32003L0092Oficiālais Vēstnesis L 260 , 11/10/2003 Lpp. 0008 - 0009


Padomes Direktīva 2003/92/EK

(2003. gada 7. oktobris),

ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz noteikumiem par gāzes un elektroenerģijas piegādes vietu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Pieaugošā liberalizācija gāzes un elektroenerģijas nozarē, kuras mērķis ir dabasgāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus pilnveidošana, atklāj vajadzību pārskatīt pašreizējos PVN noteikumus par to preču piegādes vietu, kas norādīta Sestajā Padomes 1977. gada 17. maijā Direktīvā 77/388/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu: vienotu aprēķinu bāzi [4], lai modernizētu un vienkāršotu PVN sistēmas darbību iekšējā tirgū — stratēģija, ko Komisija ir ieviesusi.

(2) Elektroenerģiju un gāzi uzskata par precēm PVN mērķiem, un atbilstīgi to piegādes vieta attiecībā uz pārrobežu darījumiem ir jānosaka saskaņā ar 8. pantu Direktīvā 77/388/EEK. Tomēr, kopš elektroenerģijas un gāzes kustībai fiziski izsekot ir grūti, ir īpaši grūti noteikt piegādes vietu saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem.

(3) Lai sasniegtu faktisku gāzes un elektroenerģijas iekšējo tirgu bez PVN šķēršļiem, pirms preces nonāk pēdējā patēriņa posmā, ir jānosaka gāzes piegādes vieta dabasgāzes piegādes sistēmā un elektroenerģijas piegādes vieta par vietu, kurā pircējs reģistrē savu uzņēmējdarbību.

(4) Gāzes un elektroenerģijas piegāde pēdējā posmā — no tirgotājiem un piegādātājiem galapatērētājam — ir jāapliek ar nodokli tajā vietā, kur pircējam ir preču patēriņš un sekmīga lietošana, lai nodrošinātu nodokļu iekasēšanu valstī, kur pastāv faktisks patēriņš. Parasti tā ir vieta, kur ir novietots pircēja skaitītājs.

(5) Elektroenerģiju un gāzi piegādā caur sadales tīklu, kuram tīkla operatori nodrošina pieejamību. Lai izvairītos no dubultnodokļiem vai nodokļu neuzlikšanas, ir nepieciešams saskaņot noteikumus, kas regulē pārvadāšanas un nosūtīšanas pakalpojumus piegādes vietai. Pieejamība sadales sistēmām un to lietošana, kā arī citu pakalpojumu sniegšana, kas ir tieši saistīti ar šiem pakalpojumiem, ir tāpēc jāpievieno to īpašu instanču sarakstam, kas norādīts 9. panta 2. punkta e) apakšpunktā Direktīvā 77/388/EEK.

(6) Elektroenerģijas un gāzes ievešana ar dabasgāzes sadales sistēmas starpniecību ir jāatbrīvo no nodokļiem, lai izvairītos no dubultnodokļiem.

(7) Izmaiņas noteikumos, kas regulē gāzes piegādes vietu ar dabasgāzes sadales sistēmas starpniecību vai elektroenerģijas piegādes vietu, ir jākombinē ar obligāto apgriezto maksu, ja pircējs ir persona, kurš noteikts kā PVN maksātājs.

(8) Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 77/388/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 77/388/EEK groza šādi.

1. Regulas 8. panta 1. punktam pievieno šādus apakšpunktus:

"d) gāzes piegādes ar dabasgāzes sadales sistēmas starpniecību un elektroenerģijas piegādes gadījumos tirgotājam, kas ir nodokļu maksātājs vieta, kur tirgotājs, kas ir nodokļu maksātājs, ir izveidojis savu uzņēmējdarbību vai viņam pieder fiksēts uzņēmums, kuram tiek piegādātas preces vai, ja šādas uzņēmējdarbības vai fiksēta uzņēmuma nav, vieta, kur ir viņa pastāvīgā adrese vai kur viņš parasti dzīvo.

"Tirgotājs, kas ir nodokļu maksātājs" šo noteikumu nozīmē ir nodokļa maksātājs, kura galvenā darbības joma saistībā ar gāzes un elektroenerģijas pirkšanu ir šo produktu tālākpārdošana, un viņa paša minēto produktu patēriņš ir niecīgs.

e) elektroenerģiju vai gāzi piegādājot ar dabasgāzes sadales sistēmas starpniecību, ja uz šādu piegādi neattiecas d) punkts, vieta, kur pircējam ir preču patēriņš un sekmīga lietošana. Ja visas preces vai to daļu pircējs tiešām nav patērējis, šādas preces uzskata par lietotām un patērētām vietā, kur pircējam ir uzņēmējdarbība vai pieder fiksēts uzņēmums, kuram tās tiek piegādātas. Ja šādas uzņēmējdarbības vai fiksēta uzņēmuma vietas nav, ir jāuzskata, ka pircējs ir lietojis un patērējis preces vietā, kur ir viņa pastāvīgā adrese vai kur viņš parasti dzīvo."

2. Pēc astotā ievilkuma 9. panta 2. punkta e) apakšpunktā iestarpina šādu ievilkumu:

"— pieejas sniegšana dabasgāzes un elektroenerģijas sadales sistēmām, pārvadāšanas un nosūtīšanas pakalpojumu un citu tieši saistītu pakalpojumu sniegšana".

3. Šādu apakšpunktu pievieno 14. panta 1. punktam:

"k) gāzes ievešana ar dabasgāzes sadales sistēmas starpniecību vai elektroenerģijas ievešana".

4. Aizstāj 21. panta 1. punkta a) apakšpunktu 28.g pantā norādītājā redakcijā ar šādu:

"a) nodokļa maksātājam, kas veic tādu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, kas pakļauta nodokļa uzlikšanai, izņemot gadījumus, kas paredzēti b) un c) un f) punktā. Ja nodokļu uzlikšanai pakļautu preču piegādi vai pakalpojumu nodrošināšanu veic nodokļu maksātājs, kas nav reģistrēts dalībvalsts teritorijā, saskaņā ar nosacījumiem, ko tās noteikušas, dalībvalstis var paredzēt, ka persona, kam jāmaksā nodoklis, ir persona, kurai veikta nodokļa uzlikšanai pakļautā preču piegāde vai pakalpojumi."

5. Šādu apakšpunktu pievieno 21. panta 1. punktam 28.g pantā norādītājā redakcijā:

"f) personas, uz kurām attiecina pievienotās vērtības nodokli valsts teritorijā un kurām preces ir piegādātas saskaņā ar 8. panta 1. punkta d) vai e) apakšpunkta nosacījumiem, ja piegādes veic nodokļu maksātājs, kas nav reģistrēts valsts teritorijā".

6. Aizstāj pirmo ievilkumu 22. panta 1. punkta c) apakšpunktā 28.h pantā norādītājā redakcijā ar šādu:

"— ikvienu nodokļu maksātāju, izņemot 28. a panta 4. punktā minētos nodokļu maksātājus, kas valsts teritorijā piegādā preces vai sniedz pakalpojumus, kas viņam dod tiesības uz atlaidi, izņemot tādas preču piegādes un pakalpojumu sniegšanu, par ko nodoklis saskaņā ar 21. panta 1. punkta a), b) vai c) vai f) apakšpunktu ir jāmaksā vienīgi pircējam vai saņēmējam. Dalībvalstīm tomēr nav jānosaka noteikti nodokļu maksātāji, kas minēti 4. panta 3. punktā".

7. Pievieno šādu ievilkumu 28.a panta 5. punkta b) apakšpunktam:

"— gāzes piegāde ar dabasgāzes sadales sistēmas starpniecību vai elektroenerģijas piegāde saskaņā ar 8. panta 1. punkta d) vai e) apakšpunktu."

2. pants

Dalībvalstīs 2005. gada 1. janvārī stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju. Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāmas šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2003. gada 7. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Tremonti

[1] Priekšlikums iesniegts 2002. gada 5. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] Atzinums izsūtīts 2003. gada 13. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] Atzinums sniegts 2003. gada 26. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/93/EK (OV L 331, 7.12.2002., 27. lpp.).

--------------------------------------------------