiktos daudzumus nosaka un novērtē, ievērojot līdzvērtīgas procedūras. Pārtikas kodeksā norādīti tikai daži acefāta un parationmetila maksimālie atlieku daudzumi. Jāuzskata, ka šajā direktīvā ir noteikti tie maksimālie atlieku daudzumi, kas nav norādīti Pārtikas kodeksā. Kodeksā iekļautie maksimālie atlieku daudzumi, kuru atsaukšana turpmāk jāiesaka, nav ņemti vērā. Maksimālie atlieku daudzumi, kas pamatojas uz Pārtikas kodeksā noteiktajiem maksimālajiem atlieku daudzumiem, ir novērtēti, ņemot vērā patērētājiem radīto risku, kas nav konstatēts.

(4) Lai nodrošinātu, ka patērētājus atbilstoši aizsargā no to atlieku iedarbības, kas rodas no neatļautas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas, attiecīgajām produkta/pesticīda kombinācijām jānosaka maksimālie atlieku daudzumi pēc minimālā analītiski nosakāmā daudzuma.

(5) Tādēļ visas pesticīdu atliekas, kas rodas minēto augu aizsardzības līdzekļu pielietošanas dēļ, iekļaujamas Direktīvu 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos, kas ļauj pienācīgi uzraudzīt un kontrolēt to pielietojuma aizliegumu, kā arī aizsargāt patērētāju.

(6) Parationmetila maksimālais atlieku daudzums jānosaka Direktīvās 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK. Tāpēc jāsvītro Direktīvas 76/895/EEK noteikumi, kuros šai vielai noteikti maksimālie atlieku daudzumi.

(7) Ja nav noteikts Kopienas maksimālais atlieku daudzums vai pagaidu maksimālais atlieku daudzums, kā to nosaka Komisijas Direktīva 2002/97/EK [13] par 2,4-D uz citrusaugļiem, tad dalībvalstis augu aizsardzības līdzekļus, kuros ir šīs aktīvās vielas, drīkst apstiprināt tikai tad, kad tās saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir noteikušas valsts pagaidu maksimālos atlieku daudzumus. Dalībvalsts, kas ir iesniegusi informāciju, kura norāda uz to, ka var noteikt augstāku maksimālo atlieku daudzumu citrusaugļiem, kas saistīts ar 2,4-D lietošanu dažās trešās valstīs. Iesniegtā informācija liecina, ka šīs atliekas nerada risku patērētājiem Kopienā.

(8) Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīvas 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumi.

(9) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/895/EEK II pielikumā svītro ierakstus, kas attiecas parationmetilu.

2. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļā pievieno šādas rindas:

"Pesticīdu atliekas | Maksimālais daudzums (mg/kg) |

Acefāts | 0,02 labība |

Parationmetils (parationmetila veidā izteikta parationmetila un para-oksonmetila satura summa) | 0,02 labība |

3. pants

Direktīvas 86/363/EEK II pielikuma B daļā pievieno šādas rindas:

"Pesticīdu atliekas | Maksimālais atlieku daudzums (mg/kg) |

gaļā, to skaitā taukos, gaļas izstrādājumos, subproduktos un dzīvnieku taukos, ko uzskaita I pielikumā ar KN koda Nr. 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 un 1602 | pienā un piena produktos, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. 0401, 0402, 040500 un 0406 | svaigās olās bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas uzskaitīti I pielikumā ar KN koda Nr. 040700 un 0408 |

Acefāts | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Parationmetils (parationmetila veidā izteikta parationmetila un para-oksonmetila satura summa) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

4. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikumu groza šādi.

1. Direktīvas 90/642/EEK II pielikumam pievieno šīs direktīvas pielikumā norādītos maksimālos pesticīdu atlieku daudzumus (MRL).

2. Maksimālo 2,4-D atlieku daudzumu uz citrusaugļiem (2,4-D veidā izteikta 2,4-D un tā esteru satura summa) maina uz "1 (p) mg/kg".

5. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2004. gada 30. novembrim pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, izņemot noteikumu saskaņā ar 4. panta 2. punktu, kas dalībvalstīm jāpieņem un jāpublicē vēlākais līdz 2004. gada 31. martam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Šie noteikumi ir spēkā no 2004. gada 1. decembra, izņemot saskaņā ar 4. panta 2. punktu pieņemto noteikumu, kas jāpiemēro no 2004. gada 1. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā —

komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp.

[2] OV L 155, 24.6.2003., 15. lpp.

[3] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

[4] OV L 154, 21.6.2003., 70. lpp.

[5] OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp.

[6] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

[7] OV L 175, 15.7.2003., 37. lpp.

[8] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[9] OV L 247, 30.9.2003., 20. lpp.

[10] OV L 82, 29.3.2003., 40. lpp.

[11] OV L 67, 10.3.2003., 18. lpp.

[12] http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm

[13] OV L 343, 18.12.2002., 23. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MRL | Pesticīdu atliekas un maksimālais atlieku daudzums (mg/kg) |

Acefāts | Parationmetils (parationmetila veidā izteikta parationmetila un para-oksonmetila satura summa) |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti | 0,02 | 0,02 |

(i)CITRUSAUGĻI

Greipfrūti | | |

Citroni | | |

Laimi | | |

Mandarīni (to skaitā klementīni un citi hibrīdi) | | |

Apelsīni | | |

Pampelmūzes | | |

Citi | | |

(ii)KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

Mandeles | | |

Brazīlijas rieksti | | |

Indijas rieksti | | |

Ēdamie kastaņi | | |

Kokosrieksti | | |

Lazdu rieksti | | |

Makadāmiju rieksti | | |

Pekanrieksti | | |

Priežu rieksti | | |

Pistāciju rieksti | | |

Valrieksti | | |

Citi | | |

(iii)SĒKLEŅI

Āboli | | |

Bumbieri | | |

Cidonijas | | |

Citi | | |

(iv)KAULEŅI

Aprikozes | | |

Ķirši | | |

Persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi) | | |

Plūmes | | |

Citi | | |

(v)OGAS UN SĪKAUGĻI

(a)Galda un vīna vīnogas

Galda vīnogas | | |

Vīna vīnogas | | |

(b)Zemenes (izņemot meža zemenes) | | |

(c)Avenes un kazenes (izņemot savvaļas):

Kazenes (Rubus fruticosus) | | |

Kazenes (Rubus arcticus) | | |

Kazeņavenes | | |

Avenes | | |

Citi | | |

(d)Citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas)

Mellenes un brūklenes | | |

Dzērvenes | | |

Jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes) | | |

Ērkšķogas | | |

Citi | | |

(e)Savvaļas ogas un savvaļas augļi | | |

(vi)DAŽĀDI

Avokado | | |

Banāni | | |

Dateles | | |

Vīģes | | |

Kivi | | |

Kumkvati | | |

Ličī | | |

Mango | | |

Olīvas | | |

Pasifloru augļi | | |

Ananāsi | | |

Granātāboli | | |

Citi | | |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi | 0,02 | 0,02 |

(i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

Galda bietes | | |

Burkāni | | |

Sakņu selerijas | | |

Mārrutki | | |

Topinambūri | | |

Pastinaki | | |

Sakņu pētersīļi | | |

Redīsi | | |

Puravlapu plostbārži | | |

Batātes | | |

Kāļi | | |

Rāceņi | | |

Jamss | | |

Citi | | |

(ii)SĪPOLU DĀRZEŅI

Ķiploki | | |

Sīpoli (izņemot sēklu) | | |

Šalotes | | |

Loki | | |

Citi | | |

(iii)AUGĻU DĀRZEŅI

(a)Nakteņaugi

Tomāti | | |

Pipari | | |

Baklažāni | | |

Citi | | |

(b)Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

Gurķi | | |

Īsaugļu kārpainie gurķi | | |

Tumšzaļie kabači | | |

Citi | | |

(c)Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

Melones | | |

Kabači | | |

Arbūzi | | |

Citi | | |

(d)Cukurkukurūza | | |

(iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI

(a)Ziedoši kāpostu dārzeņi

Brokoļi | | |

Ziedkāposti | | |

Citi | | |

(b)Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

Briseles kāposti | | |

Galviņkāposti | | |

Citi | | |

(c)Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

Ķīnas kāposti | | |

Lapu kāposti | | |

Citi | | |

(d)Kolrābji | | |

(v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

(a)Dārza salāti un tiem līdzīgi

Kressalāti | | |

Lauka salāti | | |

Dārza salāti | | |

Platlapu cigoriņi | | |

Citi | | |

(b)Dārza spināti un tiem līdzīgi

Spināti | | |

Lapu bietes | | |

Citi | | |

(c)Ūdens krese | | |

(d)Lapu cigoriņi | | |

(e)Garšaugi

Kārveles | | |

Maurloki | | |

Pētersīļi | | |

Lapu selerijas | | |

Citi | | |

(vi)PĀKŠAUGI (svaigi)

Pupas un pupiņas (ar pākstīm) | | |

Pupas un pupiņas (bez pākstīm) | | |

Zirņi (ar pākstīm) | | |

Zirņi (bez pākstīm) | | |

Citi | | |

(vii)KĀTU DĀRZEŅI (svaigi)

Sparģeļi | | |

Lapu artišoki | | |

Kātu selerijas | | |

Fenhelis | | |

Artišoki | | |

Puravi | | |

Rabarberi | | |

Citi | | |

(viii)SĒNES

(a)Šampinjoni | | |

(b)Savvaļas sēnes | | |

3.PĀKŠAUGI | 0,02 | |

Pupas | | |

Lēcas | | |

Zirņi | | 0,2 |

Citi | | 0,02 |

4.EĻĻAS AUGU SĒKLAS | 0,05 | 0,05 |

Linsēklas | | |

Zemesrieksti | | |

Magoņu sēklas | | |

Sezama sēklas | | |

Saulespuķu sēklas | | |

Rapšu sēklas | | |

Sojas pupas | | |

Sinepju sēklas | | |

Kokvilnas sēklas | | |

Citi | | |

5.KARTUPEĻI | 0,02 | 0,02 |

Agrīnie kartupeļi | | |

Galda kartupeļi | | |

6.TĒJA (lapas un kāti, žāvēti, fermentēti vai citādi sagatavoti, noCamellia sinensislapām) | 0,05 | 0,05 |

7.APIŅI (kaltēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 0,05 | 0,05 |

--------------------------------------------------